Používanie aplikácie
ADOBE ® READER ® X
Právne upozornenie
Právne upozornenie
Právne upozornenie nájdete na adrese http://help.adobe.com/sk_SK/legalnotices/index.html.
Posledná aktualizácia 12. 7. 2011
iii
Obsah
Kapitola 1: Aplikácia Adobe Reader X
Chránený režim (systém Windows) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Správy od spoločnosti Adobe
.......................................................................................... 1
Kapitola 2: Čo môžete robiť s aplikáciou Adobe Reader?
Uloženie, zobrazenie a prehľadávanie dokumentu PDF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Vypĺňanie formulárov
................................................................................................. 4
Podpísanie dokumentu PDF
........................................................................................... 4
Správa certifikátov (zabezpečené dokumenty PDF)
Zdieľanie dokumentov
................................................................................................ 5
Vytvorenie dokumentu PDF
........................................................................................... 5
Prevod súboru PDF do formátu aplikácie Word
Pridávanie poznámok do súborov PDF
Účasť na recenzii
..................................................................... 4
......................................................................... 5
................................................................................. 6
...................................................................................................... 6
Simulácia predtlače tlačových farieb
................................................................................... 7
Kapitola 3: Odpovede na najčastejšie otázky
Otváranie a ukladanie dokumentov PDF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Zobrazenie obrázkov a 3D modelov
Tlač
.................................................................................... 8
................................................................................................................... 9
Pridávanie poznámok
Vypĺňanie formulárov
Uľahčenie prístupu
................................................................................................. 9
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Kapitola 4: Podpora na platformách UNIX
Posledná aktualizácia 12. 7. 2011
1
Kapitola 1: Aplikácia Adobe Reader X
Adobe® Reader® je nástroj na otváranie a používanie dokumentov Adobe PDF vytvorených v aplikácii Adobe Acrobat®.
Hoci v aplikácii Reader nemôžete vytvárať dokumenty PDF, aplikáciu Reader môžete používať na zobrazenie, tlač a
správu dokumentov PDF. Po otvorení dokumentu PDF v aplikácii Reader máte k dispozícii rôzne nástroje, ktoré vám
pomôžu rýchlo vyhľadať požadované informácie. Ak dostanete formulár PDF, môžete ho vyplniť online a elektronicky
ho odoslať. Ak dostanete pozvanie na recenziu dokumentu PDF, pomocou nástrojov pre poznámky a označenia v ňom
môžete vytvárať anotácie. Pomocou multimediálnych nástrojov aplikácie Reader môžete prehrávať videá a hudbu v
dokumentoch PDF. A ak dokument PDF obsahuje dôverné informácie, môžete ho podpísať alebo certifikovať
pomocou digitálneho identifikátora.
Ďalšie informácie nájdete v častiach:
• „Čo môžete robiť s aplikáciou Adobe Reader?“ na strane 3
• „Odpovede na najčastejšie otázky“ na strane 8
• „Podpora na platformách UNIX“ na strane 12
Chránený režim (systém Windows)
Aplikácia Adobe Reader X sa štandardne spúšťa v chránenom režime, ktorý poskytuje ďalšiu vrstvu zabezpečenia. V
chránenom režime nemôžu škodlivé dokumenty PDF spúšťať ľubovoľné spustiteľné súbory ani zapisovať do
systémových priečinkov ani do databázy Registry systému Windows. Ďalšie podrobnosti nájdete v článku Introducing
Adobe Reader protected mode (Úvod do chráneného režimu aplikácie Adobe Reader).
Ak chcete skontrolovať stav chráneného režimu, vyberte voľby Súbor > Vlastnosti > Rozšírené > Chránený režim.
Chránený režim je štandardne zapnutý. Vypnutie chráneného režimu:
1 Vyberte voľby Úpravy > Predvoľby.
2 V zozname Kategórie na ľavej strane vyberte položku Všeobecné.
3 Zrušte výber voľby Pri spustení zapnúť chránený režim.
Správy od spoločnosti Adobe
Predvoľby Všeobecné obsahujú voľby na povolenie spoločnosti Adobe zobrazovať marketingové správy v produkte,
zatiaľ čo pracujete s aplikáciou. Môžete sa rozhodnúť, či chcete dostávať tieto marketingové správy v produkte.
