Návod na používanie
Kliknutím na niektorú z týchto kariet prejdete na príslušnú časť návodu.
ImageBrowser EX
CameraWindow
• Používatelia fotoaparátov EOS: Na vykonávanie týchto funkcií používajte
namiesto programu CameraWindow program EOS Utility. Prečítajte si aj
dokument EOS Utility Návod na používanie (poskytnutý vo formáte PDF).
• Farba kariet a tlačidiel označuje aktuálnu časť – zelená farba program
ImageBrowser EX a modrá farba program CameraWindow.
Program
ImageBrowser EX
Užívateľská príručka
CEL-SU4TA2R0
Obsa
Ob
sah
sa
h
2
Úvod
Základné funkcie
Pokročilé funkcie
Príloha
Konvencie používané v tomto návode
a navigácia v ňom, systémové požiadavky
Konvencie používané v tomto návode
Navigácia v návode
Podporované operačné prostredia
Systémové požiadavky
Konvencie používané v tomto návode
Tieto značky slúžia na rozlišovanie častí tohto návodu:
Windows
Označuje ovládanie v prostrediach Windows.
Macintosh
Označuje ovládanie v prostrediach Macintosh.
Na ilustráciu pokynov v tomto návode sa v niektorých prípadoch používa ovládanie
v systéme Windows. Na klávesniciach počítačov Macintosh je ekvivalentom klávesu ‘Ctrl’
kláves ‘command’ a ekvivalentom klávesu ‘Enter’ je kláves ‘return’. Namiesto kliknutia
pravým tlačidlom myši môžu používatelia počítačov Macintosh podržať kláves ‘command’
a kliknúť.
Snímky obrazovky vo vysvetleniach sú prevažne zo systému Windows. Niektoré prvky na
obrazovke sa môžu v prostrediach Macintosh líšiť.
Označuje pokyny na ovládanie, ktoré je potrebné dodržať, alebo dôležité informácie,
ktorým je potrebné venovať pozornosť. Tieto časti je potrebné prečítať.
Označuje tipy na ovládanie a pohodlné spôsoby používania softvéru. Tieto časti čítajte podľa
potreby.
Obsa
Ob
sah
sa
h
3
Úvod
Základné funkcie
Pokročilé funkcie
Príloha
Navigácia v návode
• Ak chcete prejsť na iné strany, kliknite na karty alebo tlačidlá.
Karty
Kliknutím na kartu v hornej časti strany prejdete na prvú stranu príslušnej časti.
Tlačidlá
Navigácia je možná aj klikaním na tlačidlá v dolnej časti strany.
1
2
3
4
1 Prechod na obsah (= 9)
3 Prechod na predchádzajúcu stranu
2 Návrat na stranu zobrazenú pred
4 Prechod na nasledujúcu stranu
kliknutím na prepojenie
• Ak chcete prejsť na iné strany, kliknite na prepojenia.
Ak chcete prejsť na uvedenú stranu, kliknite v návode na prepojenia znázornené modrou farbou,
napríklad „XXXXX“ alebo (= XX).
Podporované operačné prostredia
• Na ilustráciu pokynov sa v tomto návode používajú snímky obrazovky a postupy z operačných
systémov Windows 7 a Mac OS X v10.6. Ak používate inú verziu operačného systému,
skutočné obrazovky a postupy sa môžu líšiť.
• Obrazovky a postupy sa môžu líšiť aj v závislosti od modelu fotoaparátu alebo kamkordéra.
Niektoré funkcie nemusia byť k dispozícii. Upozorňujú na to príslušné časti tohto návodu.
• Softvér používajte, keď ste online, aby ste mohli využívať automatické aktualizácie.
Upozorňujeme, že automatické aktualizácie nie sú k dispozícii, keď ste offline, čo vám
zabráni získať nové funkcie.
Obsa
Ob
sah
sa
h
4
Úvod
Základné funkcie
Pokročilé funkcie
Príloha
Systémové požiadavky
Windows
Operačný systém
Počítač
Procesor (fotografie)
Procesor (videosekvencie)
Pamäť RAM (fotografie)
Pamäť RAM
(videosekvencie)
Voľné miesto na pevnom
disku
Zobrazenie
Windows 8
Windows 7 SP1
Windows Vista SP2
Windows XP SP3
Počítač s niektorým z vyššie uvedených operačných systémov (vopred nainštalovaným).
Na využívanie automatických aktualizácií sa vyžaduje pripojenie na Internet.
1,6 GHz alebo lepší
MOV
HD (720p), SD: Core 2 Duo 1,66 GHz alebo lepší
Full HD (1080p), HD (50 sním. za s/60 sním. za s): Core 2 Duo 2,6 GHz alebo lepší
High Profile (H.264), ALL-I alebo IPB: Core 2 Duo 3,0 GHz alebo lepší
MP4*1
Kamkordéry: Core i5 3,0 GHz alebo lepší
Kompaktné digitálne fotoaparáty: Core i7 2,8 GHz alebo lepší
Windows 8 (64-bitový), Windows 7 (64-bitový): 2 GB alebo viac
Windows 8 (32-bitový), Windows 7 (32-bitový): 1 GB alebo viac
Windows Vista (64-bitový, 32-bitový): 1 GB alebo viac
Windows XP: 512 MB alebo viac
HD (720p), SD: 1 GB alebo viac
Full HD (1080p), HD (50 sním. za s/60 sním. za s): 2 GB alebo viac
ImageBrowser EX: 250 MB alebo viac*2
PhotoStitch: 40 MB alebo viac
Rozlíšenie 1 024 x 768 pixlov alebo vyššie
*1 Odporúčané technické parametre na prehrávanie videosekvencií v rozlíšení Full HD v programe ImageBrowser EX.
*2 Vrátane doplnku Silverlight 5.1 (maximálne 100 MB).
Obsa
Ob
sah
sa
h
5
Úvod
Základné funkcie
Pokročilé funkcie
Príloha
Macintosh
Operačný systém
Počítač
Procesor (fotografie)
Procesor (videosekvencie)
Pamäť RAM (fotografie)
Pamäť RAM
(videosekvencie)
Voľné miesto na pevnom
disku
Zobrazenie
OS X v10.8*¹, v10.7 alebo v10.6
Počítač s niektorým z vyššie uvedených operačných systémov (vopred nainštalovaným).
Na využívanie automatických aktualizácií sa vyžaduje pripojenie na Internet.
OS X v10.8, v10.7: Core 2 Duo alebo lepší
OS X v10.6: Core Duo 1,83 GHz alebo lepší
MOV
HD (720p), SD: Core Duo 1,83 GHz alebo lepší
Full HD (1080p), HD (50 sním. za s/60 sním. za s): Core 2 Duo 2,6 GHz alebo lepší
High Profile (H.264), ALL-I alebo IPB: Core 2 Duo 3,0 GHz alebo lepší
MP4*2
Kamkordéry: Core i5 3,0 GHz alebo lepší
Kompaktné digitálne fotoaparáty: Core i7 2,8 GHz alebo lepší
OS X v10.8, v10.7: 2 GB alebo viac
OS X v10.6: 1 GB alebo viac
HD (720p), SD:
2 GB alebo viac v systéme 10.8/10.7, prípadne 1 GB alebo viac v systéme 10.6
Full HD (1080p), HD (50 sním. za s/60 sním. za s): 2 GB alebo viac
ImageBrowser EX: 350 MB alebo viac*3
PhotoStitch: 50 MB alebo viac
Rozlíšenie 1 024 x 768 pixlov alebo vyššie
*1 Informácie o modeloch počítačov kompatibilných so systémom OS X v10.8 sú k dispozícii na webovej lokalite
spoločnosti Apple.
*2 Odporúčané technické parametre na prehrávanie videosekvencií v rozlíšení Full HD v programe ImageBrowser EX.
*3 Vrátane doplnku Silverlight 5.1 (maximálne 100 MB).
Najnovšie informácie o kompatibilite vrátane podporovaných verzií operačných systémov
nájdete na webovej lokalite spoločnosti Canon.
Obsa
Ob
sah
sa
h
6
Úvod
Základné funkcie
Pokročilé funkcie
Príloha
Softvér opísaný v tomto návode na používanie
Pomocou najmä týchto dvoch programov môžete importovať a spravovať snímky v počítači.
zCameraWindow/EOS Utility
Slúži na základnú správu snímok, napríklad
import snímok z fotoaparátu alebo kamkordéra.
• Používatelia iných fotoaparátov alebo kamkordérov
ako fotoaparátov EOS: Na vykonávanie týchto
funkcií používajte program CameraWindow.
Prečítajte si aj dokument Program CameraWindow
Užívateľská príručka (poskytnutý vo formáte PDF).
• Používatelia fotoaparátov EOS: Na vykonávanie
týchto funkcií používajte program EOS Utility.
Verzie programu EOS Utility staršie ako 2.10
nie sú však kompatibilné s programom
ImageBrowser EX. Prečítajte si aj dokument
EOS Utility Návod na používanie (poskytnutý
vo formáte PDF).
zImageBrowser EX
• Keď importujete snímky z fotoaparátu alebo
kamkordéra a zavriete program CameraWindow
alebo EOS Utility, zobrazí sa hlavné okno
programu ImageBrowser EX.
• Program ImageBrowser EX slúži na správu snímok
importovaných do počítača. Pomocou programu
ImageBrowser EX môžete prehľadávať, upravovať
a tlačiť snímky v počítači.
• Zobrazenie sa automaticky aktualizuje, ak na premiestňovanie, odstraňovanie
alebo premenovávanie priečinkov zaregistrovaných v programe ImageBrowser
EX (alebo snímok v týchto priečinkoch) použijete nástroje operačného systému
alebo iný softvér, kým je program ImageBrowser EX spustený. Ak sa zobrazenie
neaktualizuje automaticky, na paneli s nástrojmi kliknite na ikonu
.
• Ak chcete zobraziť priečinky zaregistrované v programe ImageBrowser EX, pozrite
si časť „Konfigurácia nastavení predvolieb“.
Obsa
Ob
sah
sa
h
7
Úvod
Základné funkcie
Pokročilé funkcie
Príloha
Spustenie samotného programu ImageBrowser EX
Ak chcete prehľadávať, upravovať a tlačiť snímky, ktoré sú už importované do počítača,
program ImageBrowser EX môžete spustiť aj takto:
Windows
• Dvakrát kliknite na ikonu na pracovnej ploche.
• Na paneli úloh kliknite na ponuku ‘Štart’ → ‘Všetky programy’ →
‘Canon Utilities’ → ‘ImageBrowser EX’ → ikonu ‘ImageBrowser EX’.
Macintosh
• Kliknite na ikonu programu ‘ImageBrowser EX’ v doku.
• Prejdite do priečinka ‘Applications/Aplikácie’ → priečinka ‘Canon Utilities’ →
priečinka ‘ImageBrowser EX’ a dvakrát kliknite na ikonu ‘ImageBrowser EX’.
Zobrazenie Pomocníka
V závislosti od obrazovky sa zobrazí tlačidlo Pomocníka (
zobrazíte pokyny alebo opis prvkov na obrazovke.
Obsa
Ob
sah
sa
h
). Kliknutím na príslušnú položku
8
Úvod
Základné funkcie
Pokročilé funkcie
Príloha
Obsah
Konvencie používané v tomto návode a navigácia v ňom, systémové požiadavky ............................ 3
Softvér opísaný v tomto návode na používanie ............................................................................... 7
Úvod ......................................................................................................................... 10
Import snímok .............................................................................................................................. 10
Tlač .............................................................................................................................................. 16
Základné funkcie ..................................................................................................... 19
Prvky na obrazovke ...................................................................................................................... 19
Prepínanie medzi režimami zobrazenia ......................................................................................... 23
Úlohy v oblasti prehľadávača......................................................................................................... 24
Okno vlastností: podrobnosti o snímke ......................................................................................... 25
Zobrazenie prezentácií .................................................................................................................. 26
Prehrávanie videosekvencií............................................................................................................ 27
Aktualizácia softvéru a získavanie nových funkcií .......................................................................... 28
Pokročilé funkcie ..................................................................................................... 29
Organizovanie snímok .................................................................................................................. 29
Úprava statických snímok ............................................................................................................. 35
Označovanie snímok .................................................................................................................... 41
Nastavenia predvolieb................................................................................................................... 44
Úprava videosekvencií .................................................................................................................. 45
Používanie služieb online, odosielanie snímok e-mailom ............................................................... 48
GPS .............................................................................................................................................. 53
Príloha ...................................................................................................................... 56
Register ........................................................................................................................................ 56
Odinštalovanie ............................................................................................................................. 57
Štruktúra priečinkov na pamäťovej karte ....................................................................................... 58
Riešenie problémov ...................................................................................................................... 60
9
Úvod
Základné funkcie
Pokročilé funkcie
Príloha
Import snímok
Pokyny na pripojenie fotoaparátu alebo
kamkordéra k počítaču
Iba fotoaparáty EOS: import snímok
pomocou programu EOS Utility
Iné fotoaparáty ako EOS: import snímok
pomocou programu CameraWindow
Import snímok z pamäťových kariet
Pokyny na pripojenie fotoaparátu alebo kamkordéra
k počítaču
• Keď pripájate fotoaparát alebo kamkordér k počítaču pomocou prepojovacieho kábla,
pripojte prepojovací kábel priamo k portu USB. Pripojenie prostredníctvom rozbočovača USB
môže zabrániť správnemu fungovaniu.
• Používanie iných zariadení USB (okrem myší alebo klávesníc USB), keď je fotoaparát alebo
kamkordér pripojený, môže zabrániť správnemu fungovaniu. V takom prípade od počítača
odpojte ostatné zariadenia a znova pripojte fotoaparát alebo kamkordér.
• K jednému počítaču nepripájajte viacero fotoaparátov alebo kamkordérov. Môže to zabrániť
správnemu fungovaniu fotoaparátu alebo kamkordéra.
• Nedovoľte, aby sa počítač prepol do režimu spánku (alebo úsporného režimu), kým je k nemu
pomocou prepojovacieho kábla pripojený fotoaparát alebo kamkordér. Ak sa to stane, nechajte
prepojovací kábel pripojený k počítaču a pokúste sa prebudiť počítač, kým je fotoaparát stále
pripojený. Niektoré počítače sa nemusia z režimu spánku prepnúť správne, ak prepojovací kábel
odpojíte, kým je počítač stále v režime spánku. Podrobné informácie o režime spánku alebo
úspornom režime nájdete v používateľskej príručke k počítaču.
• Neodpájajte fotoaparát alebo kamkordér od počítača, kým je zobrazená obrazovka programu
CameraWindow alebo EOS Utility.
• Keď k počítaču pripájate fotoaparát alebo kamkordér napájaný batériou, skontrolujte,
či je zariadenie úplne nabité, alebo použite súpravu sieťového adaptéra alebo
kompaktný sieťový adaptér (v závislosti od modelu sa môže predávať samostatne).
• Keď k počítaču pripájate fotoaparát alebo kamkordér napájaný batériami veľkosti AA,
použite batérie s dostatkom energie alebo úplne nabité NiMH batérie veľkosti AA,
prípadne voliteľný kompaktný sieťový adaptér.
• Návod na pripojenie nájdete v užívateľskej príručke k fotoaparátu alebo kamkordéru.
Obsa
Ob
sah
sa
h
10
Úvod
Základné funkcie
Pokročilé funkcie
Príloha
Iné fotoaparáty ako EOS: import snímok pomocou
programu CameraWindow
Pripojte fotoaparát alebo kamkordér k počítaču a podľa nasledujúceho postupu importujte snímky:
• Pokyny v tomto dokumente Program ImageBrowser EX Užívateľská príručka platia, keď je program nainštalovaný
správne. Pokyny na inštaláciu nájdete v užívateľskej príručke k fotoaparátu alebo kamkordéru.
1
Pomocou dodaného prepojovacieho
kábla pripojte fotoaparát alebo
kamkordér k počítaču.
2
Spustite program CameraWindow.
Æ Zapnite fotoaparát alebo
kamkordér a pripravte ho
na komunikáciu s počítačom.
• Po prvom pripojení fotoaparátu alebo
kamkordéra k počítaču pomocou dodaného
prepojovacieho kábla sa program
CameraWindow bude spúšťať automaticky.
Fotoaparát
Windows
Postupujte podľa týchto krokov.
.
1. Na paneli úloh kliknite na ikonu
2. Keď sa zobrazí obrazovka znázornená
naľavo, kliknite na položku ’Zmeniť
program’ vedľa ikony
.
3. Vyberte položku ‘Downloads Images
From Canon Camera using Canon
CameraWindow/Prevziať snímky
z fotoaparátu Canon pomocou aplikácie
Canon CameraWindow’ a kliknite
na tlačidlo ‘OK’.
4. Dvakrát kliknite na ikonu
.
• Na obrazovke znázornenej naľavo dvakrát
kliknite na položku ‘Zmeniť všeobecné
nastavenie’ a podľa potreby upravte
nastavenia. Odteraz vždy, keď bude
fotoaparát alebo kamkordér a počítač
pripravený na komunikáciu, vybratý program
sa spustí automaticky.
Windows 8
Zvoľte obrazovku na výber použitia
zariadenia a potom vyberte položku
‘Downloads Images From Canon Camera
using Canon CameraWindow/Prevziať
snímky z fotoaparátu Canon pomocou
aplikácie Canon CameraWindow’.
Windows Vista
Na zobrazenej obrazovke vyberte položku
‘Downloads Images From Canon Camera
using Canon CameraWindow/Prevziať
snímky z fotoaparátu Canon pomocou
aplikácie Canon CameraWindow’.
Obsa
Ob
sah
sa
h
11
Úvod
Základné funkcie
Pokročilé funkcie
Príloha
Windows XP
Na zobrazenej obrazovke vyberte položku
‘Canon CameraWindow’ a kliknite
na tlačidlo ‘OK’.
