CRMD 7222 SU
NÁVOD K POUŽITÍ
NÁVOD NA POUŽITIE
INSTRUKCJA OBSŁUGI
INSTRUCTION MANUAL
AUTORÁDIO S LCD OBRAZOVKOU 3“ A PŘEHRÁVAČEM DVD, CD A MP3
AUTORÁDIO S LCD OBRAZOVKOU 3“ A PREHRÁVAČOM DVD, CD A MP3
RADIO SAMOCHODOWE Z LCD WYSWIETLACZEM 3“ I ODTWARZACZEM
DVD, CD I MP3
CAR RADIO WITH 3“ LCD SCREEN, DVD/CD/MP3
BEZPEČNOST OPATŘENÍ
Děkujeme vám za zakoupení tohoto produktu. Přečtěte si prosím tento návod k použití, abyste
se dozvěděli, jak s přístrojem správně zacházet. Po přečtení návodu jej uschovejte na bezpečném místě pro pozdější použití.
Přístroj připojujte pouze k napájení 12V s negativním uzemněním.
Neinstalujte přístroj tam, kde by omezoval bezpečné řízení.
Nikdy nepoužívejte funkci video displeje v přední části při řízení, abyste
neporušovali zákony a předpisy a snížili riziko dopravní nehody (kromě
používání video kamery pro pohled dozadu).
Z důvodu bezpečnost řízení udržujte hlasitost na bezpečné a přiměřené úrovni, aby byly slyšet
zvuky zvenku v případě nouzové situace. Nikdy nevystavujte přístroj, zesilovač ani reproduktory
vlhkosti či vodě, aby nedošlo k jiskření nebo požáru.
Nevyměňujte pojistku na síťovém kabelu bez odborného dohledu. Použití nevhodné pojistky
může způsobit poškození přístroje nebo i požár.
Pokud dochází k některému z následujících projevů, přístroj vypněte a pošlete jej zpět středisku
poprodejního servisu nebo obchodníkovi či distributorovi, od kterého jste přístroj zakoupili:
1)
2)
3)
4)
5)
Není zvukový výstup;
Není obrazový výstup;
Do přístroje se dostala voda nebo jiný cizí předmět;
Z přístroje se kouří;
Přístroj vydává neobvyklý zápach.
CZ - CZ
Za účelem poskytnutí jasné ukázky a alternativy pro snadné pochopení provozu tohoto přístroje
byly použity kreslené ilustrace. Tyto ilustrace však nemusí být nutně vytištěny stejně, jak vypadá
přístroj.
Bezpečnostní informace
Upozornění
Tento produkt je LASEROVÝM PRODUKTEM TŘÍDY. Používání jiných ovládacích prvků nebo
úprava či provádění jiných postupů, než jsou postupy uvedené v tomto návodu, může vést k
nebezpečnému ozáření. Neodstraňujte kryty a neopravujte sami přístroj. Přenechejte servis
kvalifikovanému personálu.
Dva laserové produkty
Vlnová délka: CD – 780 nm, DVD – 650 nm.
Výkon laseru. S bezpečnostní ochranou nedochází k nebezpečnému vyzařování.
Z důvodu zamezení rizika požáru nebo úrazu elektrickým proudem či nepříjemného rušení
používejte pouze přiložené součásti.
Poznámky k CD
1) Nikdy nepoužívejte CD o průměru 3 palce (8 cm) v adaptéru ani CD nepravidelného tvaru.
Přístroj nemusí být schopen je vysunout a může dojít k poruše.
2) Čištění disku. Použijte suchou měkkou tkaninu a otírejte disk tahy od středu disku směrem k
jeho okrajům. Používejte pouze neutrální čistidla.
3) Přehráváte-li nový disk, může mít okolo vnitřní a vnější hrany místa s hrubým povrchem.
Pokud takový disk používáte, odstraňte tyto nerovnosti pomocí tužky nebo kuličkového
pera, atd.
CZ - Obsah
Bezpečnostní opatření …………………………………............................................................... 2
Bezpečnostní informace ………………………………................................................................ 3
Funkce …………………………………………………................................................................. 5
Ovládací prvky panelu …………………………………............................................................... 6
Ovládací prvky dálkového ovladače …………………................................................................ 8
Přehrávání USB, SD/MMC a MP3 ……………………............................................................... 9
Základní provoz ………………………………………................................................................ 10
Menu otočného knoflíku ……………………………...................................................................11
Režim rádia …..………………………………………................................................................. 15
RDS (Radio Data System) …………………………….............................................................. 17
Režim disku ……………………………...…………................................................................... 18
Propojení zařízení …………………………….….... ................................................................. 25
Průvodce instalací …………………………………................................................................... 27
Systém ochrany proti krádeži …………………………............................................................. 30
Řešení problémů ……………………………………….............................................................. 31
Péče a údržba …………………………………………............................................................... 32
Technické specifikace ………………………………….............................................................. 33
CZ - CZ
Funkce
Kompatibilita DVD-R/RW
Je možné přehrávat disky DVD-R/RW nahrané ve formátu video a ve formátu nahraného
videa.
rujícím) vysílání v reálném čase (pozemní,
satelitní, kabelová a/nebo jiná média), vysílání/streaming přes internet, intranet a/nebo jiné
sítě či jiné distribuční systémy s elektronickým
obsahem, jako je placené audio nebo audio na
požádání a jejich aplikace. Pro toto použití je
nutná nezávislá licence. Podrobnosti viz http://
www.mp3licensing.com.
Video CD s funkcí PBC
Kompatibilita
Je možné přehrávat video CD s funkcí PBC
(kontrolou přehrávání).
Vysvětlení úkonů s tlačítky
Kompatibilita WMA a MP3
Je možné přehrávat soubory WMA a MP3.
O WMA
Přístroj umí přehrávat data WMA.
Windows Media a logo Windows jsou ochrannými známkami společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech a (nebo) jiných
zemích.
Tento přístroj nemusí správně fungovat v
závislosti na aplikaci použité ke kódování souborů WMA.
O MP3
Zakoupením tohoto produktu získáváte pouze licenci na soukromé, nekomerční použití
a nezískáváte licenci ani jiná práva používat
tento produkt v komerčním (tj. příjmy geneTlačítkem
Některé časté úkony
1) Přesunout kurzor
Poznámka:
V režimu nastavení má knoflík VOL stejnou
funkci jako tlačítka / při volbě nastavení
položek.
2) Potvrdit
otevřete panel
CZ - Ovládací prvky panelu
Zapnutí/vypnutí: Stisknutím tlačítka
přístroj zapnete a vypnete.
1) Otevření panelu
2) Přehrávání/pauza (v režimu DVD, CD a
MP3/WMA)
Přepínání pásem: FM1-FM2-FM3-FM
(OIRT)-MW1-MW2 (v režimu rádia)
Typ programu RDS (stiskněte tlačítko a
podržte déle než 2 vteřiny v režimu rádia)
3) Stisknutím se můžete pohybovat nahoru
mezi položkami voleb (v režimu DVD, CD
a MP3/WMA)
Přehrávání předchozí předvolby rozhlasové stanice (v režimu rádia)
4) Vypnutí zvuku
5) Zcela plochý displej TFT 3 palce (7,6 cm)
6) Zapnutí/vypnutí
7) Krátkým stisknutím zvolte režim přehrávání
▪ Rádio
▪ Disk (pokud je vložen)
▪ USB (pokud je zapojeno)
▪ SD (pokud je vložena karta SD/MMC)
▪ AV (čelní zvukový a obrazový vstup. K
přístroji lze připojit externí periferní zařízení s audio a video výstupy RCA).
Dlouhým stisknutím se vraťte do hlavního
zdrojového menu v jakémkoliv režimu,
poté pomocí navigačních tlačítek zvolte
požadovaný režim a potvrďte stisknutím tlačítka OK.
8) Postupné přehrání předvoleb (krátce stiskněte v režimu rádia)
Automatické uložení předvoleb (stiskněte
déle než 2 vteřiny)
Stop (v režimu CD, MP3/WMA a DVD
video)
CZ - CZ
9) Otáčením knoflíku nastavte úroveň hlasitosti.
Stisknutím zvolíte nastavení zvuku/obrazu
a otáčení knoflíku upravíte úroveň.
Stisknutím déle než 2 vteřiny se dostanete
do menu nastavení.
10) Stisknutím se můžete pohybovat dolů mezi
položkami voleb (v režimu DVD, CD a
MP3/WMA)
Přehrávání následující předvolby rozhlasové stanice (v režimu rádia)
11) Manuální vyhledání další stanice, každým
stisknutím prohledáváte krok po kroku
(krátké stisknutí v režimu rádia)
Automatické vyhledání další stanice (stiskněte déle než 2 vteřiny v režimu rádia)
Stisknutím najdete následující stopu nebo
kapitolu (v režimu CD, MP3/WMA a DVD
video)
Rychlý posun vpřed rychlostí 2x, 4x, 8x a
20x (stiskněte déle než 2 vteřiny, v režimu
CD, MP3/WMA a DVD video)
Stisknutím navigujete doprava mezi
položkami voleb.
12) Manuální vyhledání předchozí stanice,
každým stisknutím prohledáváte krok po
kroku (krátké stisknutí v režimu rádia)
Automatické vyhledání předchozí stani-
ce (stiskněte déle než 2 vteřiny v režimu
rádia)
Stisknutím najdete předchozí stopu nebo
kapitolu (v režimu CD, MP3/WMA a DVD
video)
Rychlý posun vzad rychlostí 2x, 4x, 8x a
20x (stiskněte déle než 2 vteřiny, v režimu
CD, MP3/WMA a DVD video)
Stisknutím navigujete doleva mezi
položkami voleb.
13) Zrušení menu volby zdroje a návrat do
předchozího menu
14) Potvrzení operace
Zastavení automatického vyhledávání (v
režimu rádia)
15) Senzor dálkového ovládání
16) Port USB
17) Vstup AV IN
CZ - Ovládací prvky dálkového ovladače
Stisknutím tlačítka
přístroj zapnete a vypnete.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
Zoom (pouze u DVD/VCD)
Titul (pouze u DVD)
Zapnutí/vypnutí
Nastavení
Kurzor menu
Vložit
Program
Číslice
Volba nastavení zvuku/obrazu, poté otáčením knoflíku upravte úroveň
10) Hlasitost
11) Vypnutí zvuku
12) Ladění rádia
Přeskakování/vyhledávání stopy
13) Titulky (pouze u DVD)
14) Přepínání zdroje
15) Opakování
16) Opakování A-B
17) Stop/Zpět
18) Přehrávání/Pauza
19) Přejít na
20) Menu DVD
Kontrola přehrávání PBC (pro VCD 2.0
nebo vyšší)
21) OSD: zobrazení na obrazovce
AMS: Automatické vyhledání a uložení
stanic.
22) DVD audio
VCD audio Le/Pr/ST
23) DISP: Zobrazení času/hodin (video režim)
ESC: Návrat do předchozího menu
24) Úhel (pouze u DVD)
25) Obrazový systém PAL, NTSC, AUTO
Rozhlasové pásmo (v režimu rádia)
Provozní dosah dálkového ovladače
Dálkový ovladač funguje v dosahu 3 – 5 m.
CZ - CZ
Výměna lithiové baterie
Pokud se zkracuje dosah dálkového ovladače nebo vynechávají jeho funkce, nahraďte baterii
novou lithiovou baterií. Ujistěte se, že polarita nové baterie je správná.
1) Zatlačte na západku a vytáhněte držák baterie.
2) Vložte knoflíkovou baterii vyraženou značkou (+) směrem nahoru. Zasuňte držák baterie do
dálkového ovladače.
Upozornění
• Baterie ukládejte mimo dosah dětí. Pokud dítě baterii náhodou spolkne, okamžitě se poraďte
s lékařem.
• Baterie nenabíjejte, nezkratuje, nerozebírejte ani je nevhazujte do ohně.
• Nevystavujte baterii kontaktu s jinými kovovými materiály.Jinak se může baterie začít zahřívat, prasknout nebo začít hořet
• Pokud se baterie zbavujete nebo ji ukládáte, přelepte ji páskou a izolujte.
Přehrávání USB, SD/MMC a MP3
1) Vložení karty SD/MMC
Vložte kartu SD/MMC do otvoru lícovou stranou vpravo. Přístroj začne automaticky přehrávat hudbu a LCD displej zobrazí „CARD“ (karta).
2) Vyjmutí karty SD/MMC
Stisknutím tlačítka SRC přepněte do nekartového režimu. Lehce zatlačte na kartu SD/MMC,
čímž se karta vysune. Poté ji vytáhněte.
3) Připojení zařízení USB
Otevřete pryžový kryt a ke konektoru USB připojte zařízení USB. Přístroj začne automaticky
přehrávat hudbu ze zařízení USB a LCD displej zobrazí „USB“.
4) Odpojení zařízení USB
Stisknutím tlačítka SRC přepněte do režimu, který není USB. Odpojte zařízení USB a
nasaďte pryžový kryt.
CZ - Poznámky k USB a SD/MMC
Funkce USB (typ flashové paměti), přehrávání hudby MP3.
1.Podpora karty SD/MMC
2. Podpora flashové paměti USB 2 v 1 (SD/MMC)
3. Možná podpora FAT 16 a FAT 32
- FAT 12/16 (adresáře: podpora 200, soubory: podpora 500)
- FAT 32 (adresáře: podpora 200, soubory: podpora 500)
4. Název souboru: 32 bytů/název adresáře: 32 bytů/název tagu:
32 bytů
5. Tag (tag ID3 verze 2.0)
- Titul / interpret / album: podpora 30 bytů
6. Není podporováno čtení více druhů karet
7. Podpora USB 1.1
Podpora USB 2.0
(nepodporuje rychlost USB 2.0. Má stejnou rychlost jako USB 1.1)
Poznámka:
Ne všechny druhy zařízení USB jsou s tímto přístrojem kompatibilní.
Základní provoz
Zapínání a vypínání
1) Stisknutím tlačítka přístroj zapnete.
Přístroj se přepne do posledního režimu před vypnutím.
2) Stisknutím tlačítka déle než 2 vteřiny přístroj vypnete.
Vypnutí zvuku
Stisknutím tlačítka
vypnete zvuk.
Poznámka:
• Pokud provedete výše popsaný úkon znovu nebo upravíte hlasitost, vypnutí zvuku se zruší.
• Během vypnutí zvuku se na displeji zobrazí ikona vypnutí zvuku.
Nastavení hlasitosti
Hlasitost zvýšíte nebo snížíte otáčením knoflíku na panelu nebo pomocí tlačítek VOL +/- na
dálkovém ovladači.
Nastavitelný rozsah hlasitosti je 0 až 39.
Přehrávání vybraného zdroje
Metoda 1
Krátkými stisky tlačítka SRC na panelu nebo dálkovém ovladači můžete cyklicky procházet
všechny dostupné zdroje.
CZ - 10
CZ
Metoda 2
V libovolném režimu dlouhým stisknutím tlačítka SRC na panelu nebo dálkovém ovladači vstoupíte do hlavního menu zdroje a poté můžete pomocí navigačních tlačítek vybrat požadovaný
režim. Tlačítkem volbu OK potvrdíte.
Poznámka:
• Pokud nejsou některá zařízení připravena, nelze je vybrat.
• Jakmile při přepínání naleznete požadovaný zdroj, vyčkejte několik vteřin. Přístroj se automaticky přepne do režimu přehrávání zdroje, který jste vybrali.
Pokud je aplikována parkovací brzda
1) Pokud je k vypínači ruční brzdy připojen kabel „PRK SW“, video displej plochého monitoru
bude kontrolován stavem řízení, nastavením systému a vstupními zdroji videa.
2) Pokud se vozidlo pohybuje vpřed a přehrává se video disk. na obrazovce se objeví „VAROVÁNÍ: Chcete-li sledovat video, zatáhněte ruční brzdu“. Tato varovná obrazovka brání řidiči
sledovat obraz. Cestující na zadních sedadlech jej mohou sledovat normálně.
Při couvání
Pokud je připojena video kamera pro pohled vzad, přístroj při couvání automaticky přepne na
zdroj KAMERA. Po ukončení couvání se přístroj vrátí do původního provozního stavu.
Menu otočného knoflíku
1. Otáčením knoflíku nastavte úroveň hlasitosti.
2. Krátkým stisknutím se dostanete do menu nastavení zvuku a obrazu.
Každým stisknutím knoflíku změníte zvukový režim: EQ (ekvalizér) / Bass (basy) / Middle (středy) / Treble (výšky) / Balance (pravolevé vyvážení) / Fader (předozadní vyvážení), a otáčením
knoflíku nastavíte úroveň.
Každým stisknutím knoflíku změníte obrazový režim: Bright (jas) / Contrast (kontrast) / Saturation (sytost), a otáčením knoflíku nastavíte úroveň.
CZ - 11
Ekvalizér: USER (uživatelský) / FLAT (neutrální) / POP / ROCK / CLASSIC (klasická hudba)
/ JAZZ
Funkce ekvalizéru aplikuje přednastavené zvukové efekty na zvukový výstupní signál přístroje. Otáčením knoflíku můžete zvolit z následujících možností ekvalizéru: USER (uživatelský) /
FLAT (neutrální) / POP / ROCK / CLASSIC (klasická hudba) / JAZZ. Pokud budete při aktivované funkci ekvalizéru upravovat basy nebo výšky, režim ekvalizéru se přepne na USER (uživatelský). Jakmile se aktivuje funkce ekvalizéru, posledně vybrané úrovně basů a výšek nebude
možné upravit. Pokud není funkce ekvalizéru aktivní, přístroj se vrátí na posledně vybrané
úrovně basů a výšek.
3. Stisknutím knoflíku déle než 2 vteřiny přepnete do režimu nastavení. Poté pomocí tlačítek
/, / a OK zvolte položky k nastavení.
Všeobecné nastavení
Pípnutí (BEEP): ZAP./VYP.
Funkce pípnutí umožňuje nastavit slyšitelné pípnutí, které se ozve při každém vstupu do menu.
Zvýraznění zvuku (LOUDNESS): ZAP./VYP.
Při poslechu hudby při nízké hlasitosti tato funkce selektivně zvýrazní některé basové a výškové
frekvence.
REŽIM ČASU
12HODINOVÝ REŽIM: Hodiny se zobrazí v režimu 12 hodin, např. 11:18 AM (dopoledne)
24HODINOVÝ REŽIM: Hodiny se zobrazí v režimu 24 hodin, např. 20:18.
NASTAVENÍ ČASU
Tlačítky / a / nastavte hodiny a minuty. Každým stisknutím / zvolíte na displeji
hodin jeden segment.
Hodiny - minuty:
Po volbě segmentu na displeji hodin se vybraný segment označí. Poté můžete tlačítky /
nastavit požadovanou hodnotu.
ZRCADLO: ZAP./VYP.
Tato funkce umožňuje volbu zrcadlového zobrazení, když je ke vstupu CAMERA IN na zadní
straně rádia připojena záložní kamera pohledu vzad (prodává se zvlášť). Otáčení knoflíku zvolte
„On“ (Zap.) nebo „Off“ (Vyp.).
CZ - 12
CZ
Nastavení DVD
TV SYSTÉM: NTSC/PAL/AUTO
V menu nastavení zvolte TV systém.
TYP TV: 4:3PS/4:3LB/16:9
Zvolte typ TV pro sledování širokoúhlých filmů.
4:3 Pan Scan: U televizorů s poměrem stran 4:3 bude pravý a levý okraj ořezán.
4:3 Letter Box: U televizorů s poměrem stran 4:3 se nahoře a dole zobrazí černé pruhy.
16:9: Pro širokoúhlé televizory 16:9.
HESLO
1) Na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko „0000“ a poté potvrďte tlačítkem ENTER.
2) Zadejte příslušné čtyřmístné heslo a poté potvrďte tlačítkem ENTER.
3) Heslo si poznamenejte a uložte jej na bezpečném místě kvůli pozdějšímu ověření.
Pokud heslo zapomenete, zadáním 0000 resetujete nové heslo.
Heslo: 0000
PŘÍSTUPNOST: PRO DĚTI, PŘÍSTUPNÝ, DOPORUČEN DOPROVOD RODIČŮ, NĚKTERÉ
SCÉNY MOHOU BÝT NEVHODNÉ PRO DĚTI DO 13 LET, MLÁDEŽ DO 17 LET MUSÍ MÍT
DOPROVOD RODIČŮ, NĚKTERÉ SCÉNY MOHOU BÝT NEVHODNÉ PRO DĚTI DO 17 LET,
PŘÍSTUPNÉ OD 17 LET, PRO DOSPĚLÉ
Přístupnost disku je od 1 do 8.
(1) je nejvyšší omezení pro přehrávání.
(8) je nejnižší omezení pro přehrávání.
Výchozí nastavení je 8.
Poznámka:
Přístupnost lze zvolit pouze ve stavu odemknutí heslem a omezení fungují pouze ve stavu
zamknutí heslem.
CZ - 13
VÝCHOZÍ STAV: OBNOVIT
Vyberete-li tuto položku, přístroj se vrátí do původního nastavení.
JAS
Jas video výstupu můžete nastavit pomocí tlačítek / od 00 do 12.
KONTRAST
Kontrast video výstupu můžete nastavit pomocí tlačítek / od 00 do 12.
BAREVNÝ TÓN
Barevný tón video výstupu můžete nastavit pomocí tlačítek / od 00 do 12.
BAREVNÁ SYTOST
Barevnou sytost video výstupu můžete nastavit pomocí tlačítek / od 00 do 12.
Nastavení JAZYKA
JAZYK OSD:
Zvolte jazyk, který znáte a ve kterém se zobrazí systémové menu.
JAZYK PRO ZVUK:
Při přehrávání disků DVD zvolte pro dialogy jazyk, který znáte.
Poznámka:
Pokud má disk DVD zvukový soubor ve vybraném jazyce, budou dialogy, které posloucháte, ve
zvoleném jazyce.
Pokud disk DVD neobsahuje zvukový soubor ve vybraném jazyce, budou dialogy, které posloucháte, ve výchozím jazyce.
Jazyk můžete změnit stisknutím tlačítka [AUDIO] na dálkovém ovladači.
JAZYK PRO TITULKY:
Pro zobrazení titulků DVD zvolte jazyk, který znáte.
Pokud má disk DVD soubor titulků ve vybraném jazyce, zobrazí se titulky ve zvoleném jazyce.
Pokud disk DVD neobsahuje soubor titulků ve vybraném jazyce, zobrazí se titulky ve výchozím
jazyce.
JAZYK MENU:
Pro zobrazení menu DVD zvolte jazyk, který znáte.
Poznámka:
Pokud má disk DVD zvolený jazyk, zobrazí se MENU/TITUL DVD ve zvoleném jazyce.
Pokud disk DVD neobsahuje zvolený jazyk, zobrazí se MENU/TITUL DVD ve výchozím jazyce.
CZ - 14
CZ
Nastavení rádia
LOC_DX: LOC/DX
Zvolte vzdálené nebo místní rádio.
Místní: Budou se přijímat pouze stanice se silným signálem.
Vzdálené: Budou se přijímat stanice se silným i slabým signálem.
STEREO_MONO: STEREO/MONO
Volba mezi FM MONO a FM STEREO.
AF: ZAP./VYP.
Zvolte zapnutí nebo vypnutí AF (alternativní frekvence).
AF ZAP.: Funkce AF je aktivována.
AF VYP.: Funkce AF je deaktivována.
Poznámka: Indikátor na LCD displeji bude blikat, dokud nedojde k příjmu informace RDS.
Pokud ve vaší oblasti není k dispozici služba RDS, vypněte režim AF.
TA: ZAP./VYP.
Zvolte zapnutí nebo vypnutí TA (identifikace dopravních hlášení).
Pokud je režim TA zapnut, indikátor TA bude blikat.
Pokud se přijímá dopravní hlášení, zobrazí se indikátor TA. Přístroj se přechodně přepne do
režimu rádia (bez ohledu na aktuální režim) a začne vysílat dopravní hlášení při hlasitosti TA.
Po skončení dopravního hlášení se přístroj vrátí do předchozího režimu a na předchozí úroveň
hlasitosti. Pokud je TA zapnuto, lze přijímat a ukládat funkce VYHLEDÁVÁNÍ, SKENOVÁNÍ a
AMS pouze pokud je přijímán kód identifikace dopravního programu (TP).
HLASITOST TA: 00-63
Zvolte úroveň hlasitosti TA-VOL.
REGIONÁLNÍ VYSÍLÁNÍ: ZAP./VYP.
Volbou funkce AF zavedete nebo ignorujete regionální kód (identifikace programu) a automaticky bude možné ladit pouze stanice v aktuálním regionu.
REG ZAP.: Funkce AF zavede regionální kód (identifikace programu) a automaticky bude možné ladit pouze stanice v aktuálním regionu.
REG VYP.: Funkce AF bude ignorovat kód (identifikace programu) a automaticky bude možné
ladit stanice i v jiných regionech.
CT (Čas hodin): ZAP./VYP.
Některé stanice vysílají v rámci kódovaného signálu RDS i čas a datum. Pokud je CT nastaveno
na „ZAP.“, čas hodin se automaticky upravuje.
CZ - 15
Přepnutí do režimu rádia
Na zdroj rádia přepnete stisknutím tlačítka SRC na čelním panelu nebo na dálkovém ovladači.
Volba pásma
Jedním nebo více stisky tlačítka BAND zvolte FM1 - FM2 - FM3 MW1 - MW2.
Displej zobrazí vlnové pásmo, frekvenci a číslo předvolby, pokud je již uložena.
Volba stanice
Stanici naladíte pomocí ladících tlačítek  a .
Ladění
- AUTOMATICKÉ VYHLEDÁVÁNÍ
Stisknutím tlačítka  nebo  naladíte automaticky další nebo předchozí stanici.
- MANUÁLNÍ VYHLEDÁVÁNÍ
Stisknutím a podržením tlačítka  nebo  přepnete do režimu manuálního ladění. Dalšími stisky těchto tlačítek můžete měnit údaj rozhlasové frekvence vždy o jeden krok dolů nebo nahoru.
Poznámka:
Pokud bude během manuálního vyhledávání pauza mezi dvěma úkony delší než 5 vteřin, stiskněte tlačítko  nebo  a přístroj se přepne do automatického vyhledávání.
Režim předvoleb
Pro každé pásmo je k dispozici šest číslovaných tlačítek předvoleb pro uložení a vyvolání stanic. Uložené stanice (P1 – P6) pro aktuální pásmo lze vidět na obrazovce.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
Indikátor zdroje
Aktuální kanál předvolby
Čas/hodiny
Pásmo AM/FM
Informace RDS
Frekvence rozhlasové stanice
Indikátor ekvalizéru
Indikátor AF
Ukládání stanic
- Automatické ukládání
1) Zvolte pásmo (pokud je třeba).
2) Krátkým stisknutím AMS projdete předvolené stanice P1 – P6, každou po dobu 5 vteřin)
3) Podržte tlačítko AMS déle než 2 vteřiny. Pod tlačítka předvoleb se automaticky uloží 6 nejsilnějších stanic, které lze naladit (čísla 1 – 6).
CZ - 16
CZ
- Manuální ukládání
1) Zvolte pásmo (pokud je třeba), poté navolte stanici.
2) Stiskněte a podržte tlačítko předvolby (čísla 1 – 6) na čelním panelu nebo dálkovém ovladači.
3) Číslo předvolby a stanice se zobrazí a označí.
Vyvolání stanice
1) Zvolte pásmo (pokud je třeba).
2) Stisknutím tlačítka předvolby na čelním panelu nebo dálkovém ovladači (čísla 1 – 6) navolte
příslušnou uloženou stanici.
RDS (Radio Data System)
Dostupnost služby RDS se liší podle oblasti. Uvědomte si prosím, že pokud služba RDS není ve
vaší oblasti k dispozici, nebudou následující funkce dostupné.
Základní funkce RDS
AF (alternativní frekvence): Pokud je rádiový signál slabý, aktivováním funkce AF umožníte, aby
přístroj automaticky vyhledal jinou stanici se stejnou PI (identifikací programu), jakou má stávající stanice, ale se silnějším signálem.
PS (název programové služby): Místo frekvence se zobrazí název stanice.
Dopravní hlášení
Některé stanice FM RDS pravidelně poskytují dopravní informace.
TP (identifikace dopravního programu)
Vysílání dopravních informací.
TA (identifikace dopravního hlášení).
Rozhlasové hlášení o dopravních podmínkách.
EON (Enhanced Other Networks) – Informace o dalších sítích
Pokud se přijímají data EON, rozsvítí se indikátor EON a funkce TA a AF mají zlepšenou kvalitu.
TA: Lze přijímat dopravní informace z aktuální stanice nebo stanic v jiné síti.
AF: Seznam frekvencí předvolených stanic s RDS se aktualizuje daty EON. EON umožňuje
rádiu, aby lépe využívalo informace RDS. Neustále aktualizuje seznam AF předvolených stanic,
včetně té, která je právě naladěna. Pokud uložíte do předvolby stanici v oblasti svého bydliště, budete moci později přijímat stejnou stanici na alternativní frekvenci nebo kteroukoliv jinou
stanici vysílající stejný program. Funkce EON rovněž uchovává informace o místně dostupných
stanic TP za účelem jejich rychlého příjmu.
Příjem PTY (typu programu)
Stanice FM RDS poskytují signál identifikace typu programu.
Například: zprávy, rock, informace, sport, atd.
CZ - 17
Režim PTY:
Stisknutím tlačítka BAND déle než 2 vteřiny zapnete příjem typu programu a ukáže se předchozí PTY. Poté tlačítky / zvolte požadovaný typ programu. Ukáže se vybrané PTY (typ
programu) a spustí se vyhledávání, pokud do 2 sekund nezvolíte jinou funkci. Pokud neexistuje
odpovídající typ programu, zobrazí se NO PTY a přístroj se vrátí do normálního režimu.
TYP HUDBY
POP M (Pop)
ROCK M (Rock)
EASY M (Nenáročná hudba)
LIGHT M (Lehká kl. hudba)
CLASSICS (Klasická hudba)
OTHER M (Jiná hudba)
JAZZ M (Džez)
COUNTRY (Country)
NATIONAL M (Lidová hudba)
OLDIES M (Staré hity)
FOLK M (Folk)
TYP MLUVENÉHO SLOVA
NEWS (Zprávy)
AFFAIRS (Události)
INFO (Informace)
SPORT (Sport)
EDUCATE (Vzdělávací)
DRAMA (Dramatické)
CULTURE (Kultura)
SCIENCE (Věda)
VARIED (Různé)
WEATHER (Počasí)
FINANCE (Finance)
CHILDREN (Dětské)
SOCIAL (Sociální)
RELIGION (Náboženské)
PHONE IN (Diskuse s posluchači)
TRAVEL (Cestování)
LEISURE (Volný čas)
DOCUMENT (Dokumentární)
TEST (Testovací)
ALARM
Režim disku
Přepnutí do režimu disku
Pokud je disk již vložen ve štěrbině, ale nepřehrává se, stisknutím tlačítka SRC na čelním panelu nebo na dálkovém ovladači přepněte na zdroj DISC. Chcete-li přehrávat soubory z SD nebo
USB, které jsou již připojeny, zvolte jako zdroj CARD (Karta) nebo USB. Obrazovka přehrávání
disku je následující:
Vložte disk
Stisknutím tlačítka
režimu disku.
odkopte panel. Vložte do štěrbiny disk a přístroj se automaticky přepne do
Poznámka:
• Ujistěte se před vložením dalšího disku, že v přístroji není žádný disk.
• Pokud je vložen disk, přístroj opustí aktuální zdroj přehrávání a přepne se do režimu DVD.
Vysunutí disku
Stisknutím tlačítka
odkopte panel. Stisknutím
vysuňte disk.
CZ - 18
CZ
Poznámka:
• Po vysunutí disku se přístroj přepne do režimu rádia.
• Disk lze vysunout i při vypnutém přístroji. Po vysunutí disku zůstane přístroj vypnutý.
Přehrávání disku
1. Pokud je vložen disk, displej zobrazí LOAD (Načítám). V případě MP3 nebo disků s různými druhy souborů může doba načítání přesáhnout 1 minutu.