Poznámka: Správy týkajúce sa transakcií od online služby spoločnosti Adobe nemožno vypnúť.
1 Otvorte dialógové okno Predvoľby.
• (Systém Windows) Vyberte voľby Úpravy > Predvoľby.
• (Systém Mac OS) Vyberte voľby Adobe Reader > Predvoľby.
2 V časti Kategórie kliknite na položku Všeobecné.
Posledná aktualizácia 12. 7. 2011
2
POUŽÍVANIE APLIKÁCIE ADOBE READER X
Aplikácia Adobe Reader X
3 V časti Správy od spoločnosti Adobe vyberte požadované voľby.
Zobraziť správy pri spustení aplikácie Reader Povolí zobrazenie správ od spoločnosti Adobe na uvítacej obrazovke
pri spustení aplikácie bez otvoreného dokumentu. Kliknite na správu, ak chcete získať informácie o funkciách,
aktualizáciách alebo online službách, prípadne ak chcete otvoriť element v aplikácii, napríklad pracovnú tablu.
Zrušte výber tejto voľby, ak nechcete, aby sa v produkte zobrazovali marketingové správy.
Nezobrazovať správy počas zobrazenia dokumentu Zabráni zobrazeniu marketingových správ od spoločnosti
Adobe v ľavom dolnom rohu okna aplikácie. Správu zatvorte kliknutím na tlačidlo zatvorenia. Ak nič neurobíte,
správa postupne zmizne. Ak chcete povoliť marketingové správy v produkte, nechajte zrušený výber tejto voľby.
Posledná aktualizácia 12. 7. 2011
3
Kapitola 2: Čo môžete robiť s aplikáciou
Adobe Reader?
Naučte sa používať aplikáciu Reader pri každodennej práci s dokumentmi PDF.
Uloženie, zobrazenie a prehľadávanie dokumentu PDF
Uloženie
Kópiu dokumentu PDF alebo portfólia PDF môžete uložiť len vtedy, ak to autor dokumentu PDF povolil. Autor
dokumentu PDF môže povoliť príjemcom uložiť dokument povolením možnosti lokálneho ukladania. Autori
formulárov PDF často nepovoľujú možnosť lokálneho ukladania.
Vykonajte jeden z týchto úkonov:
• Ak chcete dokument PDF uložiť, vyberte voľby Súbor > Uložiť.
• Ak chcete vytvoriť kópiu dokumentu PDF, vyberte voľby Súbor > Uložiť ako > PDF.
• Ak chcete dokument PDF uložiť ako prístupný text, vyberte voľby Súbor > Uložiť ako > Text.
Zobrazenie
Na paneli s nástrojmi aplikácie Reader použite nástroje na zväčšenie, menu zväčšenia a nástroje prispôsobenia veľkosti
na zväčšenie alebo zmenšenie strany. Na zmenu volieb zobrazenia strán použite voľby v menu Zobrazenia >
Zobrazenie strany.
Ďalšie informácie nájdete v časti Navigácia na stranách dokumentu PDF v pomocníkovi pre aplikáciu Acrobat.
Vyhľadanie informácií v dokumente PDF
Použite okno Hľadať (Úpravy > Hľadať) alebo okno Rozšírené hľadanie (Úpravy > Rozšírené hľadanie) na
prehľadávanie obsahu strán vrátane vrstiev, polí formulára, anotácií, záložiek a digitálnych podpisov.
Zobrazenie a prehľadávanie portfólia PDF
Portfólio PDF je kolekcia súborov, ktorá často obsahuje súbory v rôznych formátoch vytvorené v rôznych aplikáciách.
Pomocou nástrojov na hľadanie aplikácie Reader môžete v portfóliu PDF vyhľadať text. Zadajte text, ktorý chcete
vyhľadať, do poľa Hľadať na paneli s nástrojmi Portfólio PDF. Vo výsledkoch hľadania sa zobrazia všetky súbory, v
ktorých sa nachádza zadaný text.
• V súboroch PDF rozbaľte zoznam a zobrazte výsledky v kontexte. Kliknutím na výsledok hľadania prejdete na
umiestnenie textu v dokumente PDF.