Macintosh
Vždy, keď bude fotoaparát a počítač
pripravený na komunikáciu, spustí
sa program CameraWindow.
Kamkordér
Windows
Vyberte položku ‘Canon
CameraWindow’ a kliknite
na tlačidlo ‘OK’.
Windows 8
Zvoľte obrazovku na výber použitia
zariadenia a potom vyberte položku
‘Downloads Images From Canon Camera
using Canon CameraWindow/Prevziať
snímky z fotoaparátu Canon pomocou
aplikácie Canon CameraWindow’.
Windows XP/Windows Vista
Keď sa zobrazí okno ‘Automatické
prehrávanie’, kliknite na položku ‘Downloads
Images From Canon Camera using
Canon CameraWindow/Prevziať snímky
z fotoaparátu Canon pomocou aplikácie
Canon CameraWindow’.
• Ak je súčasne pripojený kamkordér a čítačka
pamäťových kariet, zobrazí sa dialógové okno,
ktoré umožňuje vybrať model kamkordéra.
Skontrolujte, či sa zobrazil text ‘Canon Camera’
alebo model vášho kamkordéra, a kliknite na
tlačidlo ‘OK’.
Macintosh
3
Vždy, keď bude kamkordér a počítač
pripravený na komunikáciu, spustí
sa program CameraWindow.
Kliknite na položku [Import Images
from Camera/Importovať snímky
z fotoaparátu] a potom kliknite
na tlačidlo [Import Untransferred
Images/Importovať neprenesené
snímky].
• Importujú sa iba snímky, ktoré ste ešte
nepreniesli do počítača.
• Ak ste použili funkciu zaznamenávania do
denníka GPS, súbory denníka sa importujú
tiež.
Obsa
Ob
sah
sa
h
12
Úvod
Základné funkcie
Pokročilé funkcie
4
Príloha
Na obrazovke zobrazenej po importe
kliknite na tlačidlo [OK] a zavrite
program CameraWindow.
Importované snímky sa teraz zobrazia
v hlavnom okne programu ImageBrowser EX.
• Pri prvom spustení programu ImageBrowser
EX sa zobrazí obrazovka na zadanie
umiestnenia, kam sa majú ukladať
importované snímky. Podľa zobrazených
pokynov vyberte cieľový priečinok.
• Ak je na pamäťovej karte príliš veľa snímok
(viac ako 1 000), môžu sa vyskytnúť problémy
s importom. V tomto prípade použite
na import snímok čítačku pamäťových
kariet. Pokyny na import snímok z čítačky
pamäťových kariet nájdete v časti „Import
snímok z pamäťových kariet“.
• Import videosekvencií trvá dlhšie, pretože
majú väčšiu veľkosť súborov.
• V kamkordéroch sa súbory väčšie ako 4 GB
alebo videosekvencie dlhšie ako 1 hodina
rozdelia a zaznamenajú sa ako niekoľko
súborov. Keď sa zistia tieto súbory a zavriete
program CameraWindow, zobrazí sa správa.
Kliknutím na tlačidlo [Yes/Áno] môžete súbory
spojiť.
5
Vypnite fotoaparát alebo kamkordér.
Hoci program ImageBrowser EX možno počas spájania súborov naďalej používať,
operácie môžu byť pomalé a prehrávanie videosekvencií nemusí byť plynulé.
Windows
• Importovanie videosekvencií pomocou vstavaných funkcií systému Windows 7
na import môže zabrániť ich zobrazeniu v programe ImageBrowser EX. Na import
namiesto toho použite program CameraWindow.
• Dokonca aj keď pripojíte fotoaparát alebo kamkordér, v niektorých verziách
systému Windows sa program CameraWindow nemusí spustiť. V tomto prípade
kliknite na ponuku ‘Štart’ a vyberte položky ‘Všetky programy’ Æ ‘Canon Utilities’
Æ ‘CameraWindow’ Æ ‘CameraWindow’.
Macintosh
• Ak sa program CameraWindow nespustí ani vtedy, keď pripojíte fotoaparát, kliknite
na ikonu ‘CameraWindow’ v doku.
Súbory rozdelenej videosekvencie možno spojiť aj kliknutím pravým tlačidlom myši na priečinok
s týmito súbormi v programe ImageBrowser EX a vybratím príkazu ponuky na ich skombinovanie.
Obsa
Ob
sah
sa
h
13
Úvod
Základné funkcie
Pokročilé funkcie
Príloha
Iba fotoaparáty EOS: import snímok pomocou programu
EOS Utility
Pripojte fotoaparát EOS k počítaču a podľa nasledujúceho postupu importujte snímky:
• Tieto pokyny platia, keď je program EOS Utility správne nainštalovaný.
• Ďalšie podrobnosti nájdete v dokumente EOS Utility Návod na používanie (poskytnutom vo formáte PDF).
1
Pomocou dodaného prepojovacieho
kábla pripojte fotoaparát k počítaču.
2
Zapnite fotoaparát a spustite
program EOS Utility.
Windows
Postupujte podľa týchto krokov.
1. Na paneli úloh kliknite na ikonu
.
2. Keď sa zobrazí obrazovka naľavo, dvakrát
kliknite na ikonu .
• Na obrazovke naľavo dvakrát kliknite na
položku ‘Zmena všeobecného nastavenia’.
Teraz môžete upraviť nastavenia tak, aby
sa vždy, keď bude fotoaparát a počítač
pripravený na komunikáciu, program EOS
Utility spustil automaticky.
Macintosh
3
Vždy, keď bude fotoaparát a počítač
pripravený na komunikáciu, spustí sa
program EOS Utility.
Nakonfigurujte program EOS Utility
tak, aby sa po importe snímok
spúšťal program ImageBrowser EX.
1. Na obrazovke programu EOS Utility
s ponukou kliknite na položku
[Preferences/Predvoľby].
2. Na karte [Linked Software/Prepojený softvér]
vyberte v časti [Software to link/Softvér, ktorý
chcete prepojiť] položku [ImageBrowser EX]
a kliknite na tlačidlo [OK].
4
Kliknite na položku [Starts to download
images/Spustí preberanie snímok].
Importované snímky sa teraz zobrazia
v hlavnom okne programu ImageBrowser EX.
• Pri prvom spustení programu ImageBrowser
EX sa zobrazí obrazovka na zadanie
umiestnenia, kam sa majú ukladať
importované snímky. Podľa zobrazených
pokynov vyberte cieľový priečinok (= 13).
5
Obsa
Ob
sah
sa
h
Kliknutím na položku [Quit/Skončiť]
ukončite program EOS Utility
a potom vypnite fotoaparát.
14
Úvod
Základné funkcie
Pokročilé funkcie
Príloha
Import snímok z pamäťových kariet
Na import snímok z pamäťových kariet slúži program ImageBrowser EX. Tento program môžete
používať s fotoaparátmi EOS aj s inými fotoaparátmi alebo kamkordérmi.
Najskôr vložte pamäťovú kartu
do čítačky pamäťových kariet.
Windows
Keď sa zobrazí obrazovka na výber
činnosti, vyberte možnosť ‘View/
Download Images Using Canon
ImageBrowser EX/Zobraziť/prevziať
snímky pomocou programu Canon
ImageBrowser EX’.
Spustí sa program ImageBrowser EX
a zobrazí sa obrazovka naľavo.
Macintosh
Keď vložíte pamäťovú kartu do
čítačky pamäťových kariet, spustí
sa program ImageBrowser EX
a zobrazí sa okno naľavo.
Podľa zobrazených pokynov importujte snímky.
Obsa
Ob
sah
sa
h
15
Úvod
Základné funkcie
Pokročilé funkcie
Príloha
Tlač
Tlač jednotlivých snímok na hárok
Tlač kontaktných hárkov
Tlač jednotlivých snímok na hárok
Jednotlivé snímky môžete na samostatné hárky papiera tlačiť nasledujúcim spôsobom:
Tlač scén z videosekvencií
Hoci videosekvencie nemožno tlačiť, môžete extrahovať, uložiť a vytlačiť fotografie
z videosekvencií. Pokyny na extrakciu fotografií z videosekvencií nájdete v časti „Extrakcia
viacerých snímok z videosekvencie“.
1
Obsa
Ob
sah
sa
h
Vyberte snímku, ktorú chcete vytlačiť,
kliknite na tlačidlo [Print/Tlačiť]
a potom vyberte možnosť
[Print Images/Tlačiť snímky].
16
Úvod
Základné funkcie
Pokročilé funkcie
2
Príloha
Podľa potreby dokončite nastavenia
tlače.
1 Umožňuje zadať tlačiareň, veľkosť papiera,
1
možnosti bezokrajovej tlače atď.
4
5
2 Umožňuje vybrať uprednostňovaný formát tlače
pre príslušný dátum/čas snímania.
3 Umožňuje zadať, či sa má pri tlači zachovať pomer
strán orezaných snímok.
2
4 Slúži na orezanie snímok, aby sa netlačili nechcené
oblasti snímky.
3
5 Slúži na pridanie textu na snímky pred tlačou.
3
Obsa
Ob
sah
sa
h
Kliknite na tlačidlo [Print/Tlačiť].
Snímka sa vytlačí.
17
Úvod
Základné funkcie
Pokročilé funkcie
Príloha
Tlač kontaktných hárkov
Rady snímok môžete vytlačiť takto:
5
1
4
6
1
Vyberte snímky, ktoré chcete vytlačiť,
kliknite na tlačidlo [Print/Tlačiť]
a potom vyberte možnosť [Print
Contact Sheet/Tlačiť kontaktný
hárok].
2
Podľa potreby dokončite nastavenia
tlače.
1 Umožňuje zadať tlačiareň, veľkosť papiera a ďalšie
možnosti.
2 Slúži na zadanie počtu riadkov a stĺpcov.
3 Slúži na konfiguráciu nastavení tlače podrobností,
ako sú informácie o snímaní, hlavička alebo päta
a čísla strán.
4 Zobrazte ukážku snímok, ktoré chcete vytlačiť.
Tiež môžete vybrať snímky, ktoré chcete otočiť
alebo orezať.
2
5 Slúži na otočenie vybratých snímok.
3
6 Slúži na orezanie vybratých snímok, aby sa netlačili
nechcené oblasti snímky.
3
Obsa
Ob
sah
sa
h
Kliknite na tlačidlo [Print/Tlačiť].
Snímka sa vytlačí.
18
Úvod
Základné funkcie
Pokročilé funkcie
Príloha
Prvky na obrazovke
Hlavné okno
Panel s nástrojmi
Stromové zobrazenie
Ovládací panel prehľadávača
Spúšťacia oblasť
Hlavné okno
1
1 Spúšťacia oblasť
Slúži na výber úloh,
ktoré chcete vykonať.
3
2
4
2 Stromové zobrazenie
Slúži na výber priečinkov,
ktoré chcete zobraziť.
Podrobné informácie nájdete
v časti „Stromové zobrazenie“.
3 Panel s nástrojmi
Slúži na otáčanie alebo
odstraňovanie snímok,
prípadne na vykonávanie
iných úloh. Podrobné
informácie nájdete v časti
„Panel s nástrojmi“.
4 Oblasť prehľadávača
V tejto oblasti sa zobrazujú
rady snímok.
Ikony pri snímkach označujú
vlastnosti snímky. Podrobné
informácie nájdete v časti
„Ikony vlastností“ nižšie.
5
• Zobrazené tlačidlá sa líšia v závislosti od modelu fotoaparátu alebo
kamkordéra.
5 Ovládací panel prehľadávača
Obsahuje nastavenia, ktoré
menia zobrazenie v oblasti
prehľadávača. Podrobné
informácie nájdete v časti
„Ovládací panel prehľadávača“.
Ikony vlastností
Tieto ikony sa zobrazujú v oblasti prehľadávača pri snímkach.
Snímky zhotovené v režime Pomoc pri spájaní
Snímky zhotovené v režime AEB
Snímka RAW
Videosekvencie
Ak chcete zobraziť snímky RAW zaznamenané
s iným pomerom strán ako 4:3, použite
program Digital Photo Professional (= 39).
Snímky označené geografickými značkami
Obsa
Ob
sah
sa
h
19
Úvod
Základné funkcie
Pokročilé funkcie
Príloha
Stromové zobrazenie
Importované snímky sa spravujú pomocou priečinkov. Ak chcete zobraziť alebo prehľadávať
snímky organizované v priečinkoch, podľa dátumu snímania alebo iného kritéria, kliknite
na príslušnú položku (priečinok) v stromovom zobrazení.
• Predvolene import snímok pomocou programu CameraWindow alebo EOS Utility vytvorí nové priečinky,
v ktorých ich uloží, s názvami podľa dátumov snímania.
1
1 [Folders/Priečinky]
Slúži na zobrazenie cieľových priečinkov, v ktorých sú snímky uložené.
2 [Shooting Date/Dátum snímania]
2
Snímky organizované podľa dátumu snímania. Snímky môžete
prehľadávať vybratím dátumu (rok/mesiac/deň).
3 [People/Ľudia]
3
Sú tu uvedené mená ľudí (priradené snímkam alebo získané
z fotoaparátov s podporou funkcie Face ID). Táto oblasť je užitočná,
keď prehľadávate snímky priateľov, rodinných príslušníkov alebo
iných ľudí. (K dispozícii iba pri fotoaparátoch, ktoré podporujú
funkciu Face ID.)
4
4 [Landmarks/Orientačné body]
Priečinky nazvané podľa orientačných bodov. Keď sem pridáte názvy
orientačných bodov, ktoré predstavujú miesta alebo oblasti snímania,
môžete priradiť snímky konkrétnym priečinkom orientačných bodov,
aby ste ich mohli zobraziť spoločne.
5
6
5 [Groups/Skupiny]
Priečinky nazvané podľa skupín. Pridaním vlastných názvov skupín
môžete priradiť snímky konkrétnym priečinkom skupín, aby ste ich
mohli zobraziť spoločne.
6 [History/História]
Slúži na zobrazenie nedávno importovaných alebo vytlačených
snímok.
7
7 [Smart Grouping/Inteligentné skupiny]
Priečinky môžu byť vytvárané na základe vašich podmienok.
Po importovaní snímok do programu ImageBrowser EX sa snímky
automaticky zoradia do príslušných priečinkov podľa podmienok,
ktoré spĺňajú. Podrobné informácie nájdete v časti „Rozšírené
podmienky vyhľadávania snímok: inteligentné skupiny“.
• Zobrazené tlačidlá sa líšia v závislosti od modelu fotoaparátu alebo kamkordéra.
Obsa
Ob
sah
sa
h
20
Úvod
Základné funkcie
Pokročilé funkcie
Príloha
Miesto uloženia snímok
Predvolene sa snímky importované pomocou programu CameraWindow ukladajú na tomto
mieste v nových priečinkoch vytvorených na základe dátumu snímania: Priečinky registrované
v programe ImageBrowser EX (ani snímky v týchto priečinkoch) nepremiestňujte, neodstraňujte
ani nemeňte ich názov pomocou nástrojov operačného systému ani iného softvéru, kým
program ImageBrowser EX používate.
Windows
• Windows 8, Windows 7 alebo Vista: Na disku C v priečinku ‘Users’ →
‘XXXXX’ (prihlasovacie meno používateľa) → ‘Obrázky’.
• XP: Na disku C v priečinku ‘Documents and Settings’ → ‘XXXXX’
(prihlasovacie meno používateľa) → ‘Moje dokumenty’ → fotografie:
v podpriečinku ‘Obrázky’; videosekvencie: v podpriečinku ‘Video’ (nemusí
v niektorých prostrediach existovať).
Macintosh
Na spúšťacom disku (napríklad Macintosh HD) v priečinku ‘Users/Používatelia’ →
‘XXXXX’ (prihlasovacie meno používateľa) → ‘Pictures/Obrázky’.
Spúšťacia oblasť
Väčšinu úloh v programe ImageBrowser EX možno vykonať kliknutím na spúšťacie tlačidlo
v hlavnom okne a postupovaním podľa pokynov v novom zobrazenom okne.
1
Kliknite na požadované spúšťacie
tlačidlo.
Ak sa pod tlačidlom zobrazí ponuka, vyberte
požadovanú položku. Tieto položky sa môžu
líšiť v závislosti od modelu fotoaparátu alebo
kamkordéra.
2
Podľa pokynov dokončite úlohu.
Spúšťacie tlačidlá
[Import/Camera Settings/Importovať/
Nastavenia fotoaparátu]
Slúži na import snímok alebo vrátenie snímok
na pamäťovú kartu.
[Share/Zdieľať]
Umožňuje prikladať snímky k e-mailovým
správam alebo ich odovzdať na webové
lokality na zdieľanie.
[Slide Show/Prezentácia]
Slúži na spustenie prezentácie snímok.
[CANON iMAGE GATEWAY]
Umožňuje používať služby CANON iMAGE
GATEWAY.
[Edit/Upraviť]
Slúži na úpravu snímok.
[Print/Tlačiť]
Slúži na tlač snímok.
[Map/Mapa]
Slúži na zobrazenie snímok označených
geografickými značkami na mape. (Iba
snímky označené geografickými značkami.)
• Zobrazené tlačidlá sa líšia v závislosti od modelu fotoaparátu alebo kamkordéra.
Obsa
Ob
sah
sa
h
21
Úvod
Základné funkcie
Pokročilé funkcie
Príloha
Panel s nástrojmi
Slúži na otáčanie snímok a vykonávanie iných úloh.
1
2
3
7
4
5
6
1 Aktualizovať
5 Filtrovať podľa kategórie súboru
2 Naspäť/Ďalej
6 Filtrovať podľa hodnotenia
Slúži na aktualizáciu informácií zobrazených
v stromovom zobrazení a v oblasti prehľadávača.
Slúži na zobrazenie snímok iba s vybratým typom
súborov v oblasti prehľadávača.
Slúži na zobrazenie snímok iba s vybratým
hodnotením v oblasti prehľadávača.