2. Pokud dojde při práci s diskem k chybě, zobrazí se ERROR (Chyba).
1. Indikátor zdroje
2. Aktuální stopa/Stop celkem
3. Zobrazení názvu skladby
4. Adresář audio
5. Adresář obrázků
6. Adresář video
3. V případě VCD/CD, VCD nebo CD se na displeji zobrazí příslušná ikona.
4. Při přehrávání souborů MP3/WMA se na displeji zobrazí ikona MP3/WMA.
5. Při přehrávání DVD se na displeji zobrazí ikona DVD a objeví se TITUL. Přehrávání spustíte stisknutím tlačítka ENTER nebo .
Podporované typy souborů
Audio soubory: MP3 (*.mp3), WMA (*.wma)
Video soubory: MP4 (*.avi)
MPEG 2 (*.vob)
MPEG 1 (*.dat)
Obrazové soubory: JPEG (*.jpg)
Soubory MP3: ISO 9660 nebo ISO 9660 + formát Joliet – max. 30 znaků.
Hnízdování adresářů max. v 8 úrovních.
Maximální počet alb je 99.
Maximální délka každé stopy je 99 minut 59 vteřin.
Podporovaná vzorkovací frekvence pro disk MP3:
8 kHz až 48 kHz (preferováno 44.1 kHz)
Podporované bitové rychlosti disku MP3: 32 – 320 kbps (preferováno 128 kbps).
CZ - 19
Nepodporované disky a soubory
Soubory *.AAC, *.DLF, *.M3U, *.PLS, MP3 PRO a soubory s DRM.
Disky s otevřenými relacemi.
Přehrávání zvukových, obrazových a video souborů
Přehrává-li se ZVUKOVÝ, OBRAZOVÝ nebo VIDEO soubor, zobrazí se na obrazovce kategorie/adresář/soubor, a nahoře se zobrazí název souboru/adresáře, který se právě přehrává.
Aktuální vybraná položka se označí.
Seznam zahrnuje seznam názvů stop nebo názvů adresářů na disku. Pokud vyberete ze seznamu adresář, můžete vidět jeho obsah.
Zvukové soubory
1) Stisknutím tlačítka ESC se vrátíte do menu playlistu.
2) Tlačítky / zvolte adresáře
AUDIO.
3) Stisknutím tlačítka OK,  na čelním panelu nebo ENTER na dálkovém ovladači zobrazíte
všechny dostupné adresáře audio souborů.
4) Tlačítky / vstupte do seznamu souborů a pomocí tlačítek / zvolte požadovaný
soubor, a stisknutím tlačítka OK,  na čelním panelu nebo ENTER na dálkovém ovladači
spustíte přehrávání.
5) Během přehrávání souboru aktivujete stisknutím tlačítka  logo zapnutí. Zpět se vrátíte
stisknutím tlačítka .
Obrazové soubory
1) Stisknutím tlačítka ESC se vrátíte do menu playlistu.
2) Tlačítky / zvolte adresáře
OBRÁZKY.
3) Stisknutím tlačítka OK,  na čelním panelu nebo ENTER na dálkovém ovladači zobrazíte
všechny dostupné adresáře obrazových souborů.
4) Tlačítky / vstupte do seznamu souborů a pomocí tlačítek / zvolte požadovaný
soubor, stisknutím tlačítka OK,  na čelním panelu nebo ENTER na dálkovém ovladači
spustíte prezentaci obrázků a stisknutím tlačítka PROG zvolte styl zobrazení obrázku.
5) Během přehrávání souboru jej zastavíte stisknutím tlačítka  a vrátíte se do vedlejšího
menu.
Video soubory
1) Stisknutím tlačítka ESC se vrátíte do menu playlistu.
2) Tlačítky / zvolte adresáře
VIDEO.
3) Stisknutím tlačítka OK,  na čelním panelu nebo ENTER na dálkovém ovladači zobrazíte
všechny dostupné adresáře video souborů.
4) Tlačítky / vstupte do seznamu souborů a pomocí tlačítek / zvolte požadovaný
soubor, a stisknutím tlačítka OK,  na čelním panelu nebo ENTER na dálkovém ovladači
spustíte přehrávání.
5) Během přehrávání souboru jej zastavíte stisknutím tlačítka  a vrátíte se do vedlejšího
menu.
Poznámka:
1) Pokud vybraný adresář neobsahuje žádnou hratelnou stopu, seznam stop se nezobrazí.
2) Během výběru adresáře se stisknutím tlačítka ESC dostanete do vyššího adresáře (hlavního adresáře). Pokud je zobrazen nejvyšší adresář, nelze ESC použít.
CZ - 20
CZ
Poznámky k MP3/WMA
Hudební soubory MP3 a WMA (Windows Media Audio) jsou digitální zvukové soubory, jež jsou
zkomprimovány, aby bylo možné uložit více souborů. Tento přístroj umí přehrávat MP3/WMA a
video přímo ze souborů obsažených na CD-R/RW, DVD-ROM, DVD+RW, DVD-RW, DVD+R,
DVD-R a DVD-VIDEO, nebo na kartě SD nebo zařízení USB. K dispozici je mnoho typů softwaru pro komprimaci zvukových souborů do formátů MP3/WMA. Doporučujeme Nero nebo Roxio
Easy CD Creator. Tento přístroj umí přehrávat MP3 (MPEG1, 2 2.5 Audio Layer 3). Avšak média
pro nahrávání MP3 a kompatibilní formáty jsou omezené.
Vložení popisku ID3 Tag
Tento přístroj podporuje ID3 Tag verze 2.0.
Kódy znaků viz tabulka níže.
Zadání názvů souborů a adresářů
Názvy využívající znaky z kódového seznamu jsou jedinými názvy souborů a adresářů, které
lze zadat a zobrazit. Použití jiného znaku bude mít za následek, že názvy souborů a adresářů
se zobrazí chybně. Přístroj rozeznává a přehrává pouze soubory s koncovkou MP3/WMA.
Poznámka:
Soubor s názvem obsahujícím znaky, které nejsou na kódovém seznamu, se nemusí správně
přehrát.
CZ - 21
Pořadí přehrávání MP3
Pokud jsou vybrány pro přehrávání, k souborům a adresářům (vyhledávání adresáře, vyhledávání souboru anebo volba adresáře) se přistupuje v pořadí, ve kterém byly zapsány na médium.
Proto pořadí, v jakém očekáváte jejich přehrávání, se nemusí shodovat s pořadím, ve kterém
se skutečně přehrají. Pořadí, ve kterém se mají soubory MP3/WMA přehrávat, můžete stanovit
přiřazením názvů souborů, které budou začínat pořadovým číslem přehrávání, např. „01“ až
„99“. Například médium s následující hierarchií adresáře/souboru se řídí vyhledáváním adresáře, vyhledáváním souboru anebo volbou adresáře dle obrázku níže:
Přehrávač rozezná pouze tři úrovně adresářů a nezobrazí adresáře obsahují pouze jiné adresáře. V příkladu výše zobrazí přístroj adresáře 3, 4, 6 a 8, avšak nikoliv 2 a 7, protože přímo
neobsahují žádné stopy. Adresář 5 se nerozpozná vůbec, protože je na čtvrté úrovni.
Elektronická ochrana před otřesy
• 10 vteřin pro CD-DA (CDA)
• > 45 vteřin pro MP3 nahrané jako 44.1 kHz/128 kbps
• > 90 vteřin pro WMA nahrané jako 44.1 kHz/128 kbps
Dočasné zastavení přehrávání
• Přehrávání pozastavíte v jeho průběhu stisknutím tlačítka .
• Zvuk se ztlumí.
• Na TV obrazovce se zobrazí „PAUSE“.
• Po opětovném stisknutí tlačítka  bude přehrávání pokračovat.
Chcete-li obnovit normální přehrávání, opakujte úkon.
Úplné zastavení přehrávání
Při přehrávání DVD, VCD, CD a MP3:
1) Jedním stisknutím tlačítka  zastavíte přehrávání a uložíte příslušnou pozici na disku.
Stisknutím tlačítka  obnovíte přehrávání od uložené pozice.
2) Dvojím stisknutím tlačítka  zrušíte přehrávání. Stisknutím tlačítka  spustíte přehrávání
od úplného začátku stránky titulu DVD nebo první stopy VCD/CD.
Volba požadované stopy
• Tlačítky  a  přeskočte na jinou stopu.
• Pomocí tlačítek 1–9, 0 a 10+ na dálkovém ovladači zvolte požadované číslo stopy.
CZ - 22
CZ
Rychlý posun vřed/vzad během přehrávání
Stisknutím tlačítka  nebo  na déle než 2 vteřiny zvolíte rychlý posun vpřed nebo vzad
během přehrávání, a to rychlostí 2x, 4x, 8x nebo 20x.
• Během rychlého posun vpřed nebo vzad obnovíte krátkým stisknutím tlačítka  přehrávání.
• Během rychlého posun vpřed nebo vzad bude zvuk vypnut.
Opakování
Během přehrávání stiskněte jednou nebo vícekrát tlačítko REPEAT.
• Na displeji se objeví ikona RPT.
• V případě VCD/CD: Na displej se objeví RPT ONE (Opakování jednoho) → RPT ALL (Opakování všeho) → RPT OFF (opakování vypnuto).
• V případě DVD: Na displej se objeví RPT CHAPTER (Opakování kapitoly) → RPT TITLE
(Opakování titulu) → RPT OFF (opakování vypnuto).
• V případě disku se soubory: Na displej se objeví RPT ONE (Opakování jednoho) → RPT DIR
(Opakování adresáře) → RPT ALL (Opakování všeho) → RPT OFF (opakování vypnuto).
Poznámka:
Pokud nebude funkce opakování zapnuta,po skončení přehrávání celého disku nebo TITULU
se systém zastaví. Pokud neprovedete žádný úkon, přístroj se po 5 minutách přepne do pohotovostního režimu.
Opakování A → B
Zvolte požadovaný úsek pro opakované přehrávání.
• Jedním stisknutím A → B zvolte počáteční bod. Displej zobrazí REPEAT A.
• Dalším stisknutím A → B zvolte koncový bod. Displej zobrazí REPEAT A → B a vybraný úsek
se začne přehrávat.
• Opětovným stisknutím A → B režim ukončíte. Displej zobrazí A → B CANCEL (Zrušeno).
PBC – kontrola přehrávání (pouze u VCD)
1) Pokud vložíte VCD s funkcí PBC, spustí se přehrávání automaticky od začátku 1. stopy.
2) Stisknutím tlačítka PBC zobrazíte menu, pomocí tlačítek  a  nebo číselných tlačítek
zvolte požadovanou stopu. Tlačítkem  zastavíte přehrávání. Opětovným stisknutím tlačítka PBC opustíte menu.
GOTO (Přejít na)
Přímý přechod na požadovanou stopu, kapitolu nebo časový bod.
Po stisknutí tlačítka GOTO na dálkovém ovladači se v horní části displeje zobrazí titul nebo
kapitola DVD a čas. Aktuální položka se označí. Tlačítky / zvolte požadovanou položku.
Pomocí číselných tlačítek zadejte číslo. Potvrďte tlačítkem ENTER.
Program
- Stisknutím tlačítka PROG se dostanete na seznam programu. Tlačítky / nebo / a
číselnými tlačítky zadejte číslo.
U DVD a disků se soubory zvolte číslo titulu a kapitoly.
V případě VCD a CD zvolte číslo stopy.
• Stisknutím tlačítka  spustíte přehrávání nebo vyberte kurzorem „PLAY“ a stisknutím tlačítka ENTER spusťte přehrávání.
• Pokud chcete seznam vymazat, přesuňte kurzor na „CLEAR“. Stisknutím tlačítka ENTER
vymažete celý seznam, který jste předtím vytvořili.
• Opětovným stisknutím tlačítka PROG ukončíte naprogramované přehrávání.
CZ - 23
Volba DVD audio
Pokud má DVD více jazyků pro zvuk, zvolte jazyk, který chcete poslouchat stisknutím tlačítka
AUDIO nebo R/L.
Volba VCD audio
Stisknutím tlačítka R/L zvolte zvukový kanál, který chcete poslouchat.
Volba titulků DVD
Jazyk titulků zvolíte stisknutím tlačítka SUB.T. Zjistíte, zda DVD obsahuje titulky ve více jazycích.
Volba titulu DVD
Stisknutím tlačítka TITLE zobrazíte seznam titulů nebo kapitol. Pomocí kurzoru nebo číselných
tlačítek proveďte volbu a přehrajte stisknutím tlačítka ENTER.
Volba úhlu DVD
Tlačítkem ANGLE můžete vybírat různé úhly sledování, pokud má příslušné DVD nahráno více
úhlů pohledu.
Zrcadlové překlopení obrázku
Pokud sledujete obrázek, opakovanými stisky tlačítka  obrázek zrcadlově překlopíte vertikálně, a opakovanými stisky tlačítka  obrázek zrcadlově překlopíte horizontálně.
ZOOM (Zvětšení/zmenšení)
Po stisknutí tlačítka ZOOM se obrázek příslušným způsobem zvětší nebo zmenší.
CZ - 24
CZ
Propojení zařízení
Poznámky k propojení
• Aby nedošlo ke zkratu v elektrickém systému, zajistěte, aby byl před instalací odpojen
negativní kabel baterie.
• Aby nedošlo ke zkratu ve vodičích a poškození přístroje, zajistěte veškeré vodiče kabelovými svorkami nebo lepící páskou. Vodiče
veďte bezpečnými místy, které se nezahřívají a kde se nebudou dotýkat pohyblivých
součástí, jako je řadící páka, ruční brzda a
kolejnice sedadel, aby nedošlo k roztavení
nebo opotřebování izolace vodičů.
• Nikdy neveďte žlutý napájecí kabel instalačním otvorem do prostoru motoru a
nepřipojujte jej k autobaterii. Jinak hrozí vysoká pravděpodobnost zkratu elektrického
systému.
• Pokud dojde ke spálení pojistky, vyměňte
ji za novou pojistku 15 A. Pokud použijete
pojistku jiné hodnoty, může dojít k poškození
přístroje nebo i k požáru.
• Je-li instalována správná pojistka a elektrický problém přetrvává, obraťte se na profesionální prodejnu autopříslušenství.
• K autobaterii NEPŘIPOJUJTE další zařízení, aby nedošlo k jejímu přehřátí.
• Ujistěte se, že všechna elektrická propojení
a kabely reproduktorů jsou dobře izolovány.
Jinak může dojít k poškození přístroje krátkým spojením.
• Pokud není k dispozici okruh se střídavým
proudem, připojte vodič ACC k elektrickému
napájení s vypínačem.
• Pokud je připojen externí aktivní zesilovač,
nepřipojujte kabel P.CONT k napájecímu
kabelu externího aktivního zesilovače,
jinak může dojít k elektrickému jiskření nebo jiné škodě.
• Výstup reproduktoru nikdy neuzemňujte,
aby nedošlo k poškození zabudovaného
aktivního zesilovače.
• Minimální výkon reproduktorů připojených k
tomuto přístroji je 50 W s impedancí 4 až 8
ohmů.
Kabelové propojení ruční brzdy
Kabelové propojení zpáteční rychlosti
CZ - 25
Schéma zapojení
CZ - 26
CZ
Elektrické propojení
Použití konektoru ISO
1) Pokud je váš vůz vybaven konektorem ISO, pak propojte konektory ISO dle obrázku.
2) Pro připojení bez konektorů ISO zkontrolujte před propojením pozorně kabeláž ve voze.
Nesprávné zapojení může způsobit vážné poškození přístroje.
Odstřihněte konektor, připojte barevné vodiče napájecího kabelu k autobaterii dle tabulky barevného označení níže pro kabelové propojení reproduktorů a napájení.
Umístění
Konektor A
1
2
3
4
5
6
7
8
Baterie 12V(+ )/žlutý
Anténa/Kontrolka zes. / modrý
Stříd. proud+ / červený
Uzemnění / černý
Funkce
Konektor B
Zadní pravý (+) – fialový
Zadní pravý (-) – fialový / černý pruh
Přední pravý (+) – šedý
Přední pravý (-) – šedý / černý pruh
Přední levý (+) – bílý
Přední levý (-) – bílý / černý pruh
Zadní levý (+) – zelený
Zadní levý (-) – zelený/ černý pruh
Příprava
1. Odpojení baterie
Než začnete, vždy odpojte negativní terminál baterie.
Poznámka:
Pokud má být přístroj instalován v automobilu vybaveném palubním řídícím nebo navigačním
počítačem, neodpojujte kabel baterie. Je-li kabel baterie odpojen, může dojít k vymazání paměti počítače. Za těchto podmínek věnujte během instalace zvýšenou pozornost tomu, abyste
nezpůsobili krátké spojení.
2. Odstraňte transportní šrouby
DŮLEŽITÉ
Před instalací odstraňte tyto dva transportní
šrouby. Jinak nebude DVD přehrávač fungovat.
3. Vyjměte přístroj z límce
Zasunutím klíčů po obou stranách límce sejměte z přístroje poloobjímku.
CZ - 27
Instalace montážního límce
1) Vysuňte montážní límec z těla přístroje. Pokud je na svém místě zajištěn, použijte k jeho
uvolnění klíče pro vysunutí (jsou přiloženy).
2) Zkontrolujte velikost otvoru v palubní desce tím, že do něj zasunete montážní límec.
Je-li otvor příliš malý, opatrně jej ořežte nebo opilujte dle nutnosti, dokud není možné límec
lehce zasunout do otvoru. Nezasunujte límec do otvoru silou ani jej neohýbejte a nepromačkávejte. Zkontrolujte, zda je za palubní deskou dostatečný prostor pro tělo přístroje.
Přístroj lze instalovat do jakékoliv palubní desky s vhodným otvorem dle obrázku výše: 183
mm (Š) x 52 mm (V). Palubní deska by měla být 4,75 až 5,56 mm silná, aby mohla složit
jako opora pro přístroj.
3) Najděte příslušnou řadu ohýbacích jazýčků podél horní, spodní a bočních stran montážního
límce. Jakmile je montážní límec zcela zasunut do otvoru palubní desky, ohněte co nejvíce
jazýčků směrem ven tak, aby byl límec pevně zajištěn v palubní desce.
UPOZORNĚNÍ:
Pro správný provoz DVD přehrávače musí být tělo přístroje instalováno v horizontálním úhlu
maximálně 20°. Ujistěte se, že přístroj je instalován v rámci tohoto limitu.
4) Podržte přístroj před otvorem palubní desky tak, aby bylo možné protáhnout vodiče do
montážního límce. Přesně dle schématu zapojení ověřte, zda jsou všechna propojení pevně
provedena a izolována kryty nebo páskou. Po provedení elektrického propojení si ověřte,
že přístroj funguje tím, že jej zapnete (zapalování vozu musí být zapnuto). Pokud přístroj
nefunguje, zkontrolujte znovu všechna propojení, dokud problém nevyřešíte.
5) Ujistěte se, že rádio je správnou stranou nahoru a poté jej opatrně zasuňte do montážního
límce, až dosedne a pružné západky zaklapnou.
6) Připevněte zadní stranu přístroje ke karosérii automobilu pomocí montážního šroubu a
gumové podložky.
7) Vyzkoušejte přístroj dle provozních pokynů, které následují.
Montážní souprava
Pokud váš automobil vyžaduje k instalaci tohoto přístroje použití montážní soupravy, řiďte se
pokyny přiloženými k montážní soupravě a připevněte přístroj k montážní desce dodávané se
soupravou.
1) Zapojte a vyzkoušejte přístroj dle pokynů pro instalaci montážního límce.
2) Nainstalujte celek rádia a montážní desky do palubní desky dle pokynů k montážní soupravě.
3) Vraťte zpět rámeček palubní desky.
Instalace ISO
Tento přístroj má vyvrtané otvory v bočních panelech těla, které lze použít s původními továrními montážními objímkami některých vozidel k instalaci rádia na palubní desku. Pro tento druh
instalace se prosím obraťte na svou místní prodejnu autorádií.
1) Vyjměte stávající tovární rádio z palubní desky nebo středové konzoly. Ponechejte si všechny součásti a objímky, protože budou použity k montáži nového rádia.
2) Opatrně oddělte plastický rámeček od přední části těla nového přístroje. Rámeček odstraňte
a znehodnoťte.
CZ - 28
CZ
3) Ze stávajícího přístroje odstraňte montážní objímky a součásti a namontujte je na nový
přístroj. Nepřekračujte maximální velikost šroubu M5 x 9 mm. Delší šrouby mohou poškodit
součásti uvnitř těla přístroje.
4) Propojte nový přístroj dle pokynů v návodu montážního límce.
5) Namontujte nový přístroj do palubní desky nebo středové konzoly z použití obráceného
postupu kroku 1.
Resetování
Tlačítko RESET se nachází za čelním panelem a lze se k němu dostat pouze při odklopeném
čelním panelu. Resetováním přístroje se vymaže čas a paměti předvoleb. Mělo by se používat pouze při prvotní instalaci po provedení propojení, nebo pokud dojde k selhání některého
z vypínačů přístroje. Za těchto okolností vymažete stisknutím tlačítka RESET systém a vrátíte
přístroj do výchozího provozního stavu.
Pojistka
Při výměně pojistky se ujistěte, že nová pojistka je stejného typu a proudové intenzity.
Opětovné připojení baterie
Jakmile je propojení hotové, znovu připojte negativní terminál baterie.
CZ - 29
Systém ochrany proti krádeži
Tento přístroj má odklápěcí oddělitelný panel.
Panel můžete oddělit a vzít sebou, čímž zabráníte krádeži. Chcete-li čelní panel odejmout, proveďte následující postup:
Odejmutí panelu:
1) Stisknutím tlačítka vypněte přístroj.
2) Stisknutím tlačítka vyklopte panel.
3) Uchopte pravou stranu a uvolněte čelní panel. Poté šikmým vytažením vyjměte pravou stranu z přístroje.
4) Uložte čelní panel do přiloženého přepravního pouzdra, kde bude chráněn před nečistotami
a poškozením, a vezměte jej sebou, abyste zabránili krádeži.
Opětovné nasazení čelního panelu:
1) Při naplocho položeném panelu (v poloze „otevřen“) vložte levou stranu panelu na místo, až
se správně zasune.
2) Mírně zatlačte na pravou stranu panelu, až mechanismus zaklapne na místo.
3) Pohybem nahoru panel zavřete.
Vytažení přístroje
1) Odejměte panel a desku rámečku.
2) Odejměte rámeček tím, že pevně uchopíte jednu stranu a zatáhnete.
3) Nasuňte demontážní klíče rovně směrem dozadu, dokud nezaklapnou a poté rádio vytáhněte ven. Pokud demontážní klíče zasunete šikmo, nezaklapnou správně a přístroj nebude
možné vytáhnout.
CZ - 30
CZ
Řešení problémů
Pokud máte podezření na poruchu, okamžitě přístroj vypněte. Okamžitě jej přestaňte používat
a kontaktujte prodejnu, kde jste jej zakoupili. Nikdy se nepokoušejte opravovat přístroj sami,
protože je to nebezpečné.
Problém
Obecné
Přístroj nelze zapnout.
Možná příčina
Řešení
Není zapnuto zapalování vozu.
Kabely nejsou správně propojeny.
Je spálená pojistka.
Není slyšet zvuk.
Hlasitost je nastavená na minimum nebo je vypnut zvuk.
Systém přístroje je nestabilní.
Otočte klíčem zapalování.
Zkontrolujte propojení kabelů.
Vyměňte pojistku za novou o
stejné kapacitě.
Zkontrolujte hlasitost nebo
zrušte vypnutí zvuku.
Stiskněte tlačítko RESET.
Přístroj nebo obrazovka
nefungují normálním způsobem.
Režim DVD
Přístroj nepřehrává disky.
Zvuk přeskakuje kvůli vibracím.
Režim RÁDIA
Nelze přijímat stanice.
Špatná kvalita příjmu rozhlasové stanice.
Předvolené stanice se vymazaly.
Režim USB/SD/MMC
Nelze připojit zařízení USB
nebo karu SD/MMC.
Zařízení USB nebo kartu SD/
MMC nelze načíst.
Dálkový ovladač
Dálkový ovladač nefunguje
nebo nefunguje správně.
Disk je vložen nesprávně.
Disk musí být vložen potištěDisk je znečištěný nebo poško- nou stranou nahoru. Vyčiszený.
těte disk a zkontrolujte, zda
není poškozen. Zkuste jiný
disk.
Montážní úhel je vyšší než 30°. Nastavte montážní úhel na
Instalace je nestabilní.
méně než 30°.
Namontujte přístroj stabilně
pomocí montážních dílů.
Anténa není správně připojena. Připojte správně anténu.
Anténa není plně vytažená
Zcela vytáhněte anténu, a
nebo je zlomená.
pokud je zlomená, vyměňte ji
za novou.
Kabel baterie není správně
Připojte kabel pro trvalé
připevněn.
napájení přístroje ke kabelu
pro trvalé napájení vozidla.
Paměťová karta nebo zařízení Připojte/vložte je naopak.
USB byly připojeny/vloženy
opačně.
Není podporován formát NTFS. Zkontrolujte, zde je souborovým systémem USB/
SD/MMC formát FAT nebo
FAT32. Kvůli rozdílným
formátům se může stát, že
některé modely pamětí USB
nebo přehrávačů MP3 nebude možné načíst.
Baterie jsou slabé nebo vybité.
CZ - 31
Vyměňte baterie.
Péče a údržba
DVD přehrávač
Následující pokyny vám pomohou prodloužit životnost vašeho DVD přehrávače.
1) Při čištění interiéru vozidla dbejte, aby se do přístroje nedostala voda ani čistící přípravky.
2) DVD přehrávač nebude správně pracovat v extrémním horku nebo zimě ani ve vlhkém
prostředí. V případě takových podmínek před použitím přehrávače vyčkejte, dokud vnitřek
vozu nedosáhne normální teploty nebo dokud se neodpaří kondenzace na čočce přehrávače disků.
3) Pokud přehrávač nepoužíváte, vždy vyjměte disk.
4) Přístroj je vybaven mechanismem pro tlumení otřesů, aby se minimalizovalo přerušování
přehrávání disku při běžných vibracích jedoucího vozidla. Avšak při jízdě na nekvalitních
cestách může dojít k občasnému přeskakování. Přitom nedochází k poškrábání ani poškození disku a normální přehrávání se obnoví poté, co se stav silnice zlepší.
Kompatibilita CD-R a CD-RW
V závislosti na typu média a metody „nahrávání/vypalování“ se může stát, že některé disky
budou s tímto přístrojem nekompatibilní. Po nahrávání/vypalování musí být uzavřena relace.
Použijte způsob uzavření disku/relace doporučený vaším softwarem. Seznamte se se svým
nahrávacím softwarem, kde jsou popsány správné postupy „nahrávání/vypalování“. Doporučujeme používat nejnovější verze vypalovacího softwaru ROXIO™ nebo NERO™.
Kromě toho tento přístroj rozpoznává pouze formáty CDDA (Compact Disc Digital Audio), MP3
a WMA „nahrané/vypálené“ na CD-R/RW. Tento přístroj nepodporuje formáty WAV, OGG aj.
Péče o disky a zacházení s disky
Nečistoty, prach a deformace mohou způsobit přeskakování při přehrávání a zhoršení kvality
zvuku. Pečujte o své kompaktní disky dle těchto pokynů.
1) Nedotýkejte se povrchu disku.
2) K čištění disků nikdy nepoužívejte chemické přípravky, jako jsou spreje na gramofonové
desky nebo čistidla pro domácnost, protože mohou neopravitelně poškodit povrch disku.
3) Pokud se disky nepoužívají, je třeba uchovávat je v příslušných krabičkách.
4) Nevystavujte disky dlouhodobě přímému slunci, vysokým teplotám ani vysoké vlhkosti.
5) Otisky prstů, prach a nečistoty otírejte z nahrané strany disku opatrně měkkou tkaninou.
Disk otírejte přímými tahy od středu disku směrem k jeho okrajům.
6) Na povrch disku nelepte papír, pásky ani samolepky, jinak hrozí poškození přístroje.
CZ - 32
CZ
Technické specifikace
Obecné
Napájení: Maximální výstupní výkon: Stálý výstupní výkon: Vhodná impedance reproduktorů: Výstupní napětí předzesilovače: Pojistka: Rozměry (Š x V x H): Hmotnost (NETTO): Úroveň vstupu externího zařízení: 12 V stejnosměrný proud (11 – 16 V), testovací napětí 14,4 V, negativní uzemnění
45 W x 4 kanály
20 W x 4 kanály (4 Ω, 10% celk. harm. zkresl.)
4 – 8 ohmů
2,0 V (režim přehrávání CD: 1 kHz, 0 dB, zátěž 10 kΩ)
15A
178 x 50 x 166 mm
1,7 kg
≥500 mV
Zcela plochý displej LCD 3 palce (7,6 cm) (16:9)
Rozlišení displeje (body): 960 (Š) x 240 (V)
Aktivní plocha (mm): 65,52 x 36,84
Velikost obrazovky (palce a cm): 2,96 (diagonálně)
Rozteč bodů (mm): 0,06825 x 0,1535
Kontrastní poměr: 300
Jas: 350 nitů
Rádio FM stereo
Frekvenční rozsah: Užitečná citlivost: Kmitočtová odezva: Oddělení kanálů: Odstup užitečného signálu od zrcadlového: Odstup mezifekvenčního kmitočtu: Odstup signál/šum: 87,5 – 108,0 MHz (Evropa)
87,5 – 107,9 MHz (Amerika)
8 dBμ
30 Hz – 15 kHz
30 dB (1 kHz)
50 dB
70 dB
>55 dB
Rádio AM (MW)
Frekvenční rozsah: Užitečná citlivost (S/Š=20dB): 522 – 1620 kHz (Evropa)
530 – 1710 kHz (Amerika)
30 dB
Přehrávač disků
Systém: Kmitočtová odezva: Odstup signál/šum: Celkové harmonické zkreslení: Oddělení kanálů: Systém formátu video signálu: Video výstup: Digitální zvukový systém disku
20 Hz – 20 kHz
>80 dB
méně než 0,20% (1 kHz)
>60 dB
NTSC/PAL 60/PAL/AUTO
1 ± 0,2 V
Komponenty
Montážní límec Samořezný šroub M5x6 mm Montážní šroub (50 mm) Kabelový konektor Pouzdro pro odnímatelný čelní panel Rámeček panelu 1
4
1
1
1
1
CZ - 33
Demontážní klíč Návod k použití Pryžová podložka Dálkový ovladač 2
1
1
1
VAROVÁNÍ: NEVYSTAVUJTE SPOTŘEBIČ DEŠTI NEBO VLHKOSTI ABYSTE PŘEDEŠLI VZNIKU POŽÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM. VŽDY SPOTŘEBIČ VYPNĚTE ZE ZÁSUVKY KDYŽ JEJ NEPOUŽÍVÁTE NEBO PŘED OPRAVOU.
V PŘÍSTROJI NEJSOU ŽÁDNÉ ČÁSTI OPRAVITELNÉ SPOTŘEBITELEM. VŽDY SE
OBRACEJTE NA KVALIFIKOVANÝ AUTORIZOVANÝ SERVIS. PŘÍSTROJ JE POD NEBEZPEČNÝM NAPĚTÍM .
Informace o ochraně životního prostředí
Udělali jsme to nejlepší pro snížení množství obalů a zajistili jsme jejich snadné rozdělení na
3 materiály: lepenka, papírová drť a roztažený polyetylén. Tento přístroj obsahuje materiály, které mohou být po demontáži specializovanou společností recyklovány. Dodržujte prosím místní
nařízení týkající se nakládání s balícími materiály, vybitými bateriemi a starým zařízením.
Likvidace starého elektrozařízení a použitých baterií a akumulátorů
Tento symbol na výrobku, jeho příslušenství nebo na jeho obalu označuje, že
s výrobkem nesmí být nakládáno jako s domácím odpadem. Po ukončení životnosti odevzdejte prosím výrobek nebo baterii (pokud je přiložena) v příslušném
místě zpětného odběru, kde bude provedena recyklace tohoto elektrozařízení
a baterií. V Evropské unii a v ostatních evropských zemích existují místa zpětného odběru vysloužilého elektrozařízení. Tím, že zajistíte správnou likvidaci výrobku, můžete předejít možným negativním následkům pro životní prostředí a lidské
zdraví, které se mohou v opačném případě projevit jako důsledek nesprávné manipulace s tímto
výrobkem nebo baterií či akumulátorem. Recyklace materiálů přispívá k ochraně přírodních
zdrojů. Z tohoto důvodu prosím nevyhazujte vysloužilé elektrozařízení a baterie / akumulátory
do domovního odpadu.