• Pri iných typoch súborov kliknite na tlačidlo Otvoriť a potom prehľadajte otvorený súbor.
Ďalšie informácie nájdete v časti Hľadanie v portfóliu PDF v pomocníkovi pre aplikáciu Acrobat.
Posledná aktualizácia 12. 7. 2011
4
POUŽÍVANIE APLIKÁCIE ADOBE READER X
Čo môžete robiť s aplikáciou Adobe Reader?
Vypĺňanie formulárov
Jednoducho vypĺňajte, ukladajte a elektronicky odosielajte formuláre, dokonca aj na mobilných zariadeniach. Začnite
výberom nástroja ruka alebo nástroja na výber. Keď umiestnite ukazovateľ nad interaktívne pole formulára, ikona
ukazovateľa sa zmení na jednu z nasledujúcich:
• Keď je ukazovateľ nad tlačidlom, prepínacím tlačidlom, začiarkavacím políčkom alebo položkou v zozname,
zobrazí sa nástroj ukazujúci prst alebo nástroj ukazujúca ruka so znakom plus.
• Nástroj na výber sa zobrazí, keď môžete vybrať položku v zozname.
• Nástroj v tvare I sa zobrazí, keď môžete zadať text do poľa formulára.
Medzi jednotlivými poľami formulára sa môžete presúvať stláčaním klávesu Tab. Ak chcete odstrániť položku, stlačte
kláves Esc. Keď dokončíte vypĺňanie formulára, kliknite na tlačidlo Odoslať formulár. Ak autor dokumentu PDF
povolil možnosť lokálneho ukladania formulára, výberom položky Súbor > Uložiť ako tiež môžete premenovať súbor
a uložiť formulár s vašimi údajmi bez jeho odoslania.
Poznámka: Ak chcete formuláre vypĺňať efektívnejšie, zapnite funkciu automatického doplňovania v predvoľbách
formulárov (v dialógovom okne Predvoľby vyberte položku Formuláre).
Ďalšie informácie nájdete v časti Vyplnenie a odoslanie formulárov PDF v pomocníkovi pre aplikáciu Acrobat.
Podpísanie dokumentu PDF
Keď podpíšete dokument PDF, odosielateľovi tým potvrdíte, že dokument PDF sa dostal k určenému príjemcovi. V
aplikácii Reader možno podpisovať iba dokumenty s povolenými právami na používanie v aplikácii Reader. (V
aplikácii Acrobat vyberte voľby Súbor > Uložiť ako > PDF rozšírené pre aplikáciu Reader > Povoliť ďalšie funkcie.)
1 Vyberte voľby Nástroje > Podpísať > Podpísať dokument.
2 Podľa pokynov vytvorte miesto pre podpis a potom zadajte údaje v dialógovom okne Podpísať dokument.
Na podpísanie dokumentu PDF potrebujete digitálny identifikátor. Vytvorenie digitálneho identifikátora opisujú
pokyny na obrazovke. Ďalšie informácie o digitálnych identifikátoroch nájdete v článku Digitálne identifikátory.
Pomocou funkcie Náhľad dokumentu zobrazte a podpíšte dokument v statickom a zabezpečenom stave. Dynamický
obsah, napríklad multimédiá a JavaScript, je blokovaný.
Ďalšie informácie nájdete v časti Podpisovanie v režime náhľadu dokumentu v pomocníkovi pre aplikáciu Acrobat.
Správa certifikátov (zabezpečené dokumenty PDF)
Autor dokumentu PDF môže dokument zašifrovať pomocou certifikátu na overovanie digitálnych podpisov.
Certifikáty prijaté od iných osôb sa uchovávajú v zozname dôveryhodných identít. Tento zoznam sa podobá na adresár
a umožňuje vám overovať podpisy týchto užívateľov vo všetkých dokumentoch, ktoré od nich prijmete.
Ďalšie informácie nájdete v týchto článkoch v pomocníkovi pre aplikáciu Acrobat:
• Získanie certifikátov od iných používateľov
• Priradenie certifikátu ku kontaktu
• Overenie informácií o certifikáte
Posledná aktualizácia 12. 7. 2011
5
POUŽÍVANIE APLIKÁCIE ADOBE READER X
Čo môžete robiť s aplikáciou Adobe Reader?