Umožňuje podľa potreby zobraziť ďalšie priečinky.
3 Otočiť o 90° proti smeru hodinových
7 Vyhľadávanie snímok s textom
ručičiek/v smere hodinových ručičiek
Slúži na otočenie vybratých snímok o 90° doľava
alebo doprava.
• Ak chcete otočiť originálne snímky, aby sa
zhodovali s otočenými snímkami na obrazovke,
kliknite pravým tlačidlom myši na snímky
a vyberte možnosť [Rotate According to Rotation
Info/Otočiť podľa informácií o otočení].
Slúži na zobrazenie iba snímok s opismi, ktoré
obsahujú zadaný text. Príslušné snímky sa zobrazia
v oblasti prehľadávača.
• Snímky možno vyhľadávať podľa názvov súborov,
ciest k priečinkom, mien ľudí (v prípade snímok
z fotoaparátov podporujúcich funkciu Face ID)
a na základe informácií pridaných do snímok
(názvov orientačných bodov, názvov skupín,
značiek alebo komentárov).
4 Odstrániť
Slúži na odstránenie vybratých snímok.
Odstránené snímky sa odošlú do priečinka ‘Kôš’
alebo ‘Trash/Kôš’ na pracovnej ploche.
Ovládací panel prehľadávača
Obsahuje nastavenia, ktoré menia zobrazenie v oblasti prehľadávača.
1
2
3
5 6
4
1 Zoradiť
Umožňuje zoradiť snímky
podľa vybratého poradia.
2 Zobraziť informácie
o snímke
Slúži na zobrazenie alebo
skrytie ikony vlastností, názvu
súboru, dátumu/času snímania
a hodnotenia pri snímkach
v režime zobrazenia miniatúr.
3 Zobraziť vlastnosti snímky
Slúži na zobrazenie oblasti
vlastností napravo od oblasti
prehľadávača.
Obsa
Ob
sah
sa
h
7
4 Prepínanie medzi
režimami zobrazenia
Klikanie na toto tlačidlo
prepína medzi režimami
zobrazenia v hlavnom okne.
Režim zobrazenia
miniatúr
Režim ukážky
Zobrazenie na celej
obrazovke
5 Prispôsobiť obrazovke
Umožňuje zmeniť veľkosť snímok
a prispôsobiť ich veľkosti okna.
(K dispozícii iba v režime ukážky.)
6 Pôvodná veľkosť snímky
Slúži na zobrazenie snímok
v pôvodnej veľkosti. (K dispozícii
iba v režime ukážky.)
7 Priblížiť alebo vzdialiť
Slúži na približovanie alebo
vzďaľovanie (v režime ukážky)
alebo na zmenu veľkosti miniatúr
(v režime zobrazenia miniatúr).
22
Úvod
Základné funkcie
Pokročilé funkcie
Príloha
Prepínanie medzi režimami zobrazenia
Môžete podľa potreby prepínať oblasť prehľadávača na pohodlný režim zobrazenia.
Režim zobrazenia miniatúr:
Snímky môžete prehľadávať tak,
že budete prezerať rady miniatúr
s pohodlnou veľkosťou.
Režim ukážky:
Aktuálnu snímku môžete počas
prehľadávania miniatúr zobraziť
väčšiu.
Celá obrazovka:
Slúži na zobrazenie aktuálnej
snímky na celej obrazovke.
Návrat do pôvodného režimu zobrazenia zo zobrazenia na celej obrazovke
Ak sa chcete vrátiť na predchádzajúci režim zobrazenia, stlačte kláves ‘Esc’, kliknite na aktuálnu
fotografiu alebo dvakrát kliknite na aktuálnu videosekvenciu.
Obsa
Ob
sah
sa
h
23
Úvod
Základné funkcie
Pokročilé funkcie
Príloha
Úlohy v oblasti prehľadávača
V oblasti prehľadávača môžete vykonávať tieto úlohy:
Vyberať snímky (režim zobrazenia miniatúr)
Kliknutím na snímky ich môžete vybrať.
• Ak chcete vybrať viaceré snímky, podržte stlačený
kláves ‘Ctrl’ a klikajte na jednotlivé snímky.
• Ak chcete vybrať rozsah priľahlých snímok,
kliknite na prvú z nich a potom podržte stlačený
kláves ‘Shift’ a kliknite na poslednú snímku.
Pohodlné kontextové ponuky
Kliknutie pravým tlačidlom myši na prázdnu oblasť obrazovky alebo snímku zobrazí kontextovú
ponuku. Ponuka obsahuje podporované a pohodlné funkcie na jednom mieste. Skúste využívať
tieto ponuky na dosiahnutie vyššej efektivity.
Používanie navigátora snímok
Keď v režime ukážky približujete alebo vzďaľujete snímku, zobrazí sa okno navigátora, ktoré
znázorňuje aktuálnu pozíciu. Môžete zmeniť zobrazenú oblasť snímky presúvaním ikony
v tomto okne navigátora alebo kliknutím na plochu tohto okna.
Obsa
Ob
sah
sa
h
24
Úvod
Základné funkcie
Pokročilé funkcie
Príloha
Okno vlastností: podrobnosti o snímke
Ak chcete zobraziť vlastnosti snímky, v oblasti prehľadávača vyberte snímku a kliknite na ikonu
na ovládacom paneli prehľadávača.
1
1 Slúži na zobrazenie alebo skrytie položky s informáciami.
2 [Read-only/Iba na čítanie]
Umožňuje zabrániť prepísaniu alebo odstráneniu snímky.
3 Karta [Shooting Info/Informácie o snímaní]
Slúži na zobrazenie histogramu jasu, času uzávierky,
korekcie expozície a ďalších podrobností o snímaní.
2
4 Karta [Additional Info/Ďalšie informácie]
4
3
Slúži na zobrazenie ďalších informácií o snímke.
5
6
7
8
5 [Rating/Hodnotenie]
Podľa potreby môžete snímky hodnotiť.
6 [Person/Osoba]
Slúži na identifikáciu osôb, ktoré boli priradené snímke.
(K dispozícii iba pri fotoaparátoch, ktoré podporujú
funkciu Face ID.)
7 [Landmark/Orientačný bod]
Podľa potreby môžete zobraziť alebo zadať miesta alebo
oblasti snímania.
8 [Groups/Skupiny]
9
Podľa potreby môžete zobraziť alebo zadať názov skupiny
snímok.
9 [Tags/Značky]
10
Slúži na zadávanie kľúčových slov používaných pri
filtrovaní zobrazenia snímok.
10 [Comments/Komentáre]
Slúži na zobrazenie alebo zadanie komentárov k snímke.
Obsa
Ob
sah
sa
h
25
Úvod
Základné funkcie
Pokročilé funkcie
Príloha
Zobrazenie prezentácií
Prezentácie postupne zobrazujú viacero snímok na celej obrazovke.
Kliknite na položku [Slide Show/
Prezentácia].
Snímky vo vybratom priečinku sa budú postupne
zobrazovať.
• Môžete vybrať niekoľko snímok a obmedziť
prezentáciu na tieto snímky.
• V prezentáciách, ktoré obsahujú videosekvencie,
sa nasledujúca snímka zobrazí po skončení
videosekvencie.
Panel s ponukou prezentácie
Počas prezentácií sa zobrazuje nasledujúci panel s ponukou.
• Panel s ponukou sa skryje chvíľu po tom, ako prestanete pohybovať myšou.
1 Predchádzajúca snímka
2 Prehrať/Pozastaviť
1
2
3
4
5
3 Nasledujúca snímka
4 Nastavenia
Slúži na zadanie času zobrazenia jednotlivých snímok
a na výber prechodov prezentácie.
• Tieto nastavenia sa nevzťahujú na videosekvencie.
5 Ukončiť
Obsa
Ob
sah
sa
h
26
Úvod
Základné funkcie
Pokročilé funkcie
Príloha
Prehrávanie videosekvencií
Videosekvencie možno prehrávať v režime ukážky alebo na celej obrazovke (= 22).
Režim ukážky
1 Slúži na prehrávanie videosekvencie
a nastavenie hlasitosti.
Pri sledovaní spomalených videosekvencií
môžete použiť panel rýchlosti prehrávania
a tlačidlo prehrávania v reálnom čase ( ).
Kliknutím na toto tlačidlo spustíte prehrávanie
videosekvencie rýchlosťou, ktorou bola
zaznamenaná.
2 Umožňuje orezať nepotrebné scény
na začiatku alebo konci.
Môžete tiež vybrať a odstrániť nepotrebné
scény z krátkych videosekvencií.
1
3 Získavanie fotografií z videosekvencií
2
3
Návrat na pôvodné zobrazenie zo zobrazenia na celej obrazovke
Ak sa chcete vrátiť do režimu ukážky, stlačte kláves ‘Esc’ alebo dvakrát kliknite
na videosekvenciu.
Obsa
Ob
sah
sa
h
27
Úvod
Základné funkcie
Pokročilé funkcie
Príloha
Aktualizácia softvéru a získavanie nových
funkcií
Manuálna aktualizácia programu ImageBrowser EX
Nasledujúcim spôsobom môžete aktualizovať program ImageBrowser EX a získať všetky nové
funkcie, ktoré vydáme.
Program ImageBrowser EX bude automaticky kontrolovať dostupnosť aktualizácií alebo nových
funkcií, keď bude počítač pripojený na Internet. Ak sa zobrazí správa súvisiaca s inštaláciou,
podľa pokynov nainštalujte aktualizáciu.
Program ImageBrowser EX používajte, keď ste online, aby ste mohli využívať automatické
aktualizácie. Táto funkcia nie je k dispozícii, keď ste offline.
Manuálna aktualizácia programu ImageBrowser EX
Ak máte niekoľko fotoaparátov alebo kamkordérov, program ImageBrowser EX aktualizujte
pomocou každého z nich, pretože sa funkcie a informácie líšia v závislosti od fotoaparátu alebo
kamkordéra.
a vyberte možnosť
Kliknite na ikonu
[Update to latest version/Aktualizovať
na najnovšiu verziu].
• Na aktualizáciu programu ImageBrowser EX alebo získanie nových funkcií sú
potrebné správcovské práva.
• Na aktualizáciu programu ImageBrowser EX alebo získanie nových funkcií je
potrebné pripojenie na Internet. (Musíte mať účet u poskytovateľa internetových
služieb, nainštalovaný prehľadávač a aktívne pripojenie na Internet.)
• Rovnako ako pri normálnom prístupe na Internet sa môžu účtovať poplatky
poskytovateľovi internetových služieb za pripojenie alebo prístup.
• Ak nemôžete používať automatické aktualizácie, prejdite na webovú lokalitu
spoločnosti Canon, kde nájdete informácie o aktualizáciách alebo nových funkciách
programu ImageBrowser EX.
• Ak sa používateľská príručka k požadovanému softvéru neaktualizuje automaticky,
prevezmite ju z webovej lokality spoločnosti Canon.
Obsa
Ob
sah
sa
h
28
Úvod
Základné funkcie
Pokročilé funkcie
Príloha
Organizovanie snímok
Premiestňovanie snímok
Označovanie snímok: kategórie
Zadávanie informácií o identite (iba fotoaparáty
kompatibilné s funkciou Face ID)
Zmena poradia zoradenia snímok
Vyhľadávanie snímok
Vracanie snímok na pamäťové karty
Premiestňovanie snímok
Snímky môžete podľa potreby premiestňovať do iných priečinkov.
Ak chcete premiestniť snímku do
iného priečinka, presuňte ju myšou do
cieľového priečinka v časti [All Images/
Všetky snímky] a uvoľnite tlačidlo myši.
• Snímky sa namiesto premiestnenia skopírujú, keď
sa vybraté originálne snímky nachádzajú v priečinku
[Shooting Date/Dátum snímania], [People/Ľudia],
[Landmarks/Orientačné body], [Groups/Skupiny]
alebo [History/História] a cieľový priečinok je
v priečinku [All Images/Všetky snímky]. (V tomto
prípade sa originálne snímky nepremiestnia.)
Režim zobrazenia
miniatúr
Režim ukážky
Obsa
Ob
sah
sa
h
29
Úvod
Základné funkcie
Pokročilé funkcie
Príloha
Označovanie snímok: kategórie
Ak chcete organizovať snímky podľa orientačných bodov alebo skupín, najskôr vytvorte priečinok
pre orientačný bod alebo skupinu a potom presuňte snímky myšou do príslušného priečinka,
aby ste ich priradili do tejto kategórie.
Upozorňujeme, že samotné súbory snímok zaregistrované v priečinku [Landmarks/Orientačné body]
alebo [Groups/Skupiny] sa nepremiestnia z miesta, kde sú uložené v počítači. Buďte však opatrní pri
odstraňovaní snímok v priečinku [Landmarks/Orientačné body] alebo [Groups/Skupiny], pretože to
odstráni aj súbor snímky.
1
Vyberte položku [Create Landmark/
Vytvoriť orientačný bod] alebo
[Create Group/Vytvoriť skupinu]
a zadajte názov nového priečinka.
2
Presuňte snímky myšou do priečinka,
do ktorého ich chcete priradiť,
a uvoľnite tlačidlo myši.
Snímky sa označia, že patria do príslušného
priečinka.
Kliknutím na priečinok zobrazíte snímky
priradené tomuto priečinku.
• Odstránením priečinka [Landmarks/Orientačné body]
alebo [Groups/Skupiny] sa odstráni iba príslušný
priečinok, nie však súbory, ktoré sú mu priradené.
• Snímky možno vyhľadávať podľa kategórií, pretože
snímky, ktoré priradíte do kategórií, sa automaticky
označia pomocou informácií príslušného priečinka.
Skupiny môžete vytvárať aj tak, že vyberiete snímky, otvoríte okno vlastností, kliknete na kartu
[Additional Info/Ďalšie informácie] a zadáte názvy orientačných bodov alebo skupín.
Zmena poradia zoradenia snímok
Snímky v oblasti prehľadávača môžete zoraďovať podľa vybratých kritérií.
Na ovládacom paneli prehľadávača
a v ponuke
kliknite na ikonu
vyberte kritérium zoradenia.
Obsa
Ob
sah
sa
h
30
Úvod
Základné funkcie
Pokročilé funkcie
Príloha
Zadávanie informácií o identite (iba fotoaparáty
kompatibilné s funkciou Face ID)
Tváre na snímkach sa rozpoznajú automaticky, keď snímky importujete do programu
ImageBrowser EX, a snímky sa zoradia do skupín podľa osoby. Zadávanie informácií
o identite v programe ImageBrowser EX vám umožní vyhľadávať snímky podľa mien.
1
V časti [People/Ľudia] v stromovom
zobrazení kliknite na položku [Add
Person/Pridať osobu].
Zobrazí sa obrazovka na zadávanie osobných
informácií.
Nechcené tváre môžete zo skupín odstrániť
kliknutím na ikonu
v pravom hornom
rohu snímky s tvárou.
2
Zadajte meno osoby.
3
Vyberte snímku, ktorá bude
predstavovať príslušnú osobu,
zadajte meno, ktoré sa bude
zobrazovať vo fotoaparátoch
s podporou funkcie Face ID,
a kliknite na tlačidlo [OK].
4
Kliknite na tlačidlo [Close/Zavrieť].
Po dokončení stlačte kláves ‘Enter’.
Meno pridanej osoby sa teraz zobrazí
v stromovom zobrazení.
Ochrana osobných informácií
• Majte na pamäti, že sa mená ľudí pridajú do údajov Exif snímok, ktoré použijete
na pridanie ľudí do programu ImageBrowser EX. Podobne sa mená ľudí tiež pridajú
do údajov Exif snímky, keď potvrdíte, že tváre boli rozoznané správne (= 33).
Z tohto dôvodu buďte opatrní pri zdieľaní týchto snímok s inými ľuďmi alebo keď
uverejníte snímky online, kde ich môže vidieť veľa ľudí. Pred odovzdaním snímok alebo
videosekvencií z programu ImageBrowser EX na webové lokality na zdieľanie môžete
tiež odstrániť osobné informácie (= 51).
• Ak chcete odstrániť zaregistrované informácie o identite, kliknite v stromovom
zobrazení pravým tlačidlom myši na meno príslušnej osoby a vyberte možnosť
[Delete/Odstrániť]. (Tým sa meno osoby odstráni aj z informácií Exif snímky.)
Úprava zaregistrovaných informácií o identite
Ak chcete zmeniť snímky používané na vyhľadávanie, mená zaregistrovaných ľudí alebo snímky
predstavujúce ľudí, v stromovom zobrazení kliknite pravým tlačidlom myši na meno osoby.
Spracovávanie pri vyhľadávaní pomocou tvárí
Ak máte veľa snímok, vyhľadávanie podľa tvárí môže určitý čas trvať. Toto spracovávanie môže
pokračovať aj po zavretí programu ImageBrowser EX. Stav spracovávania môžete vidieť v malom
okne vpravo dolu na obrazovke. Ak chcete zastaviť spracovávanie, kliknite na položku [Exit/
Ukončiť].
Toto spracovávanie môžete zastaviť tak, že zrušíte možnosť [Keep analyzing face info even after
exit/Pokračovať v analýze tvárí aj po zavretí programu] na karte [Face ID/Identifikácia pomocou
tváre] v predvoľbách programu ImageBrowser EX (= 44).
Obsa
Ob
sah
sa
h
31
Úvod
Základné funkcie
Pokročilé funkcie
Príloha
Synchronizácia informácií o identite medzi počítačom a fotoaparátom
(iba fotoaparáty kompatibilné s funkciou Face ID)
Informácie z fotoaparátu možno načítať, aby bolo možné zaregistrovať ľudí v programe
ImageBrowser EX, keď používate program CameraWindow. Podobne možno vo fotoaparáte
použiť informácie o identite, ktoré zadáte v programe ImageBrowser EX. Podrobné informácie
nájdete v dokumente Program CameraWindow Užívateľská príručka.