Informace o tom, kde je možné vysloužilé elektrozařízení zdarma odložit, získáte u vašeho prodejce, na obecním úřadě nebo na webu www.asekol.cz. Informace o tom, kde můžete zdarma
odevzdat použité baterie nebo akumulátory, získáte také u vašeho prodejce, na obecním úřadě
a na webu www.ecobat.cz.
Firma HP TRONIC Ústí nad Labem, spol. s r.o. je registrovaná u kolektivního systému ASEKOL
s.r.o. pod číslem 01819/06-ECZ (pro recyklaci elektrozařízení) a u kolektivního systému ECOBAT s.r.o. (pro recyklaci baterií a akumulátorů).
Prohlášení o shodnosti výrobku
Tento výrobek je shodný s typem schváleným Ministerstvem dopravy
České republiky pod číslem schválení:
3111, č.j.: 421/2010-150-SCH2 ze dne 2. 3. 2010
CZ - 34
SK
Bezpečnostné opatrenia
Ďakujeme vám za zakúpenie tohto produktu. Prečítajte si prosím tento návod na použitie, aby
ste sa dozvedeli, ako s prístrojom správne zachádzať. Po prečítaní návodu ho uschovajte na
bezpečnom mieste pre použitie v budúcnosti.
Prístroj pripojujte iba na napájanie 12V s negatívnym uzemnením.
Neinštalujte prístroj tam, kde by obmedzoval bezpečné šoférovanie.
Nikdy nepoužívajte funkciu video displeja v prednej časti pri šoférovaní,
aby ste neporušovali zákony a predpisy a znížili riziko dopravnej nehody
(okrem používania video kamery pre pohľad dozadu).
Z dôvodu bezpečného šoférovania udržujte hlasitosť na bezpečnej a primeranej úrovni, aby
boli počuť zvuky zvonku v prípade núdzovej situácie. Nikdy nevystavujte prístroj, zosilňovač ani
reproduktory vlhkosti či vode, aby nedošlo k iskreniu alebo požiaru.
Nevymieňajte poistku na sieťovom kábli bez odborného dohľadu. Použitie nevhodnej poistky
môže spôsobiť poškodenie prístroja alebo i požiar.
Pokiaľ dochádza k niektorému z nasledujúcich prejavov, prístroj vypnite a pošlite ho späť stredisku popredajného servisu alebo obchodníkovi či distribútorovi, od ktorého ste prístroj zakúpili:
1)
2)
3)
4)
5)
Nie je zvukový výstup;
Nie je obrazový výstup;
Do prístroja sa dostala voda alebo iný cudzí predmet;
Z prístroja sa dymí;
Prístroj vydáva neobvyklý zápach.
SK - 35
Za účelom poskytnutia jasnej ukážky a alternatívy pre jednoduché pochopenie prevádzky tohto
prístroja boli použité kreslené ilustrácie. Tieto ilustrácie však nemusia byť nutne vytlačené rovnako, ako vypadá prístroj.
Bezpečnostné informácie
Upozornenie
Tento produkt je LASEROVÝM PRODUKTOM TRIEDY. Používanie iných ovládacích prvkov
alebo úprava či iné postupy, než sú postupy uvedené v tomto návode, môže viesť k nebezpečnému ožiareniu. Neodstraňujte kryty a neopravujte sami prístroj. Prenechajte servis kvalifikovanému personálu.
Dva laserové produkty
Vlnová dĺžka: CD – 780 nm, DVD – 650 nm.
Výkon laseru. S bezpečnostnou ochranou nedochádza k nebezpečnému vyžarovaniu.
Z dôvodu zamedzenia rizika požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom či nepríjemného rušeniu
používajte iba priložené súčasti.
Poznámky k CD
1) Nikdy nepoužívajte CD s priemerom 3 palce (8 cm) v adaptéru ani CD nepravidelného tvaru.
Prístroj nemusí byť schopný ich vysunúť a môže dôjsť k poruche.
2) Čistenie disku. Použite suchú mäkkú tkaninu a utierajte disk ťahmi od stredu disku smerom
k jeho okrajom. Používajte iba neutrálne čistidlá.
3) Ak prehrávate nový disk, môže mať okolo vnútornej a vonkajšej hrany miesta s hrubým
povrchom. Pokiaľ taký disk používate, odstráňte tieto nerovnosti pomocou tužky alebo
guľôčkového pera, atď.
SK - 36
SK
Obsah
Bezpečnostné opatrenia…………………………………........................................................... 35
Bezpečnostné informácie ……………………………............................................................... 36
Funkcie …………………………………………………............................................................... 38
Ovládacie prvky panelu ………………………………............................................................... 39
Ovládacie prvky diaľkového ovládača …………….................................................................. 41
Prehrávanie USB, SD/MMC a MP3 ……………………........................................................... 42
Základná prevádzka…………………………………….............................................................. 43
Menu otočného gombíku ……………………………................................................................ 44
Režim rádia …..………………………………………................................................................. 48
RDS (Radio Data System) …………………………….............................................................. 50
Režim disku ……………………………...…………................................................................... 51
Prepojenie zariadenia………………………….…..................................................................... 58
Sprievodca inštaláciou……………………………..................................................................... 60
Systém ochrany proti krádeži …………………………............................................................. 63
Riešenie problémov …………………………………................................................................. 64
Starostlivosť a údržba ……………………………..................................................................... 65
Technické špecifikácie …………………………….................................................................... 66
SK - 37
Funkcie
Kompatibilita DVD-R/RW
Je možné prehrávať disky DVD-R/RW nahrané vo formáte video a vo formáte nahraného
videa.
Video CD s funkciou PBC
Kompatibilita
Je možné prehrávať video CD s funkciou PBC
(kontrolou prehrávania).
Kompatibilita WMA a MP3
Je možné prehrávať súbory WMA a MP3.
O WMA
Prístroj vie prehrávať dáta WMA.
Windows Media a logo Windows sú ochrannými známkami spoločnosti Microsoft Corporation v Spojených štátoch a (alebo) iných
krajinách.
Tento prístroj nemusí správne fungovať v
závislosti na aplikácii použitej na kódovanie
súborov WMA.
O MP3
Zakúpením tohto produktu získavate iba
licenciu na súkromné, nekomerčné použitie
a nezískavate licencie ani iné práva používať
tento produkt v komerčnom (tz. príjmy geneTlačidlom
rujúcim) vysielaní v reálnom čase (pozemné,
satelitné, káblové a/alebo iné médiá), vysielaní/streaming cez internet, intranet a/alebo
iné siete či iné distribučné systémy s elektronickým obsahom, ako je platené audio alebo
audio na požiadanie a ich aplikácie. Pre toto
použitie je nutná nezávislá licencia. Podrobnosti viď http://www.mp3licensing.com.
Vysvetlenie úkonov s tlačidlami
Niektoré časté úkony
1) Presunúť kurzor
Poznámka:
V režime nastavenia má gombík VOL rovnakú
funkciu ako tlačidlá / pri voľbe nastavení
položiek.
2) Potvrdiť
otvorte panel
SK - 38
SK
Ovládacie prvky panelu
Zapnutie/vypnutie: Stlačením tlačidla
prístroj zapnete a vypnete.
1) Otvorenie panelu
2) Prehrávanie/pauza (v režime DVD, CD a
MP3/WMA)
Prepínanie pásiem: FM1-FM2-FM3-FM
(OIRT)-MW1- MW2 (v režime rádia)
Typ programu RDS (stlačte tlačidlo a
podržte dlhšie než 2 sekundy v režime
rádia)
3) Stlačením sa môžete pohybovať hore
medzi položkami volieb (v režime DVD,
CD a MP3/WMA)
Prehrávanie predchádzajúcej predvoľby
rozhlasovej stanice (v režime rádia)
4) Vypnutie zvuku
5) Úplne plochý displej TFT 3 palce (7,6 cm)
6) Zapnutie/vypnutie
7) Krátkym stlačením zvoľte režim prehrávania
- Rádio
- Disk (pokiaľ je vložený)
- USB (pokiaľ je zapojené)
- SD (pokiaľ je vložená karta SD/MMC)
- AV (čelný zvukový a obrazový vstup. K
prístroji je možné pripojiť externé periférne
zariadenie s audio a video výstupmi RCA).
- Dlhým stlačením sa vráťte do hlavného
zdrojového menu v akomkoľvek režime,
potom pomocou navigačných tlačidiel zvoľte požadovaný režim a potvrďte stlačením tlačidla OK.
8) Postupné prehranie predvolieb (krátko
stlačte v režime rádia)
Automatické uloženie predvolieb (stlačte
dlhšie než 2 sekundy)
Stop (v režime CD, MP3/WMA a DVD
video)
SK - 39
9) Manuálne vyhľadanie predchádzajúcej stanice, každým stlačením prehľadávate krok
po kroku (krátke stlačenie v režime rádia)
Automatické vyhľadanie predchádzajúcej
stanice (stlačte dlhšie než 2 sekundy v
režime rádia)
Stlačením nájdete predchádzajúcu stopu
alebo kapitolu (v režime CD, MP3/WMA a
DVD video)
Rýchly posun vzad rýchlosťou 2x, 4x, 8x a
20x (stlačte dlhšie než 2 sekundy, v režime
CD, MP3/WMA a DVD video)
Stlačením navigujete doľava medzi
položkami volieb.
10) Otáčaním gombíku nastavte úroveň hlasitosti.
Stlačením zvolíte nastavenie zvuku/obrazu
a otáčaním gombíku upravíte úroveň.
Stlačením na dlhšie než 2 sekundy sa
dostanete do menu nastavenia.
11) Po stlačením sa môžete pohybovať dole
medzi položkami volieb (v režimu DVD,
CD a MP3/WMA)
Prehrávanie nasledujúcej predvoľby rozhlasovej stanice (v režime rádia)
12) Manuálne vyhľadanie ďalšej stanice,
každým stlačením prehľadávate krok po
kroku (krátke stlačenie v režime rádia)
Automatické vyhľadanie ďalšej stanice
(stlačte na dlhšie než 2 sekundy v režime
rádia)
Stlačením nájdete nasledujúcu stopu alebo
kapitolu (v režime CD, MP3/WMA a DVD
video)
Rychlý posun vpred rýchlosťou 2x, 4x, 8x
a 20x (stlačte na dlhšie než 2 sekundy, v
režime CD, MP3/WMA a DVD video)
Stlačením navigujete doprava medzi
položkami volieb.
13) Zrušenie menu voľby zdroja a návrat do
predchádzajúceho menu
14) Potvrdenie operácie
Zastavenie automatického vyhľadávania (v
režime rádia)
15) Senzor diaľkového ovládania
16) Port USB
17) Vstup AV IN
SK - 40
SK
Ovládacie prvky diaľkového ovládača
Stlačením tlačidla
prístroj zapnete a vypnete.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
Zoom (iba u DVD/VCD)
Titul (iba u DVD)
Zapnutie/vypnutie
Nastavenie
Kurzor menu
Vložiť
Program
Číslice
Voľba nastavenia zvuku/obrazu, potom
otáčaním gombíku upravte úroveň
10) Hlasitosť
11) Vypnutie zvuku
12) Ladenie rádia
Preskakovanie/vyhľadávanie stopy
13) Titulky (iba u DVD)
14) Prepínanie zdroja
15) Opakovanie
16) Opakovanie A-B
17) Stop/Späť
18) Prehrávanie/Pauza
19) Prejsť na
20) Menu DVD
Kontrola prehrávania PBC (pre VCD 2.0
alebo vyššia)
21) OSD: zobrazení na obrazovke
AMS: Automatické vyhľadanie a uloženie
staníc.
22) DVD audio
VCD audio Le/Pr/ST
23) DISP: Zobrazení času/hodín (video režim)
ESC: Návrat do predchádzajúceho menu
24) Uhol (iba na DVD)
25) Obrazový systém PAL, NTSC, AUTO
26) Rozhlasové pásmo (v režime rádia)
Prevádzkový dosah diaľkového ovládača
Diaľkový ovládač funguje v dosahu 3 – 5 m.
SK - 41
Výmena lítiovej batérie
Pokiaľ sa skracuje dosah diaľkového ovládača alebo vynechávajú jeho funkcie, nahraďte batérii
novou lítiovou batériou. Uistite sa, že polarita novej batérie je správna.
1) Zatlačte na západku a vytiahnite držiak batérie.
2) Vložte gombíkovú batériu vyrazenou značkou (+) smerom hore. Zasuňte držiak batérie do
diaľkového ovládača.
Upozornenie
• Batérie ukladajte mimo dosah detí. Pokiaľ dieťa batériu náhodou prehltne, okamžite sa poraďte s lekárom.
• Batérie nenabíjajte, neskratuje, nerozoberajte ani ich nevhadzujte do ohňa.
• Nevystavujte batérie kontaktu s inými kovovými materiálmi. Inak sa môže batéria začať
zahrievať, prasknúť alebo začať horieť
• Pokiaľ sa batérie zbavujete alebo ju ukladáte, prelepte ju páskou a izolujte.
Prehrávanie USB, SD/MMC a MP3
1) Vloženie karty SD/MMC
Vložte kartu SD/MMC do otvoru lícovou stranou vpravo. Prístroj začne automaticky prehrávať hudbu a LCD displej zobrazí „CARD“ (karta).
2) Vytiahnutie karty SD/MMC
Stlačením tlačidla SRC prepnete do nekartového režimu. Ľahko zatlačte na kartu SD/MMC,
čím sa karta vysunie. Potom ju vytiahnite.
3) Pripojenie zariadenia USB
Otvorte gumový kryt a ku konektoru USB pripojte zariadenie USB. Prístroj začne automaticky prehrávať hudbu zo zariadení USB a LCD displej zobrazí „USB“.
4) Odpojenie zariadenia USB
Stlačením tlačidla SRC prepnite do režimu, ktorý nie je USB. Odpojte zariadenie USB a
nasaďte gumový kryt.
SK - 42
SK
Poznámky k USB a SD/MMC
Funkcia USB (typ flashovej pamäti), prehrávanie hudby MP3.
1. Podpora karty SD/MMC
2. Podpora flashovej pamäti USB 2 v 1 (SD/MMC)
3. Možná podpora FAT 16 a FAT 32
- FAT 12/16 (adresáre: podpora 200, súbory: podpora 500)
- FAT 32 (adresáre: podpora 200, súbory: podpora 500)
4. Názov súboru: 32 bytov/názov adresára: 32 bytov/názov tagu: 32 bytov
5. Tag (tag ID3 verzia 2.0) - Titul / interpret / album: podpora 30 bytov
6. Nie je podporované čítanie viac druhov kariet
7. Podpora USB 1.1
Podpora USB 2.0
(nepodporuje rýchlosť USB 2.0. Má rovnakú rýchlosť ako USB 1.1)
Poznámka:
Nie všetky druhy zariadení USB sú s týmto prístrojom kompatibilné.
Základná prevádzka
Zapínanie a vypínanie
1) Stlačením tlačidla prístroj zapnete.
Prístroj sa prepne do posledného režimu pred vypnutím.
2) Stlačením tlačidla na dlhšie než 2 sekundy prístroj vypnete.
Vypnutie zvuku
Stisknutím tlačítka
vypnete zvuk.
Poznámka:
• Pokiaľ urobíte vyššie popísaný úkon znovu alebo upravíte hlasitosť, vypnutie zvuku sa zruší.
• V priebehu vypnutia zvuku sa na displeji zobrazí ikona vypnutia zvuku.
Nastavenie hlasitosti
Hlasitosť zvýšite alebo znížite otáčaním gombíku na paneli alebo pomocou tlačidiel VOL +/- na
diaľkovom ovládači.
Nastaviteľný rozsah hlasitosti je 0 až 39.
Prehrávanie vybraného zdroje
Metóda 1
Krátkymi stlačeniami tlačidla SRC na paneli alebo diaľkovom ovládači môžete cyklicky prechádzať všetkými dostupnými zdrojmi.
SK - 43
Metóda 2
V ľubovoľnom režime dlhým stlačením tlačidla SRC na paneli alebo diaľkovom ovládači vstúpite
do hlavného menu zdroja a potom môžete pomocou navigačných tlačidiel vybrať požadovaný
režim. Tlačidlom voľbu OK potvrdíte.
Poznámka:
• Pokiaľ nie sú niektoré zariadenia pripravené, nie je možné ich vybrať.
• Hneď ako pri prepínaní nájdete požadovaný zdroj, počkajte niekoľko sekúnd. Prístroj sa automaticky prepne do režimu prehrávania zdroja, ktorý ste vybrali.
Pokiaľ je aplikovaná parkovacia brzda
1) Pokiaľ je k vypínači ručnej brzdy pripojený kábel „PRK SW“, video displej plochého monitoru
bude kontrolovaný stavom riadenia, nastavením systému a vstupnými zdrojmi videa.
2) Pokiaľ sa vozidlo pohybuje vpred a prehráva sa video disk. na obrazovke sa objaví „VAROVANIE: Ak chcete sledovať video, zatiahnite ručnú brzdu“. Táto varovná obrazovka bráni
vodičovi sledovať obraz. Cestujúci na zadných sedadlách ho môžu sledovať normálne.
Pri cúvaní
Pokiaľ je pripojená video kamera pre pohľad vzad, prístroj pri cúvaní automaticky prepne na
zdroj KAMERA. Po ukončení cúvania sa prístroj vráti do pôvodného prevádzkového stavu.
Menu otočného gombíku
1. Otáčaním gombíku nastavte úroveň hlasitosti.
2. Krátkym stlačením sa dostanete do menu nastavenia zvuku a obrazu.
Každým stlačením gombíku zmeníte zvukový režim: EQ (ekvalizér) / Bass (basy) / Middle (stredy) / Treble (výšky) / Balance (pravoľavé vyváženie) / Fader (predozadné vyváženie), a otáčaním gombíku nastavíte úroveň.
Každým stlačením gombíku zmeníte obrazový režim: Bright (jas) / Contrast (kontrast) / Saturation (sýtosť), a otáčaním gombíku nastavíte úroveň.
SK - 44
SK
Ekvalizér: USER (užívateľský) / FLAT (neutrálny) / POP / ROCK / CLASSIC (klasická hudba) / JAZZ
Funkcia ekvalizéru aplikuje prednastavené zvukové efekty na zvukový výstupný signál prístroja. Otáčaním gombíku môžete zvoliť z nasledujúcich možností ekvalizéru: USER (užívateľský)
/ FLAT (neutrálny) / POP / ROCK / CLASSIC (klasická hudba) / JAZZ. Pokiaľ budete pri aktivovanej funkcii ekvalizéru upravovať basy alebo výšky, režim ekvalizéru sa prepne na USER
(užívateľský). Hneď ako sa aktivuje funkcia ekvalizéru, posledne vybranej úrovne basov a výšok
nebude možné upraviť. Pokiaľ nie je funkcia ekvalizéru aktívna, prístroj sa vráti na posledne
vybrané úrovne basov a výšok.
3. Stlačením gombíku dlhšie než na 2 sekundy prepnete do režimu nastavenia. Potom pomocou
tlačidiel /, / a OK zvoľte položky na nastavenie.
Všeobecné nastavenie
Pípnutie (BEEP): ZAP./VYP.
Funkcia pípnutia umožňuje nastaviť počuteľné pípnutie, ktoré sa ozve pri každom vstupe do
menu.
Zvýraznenie zvuku (LOUDNESS): ZAP./VYP.
Pri počúvaní hudby pri nízkej hlasitosti táto funkcia selektívne zvýrazní niektoré basové a výškové frekvencie.
REŽIM ČASU
12HODINOVÝ REŽIM: Hodiny sa zobrazia v režime 12 hodín, napr. 11:18 AM (doobeda)
24HODINOVÝ REŽIM: Hodiny sa zobrazia v režime 24 hodín, napr. 20:18.
NASTAVENIE ČASU
Tlačidlami / a / nastavte hodiny a minúty. Každým stlačením / zvolíte na displeji
hodín jeden segment.
Hodiny - minúty:
Po voľbe segmentu na displeji hodín sa vybraný segment označí. Potom môžete tlačidlami
/ nastaviť požadovanú hodnotu.
ZRKADLO: ZAP./VYP.
Táto funkcia umožňuje voľbu zrkadlového zobrazenia, keď je k vstupu CAMERA IN na zadnej
strane rádia pripojená záložná kamera pohľadu vzad (predáva sa zvlášť). Otáčanie gombíku
zvoľte „On“ (Zap.) alebo „Off“ (Vyp.).
SK - 45
Nastavenie DVD
TV SYSTÉM: NTSC/PAL/AUTO
V menu nastavenia zvoľte TV systém.
TYP TV: 4:3PS/4:3LB/16:9
Zvoľte typ TV pre sledovanie širokouhlých filmov.
4:3 Pan Scan: Televízory s pomerom strán 4:3 majú pravý a ľavý okraj orezaný.
4:3 Letter Box: Na televízoroch s pomerom strán 4:3 sa hore a dole zobrazia čierne pruhy.
16:9: Pre širokouhlé televízory 16:9.
HESLO
1) Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo „0000“ a potom potvrďte tlačidlom ENTER.
2) Zadajte príslušné štvormiestne heslo a potom potvrďte tlačidlom ENTER.
3) Heslo si poznamenajte a uložte ho na bezpečnom mieste kvôli prípadnému overeniu.
Pokiaľ heslo zabudnete, zadaním 0000 resetujete nové heslo.
Heslo: 0000
PRÍSTUPNOSŤ: PRE DETI, PRÍSTUPNÝ, ODPORÚČANÁ PRÍTOMNOSŤ RODIČOV, NIEKTORÉ SCÉNY MÔŽU BYŤ NEVHODNÉ PRE DETI DO 13 ROKOV, U MLÁDEŽI DO 17
ROKOV MUSIA BYŤ PRÍTOMNÍ RODIČIA, NIEKTORÉ SCÉNY MÔŽU BYŤ NEVHODNÉ PRE
DETI DO 17 ROKOV, PRÍSTUPNÉ OD 17 ROKOV, PRE DOSPELÝCH
Prístupnosť disku je od 1 do 8.
(1) je najvyššie obmedzenie pre prehrávanie..
(8) je najnižšie obmedzenie pre prehrávanie.
Východiskové nastavenie je 8.
Poznámka:
Prístupnosť je možné zvoliť iba v stave odomknutia heslom a obmedzenia fungujú iba v stave
zamknutia heslom.
SK - 46
SK
VÝCHODISKOVÝ STAV: OBNOVIŤ
Ak vyberiete túto položku, prístroj sa vráti do pôvodného nastavenia.
JAS
Jas video výstupu môžete nastaviť pomocou tlačidiel / od 00 do 12.
KONTRAST
Kontrast video výstupu môžete nastaviť pomocou tlačidiel / od 00 do 12.
FAREBNÝ TÓN
Farebný tón video výstupu môžete nastaviť pomocou tlačidiel / od 00 do 12.
FAREBNÁ SÝTOSŤ
Farebnú sýtosť video výstupu môžete nastaviť pomocou tlačidiel / od 00 do 12.
Nastavenie JAZYKA
JAZYK OSD:
Zvoľte jazyk, ktorý poznáte a v ktorom sa zobrazí systémové menu.
JAZYK PRE ZVUK:
Pri prehrávaní diskov DVD zvoľte pre dialógy jazyk, ktorý poznáte.
Poznámka:
Pokiaľ má disk DVD zvukový súbor vo vybranom jazyku, budú dialógy ktoré počúvate, v zvolenom jazyku.
Pokiaľ disk DVD neobsahuje zvukový súbor vo vybranom jazyku, budú dialógy, ktoré počúvate,
vo východiskovom jazyku.
Jazyk môžete zmeniť stlačením tlačidla [AUDIO] na diaľkovom ovládači.
JAZYK PRE TITULKY:
Pre zobrazenie titulkov DVD zvoľte jazyk, ktorý poznáte.
Pokiaľ má disk DVD súbor titulkov vo vybranom jazyku, zobrazia sa titulky v zvolenom jazyku.
Pokiaľ disk DVD neobsahuje súbor titulkov vo vybranom jazyku, zobrazia sa titulky vo východiskovom jazyku.
JAZYK MENU:
Pre zobrazenie menu DVD zvoľte jazyk, ktorý poznáte.
Poznámka:
Pokiaľ má disk DVD zvolený jazyk, zobrazí sa MENU/TITUL DVD v zvolenom jazyku.
Pokiaľ disk DVD neobsahuje zvolený jazyk, zobrazí sa MENU/TITUL DVD vo východiskovom
jazyku.
SK - 47
Nastavenie rádia
LOC_DX: LOC/DX
Zvoľte vzdialené alebo miestne rádio.
Miestne: Budú sa prijímať iba stanice so silným signálom.
Vzdialené: Budú sa prijímať stanice so silným i slabým signálom.
STEREO_MONO: STEREO/MONO
Voľba medzi FM MONO a FM STEREO.
AF: ZAP./VYP.
Zvoľte zapnutie alebo vypnutie AF (alternatívne frekvencie).
AF ZAP.: Funkcia AF je aktivovaná.
AF VYP.: Funkcia AF je deaktivovaná.
Poznámka: Indikátor na LCD displeji bude blikať, dokiaľ nedôjde k príjmu informácie RDS.
Pokiaľ vo vašej oblasti nie je k dispozícii služba RDS, vypnite režim AF.
TA: ZAP./VYP.
Zvoľte zapnutie alebo vypnutie TA (identifikácia dopravných hlásení).
Pokiaľ je režim TA zapnutý, indikátor TA bude blikať.
Pokiaľ sa prijíma dopravné hlásenie, zobrazí sa indikátor TA. Prístroj sa prechodne prepne do
režimu rádia (bez ohľadu na aktuálny režim) a začne vysielať dopravné hlásenie pri hlasitosti
TA. Po skončení dopravného hlásenia sa prístroj vráti do predchádzajúceho režimu a na predchádzajúcu úroveň hlasitosti. Pokiaľ je TA zapnuté, je možné prijímať a ukladať funkcie VYHĽADÁVANIE, SKENOVANIE a AMS iba pokiaľ je prijímaný kód identifikácie dopravného programu
(TP).
HLASITOSŤ TA: 00-63
Zvoľte úroveň hlasitosti TA-VOL.
REGIONÁLNE VYSIELANIE: ZAP./VYP.
Voľbou funkcie AF zavediete alebo ignorujete regionálny kód (identifikácia programu) a automaticky bude možné ladiť iba stanice v aktuálnom regióne.
REG ZAP.: Funkcia AF zavedie regionálny kód (identifikácia programu) a automaticky bude
možné ladiť iba stanice v aktuálnom regióne.
REG VYP.: Funkcia AF bude ignorovať kód (identifikácia programu) a automaticky bude možné
ladiť stanice i v iných regiónoch.
CT (Čas hodín): ZAP./VYP.
Niektoré stanice vysielajú v rámci kódovaného signálu RDS i čas a dátum. Pokiaľ je CT nastavené na „ZAP.“, čas hodín sa automaticky upravuje.
SK - 48
SK
Prepnutie do režimu rádia
Na zdroj rádia prepnete stlačením tlačidla SRC na čelnom paneli alebo na diaľkovom ovládači.
Voľba pásma
Jedným alebo viac stlačeniami tlačidla BAND zvoľte FM1 - FM2 - FM3 MW1 - MW2.
Displej zobrazí vlnové pásmo, frekvenciu a číslo predvoľby, pokiaľ je už uložená.
Voľba stanice
Stanicu naladíte pomocou ladiacich tlačidiel  a .
Ladenie
- AUTOMATICKÉ VYHĽADÁVANIE
Stlačením tlačidla  alebo  naladíte automaticky ďalšiu alebo predchádzajúcu stanicu.
- MANUÁLNE VYHĽADÁVANIE
Stlačením a podržaním tlačidla  alebo  prepnete do režimu manuálneho ladenia. Ďalšími
stlačeniami týchto tlačidiel môžete meniť údaj rozhlasovej frekvencie vždy o jeden krok dole
alebo hore.
Poznámka:
Pokiaľ bude v priebehu manuálneho vyhľadávania pauza medzi dvomi úkonmi dlhšia než 5
sekúnd, stlačte tlačidlo  alebo  a prístroj sa prepne do automatického vyhľadávania.
Režim predvolieb
Pre každé pásmo je k dispozícii šesť číslovaných tlačidiel predvolieb pre uloženie a vyvolanie
staníc. Uložené stanice (P1 – P6) pre aktuálne pásmo je možné vidieť na obrazovke.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
Indikátor zdroja
Aktuálny kanál predvoľby
Čas/hodiny
Pásmo AM/FM
Informácie RDS
Frekvencia rozhlasovej stanice
Indikátor ekvalizéru
Indikátor AF
Ukladanie staníc
- Automatické ukladanie
1) Zvoľte pásmo (pokiaľ je treba).
2) Krátkym stlačením AMS prejdete predvolené stanice P1 – P6, každú na 5 sekúnd)
3) Podržte tlačidlo AMS dlhšie než 2 sekundy. Pod tlačidlá predvolieb sa automaticky uloží 6
najsilnejších staníc, ktoré je možné naladiť (čísla 1 – 6).
SK - 49
- Manuálne ukladanie
1) Zvoľte pásmo (pokiaľ je treba), potom navoľte stanicu.
2) Stlačte a podržte tlačidlo predvoľby (čísla 1 – 6) na čelnom paneli alebo diaľkovom ovládači.
3) Číslo predvoľby a stanice sa zobrazí a označí.
Vyvolanie stanice
1) Zvoľte pásmo (pokiaľ je treba).
2) Stlačením tlačidla predvoľby na čelnom paneli alebo diaľkovom ovládači (čísla 1 – 6) navoľte príslušnú uloženú stanicu.
RDS (Radio Data System)
Dostupnosť služby RDS sa líši podľa oblasti. Uvedomte si prosím, že pokiaľ služba RDS nie je
vo vašej oblasti k dispozícii, nebudú nasledujúce funkcie dostupné.
Základné funkcie RDS
AF (alternatívne frekvencie): Pokiaľ je rádiový signál slabý, aktivovaním funkcie AF umožníte,
aby prístroj automaticky vyhľadal inú stanicu s rovnakou PI (identifikáciou programu), akú má
aktuálna stanica, ale so silnejším signálom.
PS (názov programovej služby): Miesto frekvencie sa zobrazí názov stanice.
Dopravné hlásenie
Niektoré stanice FM RDS pravidelne poskytujú dopravné informácie.
TP (identifikácia dopravného programu)
Vysielanie dopravných informácií.
TA (identifikácia dopravného hlásenia).
Rozhlasové hlásenie o dopravných podmienkach.
EON (Enhanced Other Networks) – Informácie o ďalších sieťach
Pokiaľ sa prijímajú dáta EON, rozsvieti sa indikátor EON a funkcia TA a AF majú zlepšenú kvalitu.
TA: Je možné prijímať dopravné informácie z aktuálnej stanice alebo staníc v inej sieti.
AF: Zoznam frekvencií predvolených staníc s RDS sa aktualizuje dátami EON. EON umožňuje rádiu, aby lepšie využívalo informácie RDS. Neustále aktualizuje zoznam AF predvolených
staníc, vrátane tej, ktorá je práve naladená. Pokiaľ uložíte do predvoľby stanicu v oblasti svojho
bydliska, budete môcť neskôr prijímať rovnakú stanicu na alternatívnej frekvencii alebo ktorúkoľvek inú stanicu vysielajúcu rovnaký program. Funkcia EON rovnako uchováva informácie o
mieste dostupných staníc TP za účelom ich rýchleho príjmu.
Príjem PTY (typu programu)
Stanice FM RDS poskytujú signál identifikácie typu programu.
Napríklad: správy, rock, informácie, šport, atď.
SK - 50
SK
Režim PTY:
Stlačením tlačidla BAND dlhšie než na 2 sekundy zapnete príjem typu programu a ukáže sa
predchádzajúce PTY. Potom tlačidlami / zvoľte požadovaný typ programu. Ukáže sa vybrané PTY (typ programu) a spustí sa vyhľadávanie, pokiaľ do 2 sekúnd nezvolíte inú funkciu.
Pokiaľ neexistuje odpovedajúci typ programu, zobrazí sa NO PTY a prístroj sa vráti do normálneho režimu.