• Odstránenie certifikátu zo zoznamu dôveryhodných identít
Zdieľanie dokumentov
Aplikáciu Adobe Reader môžete používať na zdieľanie dokumentov s inými užívateľmi . Ďalšie informácie nájdete v
častiach Zdieľanie súborov z lokality Acrobat.com pomocou služby SendNow Online a Zdieľanie súborov
prostredníctvom e-mailu v pomocníkovi pre aplikáciu Acrobat.
Vytvorenie dokumentu PDF
Dokumenty PDF môžete vytvárať z aplikácie Reader pomocou webovej služby Adobe CreatePDF na lokalite
Acrobat.com.
1 Ak chcete previesť súbor do formátu PDF, vykonajte ľubovoľný z nasledujúcich úkonov:
• Na uvítacej obrazovke kliknite v časti Služby lokality Acrobat.com na položku CreatePDF Online. Uvítacia
obrazovka sa zobrazí pri prvom spustení aplikácie Adobe Reader.
• Vyberte voľby Zdieľať > Vytvoriť súbory PDF.
• Kliknite na ikonu Vytvoriť PDF
na paneli s nástrojmi aplikácie Reader.
2 Kliknite na odkaz Vybrať súbor na prevod do formátu PDF a vyhľadajte súbor, ktorý chcete previesť.
3 Kliknite na položku Previesť.
Keď aplikácia Reader prevedie súbor, na paneli Zdieľať sa zobrazí rámček dokončenia. Ak máte platené predplatné
lokality Acrobat.com, súbor PDF môžete otvoriť v novom okne aplikácie Reader kliknutím na odkaz Zobraziť súbor
PDF v aplikácii Reader. Používatelia s bezplatným účtom môžu zobraziť súbor PDF na lokalite Acrobat.com.
Ak chcete zobraziť alebo skryť ikonu služby CreatePDF na paneli s nástrojmi, vyberte voľby Zobrazenia >
Zobraziť/skryť > Položky panela s nástrojmi > Súbor > Vytvoriť PDF.
Ďalšie informácie o službe CreatePDF nájdete na adrese www.adobe.com/go/acrobat_com_sk.
Prevod súboru PDF do formátu aplikácie Word
Súbory PDF môžete previesť do formátu aplikácie Microsoft Word pomocou webovej služby Adobe ExportPDF na
lokalite Acrobat.com.
1 Prevod spustite vykonaním ľubovoľného z nasledujúcich úkonov:
• Na uvítacej obrazovke kliknite v časti Služby lokality Acrobat.com na položku Prevod súboru PDF do formátu
aplikácie Word online. Uvítacia obrazovka sa zobrazí pri prvom spustení aplikácie Adobe Reader.
• Vyberte voľby Súbor > Uložiť ako > Word Online. (V systéme Mac OS najprv musíte súbor PDF otvoriť.)
• Kliknite na ikonu služby ConvertPDF
na paneli s nástrojmi aplikácie Reader.
2 Podľa pokynov na obrazovke na lokalite Acrobat.com vyberte a preveďte súbor PDF do formátu aplikácie Word.
Ak chcete zobraziť alebo skryť ikonu služby ConvertPDF na paneli s nástrojmi, vyberte voľby Zobrazenia >
Zobraziť/skryť > Položky panela s nástrojmi > Súbor > Previesť PDF do formátu aplikácie Word online.
Posledná aktualizácia 12. 7. 2011
6
POUŽÍVANIE APLIKÁCIE ADOBE READER X
Čo môžete robiť s aplikáciou Adobe Reader?
Ďalšie informácie o službe ExportPDF nájdete na adrese www.adobe.com/go/acrobat_com_sk.
Pridávanie poznámok do súborov PDF
Pomocou aplikácie Reader môžete do súborov PDF pridávať poznámky. Štandardne sú k dispozícii nástroj lístok s
poznámkou a nástroj zvýraznenia. V aplikácii Reader sú k dispozícii všetky nástroje anotácií a kreslených označení iba
pri súboroch PDF s povolenými právami na používanie v aplikácii Reader. (V aplikácii Acrobat vyberte voľby Súbor >
Uložiť ako > PDF rozšírené pre aplikáciu Reader > Povoliť ďalšie funkcie).