Zobrazí sa obrazovka, na ktorej môžete nakonfigurovať automatickú synchronizáciu informácií
o identite, ak pripojíte fotoaparát, keď fotoaparát alebo počítač obsahuje informácie o identite.
Ak nechcete, aby sa obrazovka synchronizácie zobrazovala pri každom spustení programu
CameraWindow, zrušte možnosť [Synchronize automatically/Synchronizovať automaticky].
Vyhľadávanie snímok
Nasledujúcim spôsobom môžete zobraziť v oblasti prehľadávača iba snímky, ktoré zodpovedajú
zadaným podmienkam:
Vyhľadávanie snímok s textom
Snímky možno vyhľadávať podľa názvov súborov, názvov priečinkov, mien ľudí (v prípade snímok
z fotoaparátov podporujúcich funkciu Face ID) a na základe informácií pridaných do snímok
(názvov orientačných bodov, názvov skupín, značiek alebo komentárov).
Do textového poľa na paneli s nástrojmi
zadajte text, ktorý opisuje snímky.
Vyhľadávanie podľa typu súboru
Zobrazenie môžete zoskupiť podľa požadovaného typu súboru. Vyberte typy súborov fotografií
alebo videosekvencií.
Na paneli s nástrojmi kliknite na
a vyberte typ súboru.
ikonu
Vyhľadávanie pomocou hodnotenia
Na paneli s nástrojmi kliknite na
a vyberte hodnotenie
ikonu
(počet hviezd).
Obsa
Ob
sah
sa
h
32
Úvod
Základné funkcie
Pokročilé funkcie
Príloha
Vyhľadávanie snímok pomocou tvárí: režim zobrazenia miniatúr
(iba fotoaparáty kompatibilné s funkciou Face ID)
V stromovom zobrazení kliknite
na meno osoby.
Snímky, ktoré môžu obsahovať túto osobu,
sa zobrazia v oblasti prehľadávača.
• Snímky označené ikonou
v pravom dolnom rohu
možno túto osobu neobsahujú. Premiestnite kurzor
myši nad rám, aby sa zobrazila správa [Add this
person?/Pridať túto osobu?]. Ak chcete osobu pridať,
kliknite na ikonu . Inak kliknite na ikonu .
Vyhľadávanie snímok pomocou tvárí: režim ukážky
(iba fotoaparáty kompatibilné s funkciou Face ID)
1
Vyberte snímku, na ktorej sú ľudia,
a zobrazte ju v režime ukážky.
2
Kliknite na ikonu
prehľadávača.
v oblasti
Meno osoby sa zobrazí pod jej tvárou.
• Mená označené znamienkom [?] sa nemusia
zhodovať s príslušnou osobou. Ak chcete osobu
pridať, premiestnite kurzor nad rám a kliknite
na ikonu . Inak kliknite na ikonu .
• Ak sa v poli pre meno zobrazí iba znamienko [?],
kliknite na pole a zadajte meno osoby.
Ak vyhľadávanie snímok nefunguje podľa očakávania, skúste upraviť nastavenie na paneli pre
položku [The number of similar faces displayed when searched by person/Počet podobných tvárí
zobrazených pri vyhľadávaní osoby] na karte [Face ID/Identifikácia pomocou tváre] v predvoľbách
programu ImageBrowser EX (= 44). Ak sú napríklad vo výsledkoch vyhľadávania nesprávne
snímky, posuňte jazdca smerom k položke [Min], a ak sa požadované snímky nenájdu, posuňte
ho smerom k položke [Max].
Obsa
Ob
sah
sa
h
33
Úvod
Základné funkcie
Pokročilé funkcie
Príloha
Rozšírené podmienky vyhľadávania snímok: inteligentné skupiny
1
V stromovom zobrazení kliknite
na položky [Smart Grouping/
Inteligentné skupiny] Æ [Define
Conditions/Definovať podmienky].
Zobrazí sa obrazovka na zadávanie podmienok.
2
Zadajte podmienky filtrovania.
3
Zadajte názov podmienok a kliknite
na tlačidlo [OK].
• Ako podmienky môžete zadať dátum snímania
a ďalšie informácie o snímke.
• Podrobné informácie o ďalších informáciách
o snímke nájdete v časti „Označovanie snímok“.
Vytvorí sa nový priečinok, v ktorom môžete
zobraziť snímky zodpovedajúce zadaným
podmienkam.
• Dokonca aj snímky importované neskôr, ktoré
zodpovedajú príslušnej podmienke, sa automaticky
zobrazia v tomto priečinku.
Buďte opatrní pri odstraňovaní akýchkoľvek snímok v priečinkoch [Smart Grouping/
Inteligentné skupiny], pretože sa pôvodné snímky odstránia.
Vracanie snímok na pamäťové karty
Snímky importované do počítača možno tiež vrátiť do fotoaparátu pomocou čítačky pamäťových
kariet. Vrátené snímky možno zobraziť vo fotoaparáte.
• Program EOS Utility nemožno použiť na vrátenie snímok priamo do fotoaparátov EOS.
1
Do čítačky pamäťových kariet
vložte pamäťovú kartu, ktorá
bola naformátovaná v príslušnom
fotoaparáte.
2
V hlavnom okne programu
ImageBrowser EX vyberte snímky,
ktoré chcete vrátiť do fotoaparátu.
3
Kliknite na položku [Import/Camera
Settings/Importovať/Nastavenia
fotoaparátu] a vyberte možnosť
[Transfer Images to Memory Card/
Preniesť snímky na pamäťovú kartu].
• Možno vrátiť iba snímky vo formáte JPEG, MOV alebo MP4 (okrem videosekvencií vo
formáte MP4 z kamkordérov) a iba do fotoaparátov, ktoré podporujú tieto formáty.
Podrobné informácie nájdete v užívateľskej príručke k fotoaparátu.
• Na pamäťové karty možno zapisovať iba snímky, ktoré vyhovujú štandardu DCF.
• Vrátenie snímok nemusí byť možné po úprave snímok alebo úprave informácií
v počítači.
Obsa
Ob
sah
sa
h
34
Úvod
Základné funkcie
Pokročilé funkcie
Príloha
Úprava statických snímok
• Úprava snímok JPEG
Korekcia červených očí
Pridávanie textu na snímky
Používanie programu PhotoStitch
na vytvorenie panoramatickej snímky
Automatická úprava snímok
Úprava farby a jasu
Zvýraznenie obrysov na snímkach
na zvýšenie ostrosti
• Úprava snímok RAW
Spracovávanie snímok RAW pomocou
programu Digital Photo Professional
Orezávanie snímok
Prvé kroky všetkých úloh úprav
Obsa
Ob
sah
sa
h
1
V oblasti prehľadávača vyberte
snímku, ktorú chcete upraviť.
2
Kliknite na spúšťacie tlačidlo [Edit/
Upraviť] a v príslušnej ponuke
vyberte možnosť úprav.
3
Podľa zobrazených pokynov
dokončite úlohu.
35
Úvod
Základné funkcie
Pokročilé funkcie
Príloha
Korekcia červených očí
Ak sú oči po použití blesku červené, môžete obnoviť prirodzenú farbu očí.
[Edit/Upraviť] Æ [Correct Red-eye/
Opraviť efekt červených očí]
Automatická úprava snímok
Slúži na automatickú úpravu farebného odtieňa a jasu.
[Edit/Upraviť] Æ [Auto Correct/
Opraviť automaticky]
Úprava farby a jasu
Pomocou rôznych metód môžete upraviť farebný odtieň a jas snímky.
Windows
[Edit/Upraviť] Æ [Adjust Color and
Brightness/Upraviť farbu a jas]
• Na obrazovke, ktorá sa zobrazí ďalej, môžete tiež
upravovať snímky pomocou histogramu a kriviek
odtieňov.
Macintosh
[Edit/Upraviť] Æ [Adjust Color and
Brightness/Upraviť farbu a jas]
[Edit/Upraviť] Æ [Correct Levels/
Opraviť úrovne]
[Edit/Upraviť] Æ [Correct Tone Curves/
Opraviť krivky odtieňov]
Obsa
Ob
sah
sa
h
36
Úvod
Základné funkcie
Pokročilé funkcie
Príloha
Zvýraznenie obrysov na snímkach na zvýšenie ostrosti
Snímky môžete upraviť tak, aby vyzerali ostrejšie, zvýraznením obrysov ľudí a iných objektov.
[Edit/Upraviť] Æ [Increase Sharpness/
Zvýšiť ostrosť]
Windows
Maskovanie neostrostí [Radius/
Polomer] je veľkosť, pri ktorej
sa zisťujú obrysy, a položka
[Threshold/Prah] je referenčná
hodnota používaná na určenie
obrysov.
Orezávanie snímok
Môžete orezať všetky nechcené vonkajšie časti a nechať iba požadovanú oblasť.
[Edit/Upraviť] Æ [Crop Image/
Orezať snímku]
• Oblasť na orezanie môžete tiež určiť tak, že zadáte
číselné hodnoty alebo zadáte pomer strán.
Pridávanie textu na snímky
Text môžete na snímky pridať takto:
[Edit/Upraviť] Æ [Insert Text/
Vložiť text]
• Na dosiahnutie hladších okrajov textu začiarknite
políčko [Antialias/Vyhladiť]. Text lepšie splynie
s pozadím.
Obsa
Ob
sah
sa
h
37
Úvod
Základné funkcie
Pokročilé funkcie
Príloha
Používanie programu PhotoStitch na vytvorenie
panoramatickej snímky
Môžete vytvárať širokouhlé panoramatické snímky zo série snímok zaznamenaných miernym
posunutím fotoaparátu pred každou snímkou.
[Edit/Upraviť] Æ [Stitch Photos/
Spojiť fotografie]
Ak sa zobrazí správa súvisiaca s nedostatkom pamäte, vyskúšajte toto:
• Zavrite všetky programy okrem programu PhotoStitch.
• Použite menej snímok. Zmenšite veľkosť súborov snímok.
• Na karte [Save/Uložiť] vyberte položku [Adjust image/Upraviť snímku]
a v položke [Saved Image Size/Veľkosť uloženej snímky] zadajte menšiu veľkosť.
Používanie programu PhotoStitch s režimom Pomoc pri spájaní
Pri snímkach zaznamenaných v režime snímania Pomoc pri spájaní program PhotoStitch môže
automaticky zistiť poradie snímok a smer spájania, čím spojenie snímok zjednoduší. (Niektoré
modely fotoaparátov alebo kamkordérov nemusia režim Pomoc pri spájaní ponúkať.)
Obsa
Ob
sah
sa
h
38
Úvod
Základné funkcie
Pokročilé funkcie
Príloha
Spracovávanie snímok RAW pomocou programu Digital
Photo Professional
Snímky RAW možno konvertovať do formátu JPEG alebo TIFF.
1
V programe ImageBrowser EX
kliknite na položku [Edit/Upraviť]
a vyberte možnosť [Process RAW
Images/Spracovať snímky RAW].
Spustí sa program Digital Photo Professional.
• Program môžete spustiť aj tak, že kliknete
na ponuku ‘Štart’, vyberiete položku ‘Všetky
programy’ alebo ‘Programy’ a potom vyberiete
položky ‘Canon Utilities’ → ‘Digital Photo
Professional XXX’ (XXX označuje číslo verzie)
→ ‘Digital Photo Professional’.
Paleta s nástrojmi programu Digital Photo
Professional
1 2 3
4
5
2
Vyberte priečinok, v ktorom sú
uložené snímky.
3
Vyberte snímku.
4
Kliknite na tlačidlo
[Edit image
window/Okno úprav snímky].
Zobrazí sa paleta s nástrojmi.
5
Pomocou palety s nástrojmi podľa
potreby upravte jas a vyváženie
bielej farby snímky.
• Podrobnosti úpravy (informácie o podmienkach
spracovania snímky) sa uložia spoločne so snímkou
ako „recept“.
• V programe Digital Photo Professional je optimálna
úprava snímky pre príslušný motív alebo objekt
možná zadaním štýlu obrázka.
• Atribúty snímky, ktoré možno upraviť, sa líšia
v závislosti od modelu fotoaparátu.
1 Krivky odtieňov slúžia na úpravu všetkých kanálov
RGB súčasne alebo jednotlivých kanálov samostatne.
2 Táto možnosť slúži na zníženie šumu večerných
snímok alebo pri vysokej citlivosti ISO.
3 Táto možnosť slúži na korekciu chýb objektívov
na snímkach zaznamenaných pomocou
fotoaparátov EOS.
4 Táto možnosť umožňuje upraviť jas snímky,
vyváženie bielej farby alebo štýl obrázka.
5 Táto možnosť umožňuje upraviť kontrast,
farebný odtieň, sýtosť farieb a iné atribúty.
Obsa
Ob
sah
sa
h
39
Úvod
Základné funkcie
Pokročilé funkcie
Príloha
Tlač
Ak chcete tlačiť z programu Digital Photo Professional, v hlavnom okne vyberte snímky a potom
vyberte požadovanú funkciu tlače v ponuke [File/Súbor]. K dispozícii sú tieto možnosti tlače:
Možnosť tlače
Opis
Tlačiť
Snímky sa automaticky usporiadajú na tlač jednej snímky na hárok.
Tlačiť s podrobným
nastavením
Snímky môžete usporiadať podľa potreby na tlač jednej snímky na hárok. Ak chcete,
môžete pridávať nadpisy, informácie o snímaní atď.
Tlačiť kontaktné hárky
Umožňuje tlačiť rady snímok na jeden hárok. (Môžete tiež zadať rozloženie a počet
snímok, pridať text a omnoho viac.)
• Snímanie snímok RAW je možné iba pomocou fotoaparátov, ktoré podporujú formát
RAW. Podrobné informácie nájdete v užívateľskej príručke k fotoaparátu.
• V programe Digital Photo Professional možno spracovávať iba snímky RAW
podporované týmto programom. Pozrite si užívateľskú príručku k fotoaparátu.
• Podrobnejší opis funkcií je k dispozícii v dokumente Digital Photo Professional
Návod na používanie, ktorý môžu používatelia fotoaparátov EOS zobraziť
z dodaného disku CD-ROM a ostatní používatelia ho môžu prevziať z webovej
lokality spoločnosti Canon.
Definícia snímok RAW
Snímky RAW obsahujú neupravené údaje zaznamenané obrazovým senzorom fotoaparátu.
Na rozdiel od bežných snímok JPEG sú údaje v zásade „surové“ (neupravené a nekomprimované),
čo umožňuje spracovanie snímky (konverziu) v počítači bez straty kvality obrazu.
Spracovávanie snímok vo fotoaparáte
Normálne
snímanie
Údaje
z obrazového
senzora
zo snímky
Spracovávanie snímok v počítači
Úprava snímky
Kompresia
Snímka JPEG
Automatická úprava
a kompresia snímok
Zhotovovanie snímok RAW
Snímka RAW
• Podporované väčšinou programov.
• Údaje sú už komprimované, preto úprava
snímok zvyčajne zníži kvalitu.
Spracovávanie snímok
RAW pomocou
programu Digital
Photo Professional
Úprava snímky
Kompresia
Snímky
JPEG/TIFF
• Snímky možno zobrazovať a upravovať bez straty
kvality obrazu.
• Pred zobrazením vo väčšine programov je potrebné
spracovanie v programe Digital Photo Professional.
Obsa
Ob
sah
sa
h
40
Úvod
Základné funkcie
Pokročilé funkcie
Príloha
Označovanie snímok
Hodnotenie snímok
Označovanie snímok: kľúčové slová
Označovanie snímok: orientačné body
a skupiny
Označovanie snímok: komentáre
V okne vlastností (= 25) môžete zadať požadované podrobnosti o snímke.
Typy podrobností o snímke
Nasledujúce dodatočné informácie sa používajú na organizovanie, zobrazovanie
a označovanie snímok.
Informácie
Podrobnosti
Spôsob pridania
Hodnotenie
Obľúbené snímky
môžete ohodnotiť
pridaním hviezd ( ).
• ImageBrowser EX
• Digital Photo Professional
• Fotoaparát/kamkordér
(nastavenie obľúbených
položiek)
• Windows 8/Windows 7/
Windows Vista (hodnotenie)
{
{
Orientačný
bod
Môžete klasifikovať
snímky identifikovaním
orientačných bodov
(miest alebo budov,
kde boli zhotovené)
ImageBrowser EX
{
×
Skupina
Snímky môžete
klasifikovať pridaním
názvu skupiny
{
×
Značka
Z upraviteľného zoznamu
môžete vybrať objekt
alebo udalosť
{
×
Komentáre
K snímkam môžete podľa
potreby pridať poznámky,
opísať podmienky snímania,
svoje spomienky a pod.
{
×
• Značky zobrazované pod miniatúrami môžete vybrať kliknutím na ikonu
prehľadávača.
Obsa
Ob
sah
sa
h
Používané pri
vyhľadávaní
snímok
Zobrazované
pod miniatúrami
na ovládacom paneli
41
Úvod
Základné funkcie
Pokročilé funkcie
Príloha
Hodnotenie snímok
K dispozícii je šesť možností hodnotenia: 1 – 5 hviezd ( ,
,
,
,
),
žiadne hodnotenie.
Pomocou hodnotenia môžete obmedziť zobrazenie snímok iba na vaše obľúbené
snímky (= 22).
1
Otvorte okno vlastností a kliknite
na položku [Additional Info/Ďalšie
informácie].
2
V časti [Rating/Hodnotenie]
kliknutím na ikonu alebo
zadajte hodnotenie snímky.
• Snímky môžete hodnotiť aj takto:
– Klikajte pravým tlačidlom myši na snímky
a priraďte im hodnotenie z kontextovej ponuky.
– Vo fotoaparáte alebo kamkordéri použite
nastavenie „Obľúbené položky“.
– Program Digital Photo Professional 3.9 alebo
novší.