TYP HUDBY
POP M (Pop)
ROCK M (Rock)
EASY M (Nenáročná hudba)
LIGHT M (Ľahká kl. hudba)
CLASSICS (Klasická hudba)
OTHER M (Iná hudba)
JAZZ M (Džez)
COUNTRY (Country)
NATIONAL M (Ľudová hudba)
OLDIES M (Staré hity)
FOLK M (Folk)
TYP MLUVENÉHO SLOVA
NEWS (Zprávy)
AFFAIRS (Události)
INFO (Informácie)
SPORT (Šport)
EDUCATE (Vzdelávacie)
DRAMA (Dramatické)
CULTURE (Kultúra)
SCIENCE (Veda)
VARIED (Rôzne)
WEATHER (Počasie)
FINANCE (Financie)
CHILDREN (Detské)
SOCIAL (Sociálne)
RELIGION (Náboženské)
PHONE IN (Diskusie s poslucháčmi)
TRAVEL (Cestovanie)
LEISURE (Voľný čas)
DOCUMENT (Dokumentárny)
TEST (Testovací)
ALARM
Režim disku
Prepnutie do režimu disku
Pokiaľ je disk už vložený ale neprehráva sa, stlačením tlačidla SRC na čelnom paneli alebo na
diaľkovom ovládači prepnete na zdroj DISC. Ak chcete prehrávať súbory z SD alebo USB, ktoré
sú už pripojené, zvoľte ako zdroj CARD (Karta) alebo USB. Obrazovka prehrávania disku je
nasledujúca:
Vložte disk
Stlačením tlačidla
disku.
odklopte panel. Vložte disk a prístroj sa automaticky prepne do režimu
Poznámka:
• Uistite sa pred vložením ďalšieho disku, že v prístroji nie je žiadny disk.
• Pokiaľ je vložený disk, prístroj opustí aktuálny zdroj prehrávania a prepne sa do režimu DVD.
Vysunutie disku
Stlačením tlačidla
odklopte panel. Stlačením
vysuňte disk.
SK - 51
Poznámka:
• Po vysunutí disku sa prístroj prepne do režimu rádia.
• Disk je možné vysunúť i pri vypnutom prístroji. Po vysunutí disku zostane prístroj vypnutý.
Prehrávanie disku
1. Pokiaľ je vložený disk, displej zobrazí LOAD (Načítam). V prípade MP3 alebo diskov s rôznymi druhmi súborov môže doba načítania presiahnuť 1 minútu.
2. Pokiaľ dôjde pri práci s diskom k chybe, zobrazí sa ERROR (Chyba).
1. Indikátor zdroja
2. Aktuálna stopa/Stôp celkom
3. Zobrazenie názvu skladby
4. Adresár audio
5. Adresár obrázkov
6. Adresár video
3. V prípade VCD/CD, VCD alebo CD sa na displeji zobrazí príslušná ikona.
4. Pri prehrávaní súborov MP3/WMA sa na displeji zobrazí ikona MP3/WMA.
5. Pri prehrávaní DVD sa na displeji zobrazí ikona DVD a objaví sa TITUL. Prehrávanie spustíte stlačením tlačidla ENTER alebo .
Podporované typy súborov
Audio súbory: MP3 (*.mp3), WMA (*.wma)
Video súbory:
MP4 (*.avi)
MPEG 2 (*.vob)
MPEG 1 (*.dat)
Obrazové súbory: JPEG (*.jpg)
Súbory MP3:
ISO 9660 alebo ISO 9660 + formát Joliet – max. 30 znakov.
Hniezdovanie adresárov max. v 8 úrovniach.
Maximálny počet albumov je 99.
Maximálna dĺžka každej stopy je 99 minút 59 sekúnd.
Podporovaná vzorkovacia frekvencia pre disk MP3:
8 kHz až 48 kHz (preferované 44.1 kHz)
Podporované bitové rýchlosti disku MP3: 32 – 320 kbps (preferované 128 kbps).
SK - 52
SK
Nepodporované disky a súbory
Súbory *.AAC, *.DLF, *.M3U, *.PLS, MP3 PRO a súbory s DRM.
Disky s otvorenými reláciami.
Prehrávanie zvukových, obrazových a video súborov
Ak sa prehráva ZVUKOVÝ, OBRAZOVÝ alebo VIDEO súbor, zobrazí sa na obrazovke kategória/adresár/súbor, a hore sa zobrazí názov súboru/adresára, ktorý sa práve prehráva. Aktuálna vybraná položka sa označí.
Zoznam zahrňuje zoznam názvov stôp alebo názvov adresárov na disku. Pokiaľ vyberiete zo
zoznamu adresár, môžete vidieť jeho obsah.
Zvukové súbory
1) Stlačením tlačidla ESC sa vrátite do menu playlistu.
AUDIO.
2) Tlačidlami / zvoľte adresáre
3) Stlačením tlačidla OK,  na čelnom paneli alebo ENTER na diaľkovom ovládači zobrazíte všetky dostupné adresáre audio súborov.
4) Tlačidlami / vstúpte do zoznamu súborov a pomocou tlačidiel / zvoľte požadovaný
súbor, a stlačením tlačidla OK,  na čelnom panelu alebo ENTER na diaľkovom ovládači
spustíte prehrávanie.
5) V priebehu prehrávania súboru aktivujete stlačením tlačidla  logo zapnutia. Späť sa vrátite
stlačením tlačidla .
Obrazové súbory
1) Stlačením tlačidla ESC sa vrátite do menu playlistu.
OBRÁZKY.
2) Tlačidlami / zvoľte adresáre
3) Stlačením tlačidla OK,  na čelnom paneli alebo ENTER na diaľkovom ovládači zobrazíte všetky dostupné adresáre obrazových súborov.
4) Tlačidlami / vstúpte do zoznamu súborov a pomocou tlačidiel / zvoľte požadovaný
súbor, stlačením tlačidla OK,  na čelnom paneli alebo ENTER na diaľkovom ovládači
spustíte prezentáciu obrázkov a stlačením tlačidla PROG zvoľte štýl zobrazenia obrázku.
5) V priebehu prehrávania súboru ho zastavíte stlačením tlačidla  a vrátite sa do vedľajšieho
menu.
Video súbory
1) Stlačením tlačidla ESC sa vrátite do menu playlistu.
VIDEO.
2) Tlačidlami / zvoľte adresáre
3) Stlačením tlačidla OK,  na čelnom paneli alebo ENTER na diaľkovom ovládači zobrazíte všetky dostupné adresáre video súborov.
4) Tlačidlami / vstúpte do zoznamu súborov a pomocou tlačidiel / zvoľte požadovaný
súbor, a stlačením tlačidla OK,  na čelnom paneli alebo ENTER na diaľkovom ovládači
spustíte prehrávanie.
5) V priebehu prehrávania súboru ho zastavíte stlačením tlačidla  a vrátite sa do vedľajšieho
menu.
Poznámka:
1) Pokiaľ vybraný adresár neobsahuje žiadnu hrateľnú stopu, zoznam stôp sa nezobrazí.
2) V priebehu výberu adresáre sa stlačením tlačidla ESC dostanete do vyššieho adresára
(hlavného adresára). Pokiaľ je zobrazený najvyšší adresár, nie je možné ESC použiť.
SK - 53
Poznámky k MP3/WMA
Hudobné súbory MP3 a WMA (Windows Media Audio) sú digitálne zvukové súbory, ktoré sú
skomprimované, aby bolo možné uložiť viac súborov. Tento prístroj vie prehrávať MP3/WMA a
video priamo zo súborov obsiahnutých na CD-R/RW, DVD-ROM, DVD+RW, DVD-RW, DVD+R,
DVD-R a DVD-VIDEO, alebo na karte SD alebo zariadení USB. K dispozícii je mnoho typov
softwaru pre komprimáciu zvukových súborov do formátov MP3/WMA. Odporúčame Nero alebo
Roxio Easy CD Creator. Tento prístroj vie prehrávať MP3 (MPEG1, 2 2.5 Audio Layer 3). Avšak
média pre nahrávanie MP3 a kompatibilné formáty sú obmedzené.
Vloženie popisu ID3 Tag
Tento prístroj podporuje ID3 Tag verzie 2.0.
Kódy znakov viď tabuľka nižšie.
Zadanie názvov súborov a adresárov
Názvy využívajúce znaky z kódového zoznamu sú jedinými názvami súborov a adresárov,
ktoré je možné zadať a zobraziť. Použitie iného znaku bude mať za následok, že názvy súborov
a adresárov sa zobrazia chybne. Prístroj rozoznáva a prehráva iba súbory s koncovkou MP3/
WMA.
Poznámka:
Súbor s názvom obsahujúcim znaky, ktoré nie sú na kódovom zozname, sa nemusia správne
prehrať.
SK - 54
SK
Poradie prehrávania MP3
Pokiaľ sú vybrané pre prehrávanie, k súborom a adresárom (vyhľadávanie adresára, vyhľadávanie súboru alebo voľba adresára) sa pristupuje v poradí, v ktorom boli zapísané na médium.
Preto poradie, v akom očakávate ich prehrávanie, sa nemusí zhodovať s poradím, v ktorom sa
skutočne prehrajú. Poradie, v ktorom sa majú súbory MP3/WMA prehrávať, môžete stanoviť priradením názvov súborov, ktoré budú začínať poradovým číslom prehrávania, napr. „01“ až „99“.
Napríklad médium s nasledujúcou hierarchiou adresára/súboru sa riadi vyhľadávaním adresára,
vyhľadávaním súboru alebo voľbou adresára podľa obrázku nižšie:
Prehrávač rozozná iba tri úrovne adresárov a nezobrazí adresáre ktoré obsahujú iba iné adresáre. V príkladu vyššie zobrazí prístroj adresáre 3, 4, 6 a 8, avšak nie 2 a 7, pretože priamo
neobsahujú žiadne stopy. Adresár 5 sa nerozpozná vôbec, pretože je na štvrtej úrovni.
Elektronická ochrana pred otrasmi
• 10 sekúnd pre CD-DA (CDA)
• > 45 sekúnd pre MP3 nahrané ako 44.1 kHz/128 kbps
• > 90 sekúnd pre WMA nahrané ako 44.1 kHz/128 kbps
Dočasné zastavenie prehrávania
• Prehrávanie pozastavíte v jeho priebehu stlačením tlačidla .
• Zvuk sa stlmí.
• Na TV obrazovke sa zobrazí „PAUSE“.
• Po opätovnom stlačení tlačidla  bude prehrávanie pokračovať.
Ak chcete obnoviť normálne prehrávanie, opakujte úkon.
Úplné zastavenie prehrávania
Pri prehrávaní DVD, VCD, CD a MP3:
1) Jedným stlačením tlačidla  zastavíte prehrávanie a uložíte príslušnú pozíciu na disku.
Stlačením tlačidla  obnovíte prehrávanie od uloženej pozície.
2) Dvojitým stlačením tlačidla  zrušíte prehrávanie. Stlačením tlačidla  spustíte prehrávanie od úplného začiatku stránky titulu DVD alebo prvej stopy VCD/CD.
Voľba požadovanej stopy
• Tlačidlami  a  preskočte na inú stopu.
• Pomocou tlačidiel 1–9, 0 a 10+ na diaľkovom ovládači zvoľte požadované číslo stopy.
SK - 55
Rýchly posun vred/vzad v priebehu prehrávania
Stlačením tlačidla  alebo  na dlhšie než 2 sekundy zvolíte rýchly posun vpred alebo vzad v
priebehu prehrávania, a to rýchlosťou 2x, 4x, 8x alebo 20x.
• V priebehu rýchleho posun vpred alebo vzad obnovíte krátkym stlačením tlačidla  prehrávanie.
• V priebehu rýchleho posun vpred alebo vzad bude zvuk vypnutý.
Opakovanie
V priebehu prehrávania stlačte jeden alebo viac krát tlačidlo
• Na displeji sa objaví ikona RPT.
• V prípade VCD/CD: Na displej sa objaví RPT ONE (Opakovanie jedného) → RPT ALL (Opakovanie všetkého) → RPT OFF (opakovanie vypnuté).
• V prípade DVD: Na displej sa objaví RPT CHAPTER (Opakovanie kapitoly) → RPT TITLE
(Opakovanie titulu) → RPT OFF (opakovanie vypnuté).
• V prípade disku so súbormi: Na displej sa objaví RPT ONE (Opakovanie jedného) → RPT
DIR (Opakovanie adresára) → RPT ALL (Opakovanie všetkého) → RPT OFF (opakovanie
vypnuté).
Poznámka:
Pokiaľ nebude funkcia opakovania zapnutá, po skončení prehrávania celého disku alebo TITULU sa systém zastaví. Pokiaľ neurobíte žiadny úkon, prístroj sa po 5 minútach prepne do pohotovostného režimu.
Opakovanie A → B
Zvoľte požadovaný úsek pre opakované prehrávanie.
• Jedným stlačením A → B zvoľte počiatočný bod. Displej zobrazí REPEAT A.
• Ďalším stlačením A → B zvoľte koncový bod. Displej zobrazí REPEAT A → B a vybraný úsek
sa začne prehrávať.
• Opätovným stlačením A → B režim ukončíte. Displej zobrazí A → B CANCEL (Zrušené).
PBC – kontrola prehrávania (iba u VCD)
1) Pokiaľ vložíte VCD s funkciou PBC, spustí sa prehrávanie automaticky od začiatku 1. stopy.
2) Stlačením tlačidla PBC zobrazíte menu, pomocou tlačidiel  a  alebo číselných tlačidiel
zvoľte požadovanú stopu. Tlačidlom  zastavíte prehrávanie. Opätovným stlačením tlačidla PBC opustíte menu.
GOTO (Prejsť na)
Priamy prechod na požadovanú stopu, kapitolu alebo časový bod.
Po stlačení tlačidla GOTO na diaľkovom ovládači sa v hornej časti displeja zobrazí titul alebo
kapitola DVD a čas. Aktuálna položka sa označí. Tlačidlami / zvoľte požadovanú položku.
Pomocou číselných tlačidiel zadajte číslo. Potvrďte tlačidlom ENTER.
Program
Stlačením tlačidla PROG sa dostanete na zoznam programu. Tlačidlami / nebo / a
číselnými tlačidlami zadajte číslo.
U DVD a diskov so súbormi zvoľte číslo titulu a kapitoly.
V případě VCD a CD zvolte číslo stopy.
• V prípade VCD a CD zvoľte číslo stopy.
• Stlačením tlačidla  spustíte prehrávanie alebo vyberte kurzorom „PLAY“ a stlačením tlačidla ENTER spusťte prehrávanie.
• Pokiaľ chcete zoznam vymazať, presuňte kurzor na „CLEAR“. Stlačením tlačidla ENTER
vymažete celý zoznam, ktorý ste predtým vytvorili.
• Opätovným stlačením tlačidla PROG ukončíte naprogramované prehrávanie.
SK - 56
SK
Voľba DVD audio
Pokiaľ má DVD viac jazykov pre zvuk, zvoľte jazyk, ktorý chcete počúvať stlačením tlačidla
AUDIO alebo R/L.
Voľba VCD audio
Stlačením tlačidla R/L zvoľte zvukový kanál, ktorý chcete počúvať.
Voľba titulkov DVD
Jazyk titulkov zvolíte stlačením tlačidla SUB.T. Zistíte, či DVD obsahuje titulky vo viac jazykoch.
Voľba titulu DVD
Stlačením tlačidla TITLE zobrazíte zoznam titulov alebo kapitol. Pomocou kurzoru alebo číselných tlačidiel vyberte voľbu a prehrajte stlačením tlačidla ENTER.
Voľba uhlu DVD
Tlačidlom ANGLE môžete vyberať rôzne uhly sledovania, pokiaľ má príslušné DVD nahrané
viac uhlov pohľadu.
Zrkadlové preklopenie obrázku
Pokiaľ sledujete obrázok, opakovanými stlačeniami tlačidla  obrázok zrkadlovo preklopíte vertikálne, a opakovanými stlačeniami tlačidla  obrázok zrkadlovo preklopíte horizontálne.
ZOOM (Zväčšenie/zmenšenie)
Po stlačení tlačidla ZOOM sa obrázok príslušným spôsobom zväčší alebo zmenší.
SK - 57
Prepojenie zariadenia
Poznámky k prepojení
• Aby nedošlo k skratu v elektrickom systému,
zaistite, aby bol pred inštaláciou odpojený
negatívny kábel batérie.
• Aby nedošlo k skratu vo vodičoch a
poškodeniu prístroja, zaistite všetky vodiče
káblovými svorkami alebo lepiacou páskou.
Vodiče veďte bezpečnými miestami, ktoré
sa nezahrievajú a kde sa nebudú dotýkať
pohyblivých súčastí, ako je riadiaca páka,
ručná brzda a koľajnice sedadiel, aby nedošlo k roztaveniu alebo opotrebovaniu izolácie vodičov.
• Nikdy neveďte žltý napájací kábel inštalačným otvorom do priestoru motoru a nepripojujte ho k autobatérii. Inak hrozí vysoká
pravdepodobnosť skratu elektrického systému.
• Pokiaľ dôjde k spáleniu poistky, vymeňte ju
za novú poistku 15 A. Pokiaľ použijete poistku s inou hodnotou, môže dôjsť k poškodeniu prístroja alebo i k požiaru.
• Ak je inštalovaná správna poistka a elektrický problém pretrváva, obráťte sa na profesionálnu predajňu autopríslušenstva.
• K autobatérii NEPRIPOJUJTE ďalšie zariadenia, aby nedošlo k jej prehriatiu.
• Uistite sa, že sú všetky elektrické prepojenia
a káble reproduktorov dobre izolované. Inak
môže dôjsť k poškodeniu prístroja krátkym
spojením.
• Pokiaľ nie je k dispozícii okruh so striedavým prúdom, pripojte vodič ACC k elektrickému napájaniu s vypínačom.
• Pokiaľ je pripojený externý aktívny zosilňovač, nepripojujte kábel P.CONT k napájaciemu káblu externého aktívneho zosilňovača,
inak môže dôjsť k elektrickému iskreniu
alebo inej škode.
• Výstup reproduktoru nikdy neuzemňujte,
aby nedošlo k poškodeniu zabudovaného
aktívneho zosilňovača.
• Minimálny výkon reproduktorov pripojených
k tomuto prístroji je 50 W s impedanciou 4
až 8 ohm.
Káblové prepojenie ručnej brzdy
Káblové prepojenie spiatočnej rýchlosti
SK - 58
SK
Schéma zapojenia
SK - 59
Elektrické prepojenie
Použitie konektoru ISO
1) Pokiaľ je vaše vozidlo vybavené konektorom ISO, potom prepojte konektory ISO podľa
obrázku.
2) Pre pripojenie bez konektorov ISO skontrolujte pred prepojením pozorne kabeláž vo vozidle.
Nesprávne zapojenie môže spôsobiť vážne poškodenie prístroja.
Odstrihnite konektor, pripojte farebné vodiče napájacieho káblu k autobatérii podľa tabuľky
farebného označenia nižšie pre káblové prepojenie reproduktorov a napájanie.
Umiestenie
Konektor A
1
2
3
4
5
6
7
8
Batéria 12V(+ )/žltá
Anténa/Kontrolka zos. / modrý
Stried. prúd+ / červený
Uzemnenie / čierny
Funkce
Konektor B
Zadný pravý (+) – fialový
Zadný pravý (-) – fialový / čierny pruh
Predný pravý (+) – šedý
Predný pravý (-) – šedý / čierny pruh
Predný ľavý (+) – biely
Predný ľavý (-) – biely / čierny pruh
Zadný ľavý (+) – zelený
Zadný ľavý (-) – zelený/ čierny pruh
Príprava
1. Odpojenie batérie
Než začnete, vždy odpojte negatívny terminál batérie.
Poznámka:
Pokiaľ má byť prístroj inštalovaný v automobile vybavenom palubným riadiacim alebo navigačným počítačom, neodpojujte kábel batérie. Ak je kábel batérie odpojený, môže dôjsť k vymazaniu pamäte počítača. Za týchto podmienok venujte v priebehu inštalácie zvýšenú pozornosť
tomu, aby ste nespôsobili skrat.
2. Odstráňte transportné šrauby
DÔLEŽITÉ
Pred inštaláciou odstráňte tieto dva transportné
šrauby. Inak nebude DVD prehrávač fungovať.
3. Vyberte prístroj z rámčeku
Zasunutím kľúčov na oboch stranách rámčeku dajte dolu z prístroja poloobjímku.
SK - 60
SK
Inštalácia montážneho rámčeku
1) Vysuňte montážny rámček z tela prístroja. Pokiaľ je na svojom mieste zaistený, použite pre
jeho uvoľnenie kľúče pre vysunutie (sú priložené).
2) Skontrolujte veľkosť otvoru v palubnej doske tým, že do nej zasuniete montážny rámček.
Ak je otvor príliš malý, opatrne ho orežte alebo opilujte podľa nutnosti, dokiaľ nie je možné
rámček ľahko zasunúť do otvoru. Nezasunujte rámček do otvoru silou ani ho neohýbajte a
nepretláčajte. Skontrolujte, či je za palubnou doskou dostatočný priestor pre telo prístroja.
Prístroj je možné inštalovať do akejkoľvek palubnej dosky s vhodným otvorom podľa obrázku vyššie: 183 mm (Š) x 52 mm (V). Palubná doska by mala byť 4,75 až 5,56 mm silná, aby
mohla slúžiť ako opora pre prístroj.
3) Nájdite príslušný rad ohýbacích jazýčkov pozdĺž hornej, spodnej a bočných strán montážneho rámčeka. Hneď ako je montážny rámček úplne zasunutý do otvoru palubnej dosky, ohnite čo najviac jazýčkov smerom von tak, aby bol rámček pevne zaistený v palubnej
doske.
UPOZORNENIE:
Pre správnu prevádzku DVD prehrávača musí byť telo prístroja inštalované v horizontálnom
uhle maximálne 20°. Uistite sa, že prístroj je inštalovaný v rámci tohto limitu.
4) Podržte prístroj pred otvorom palubnej dosky tak, aby bolo možné pretiahnuť vodiče do
montážneho rámčeku. Presne podľa schémy zapojenia overte, či sú všetky prepojenia pevné a izolované krytmi alebo páskou. Po elektrickom prepojení si overte, že prístroj funguje
tým, že ho zapnete (zapaľovanie vozu musí byť zapnuté). Pokiaľ prístroj nefunguje, skontrolujte znovu všetky prepojenia, dokiaľ problém nevyriešite.
5) Uistite sa, že rádio je správnou stranou hore a potom ho opatrne zasuňte do montážneho
rámčeku, až dosadne a pružné západky zaklapnú.
6) Pripevnite zadnú stranu prístroja ku karosérii automobilu pomocou montážneho šraubu a
gumovej podložky.
7) Vyskúšajte prístroj podľa prevádzkových pokynov, ktoré nasledujú.
Montážna súprava
Pokiaľ váš automobil vyžaduje na inštaláciu tohto prístroja použitie montážnej súpravy, riaďte sa
pokynmi priloženými k montážnej súprave a pripevnite prístroj k montážnej doske dodávanej so
súpravou.
1) Zapojte a vyskúšajte prístroj podľa pokynov pre inštaláciu montážneho rámčeku.
2) Nainštalujte celok rádia a montážnej dosky do palubnej dosky podľa pokynov k montážnej
súprave.
3) Vráťte späť rámček palubnej dosky.
Inštalácia ISO
Tento prístroj má vyvŕtané otvory v bočných paneloch tela, ktoré je možné použiť s pôvodnými
montážnymi objímkami niektorých vozidiel na inštaláciu rádia na palubnú dosku. Pre tento druh
inštalácie sa prosím obráťte na svoju miestnu predajňu autorádií.
1) Vyberte doterajšie továrne rádio z palubnej dosky alebo stredovej konzoly. Ponechajte si
všetky súčasti a objímky, pretože budú použité na montáž nového rádia.
2) Opatrne oddeľte plastický rámček od prednej časti tela nového prístroja. Rámček odstráňte
a znehodnoťte.
SK - 61
3) Z doterajšieho prístroja odstráňte montážne objímky a súčasti a namontujte ich na nový
prístroj. Neprekračujte maximálnu veľkosť šraubu M5 x 9 mm. Dlhšie šrauby môžu poškodiť súčasti vnútri tela prístroja.
4) Prepojte nový prístroj podľa pokynov v návode montážneho rámčeku.
5) Namontujte nový prístroj do palubnej dosky alebo stredovej konzoly s použitím obráteného
postupu kroku 1.
Resetovanie
Tlačidlo RESET sa nachádza za čelnom paneli a je možné sa k nemu dostať iba pri odklopenom čelnom paneli. Resetovaním prístroja sa vymaže čas a pamäte predvolieb. Malo by sa
používať iba pri prvotnej inštalácii po prepojení, alebo pokiaľ dôjde k zlyhaniu niektorého z vypínačov prístroja. Za týchto okolností vymažete stlačením tlačidla RESET systém a vrátite prístroj
do východiskového prevádzkového stavu.
Poistka
Pri výmene poistky sa uistite, že nová poistka je rovnakého typu a prúdovej intenzity.
Opätovné pripojenie batérie
Hneď ako je prepojenie hotové, znovu pripojte negatívny terminál batérie.
SK - 62
SK
Systém ochrany proti krádeži
Tento prístroj má odklápací oddeliteľný panel.
Panel môžete oddeliť a vziať so sebou, čím zabránite krádeži. Ak chcete dať čelný panel dole,
postupujte nasledovne:
Zloženie panelu:
1) Stlačením tlačidla vypnete prístroj.
2) Stlačením tlačidla vyklopte panel.
3) Uchopte pravú stranu a uvoľnite čelný panel. Potom šikmým vytiahnutím vyberte pravú stranu z prístroja.
4) Uložte čelný panel do priloženého prepravného puzdra, kde bude chránený pred nečistotami a poškodením, a vezmite ho so sebou, aby ste zabránili krádeži.
Opätovné nasadenie čelného panelu:
1) Pri naplocho položenom paneli (v polohe „otvorený“) vložte ľavú stranu panelu na miesto, až
sa správne zasunie.
2) Mierne zatlačte na pravú stranu panelu, až mechanizmus zaklapne na miesto.
3) Pohybom hore panel zavriete.
Vytiahnutie prístroja
1) Zložte panel a dosku rámčeku.
2) Zložte rámček tým, že pevne uchopíte jednu stranu a zatiahnete.
3) Nasuňte demontážne kľúče rovno smerom dozadu, dokiaľ nezaklapnú a potom rádio vytiahnite von. Pokiaľ demontážne kľúče zasuniete šikmo, nezaklapnú správne a prístroj nebude
možné vytiahnuť.
SK - 63
Riešenie problémov
Pokiaľ máte podozrenie na poruchu, okamžite prístroj vypnite. Okamžite ho prestaňte používať
a kontaktujte predajňu, kde ste ho zakúpili. Nikdy sa nepokúšajte opravovať prístroj sami, pretože je to nebezpečné.
Problém
Obecné
Prístroj nie je možné zapnúť.
Nie je počuť zvuk.
Prístroj alebo obrazovka
nefungujú normálnym spôsobom.
Režim DVD
Prístroj neprehráva disky.
Zvuk preskakuje kvôli vibráciám.
Možná príčina
Nie je zapnuté zapaľovanie
vozidla.
Káble nie sú správne prepojené. Je spálená poistka.
Otočte kľúčom zapaľovania.
Skontrolujte prepojenie káblov.
Vymeňte poistku za novú s
rovnakou kapacitou.
Hlasitosť je nastavená na mini- Skontrolujte hlasitosť alebo
mum alebo je vypnutý zvuk.
zrušte vypnutie zvuku.
Systém prístroja je nestabilný. Stlačte tlačidlo RESET.
Disk je vložený nesprávne.
Disk je znečistený alebo
poškodený.
Montážny uhol je vyšší než
30°. Inštalácia je nestabilná.
Režim RÁDIA
Nie je možné prijímať stanice. Anténa nie je správne pripojená.
Špatná kvalita príjmu rozhlaAnténa nie je plne vytiahnutá
sovej stanice.
alebo je zlomená.
Predvolené stanice sa vymazali.
Kábel batérie nie je správne
pripevnený.
Režim USB/SD/MMC
Nie je možné pripojiť zariade- Pamäťová karta alebo zariadenie USB alebo karu SD/MMC. nie USB boli pripojené/vložené
opačne.
Zariadenie USB alebo kartu
Nie je podporovaný formát
SD/MMC nie je možné načíNTFS..
tať.
Diaľkový ovládač
Diaľkový ovládač nefunguje
alebo nefunguje správne.
Riešenie
Batérie sú slabé alebo vybité.
SK - 64
Disk musí byť vložený potlačenou stranou hore. Vyčistite
disk a skontrolujte, či nie je
poškodený. Skúste iný disk.
Nastavte montážny uhol na
menej než 30°.
Namontujte prístroj stabilne
pomocou montážnych dielov.
Pripojte správne anténu.
Úplne vytiahnite anténu, a
pokiaľ je zlomená, vymeňte
ju za novú.
Pripojte kábel pre trvalé
napájanie prístroja ku káblu
pre trvalé napájanie vozidla.
Pripojte/vložte ich naopak.
Skontrolujte, či je súborovým
systémom USB/SD/MMC
formát FAT alebo FAT32.
Kvôli rozdielnym formátom
sa môže stať, že niektoré
modely pamätí USB alebo
prehrávačov MP3 nebude
možné načítať.
Vymeňte batérie.
SK
Starostlivosť a údržba
DVD prehrávač
Nasledujúce pokyny vám pomôžu predĺžiť životnosť vášho DVD prehrávača.
1) Pri čistení interiéru vozidla dbajte, aby sa do prístroja nedostala voda ani čistiace prípravky.
2) DVD prehrávač nebude správne pracovať v extrémnej teplote alebo zime a ani vo vlhkom
prostredí. V prípade takých podmienok pred použitím prehrávača počkajte, dokiaľ vnútrajšok vozidla nedosiahne normálnu teplotu alebo dokiaľ sa neodparí kondenzácia na šošovke
prehrávača diskov.
3) Pokiaľ prehrávač nepoužívate, vždy vytiahnite disk.
4) Prístroj je vybavený mechanizmom pre tlmenie otrasov, aby sa minimalizovalo prerušovanie
prehrávania disku pri bežných vibráciách idúceho vozidla. Avšak pri jazde na nekvalitných
cestách môže dôjsť k občasnému preskakovaniu. Pritom nedochádza k poškriabaniu ani
poškodeniu disku a normálne prehrávanie sa obnoví potom, čo sa stav cesty zlepší.
Kompatibilita CD-R a CD-RW
V závislosti na typu média a metody „nahrávání/vypalování“ se může stát, že některé disky
budou s tímto přístrojem nekompatibilní. Po nahrávání/vypalování musí být uzavřena relace.
Použijte způsob uzavření disku/relace doporučený vaším softwarem. Seznamte se se svým
nahrávacím softwarem, kde jsou popsány správné postupy „nahrávání/vypalování“. Doporučujeme používat nejnovější verze vypalovacího softwaru ROXIO™ nebo NERO™.
Kromě toho tento přístroj rozpoznává pouze formáty CDDA (Compact Disc Digital Audio), MP3
a WMA „nahrané/vypálené“ na CD-R/RW. Tento přístroj nepodporuje formáty WAV, OGG aj.
Starostlivosť o disky a zachádzanie s diskami
Nečistoty, prach a deformácie môžu spôsobiť preskakovanie pri prehrávaní a zhoršenie kvality
zvuku. Starajte sa o svoje kompaktné disky podľa týchto pokynov.
1) Nedotýkajte sa povrchu disku.
2) Na čistenie diskov nikdy nepoužívajte chemické prípravky, ako sú spreje na gramofónové
platne alebo čistidlá pre domácnosť, pretože môžu neopraviteľne poškodiť povrch disku.
3) Pokiaľ sa disky nepoužívajú, je potreba ich uchovávať v príslušných škatuľkách.
4) Nevystavujte disky dlhodobo priamemu slnku, vysokým teplotám ani vysokej vlhkosti.
5) Obtlačky prstov, prach a nečistoty otierajte z nahranej strany disku opatrne mäkkou tkaninou.
Disk utierajte priamymi ťahmi od stredu disku smerom k jeho okrajom.
6) Na povrch disku nelepte papier, pásky ani samolepky, inak hrozí poškodenie prístroja.