Ďalšie informácie nájdete v časti Pridávanie poznámok v pomocníkovi pre aplikáciu Acrobat. Rýchle video o pridávaní
poznámok v aplikácii Reader: Pridávanie poznámok v aplikácii Adobe Reader.
Nástroj lístok s poznámkou a nástroj zvýraznenia
Účasť na recenzii
Ak dostanete dokument PDF na recenziu, môžete v ňom vytvárať anotácie pomocou nástrojov pre poznámky
a označenia. Tieto funkcie sú k dispozícii len vtedy, ak autor dokumentu PDF povolil pridávanie poznámok. Pomocou
nástrojov pre poznámky a označenia tiež môžete vrátiť svoje poznámky autorovi.
A
B
C
D
E
G
H
I
J
K
F
Panel Nakreslené označenia
A. Pridanie textového rámčeka B. Pridanie textového štítka C. Nakreslenie čiary D. Nakreslenie šípky E. Nakreslenie elipsy F. Nakreslenie
obdĺžnika G. Nakreslenie obláčika H. Nakreslenie mnohouholníka I. Nakreslenie spojených čiar J. Kreslenie voľnou rukou K. Zmazanie
kresby voľnou rukou
Odpovedanie na poznámky
Na poznámky môžete odpovedať dvoma spôsobmi:
• Otvorte rozbaľovaciu poznámku a v menu volieb vyberte položku Odpovedať.
• V zozname poznámok vyberte poznámku a potom vyberte položku Odpovedať v menu volieb.
Ak chcete odstrániť poznámku, pravým tlačidlom myši kliknite na odpoveď a potom kliknite na položku Odstrániť.
Ďalšie informácie nájdete v časti Odpovedanie na poznámky v pomocníkovi pre aplikáciu Acrobat.
Posledná aktualizácia 12. 7. 2011
7
POUŽÍVANIE APLIKÁCIE ADOBE READER X
Čo môžete robiť s aplikáciou Adobe Reader?
Schválenie alebo zamietnutie dokumentu PDF
Ak budete vyzvaní na schválenie dokumentu PDF, dostanete e-mailovú správu s podrobnými pokynmi na
recenzovanie dokumentu PDF. V hornej časti dokumentu PDF sa tiež zobrazia paleta Pečiatky a lišta správ
dokumentu. Pomocou týchto pokynov a nástrojov dokument schváľte alebo zamietnite.
Poznámka: Pracovný postup schvaľovania môžu začať iba používatelia aplikácie Acrobat s viacbajtovými verziami
aplikácie Acrobat. Používatelia ktorejkoľvek jazykovej verzie aplikácie Reader môžu po výzve dokument PDF schváliť
alebo zamietnuť.
Ďalšie informácie nájdete v časti Účasť na pracovnom postupe schvaľovania v pomocníkovi pre aplikáciu Acrobat.
Sledovanie recenzie
Ak chcete sledovať recenziu dokumentu alebo zobraziť stav recenzie, vyberte položku Zobrazenia > Sledovanie.
Sledovanie zobrazí užívateľov, ktorí sa podieľali na recenzii, a počty poznámok od jednotlivých užívateľov.
• Na ľavej strane okna Sledovanie sa zobrazujú všetky dokumenty PDF v spravovaných recenziách.
• Na informačnej table na pravej strane je uvedený dátum a čas odoslania súboru PDF a zoznam pozvaných
recenzentov. Odkazy na zdieľané súbory PDF poskytujú ďalšie informácie, vrátane termínu ukončenia (ak bol
nastavený) a počtu poznámok, ktoré jednotliví recenzenti poslali. Odstránením odkazu v okne Sledovanie sa
neodstráni samotný súbor PDF.
• Panel Najnovšie aktualizácie obsahuje prehľad najnovších zmien v recenziách.
Ďalšie informácie nájdete v časti Sledovanie recenzovaných súborov PDF v pomocníkovi pre aplikáciu Acrobat.