Hodnotenie snímok vo fotoaparáte alebo kamkordéri je možné iba na modeloch,
ktoré túto funkciu podporujú. Podrobné informácie nájdete v užívateľskej príručke
k fotoaparátu alebo kamkordéru.
Označovanie snímok: orientačné body a skupiny
Snímky môžete priraďovať k orientačným bodom alebo do skupín rovnako, ako ich priraďujete do
kategórií (postup je opísaný v časti „Označovanie snímok: kategórie“).
Obsa
Ob
sah
sa
h
42
Úvod
Základné funkcie
Pokročilé funkcie
Príloha
Označovanie snímok: kľúčové slová
Kľúčové slová môžete zadať nasledujúcim spôsobom. Snímky môžete vyhľadávať pomocou slov,
ktoré zadáte ako kľúčové slová (= 32).
1
Otvorte okno vlastností a kliknite
na položku [Additional Info/Ďalšie
informácie].
2
Kliknite na položku [Add tag/Pridať
značku] a zadajte kľúčové slovo.
• Snímky môžete označovať tak, že na ne kliknete
pravým tlačidlom myši a v ponuke vyberiete
príslušnú značku.
Označovanie snímok: komentáre
Nasledujúcim spôsobom môžete pre snímku pridať ľubovoľné [Comments/Komentáre].
Snímky môžete vyhľadávať pomocou zadaných komentárov (= 32).
Obsa
Ob
sah
sa
h
1
Otvorte okno vlastností a kliknite
na položku [Additional Info/Ďalšie
informácie].
2
Zadajte text do poľa [Comments/
Komentáre].
43
Úvod
Základné funkcie
Pokročilé funkcie
Príloha
Nastavenia predvolieb
Konfigurácia nastavení predvolieb
Konfigurácia nastavení predvolieb
1
Kliknite na ikonu
.
2
Podľa potreby nakonfigurujte
nastavenia na obrazovke Predvoľby.
• Prispôsobenie niektorých modelov fotoaparátov
alebo kamkordérov si môže vyžadovať pridanie
ďalšieho cieľového priečinka. V tomto prípade
pomocou predvolieb programu ImageBrowser EX
pridajte priečinok.
Obsa
Ob
sah
sa
h
44
Úvod
Základné funkcie
Pokročilé funkcie
Príloha
Úprava videosekvencií
Úprava videosekvencií
Extrakcia viacerých snímok z videosekvencie
Úprava videomomentky z fotoaparátu EOS (iba fotoaparáty EOS)
Úprava videosekvencií
Nasledujúcim spôsobom môžete orezávať videosekvencie, kombinovať videosekvencie
a fotografie a vytvárať originálne videosekvencie alebo inak upravovať videosekvencie.
Môžete tiež pridávať nadpisy alebo iný text, hudbu na pozadí a rôzne špeciálne efekty.
1
Vyberte videosekvenciu.
2
Kliknite na tlačidlo [Edit/Upraviť]
a vyberte možnosť [Edit Movies/
Upravovať videosekvencie].
3
Podľa pokynov dokončite úlohu.
• Videosekvencie upravené týmto spôsobom nemožno vrátiť do fotoaparátu.
• Prehrávanie niektorých scén nemusí byť plynulé, ak po úprave videosekvencie
zmeníte frekvenciu snímok.
• Ukladanie videosekvencií môže nejaký čas trvať. Konkrétne ukladanie videosekvencií
vo formáte MOV môže trvať dlho. Majte na pamäti, že potrebný čas sa môže výrazne
líšiť v závislosti od výkonu počítača a veľkosti videosekvencie (rozlíšenia).
Obsa
Ob
sah
sa
h
45
Úvod
Základné funkcie
Podporovaná dĺžka videosekvencie
Maximálne podporované dĺžky
videosekvencií, ktoré môžete uložiť,
sú uvedené napravo. Ak sa pokúsite
uložiť videosekvenciu dlhšiu ako uvedené
údaje, zobrazí sa správa. V takom
prípade orežte videosekvenciu alebo
zmenšite jej veľkosť (znížte rozlíšenie).
• Videosekvencie nasnímané pomocou
fotoaparátov EOS, ktoré upravíte
týmto spôsobom, sa pred uložením
skonvertujú do kompresného formátu
videosekvencií určeného programom
ImageBrowser EX. Z tohto dôvodu môžu
byť videosekvencie v inom kompresnom
formáte videosekvencií, než bolo zadané
vo fotoaparáte.
Pokročilé funkcie
Veľkosť
(rozlíšenie)
1920×1080
1280×720
640×480
320×240
Príloha
Maximálna dĺžka (MOV)
23,976 sním. za s/
50 sním. za s/
25 sním. za s/
59,94 sním. za s*
29,97 sním. za s*
Menej ako 10 min.
—
Menej ako 20 min. Menej ako 10 min.
Menej ako 30 min. Menej ako 20 min.
Menej ako 60 min.
—
* Vo fotoaparáte je údaj 23,976 sním. za s označovaný
ako 24 sním. za s, 29,97 sním. za s ako 30 sním. za s a
59,94 sním. za s ako 60 sním. za s.
Veľkosť
(rozlíšenie)
1280×720
Maximálna dĺžka (MP4)
Menej ako 30 min.
Orezávanie videosekvencií
Nepotrebné časti na začiatku alebo konci môžete orezať takto:
1
V režime ukážky vyberte
videosekvenciu.
2
Kliknite na ikonu
3
Ak chcete určiť časti, ktoré sa majú
orezať, ťahajte konce stupnice
zobrazenej naľavo. Ľavý bod
označuje začiatok videosekvencie
a pravý bod jej koniec.
4
Kliknite na tlačidlo [Save/Uložiť].
.
• Môžete tiež vybrať a odstrániť nepotrebné scény
z krátkych videosekvencií.
Obsa
Ob
sah
sa
h
46
Úvod
Základné funkcie
Pokročilé funkcie
Príloha
Extrakcia viacerých snímok z videosekvencie
Obľúbené scény z videosekvencií môžete uložiť samostatne ako fotografie.
1
Vyberte videosekvenciu.
2
Kliknite na tlačidlo [Edit/Upraviť]
a vyberte možnosť [Extract Multiple
Images from Movie/Extrahovať
viaceré snímky z videosekvencie].
3
Podľa pokynov dokončite úlohu.
Úprava videomomentky z fotoaparátu EOS
(iba fotoaparáty EOS)
1
Vyberte album videomomentiek.
2
[Edit/Upraviť] Æ [Edit EOS Video
Snapshot/Upraviť videomomentku
z fotoaparátu EOS]
Ak chcete skontrolovať, či je súbor
videomomentka, otvorte jeho vlastnosti.
Spustí sa úloha EOS Video Snapshot Task.
• Dokument EOS Video Snapshot Task Návod na
používanie (vo formáte PDF) môžete tiež otvoriť
z Pomocníka úlohy EOS Video Snapshot Task.
Obsa
Ob
sah
sa
h
47
Úvod
Základné funkcie
Pokročilé funkcie
Príloha
Používanie služieb online, odosielanie snímok
e-mailom
Dostupné služby
Používanie rozšírených funkcií programu ImageBrowser EX
Dostupné služby
S programom ImageBrowser EX možno používať rôzne služby online. Dostupnosť služieb
CANON iMAGE GATEWAY sa môže líšiť v závislosti od oblasti.
CANON iMAGE GATEWAY
Webová lokalita CANON iMAGE GATEWAY ponúka fotografické služby online zákazníkom
používajúcim fotoaparát alebo kamkordér Canon. Po zaregistrovaní sa ako člen (bezplatnom)
môžete zdieľať svoje fotografie vo fotoalbumoch online a využiť mnoho ďalších služieb.
Navštívte webovú lokalitu CANON iMAGE GATEWAY (http://canon.com/cig), ak chcete získať
najnovšie informácie o tom, kde na svete sú tieto služby dostupné. Tiež navštívte miestnu
webovú lokalitu CANON iMAGE GATEWAY, ak chcete zistiť, ktoré služby sú v ponuke
vo vašej oblasti.
• Registrácia člena v službe CANON iMAGE GATEWAY (bezplatná)
1
Kliknite na položku [CANON iMAGE
GATEWAY] a vyberte možnosť
[Register/Add Product/Zaregistrovať
sa alebo pridať produkt].
2
Podľa pokynov dokončite úlohu.
Registrácia z disku CD-ROM
Registrácia člena je možná aj pomocou dodaného disku CD-ROM. V tomto prípade kliknite
na paneli inštalátora CANON iMAGE GATEWAY na položku [Register/Zaregistrovať sa].
Obsa
Ob
sah
sa
h
48
Úvod
Základné funkcie
Pokročilé funkcie
Príloha
• Používanie služby CANON iMAGE GATEWAY
Kliknite na položku [CANON iMAGE
GATEWAY] a vyberte požadovanú
možnosť.
Používanie rozšírených funkcií programu ImageBrowser EX
• Prikladanie snímok k e-mailovým správam
Snímky môžete zdieľať ako prílohy e-mailových správ.
• Odovzdávanie videosekvencií do služby YouTube
Videosekvencie môžete odovzdávať do služby YouTube. (Je potrebné sa najskôr v službe YouTube
zaregistrovať. Podrobné informácie nájdete na webovej lokalite služby YouTube.)
• Odovzdávanie snímok do služby Facebook
Snímky môžete odovzdávať do služby Facebook. (Je potrebné sa najskôr v službe Facebook
zaregistrovať. Podrobné informácie nájdete na webovej lokalite služby Facebook.)
Obsa
Ob
sah
sa
h
49
Úvod
Základné funkcie
Pokročilé funkcie
Príloha
Používanie rozšírených funkcií programu ImageBrowser EX
Prikladanie snímok k e-mailovým správam
Snímky môžete posielať ako prílohy e-mailov.
1
Vyberte snímku.
2
Kliknite na tlačidlo [Share/Zdieľať],
vyberte možnosť [E-mail Images/
Odoslať snímky e-mailom] a podľa
potreby zadajte veľkosť a ďalšie
nastavenia.
Windows
3
Kliknite na položku [Attach to Email/
Priložiť k e-mailu].
Spustí sa predvolený e-mailový program
a zobrazí sa obrazovka na vytvorenie správy.
Vybraté snímky sa zobrazia ako prílohy.
• Snímky sa uložia v určenom cieľovom priečinku, ak
ste v položke [After Finishing the Task/Po dokončení
úlohy] v ponuke [Custom Settings/Vlastné nastavenia]
vybrali možnosť [Save to Folder/Uložiť v priečinku].
• Ak sa e-mailový program nespustí automaticky,
pred manuálnym spustením programu uložte snímky
v počítači a potom ich priložte k e-mailu a odošlite.
V ponuke [Custom Settings/Vlastné nastavenia]
podľa potreby zadajte, kam sa snímky uložia.
Macintosh
3
Kliknite na položku [Finish/Dokončiť].
Spustí sa predvolený e-mailový program
a zobrazí sa obrazovka na vytvorenie správy.
• Snímky sa ukladajú na spúšťacom disku
v priečinku ‘Users/Používatelia’ → ‘XXXXX’
(prihlasovacie meno používateľa) →
‘Library/Knižnica’ → ‘Preferences’ →
‘SendEmailUserData’, v podpriečinku ‘Email
Images’.
• Ak sa e-mailový program nespustí automaticky,
spustite ho manuálne z priečinka ‘Applications/
Aplikácie’.
4
Obsa
Ob
sah
sa
h
Priložte uložené snímky k e-mailovej
správe.
50
Úvod
Základné funkcie
Pokročilé funkcie
Príloha
Windows
Ak
k chcete,
h
aby
b sa váš e-mailový program spúšťal automaticky, program musí byť
nakonfigurovaný ako klient MAPI používaný v počítači.
Konfigurácia automatického spúšťania e-mailového programu
Windows
Macintosh
• Windows 8, Windows 7: E-mailový program musí byť nainštalovaný vopred.
Ak chcete zmeniť predvolený e-mailový program, kliknite na ponuku ‘Štart’
a vyberte položku ‘Predvolené programy’.
• Windows Vista: Nakonfigurujte nastavenia vo svojom bežnom e-mailovom
programe. Ak chcete napríklad nakonfigurovať program Windows Mail,
spustite program Windows Mail a v ponuke ‘Nástroje’ vyberte položky
‘Možnosti’ → ‘Predvolené programy na výmenu správ’ → ‘Táto aplikácia
nie je predvoleným programom na prácu s poštou’ → ‘Predvoliť’.
• Windows XP: Spustite program Internet Explorer a v ponuke ‘Nástroje’ vyberte
položku ‘Možnosti siete Internet’. Na karte ‘Programy’ zadajte program
do poľa ‘E-mail’.
V priečinku ‘Applications/Aplikácie’ dvakrát kliknite na ikonu ‘Mail/Pošta’
a spustite aplikáciu Mail. V ponuke ‘Mail/Pošta’ vyberte položku ‘Preferences/
Predvoľby’ a potom na karte ‘General/Všeobecné’ zadajte príslušný program.
Odovzdávanie snímok alebo videosekvencií na webové lokality
na zdieľanie
Nasledujúcim spôsobom môžete odovzdať svoje snímky alebo videosekvencie na webové lokality
na zdieľanie. Použite snímky alebo videosekvencie, ktoré sú už uložené v počítači, alebo priamo
odovzdajte fotografie alebo videosekvencie z fotoaparátu.
1
Vyberte snímku alebo
videosekvenciu.
• Pre službu YouTube môžete vybrať iba
videosekvencie a pre albumy v službe
Facebook iba snímky.
2
Kliknite na tlačidlo [Share/
Zdieľať] a vyberte webovú lokalitu
na zdieľanie.
Zobrazí sa obrazovka naľavo.
Obsa
Ob
sah
sa
h
51
Úvod
Základné funkcie
Pokročilé funkcie
3
Príloha
Ak je to potrebné, pred odovzdávaním
odstráňte osobné informácie.
• Ak chcete z vybratých snímok alebo
videosekvencií odstrániť osobné informácie,
po výbere snímky alebo videosekvencie v časti
[List/Zoznam] znázornenej naľavo, vyberte
položku [Delete privacy-related information
(such as people and places)/Odstrániť
informácie súvisiace s ochranou osobných
údajov (napríklad ľudí a miesta)].
• Ak chcete odstrániť osobné informácie zo
všetkých snímok alebo videosekvencií v časti
[List/Zoznam], vyberte možnosť [Apply to
all images/Použiť pre všetky snímky] alebo
[Apply to all movies/Použiť pre všetky
videosekvencie].
4
Zadajte opis a kliknite na tlačidlo
[Upload/Odovzdať].
5
Zadajte svoje meno používateľa
a heslo pre webovú lokalitu
na zdieľanie a kliknite na tlačidlo
[Log in/Prihlásiť sa].
• Neobmedzenú podporu odovzdávania nemožno zaručiť. Závisí to od parametrov
a aktualizácií príslušnej webovej lokality.
• Nemusí byť možné odovzdať snímky alebo videosekvencie upravené v počítači.
• Odovzdávanie vyžaduje pripojenie na Internet. Musíte mať účet u poskytovateľa
internetových služieb, nainštalovaný prehľadávač a aktívne pripojenie na Internet.
• Rovnako ako pri normálnom prístupe na Internet sa môžu účtovať poplatky
poskytovateľovi internetových služieb za pripojenie alebo prístup.
• Maximálna dĺžka videosekvencií, ktoré môžete odovzdať do služby YouTube,
je kratšia ako 15 minút a maximálna veľkosť súboru je menšia ako 2 GB.
Obsa
Ob
sah
sa
h
52
Úvod
Základné funkcie
Pokročilé funkcie
Príloha
GPS
Zobrazenie snímok označených geografickými značkami na mape: Map Utility
Zobrazenie snímok označených geografickými značkami
na mape: Map Utility
Pomocou snímok označených geografickými značkami a denníkov GPS môžete jednoducho
na mape zobraziť, kde boli snímky vytvorené, a zobraziť trasu precestovanú s fotoaparátom.
Pridávanie alebo odstraňovanie lokalizačných informácií je tiež jednoduché.
Tento program používa službu Google Maps™ na zobrazovanie miest, kde boli snímky vytvorené,
a precestovaných trás na mape. Lokalizačné informácie v snímkach a denníky GPS sa odosielajú
poskytovateľom služieb.
• Odovzdávanie vyžaduje pripojenie na Internet. Musíte mať účet u poskytovateľa
internetových služieb, nainštalovaný prehľadávač a aktívne pripojenie na Internet.
• Rovnako ako pri normálnom prístupe na Internet sa môžu účtovať poplatky
poskytovateľovi internetových služieb za pripojenie alebo prístup.
• Google, Google Maps a Google Earth sú ochranné známky spoločnosti Google Inc.
• Snímky označené geografickými značkami a denníky GPS môžu obsahovať
osobne identifikovateľné informácie. Buďte opatrní pri zdieľaní súborov alebo pri
uverejňovaní snímok online, kde ich môže vidieť mnoho ľudí.
• Nepoužívajte nástroj Map Utility so snímkami, ktoré práve upravujete v programe
Digital Photo Professional. Mohlo by to zabrániť správnemu uloženiu zmien.
Obsa
Ob
sah
sa
h
1
Vyberte snímku.
2
Kliknite na tlačidlo [Map/Mapa].
Spustí sa nástroj Map Utility.
53
Úvod
Základné funkcie
Pokročilé funkcie
Príloha
Vyberte režim zobrazenia.
3
Zobrazovanie alebo upravovanie trás
2
3
1
8
7
4
5
6
1 Obsahuje zoznam snímok vybratých v programe
ImageBrowser EX.
2 Slúži na zadanie miesta na vyhľadanie súvisiacich
snímok.
3 Kliknutím na túto ikonu exportujete súbory
s lokalizačnými údajmi, ktoré môžete zobraziť
v programe Google Earth. (Používanie týchto
súborov vyžaduje, aby bol nainštalovaný program
Google Earth. Upozorňujeme, že zobrazenie
nemusí byť v niektorých verziách programu
Google Earth správne.)