SK - 65
Technické špecifikácie
Obecné
Napájanie:
Maximálny výstupný výkon: Stály výstupný výkon:
Vhodná impedancia reproduktorov: Výstupné napätie predzosilňovača: Poistka:
Rozmery (Š x V x H):
Hmotnosť (NETTO):
Úroveň vstupu externého zariadenia: 12 V jednosmerný prúd (11 – 16 V), testovacie napätie 14,4 V, negatívne uzemnenie
45 W x 4 kanály
20 W x 4 kanály (4 Ω, 10% celk. harm. skresl.)
4 – 8 ohmů
2,0 V (režim prehrávania CD: 1 kHz, 0 dB, záťaž 10 kΩ)
15A
178 x 50 x 166 mm
1,7 kg
≥500 mV
Úplne plochý displej LCD 3 palce (7,6 cm) (16:9)
Rozlíšenie displeja (body):
960 (Š) x 240 (V)
Aktívna plocha (mm):
65,52 x 36,84
Veľkosť obrazovky (palce a cm): 2,96 (diagonálne)
Rozteč bodov (mm):
0,06825 x 0,1535
Kontrastný pomer:
300
Jas:
350 nit
Rádio FM stereo
Frekvenčný rozsah: Užitočná citlivosť: Kmitočtová odozva: Oddelenie kanálov:
Odstup užitočného signálu od zrkadlového: Odstup medzifrekvenčného kmitočtu: Odstup signál/šum: 87,5 – 108,0 MHz (Európa)
87,5 – 107,9 MHz (Amerika)
8 dBμ
30 Hz – 15 kHz
30 dB (1 kHz)
50 dB
70 dB
>55 dB
Rádio AM (MW)
Frekvenčný rozsah:
Užitočná citlivosť (S/Š=20dB): 522 – 1620 kHz (Európa)
530 – 1710 kHz (Amerika)
30 dB
Prehrávač diskov
Systém: Kmitočtová odozva:
Odstup signál/šum: Celkové harmonické skreslenie: Oddelenie kanálov: Systém formátu video signálu:
Video výstup:
Digitálny zvukový systém disku
20 Hz – 20 kHz
>80 dB
menej než 0,20% (1 kHz)
>60 dB
NTSC/PAL 60/PAL/AUTO
1 ± 0,2 V
Komponenty
Montážny rámček Samorezací šraub M5x6 mm Montážny šraub (50 mm)
Káblový konektor
Puzdro pre odnímateľný čelný panel Rámček panelu
1
4
1
1
1
1
SK - 66
SK
Demontážny kľúč Návod na použitie
Gumová podložka
Diaľkový ovládač
2
1
1
1
VAROVANIE: NEVYSTAVUJTE SPOTREBIČ DAŽĎU ALEBO VLHKOSTI, ABY STE
PREDIŠLI VZNIKU POŽIARU ALEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM. PRED
OPRAVOU ALEBO VŽDY, KEĎ SPOTREBIČ NEPOUŽÍVATE, VYPNITE HO ZO
ZÁSUVKY V PRÍSTROJI NIESÚ ŽIADNE ČASTI OPRAVITEĹNÉ SPOTREBITEĹOM.
VŽDY SA OBRACAJTE NA KVALIFIKOVANÝ AUTORIZOVANÝ SERVIS. SPOTREBIČ JE POD
NEBEZPEČNÝM NAPÄTÍM.
Informácie o ochrane životného prostredia
Urobili sme to najlepšie pre zníženie množstva obalov a zaistili sme ich jednoduché rozdelenie
na 3 materiály: lepenka, papierová drť a roztiahnutý polyetylén. Tento prístroj obsahuje materiáli, ktoré môžu byť po demontáži špecializovanou spoločnosťou recyklované. Dodržujte prosím
miestne nariadenia týkajúce sa nakladania s baliacimi materiálmi, vybitými batériami a starým
zariadením.
Likvidácia starého elektrozariadenia a použitých batérií a akumulátorov
Tento symbol na výrobku, jeho príslušenstve alebo na jeho obale označuje, že
s výrobkom nesmie byť nakladané ako s domácim odpadom. Po skončení životnosti odovzdajte prosím výrobok alebo batériu (ak je priložená) v príslušnom
mieste spätného odberu, kde bude vykonaná recyklácia tohto elektrozariadenia
a batérií. V Európskej únii a v ostatných európskych krajinách existujú miesta
spätného odberu odslúženého elektrozariadenia. Tým, že zaistíte správnu likvidáciu výrobku, môžete predísť možným negatívnym následkom pre životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré sa môže v opačnom prípade prejaviť ako dôsledok nesprávnej
manipulácie s týmto výrobkom alebo batériou, alebo akumulátorom. Recyklácia materiálov
prispieva k ochrane prírodných zdrojov. Z tohto dôvodu prosím nevyhadzujte odslúžené elektrozariadenie a batérie / akumulátory do domového odpadu.
Informácie o tom, kde je možné odslúžené elektrozariadenie alebo použité batérie, či akumulátory zadarmo odložiť, získate u vášho predajcu, na obecnom úrade alebo na webe www.sewa.
sk.
Firma ELEKTROSPED, a.s. je registrovaná u kolektívneho systému SEWA, a. s. pod registračným číslom EZ 0000213 (pre recykláciu batérií a akumulátorov).
SK - 67
Bezpieczeństwo
Dziękujemy za zakup tego produktu. Przeczytaj instrukcję obsługi, aby dowiedzieć się jak
prawidłowo obsługiwać urządzenie. Po przeczytaniu instrukcji zachowaj ją w bezpiecznym miejscu do późniejszego wykorzystania.
Podłącz urządzenie tylko do 12V z negatywnym uziemieniem.
Nie należy instalować urządzenia w miejscach, gdzie ograniczałoby bezpieczną jazdę.
Nigdy nie należy używać funkcji wideo wyświetlacza w przedniej części
przy kierowaniu, aby nie łamać ustaw i przepisów oraz zmniejszyć ryzyko wypadku (poza wykorzystaniem kamery wideo w celu widzenia do tyłu).
Ze względu na bezpieczeństwo kierowania, utrzymuj głośność na poziomie bezpiecznym i rozsądnym, aby w nagłych przypadkach były słychać dźwięki z zewnątrz. Nigdy nie wolno narażać
urządzenia, wzmacniacza ani głośników na działanie wilgoci lub wody, aby zapobiec iskrzeniu i
pożaru.
Nie należy wymieniać bezpiecznika na kablu zasilania bez fachowego nadzoru. Użycie niewłaściwego bezpiecznika może spowodować uszkodzenie urządzenia lub pożar.
Jeśli wystąpi którykolwiek z poniższych problemów, należy urządzenie wyłączyć i odesłać go do
centrum obsługi posprzedażnej, sprzedawcy lub dystrybutorowi, u którego urządzenie zostało
zakupione:
PL - 68
PL
1)
2)
3)
4)
5)
Brak wyjścia dźwiękowego;
Brak wyjścia obrazowego;
Do urządzenia dostała się woda lub inny obcy przedmiot;
Z urządzenia wydostaje się dym;
Z urządzenia jest czuć nieprzyjemny zapach.
W celu ułatwienia i zrozumienia działania tego urządzenia wykorzystano ilustracje. Ilustracje te
niekoniecznie są wdrukowane tak samo, jak urządzenie wygląda w rzeczywistości.
Informacje o bezpieczeństwie
Ostrzeżenie
Ten produkt jest laserowym produktem 1 klasy. Używanie innych elementów sterowania lub zmiana lub wykonywanie procedur innych niż określone w tej instrukcji może prowadzić do niebezpiecznego napromieniowania. Nie należy usuwać osłon i nie naprawiać urządzenia samodzielnie. Serwis należy powierzyć wykwalifikowanemu personelowi.
Dwa produkty laserowe
Długość fali: CD - 780 nm, DVD - 650 nm.
Moc lasera. Z ochroną bezpieczeństwa nie dochodzi do promieniowania.
Aby uniknąć ryzyka pożaru lub porażenia prądem elektrycznym lub irytujących zakłóceń, należy
używać wyłącznie dołączonych elementów.
Uwagi dotyczące CD
1) Nigdy nie należy używać płyty o średnicy 3 cale (8 cm) w adapterze lub CD o nieregularnym
kształcie. Urządzenie nie może być w stanie je wysunąć i może doprowadzić do awarii.
2) Czyszczenie płyty. Użyj suchej miękkiej szmatki i przetrzyj płytę w kierunku ze środka do
krawędzi. Używaj tylko neutralnych środków czyszczących.
3) Przy odtwarzaniu nowych płyt mogą one mieć wokół wewnętrznej i zewnętrznej powierzchni ostre krawędzie. Jeśli korzystasz z takich płyt, należy usunąć nierówności ołówkiem lub
długopisem itp.
PL - 69
Spis treści
Bezpieczeństwo …………………………………................................................................... 68
Informacje o bezpieczeństwie …………………………............................................................ 69
Funkcje …………………………………………………............................................................... 71
Elementy sterujące panelu………………………………........................................................... 72
Elementy sterujące pilota zdalnego sterowania ………......................................................... 74
Odtwarzanie USB, SD/MMC i MP3 …………………............................................................... 75
Eksploatacja podstawowa …………………………….............................................................. 76
Menu pokrętła obrotowego …………………………................................................................. 77
Tryb radia …..……………………………………….................................................................... 81
RDS (Radio Data System) …………………………….............................................................. 83
Tryb płyty ……………………………...…………....................................................................... 84
Podłączenie urządzenia ……………………….….................................................................... 91
Przewodnik instalacyjny …………………………..................................................................... 93
System ochrony przed kradzieżą …………………….............................................................. 96
Rozwiązywanie problemów …………………………................................................................ 97
Pielęgnacja i konserwacja …………………………….............................................................. 98
Specyfikacja techniczna ……………………………….............................................................. 99
PL - 70
PL
Funkcja
Kompatybilność DVD-R/RW
Możliwe jest odtwarzanie płyt DVD-R/RW zapisanych w formacie wideo i formacie nagranego wideo.
Wideo CD z funkcją PBC
Kompatybilność
Można odtwarzać wideo CD z funkcją PBC
(kontrola odtwarzania).
Wyświetlenie zadań z przyciskami
Kompatybilność WMA i MP3
Można odtwarzać pliki MP3 i WMA.
O WMA
Urządzenie może odtwarzać dane WMA.
Windows Media oraz logo Windows są znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w
Stanach Zjednoczonych i (lub) innych krajach.
To urządzenie może nie działać prawidłowo w
zależności od aplikacji użytej do kodowania
plików WMA.
O MP3
Kupując ten produkt uzyskujesz licencję tylko dla celów prywatnych, niekomercyjnych
i nie uzyskujesz licencji lub innych praw do
korzystania z tego produktu w komercyjnej(tj.
generującym dochód) transmisji w realnym
Przyciskiem
czasie (naziemnej, satelitarnej, kablowej i /
lub inne media), nadawanych za pomocą sieci
Internet, intranet i / lub innych sieci lub innych
systemów dystrybucji z elektroniczną treścią, takich jak płacone audio lub audio na
życzenie i ich zastosowanie. Do tego konieczne jest korzystanie z niezależnych licencji.
Szczegółowe informacje można znaleźć http://
www.mp3licensing.com.
Niektóre częste zadania
1) Przesunąć kursor
Uwaga:
W trybie ustawień ma pokrętło VOL taką
samą funkcję jak przyciski / przy wyborze
ustawień pozycji.
2) Potwierdzić
otworzysz panel
PL - 71
Elementy sterujące panelu
Włączenie/wyłączenie: Naciskając przycisk
urządzenie włączysz i wyłączysz.
1) Otwarcie Panelu
2) Odtwarzanie/ Pauza (w trybie DVD, CD i
MP3/WMA)
Przełączanie zakresów: FM1, FM2-FM3FM (OIRT)-MW1, MW2 (w trybie radio)
Program typu RDS (naciśnij i przytrzymaj
przez ponad 2 sekundy w trybie Radio)
3) Naciśnij, aby przejść do pozycji wyborów
(w trybie DVD, CD i MP3/WMA)
odtworzenie poprzedniej zaprogramowanej
stacji radiowej (w trybie Radio)
4) Wyłączenie dźwięku
5) Całkowicie płaski ekran TFT 3 cale (7,6
cm)
6) Włączanie / wyłączanie
7) Krótko naciśnij przycisk, aby wybrać tryb
odtwarzania
- Radio
- Płyta (jeżeli jest włożona)
- USB (jeżeli jest włączony)
- SD (jeżeli jest włożona karta SD/MMC)
- AV (czołowe dźwiękowe i obrazowe wejście. Do urządzenia może być podłączone
zewnętrzne urządzenie peryferyjne z audio
i wideo wyjściami RCA).
- Naciśnij dłużej, aby powrócić do głównego źródłowego menu w dowolnym trybie,
a następnie za pomocą przycisków
nawigacyjnych, aby wybrać żądany tryb,
naciśnij przycisk OK.
8) Stopniowe odtwarzanie preferencji(krótko
naciśnij w trybie radia)
Automatyczne zapisywanie preferencji
(naciśnij dłużej niż 2 sekundy)
Stop (w trybie CD MP3/WMA i wideo DVD)
PL - 72
PL
9) Ręczne wyszukiwanie poprzedniej stacji,
każdym naciśnięciem wyszukasz krok po
kroku (krótkie naciśnięcie w trybie radia)
- Automatyczne wyszukiwanie poprzedniej stacji (naciśnij dłużej niż 2 sekundy w
trybie Radio)
- Naciśnij, aby zobaczyć poprzedni utwór
lub rozdział (w trybie CD, MP3/WMA i
DVD)
Szybkie przesunięcie do tyłu 2x, 4x, 8x i
20x (naciśnij dłużej niż 2 sekundy, w trycie
CD, MP3/WMA i wideo DVD)
Naciskając nawigujesz w lewo pomiędzy
pozycjami wyborów.
10) Obracając pokrętło ustaw poziom głośności.
Naciśnij, aby wybrać ustawienia dźwięku
/ obrazu i przekręć pokrętło, aby ustawić
poziom.
Naciśnij dłużej niż 2 sekundy, aby przejść
do menu ustawień.
11) Naciśnij, aby poruszać się w dół między
pozycjami wyborów (w trybie DVD, CD i
MP3/WMA)
- Odtwarzanie następującej preferencji
stacji radiowych (tryb Radio)
12) Ręczne wyszukiwanie dalszej stacji, każdym naciśnięciem wyszukujesz krok po
kroku (krótkie naciśnięcie trybie radia )
- Automatyczne wyszukiwanie następnej
stacji (naciśnij dłużej niż 2 sekundy w
trybie Radio)
- Naciskając znajdziesz następną ścieżkę
lub rozdział (w trybie CD, MP3/WMA i
wideo DVD)
- Szybkie przesunięcie do przodu prędkością 2x, 4x, 8x i 20x (naciśnij dłużej niż 2
sekundy, w trybie CD, MP3/WMA i wideo
DVD)
- Naciskając nawigujesz w prawo między
pozycjami wyborów.
13) Anulowanie menu wyboru źródła i powrót
do poprzedniego menu
14) Potwierdzenie operacji
Zatrzymanie automatycznego wyszukiwania (w trybie radia)
15) Sensor zdalnego sterowania
16) Port USB
17) Wejście AV IN
PL - 73
Elementy sterujące pilota zdalnego sterowania
Naciskając przycisk
urządzenie włączysz i wyłączysz.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
Zoom (tylko w DVD/VCD)
Tytuł (tylko w DVD)
Włączenie/wyłączenie
Ustawienia
Kursor menu
Włożyć
Program
Numery
Wybór ustawienia dźwięku/obrazu, następnie obracając pokrętło zmień poziom
10) Głośność
11) Wyłączenie dźwięku
12) Strojenie radia
Przeskakiwanie/wyszukiwanie ścieżki
13) Napisy (tylko w DVD)
14) Przełączenie źródła
15) Powtarzanie
16) Powtarzanie A-B
17) Stop/Z powrotem
18) Odtwarzanie/Pauza
19) Przejść na
20) Menu DVD
Kontrola odtwarzania PBC (dla VCD 2.0
lub wyższy)
21) OSD: wyświetlenie na ekranie
AMS: Automatyczne wyszukiwanie i ułożenie stacji.
22) DVD audio
VCD audio Le/Pr/ST
23) DISP: Wyświetlenie czasu/godzin (wideo
trybu)
ESC: Powrót do poprzedniego menu
24) Kąt (tylko w DVD)
25) Obrazowy system PAL, NTSC, AUTO
Pasmo radiowe (w trybie radia)
Zakres pracy pilota
Pilot działa w przedziale od 3 do 5 m.
PL - 74
PL
Wymiana baterii litowej
Jeśli skraca się zasięg pilota lub funkcje nie działają, wymień baterię na nowa baterię litową.
Upewnij się, że polarność biegunów nowej baterii jest prawidłowa.
1) Naciśnij na zatrzask i wyjmij uchwyt baterii.
2) Włóż guzikową baterię z wytłoczonym symbolem (+) do góry. Wsuń uchwyt baterii do pilota
zdalnego sterowania.
Ostrzeżenie
• Przechowuj baterie w miejscu niedostępnym dla dzieci. Jeżeli dziecko przypadkowo połknie
baterię, należy natychmiast zasięgnąć porady lekarza.
• Nie ładuj baterii, nie demontuj ani nie wrzucaj do ognia.
• Nie wolno narażać baterii kontakt z innymi metalami. W przeciwnym razie bateria może rozpocząć się nagrzewać, roztrzaskać albo zacząć palić się
• Jeśli pozbywasz się baterii lub składujesz, przylep taśmą i zaizoluj ją.
Odtwarzanie USB, SD/MMC i MP3
1) Włożenie karty SD/MMC
Włóż kartę SD / MMC do otworu w prawa. Urządzenie rozpocznie automatycznie odtwarzać
muzykę i wyświetlacz LCD wyświetli „Card“ (karta).
2) Wyjęcie karty SD/MMC
Naciśnij przycisk SRC, aby przełączyć do trybu niekartowego. Delikatnie naciśnij kartę SD /
MMC, który wysunie kartę. Wtedy ją wyciągnij.
3) Podłączenie urządzenia USB
Otwórz gumową osłonę i podłącz do złącza USB do urządzenia USB. Urządzenie zacznie
automatycznie odtwarzać muzykę z urządzeń USB oraz wyświetlacz LCD wyświetli „USB“.
PL - 75
4) Odłączenie urządzenia USB
Naciśnij SRC, aby przełączyć się w tryb, który nie jest USB. Odłącz urządzenie, USB i nałóż
gumowe pokrycie.
Uwagi dotyczące USB i SD/MMC
Funkcja USB (typ pamięci flash), odtwarzanie muzyki MP3.
1. Wsparcie karty SD / MMC
2. Wsparcie pamięci flash USB 2 w 1 (SD / MMC)
3. Być może wsparcie FAT 16 i FAT 32
- FAT 12/16 (katalog: wsparcie 200, pliki: podpora 500)
- FAT 32 (katalog: wsparcie 200, pliki: podpora 500)
4. Nazwa pliku: 32 bitów/nazwa katalogu: 32 bitów/nazwa tagu:
32 bitów
5. Tag (tag ID3 wersja 2.0)
- Tytuł / interpret / album: wsparcie 30 bitów
6. Nie jest wspierane czytanie więcej rodzajów kart
7. Wsparcie USB 1.1
Wsparcie USB 2.0
(nie wspiera prędkości USB 2.0. Ma taką samą prędkość jak USB 1.1)
Uwaga:
Nie wszystkie urządzenia USB są kompatybilne z tym urządzeniem.
Eksploatacja podstawowa
Włączenie i wyłączenie
1) Naciskając przycisk urządzenie włączysz.
Urządzenie przełącza się w ostatni tryb przed wyłączeniem.
2) Naciskając przycisk dłużej niż 2 sekundy urządzenie wyłączysz.
Wyłączenie dźwięku
Naciskając przycisk wyłączysz dźwięk.
Uwaga:
• Jeśli wykonasz powyżej opisane operacje ponownie lub regulujesz głośność, wyłączenie
dźwięku zostanie anulowane.
• Podczas wyciszenia dźwięku na ekranie pojawi się ikona wyłączenia dźwięku.
Ustawienie głośności
Głośność zwiększysz lub zmniejszyć obracając pokrętło na panelu lub za pomocą VOL + / - na
pilocie zdalnego sterowania.
Zakres głośności regulowany jest od 0 do 39.
PL - 76
PL
Odtwarzanie wybranego źródła
Metoda 1
Krótko naciskając przycisk SRC na panelu lub na pilocie możesz cyklicznie przejść przez
wszystkie dostępne źródła.
Metoda 2
W dowolnym trybie naciśnij długo SRC na panelu lub pilota, aby wejść do głównego menu
źródła, a następnie można za pomocą przycisków nawigacyjnych korzystać, aby wybrać żądany
tryb. Wybierz przycisk OK, aby potwierdzić.
Uwaga:
• Jeśli niektóre urządzenia nie są gotowe, nie mogą być wybrane.
• Gdy przy przełączaniu znajdziesz żądane źródło, odczekaj kilka sekund. Urządzenie automatycznie przełącza się w tryb odtwarzania źródła wybranego.
Jeżeli stosowany jest hamulec postojowy
1) Jeśli do przełącznika hamulca ręcznego jest podłączony kabel „PRK SW“, wideo wyświetlacz płaskiego monitora jest kontrolowany przez stan sterowania, ustawieniem systemu i
wyjściowymi źródłami wideo.
2) Jeżeli pojazd porusza się do przodu i odtwarza się płyta wideo. Na ekranie pojawi się „UWAGA: Aby obejrzeć film należy włączyć hamulec ręczny. Ten ekran z ostrzeżeniem zabrania
kierowcy oglądać obraz. Pasażerowie siedzący z tyłu mogą oglądać go normalnie.
Podczas cofania
Jeżeli podłączona jest kamera wideo do oglądania, co dzieje się w tyłu, urządzenie podczas
cofania automatycznie przełączy się do źródła CAMERA. Po zakończeniu cofania urządzenie
powróci do pierwotnego stanu operacyjnego.
Menu pokrętła obrotowego
1. Przez obrócenie pokrętła regulacji poziomu ustawisz głośność.
2. Krótko naciśnij przycisk, aby dostać się do menu ustawień dźwięku i obrazu.
Każdym naciśnięciem przycisku zmienisz tryb dźwiękowy: EQ (equalizer) / Bass (basy) / Middle
(środek) / Treble (wysokie tony) / Balance (prowolewy balans) / Fader (przodotylny balans), i
PL - 77
obracając przycisk ustawisz głośność.
Każdym naciśnięciem przycisku zmienisz tryb obrazowy: Bright (jas) / Contrast (kontrast) / Saturation (nasycenie), i obracając przycisk ustawisz poziom.
Equalizer: USER (użytkownika) / FLAT (neutralny) / POP / ROCK / CLASSIC (muzyka
klasyczna) / JAZZ
Funkcja equalizera aplikuje wstępnie zdefiniowane efekty dźwiękowe na wyjściowe audio urządzenia. Przez obrócenie pokrętła można wybrać z następujący equalizer: użytkownika (user)
FLAT (neutralny) / POP / ROCK / CLASSIC (muzyka klasyczna) / JAZZ. Jeśli podczas aktywnej
funkcji equalizera będziesz ustawiać basy lub wysokie tony tryb equalizera przełączy się na
USER (użytkownika). Po aktywacji funkcji equalizera, nie będzie można regulować poziomu
ostatnich niskich i wysokich tonów. Jeśli funkcja equalizera nie jest aktywna, urządzenie powróci
do ostatnio wybranego poziomu tonów niskich i wysokich.
3. Naciskając przycisk dłużej niż 2 sekundy przełączysz do trybu ustawienia. Następnie za
pomocą przycisków /, / i OK wybierz pozycje do ustawienia.
Ustawienia ogólne
Piśnięcie (BEEP): Wł./WYł.
Funkcja sygnału pozwala ustawić słyszalne piśnięcie, które będzie słychać przy każdym wejściu
do menu.
Uwyraźnienie dźwięku (LOUDNESS): Wł./WYł.
Podczas słuchania muzyki przy małej głośności, funkcja ta wybiórczo uwyraźni kilka tonów niskich i wysokich częstotliwości.
TRYB CZASU
12 GODZINOWY TRYB: Zegar wyświetli się w trybie 12 godz., np. 11:18 AM (rano)
24 GODZINOWY TRYB Zegar wyświetli się w trybie 24 godz., np. 20:18.
USTAWIENIA CZASU
Przyciskami / a / ustaw godziny i minuty. Każdym naciśnięciem / wybierzesz na
wyświetlaczu godzin jeden segment.
Godziny - minuty:
Po wybraniu odcinka na wyświetlaczu godzin wybrany segment zostanie oznaczony. Można
następnie przyciskami / ustawić żądaną wartość.
LUSTRO: Wł./WYŁ.
Funkcja ta umożliwia wybór odbicia lustrzanego, kiedy do wejścia CAMERA IN w tyłu radia jest
podłączona kamera do oglądania do przodu (sprzedawana oddzielnie). Pokrętłem wybierz „On“
(Wł.) lub „Off“ (Wył.).
PL - 78
PL
Ustawienia DVD
SYSTEM TV: NTSC/PAL/AUTO
W menu ustawień wybierz system TV.
TYP TV: 4:3PS/4:3LB/16:9
Wybierz typ TV do oglądania filmów szerokoekranowych.
4:3 Pan Scan: W telewizorach z proporcją 4:3 jest prawa i lewa krawędź skrócona.
4:3 Letter Box: W telewizorach z proporcją 4:3 są wyświetlane na górze i na dole czarne paski.
16:9: Dla telewizorów panoramicznych 16:9.
HASŁO
1) Na pilocie naciśnij przycisk „0000“, a następnie naciśnij przycisk ENTER, aby potwierdzić.
2) Wpisz odpowiednie czterocyfrowe hasło, a następnie naciśnij przycisk ENTER.
3) Zanotuj hasło i przechowuj go w bezpiecznym miejscu w celu późniejszego sprawdzenia.
Jeśli nie pamiętasz hasła, wpisz nowe hasło 0000, zresetuj tak hasło. Hasło: 0000
DOSTĘPNOŚĆ: DLA DZIECI, DOSTĘPNY, POLECAMY Z RODZICAMI, NIEKTÓRE SCENY
MOGĄ BYĆ NIEODPOWIEDNIE DLA DZIECI PONIŻEJ 13, MŁODZIEŻ DO 17 LAT MUSI
BYĆ W TOWARZYSTWIE RODZICÓW, NIEKTÓRE SCENY MOGĄ BYĆ NIEODPOWIEDNIE
DLA DZIECI PONIŻEJ 17 LAT, DOSTĘPNE OD 17 LAT, DLA DOROSŁYCH
Dostępność płyty jest od 1 do 8
(1) jest najwyższy limit do odtwarzania.
(8) jest najniższy limit do odtwarzania.
Domyślne ustawienie to 8
Uwaga:
Dostępność można wybrać tylko w stanie odblokowania hasłem i ograniczenia działają tylko w
stanie zablokowania hasłem.
PL - 79
STAN WYJśCIOWY : ODNOWIć
Jeśli wybierzesz tę pozycję, urządzenie powróci do pierwotnego ustawienia.
JAS
Jasność wyjścia wideo można ustawić za pomocą przycisków / od 00 do 12.
KONTRAST
Kontrast wyjścia wideo można ustawić za pomocą przycisków / od 00 do 12.
TON KOLORóW
Ton kolorów wyjścia wideo można ustawić za pomocą przycisków / od 00 do 12.
NASYCENIE
Nasycenie wyjścia wideo można ustawić za pomocą przycisków / od 00 do 12.
Ustawienie JęZYKA
JęZYK OSD:
Wybierz język którym mówisz, a system wyświetla menu.
JęZYK Dźwięku :
Podczas odtwarzania płyt DVD, wybierz do dialogu język, który znasz.
Uwaga:
Jeżeli płyta DVD posiada plik audio w wybranym języku, dialogi których słuchasz, będą w
wybranym języku.
Jeśli płyta DVD nie zawiera plików audio w wybranym języku, dialog którego słuchasz będzie w
języku domyślnym.
Język można zmienić, naciskając klawisz [AUDIO] na pilocie zdalnego sterowania.
JęZYK NAPISóW:
Aby wyświetlić DVD, wybiesz język napisów, który znasz.
Jeżeli DVD posiada plik z napisami w wybranym języku, napisy są wyświetlane w wybranym
języku.
Jeżeli DVD nie zawiera napisów w wybranym języku, napisy są w języku domyślnym.
JęZYK MENU:
Aby wyświetlić menu DVD, wybierz język, który znasz.
Uwaga:
Jeśli ma płyta DVD wybrany język, wyświetlane jest MENU TYTUŁ / DVD w wybranym języku.
Jeżeli DVD nie zawiera wybranego języka, pojawi się MENU TYTUŁ / DVD w języku źródłowym.
PL - 80
PL
Ustawienie radia
LOC_DX: LOC/DX
Wybierz odległe lub lokalne radio.
Lokalne: Będą przyjmowane tylko silne stacje.
Odległe: Będą przyjmowane stacje z mocnym sygnałem i słabym.
STEREO_MONO: STEREO/MONO
Wybór między FM MONO i FM STEREO.
AF: Wł./WYŁ.
Wybierz włączenie lub wyłączenie AF (częstotliwość alternatywna).
AF Wł.: Funkcja AF jest aktywowana.
AF WYŁ.: Funkcja AF jest dezaktywowana.
Uwaga: wskaźnik na wyświetlaczu LCD będzie migać do momentu otrzymania informacji RDS.
Jeśli na Twoim obszarze nie jest dostępna usługa RDS, wyłącz tryb AF.
TA: WŁ./WYŁ.
Wybierz włączenie lub wyłączenie TA (identyfikacyjna informacji o ruchu drogowym).
Kiedy tryb TA jest włączony, wskaźnik TA będzie migać.
Jeśli otrzymasz informacje o ruchu drogowym, zostanie wyświetlony wskaźnik TA. Urządzenie będzie czasowo przełączyć się w tryb radia (bez względu na aktualny tryb) i rozpocznie
się wysyłanie raportów o ruchu w głośności TA. Po ukończeniu informacji o ruchu drogowym,
urządzenie powróci do poprzedniego systemu i na poprzedni poziom głośności. Jeżeli TA jest
aktywna, możesz odbierać i przechowywać funkcję wyszukiwania, skanowanie i AMS tylko wtedy, gdy jest przyjęty kod identyfikacyjny programu, (TP).
GŁOśNOść TA: 00-63
Wybierz poziom głośności TA-VOL.
REGIONALNE NADAWANIE : WŁ./WYŁ.
Wybierając funkcję AF wprowadzisz lub zignorujesz kod regionalny (identyfikacja programu) i
automatycznie będzie można tylko dostroić stacje tylko w wybranym regionie.
REG Wł.: Funkcja AF wprowadzi kod regionalny (identyfikacja programu) i zostanie automatycznie dostrojona stacja tylko w wybranym regionie.
REG Wył.: AF będzie ignorować kod (identyfikacja programu) i zostanie automatycznie dostrojona stacja w innych regionach.
CT (Czas zegara): WŁ./WYŁ.
Niektóre stacje nadają w zakodowanym sygnale RDS datę i godzinę. Jeśli CT jest ustawiony na
„Wł.“. czas zegara jest automatycznie zmieniany.
PL - 81
Przełączenie do trybu radia
Na źródło radia przełączysz, naciskając SRC na przednim panelu lub na pilocie.
Wybór pasma
Naciskając jeden raz lub więcej przycisk BAND wybierz FM1 - FM2 - FM3 MW1 - MW2.
Na wyświetlaczu pojawi się pasmo, częstotliwość i numer preselekcji, jeżeli jest ułożona.
Wybór stacji
Stacje dostroisz za pomocą przycisków  i .
Strojenie
- WYSZUKIWANIE AUTOMATYCZNE
Naciskając przycisk  lub  nastroisz automatycznie następną lub poprzednią stację.
- WYSZUKIWANIE MANUALNE
Naciskając i przytrzymując przycisk  lub  przełączysz do trybu strojenia manualnego. Przez
następne naciśnięcie tych przycisków możesz zmienić dane o częstotliwości radiowej, zawsze o
krok w górę lub w dół.