Simulácia predtlače tlačových farieb
Pri simulácii predtlače sa aproximuje vzhľad zlúčenia a predtlače farebných kresieb pri tlači na ofsetovom tlačovom
stroji. Účinok predtlače môžete simulovať na farebnej stolnej tlačiarni výberom voľby Simulovať predtlač v
dialógovom okne Ďalšie nastavenie tlače. Pri simulácii predtlače sa pri tlači prevedú priame farby na výťažkové farby.
Ak chcete použiť súbor pre konečný výstup, nevyberajte voľbu Simulovať predtlač.
Poznámka: Farebné tlačiarne sa výrazne líšia v kvalite reprodukcie farieb. Najlepším spôsobom, ako overiť vzhľad
výsledného výstupu, sú preto kontrolné výtlačky od poskytovateľa služieb.
Tri prekrývajúce sa kruhy bez predtlače (naľavo) v porovnaní s tromi prekrývajúcimi sa kruhmi s predtlačou (napravo).
Posledná aktualizácia 12. 7. 2011
8
Kapitola 3: Odpovede na najčastejšie
otázky
Otváranie a ukladanie dokumentov PDF
Ďalšie tipy na riešenie problémov nájdete v týchto technických poznámkach:
• Can't open a PDF (Dokument PDF sa nedá otvoriť)
• Can't view a PDF on the web | Quick fix (Dokument PDF sa nedá zobraziť na webe | Rýchla oprava)
Prečo nemôžem otvoriť dokument PDF?
Ak dostanete dokument PDF chránený heslom, na otvorenie dokumentu použite príslušné heslo. Niektoré
zabezpečené dokumenty obsahujú obmedzenia zabraňujúce tlači, úpravám alebo kopírovaniu obsahu dokumentu. Ak
sú funkcie dokumentu obmedzené, všetky nástroje a položky menu súvisiace s týmito funkciami sú v aplikácii Reader
neaktívne.
Ak máte ťažkosti pri otváraní dokumentu PDF alebo ak nemôžete používať určité funkcie, obráťte sa na autora
dokumentu PDF.
Prečo sa pri otvorení dokumentu PDF zobrazí chybová správa?
Ak sa zobrazí správa „Niektoré rozšírenia Adobe PDF sú zakázané“, problém odstráňte vykonaním nasledujúcich
krokov.
1 Otvorte priečinok Možnosti siete Internet na ovládacom paneli a kliknite na kartu Rozšírené.
2 Začiarknite políčko Povoliť rozšírenia prehľadávačov tretej strany.
3 Kliknite na tlačidlo OK a potom reštartujte počítač.
Prečo nemôžem uložiť dokument PDF?
Kópiu dokumentu PDF alebo portfólia PDF môžete uložiť len vtedy, ak to autor dokumentu PDF povolil. Autor
dokumentu PDF môže povoliť príjemcom uložiť dokument povolením možnosti lokálneho ukladania. Autori
formulárov PDF často nepovoľujú možnosť lokálneho ukladania.
Zobrazenie obrázkov a 3D modelov
Ako môžem skopírovať obrázky z dokumentu PDF?
Na skopírovanie obrázkov z dokumentu PDF použite nástroj snímka.
1 Vyberte voľby Úpravy > Vytvoriť snímku.
2 Ťahaním vytvorte obdĺžnik okolo obrázka, ktorý chcete uložiť, a potom uvoľnite tlačidlo myši.
Výber sa automaticky skopíruje do schránky a v inej aplikácii môžete vybrať príkaz Úpravy > Vložiť na vloženie
skopírovaného obrázka do iného dokumentu.
Posledná aktualizácia 12. 7. 2011
9
POUŽÍVANIE APLIKÁCIE ADOBE READER X
Odpovede na najčastejšie otázky
Nevidím obrázky v dokumente PDF
V dialógovom okne Predvoľby vyberte položku Zobrazenie strán a potom vyberte položku Zobraziť veľké obrázky.
Ako môžem premiestniť alebo otočiť 3D modely?
Keď kliknete na 3D model, zobrazí sa panel s nástrojmi 3D. Kliknutím na šípku pri nástroji na otáčanie zobrazte všetky
3D navigačné nástroje, ktoré sú v aplikácii Reader k dispozícii.