4 Slúži na pridávanie snímok.
5 Slúži na pridávanie alebo odstraňovanie
lokalizačných informácií zo snímok.
6 Slúži na označenie snímok v aktuálnej oblasti
na mape pomocou názvov orientačných bodov.
7 Miesta snímania sú na mape označené špendlíkmi.
8 Aktuálna snímka sa zobrazuje v kontextovom
okne.
• Zobrazené tlačidlá sa líšia v závislosti od modelu fotoaparátu alebo kamkordéra.
Táto funkcia nástroja Map Utility pracuje so snímkami označenými geografickými
značkami vo fotoaparátoch s funkciou GPS alebo vo fotoaparátoch, ktoré používajú
údaje GPS telefónov smartphone.
Obsa
Ob
sah
sa
h
54
Úvod
Základné funkcie
Pokročilé funkcie
Spravovanie denníkov GPS
Príloha
6
1
2
3
4
5
1 Slúži na zobrazenie zoznamu súborov denníka GPS.
2 Slúži na import súborov denníka GPS z fotoaparátu
alebo pamäťovej karty.
3 Slúži na pridanie súboru denníka GPS.
4 Slúži na zmenu informácií o časovom rozdiele
v súbore denníka GPS.
5 Slúži na odstránenie súboru denníka GPS
zo zoznamu.
6 Na túto ikonu kliknite, ak chcete filtrovať
zobrazenie informácií z denníka.
Na dosiahnutie lepšieho zobrazenia trasy na mape
môžete podľa potreby upraviť podmienky
zobrazenia.
• Zobrazené tlačidlá sa líšia v závislosti od modelu fotoaparátu alebo kamkordéra.
Táto funkcia nástroja Map Utility pracuje s denníkmi GPS zaznamenanými fotoaparátmi
s podporou zaznamenávania do denníka.
Obsa
Ob
sah
sa
h
55
Úvod
Základné funkcie
Pokročilé funkcie
Príloha
Register
Import/vracanie snímok
Úprava snímok
„Import snímok z fotoaparátov alebo
kamkordérov“
„Import snímok z fotoaparátov EOS“
„Import snímok z čítačiek pamäťových kariet“
„Vrátenie obľúbených snímok do fotoaparátu“
„Úprava fotografií“
„Konverzia snímok RAW“
„Úprava videosekvencií“
Tlač
Prehľadávanie snímok
„Zobrazovanie snímok na celej obrazovke“
„Prezeranie videosekvencií“
„Kontrola podrobností o snímke“
„Zobrazenie prezentácií“
„Vyhľadávanie snímok pomocou tvárí“
„Tlač jednotlivých snímok“
„Tlač radov snímok ako vzoriek“
Ďalšie funkcie
„Prispôsobenie ovládania softvéru/fotoaparátu“
Organizovanie snímok
„Organizovanie snímok v priečinkoch“
„Organizovanie snímok v kategóriách“
„Vyhľadávanie snímok pomocou rôznych
podmienok“
„Zoradenie zobrazenia snímok“
Vyhľadávanie výrazov v tomto návode
Tento návod môžete čítať pomocou programu Adobe Reader. Ak chcete nájsť výskyty konkrétnych
výrazov alebo spojení, môžete použiť funkcie programu Adobe Reader na vyhľadávanie.
Windows
Macintosh
Obsa
Ob
sah
sa
h
Zadajte text, ktorý chcete nájsť.
56
Úvod
Základné funkcie
Pokročilé funkcie
Príloha
Odinštalovanie
Programy odinštalujte, keď ich viac nepotrebujete alebo keď ich reinštalujete na vyriešenie
problémov so softvérom.
• Ako príklad je tu opísané odinštalovanie programu ImageBrowser EX. Iné programy môžete odinštalovať
rovnakým spôsobom.
• Táto úloha si vyžaduje správcovské práva.
Macintosh
• Ak akékoľvek priečinky v priečinku programu obsahujú importované snímky,
dajte pozor, aby ste ich nepresunuli do koša spoločne s priečinkom programu.
0
Windows
1
Kliknite na ponuku ‘Štart’, vyberte
položku ‘Všetky programy’ alebo
‘Programy’ a potom vyberte položky
‘Canon Utilities’ Æ ‘ImageBrowser EX’
Æ ‘ImageBrowser EX Uninstall/
Odinštalovanie programu
ImageBrowser EX’.
Spustí sa proces odinštalovania a program
ImageBrowser EX sa odstráni z počítača.
Macintosh
Obsa
Ob
sah
sa
h
1
Presuňte priečinok ‘ImageBrowser
EX’ (v podpriečinku ‘Canon Utilities’
priečinka ‘Applications/Aplikácie’)
na ikonu ‘Trash/Kôš’.
2
Vyprázdnite kôš.
57
Úvod
Základné funkcie
Pokročilé funkcie
Príloha
Štruktúra priečinkov na pamäťovej karte
Štruktúra priečinkov
Obsah priečinka
Formáty snímok
Štruktúra priečinkov
Priečinky so súbormi používanými softvérom opísaným v tomto návode sú:
*
DCIM
Niektorý
z nasledujúcich:
• xxx_ _ _mm
• xxx_mmdd
• xxxCANON
• xxxEOSxx
Priečinok, ktorý obsahuje súbory na správu snímok v priečinku DCIM
CANONMSC
yymmddx.LOG (súbory denníka GPS)
GPS
Priečinok vytvorený po nakonfigurovaní nastavení DPOF
Obsahuje súbory na správu inštrukcií DPOF.
MISC
yymmddx.LOG (súbory denníka GPS)
GPS
• xxx: čísla v rozsahu 100 – 999; mm: mesiac snímania; dd: deň snímania.
• V názvoch súborov denníka GPS (pri súboroch v priečinku ‘GPS’) znaky yy predstavujú
posledné dve číslice roku.
• *Všetky ostatné priečinky okrem týchto obsahujú súbory na správu snímok. Neotvárajte ich
ani ich neodstraňujte.
• Fotoaparát alebo kamkordér nemusí podporovať niektoré formáty snímok, preto sa nemusia
vytvoriť niektoré z týchto priečinkov.
Obsa
Ob
sah
sa
h
58
Úvod
Základné funkcie
Pokročilé funkcie
Príloha
Obsah priečinka
Názov súboru
IMG_xxxx.JPG
_MG_xxxx.JPG
IMG_xxxx.CR2
_MG_xxxx.CR2
IMG_xxxx.CRW
_MG_xxxx.CRW
xxxx.TIF
ST…_xxxx.JPG
MVI_xxxx.MOV
MVI_xxxx.AVI
MVI_xxxx.MP4
MDG_xxxx.MOV
MDG_xxxx.MP4
Typ súboru
Súbory snímok vo formáte JPEG
Súbory snímok vo formáte JPEG zaznamenané pomocou priestoru farieb Adobe RGB
Súbory snímok vo formáte RAW
Súbory snímok vo formáte RAW zaznamenané pomocou priestoru farieb Adobe RGB
Súbory snímok vo formáte RAW
Súbory snímok vo formáte RAW zaznamenané pomocou priestoru farieb Adobe RGB
Súbory snímok vo formáte RAW zaznamenané pomocou fotoaparátov EOS-1D alebo EOS-1Ds
Súbory snímok zaznamenané v režime Pomoc pri spájaní
Súbory videosekvencií
Súbory videosekvencií
Súbory videosekvencií
Súbory krátkych videosekvencií
Súbory krátkych videosekvencií
• Reťazec xxxx predstavuje štvormiestne číslo alebo písmená.
• Znak v názvoch súborov v skupinách snímok zaznamenaných pomocou režimu Pomoc pri spájaní
predstavuje písmeno. Začína sa písmenom A.
Formáty snímok
Program ImageBrowser EX podporuje nasledujúce formáty snímok vytvorených fotoaparátmi
alebo kamkordérmi Canon:
Fotografie
• JPEG (.JPG)
Formát snímok používaný väčšinou fotoaparátov a kamkordérov. Po opakovaných úpravách a uložení
môžu snímky vyzerať zrnito.
• RAW (.CRW/.CR2/.TIF)
Proprietárny formát snímok vyvinutý spoločnosťou Canon navrhnutý na zachovanie výstupu
obrazového senzora digitálneho fotoaparátu bez straty kvality obrazu. Snímanie snímok RAW
je možné iba pomocou fotoaparátov, ktoré podporujú formát RAW.
• TIFF (.TIF)
Rozšírený formát snímok.
Videosekvencie
Súbory v tomto formáte sú v oblasti prehľadávača programu ImageBrowser EX označené ikonou
videosekvencie.
• AVI (.AVI)
Štandardný formát videosekvencií v systéme Windows.
• MOV (.MOV)/MP4 (.MP4)
Rozšírený formát videosekvencií.
Obsa
Ob
sah
sa
h
59
Úvod
Základné funkcie
Pokročilé funkcie
Príloha
Riešenie problémov
Úvodné tipy na riešenie problémov
Problémy a riešenia
Problémy so softvérom môžete vyriešiť podľa informácií v tejto časti.
Úvodné tipy na riešenie problémov
V prípade problémov najskôr skontrolujte tieto body:
• Spĺňa váš počítač systémové požiadavky?
Systémové požiadavky nájdete v užívateľskej príručke k fotoaparátu alebo kamkordéru.
• Je fotoaparát alebo kamkordér správne pripojený k počítaču?
Pokyny na pripojenie nájdete v užívateľskej príručke k fotoaparátu alebo kamkordéru.
Tiež skontrolujte, či používate správny kábel a či je pevne pripojený.
• Je fotoaparát alebo kamkordér a počítač pripravený na odosielanie alebo prijímanie údajov?
Niektoré modely fotoaparátov alebo kamkordérov musia byť v režime prehrávania, skôr ako bude možné
údaje odosielať do počítača alebo ich z neho prijímať. Podrobné informácie nájdete v užívateľskej príručke
k fotoaparátu alebo kamkordéru.
• Je batéria dostatočne nabitá?
Keď používate fotoaparát alebo kamkordér napájaný batériou, skontrolujte, či zostáva dostatok
energie.
Keď fotoaparát alebo kamkordér pripájate k počítaču, môžete šetriť energiu batérie tak, že použijete
súpravu sieťového adaptéra alebo kompaktný sieťový adaptér (v závislosti od modelu sa môže
predávať samostatne).
Obsa
Ob
sah
sa
h
60
Úvod
Základné funkcie
Pokročilé funkcie
Príloha
Problémy a riešenia
V prípade týchto problémov vyskúšajte odporúčané riešenia.
• Po pripojení fotoaparátu alebo kamkordéra k počítaču pomocou prepojovacieho kábla
sa zobrazí ‘Sprievodca pridaním nového hardvéru’.
Windows
Kliknutím na tlačidlo ‘Zrušiť’ zavrite sprievodcu a dočasne odpojte fotoaparát alebo kamkordér
od počítača. Pokúste sa problém vyriešiť podľa časti „Úvodné tipy na riešenie problémov“
na predchádzajúcej strane.
• Značky priradené v programe ImageBrowser EX (hodnotenia, názvy skupín a pod.) sa viac
nezobrazujú vo vlastnostiach snímky.
Windows
Macintosh
Na premiestňovanie, odstraňovanie alebo premenovávanie priečinkov zaregistrovaných v programe
ImageBrowser EX (ani snímok v týchto priečinkoch) nepoužívajte nástroje operačného systému ani
žiadny iný softvér. Mohlo by to vymazať hodnotenia, názvy skupín a iné vlastnosti snímok priradené
v programe ImageBrowser EX. Ak tomu chcete predísť, pozrite si časti „Stromové zobrazenie“,
„Okno vlastností: podrobnosti o snímke“ a „Organizovanie snímok“ a na prácu so snímkami
používajte program ImageBrowser EX.
• Fotoaparát alebo kamkordér nebol zistený, dialógové okno Udalosti/Automatické prehrávanie/
Device Stage sa nezobrazuje, snímky sa nenaimportovali (keď je fotoaparát alebo kamkordér
pripojený k počítaču pomocou prepojovacieho kábla).
Windows
Fotoaparát alebo kamkordér mohol byť omylom rozpoznaný ako iné zariadenie.
Nasledujúcim spôsobom odinštalujte zariadenie:
Táto úloha si vyžaduje správcovské práva.
1
Otvorte program ‘Správca zariadení’.
Windows 8:
Kliknite pravým tlačidlom myši do ľavého
dolného rohu a vyberte položku ‘Správca
zariadení’.
Windows 7:
Kliknite na ponuku ‘Štart’ a vyberte položky
‘Ovládací panel’ → ‘Systém a zabezpečenie’
→ ‘Systém’ → ‘Správca zariadení’.
Windows Vista:
Kliknite na ponuku ‘Štart’ a vyberte položky
‘Ovládací panel’ → ‘Systém a údržba’ →
‘Správca zariadení’.
Obsa
Ob
sah
sa
h
61
Úvod
Základné funkcie
Pokročilé funkcie
Príloha
Windows XP:
Kliknite na ponuku ‘Štart’ a vyberte položky
‘Ovládací panel’ → ‘Výkon a údržba’
→ ‘Systém’. Na karte ‘Hardvér’ kliknite
na položku ‘Správca zariadení’.
2
Kliknite na znamienko ‘+’ vedľa
položky ‘Ostatné zariadenia’,
‘Prenosné zariadenia’ alebo
‘Zariadenia na spracovanie obrazu’.
Váš model fotoaparátu alebo kamkordéra
alebo položka ‘Canon Camera’ bude
uvedená v zozname v týchto kategóriách,
ak bude zariadenie omylom rozpoznané
ako iné zariadenie.
• Iné faktory môžu spôsobovať tento problém,
ak položky ‘Ostatné zariadenia’, ‘Prenosné
zariadenia’ alebo ‘Zariadenia na spracovanie
obrazu’ nie sú uvedené v zozname alebo ak
názov modelu fotoaparátu alebo kamkordéra,
prípadne položka ‘Canon Camera’ nie je
uvedená v zozname. Prejdite na krok č. 5
a zvážte iné riešenie, prípadne to skúste znova
neskôr.
3
Kliknite pravým tlačidlom myši na
názov modelu svojho fotoaparátu
alebo kamkordéra alebo na položku
‘Canon Camera’ a vyberte možnosť
‘Odinštalovať’.
4
Po zobrazení správy s potvrdením
kliknite na tlačidlo ‘OK’.
Ak je to potrebné, odstráňte všetky
výskyty názvu modelu vášho fotoaparátu
alebo kamkordéra, prípadne položky
‘Canon Camera’ uvedené v zozname
v položke ‘Ostatné zariadenia’, ‘Zariadenia
na spracovanie obrazu’ alebo v oboch
kategóriách.
5
Obsa
Ob
sah
sa
h
Zatvorte okná ‘Správca zariadení’
a ‘Vlastnosti systému’.
62
Úvod
Základné funkcie
Pokročilé funkcie
Príloha
Program ImageBrowser EX Užívateľská príručka
1.
2.
3.
4.
Neoprávnená reprodukcia častí alebo celého tohto návodu je zakázaná.
Informácie uvedené v tomto návode podliehajú zmenám bez upozornenia.
Ilustrácie alebo snímky obrazovky v tomto návode sa môžu čiastočne líšiť od skutočných produktov.
Bez ohľadu na predchádzajúce informácie spoločnosť Canon nezodpovedá za žiadne straty vyplývajúce
z používania tohto softvéru.
© CANON INC. 2013
Obsa
Ob
sah
sa
h
63
Program
CameraWindow
Užívateľská príručka
CEL-SU4TA2R0
Obsa
Ob
sah
sa
h
64
Úvod
Základné funkcie
Pokročilé funkcie
Príloha
Konvencie používané v tomto návode
a navigácia v ňom, systémové požiadavky
Konvencie používané v tomto návode
Navigácia v návode
Podporované operačné prostredia
Systémové požiadavky
Konvencie používané v tomto návode
Tieto značky slúžia na rozlišovanie častí tohto návodu:
Windows
Označuje ovládanie v prostrediach Windows.
Macintosh
Označuje ovládanie v prostrediach Macintosh.
Na ilustráciu pokynov v tomto návode sa v niektorých prípadoch používa ovládanie
v systéme Windows. Na klávesniciach počítačov Macintosh je ekvivalentom klávesu ‘Ctrl’
kláves ‘command’ a ekvivalentom klávesu ‘Enter’ je kláves ‘return’.
Snímky obrazovky vo vysvetleniach sú prevažne zo systému Windows. Niektoré prvky na
obrazovke sa môžu v prostrediach Macintosh líšiť.
Označuje pokyny na ovládanie, ktoré je potrebné dodržať, alebo dôležité informácie,
ktorým je potrebné venovať pozornosť. Tieto časti je potrebné prečítať.
Označuje tipy na ovládanie a pohodlné spôsoby používania softvéru. Tieto časti čítajte podľa
potreby.
Obsa
Ob
sah
sa
h
65
Úvod
Základné funkcie
Pokročilé funkcie
Príloha
Navigácia v návode
• Ak chcete prejsť na iné strany, kliknite na karty alebo tlačidlá.
Karty
Kliknutím na kartu v hornej časti strany prejdete na prvú stranu príslušnej časti.
Tlačidlá
Navigácia je možná aj klikaním na tlačidlá v dolnej časti strany.
1
2
3
4
1 Prechod na obsah (= 69)
3 Prechod na predchádzajúcu stranu
2 Návrat na stranu zobrazenú pred
4 Prechod na nasledujúcu stranu
kliknutím na prepojenie
• Ak chcete prejsť na iné strany, kliknite na prepojenia.
Ak chcete prejsť na uvedenú stranu, kliknite v návode na prepojenia znázornené modrou farbou,
napríklad „XXXXX“ alebo (= XX).