Uwaga:
Jeśli podczas ręcznego wyszukiwania będzie pauza w między dwoma zadaniami w czasie
dłuższym niż 5 sekund, naciśnij  lub  a urządzenie przełączy się do wyszukiwania automatycznego.
Tryb zapamiętania
Dla każdego pasma istnieje sześć ponumerowanych przycisków do przechowywania stacji.
Zaprogramowane stacje (P1 - P6) w obecnym paśmie widać na ekranie.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
Wskaźnik źródła
Aktualny kanał preselekcji
Czas/zegar
Pasmo AM/FM
Informacje RDS
Częstotliwość stacji radiowej
Wskaźnik equalizera
Wskaźnik AF
Układanie stacji
- Układanie automatyczne
1) Wybierz pasmo (w razie potrzeby).
2) Naciśnij krótko AMS przejdziesz przez zaprogramowane stacje P1 -, P6 każda 5 sekund)
3) Przytrzymaj przycisk AMS dłużej niż 2 sekundy. Poniżej przycisków automatycznie ułożą się
6 najsilniejszych stacji, które mogą być odbierane (numery od 1 do 6).
PL - 82
PL
- Układanie manualne
1) Wybierz pasmo (w razie potrzeby), a następnie wybierz stację.
2) Naciśnij i przytrzymaj (numery od 1 do 6) na przednim panelu lub pilocie.
3) Numer Preset i stacja będzie wyświetlana i oznakowana.
Wywołanie stacji
1) Wybierz pasmo (jeżeli trzeba).
2) Naciskając przycisk preset na panelu przednim lub pilocie (numery 1 – 6) wybierz odpowiednią ułożoną stację.
RDS (Radio Data System)
Dostępność usługi RDS zależy od regionu. Pamiętaj, że jeśli usługa RDS nie jest w twojej okolicy dostępna następujące funkcje nie są dostępne.
Podstawowe funkcje RDS
AF (częstotliwość alternatywna): Jeśli jest słaby sygnał radiowy, aktywowanie funkcji AF
umożliwia urządzeniu automatycznie szukać innej stacji o tej samej PI (identyfikacja programu),
jaką ma istniejąca stacja, ale sygnał jest silniejszy.
PS (nazwa usługi programowej): Zamiast częstotliwości wyświetlana jest nazwa stacji.
Informacje o ruchu drogowym
Niektóre stacje FM RDS regularnie oferują informacje o ruchu drogowym.
TP (Identyfikacja programu o ruchu drogowym)
Nadawanie informacji o ruchu drogowym.
TA ((informacje o ruchu drogowym).
Radiowe sprawozdania w sprawie warunków ruchu.
EON (Enhanced Other Networks) – Informacje o innych sieciach
Jeśli otrzymasz dane EON zaświeci się wskaźnik EON i funkcje TA i AF są lepszej jakości.
KW: Możliwy jest odbiór informacji o ruchu drogowym z obecnej stacji lub stacji w innej sieci.
AF: Lista częstotliwości stacji z RDS jest aktualizowana przez dane EON. EON pozwala radiu
na lepsze wykorzystanie informacji RDS. Nieustannie aktualizuje listę stacji AF, w tym tej, która
jest właśnie dostrajana. Po zapisaniu zaprogramowanej stacji w obszarze zamieszkania, będzie można odbierać tę samą stację na alternatywnej częstotliwości lub jakąkolwiek inną stację
nadającą ten sam program. EON funkcja zapisuje również informacje na temat dostępnych
lokalnie stacji TP w celu ich szybkiego odbioru.
Odbiór PTY (typu programu)
Stacje FM RDS dostarczają sygnał identyfikacyjny typu programu.
Na przykład: wiadomości, rock, informacje, sport, itp.
PL - 83
Tryb PTY:
Naciskając przycisk BAND dłużej niż 2 sekundy włączysz odbiór typu programu i pojawi się
poprzednie PTY. Następnie przyciskami / wybierz typ programu. Wskazuje wybrane PTY
(Rodzaj programu) i rozpoczyna szukanie, jeżeli do 2 sekund nie wybierzesz innej funkcji. Jeśli
nie ma odpowiedniego typu programu, pojawi się NO PTY, a urządzenie powróci do normalnego
trybu.
TYP MUZYKI
POP M (Pop)
ROCK M (Rock)
EASY M (Łatwa do słuchania)
LIGHT M (Lekka muzyka klasyczna)
CLASSICS (Muzyka klasyczna)
OTHER M (Inna muzyka)
JAZZ M (Džez)
COUNTRY (Country)
NATIONAL M (Muzyka ludowa)
OLDIES M (Stare hity)
FOLK M (Folklor)
TYP SŁOWA MóWIONEGO
NEWS (Wiadomości)
AFFAIRS (Dziennik)
INFO (Informacje)
SPORT (Sport)
EDUCATE (Edukacyjny)
DRAMA (Dramatyczny)
CULTURE (Kultura)
SCIENCE (Nauka)
VARIED (Różne)
WEATHER (Pogoda)
FINANCE (Finanse)
CHILDREN (Dla dzieci)
SOCIAL (Socjalny)
RELIGION (Religijny)
PHONE IN (Dyskusja z słuchaczami)
TRAVEL (Podróże)
LEISURE (Czas wolny)
DOCUMENT (Dokumentalny)
TEST (Testujący)
ALARM
Tryb płyty
Przełączenie do trybu płyty
Jeśli płyta jest już umieszczona, ale nie odtwarza się, naciskając SRC na przednim panelu lub
pilocie, przełączysz do źródła DISC. Do odtwarzania plików z karty pamięci SD lub USB, które
są już połączone, wybierz źródło CARD (karta) lub USB. Ekran odtwarzania płyty przedstawia
się następująco:
Włóż płytę
Naciskając przycisk
trybu płyty.
odkłoń panel. Włóż płytę i urządzenie automatycznie przełącza się do
Uwaga:
• Upewnij się, że przed włożeniem następnej płyty, w urządzeniu nie jest płyta.
• Jeśli jest włożona płyta, urządzenie wyjdzie z aktualnego źródła odtwarzania i przełączy się
do trybu DVD.
Wysunięcie płyty
Naciskając przycisk
odsuń panel. Naciskając
wysuń płytę.
PL - 84
PL
Uwaga:
• Po wysunięciu płyty, urządzenie przełącza się w tryb radio.
• Płytę można wysunąć i gdy urządzenie jest wyłączone. Po wysunięciu płyty pozostanie urządzenie wyłączone.
Odtwarzanie płyty
1. Jeśli włożona jest płyta, na wyświetlaczu pokazuje LOAD (ładowanie). Dla płyt MP3 lub z
różnych typów plików może przekraczać czas trwania 1 minutę.
2. Jeżeli podczas pracy z płytą dojdzie do awarii, pojawi się ERROR (błąd).
1. Wskaźnik źródła
2. Aktualna ścieżka /Ścieżek całkiem
3. Wyświetlenie nazwy utworu
4. Katalog audio
5. Katalog obrazków
6. Katalog wideo
3. W przypadku VCD / CD, VCD lub CD, na wyświetlaczu pojawi się odpowiednia ikona.
4. Podczas odtwarzania plików MP3/WMA, na wyświetlaczu pojawi się ikona MP3/WMA.
5. Podczas odtwarzania DVD, na wyświetlaczu pojawi się ikona DVD, i pojawi się TYTUŁ. Odtwarzanie włączysz naciskając przycisk ENTER lub .
Obsługiwane typy plików
Pliki audio: MP3 (*.mp3), WMA (*.wma)
Pliki wideo:
MP4 (*.avi)
MPEG 2 (*.vob)
MPEG 1 (*.dat)
Pliki obrazowe: JPEG (*.jpg)
Pliki MP3:
ISO 9660 lub ISO 9660 + format Joliet – max. 30 znaków.
Ułożenie katalogów maks. w 8 poziomach.
Maksymalna liczba albumów 99
Maksymalna długość każdego utworu jest 99 minut i 59 sekund.
Obsługiwana częstotliwość próbkowania dla płyt MP3:
8 kHz do 48 kHz (44,1 kHz preferowane)
Obsługiwane płyty MP3 prędkość bit: 32 - 320 kb / s (128 kb / s preferowane).
PL - 85
Nieobsługiwane płyty i pliki
Pliki *.AAC, *.DLF, *.M3U, *.PLS, MP3 PRO i pliki z DRM.
Płyty z otwartą relacją.
Odtwarzanie audio, obrazowych i plików wideo
Jeżeli jest odtwarzany DźWIęKOWY, OBRAZOWY czy plik WIDEO jest wyświetlana na ekranie
kategoria / katalog / plik i pojawia się na górze nazwa pliku / katalogu, który obecnie jest odtwarzany. Wybrana pozycja jest oznaczona.
Lista zawiera wykaz nazw utworów lub nazw katalogów na płycie. Jeśli zostanie wybrany folder
z listy, można zobaczyć jego zawartość.
Pliki dźwiękowe
1) Naciskając przycisk ESC wrócisz do menu playlisty.
AUDIO.
2) Przyciskami / wybierz katalog
3) Naciskając przycisk OK,  na panelu czołowym lub ENTER na pilocie zdalnego sterowania wyświetlisz wszystkie dostępnekatalogi audio plików.
4) Przyciskami / wejdziesz do listy plików i za pomocą przycisków / wybierz plik, i
naciskając przycisk OK,  na panelu przednim lub ENTER na pilocie włączysz odtwarzanie.
5) Podczas odtwarzania pliku uruchomisz poprzez naciśnięcie logo włączenie. Aby powrócić
naciśnij .
Pliki obrazowe
1) Naciskając przycisk ESC wrócisz do menu playlisty.
OBRAZKI -zdjęcia.
2) Przyciskami / wybierz katalo
3) Naciskając przycisk OK,   na panelu czołowym lub ENTER na pilocie zdalnego
sterowania wyświetlisz wszystkie dostępne katalogi obrazowych plików.
4) Naciskając przycisk OK,  na panelu czołowym lub ENTER na pilocie zdalnego sterowania wyświetlisz wszystkie dostępne katalogi audio plików.
5) Przyciskami / wejdziesz do listy plików i za pomocą przycisków / wybierz plik, i
naciskając przycisk OK,  na panelu przednim lub ENTER na pilocie włączysz prezentację obrazków a naciskając przycisk PROG wybierz styl wyświetlania obrazków.
6) Podczas odtwarzania pliku zatrzymasz go naciskając przycisk  a wrócisz do menu
pomocniczego.
Pliki wideo
1) Naciskając przycisk ESC wrócisz do menu playlisty.
VIDEO.
2) Przyciskami / wybierz katalog
3) Naciskając przycisk OK,  na panelu czołowym lub ENTER na pilocie zdalnego sterowania wyświetlisz wszystkie dostępne katalogi wideo plików.
4) Przyciskami / wejdziesz do listy plików i za pomocą przycisków / wybierz plik, i
naciskając przycisk OK,  na panelu przednim lub ENTER na pilocie włączysz odtwarzanie.
5) Podczas odtwarzania pliku zatrzymasz go naciskając przycisk  a wrócisz do pomocniczego menu.
Uwaga:
1) Jeśli wybrany katalog nie zawiera żadnego utworu, lista utworów nie będzie wyświetlona.
2) Podczas wyboru katalogu, naciśnij przycisk ESC, aby dostać się do wyższego katalogu
(katalog główny). Jeśli widzisz najwyższy katalog, nie można korzystać z ECC.
PL - 86
PL
Uwagi dotyczące MP3/WMA
Pliki muzyczne MP3 i WMA (Windows Media Audio) to cyfrowe pliki audio, które są skompresowane, aby przechowywać więcej plików. To urządzenie może odtwarzać i MP3/WMA i wideo
bezpośrednio z plików znajdujących się na CD-R/RW, DVD-ROM, DVD+RW, DVD-RW, DVD+R,
DVD-R i DVD-VIDEO lub na karcie SD lub pamięci USB. Istnieje wiele rodzajów oprogramowania do kompresji plików audio MP3/WMA. Polecamy Nero lub Roxio Easy CD Creator. To urządzenie może odtwarzać MP3 (MPEG1, 2 2.5 Audio Layer 3). Ale media do zapisu MP3 i kompatybilne formaty są ograniczone.
Włożenie znaczników ID3
Urządzenie to wspiera ID3 Tag w wersji 2.0.
kody znaków, patrz tabela poniżej.
Wprowadzanie nazwy pliku lub katalogu
Nazwy używające znaki z listy kodów, są jedynymi nazwami plików i katalogów, które mogą być
wprowadzane i wyświetlane. Korzystanie z innych znaków spowoduje, że nazwy plików i katalogów zostaną wyświetlone błędnie. Urządzenie rozpoznaje i odtwarza tylko pliki z rozszerzeniem
MP3/WMA.
Uwaga:
Plik z nazwą zawierającą znaki, których nie ma na liście kodów nie musi odtworzyć się poprawnie.
PL - 87
Kolejność odtwarzania MP3
Jeśli do odtwarzania zostaną wybrane pliki i katalogi (wyszukiwanie katalogu, wyszukiwanie
pliku lub opcja katalogu) kolejność jest taka, w jakiej zostały zapisane na nośniku. W związku z
tym, kolejność jaką się spodziewasz, nie musi pokrywać się z kolejnością w jakiej rzeczywiście
będą odtwarzane. Kolejność, w jakiej odtworzą się pliki MP3/WMA, można rozwiązać poprzez
przypisanie nazwy plików, które będą oznaczone numerem porządkowym, np. „01“ do „99“.
Na przykład nośnik z następującą hierarchią folderów i plików jest wyszukiwane, jako katalog,
wyszukiwanie folderu lub wybierając plik według zdjęcia poniżej:
Odtwarzacz rozpoznaje tylko trzy poziomy katalogów i nie rozpozna katalogów zawierających
tylko inne katalogi. W powyższym przykładzie urządzenie wyświetli katalog 3, 4, 6 i 8, ale nie
2 i 7, ponieważ nie zawiera bezpośrednio Żadnych ścieżek. Katalogu 5 nie rozpozna wogóle,
ponieważ jest na czwartym poziomie.
Elektroniczne zabezpieczenie przed wstrząsami
• 10 sekund dla CD-DA (CDA)
• > 45 sekund dla MP3 nagranego, jako 44.1 kHz/128 kbps
• > 90 sekund dla WMA nagranego, jako 44.1 kHz/128 kbps
Tymczasowe zatrzymanie odtwarzania
• Odtwarzanie wstrzymasz podczas jego pracy naciskając przycisk.
• Dźwięk zostanie ściszony.
• Na ekranie TV pojawi się „PAUSE“.
Po powtórnym naciśnięciu przycisku  odtwarzanie będzie kontynuowane.
Chcete-li obnovit normální přehrávání, opakujte úkon.
Zupełne zatrzymanie odtwarzania
Podczas odtwarzania DVD, VCD, CD i MP3:
1) Naciśnij jeden raz  zatrzymasz odtwarzanie i ułożysz odpowiednią pozycję na płycie.
Naciskając przycisk  wznowisz odtwarzanie od ułożonej pozycji.
2) Naciskając dwa razy przycisk  anulujesz odtwarzanie. Naciskając przycisk  włączysz
odtwarzanie od zupełnego początku strony tytułu DVD lub pierwszej ścieżki VCD/CD.
Wybór ścieżki
• Przyciskami  i  przeskocz na inną ścieżkę.
• Za pomocą 1–9, 0 i 10+ na pilocie zdalnego sterowania wybierz numer ścieżki.
PL - 88
PL
Szybkie przesunięcie do przodu /do tyłu podczas odtwarzania
Naciskając przycisk  lub  na dłużej niż 2 sekundy wybierz szybkie przesunięcie do przodu
lub do tyłu podczas odtwarzania, prędkością 2x, 4x, 8x lub 20x.
• W czasie szybkiego przesunięcia do przodu lub do tyłu, wznowisz naciskając przycisk 
odtwarzanie.
• W czasie szybkiego przesunięcia do przodu lub do tyłu dźwięk będzie wyłączony.
Powtarzanie
Podczas odtwarzania naciśnij przycisk raz lub więcej REPEAT.
• Na wyświetlaczu pojawi się ikona RPT.
• W przypadku VCD/CD: Na wyświetlaczu pojawi się RPT ONE (Powtarzanie jednego) → RPT
ALL (Powtarzanie wszystkiego) →
• RPT OFF (powtarzanie wyłączone).
• W przypadku DVD: Na wyświetlaczu pojawi się RPT CHAPTER (Powtarzanie rozdziału) →
RPT TITLE (Powtarzanie tytułu) → RPT OFF (powtarzanie wyłączone).
• W przypadku płyt z plikami: Na wyświetlaczu pojawi się RPT ONE (Powtarzanie jednego)
→ RPT DIR (Powtarzanie katalogu) → RPT ALL (Powtarzanie wszystkiego) → RPT OFF
(Powtarzanie wyłączone).
Uwaga:
Jeśli funkcja powtarzania nie jest włączona, po skończeniu odtwarzania całej płyty lub tytułów,
system zatrzymuje się. Jeśli nie podejmiesz żadnych działań, urządzenie po 5 minutach włączy
się w tryb gotowości.
Powtarzanie A → B
Wybierz odcinek do powtórnego odtwarzania.
• Naciskając jeden raz A → B wybierz punkt początkowy. Wyświetlacz pokaże REPEAT A.
• Następne naciśnięcie A → B wybierz punkt końcowy. Wyświetlacz pokaże REPEAT A → B i
wybrany odcinek zacznie się odtwarzać.
• Ponownie naciskając A → B tryb ukończysz. Wyświetlacz pokaże A → B CANCEL (Anulowano).
PBC – kontrola odtwarzania (tylko VCD)
1) Po włożeniu płyty VCD z PBC, odtwarzanie rozpoczyna się automatycznie od początku 1
ścieżki.
2) Naciskając przycisk PBC wyświetlisz menu, za pomocą przycisków  i  lub przycisków
numerycznych wybierz żądaną ścieżkę. Przyciskiem  zatrzymasz odtwarzanie. Ponownie
naciskając przycisk PBC wyjdziesz z menu.
GOTO (Przejść na)
Bezpośrednie przejście do tego utworu, rozdziału lub punktu czasu.
Po naciśnięciu przycisku GOTO na pilocie zdalnego sterowania na górze ekranu wyświetli się
tytuł lub rozdział DVD i czas. Aktualna pozycja jest zaznaczona. Przyciskami / wybierz żądaną opcję. Użyj klawiatury, aby wprowadzić numer. Potwierdzić ENTER.
Program
Naciskając przycisk PROG dostaniesz się na listę programu. Przyciskami / lub / i przyciskami numerycznymi zadaj numer.
W DVD i płyt z plikami wybierz numer tytułu i rozdziału.
W przypadku VCD i CD wybierz numer ścieżki.
• Naciskając przycisk  włączysz odtwarzanie lub wybierz kursorem „PLAY“ a naciskając
przycisk ENTER włączysz odtwarzanie .
PL - 89
• Jeśli chcesz usunąć listę, przesuń kursor na „CLEAR“. Naciśnij klawisz ENTER, aby usunąć
całą listę, który został wcześniej utworzony.
• Naciskając ponownie przycisk PROG ukończysz zaprogramowane odtwarzanie.
Wybór DVD audio
Jeśli DVD ma wiele języków ścieżki dźwiękowej, wybierz język, którego chcesz słuchać naciskając AUDIO lub R/L.
Wybór VCD audio
Naciskając przycisk R/L wybierz kanał audio, którego chcesz posłuchać.
Wybór napisów DVD
Język napisów wybierzesz naciskając przycisk SUB.T. Przekonasz się, czy DVD zawiera napisy
w kilku językach.
Wybór tytułu DVD
Naciskając przycisk TYTUŁ wyświetlisz listę tytułów lub rozdziałów. Użyj przycisków kursora lub
przycisków numerycznych, wybór i odtworzenie potwierdź naciskając przycisk ENTER.
Wybór kąta DVD
Przyciskiem ANGLE można wybrać różne kąty obserwacji, jeśli w DVD nagrano wiele kątów.
Lustrzane odbicie obrazka
Jeśli oglądasz obraz przez kilkakrotne naciśnięcie  obrazek obróci się pionowo, a po naciśnięciu  lustrzane odbicie obrazka w poziomie.
ZOOM (Powiększenie/zmniejszenie)
Naciskając przycisk ZOOM obrazek w odpowiedni sposób zwiększy się lub zmniejszy.
PL - 90
PL
Podłączenie urządzenia
Uwagi dotyczące podłączenia
• Aby nie dopuścić do zwarć w instalacji elektrycznej, upewnij się, że przed zainstalowaniem odłączony jest negatywny kabel.
• Aby nie dopuścić do zwarć w przewodach
oraz szkód, zabezpiecz wszystkie przewody
zaciskami lub taśmą.
• Kable prowadź bezpiecznymi miejscami,
które się nie zagrzewają i gdzie nie będą
dotykać ruchomych części, takich jak dźwignia zmiany biegów, hamulec ręczny i szyn
siedzenia tak, aby nie stopić lub zużyć izolacji przewodów.
• Nie wolno prowadzić żółtego przewodu
przez otwór instalacyjny do komory silnika i
nie podłączać go do baterii. W przeciwnym
razie istnieje duże prawdopodobieństwo
zwarcia instalacji elektrycznej.
• Jeśli bezpiecznik jest spalony, wymień go
na nowy bezpiecznik 15 A. W przypadku
korzystania z bezpiecznikiem o różnych
wartościach, może spowodować uszkodzenie urządzenia lub pożar.
• Jeśli jest zainstalowany dobrze bezpiecznik
a problem elektryczny będzie się powtarzał,
skontaktuj się z autoryzowanym sklepem z
akcesoriami samochodowymi.
• Do akumulatora nie należy podłączać
innych urządzeń, aby nie doszło do jego
przegrzania.
• Sprawdź, czy wszystkie połączenia elektryczne i kable z głośników są dobrze izolowane. W przeciwnym razie może to spowodować uszkodzenie urządzenia zwarciem.
• Jeśli nie ma do dyspozycji układu z prądem
zmiennym, podłącz przewód ACC do zasilania elektrycznego z wyłącznikiem.
• Jeśli jest podłączony zewnętrzny wzmacniacz i jest aktywny, nie podłączaj kabla
CONT P. do kabla zasilania zewnętrznego
wzmacniacza aktywnego, w przeciwnym
razie może to spowodować łuk elektryczny
lub inne uszkodzenia.
• Wyjścia głośnikowego nigdy nie uziemiaj,
aby uniknąć uszkodzenia wbudowanego
aktywnego wzmacniacza.▪ Minimalna moc
głośników podłączonych do tej jednostki
wynosi 50 W, impedancja 4 do 8 omów.
Podłączenie kabli hamulca ręcznego
Podłączenie kabli prędkości wstecznej
PL - 91
Schemat podłączenia
PL - 92
PL
Podłączenie urządzenia
Użycie złącza ISO
1) Jeżeli Twój samochód jest wyposażony w złącza ISO, tak podłącz złącza ISO zgodnie z
obrazkiem.
2) Aby połączyć bez złącza ISO sprawdź przed podłączeniem przewody w samochodzie. Nieprawidłowe podłączenie może spowodować poważne uszkodzenia.
Usuń złącze, podłączy kabel zasilania kolorowy przewód do akumulatora za pomocą kodów
kolorystycznych w tabeli poniżej do połączenia kabli głośników i zasilania.
Umieszczenie
1
2
3
4
5
6
7
8
Funkcja
Konektor A
Konektor B
Tylny prawy (+) – fioletowy
Tylny prawy (-) – fioletowy / czarny
pasek
Przedni prawy (+) – szary
Bateria 12V(+ )/żółty
Przedni prawy (-) – szary / czarny
pasek
Antena/Kontrolka wzm. / niebieski
Przedni lewy (+) – biały
Przedni lewy (-) – biały / czarny
pasek
Prąd zmienny+ / czerwony
Tylny lewy (+) – zielony
Uziemienie / czarny
Tylny lewy (-) – zielony/ czarny
pasek
Przygotowanie
1. Odłączenie baterii
Przed rozpoczęciem należy zawsze odłączyć biegun ujemny od baterii.
Uwaga:
Gdy urządzenie jest zainstalowane w samochodzie z wyposażonym w nawigację w komputer pokładowy, nie należy odłączać kabla baterii. Jeśli kabel jest odłączony, można wymazać
pamięć komputera. W tych warunkach należy zwrócić uwagę podczas instalacji, aby nie spowodować zwarcia.
2. Usuń śruby transportowe
WAżNE
Przed instalacją usuń dwie śruby transportowe. W innym przypadku odtwarzacz DVD nie będzie
działać.
3. Wyjmij urządzenie z kołnierza
Zasuwając klucze po obu stronach kołnierza, zdejmiesz z urządzenia tulejkę.
PL - 93
Instalacja kołnierza montażowego
1) Wysuń kołnierz do montażu z korpusu urządzenia. Jeśli jest zabezpieczony, użyj do jego
zwolnienia kluczy do wysuwania (w załączeniu).
2) Sprawdzić rozmiar otworu w desce rozdzielczej, poprzez umieszczenie kołnierza do montażu.
Jeżeli otwór jest za mały, dokładnie go powiększ lub spiłuj, jeżeli to konieczne, aż kołnierz
można łatwo włożyć do otworu. Nie wkładaj kołnierza do otworu na siłę ani go nie zginaj.
Skontroluj czy na desce jest odpowiednio miejsca dla korpusu urządzenia.
Urządzenie może być instalowane w desce rozdzielczej do odpowiedniego otworu na rysunku powyżej: 183 mm (szer.) x 52 mm (V). Deska rozdzielcza powinna mieć 4,75 do 5,56 mm
grubości, aby mogła służyć, jako wsparcie dla urządzenia.
3) Znajdź odpowiedni szereg języczków wzdłuż górnej, dolnej i bocznych stron kołnierza montażowego. Jak tylko jest kołnierz do montażu w pełni zasunięty do otworu deski, należy
zgiąć jak najwięcej języczków na zewnątrz tak żeby kołnierz był mocno przytwierdzone na
desce rozdzielczej.
OSTRZEżENIE:
Aby odtwarzacz DVD działał prawidłowo musi być zainstalowany w korpusie urządzenia pod
kątem poziomym maks. 20 stopni. Upewnij się, że urządzenie jest zainstalowane w tych
granicach.
4) Trzymaj urządzenia przed otworem panelu tak, aby mogły przejść przewody do kołnierza montażowego. Dokładnie zgodnie ze schematem podłączenia sprawdź, czy wszystkie
połączenia są solidnie wykonane i izolowane osłoną lub taśmą. Po wykonaniu połączeń
elektrycznych należy sprawdzić, czy funkcje urządzenia działają, (zapłon samochodu musi
być włączony). Jeśli urządzenie nie działa, sprawdź jeszcze raz wszystkie połączenia,
dopóki problem nie zostanie rozwiązany.
5) Upewnij się, że radio jest poprawną stroną na górze i ostrożnie przesuń do kołnierza montażowego aż zaskoczy i elastyczne przystawki zostaną zamknięte.
6) Zamocuj tylną stronę urządzenia do samochodu za pośrednictwem śruby i podkładki
gumowej.
7) Spróbuj urządzenia według poniższych instrukcji.
Zestaw montażowy
Jeżeli do samochodu wymagane jest instalowanie zestawu montażowego, postępuj według
instrukcji dołączonej do zestawu montażowego i umocuj urządzenie do płyty montażowej
dołączonej do zestawu.
1) Podłącz i wypróbuj urządzenie zgodnie z instrukcją instalacji kołnierza montażowego.
2) Zainstaluj urządzenie radiowe i płyty montażowe do deski rozdzielczej zgodnie z instrukcją
dla zestawu montażowego.
3) Wróć z powrotem ramkę deski rozdzielczej.
Instalacja ISO
Urządzenie to ma otwory w bocznych ścian korpusu, które mogą być stosowane z oryginalnymi fabrycznymi tulejkami montażowymi niektórych pojazdów do zainstalowania radia na desce
rozdzielczej. Dla tego rodzaju instalacji, skontaktuj się z lokalnym sprzedawcą radia.
PL - 94
PL
1) Usuń istniejące radio fabryczne z deski rozdzielczej lub konsoli centralnej. Zachowaj wszystkie części i tuleje, ponieważ zostaną wykorzystane do instalacji nowego radia.
2) Starannie oddziel plastikową ramkę od przedniej części nowego urządzenia. Ramkę zdejmij
i wyrzucić.
3) Z urządzenia usuń zaciski montażowe i elementy i zamontuj je na nowe urządzenie. Nie
przekraczaj maksymalnej wielkości śruby M5 x 9 mm. Dłuższe śruby mogą uszkodzić elementy wewnątrz korpusu urządzenia.
4) Podłączyć nowe urządzenie zgodnie z instrukcją podaną do montażu kołnierza.
5) Zamontuj nowe urządzenie do deski rozdzielczej lub konsoli środkowej postępując odwrotnie jak w kroku 1.
Resetování
Przycisk RESET znajduje się za przednim panelu i można się do niego dostać tylko wtedy, gdy
przechylony jest panel przedni. Resetowanie urządzenia usunie czas i ustawienia pamięci.
Powinien być stosowany tylko przy pierwszej instalacji po podłączeniu, lub w przypadku awarii
wyłącznika urządzenia. W tych okolicznościach, naciśnij przycisk RESET spowoduje to skasowanie systemu i powrót urządzenia do stanu operacyjnego wyjściowego.
Bezpiecznik
Przy wymianie bezpieczników, upewnij się, że nowy bezpiecznik jest tego samego rodzaju i
natężeniu.
Ponowne podłączenie baterii
Po zakończeniu połączenia, ponownie podłącz biegun ujemny od baterii.
PL - 95
Ochrona przed kradzieżą
To urządzenie jest wyposażone w zdejmowany panel.
Panel można odłączyć i zabrać ze sobą, co uniemożliwi kradzież.
Jeżeli chcesz panel przedni zdjąć, wykonaj następujące kroki:
Wyjęcie zdejmowanego panelu.
1) Naciskając przycisk urządzenie wyłącz.
2) Naciskając przycisk wysuń panel.
3) Chwyć prawą stronę i zwolnij przedni panel. Potem wyjmij ukośnie prawą stronę urządzenia.
4) Ułóż przedni panel do dostarczonego futerału - etui, które chroni przed brudem i uszkodzeniami i weź z sobą, aby zapobiec kradzieży.
Powtórne włożenie panelu przedniego:
1) Na płasko położonym panelu (w pozycji „otwarty“), wprowadź lewą stronę panelu na miejsce, aż zasunie się prawidłowo.
2) Delikatnie naciśnij na prawą stronę panelu, mechanizm zapadnie na miejsce.
3) Ruchem w górę panel zamkniesz.
Wyciągnięcie urządzenia
1) Zdejmij panel i płytkę ramki.
2) Usunąć ramkę, mocno chwycić z jednej strony i pociągnij.
3) Nasuń klucz do demontażu prosto do tyłu, aż do kliknięcia, a potem radio wyjmij. Jeśli klucz
demontażowy włożysz ukośnie nie zaskoczy poprawnie i urządzenie nie będzie można
wyjąć.
PL - 96
PL
Rozwiązywanie problemów
Jeśli podejrzewasz nieprawidłowości, należy natychmiast wyłączyć urządzenie. Natychmiast
przestań używać i kontaktuj się ze sklepem, w którym go zakupiłeś. Nigdy nie należy próbować
naprawiać urządzenia samodzielnie, ponieważ jest to niebezpieczne.
Problém
Ogólne
Urządzenia nie można
włączyć.
Możliwa przyczyna
Rozwiązanie
Nie jest włączona stacyjka
samochodu.
Kable nie są właściwie
podłączone.
Jest spalony bezpiecznik.
Nie słychać dźwięku.
Głośność jest ustawiona
na minimum lub wyłączony
dźwięk.
System urządzenia jest niestabilny.
Przekręcić kluczyk w stacyjce.
Sprawdź kable.
Wymienić bezpiecznik
na nowy o takiej samej
pojemności.
Sprawdź głośność lub anuluj
wyciszenie.
Urządzenie lub ekran nie działa normalnie.
Tryb DVD
Urządzenie nie odtwarza płyt.
Płyta jest włożona nieprawidłowo.
Płyta jest brudna lub uszkodzona.
Dźwięk przeskakuje z powodu Kąt montażowy jest większy
wibracji.
niż 30 °.
Instalacja jest niestabilna.