Tlač
Tipy pre základné úlohy týkajúce sa tlače nájdete v článku Tipy pre tlač | Acrobat, Reader.
Prečo nemôžem vytlačiť dokument?
• Ak dostanete dokument PDF chránený heslom, na vytlačenie dokumentu použite príslušné heslo. Niektoré
chránené dokumenty obsahujú obmedzenia zabraňujúce tlači, úpravám alebo kopírovaniu obsahu dokumentu. Ak
dokument obsahuje obmedzenia tlače, obráťte sa na autora dokumentu.
• Skúste vypnúť chránený režim (iba v systéme Windows), kým sa dokument nevytlačí. Vyberte voľby Úpravy >
Predvoľby. Kliknite na položku Všeobecné na ľavej strane a zrušte výber voľby Pri spustení zapnúť chránený režim.
Zatvorte aplikáciu Reader. Reštartujte aplikáciu Reader a potom skúste dokument znova vytlačiť.
Dôležité: Spoločnosť Adobe neodporúča vypínať chránený režim. Po dokončení tlače sa vráťte do časti Všeobecné
predvoľby a vyberte voľbu Pri spustení zapnúť chránený režim.
Ako môžem vytlačiť dokument PDF veľkého formátu?
V prípade dokumentov, ktoré sú väčšie ako štandardná veľkosť strany podporovaná tlačiarňou, vyberte v časti Mierka
strany (dialógové okno Tlačiť) voľbu Veľké strany dlaždicovo alebo Dlaždicovo všetky strany. Ďalšie informácie
nájdete v článku Tlač plagátov a nápisov | Acrobat, Reader.
Pridávanie poznámok
Môžem do dokumentov PDF pridávať poznámky?
Pri predvolenom nastavení umožňuje aplikácia Reader pridávať do dokumentu PDF lístky s poznámkou a zvýrazňovať
text. Pri dokumentoch PDF s povolenými právami a recenzovaných dokumentoch PDF sú k dispozícii ďalšie nástroje
anotácií a kreslených označení.
Môžem obnoviť stratené zmeny po neočakávanom vypnutí?
Funkcia Automatické uloženie zabraňuje strate zmien pri neočakávanom prerušení.
1 Otvorte súbor, na ktorom ste pracovali pred neočakávaným vypnutím.
2 Keď sa zobrazí výzva, kliknutím na tlačidlo Áno otvorte súbor alebo súbory, ktoré boli automaticky uložené. Ak ste
mali otvorených viac súborov, aplikácia Reader otvorí všetky tieto súbory.
3 Uložte súbor alebo súbory s rovnakými názvami, ako mali súbory, na ktorých ste pôvodne pracovali.
Posledná aktualizácia 12. 7. 2011
10
POUŽÍVANIE APLIKÁCIE ADOBE READER X
Odpovede na najčastejšie otázky
Ak bolo automatické ukladanie vypnuté, môžete ho znova spustiť v dialógovom okne Predvoľby. Na ľavej strane
vyberte položku Dokumenty a potom vyberte voľbu Automaticky ukladať zmeny dokumentu do dočasného súboru
každých XX minút. Do poľa pre minúty zadajte čas podľa toho, ako často chcete ukladať súbory.
Ako môžem odstrániť poznámky k recenzii?
Ak odstránite poznámku, na ktorú niekto odpovedal, odstráni sa iba táto poznámka. Prvá odpoveď sa povýši na vrch
článku. Tieto odpovede môže byť ťažké zobraziť. Odpovede odstráňte jedným z týchto spôsobov:
• V rozbaľovacej poznámke kliknite pravým tlačidlom myši na odpoveď a vyberte voľbu Odstrániť.
• Vyberte odpoveď v zozname poznámok a potom vyberte v menu volieb položku Odstrániť.
Vypĺňanie formulárov
Prečo nemôžem uložiť vyplnený formulár?
Vyplnené formuláre nemožno ukladať, pokiaľ to autor formulára nepovolil. Keď otvoríte formulár v aplikácii Adobe
Reader, môžete zobraziť práva na používanie v oblasti oznámení nad samotným formulárom. Ak chcete zmeniť práva
na používanie, obráťte sa na autora formulára.