Podporované operačné prostredia
• Na ilustráciu pokynov sa v tomto návode používajú snímky obrazovky a postupy z operačných
systémov Windows 7 a Mac OS X v10.6. Ak používate inú verziu operačného systému,
skutočné obrazovky a postupy sa môžu líšiť.
• Obrazovky a postupy sa môžu líšiť aj v závislosti od modelu fotoaparátu alebo kamkordéra.
Niektoré funkcie nemusia byť k dispozícii. Upozorňujú na to príslušné časti tohto návodu.
• Softvér používajte, keď ste online, aby ste mohli využívať automatické aktualizácie.
Upozorňujeme, že automatické aktualizácie nie sú k dispozícii, keď ste offline, čo vám zabráni
získať nové funkcie.
Obsa
Ob
sah
sa
h
66
Úvod
Základné funkcie
Pokročilé funkcie
Príloha
Systémové požiadavky
Windows
Operačný systém*1
Počítač
Procesor
RAM
Rozhranie
Voľné miesto na pevnom
disku
Zobrazenie
Windows 8
Windows 7 SP1
Windows Vista SP2
Windows XP SP3
Počítač s niektorým z vyššie uvedených operačných systémov (vopred nainštalovaným)
a s portom USB. Na využívanie automatických aktualizácií sa vyžaduje pripojenie na
Internet.
1,6 GHz alebo lepší
Windows 8 (64-bitový), Windows 7 (64-bitový): 2 GB alebo viac
Windows 8 (32-bitový), Windows 7 (32-bitový): 1 GB alebo viac
Windows Vista (64-bitový, 32-bitový): 1 GB alebo viac
Windows XP: 512 MB alebo viac
USB a Wi-Fi*2
150 MB alebo viac*3
Rozlíšenie 1 024 x 768 pixlov alebo vyššie
*1 Pre pripojenia Wi-Fi*2 sa vyžaduje systém Windows 8 alebo Windows 7 s balíkom SP1.
*2 Pripojenia Wi-Fi vyžadujú podporované fotoaparáty.
*3 V systéme Windows XP musí byť nainštalovaná súčasť Microsoft .NET Framework verzie 3.0 alebo novšej (maximálne 500 MB).
Preto môže v závislosti od výkonu počítača inštalácia určitý čas trvať.
Macintosh
Operačný systém*1
Počítač
Procesor
RAM
Rozhranie
Voľné miesto na pevnom
disku
Zobrazenie
OS X v10.8*2, v10.7 alebo v10.6
Počítač s niektorým z vyššie uvedených operačných systémov (vopred nainštalovaným)
a s portom USB. Na využívanie automatických aktualizácií sa vyžaduje pripojenie na
Internet.
OS X v10.8, v10.7: Core 2 Duo alebo lepší
OS X v10.6: Core Duo 1,83 GHz alebo lepší
OS X v10.8, v10.7: 2 GB alebo viac
OS X v10.6: 1 GB alebo viac
USB a Wi-Fi*3
150 MB alebo viac
Rozlíšenie 1 024 x 768 pixlov alebo vyššie
*1 Pre pripojenia Wi-Fi sa vyžaduje systém OS X v10.8.2 alebo novší, systém v10.7 alebo v10.6.8 (iba s podporovanými
fotoaparátmi).
*2 Informácie o modeloch počítačov kompatibilných so systémom OS X v10.8 sú k dispozícii na webovej lokalite
spoločnosti Apple.
*3 Pripojenia Wi-Fi vyžadujú podporované fotoaparáty.
Najnovšie informácie o kompatibilite vrátane podporovaných verzií operačných systémov
nájdete na webovej lokalite spoločnosti Canon.
Obsa
Ob
sah
sa
h
67
Úvod
Základné funkcie
Pokročilé funkcie
Príloha
Softvér opísaný v tomto návode na používanie
Program CameraWindow pracuje s pripojeným fotoaparátom (iným ako fotoaparát EOS) alebo
kamkordérom a umožňuje vykonávanie nasledujúcich úloh.
• Používatelia fotoaparátov EOS: Na vykonávanie týchto funkcií používajte program EOS Utility. Prečítajte si aj
dokument EOS Utility Návod na používanie (poskytnutý vo formáte PDF).
Dostupné úlohy:
• import snímok z fotoaparátu alebo kamkordéra
• organizovanie snímok vo fotoaparáte alebo kamkordéri
Obsa
Ob
sah
sa
h
68
Úvod
Základné funkcie
Pokročilé funkcie
Príloha
Obsah
Konvencie používané v tomto návode a navigácia v ňom, systémové požiadavky .......................... 65
Softvér opísaný v tomto návode na používanie ............................................................................. 68
Úvod ......................................................................................................................... 70
Import snímok .............................................................................................................................. 70
Základné funkcie ..................................................................................................... 74
Prvky na obrazovke ...................................................................................................................... 74
Možnosti importu snímok ............................................................................................................. 77
Organizovanie snímok vo fotoaparáte .......................................................................................... 78
Pokročilé funkcie ..................................................................................................... 79
Prenos informácií o identite (iba fotoaparáty kompatibilné s funkciou Face ID) .............................. 79
Nastavenia predvolieb................................................................................................................... 80
Príloha ...................................................................................................................... 82
Register ........................................................................................................................................ 82
Odinštalovanie ............................................................................................................................. 83
Štruktúra priečinkov na pamäťovej karte ....................................................................................... 84
Riešenie problémov ...................................................................................................................... 86
69
Úvod
Základné funkcie
Pokročilé funkcie
Príloha
Import snímok
Pokyny na pripojenie fotoaparátu alebo kamkordéra k počítaču
Import snímok pomocou programu CameraWindow
Pokyny na pripojenie fotoaparátu alebo kamkordéra
k počítaču
• Keď pripájate fotoaparát alebo kamkordér k počítaču pomocou prepojovacieho kábla, pripojte
prepojovací kábel priamo k portu USB. Pripojenie prostredníctvom rozbočovača USB môže
zabrániť správnemu fungovaniu.
• Používanie iných zariadení USB (okrem myší alebo klávesníc USB), keď je fotoaparát alebo
kamkordér pripojený, môže zabrániť správnemu fungovaniu. V takom prípade od počítača
odpojte ostatné zariadenia a znova pripojte fotoaparát alebo kamkordér.
• K jednému počítaču nepripájajte viacero fotoaparátov alebo kamkordérov. Môže to zabrániť
správnemu fungovaniu fotoaparátu alebo kamkordéra.
• Nedovoľte, aby sa počítač prepol do režimu spánku (alebo úsporného režimu), kým je k nemu
pomocou prepojovacieho kábla pripojený fotoaparát alebo kamkordér. Ak sa to stane, nechajte
prepojovací kábel pripojený k počítaču a pokúste sa prebudiť počítač, kým je fotoaparát stále
pripojený. Niektoré počítače sa nemusia z režimu spánku prepnúť správne, ak prepojovací kábel
odpojíte, kým je počítač stále v režime spánku. Podrobné informácie o režime spánku alebo
úspornom režime nájdete v používateľskej príručke k počítaču.
• Neodpájajte fotoaparát alebo kamkordér od počítača, kým je zobrazená obrazovka programu
CameraWindow.
• Tieto úlohy nie sú podporované pri pripojení prostredníctvom pripojenia Wi-Fi k počítaču
Macintosh: úprava mena majiteľa fotoaparátu, prenos informácií o identite a nastavenie
prepojenia so službou CANON iMAGE GATEWAY.
– Podrobné informácie o pripojení Wi-Fi nájdete v častiach o Wi-Fi v užívateľskej príručke k fotoaparátu.
(Iba fotoaparáty, ktoré podporujú pripojenie Wi-Fi.)
• Keď k počítaču pripájate fotoaparát alebo kamkordér napájaný batériou, skontrolujte,
či je zariadenie úplne nabité, alebo použite súpravu sieťového adaptéra alebo
kompaktný sieťový adaptér (v závislosti od modelu sa môže predávať samostatne).
• Keď k počítaču pripájate fotoaparát alebo kamkordér napájaný batériami veľkosti AA,
použite batérie s dostatkom energie alebo úplne nabité NiMH batérie veľkosti AA,
prípadne voliteľný kompaktný sieťový adaptér.
• Návod na pripojenie nájdete v užívateľskej príručke k fotoaparátu alebo kamkordéru.
Obsa
Ob
sah
sa
h
70
Úvod
Základné funkcie
Pokročilé funkcie
Príloha
Import snímok pomocou programu CameraWindow
Pripojte fotoaparát alebo kamkordér k počítaču a podľa nasledujúceho postupu importujte snímky:
• Pokyny v tomto dokumente Program CameraWindow Užívateľská príručka platia, keď je program nainštalovaný
správne. Pokyny na inštaláciu nájdete v užívateľskej príručke k fotoaparátu alebo kamkordéru.
1
Pomocou dodaného prepojovacieho
kábla pripojte fotoaparát alebo
kamkordér k počítaču.
2
Spustite program CameraWindow.
Æ Zapnite fotoaparát alebo
kamkordér a pripravte ho
na komunikáciu s počítačom.
• Po prvom pripojení fotoaparátu alebo
kamkordéra k počítaču pomocou dodaného
prepojovacieho kábla sa program
CameraWindow bude spúšťať automaticky.
Fotoaparát
Windows
Postupujte podľa týchto krokov.
.
1. Na paneli úloh kliknite na ikonu
2. Keď sa zobrazí obrazovka znázornená
naľavo, kliknite na položku ’Zmeniť
program’ vedľa ikony
.
3. Vyberte položku ‘Downloads Images
From Canon Camera using Canon
CameraWindow/Prevziať snímky
z fotoaparátu Canon pomocou aplikácie
Canon CameraWindow’ a kliknite
na tlačidlo ‘OK’.
4. Dvakrát kliknite na ikonu
.
• Na obrazovke naľavo dvakrát kliknite na
položku ‘Zmena všeobecného nastavenia’.
Teraz môžete upraviť nastavenia tak, aby sa
vždy, keď bude fotoaparát alebo kamkordér
a počítač pripravený na komunikáciu,
program CameraWindow spustil automaticky.
Windows 8
Zvoľte obrazovku na výber použitia
zariadenia a potom vyberte položku
‘Downloads Images From Canon Camera
using Canon CameraWindow/Prevziať
snímky z fotoaparátu Canon pomocou
aplikácie Canon CameraWindow’.
Windows Vista
Na zobrazenej obrazovke vyberte položku
‘Downloads Images From Canon Camera
using Canon CameraWindow/Prevziať
snímky z fotoaparátu Canon pomocou
aplikácie Canon CameraWindow’.
Obsa
Ob
sah
sa
h
71
Úvod
Základné funkcie
Pokročilé funkcie
Príloha
Windows XP
Na zobrazenej obrazovke vyberte položku
‘Canon CameraWindow’ a kliknite
na tlačidlo ‘OK’.
Macintosh Vždy, keď bude fotoaparát a počítač
pripravený na komunikáciu, spustí
sa program CameraWindow.
Kamkordér
Windows
Vyberte položku ‘Canon
CameraWindow’ a kliknite
na tlačidlo ‘OK’.
Windows 8
Zvoľte obrazovku na výber použitia
zariadenia a potom vyberte položku
‘Downloads Images From Canon Camera
using Canon CameraWindow/Prevziať
snímky z fotoaparátu Canon pomocou
aplikácie Canon CameraWindow’.
Windows XP/Windows Vista
Keď sa zobrazí okno ‘Automatické
prehrávanie’, kliknite na položku
‘Downloads Images From Canon Camera
using Canon CameraWindow/Prevziať
snímky z fotoaparátu Canon pomocou
aplikácie Canon CameraWindow’.
• Ak je súčasne pripojený kamkordér a čítačka
pamäťových kariet, zobrazí sa dialógové okno,
ktoré umožňuje vybrať model kamkordéra.
Skontrolujte, či sa zobrazil text ‘Canon Camera’
alebo model vášho kamkordéra, a kliknite na
tlačidlo ‘OK’.
Macintosh
3
Vždy, keď bude kamkordér a počítač
pripravený na komunikáciu, spustí
sa program CameraWindow.
Kliknite na položku [Import Images
from Camera/Importovať snímky
z fotoaparátu] a potom kliknite na
tlačidlo [Import Untransferred Images/
Importovať neprenesené snímky].
• Importujú sa iba snímky, ktoré ste ešte
nepreniesli do počítača.
• Ak ste použili funkciu zaznamenávania do denníka
GPS, súbory denníka sa importujú tiež.
Obsa
Ob
sah
sa
h
72
Úvod
Základné funkcie
Pokročilé funkcie
4
Príloha
Na obrazovke zobrazenej po importe
kliknite na tlačidlo [OK] a zavrite
program CameraWindow.
Importované snímky sa teraz zobrazia
v hlavnom okne programu ImageBrowser EX.
• Pri prvom spustení programu ImageBrowser
EX sa zobrazí obrazovka na zadanie
umiestnenia, kam sa majú ukladať
importované snímky. Podľa zobrazených
pokynov vyberte cieľový priečinok.
– Podrobné informácie o predvoľbách
programu ImageBrowser EX nájdete
v dokumente Program ImageBrowser EX
Užívateľská príručka (poskytnutom vo
formáte PDF).
• Ak je na pamäťovej karte príliš veľa snímok
(viac ako 1 000), môžu sa vyskytnúť problémy
s importom. V tomto prípade použite
na import snímok čítačku pamäťových
kariet. Pokyny na import snímok z čítačky
pamäťových kariet nájdete v časti „Import
snímok z pamäťových kariet“.
• Import videosekvencií trvá dlhšie, pretože
majú väčšiu veľkosť súborov.
• V kamkordéroch sa súbory väčšie ako 4 GB
alebo videosekvencie dlhšie ako 1 hodina
rozdelia a zaznamenajú sa ako niekoľko
súborov. Keď sa zistia tieto súbory a zavriete
program CameraWindow, zobrazí sa správa.
Kliknutím na tlačidlo [Yes/Áno] môžete súbory
spojiť.
5
Vypnite fotoaparát alebo kamkordér.
Windows
• Importovanie videosekvencií pomocou vstavaných funkcií systému Windows 7
na import môže zabrániť ich zobrazeniu v programe ImageBrowser EX. Na import
namiesto toho použite program CameraWindow.
• Dokonca aj keď pripojíte fotoaparát alebo kamkordér, v niektorých verziách
systému Windows sa program CameraWindow nemusí spustiť. V tomto prípade
kliknite na ponuku ‘Štart’ a vyberte položky ‘Všetky programy’ Æ ‘Canon Utilities’
Æ ‘CameraWindow’ Æ ‘CameraWindow’.
Macintosh
• Ak sa program CameraWindow nespustí ani vtedy, keď pripojíte fotoaparát,
kliknite na ikonu ‘CameraWindow’ v doku.
Obsa
Ob
sah
sa
h
73
Úvod
Základné funkcie
Pokročilé funkcie
Príloha
Prvky na obrazovke
Obrazovka s ponukou
Hlavné okno
Obrazovka s ponukou
1
1 Podrobné informácie o fotoaparáte alebo
2
3
4
kamkordéri
Táto časť obsahuje informácie o modeli fotoaparátu
alebo kamkordéra a o zaostávajúcej kapacite
pamäte.
2 [Import Images from Camera/
Importovať snímky z fotoaparátu]
Slúži na spustenie procesu importu snímok
z fotoaparátu alebo kamkordéra do počítača.
3 [Organize Images on Camera/
Organizovať snímky vo fotoaparáte]
Slúži na spustenie procesu ochrany, otočenia
alebo odstránenia snímok vo fotoaparáte alebo
kamkordéri.
4 [Camera Settings/Nastavenia fotoaparátu]
Slúži na konfiguráciu nastavení fotoaparátu alebo
kamkordéra. Konfigurovať možno tieto nastavenia:
• registrácia informácií Face ID (= 31)
• konfigurácia webových lokalít na zdieľanie
• Zobrazené tlačidlá sa líšia v závislosti od modelu fotoaparátu alebo kamkordéra.
Prispôsobenie funkcií programu CameraWindow
Kliknutím na tlačidlo
v pravej hornej časti obrazovky otvoríte predvoľby programu. Na tejto
obrazovke môžete zmeniť úvodnú obrazovku, nastavenia automatického importu, cieľový
priečinok na ukladanie snímok a ďalšie nastavenia, aby ste zjednodušili používanie programu
CameraWindow.
Obsa
Ob
sah
sa
h
74
Úvod
Základné funkcie
Pokročilé funkcie
Príloha
Hlavné okno
Ak chcete otvoriť túto obrazovku, kliknite na položku [Import Images from Camera/Importovať
snímky z fotoaparátu] na obrazovke s ponukou a potom kliknite na položku [Select Images to
Import/Vybrať snímky, ktoré sa majú importovať]. Inak kliknite na položku [Organize Images
on Camera/Organizovať snímky vo fotoaparáte] na obrazovke s ponukou a potom na položku
[Organize Images/Organizovať snímky].
1
3
4
1 Slúži na návrat na obrazovku
s ponukou.
2 Stromové zobrazenie
Snímky z fotoaparátu alebo
kamkordéra spĺňajúce
podmienky, ktoré tu vyberiete,
sa zobrazia napravo.
2
3 Ovládací panel prehľadávača
Obsahuje nastavenia, ktoré
menia zobrazenie v oblasti
prehľadávača.
Zobrazenie sa líši v závislosti
od vybratých položiek
na obrazovke s ponukou.
4 Oblasť prehľadávača
3
Snímky, ktoré nie sú ešte
importované, sú označené
ikonou. Vybraté snímky sa
zobrazia s modrým pozadím.
• Zobrazené tlačidlá sa líšia v závislosti od modelu fotoaparátu alebo kamkordéra.