Tryb RADIA
Nie można odbierać stacji.
Niska jakość odbioru stacji
radiowych.
Zaprogramowane stacje
zostały skasowane.
Naciśnij przycisk RESET.
Płyta musi być włożona
etykietą do góry. Wyczyść
płytę i sprawdź, czy nie jest
uszkodzona. Spróbuj inną
płytę.
Regulacja kąta zamontowania do mniej niż 30 °.
Zamontuj urządzenie stabilnie za pomocą części do
montażu.
Antena nie jest prawidłowo
Podłącz prawidłowo antenę.
podłączona.
Antena nie jest w pełni wyciąg- Całkowicie wysuń antenę, a
nięta lub złamana.
jeśli jest złamana, wymień na
go nową.
Kabel baterii nie jest
Podłączyć kabel zasilający
prawidłowo podłączony.
do urządzenia do kabla zasilania pojazdu.
Tryb USB/SD/MMC
Nie można podłączyć urządKarta pamięci lub urządzenie
zenia USB lub kart SD / MMC. USB są podłączone / włożone
odwrotnie.
Urządzenie USB lub kart SD
Nieobsługiwany format NTFS..
/ MMC nie mogą być załadowane.
PL - 97
Podłącz/ włóż odwrotnie.
Skontroluj, czy system plików USB / SD / MMC to
format FAT lub FAT32. Ze
względu na różne formaty
może się zdarzyć, że niektóre modele pamięci USB i
odtwarzaczy MP3, nie będzie można naładować.
Pilot zdalnego sterowania
Pilot zdalnego sterowania
nie działa lub nie działa
prawidłowo.
Baterie są słabe lub wyczerpane.
Wymień baterie.
Pielęgnacja i konserwacja
Odtwarzacz DVD
Poniższe wskazówki pozwolą przedłużyć żywotność odtwarzacza DVD.
1) Podczas czyszczenia wnętrza pojazdu upewnij się, że do urządzenia nie dostała się woda
lub produkty czyszczące.
2) Odtwarzacz DVD nie będzie działać poprawnie w ekstremalnie wysokich temperaturach lub
zimą lub w wilgotnym środowisku. W przypadku takich warunków przed użyciem odtwarzacza należy poczekać, aż wnętrze osiągnie normalną temperaturę lub aż wyparuje kondensacja na soczewce odtwarzacza płyt.
3) Jeśli odtwarzacza nie używasz zawsze wyjmij z niego płytę.
4) Urządzenie jest wyposażone w mechanizm kontroli wstrząsów w celu zminimalizowania
zakłóceń przy odtwarzaniu normalnych drgań pojazdu w ruchu. Jednak podczas pracy na
złych drogach może dojść do sporadycznego przeskakiwania. Jednakże nie dochodzi do
zadrapań lub uszkodzeń płyt i normalne odtwarzanie zostanie wznowione, gdy tylko poprawi
się sytuacja na drodze.
Kompatybilność CD-R i CD-RW
W zależności od rodzaju mediów i metod „nagrywania / wypalania“ może się stać, że niektóre
płyty nie są kompatybilne z tym urządzeniem. Po zarejestrowaniu / wypalaniu sesja może być
zamknięta. Stosuj metodę zamknięcia płyty / sesji zalecaną przez oprogramowanie. Zapoznaj
się z oprogramowania nagrywającym, gdzie są opisane prawidłowe praktyki „nagrywanie /
wypalanie. Zalecamy korzystanie z najnowszej wersji oprogramowania ROXIO™ lub Nero ™ .
Ponadto, urządzenie wykrywa tylko formaty CDDA (Compact Disc Digital Audio), MP3 oraz
WMA „nagrane / wypalone“ na CD-R/RW. To urządzenie nie obsługuje WAV, OGG, itp.
Pielęgnacja płyt i obchodzenie się z płytami
Brud, kurz i deformacje może powodować pomijanie przy odtwarzaniu i pogorszenie jakości
dźwięku. Zadbaj o swoje płyty kompaktowe według niniejszych wytycznych.
1) Nie dotykaj powierzchni płyty.
2) Nigdy nie używaj do czyszczenia płyt produktów chemicznych, takie jak spreje do płyt
winylowych lub domowych środków czyszczących, ponieważ mogą one nieodwracalnie
uszkodzić powierzchnię płyty.
3) Jeśli płyty nie są używane, należy przechowywać w odpowiednich pudełkach.
4) Nie wystawiaj płyty na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, wysokiej temperatury
lub wysokiej wilgotności.
5) Odciski palców, kurz i zabrudzenia należy przetrzeć starannie z zapisanej strony płyty miękką szmatką.
Płytę wycieraj bezpośrednio od środka płyty do jej końców.
6) Na powierzchnię płyty nie naklejaj papieru, taśm lub nalepki, w przeciwnym wypadku istnieje
ryzyko uszkodzenia urządzenia.
PL - 98
PL
Specyfikacja techniczna
Ogólnie
Zasilanie: 12 V prąd stały (11 – 16 V), Napięcie testujące 14.4V, ujemne uziemienie
Maksymalna moc wyjściowa: 45 W x 4 kanały
Stała moc wyjściowa:
20 W x 4 kanały (4 Ω, 10% cał.zniekszt. harm.
Odpowiednia impedancja głośników: 4 – 8 ohm
Napięcie wyjściowe przedwzmac.: 2,0 V (tryb odtwarzania CD: 1 kHz, 0 dB, obciążenie 10 kΩ)
Bezpiecznik: 15A
Wymiary (szer. x wys. x głęb.): 178 x 50 x 166 mm
Waga (NETTO): 1,7 kg
Poziom wejścia urządzenia zewnętrznego: ≥500 mV
Zupełnie płaski wyświetlacz LCD 3 cale (7,6 cm) (16:9)
Rozdzielczość wyświetlacza (punkty): 960 (szer.) x 240 (wys.)
Powierzchnia aktywna (mm):
65,52 x 36,84
Wielkość ekranu (cale i cm):
2,96 (przekątna)
Odległość punktów (mm): 0,06825 x 0,1535
Kontrast: 300
Jas: 350 nitów
Radio FM stereo
Zakres częstotliwości: Użytkowa czułość: Pasmo przenoszenia: Oddzielenie kanałów: Odstęp sygnału użytecznego od lustrzanego: Odstęp częstotliwości pośredniej: Stosunek sygnału do szumu: 87,5 – 108,0 MHz (Europa)
87,5 – 107,9 MHz (Ameryka)
8 dBμ
30 Hz – 15 kHz
30 dB (1 kHz)
50 dB
70 dB
>55 dB
Rádio AM (MW)
Zakres częstotliwości: Użytkowa czułość: (S/S=20dB): 522 – 1620 kHz (Europa)
530 – 1710 kHz (Ameryka)
30 dB
Odtwarzacz płyt
System: Pasmo przenoszenia:
Stosunek sygnału do szumu:
Całkowite zniekształcenie harmoni.: Oddzielenie kanałów: System formatu wideo sygnału:
Wyjście wideo: Cyfrowy system audio płyty
20 Hz – 20 kHz
>80 dB
mniej niż 0,20% (1 kHz)
>60 dB
NTSC/PAL 60/PAL/AUTO
1 ± 0,2 V
Komponenty
Kołnierz montażowy Śruba gwintująca M5x6 mm Śruba montażowa (50 mm) Złącze kablowe
Futerał na zdejmowany panel czołowy
Ramka panelu 1
4
1
1
1
1
PL - 99
Klucz demontażowy Instrukcja obsługi Podkładka gumowa
Pilot zdalnego sterowania 2
1
1
1
OSTRZEŻENIE: ABY UNIKNĄĆ NIEBEZPIECZEŃSTWA POŻARU LUB PORAŻENIA
PRĄDEM ELEKTRYCZNYM, NIE WOLNO WYSTAWIAĆ SPRZĘTU NA DZIAŁANIE
DESZCZU BĄDŹ WILGOCI. URZĄDZENIE ODBIORCZE ZAWSZE WYŁĄCZYĆ
Z GNIAZDKA, KIEDY NIE JEST UŻYWANE LUB PRZED NAPRAWĄ. W URZĄDZENIU NIE MA ŻADNYCH CZĘŚCI, KTÓRE BY MÓGŁ ODBIORCASAMODZIELNIE NAPRAWIAĆ.NAPRAWĘ SPRZĘTU NALEŻY ZLECIĆ ODPOWIEDNIO PRZYGOTOWANEMU SERWISU AUTORYZACYJNEMU. URZĄDZENIE ZNAJDUJE SIĘ POD NIEBEZPIECZNYM
NAPIĘCIEM.
Informacje o ochronie środowiska naturalnego
Wykonaliśmy to najlepsze, aby obniżyć ilość opakowań i stwierdziliśmy ich łatwe rozdzielenie na 3 materiały: tektura, masa papierowa i rozciągnięty polietylen. Urządzenie to zawiera
materiały, które mogą być po demontażu utylizowane wyspecjalizowaną spółką. Prosimy, aby
Państwo dotrzymywali miejscowe przepisy dotyczące obchodzenia się z papierami pakowymi,
wyładowanymi bateriami i starymi urządzeniami.
Likwidacja zużytego sprzętu elektrycznego / elektronicznego oraz utylizacja baterii i akumulatorów
Ten symbol znajdujący się na produkcie, jego wyposażeniu lub opakowaniu
oznacza, że z produktem nie można obchodzić jak z odpadami domowymi.
Kiedy urządzenie lub bateria / akumulator będą nadawały się do wyrzucenia prosimy, aby Państwo przewieźli ten produkt na odpowiednie miejsce zbiorcze, gdzie
zostanie przeprowadzona jego utylizacja
Na terenie Unii Europejskiej oraz w innych europejskich krajach znajdują się miejsca zbiórki zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz baterii
i akumulatorów.
Dzięki zapewnieniu właściwej utylizacji produktów mogą Państwo zapobiec możliwym negatywnym skutkom dla środowiska naturalnego i ludzkiego zdrowia. Mogłyby one wystąpić w wypadku nieodpowiedniego postąpienia z odpadami elektronicznymi i elektrycznymi lub zużytymi
bateriami i akumulatorami.
Utylizacja materiałów pomaga chronić źródła naturalne. Z tego powodu, prosimy nie wyrzucać
starych elektrycznych i elektronicznych urządzeń oraz akumulatorów i baterii razem z odpadami
domowymi.
Aby uzyskać więcej informacji o sposobach utylizacji starych urządzeń, należy skontaktować się
z władzami lokalnymi, przedsiębiorstwem zajmującym się utylizacją odpadów lub sklepem,
w którym został produkt kupiony.
PL - 100
ENG
Safety Precautions
Thank you for purchasing this product. Please read through these operat ing instructions so you
will know how to operate your model properly. After you have finished reading the instructions,
keep this manual in a safe place for future reference.
Only connect the unit to a 12-volt power supply with negative grounding.
Never install this unit where the operation & condition for safety driving is restrained.
Never use the video display function in the front when driving to prevent the violation of laws & regulations and also to reduce the risk of
traffic accident except using for rear view video camera.
To ensure safe driving, please adjust the volume to a safe & comfort level in case of emergency
situations. Never expose this unit, amplifier, and speakers to moisture or water for preventing
electric sparks or fires.
Please don‘t change the fuse on the power cord without professional guidance, using improper
fuse may cause damage to this unit or even cause fire.
Please power off this unit at once and send it back to the after-sales service center or the
dealer/distributor you purchased from if one of the following symptoms is found:
1)
2)
3)
4)
5)
No audio output;
No image output;
Water or other obstacle enters the unit;
Smoking;
Peculiar smell.
ENG - 101
To provide a clear demonstration and an alternative for easy understanding of the operation of
this unit, graphic illustration was used. However, this illustration is not necessary printed as the
actual image found on the unit.
Safety Information
Caution
This product is a CLASS 1 LASER PRODUCT. Use of controls or adjustments or performance
of procedures other than those specified herein may result in hazardous radiation exposure. Do
not open covers and do not repair yourself. Refer servicing to qualified personnel.
Two Laser Products
Wave length: CD: 780nm DVD: 650nm
Laser power: No hazardous radiation is emitted with safety protection. To reduce the risk of fire
electric shock, and annoying interference, use only the included components.
Caution of Disc Using
1) Never insert a 3-inch ( 8cm ) CD contained in the adapter or an irregularly shaped CD. The
unit may not be able to eject it, resulting in a malfunction.
2) Disc Cleaning. Use a dry, soft cloth to wipe the disc from center to edge, only neutral detergent can be used.
3) When playing a new disc. New disc may have some rough spots around the inner and outer
edges. If such a disc is used, remove these rough spots with a pencil or ball-point pen, etc.
ENG - 102
ENG
Contents
Safety Precautions................................................................................................................ 101
Safety Information................................................................................................................. 102
Features................................................................................................................................ 104
Panel Controls....................................................................................................................... 105
Remote Controls................................................................................................................... 107
USB/SD/MMC/MP3 Playback............................................................................................... 108
Basic Operation..................................................................................................................... 109
Rotary Knob Menu.................................................................................................................110
Radio Mode............................................................................................................................114
RDS (Radio Data System).....................................................................................................116
Disc Mode..............................................................................................................................117
Device Connections.............................................................................................................. 124
Installation Guide................................................................................................................... 126
Anti-Theft System.................................................................................................................. 129
Troubleshooting..................................................................................................................... 130
Care and Maintainance......................................................................................................... 131
Specifications........................................................................................................................ 132
ENG - 103
Features
DVD-R/RW Compatibility
It is possible to playback DVD-R/RW discs
recorded with the video format and Video
Recording format.
Video CDs Featuring PBC
Compatibility
It is possible to playback Video CDs featuring
PBC (playback control).
WMA and MP3 Compatibility
It is possible to playback WMA and MP3 files.
About WMA
The unit can playback WMA data.
Windows Media and the Windows logo are
trade marks or registered trademarks of
Microsoft Corporation in the United States
and/or other countries.
This unit may not operate correctly depending
on the application used to encode WMA files.
About MP3
Supply of this product only conveys a license
for private, non-commercial use and does not
convey a license nor imply any right to use
this product in any commercial
(i.e.revenuegenerating) realtime broadcasting
Press the
(terrestrial, satellite, cable and/or any other
media), broad-casting/streaming via internet,
intranets and/or other networks or in other
electronic content distribution systems, such
as payaudio or audio-on-dem and applications. An independent license for such use is
required. For details, please visit http://www.
mp3licensing.com.
Button Operation Explanations
Some frequent operations
1) Move cursor
Note:
In Setting mode, the VOL knob has the same
function as the / button to select setting
items.
2) Confirm
button to open the panel.
ENG - 104
ENG
Panel Controls
Power on/off: Press
to turn on/off the unit.
1) Panel open
2) Play/Pause (in DVD, CD and MP3/WMA
modes
Band switch: FM1-FM2-FM3-FM (OIRT)MW1- MW2 (in Radio mode)
RDS program type (press and hold morethan 2 seconds, in Radio mode)
3) Press to navigate up among option items
(in DVD, CD and MP3/WMA modes)
Play the previous preset radio station (in
Radio mode)
4) Mute
5) 3 inch TFT display
6) Power on/off
7) Short press to select playing mode:
- Radio
- Disc (when disc inserted)
- USB (when USB inserted)
- SD (when SD/MMC inserted)
- AV (front audio & video input. Externalperipheral devices with RCA audio and
video outputs can be connected with the
unit.)
- Long press to return to main source
menu when in any mode, then use navigate button to select the desired mode, and
press OK button to confirm.
8) Preset scan (press briefly, in Radio mode)
- Auto preset (press more than 2 seconds,
in Radio mode)
Stop (in CD, MP3/WMA, and DVD videomode)
ENG - 105
9) Search the previous station manually,
and each press to seek step by step
(press briefly, in Radio mode).
- Search the previous station automatically
(press more than 2 seconds, in Radio
mode).
- Press to search the previous track or
chapter (in CD, MP3/WMA, and DVD
video mode).
- Fast backward by 2, 4, 8, 20 step (press
more than 2 seconds, in CD, MP3/WMA
and DVD video mode).
Press to navigate left among option items
10) Rotate the knob to adjust volume level
Press to select Audio/video Setting, and
rotate the knob to adjust level.
- Press more than 2 seconds to Setting
menu.
11) Press to navigate down among option
items (in DVD, CD and MP3/WMA modes)
- Play the next preset radio station (in
Radio mode)
12) Search the next station manually, and
each press to seek step by step (press
briefly, in Radio mode).
- Search the next station automatically
(press more than 2 seconds, in Radio
mode).
Search the next track or chapter (in CD,
MP3/WMA, and DVD video mode).
- Fast forward by 2, 4, 8, 20 step (press
more than 2 seconds, in CD, MP3/WMA
and DVD video mode).
Press to navigate right among option
items
13) Cancel source select menu and return to
previous menu
14) Confirm operation
- Stop auto seeking (in Radio mode)
15) Remote sensor
16) USB port
17) AV in
ENG - 106
ENG
Remote Controls
Press
to turn on/off the unit.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
Zoom (DVD/VCD only)
Title (DVD only)
Power on/off
Setup
Menu cursor
Enter
Program
Digit area
Select Audio/Video Setting, then rotate the
knob to adjust level.
10) Volume
11) Mute
12) - Radio tune
- Track skip/seek
13) Subtitle (DVD only)
14) Source switch
15) Repeat
16) Repeat A-B
17) Stop/Return
18) Play/Pause
19) Goto search
20) DVD menu
PBC (for VCD 2.0 or up)
21) OSD: On screen display
AMS: Search and store stations automatically
22) DVD audio
- VCD audio L/R/ST
23) DISP: Display time/clock (Video mode)
- ESC: Return to previous menu
24) Angle (DVD only)
25) Video system PAL/NTSC/AUTO
- Radio band (in Radio mode)
Remote Control Operating Range
The remote control can operate within a distance of 3~5m.
ENG - 107
Replacing the lithium battery
When the range of operation of the card remote control becomes short or no function, replace
the lithium battery with a new one. Make sure the battery polarity replacement is correct.
1) Pull out the battery holder while pressing the stopper.
2) Insert the button-type lithium battery with the (+) mark facing upward. Insert the battery holder into the remote control.
Warning
• Store the battery where children cannot reach. If a child accidentally swallows the battery,
consult a doctor immediately.
• Do not recharge, short, disassemble or heat the battery or dispose it in a fire.
• Do not leave the battery with other metallic materials. Otherwise, the battery may start to give
off heat, crack or catch fire.
• When throwing away or saving the battery, wrap it in tape and insulate.
USB/SD/MMC/MP3 Playback
1) Load SD/MMC Card
Insert the SD/MMC card into the slot, with the front side at right. The unit will play the music
automatically and the LCD will show CARD.
2) Take out SD/MMC Card
Press SRC button and switch to non CARD mode, slightly press SD/MMC card, take out the
card when it pops out.
3) Load USB Equipment
Open the rubber cap, insert the USB into the connector and the unit will play the music in
the USB storer automatically, and the LCD will show USB.
ENG - 108
ENG
4) Take out USB Equipment
Press SRC button and switch to non USB mode, then take off the USB stick, close the rubber cap.
USB/SD/MMC Notes
USB functions (flash memory type) MP3 music play
1. SD/MMC card support
2. USB flash memory 2 in 1 (SD/MMC) support
3. FAT 12/FAT 16FAT 32 is possible
- FAT 12/16 (dir: 200 support, file: 500 support)
- FAT 32 (dir: 200 support, file: 500 support)
4. File name: 32 byte/dir name: 32 byte /tag, name: 32 byte
5. Tag (tag ID3 ver 2.0)
- Title/artist/album: 32 byte support
6. Multi card reader not support
7. USB 1.1 support
USB 2.0 support
(it can not support USB 2.0 speed. Just, get the same speed with USB 1.1)
Note:
Not all kinds of USB devices are compatible with the unit.
Basic Operations
Turn on/off the Power
1) Press to turn on the unit.
The unit goes back to the last status after power on.
2) Press again to power off.
Mute
Press the MUTE button to cut the sound.
Note:
• Doing the operation above again or adjusting volume will release muting.
• Mute icon appears on the TFT during muting.
Adjust the Volume
Rotate the knob on the panel or press VOL +/- on the remote control to increase or decrease
the volume. The adjustable range of volume is 0 to 39.
ENG - 109
Playing Source Selection
Method 1
Short press the SRC button on the panel or remote control to cycle through all the available
sources.
Method 2
In any mode, long press the SRC button on the panel or remote control to enter main source
menu, then use navigate button to select the desired mode, and press OK to confirm.
Note:
• When some devices are not ready, they cannot be selected.
• You should stop switching when the playing source you desired has been selected and wait
for some seconds, the unit will auto enter the playing source mode you have selected.
When Parking Brake Applied
1) If ‚PRK SW‘ cable is connected to hand brake switch, the video display of the TFT monitor
will be controlled by driving status, system setup and input video sources.
2) When the car is moving ahead, if the video disc is played, the screen appears “WARNING:
Engage Parking Brake to View Video”. The above warning screen will prevent the driver
watching images. The passengers at the rear seats can watch normally.
When Reverse Driving
If the rear view video camera is connected, the unit automatically switches to CAMERA
source during reverse driving. The unit returns to the original work mode after the reverse driving is done.
Rotary Knob Menu
1. Rotate the knob to adjust volume level.
2. Short press to access the Audio&VIDEO Setting menu.
Each press the knob to change the AUDIO mode: EQ/Bass/Middle/Treble/Balance/Fader,
and rotate the knob to adjust level. Each press the knob to change the VIDEO mode: Bright/
ENG - 110
ENG
Contrast/Saturation, and rotate the knob to adjust level.
EQ: USER/FLAT/POP/ROCK/CLASSIC/JAZZ
The Equalizer function applies preset sound effects to the unit’s audio output signal. Turn the
rotary encoder to select from the following equalizer options: USER, FLAT, POPULAR, ROCK,
CLASSIC, JAZZ. With the equalizer function activated, if bass or treble is adjusted, the EQ
Mode will revert to “USER”. When the equalizer function is activated, the most recently
selected bass/treble levels cannot be adjusted. When the equalizer function is not active, the
unit will return to the most recently selected bass and treble levels.
3. Press the knob more than 2 seconds to enter Setting mode, then Use /, / and OK
key to select setting items.
General Setting
BEEP: ON/ OFF
The beep tone feature allows the selection of an audible beep tone to be heard each time
the menu is accessed.
LOUDNESS: ON/OFF
When listening to music at low volumes, this feature will selectively boost certain bass and
treble frequencies.
TIME MODE
12 HOURS MODE: the clock displays in the type of 12 hours such as 11:18 AM.
24 HOURS MODE: the clock displays in the type of 24 hours such as 20:18.
TIME ADJUST
Press / or / key to set hour and minute.
Each time you press / to select one segment of the clock display:
Hour-Minute
As you select segments of the clock display the segment selected will be highlighted. Then
you can press / to put a clock right.
MIRROR: ON/OFF
This option allows for selection of a mirror image view when a rear view backup camera (sold
separately) is connected to the CAMERA IN input on the back of the radio. Turn the rotary encoder to select “On” or “Off”.
ENG - 111
DVD Setting
TV SYSTEM: NTSC/PAL/AUTO
Select the TV system in the setting menu.
TV TYPE: 4:3PS/4:3LB/16:9
Select TV type to watch wide screen movies.
4:3 Pan Scan: For 4:3 TV, left and right edges will be cut.
4:3 Letter Box: For 4:3 TV, black bars will appear on top and bottom.
16:9: For 16:9 wide screen TV.
PASSWORD
1) Press number button „ 0000 „ on the remote control, then press the ENTER button to confirm.
2) Press the desired 4-digit password, and then press ENTER button to confirm.
3) Record the password and keep it in a safe place for future reference.
If you forget the password, please enter 0000 to reset a new password.
The password : 0000
RATING: 1 KID SAFE/2 G/3 PG/4 PG13/5 PG-R/6 R/7 NC-17/8 ADULT
The rating of the disc is from 1 to 8:
(1) with the most limits when playing.
(8) with the least limits when playing.
Original setting: 8
Note:
The rating can be selected only under the password unlocked status, and the limits can be worked only under the password locked status.
ENG - 112
ENG
DEFAULT: RESTORE
If this item is selected, the unit will return to original setting.
BRIGHTNESS
Set the brightness of the video output with / from 00 to 12.
CONTRAST
Set the contrast of the video output with / from 00 to 12.
HUE
Set the hue of the video output wit / from 00 do 12.
SATURATION
Set the saturation of the video output with / from 00 to 12.
Language Setting
OSD LANGUAGE:
Select one language that you are familiar with to display system menu.
AUDIO LANG:
Select one dialogue language that you are familiar with when playing back DVD discs.
Note:
If the DVD disc has the audio file in the selected language, the dialogues you listened to will be
in the selected language. If the DVD disc does not contain the audio file in the selected language, the dialogues you listened to will be in the default language. You can change the language
by pressing [AUDIO] key of the remote controller.
SUBTITLE LANGEnglish
Select one language that you are familiar with to display DVD subtitles.
If the DVD disc has the subtitle file in the selected language, the subtitle will be displayed in the
selected language. If the DVD disc does not contain the subtitle file in the selected language,
the subtitle will be displayed in the default language.
MENU LANG
Select one language that you are familiar with to display DVD menu.
Note:
If the DVD disc has the selected language, the DVD MENU/TITLE will be displayed in the
selected language. If the DVD disc does not contain the selected language, the DVD MENU/
TITLE will be displayed in the default language.
ENG - 113
Radio Setting
LOC_DX: LOC/DX
Choose radio distant or local.
Local: Only station with strong signal can be broadcast.
Distant: Stations with strong and weak signals can be broadcast.
STEREO_MONO: STEREO/MONO
Choose FM mono/stereo.
AF: ON/OFF
Choose AF (Alternative Frequency) on or off.
AF ON: AF function is activated.
AF OFF: AF function is disabled.
Remark: AF indicator on LCD will flash until RDS information is received. If RDS service
is not available in your area, turn off the AF mode.
TA: ON/OFF
Choose TA (Traffic Announcements
Identification) on or off.
When TA mode is turned on, the TA indicator will blink.
When traffic announcement is received, the TA indicator will display. The unit will temporarily
switch to the tuner mode (regardless of the current mode) and begin broadcasting the announcement at TA volume level. After the traffic announcement is over, it will return to the previous
mode and volume level. When TA is turned on, SEEK, SCAN, AMS function can only be received or saved when traffic program identification (TP) code is received.
TA VOLUME: 00-63
Choose TA-VOL level.
REGIONAL: ON/OFF
Choose AF function to implement or ignore the regional code (of the PI) and only stations in
the current region can be tuned automatically.
REG ON: AF function will implement the regional code (of the PI) and only stations in the current region can be tuned automatically.
REG OFF: AF function will ignore the regional code (of the PI) and stations in the other regions
can also be tuned automatically.
CT: ON/OFF
Some stations broadcast the time and date within the encoded RDS signal. The clock time is
automatically adjusted when “CT” is set to “ON”.
ENG - 114
ENG
Accessing Radio Mode
Press the SRC button on the front panel or remote control to switch to the Radio source.
Selecting a Band
Press BAND once or more to select FM1- FM2 - FM3 - MW1 - MW2.
Display shows wave band, frequency, and preset station number if already stored.
Selecting a Station
Press the  or  tuning button to tune to another station.
Tuning
- AUTO SEEK
Press the  or  buttons to seek the next/ previous station automatically.
- MANUAL SEEK
Press and hold the  or  buttons to enter manual tuning mode. Press the buttons again
to move the radio frequency number up or down one step.
Note:
During manual seeking, if the pause between two operating steps is longer than 5 seconds,
press the  or  buttons, the unit will enter auto seeking.
Preset Mode
Six numbered preset buttons store and recall stations for each band. The stored stations
(P1-P6) for the current band can be viewed on the screen.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
Source Indicator
Current Preset Channels
Time/Clock
AM/FM Band
RDS Information
Radio Station Frequency
EQ Indicator
AF Indicator
Storing Stations
- Auto storing
1) Select a band (if needed).
2) Press AMS briefly to scan the preset station P1 - P6 for 5 seconds each.
3) Hold AMS more than 2 seconds, the 6 strongest available stations will be automatically
saved in the preset button (numbers 1-6).
ENG - 115
- Manual Storing
1) Select a band (if needed), then select a station.
2) Press and hold a preset button (numbers 1-6) on the front panel or remote control.
3) The preset number and station is displayed and highlighted.
Recalling a Station
1) Select a band (if needed).
2) Press a front panel or remote control preset button (numbers 1-6) to select the corresponding stored station.
RDS (Radio Data System, optional)
RDS service availability varies with areas.
Please understand if RDS service is not available in you area, the following service is not available.
RDS Basics
AF (Alternative Frequency): When the radio signal strength is poor, enabling the AF function will
allow the unit to automatically search another station with the same PI (program identification)
as the current station but with stronger signal strength. PS (Program Service name): The name
of station will be display instead of frequency.
Traffic Announcements
Some RDS FM stations periodically provide traffic information.
TP (Traffic Program Identification) Broadcasting of traffic information
TA (Traffic Announcements Identification) Radio announcements on traffic conditions
EON (Enhanced Other Networks)
When EON data is received, the EON indicator lights and the TA and AF functions
are enhanced.
TA: Traffic information can be received from the current station or stations in other network.
AF: The frequency list of preset RDS stations is updated by EON data. EON enables the
radio to make fuller use of RDS information. It constantly updates the AF list of preset stations,
including the one that currently tuned into. If you preset a station around the area at your home,
you will later be able to receive the same station at an alternative frequency, or any other station serving the same program, EON also keeps track of locally available TP stations for quick
reception.
PTY Reception (Program Type)
RDS FM stations provide a program type identification signal.
Example: news, rock, info, sport, etc.
ENG - 116
ENG
PTY Mode:
Press BAND more than 2 seconds to turn on the Program Type reception, the previous PTY
type is shown, then use / to select the desired program type. The selected PTY type is
shown and searching starts if no other function is selected for 2 seconds. If there is no corresponding program type, NO PTY is shown and the unit will return to normal mode.
MUSIC TYPE
POP M
ROCK M
EASY M
LIGHT M
CLASSICS
OTHER M
JAZZ M
COUNTRY
NATIONAL M
OLDIES M
FOLK M
SPEECH TYPE
NEWS
AFFAIRS
INFO
SPORT
EDUCATE
DRAMA
CULTURE
SCIENCE
VARIED
WEATHER
FINANCE
CHILDREN
SOCIAL
RELIGION
PHONE IN
TRAVEL
LEISURE
DOCUMENT
TEST
ALARM
Disc Mode
Accessing Disc Mode
If a disc is already in the disc slot but is not playing, press the SRC button on the front panel
or on the remote control to switch to the DISC source. To play files from an SD or USB that
is already inserted, choose the CARD or USB source. The disc playback screen is indicated
below:
Insert a Disc
Press to flip down the panel. Insert the disc into the slot, and the unit will change to disc
mode automatically.
Note:
• Please confirm whether there is a disc in the unit before you insert another one.
• The unit will exit current playing source and enter DVD mode when one disc is inserted.
Eject the Disc
Press to flip down the panel. Press
to eject the disc.
ENG - 117
Note:
• After ejecting the disc, the unit reverts to radio mode.
• You can eject a disc with the unit powered off. The unit remains off after the disc is ejected.
Disc Playback
1. When disc inserted, display shows LOAD. For MP3 or disc with mixed files, reading time may exceed 1 minute.
2. ERROR will be displayed if error found in disc operation.
1. Source Indicator
2. Current Track/Total Track
3. Name of the Song Display
4. Audio Folder
5. Picture Folder
6. Video Folder
3. For VCD/CD, VCD or CD icon will appear on the display.
4. While MP3/WMA files playback, MP3/WMA icon will appear on the display.
5. For DVD, DVD icon will appear on the display and TITLE appears. Press ENTER or  to play.
File Type Supported
Audio file: MP3(*.mp3), WMA(*.wma)
Video file:
MP4 (*.avi)
MPEG 2 (*.vob)
MPEG 1 (*.dat)
Picture file: JPEG (*.jpg)
MP3 file:
ISO 9660 or ISO 9660 + Joliet format - Max.
30 characters.
Max. nested directory is 8 levels.
The max. album number is 99.
The max. length of each track is 99 minutes 59 seconds.
Supported sampling frequency for MP3 disc:
8KHz to 48KHz (44.1KHz preferably).