Ako môžem odstrániť položky z automatického doplňovania?
V dialógovom okne Predvoľby vyberte na ľavej strane položku Formuláre. V časti Automaticky doplňovať vyberte
voľbu Upraviť zoznam položiek a potom odstráňte alebo zmeňte nežiaduce slová.
Uľahčenie prístupu
Aké sú klávesové alternatívy k akciám myši?
Aplikácie Reader a Acrobat obsahujú rovnaké klávesové skratky. Ak chcete zobraziť úplný zoznam, pozrite si časť
Klávesové skratky v pomocníkovi pre aplikáciu Acrobat.
Môžem čítať dokument PDF pomocou programu na čítanie z obrazovky alebo
programu na zväčšenie zobrazenia?
Pomocou Sprievodcu nastavením prístupu nastavte aplikáciu Reader pre program na zväčšenie zobrazenia alebo pre
program na čítanie z obrazovky.
• Vyberte voľby Úpravy > Uľahčenie prístupu > Sprievodca nastavením a potom vyberte na každej obrazovke
Sprievodcu nastavením požadované voľby.
Ako môžem preformátovať text v dokumente PDF?
Dokument PDF môžete preformátovať, aby sa dočasne zobrazoval v jednom stĺpci na celú šírku tably dokumentu. Pri
tomto preformátovaní bude dokument ľahšie čitateľný.
• Ak chcete preformátovať text, vyberte voľby Zobrazenia > Zväčšenie > Preformátovať.
Posledná aktualizácia 12. 7. 2011
11
POUŽÍVANIE APLIKÁCIE ADOBE READER X
Odpovede na najčastejšie otázky
V preformátovanom zobrazení sa väčšinou zobrazí len čitateľný text. Medzi texty, ktoré sa nepreformátujú, patria
formuláre, poznámky, polia digitálnych podpisov a artefakty strán, ako sú čísla strán, hlavičky a päty. Strany, ktoré
obsahujú čitateľný text, ako aj polia formulárov a digitálnych podpisov, sa nepreformátujú. Zvislý text sa preformátuje
na vodorovný.
Ďalšie informácie nájdete v časti Čítanie PDF s preformátovaním a uľahčenie prístupu v pomocníkovi pre aplikáciu
Acrobat.
Poznámka: Pri preformátovanom zobrazení sa dokument nedá ukladať, upravovať ani tlačiť.
Posledná aktualizácia 12. 7. 2011
12
Kapitola 4: Podpora na platformách UNIX
Aplikácia Reader je k dispozícii pre systémy Linux a Solaris, s určitými odlišnosťami. Niektoré funkcie nie sú k
dispozícii vrátane spolupráce a zdieľania súborov v reálnom čase, spolupráce na schôdzkach online, upozornení na
poznámky na paneli úloh a geopriestorového nástroja. Aplikácia Reader pre systémy UNIX však poskytuje niektoré
ďalšie funkcie vrátane nasledujúcich funkcií:
• Zobrazenie viacerých dokumentov v rovnakom okne aplikácie Reader pomocou kariet na navigáciu medzi
dokumentmi. Odpojenie alebo zmena poradia kariet ich presunutím myšou na nové miesto v rovnakom alebo
inom okne aplikácie Reader. Po výbere volieb Úpravy > Predvoľby > Dokumenty môžete upraviť predvoľby
nastavení kariet vrátane prepnutia do režimu bez kariet.
• Vyberte voľby Súbor > Znova načítať, ak chcete nahradiť otvorený dokument PDF inou verziou. Ak napríklad
externá aplikácia zmení otvorený dokument PDF, príkaz Znova načítať zatvorí aktuálny dokument PDF a otvorí
aktualizovanú verziu. Ak zmeníte otvorený dokument PDF, príkaz Znova načítať vám umožní uložiť alebo zrušiť
zmeny a potom obnoví predchádzajúcu verziu.
• Pomocou príkazu „man acroread“ môžete zobraziť stránku s príručkou pre aplikáciu Reader. Zadaním príkazu
acroread -help na príkazovom riadku môžete zobraziť úplný zoznam volieb príkazového riadka.
Posledná aktualizácia 12. 7. 2011
Download

Zobraziť PDF s pomocníkom