Obsa
Ob
sah
sa
h
75
Úvod
Základné funkcie
Pokročilé funkcie
Príloha
Ovládací panel prehľadávača
1
2
3
3 Slúži na prepínanie medzi režimami zobrazenia.
1 Slúži na zobrazenie alebo skrytie dátumu a času
Režim zobrazenia miniatúr
Slúž na zobrazenie miniatúr niekoľkých snímok.
2 Slúži na zmenu veľkosti miniatúr (v režime
Režim ukážky
Dvojité kliknutie na snímku tiež prepne
na zobrazenie ukážky.
snímania a názvu súboru pod snímkami
(v režime zobrazenia miniatúr).
zobrazenia miniatúr).
Celá obrazovka
1
1 Slúži na otočenie vybratých snímok o 90°
doľava alebo doprava.
2 Slúži na výber všetkých snímok.
2
3
4
3 Slúži na zrušenie výberu snímok.
4 Slúži na import vybratých snímok do počítača.
• Pri organizovaní snímok vo fotoaparáte sa zobrazujú iné možnosti (= 78).
Obsa
Ob
sah
sa
h
76
Úvod
Základné funkcie
Pokročilé funkcie
Príloha
Možnosti importu snímok
Import vybratých snímok
Import všetkých snímok
Import vybratých snímok
Požadované snímky z fotoaparátu alebo kamkordéra môžete importovať takto:
Ak chcete otvoriť obrazovku na výber
snímok, ktoré sa majú importovať,
kliknite na položku [Import Images
from Camera/Importovať snímky
z fotoaparátu] na obrazovke s ponukou
a potom kliknite na položku [Select
Images to Import/Vybrať snímky, ktoré
sa majú importovať]. Vyberte snímky,
ktoré chcete importovať, a kliknutím
[Import/Importovať]
na tlačidlo
spustite import snímok do počítača.
Import všetkých snímok
Všetky snímky z fotoaparátu alebo kamkordéra môžete importovať takto:
Na obrazovke s ponukou kliknite na
položku [Import Images from Camera/
Importovať snímky z fotoaparátu]
a potom kliknite na tlačidlo [Import All
Images/Importovať všetky snímky].
Obsa
Ob
sah
sa
h
77
Úvod
Základné funkcie
Pokročilé funkcie
Príloha
Organizovanie snímok vo fotoaparáte
Ak chcete otvoriť obrazovku na organizovanie snímok vo fotoaparátoch alebo kamkordéroch,
na obrazovke s ponukou programu CameraWindow kliknite na položku [Organize Images on
Camera/Organizovať snímky vo fotoaparáte] a potom kliknite na položku [Organize Images/
Organizovať snímky]. Snímky v priečinku môžete zobraziť v režime miniatúr tak, že vyberiete
požadovaný priečinok v oblasti stromového zobrazenia. Miniatúry sa zobrazia v oblasti
prehľadávača.
Ovládací panel prehľadávača
1
1 Slúži na otočenie vybratých snímok o 90°
doľava alebo doprava.
2
3
3 Slúži na odstránenie vybratých snímok.
2 Slúži na ochranu vybratých snímok alebo
zrušenie ochrany.
Kliknutím na tlačidlo
[Delete/Odstrániť] odstránite vybraté snímky z fotoaparátu
alebo kamkordéra. Pri odstraňovaní snímok buďte opatrní, pretože odstránené
snímky nemožno obnoviť.
Obsa
Ob
sah
sa
h
78
Úvod
Základné funkcie
Pokročilé funkcie
Príloha
Prenos informácií o identite (iba fotoaparáty
kompatibilné s funkciou Face ID)
Informácie o identite zadané v programe ImageBrowser EX môžu využívať fotoaparáty,
ktoré podporujú funkciu Face ID, na identifikáciu osôb, ktoré fotografujete.
Zobrazí sa obrazovka, na ktorej môžete nakonfigurovať automatickú synchronizáciu informácií
o identite, ak pripojíte fotoaparát, keď fotoaparát alebo počítač obsahuje informácie o identite.
Ak nechcete, aby sa obrazovka synchronizácie zobrazovala pri každom spustení programu
CameraWindow, zrušte možnosť [Synchronize automatically/Synchronizovať automaticky].
Optimalizácia informácií o identite vo fotoaparáte
1
Pripojte fotoaparát k počítaču, aby
ste otvorili program CameraWindow.
• Podrobné informácie nájdete v krokoch č. 1 – 2
v časti „Import snímok pomocou programu
CameraWindow“.
2
Keď sa zobrazí správa o synchronizácii
informácií o identite vo fotoaparáte,
kliknite na tlačidlo [Yes/Áno].
Manuálna úprava informácií o identite vo fotoaparátoch
1
Na obrazovke s ponukou kliknite na
položku [Camera Settings/Nastavenia
fotoaparátu] a potom kliknite na
položku [Set Person/Nastaviť osobu].
2
Zrušte začiarknutie možnosti
[Synchronize automatically/
Synchronizovať automaticky].
Osobné informácie môžete teraz vyberať
a upravovať manuálne.
Obsa
Ob
sah
sa
h
79
Úvod
Základné funkcie
Pokročilé funkcie
Príloha
Nastavenia predvolieb
Konfigurácia nastavení predvolieb
Konfigurácia nastavení predvolieb
Kliknite na ikonu
v pravej hornej
časti obrazovky s ponukou.
Automatický import snímok pri spustení programu
CameraWindow
Program CameraWindow nastavíte na automatický import snímok pri jeho spustení takto:
Obsa
Ob
sah
sa
h
1
Na obrazovke s predvoľbami kliknite
na kartu [Import/Importovať].
2
Na karte [Auto Import/Automatický
import] vyberte možnosť [Start
importing images automatically
when this software is launched/
Automaticky spustiť import snímok
pri spustení tohto softvéru].
80
Úvod
Základné funkcie
Pokročilé funkcie
Príloha
Zmena cieľového priečinka
• Predvolene sa snímky importované pomocou programu CameraWindow ukladajú v priečinku ‘Obrázky’
v systéme Windows alebo v priečinku ‘Pictures/Obrázky’ v počítačoch Macintosh.
1
Na obrazovke s predvoľbami kliknite
na kartu [Import/Importovať].
2
Na karte [Folder Settings/Nastavenia
priečinka] kliknite na tlačidlo
[Browse/Prehľadávať] a potom
na nasledujúcej obrazovke zadajte
cieľ.
Zmena programu spúšťaného po importe
1
Na obrazovke s predvoľbami kliknite
na kartu [Import/Importovať].
2
Na karte [After Import/Po importe]
kliknite na tlačidlo
a vyberte
program, ktorý sa má spustiť
po importe snímok.
Úprava mena majiteľa fotoaparátu
Podľa nasledujúceho postupu upravte meno majiteľa pripojeného fotoaparátu:
Obsa
Ob
sah
sa
h
1
Na obrazovke s predvoľbami kliknite
na kartu [Camera/Fotoaparát].
2
Na karte [Set/Nastavenie] kliknite
na tlačidlo [Edit/Upraviť] a do poľa
zadajte nové meno.
3
Kliknite na položku [Set/Nastavenie].
81
Úvod
Základné funkcie
Pokročilé funkcie
Príloha
Register
Import snímok
Ďalšie funkcie
„Import snímok z fotoaparátov alebo
kamkordérov“
„Import vybratých snímok“
„Prispôsobenie ovládania softvéru/fotoaparátu“
Vyhľadávanie výrazov v tomto návode
Tento návod môžete čítať pomocou programu Adobe Reader. Ak chcete nájsť výskyty
konkrétnych výrazov alebo spojení, môžete použiť funkcie programu Adobe Reader
na vyhľadávanie.
Windows
Macintosh
Obsa
Ob
sah
sa
h
Zadajte text, ktorý chcete nájsť.
82
Úvod
Základné funkcie
Pokročilé funkcie
Príloha
Odinštalovanie
Programy odinštalujte, keď ich viac nepotrebujete alebo keď ich reinštalujete na vyriešenie
problémov so softvérom.
• Táto úloha si vyžaduje správcovské práva.
Macintosh
• Ak akékoľvek priečinky v priečinku programu obsahujú importované snímky,
dajte pozor, aby ste ich nepresunuli do koša spoločne s priečinkom programu.
Windows
1
Kliknite na ponuku ‘Štart’, vyberte
položku ‘Všetky programy’
alebo ‘Programy’ a potom
vyberte položky ‘Canon Utilities’
Æ ‘CameraWindow DC 8’ Æ
‘CameraWindow DC 8 Uninstall/
Odinštalovanie programu
CameraWindow DC 8’.
Spustí sa proces odinštalovania a program
CameraWindow sa odstráni z počítača.
Macintosh
Obsa
Ob
sah
sa
h
1
Presuňte priečinok ‘CameraWindow’
(v podpriečinku ‘Canon Utilities’
priečinka ‘Applications/Aplikácie’)
na ikonu ‘Trash/Kôš’.
2
Vyprázdnite kôš.
83
Úvod
Základné funkcie
Pokročilé funkcie
Príloha
Štruktúra priečinkov na pamäťovej karte
Štruktúra priečinkov
Obsah priečinka
Štruktúra priečinkov
Priečinky so súbormi používanými softvérom opísaným v tomto návode sú:
*
DCIM
Niektorý
z nasledujúcich:
• xxx_ _ _mm
• xxx_mmdd
• xxxCANON
• xxxEOSxx
Priečinok, ktorý obsahuje súbory na správu snímok v priečinku DCIM
CANONMSC
yymmddx.LOG (súbory denníka GPS)
GPS
Priečinok vytvorený po nakonfigurovaní nastavení DPOF
Obsahuje súbory na správu inštrukcií DPOF.
MISC
yymmddx.LOG (súbory denníka GPS)
GPS
• xxx: čísla v rozsahu 100 – 999; mm: mesiac snímania; dd: deň snímania.
• V názvoch súborov denníka GPS (pri súboroch v priečinku ‘GPS’) znaky yy predstavujú
posledné dve číslice roku.
• *Všetky ostatné priečinky okrem týchto obsahujú súbory na správu snímok. Neotvárajte ich
ani ich neodstraňujte.
• Fotoaparát alebo kamkordér nemusí podporovať niektoré formáty snímok, preto sa nemusia
vytvoriť niektoré z týchto priečinkov.
Obsa
Ob
sah
sa
h
84
Úvod
Základné funkcie
Pokročilé funkcie
Príloha
Obsah priečinka
Názov súboru
IMG_xxxx.JPG
_MG_xxxx.JPG
IMG_xxxx.CR2
_MG_xxxx.CR2
IMG_xxxx.CRW
_MG_xxxx.CRW
xxxx.TIF
ST…_xxxx.JPG
MVI_xxxx.MOV
MVI_xxxx.AVI
MVI_xxxx.MP4
MDG_xxxx.MOV
MDG_xxxx.MP4
Typ súboru
Súbory snímok vo formáte JPEG
Súbory snímok vo formáte JPEG zaznamenané pomocou priestoru farieb Adobe RGB
Súbory snímok vo formáte RAW
Súbory snímok vo formáte RAW zaznamenané pomocou priestoru farieb Adobe RGB
Súbory snímok vo formáte RAW
Súbory snímok vo formáte RAW zaznamenané pomocou priestoru farieb Adobe RGB
Súbory snímok vo formáte RAW zaznamenané pomocou fotoaparátov EOS-1D alebo EOS-1Ds
Súbory snímok zaznamenané v režime Pomoc pri spájaní
Súbory videosekvencií
Súbory videosekvencií
Súbory videosekvencií
Súbory krátkych videosekvencií
Súbory krátkych videosekvencií
• Reťazec xxxx predstavuje štvormiestne číslo alebo písmená.
• Znak v názvoch súborov v skupinách snímok zaznamenaných pomocou režimu Pomoc pri spájaní
predstavuje písmeno. Začína sa písmenom A.
Obsa
Ob
sah
sa
h
85
Úvod
Základné funkcie
Pokročilé funkcie
Príloha
Riešenie problémov
Úvodné tipy na riešenie problémov
Problémy a riešenia
Problémy so softvérom môžete vyriešiť podľa informácií v tejto časti.
Úvodné tipy na riešenie problémov
V prípade problémov najskôr skontrolujte tieto body:
• Spĺňa váš počítač systémové požiadavky?
Systémové požiadavky nájdete v užívateľskej príručke k fotoaparátu alebo kamkordéru.
• Je fotoaparát alebo kamkordér správne pripojený k počítaču?
Pokyny na pripojenie nájdete v užívateľskej príručke k fotoaparátu alebo kamkordéru.
Tiež skontrolujte, či používate správny kábel a či je pevne pripojený.
• Je fotoaparát alebo kamkordér a počítač pripravený na odosielanie alebo prijímanie údajov?
Niektoré modely fotoaparátov alebo kamkordérov musia byť v režime prehrávania, skôr ako
bude možné údaje odosielať do počítača alebo ich z neho prijímať. Podrobné informácie nájdete
v užívateľskej príručke k fotoaparátu alebo kamkordéru.
• Je batéria dostatočne nabitá?
Keď používate fotoaparát alebo kamkordér napájaný batériou, skontrolujte, či zostáva dostatok
energie.
Keď fotoaparát alebo kamkordér pripájate k počítaču, môžete šetriť energiu batérie tak, že použijete
súpravu sieťového adaptéra alebo kompaktný sieťový adaptér (v závislosti od modelu sa môže
predávať samostatne).
Obsa
Ob
sah
sa
h
86
Úvod
Základné funkcie
Pokročilé funkcie
Príloha
Problémy a riešenia
V prípade týchto problémov vyskúšajte odporúčané riešenia.
• Importované snímky nemožno nájsť.
Windows
Macintosh
Pozrite si časť „Zmena cieľového priečinka“ a skontrolujte, kam sa snímky ukladajú.
• Po pripojení fotoaparátu alebo kamkordéra k počítaču pomocou prepojovacieho kábla
sa zobrazí ‘Sprievodca pridaním nového hardvéru’.
Windows
Kliknutím na tlačidlo ‘Zrušiť’ zavrite sprievodcu a dočasne odpojte fotoaparát alebo kamkordér
od počítača. Pokúste sa problém vyriešiť podľa časti „Úvodné tipy na riešenie problémov“
na predchádzajúcej strane.
• Fotoaparát alebo kamkordér nebol zistený, dialógové okno Udalosti/Automatické prehrávanie/
Device Stage sa nezobrazuje, snímky sa nenaimportovali (keď je fotoaparát alebo kamkordér
pripojený k počítaču pomocou prepojovacieho kábla).
Windows
Fotoaparát alebo kamkordér mohol byť omylom rozpoznaný ako iné zariadenie.
Nasledujúcim spôsobom odinštalujte zariadenie:
Táto úloha si vyžaduje správcovské práva.
1
Otvorte program ‘Správca zariadení’.
Windows 8:
Kliknite pravým tlačidlom myši do ľavého
dolného rohu a vyberte položku ‘Správca
zariadení’.
Windows 7:
Kliknite na ponuku ‘Štart’ a vyberte položky
‘Ovládací panel’ → ‘Systém a zabezpečenie’
→ ‘Systém’ → ‘Správca zariadení’.
Windows Vista:
Kliknite na ponuku ‘Štart’ a vyberte položky
‘Ovládací panel’ → ‘Systém a údržba’ →
‘Správca zariadení’.
Windows XP:
Kliknite na ponuku ‘Štart’ a vyberte položky
‘Ovládací panel’ → ‘Výkon a údržba’
→ ‘Systém’. Na karte ‘Hardvér’ kliknite
na položku ‘Správca zariadení’.
Obsa
Ob
sah
sa
h
87
Úvod
Základné funkcie
Pokročilé funkcie
2
Príloha
Kliknite na znamienko ‘+’ vedľa
položky ‘Ostatné zariadenia’,
‘Prenosné zariadenia’ alebo
‘Zariadenia na spracovanie obrazu’.
Váš model fotoaparátu alebo kamkordéra
alebo položka ‘Canon Camera’ bude
uvedená v zozname v týchto kategóriách,
ak bude zariadenie omylom rozpoznané
ako iné zariadenie.
• Iné faktory môžu spôsobovať tento problém,
ak položky ‘Ostatné zariadenia’, ‘Prenosné
zariadenia’ alebo ‘Zariadenia na spracovanie
obrazu’ nie sú uvedené v zozname alebo ak
názov modelu fotoaparátu alebo kamkordéra,
prípadne položka ‘Canon Camera’ nie je
uvedená v zozname. Prejdite na krok č. 5
a zvážte iné riešenie, prípadne to skúste znova
neskôr.
3
Kliknite pravým tlačidlom myši
na názov modelu svojho fotoaparátu
alebo kamkordéra alebo na položku
‘Canon Camera’ a vyberte možnosť
‘Odinštalovať’.
4
Po zobrazení správy s potvrdením
kliknite na tlačidlo ‘OK’.
Ak je to potrebné, odstráňte všetky
výskyty názvu modelu vášho fotoaparátu
alebo kamkordéra, prípadne položky
‘Canon Camera’ uvedené v zozname
v položke ‘Ostatné zariadenia’, ‘Zariadenia
na spracovanie obrazu’ alebo v oboch
kategóriách.
5
Obsa
Ob
sah
sa
h
Zatvorte okná ‘Správca zariadení’
a ‘Vlastnosti systému’.
88
Úvod
Základné funkcie
Pokročilé funkcie
Príloha
Program CameraWindow Užívateľská príručka
1.
2.
3.
4.
Neoprávnená reprodukcia častí alebo celého tohto návodu je zakázaná.
Informácie uvedené v tomto návode podliehajú zmenám bez upozornenia.
Ilustrácie alebo snímky obrazovky v tomto návode sa môžu čiastočne líšiť od skutočných produktov.
Bez ohľadu na predchádzajúce informácie spoločnosť Canon nezodpovedá za žiadne straty vyplývajúce
z používania tohto softvéru.
© CANON INC. 2013
Obsa
Ob
sah
sa
h
89
Download

ImageBrowser EX CameraWindow