Supported bit-rates of MP3 disc are: 32 - 320 kbps (128 kbps preferably).
ENG - 118
ENG
Disc and File NOT Supported
*.AAC, *.DLF, *.M3U, *.PLS, MP3 PRO files and files with DRM.
Open session discs.
Audio/Picture/Video File Playback
When AUDIO/PICTURE/VIDEO file is played, Category/Folder/File list will be displayed on the
screen, and file/folder name being played will be displayed on top. Current selected item will be
highlighted. The list lets you see the list of track titles or folder names on a disc. If you select a
folder on the list, you can view its contents.
For Audio Files
1) Press ESC to return to playlist menu.
AUDIO folders.
2) Use / to select
3) Press OK,  on the front panel or ENTER on the remote control to display all available
audio file folders.
4) Use / to enter file list and use / to select desired file, press OK,  on the front
panel or ENTER on the remote control to start play.
5) During the file playing, press  will enter
6) power on logo, then press  to return.
For Picture Files
1) Press ESC to return to playlist menu.
PICTURE folders.
2) Use / to select
3) Press OK,  on the front panel or ENTER on the remote control to display all available
picture file folders.
4) Use / to enter file list and use / to select desired file, press OK,  on the front
panel or ENTER on the remote control to slide show the pictures, and press PROG to select
picture showing style.
5) During the file playing, press  to stop and return to the sub-root.
For Video Files
1) Press ESC to return to playlist menu.
VIDEO folders.
2) Use / to select
3) Press OK,  on the front panel or ENTER on the remote control to display all available
video file folders.
4) Use / to enter file list and use / to select desired file, press OK,  on the front
panel or ENTER on the remote control to start play.
5) During the file playing, press  to stop and return to the sub-root.
Note:
1) If the selected folder does not contain any playable track, the track list is not displayed.
2) During the folder selecting, press ESC to the upper folder (parent folder). If the uppermost
folder is listed, ESC cannot be used.
ENG - 119
MP3/WMA Notes
MP3 and WMA (Windows Media Audio) music files are digital audio files that are compressed
to allow more files to be stored. This unit can play MP3/WMA and video directly from files contained on a CD-R/RW, DVDROM, DVD+RW, DVD-RW, DVD+R, DVD-R and DVD-VIDEO, or
an SD card or USB Device. Many types of software are available for converting audio files into
MP3/WMA formats. Nero or Roxio Easy CD Creator are recommended. This unit can play MP3
(MPEG1, 2, 2.5 Audio Layer 3). However, the MP3 recording media and accepted formats are
limited.
Entering ID3 Tag
This unit supports ID3 tag version 2.0.
For character codes, refer to the table to the below.
Entering File and Folder Names
Names using the code list characters are the only file names and folder names that can be entered and displayed. Using any other character will cause the file and folder names to be displayed incorrectly. The unit recognizes and plays only files with the MP3/ WMA extension.
Note:
A file name entered with characters not on the code list may not play correctly.
ENG - 120
ENG
MP3 Playing Order
When selected for play, files and folders (Folder Search, File Search or Folder Select) are
accessed in the order in which they were written to the media. As a result, the order in which
they are expected to be played may not match the order in which they are actually played. You
may be able to set the order in which MP3/WMA files are to be played by assigning file names
beginning with play sequence numbers such as „01“ to „99“. For example, a medium with the
following folder/ file hierarchy is subject to Folder Search, File Search or Folder Select as shown
below.
The player will only recognize three folder levels and does not display folders containing only
other folders. In the example above, the unit will display folders 3, 4, 6, and 8, but not 2 and 7
since they do not contain since they do not contain any tracks directly. Folder 5 is not recognized at all since it is at the fourth level.
Electronic Shock Protection
• 10 seconds for CD-DA (CDA)
• >45 seconds for MP3 recorded at 44.1kHz, 128kbps
• >90 seconds for WMA recorded at 44.1kHz, 128kbps
Stop Playback Temporarily
• During playback, press  to pause playback.
• The sound will be muted.
• Display „PAUSE“ in the TV screen.
• Press  again to continue playback.
To resume normal play, repeat the operation.
Stop Playback Entirely
During DVD, VCD, CD, MP3 playback:
1) Press  key once stopping the playback and the relevant location on the disc is saved,
press  to resume the playback from the saved disc location.
2) Press  twice to cease the playback. Press  to start the playback from the very beginning the Title page of the DVD or the first track of VCD / CD.
Select Desired Track
• Press  or  to skip to the next track.
• Use 1-9 and 0, 10+ buttons on the remote control to select desired track number.
ENG - 121
Fast Forward/Backward During Playback
Press  or  for more than 2 seconds once or more to select X2, X4, X8, X20, to fast backward or forward track during playback.
• During the fast forward or backward operation, press  briefly to playback again.
• During the fast forward or backward operation, the volume will be muted.
Repeat
During playback, press REPEAT once or more.
• RPT icon will appear on the display.
• For VCD/CD: Display appears RPT ONE → RPT ALL → RPT OFF.
• For DVD: Display appears RPT CHAPTER → RPT TITLE → RPT OFF.
• For File disc: Display appears RPT ONE → RPT DIR → RPT ALL → RPT OFF.
Note:
If you do not select RPT on, when the entire disc or TITLE playback has finished, the system
will stop. If no other control, after 5 minutes the unit will turn into standby mode.
Repeat A → B
Select desired passage to repeat playback.
• Press A → B once to select starting point. Display shows REPEAT A.
• Press A → B again to select ending point. Display shows REPEAT A → B and selected
passage start to replay.
• Press A → B once again to exit. Display shows A → B CANCEL.
PBC - Playback Control (for VCD only)
1) If you insert a VCD with PBC, playback starts from the beginning of the 1st track automatically.
2) Press PBC to show menu, use  /  or digit button to select desired track. Press  to
stop. Press PBC again to exit menu.
GOTO
Goto desired track/chapter or time point directly.
Press GOTO button on the remote control, track or DVD Title/Chapter and time display
on top of the screen. Current i tem is highlighted. Use / to select desired item. Use digit
button to select number. Press ENTER to confirm.
Program
- Press PROG to enter program list. Use / or/ cursor and digit button to enter number.
For DVD and File disc, select title and chapter number.
For VCD and CD, select track number.
• Press  to play, or move the cursor to select „PLAY“ and press ENTER to play.
• If you want to delete the list, move the cursor to „CLEAR“, press ENTER to delete all the list
set before.
• Press PROG again to exit program play.
DVD Audio Select
Press AUDIO or R/L to select audio language to listen if the DVD has multiple audio languages.
VCD Audio Select
Press R/L to select audio channel to listen.
DVD Subtitle Select
Press SUB.T to select the subtitle language to show if the DVD has multiple language subtitles.
ENG - 122
ENG
DVD Title Select
Press TITLE to display title or chapter list, use cursor or digit number to select, press ENTER
to play.
DVD Angle Select
Press ANGLE to select different angle to view if the DVD has multiple-angle views.
Picture Mirror
When you view a picture, press  repeatly to mirror the picture vertically, and press  repeatly
to mirror the picture horizontally.
ZOOM
Press ZOOM button, the picture will be zoomed accordingly.
ENG - 123
Device Connections
Notes of connection
• To avoid short circuit in the electrical system, ensure that the negative battery cable
is disconnected before installation.
• To prevent short circuit in the wiring and
damaging to this unit, secure all wirings with
cable clamp or adhesive tape. Route the
wirings in a secured, out of heating place
without touching any moving parts such
as gear shift, handbrake, and seat rails to
prevent the wiring insulation being melted /
wore off.
• Never pass the yellow power cord through
the installation hole into the engine compartment and connect to the car battery.
Otherwise, a high possibility of serious short
circuit to the electrical system may be occurred.
• Replacing a new fuse with 15A rating when
the old one is broken, using no fuse or fuse
with improper rating may cause damage
to this unit or even fires. If a proper fuse is
installed and electrical problems still occur,
please contact with any professional car
shops for inquiry.
• DO NOT connect other equipments with the
car battery to avoid battery overheating.
• Please make sure all the wiring connections
& the cables of the Speakers are wellinsulated. Otherwise, this unit may be damaged
by short circuit.
• If there is no ACC available, please connect
ACC lead to the power supply with a switch.
• If an external power amplifier is connected,
please don‘t connect P.CONT lead to the
power lead of the external power amplifier,
otherwise, electric spark or other damage
may be resulted.
• Never ground the speaker output to prevent
the damage to the built-in power amplifier.
• The minimum rating of the speakers connected to this unit is 50W with 4 to 8Ω impedance.
Parking Brake Cable Connections
Reverse Driving Cable Connections
ENG - 124
ENG
Device Connections
ENG - 125
Device Connections
Using the ISO Connector
1) If your car is equipped with the ISO connector, then connect the ISO connectors as illustrated.
2) For connections without the ISO connectors, check the wiring in the vehicle carefully before
connecting, incorrect connection may cause serious damage to this unit.
Cut the connector, connect the colored leads of the power cord to the car battery, as shown in
the colour code table below for speaker and power cable connections.
Location
Function
Konektor B
Rear Right (+) - Purple
Rear Right (-) - Purple / Black Stripe
Front Right (+) - Gray
Front Right (-) - Gray / Black Stripe
Front Left(+) - White
Front Left(-) - White / Black Stripe
Rear Left (+) - Green
Rear Left (-) - Green/ Black Stripe
Connector A
1
2
3
4
5
6
7
8
Battery 12V(+)/Yellow
ANT/Amp control /Blue
ACC+/Red
Ground/Black
Preparation
1. Disconnect battery
Before you begin, always disconnect the battery negative terminal.
Note:
If the unit is to be installed in a car equipped with an on-board drive or navigation computer,
do not disconnect the battery cable. If the cable is disconnected, the computer memory may be
lost. Under these conditions, use extra caution during installation to avoid causing a short circuit.
2. Remove transport screws
IMPORTANT:
Remove these two transport screws before installation. Otherwise, the DVD player will not work.
3. Remove unit from sleeve
Lift latches on both sides of sleeve to remove half-sleeve from the unit.
ENG - 126
ENG
Mounting Sleeve Installation
1) Slide the mounting sleeve off the chassis. If it is locked into position, use the removal tools
(supplied) to disengage it.
2) Check the dashboard opening size by sliding the mounting sleeve into it.
If the opening is too small, carefully cut or file as necessary until the sleeve easily slides into
the opening. Do not force the sleeve into the opening or cause it to bend or bow. Check for
sufficient space behind the dashboard for the unit chassis. This unit can be installed in any
dashboard with a suitable 183 mm (W) x 52 mm (H) opening as shown above. The dashboard should be 4.75 mm - 5.56 mm thick in order to be able to support the unit.
3) Locate the series of bend tabs along the top, bottom, and sides of the mounting sleeve. With
the sleeve fully inserted into the dashboard opening, bend as many of the tabs outward as
necessary to firmly secure the sleeve to the dashboard..
CAUTION:
For proper operation of the DVD player, the chassis must be mounted within 20 of horizontal. Make sure the unit is mounted within this limitation..
4) Place the unit in front of the dashboard opening so the wiring can be brought through the
mounting sleeve. Follow the wiring diagram carefully and make certain all connections are
secure and insulated with wire nuts or electrical tape. After completing the wiring connections, turn the unit on to confirm operation (vehicle ignition must be on). If the unit does not
operate, re-check all wiring until the problem is corrected.
5) Make sure the radio is right-side up, then carefully slide the radio into the mounting sleeve
until it is fully seated and the spring clips lock it into place.
6) Secure the rear of the unit to the car body using the mounting bolt and rubber cushion.
7) Test the unit using the “Operation” instructions that follow..
Kit Installation
I f your vehicle requi res the use of an installation kit to mount this unit, follow the instructions
included with the installation kit to attach the unit to the mounting plate supplied with the kit.
1) Wire and test the unit as outlined in the Mounting Sleeve Installation instructions.
2) Install the radio/mounting plate assembly to the sub-dashboard according to the instructions
in the installation kit.
3) Replace the dashboard trim panel.
ISO Installation
This unit has threaded holes in the chassis side panels which may be used with the original
factory mounting brackets of some vehicles to mount the radio to the dashboard.
Please consult with your local car stereo shop for assistance on this type of installation.
1) Remove the existing factory radio from the dashboard or center console mounting. Save all
hardware and brackets as they will be used to mount the new radio.
2) Carefully unsnap the plastic frame from the front of the new unit chassis. Remove and discard the frame..
ENG - 127
3) Remove the factory mounting brackets and hardware from the existing unit and attach
them to the new unit. Do not exceed M5 x 9mm maximum screw size. Longer screws may
damage components inside the chassis.
4) Wire the new unit as outlined in the Mounting Sleeve Installation instructions.
5) Mount the new unit assembly to the dashboard or center console using the reverse procedure of step 1.
Reset
The RESET button is located behind the front panel and can only be accessed with the front
panel opened. Resetting the unit will erase the time and preset memories. It should only
be activated upon initial installation after all wiring is complete, or if there is a malfunction
of any of the switches on the unit. In these circumstances, pressing the RESET button will clear
the system and return the unit to default operation.
Fuse
When replacing a fuse, make sure the new fuse is the correct type and amperage. Using an
incorrect fuse could damage the radio.
Reconnect Battery
When wiring is complete, reconnect the battery negative terminal.
ENG - 128
ENG
Anti-Theft System
This uni t is designed wi th a f l ip-down detachable panel.
The panel can be detached and taken with you, helping to deter theft. To detach the front panel,
perform the following steps:
Remove the Panel
1) Press to switch off the power of the unit.
2) Press to flip down the panel.
3) Grasp the right side to release the front panel and then pull it at an angle to remove the right
side from the chassis.
4) Store the front panel in the supplied carrying case to protect it from dirt and damage, and
take it with you to prevent theft.
Re-attach the Font Panel
1) With the panel laying flat (in the “open” position), insert the left side of the panel in place
until correctly engaged.
2) Gently press the right side of the panel until the mechanism locks it into place.
3) Lift upward to close the panel.
Remove the Unit
1) Remove the panel and the trim plate.
2) Remove the trim ring by firmly grasping one side and pulling.
3) Insert the removal keys straight back until they lock, then pull the radio out. If the removal
keys are inserted at an angle, they will not lock properly and will not release the unit.
ENG - 129
Troubleshooting
If you suspect something is wrong, immediately switch power off. Immediately stop using it and
call the store where you purchased it. Never try to repair the unit yourself because it is dangerous to do so.
Problém
Obecné
The unit will not switch on.
Possible cause
Solution
Car ignition is not on.
Cable is not properly connected.
Fuse is burnt.
No sound
Volume is set at minimum or
the mute function is on.
The unit system is unstable.
Otočte klíčem zapalování.
Zkontrolujte propojení kabelů.
Vyměňte pojistku za novou o
stejné kapacitě.
Volume is set at minimum or
the mute function is on.
Press the RESET button.
The unit or screen does not
function normally.
DVD mode
The appliance will not play
discs.
Sound skips due to
vibration.
The discisinserted incorrectly.
The disc is dirty or damaged.
Mounting angle is over 30˚.
Mounting is unstable.
TUNER mode
Unabletoreceive stations.
The antenna is not connected
properly.
Poor quality reception of radio The antenna is not fully extenstation.
ded or it is broken.
Preset stations are lost.
USB/SD/MMC mode
Unable to insert USB
device or SD/MMC card.
The USB device or SD/ MMC
card cannot be read.
The bat tery cable is not
properly connected.
The memory card or USB
device has been inserted the
wrong way round.
NTFS format is not supported.
Remote control
The remote control is not wor- The bat ter ies are low or
king or does not work properly empty.
ENG - 130
Disc must be inserted with
the label side facing up.
Clean the disc and check for
damage. Try another disc.
Adjust mounting angle to
less than 30˚. Mount the unit
securely with the supplied
parts.
Connect the antenna properly.
Fully extend the antenna and
if broken, replace it with
a new one.
Connect the permanent live
on the unit to the permanent
live on the vehicle.
Insert it the other way
around.
Check that the USB/SD/
MMC file system is in FAT or
FAT32 format. Due to different formats, some models
of USB storage devices or
MP3 players may not be
read.
Change the batteries.
ENG
Care and Maintenance
DVD Player
The following guidelines will help you extend the life of your DVD player:
1) When cleaning the vehicle interior, do not get water or cleaning fluids on the unit.
2) The DVD player will not operate properly in extreme hot/cold or under damp conditions. In
case of such conditions, wait until the vehicle interior reaches a normal temperature or any
condensation on the disc player lens has evaporated before using the player.
3) Always remove the disc when the player is not in use.
4) The unit is designed with a vibration dampening disc mechanism to minimize interruption of
disc play due to normal vibration in a moving vehicle. However, occasional sound skips may
occur when driving on very rough roads. This will not scratch or damage the disc, and normal play will resume when the rough conditions cease.
CD-R and CD-RW Capability
Depending on media type and method of „recording/burning“, some CD-R/RWs may be
incompatible with this unit. After „recording/burning“, the session must be closed. Please refer
to your software‘s recommended procedures for closing a disc/session. Review your recording
software to familiarize yourself with the correct „recording/burning“ procedures. We recommend
using the latest versions of ROXIOTM or NEROTM burning software.
In addition, this unit will only recognize the CDDA (Compact Disc Digital Audio), .MP3 and .WMA
formats „recorded / burned“ onto a CD-R/RW. This unit does not support .WAV, .OGG or other
formats.
Disc Care and Handling
Dirt, dust, scratches and warpage can cause skips in the playback and deterioration of sound
quality. Please follow these guidelines to take care of your compact discs.
1) Do not touch the disc surface.
2) Never use chemicals such as record sprays or household cleaners to clean discs, as they
can irreparably damage the disc’s surface.
3) Discs should be kept in their storage cases when not in use.
4) Do not expose discs to direct sunlight, high temperatures or high humidity for long periods.
5) Carefully wipe fingerprints, dust and dirt from the disc’s playing surface with a soft cloth.
Wipe in a straight motion from the inside to the outside of the disc.
6) Do not stick paper, tape or disc labels on disc surfaces, as internal damage may occur.
ENG - 131
Specifications
General
Power supply: Maximum power output: Continuous power output: Suitable speaker impedance: Pre-Amp output voltage: Fuse: Dimensions (WxHxD): Weight (NETTO): Aux-in level: 12VDC (11V-16V), Test voltage 14.4V, negative ground
45W x 4 channels
20W x 4 channels (4Ω 10% T.H.D.)
4-8 ohm
2.0V (CD play mode: 1KHz, 0dB, 10KΩ load)
15A
178 x 50 x 166 mm
1,7 kg
≥500 mV
3 Inch (16:9) TFT LCD
Display resolution (dot): Active area (mm): Screen size (inch): Dot pitch (mm): Contrast ratio: Brightness: 960(W)×240(H)
65.52×36.84
2.96 (Diagonal)
0.06825 x 0.1535
300
350 nits
FM Stereo Radio
Frequency range: Usable sensitivity:
Frequency response:
Stereo separation:
Image response ratio: IF response ratio: Signal/noise ratio:
87,5 – 108,0 MHz (Europe)
87,5 – 107,9 MHz (America)
8 dBμ
30 Hz – 15 kHz
30 dB (1 kHz)
50 dB
70 dB
>55 dB
AM(MW) Radio
Frequency range: Usable sensitivity (S/N=20dB): 522 – 1620 kHz (Europe)
530 – 1710 kHz (America)
30 dB
Disc Player
System: Frequency response: Signal/noise ratio: Total harmonic distortion: Channel separation: Video signal format system: Video output: Disc digital audio system
20 Hz – 20 kHz
>80 dB
Less than 0,20% (1 kHz)
>60 dB
NTSC/PAL 60/PAL/AUTO
1 ± 0,2 V
Components
Mounting sleeve Machine screws M5x6 mm Mounting bolt (50 mm) Wire connector
Removable face plate case
Trim plate
Removal key 1
4
1
1
1
1
2
ENG - 132
ENG
Operating Instructions
Rubber cushion
Remote control
1
1
1
WARNING: Do not use this product near water, in wet areas to avoid fire or injury
of electric current. Always turn off the product when you don’t use it or before a revision. There aren’t any parts in this appliance which are reparable by consumer. Always
appeal to a qualified authorized service. The product is under a dangerous tention.
Old electrical appliances, used batteries and accumulators disposal
This symbol appearing on the product, on the product accessories or on the
product packing means that the product must not be disposed as household
waste. When the product/ battery durability is over, please, deliver the product
or battery (if it is enclosed) to the respective collection point, where the electrical
appliances or batteries will be recycled. The places, where the used electrical
appliances are collected, exist in the European Union and in other European
countries as well. By proper disposal of the product you can prevent possible
negative impact on environment and human health, which might otherwise occur as a consequence of improper manipulation with the product or battery/ accumulator. Recycling of materials contributes to protection of natural resources. Therefore, please, do not throw the old
electrical appliances and batteries/ accumulators in the household waste. Information, where
it is possible to leave the old electrical appliances for free, is provided at your local authority,
at the store where you have bought the product. Information, where you can leave the batteries
and accumulators for free, is provided to you at the store, at your local authority.
ENG - 133
Poznámky / Notatka / Notes:
CZ
Záruční list
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
Na výrobek uvedený v tomto záručním listu je poskytována záruka po dobu 24 měsíců od
data prodeje spotřebiteli .
Záruka se vztahuje na poruchy a závady, které v průběhu záruční doby vznikly chybou
výroby nebo vadou použitých materiálů.
Výrobek je možno reklamovat u prodejce, který výrobek prodal spotřebiteli nebo v autorizovaném servisu.
Při reklamaci je nutné předložit: reklamovaný výrobek, originální nákupní doklad, ve kterém je zřetelně uveden typ výrobku a jeho datum prodeje spotřebiteli, případně tento
řádně vyplněný záruční list.
Záruka platí pouze tehdy, je-li výrobek používán podle návodu k obsluze a připojen na
správné síťové napětí.
Spotřebitel ztrácí nárok na záruční opravu nebo bezplatný servis v případě:
• zásahu do přístroje neoprávněnou osobou.
• nesprávné nebo neodborné montáže výrobku
• poškození přístroje vlivem živelné pohromy.
• používání výrobku pro jiné účely, než je obvyklé.
• používání výrobku k profesionální či jiné výdělečné činnosti.
• používání výrobku s jiným než doporučeným příslušenstvím
• nesprávné údržby výrobku
• nepravidelného čistění výrobků zejména v případě, kdy je závada způsobena zbytky
potravin, vlasů, domovního prachu nebo jiných nečistot.
• vystavení výrobku nepříznivému vnějšímu vlivu, zejména vniknutím cizích předmětů
nebo tekutin (včetně elektrolytu z baterií) dovnitř.
• mechanického poškození výrobku způsobeného nesprávným používáním výrobku nebo
jeho pádem
Pokud zboží při uplatňování vady ze strany spotřebitele bude zasíláno poštou nebo přepravní službou, musí být zabaleno v obalu vhodném pro přepravu tak, aby se zabránilo
poškození výrobku přepravou.
Dovozce do ČR: HP TRONIC Ústí nad Labem, spol. s r. o., Prštné Kútiky 637, Zlín, tel:
577 055 555
Aktuální seznam servisních středisek naleznete na: www.hyundai-electronics.cz
Typ výrobku: CRMD 7222 SU
Datum prodeje:
Razítko a podpis prodávajícího:
Výrobní číslo:
SK
Záručný list
ZÁRUČNÉ PODMIENKY
Na výrobok uvedený v tomto záručnom liste je poskytovaná záruka na dobu 24 mesiacov
od dátumu predaja spotrebiteľovi.
Záruka sa vzťahuje na poruchy a chyby, ktoré v priebehu záručnej doby vznikli chybou
výroby alebo chybou použitých materiálov.
Výrobok je možné reklamovať u predajcu, ktorý výrobok predal spotrebiteľovi alebo v
autorizovanom servise.
Pri reklamácii je nutné predložiť: reklamovaný výrobok, originálny nákupný doklad, v ktorom je zreteľne uvedený typ výrobku a jeho dátum predaja spotrebiteľovi pripadne tento
riadne vyplnený záručný list.
Záruka platí iba vtedy, ak je výrobok používaný podľa návodu na obsluhu a pripojený na
správne sieťové napätie.
Spotrebiteľ stráca nárok na záručnú opravu alebo bezplatný servis najmä v prípade:
• zásahu do prístroja neoprávnenou osobou.
• nesprávnej alebo neodbornej montáže výrobku
• poškodenia prístroja vplyvom živelnej pohromy.
• používania výrobku pre účely pre ktoré nie je určený.
• používania výrobku na profesionálne či iné zárobkové činnosti.
• používania výrobku s iným než doporučeným príslušenstvom
• nesprávnej údržby výrobku
• nepravidelného čistenia výrobku najmä v prípade, kedy je porucha spôsobená zvyškami
potravín, vlasov, domového prachu alebo iných nečistôt.
• vystavenia výrobku nepriaznivému vonkajšiemu vplyvu, najmä vniknutím cudzích predmetov alebo tekutín (vrátane elektrolytu z batérií) dovnútra.
• mechanického poškodenia výrobku spôsobeného nesprávnym používaním výrobku
alebo jeho pádom
Pokiaľ výrobok pri uplatňovaní poruchy zo strany spotrebiteľa bude zasielaný poštou
alebo prepravnou službou, musí byť zabalený v obale vhodnom pre prepravu tak, aby sa
zabránilo poškodeniu výrobku prepravou.
Dovozca do SR: ELEKTROSPED, a.s., Bajkalská 25, 827 18 Bratislava
Aktuálny zoznam servisných stredísk nájdete na: www.hyundai-electronics.cz
Typ prístroja: CRMD 7222 SU
Dátum predaja:
Pečiatka a podpis predajca:
Výrobné číslo:
PL
Karta gwarancyjna
WARUNKI GWARANCJI
1) Niniejsza gwarancja dotyczy produktów produkowanych pod marką HYUNDAI, zakupionych w sklepach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2) Okres gwarancji wynosi 24 miesięcy od daty zakupu uwidocznionej na karcie
gwarancyjnej.
3) Naprawy gwarancyjne odbywają się na koszt Gwaranta we wskazanym przez
Gwaranta Autoryzowanym Zakładzie Serwisowym
4) Gwarancją objęte są wady produktu spowodowane wadliwymi częściami i / lub defektami produkcyjnymi.
5) Gwarancja obowiązuje pod warunkiem dostarczenia do Autoryzowanego Zakładu
Serwisowego urządzenia w kompletnym opakowaniu albo w opakowaniu gwarantującym bezpieczny transport wraz z kompletem akcesoriów oraz z poprawnie i czytelnie wypełnioną kartą gwarancyjną i dowodem zakupu (paragon, faktura VAT, etc.)
6) Autoryzowany Zakład Serwisowy może odmówić naprawy gwarancyjnej jeśli Karta
Gwarancyjna nosić będzie widoczne ślady przeróbek, jeżeli numery produktów okażą
się inne niż wpisane w karcie gwarancyjnej a także jeśli numer dokumentu zakupu
oraz data zakupu na dokumencie różnią się z danymi na Karcie Gwarancyjnej.
7) Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą usunięte przez Autoryzowany Zakład
Serwisowy w terminie 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu do naprawy przez
zakład serwisowy, termin ten może być przedłużony do 21 dni roboczych w przypadku
konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy .
8) Gwarancją nie są objęte:
• wadliwe działanie lub uszkodzenie spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub
użytkowanie niezgodne z instrukcją obsługi i przepisami bezpieczeństwa
• zużycie towaru nad zakres zwykłego używania (zwłaszcza jeżeli był wykorzystywany
do profesjonalnej lub innej czynności zarobkowej)
• uszkodzenia spowodowane czynnikami zewnętrznymi (w tym: wyładowaniami atmosferycznymi, przepięciami sieci elektrycznej, środkami chemicznymi, czynnikami termicznymi) i działaniem osób trzecich
• uszkodzenia powstałe w wyniku podłączenia urządzenia do niewłaściwej instalacji
współpracującej z produktem
• uszkodzenia powstałe w wyniku zalania wodą, użycia nieodpowiednich baterii (np.
ładowanych powtórnie baterii nie będących akumulatorami)
• produkty nie posiadające wypełnionej przez Sprzedawcę Karty Gwarancyjnej
• produkty z naruszoną plombą gwarancyjną lub wyraźnymi oznakami ingerencji przez
osoby trzecie (nie będące Autoryzowanym Zakładem Serwisowym lub nie działające
w jego imieniu i nie będące przez niego upoważnionymi)
• kable przyłączeniowe, słuchawki (z zastrzeżeniem pkt. 2), baterie
• uszkodzenia powstałe wskutek niewłaściwej konserwacji urządzenia
• uszkodzenia powstałe w wyniku zdarzeń losowych (np. powódź, pożar, klęski żywiołowe, wojna, zamieszki, inne nieprzewidziane okoliczności)
• czynności związane ze zwykłą eksploatacją urządzenia (np. wymiana baterii)
• uszkodzenia (powodujące np. brak odpowiedzi urządzenia lub jego nie włączanie się) powstałe wskutek wgrania nieautoryzowanego oprogramowania.
9) Jeżeli Autoryzowany Zakład Serwisowy stwierdzi, iż przyczyną awarii urządzenia są
przypadki wymienione w pkt. 8 lub nie stwierdzi żadnego uszkodzenia, koszty serwisu oraz transportu urządzenia do Autoryzowanego Zakładu Serwisowego pokrywa
nabywca.
10) W wypadku wystąpienia wypadków wymienionych w pkt. 8 Autoryzowany Zakład
Serwisowy wyceni naprawę urządzenia i na życzenie klienta może dokonać naprawy
odpłatnej. Uszkodzenia urządzenia powstałe w wyniku wypadków opisanych
PL
w pkt. 8 powodują utratę gwarancji.
11) Wszelkie wadliwe produkty lub ich części, które zostały w ramach naprawy
gwarancyjnej wymienione na nowe, stają się własnością Gwaranta.
12) W wypadku gdy naprawa urządzenia jest niemożliwa lub spowodowałaby przekroczenie terminów określonych w pkt. 7 Gwarant może wymienić Klientowi urządzenie na
nowe o takich samych lub wyższych parametrach. W razie niedostarczenia urządzenia
w komplecie Gwarant może dokonać zwrotu zapłaconej ceny jednak wówczas jest
upoważniony do odjęcia kosztu części zużytych lub nie dostarczonych przez użytkownika (np. baterii, słuchawek, zasilacza) wraz z reklamowanym urządzeniem.
13) Okres gwarancji przedłuża się o czas przebywania urządzenia w Autoryzowanym
Zakładzie Serwisowym.
14) W wypadku utraty karty gwarancyjnej nie wydaje się jej duplikatu.
15) Producent może uchylić się od dotrzymania terminowości usługi gwarancyjnej gdy
zaistnieją zakłócenia w działalności firmy spowodowane nieprzewidywalnymi okolicznościami (tj. niepokoje społeczne, klęski żywiołowe, ograniczenia importowe itp).
16) Gwarancja nie wyklucza, nie ogranicza ani nie zawiesza praw konsumenta wynikających z niezgodności towaru z umową sprzedaży.
17) W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami mają zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego.
Uszkodzenie wyposażenia nie jest automatycznie powodem dla bezpłatnej wymiany
kompletnego urządzenia. Jeżeli reklamujesz słuchawki, kable przyłączeniowe lub
inne akcesoria NIE PRZYSYŁAJ całego urządzenia. Skontaktuj się ze sprzedawcą
lub producentem w celu uzgodnienia sposobu uzyskania sprawnych słuchawek bez
konieczności przesyłania całego kompletu do serwisu.
Kontakt w sprawach serwisowych:
iRepair, Tel. (071) 7234534, Fax. (071) 7336344, internet: www.irepair.eu ,
e-mail: [email protected]
Nazwa:
CRMD 7222 SU
Pieczęć i podpis sprzedawcy:
Data sprzedaży:
Numer serii:
1. Data Przyjęcia/Nr Naprawy/
Pieczęć i Podpis Serwisanta:
2. Data Przyjęcia/Nr Naprawy/
Pieczęć i Podpis Serwisanta:
3. Data Przyjęcia/Nr Naprawy/
Pieczęć i Podpis Serwisanta:
4. Data Przyjęcia/Nr Naprawy/
Pieczęć i Podpis Serwisanta:
Poznámky / Notatka / Notes:
Download

CZ - Digison