DV2X361DU
NÁVOD K POUŽITÍ
NÁVOD NA POUŽITIE
INSTRUKCJA OBSŁUGI
INSTRUCTION MANUAL
DVD PŘEHRÁVAČ / DVD PREHRÁVAČ
ODTWARZACZ DVD / DVD PLAYER
Obsah
Úvod
Důležité bezpečnostní pokyny . ................................................................................................ 3
Upozornění ............................................................................................................................... 4
Funkce . .................................................................................................................................... 4
Zobrazení čelního a zadního panelu ........................................................................................ 5
Dálkový ovladač ....................................................................................................................... 6
Propojení .................................................................................................................................. 7
Pokročilé funkce
Nastavení systému ................................................................................................................... 8
Přehrávání MP3/WMA/JPEG/MPEG4 . .................................................................................. 11
Přehrávání obrazového CD .................................................................................................... 12
USB ........................................................................................................................................ 12
Ostatní
Řešení problémů .................................................................................................................... 13
Technické specifikace . ........................................................................................................... 14
CZ - CZ
Důležité bezpečnostní pokyny
Přečtěte si tento návod.
Návod uschovejte.
Dbejte všech varování.
Dodržuje všechny pokyny.
Nepoužívejte přístroj v blízkosti vody.
Přístroj čistěte pouze suchou tkaninou.
Neblokujte větrací otvory a instalujte přístroj dle pokynů v návodu.
Neinstalujte přístroj v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou radiátory, tepelné výměníky, kamna
nebo jiných zařízení produkující teplo (včetně zesilovačů).
9) Nesnažte se obejít bezpečnostní funkci polarizované zástrčky. Pokud přiloženou zástrčku
nelze zasunout do vaší zásuvky, obraťte se na elektrikáře, aby zastaralou zásuvku vyměnil.
10) Chraňte síťový kabel, aby se po něm nešlapalo a nebyl stlačen, zvláště u zástrček, elektrických zásuvek a v místě, kde vychází z přístroje.
11) Používejte pouze doplňky a příslušenství stanovené výrobcem.
12) Vytáhněte přístroj ze zásuvky během bouřek, nebo pokud jej dlouho nepoužíváte.
13) Přenechejte veškerý servis kvalifikovanému personálu. Servis je nutný, pokud byl přístroj
jakýmkoliv způsobem poškozen, např. při poškození síťového kabelu nebo zástrčky, při polití tekutinou nebo vniknutí cizích předmětů do přístroje, při vystavení vlhkosti, pokud přístroj
nefunguje standardně nebo došlo k jeho pádu.
14) Hlavní vypínač se používá jako odpojné zařízení. Musí zůstat snadno dostupný a nesmí být
blokován překážkami.
15) Neblokujte větrání zakrytím větracích otvorů například novinami, ubrusem, závěsy, atd.
16) Nestavte na přístroj zdroje otevřeného ohně, například zapálené svíčky.
17) Je třeba věnovat pozornost aspektům likvidace baterií týkajícím se životního prostředí.
18) Používejte přístroj v mírném klimatickém pásmu.
19) Upozornění pro převážení na vozíku
S přístrojem na vozíku je třeba popojíždět opatrně. Náhlé zastavení, nadměrná síla a nerovný povrch mohou způsobit, že se vozík s přístrojem
převrhne.
20) Tento spotřebič není určen pro používání osobami (včetně dětí), jimž fyzická, smyslová,
nebo mentální neschopnost či nedostatek zkušeností a znalostí zabraňuje v bezpečném
používání spotřebiče, pokud na ně nebude dohlíženo nebo pokud nebyly instruovány ohledně použití spotřebiče osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost.
21) Na děti by se mělo dohlížet, aby se zajistilo, že si nebudou se spotřebičem hrát.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
UPOZORNĚNÍ: Z důvodu zamezení rizika požáru nebo úrazu elektrickým proudem nevystavujte přístroj dešti ani vlhkosti.
UPOZORNĚNÍ: Baterie nesmí být vystaveny nadměrnému teplu, například slunečnímu svitu,
ohni a podobně.
Tento symbol znamená, že uvnitř tohoto přístroje se nachází nebezpečné napětí
představující riziko úrazu elektrickým proudem.
Tento symbol znamená, že v literatuře doprovázející tento přístroj jsou důležité pokyny pro provoz a údržbu.
Tento symbol znamená, že tento produkt má mezi nebezpečným napětím a částmi
přístupnými uživateli dvojitou izolaci. V případě opravy používejte pouze identické
náhradní díly.
CZ - Upozornění
• Pro bezpečnou přepravu tohoto produktu prosím použijte originální krabici a balící
materiály.
• Pokud přehrávač delší dobu pracuje, je normální, že se zahřeje kryt a čelní panel.
• Během přehrávání přístrojem nepohybujte, jinak můžete způsobit poškození snímače a
disku.
• Pokud chcete otevřít nebo zavřít zásuvku s diskem, stiskněte tlačítko OPEN/CLOSE na
čelním panelu. Pokud se zásuvka otvírá nebo zavírá, nedotýkejte se jí.
Funkce
Formáty disků a funkce podporované tímto přehrávačem:
Soubory MPEG4 na disku
Dolby Digital
Soubory MP3 na CD-R/CD-RW
DVD video
Více úhlů pohledu
Volba titulků
Volba zvuku
Režimy poměru stran TV
Rodičovský zámek
Můžete napomoci ochraně životního prostředí! Nezapomeňte dodržovat místní předpisy: odevzdejte nefunkční elektrické zařízení do příslušného střediska likvidace odpadů.
Tento výrobek využívá technologie ochrany autorských práv, která je chráněna systémovými
požadavky příslušných amerických patentů a jiných práv duševního vlastnictví v držení společnosti Macrovision Corporation a dalších vlastníků práv. Používání této technologie ochrany
autorských práv musí být povoleno společností Macrovision Corporation a pokud společnost
Macrovision Corporation neposkytne jiné oprávnění, je určeno pouze k využití pro domácí a jiné
omezené sledování. Je zakázáno zařízení rozebírat a zpětně sestavovat.
Produkt je kompatibilní s formátem obrazového CD a je schopen přehrávat obrazová CD.
Vyrobeno s licencí společnosti Dolby Laboratories. Dolby a symbol dvojitého D jsou ochrannými
známkami společnosti Dolby Laboratories. Chráněné nezveřejněné dílo. © 1992-1997 Dolby
Laboratories, Inc. Veškerá práva vyhrazena.
CZ - CZ
Zobrazení čelního a zadního panelu
Čelní panel
Zadní panel
1)
2)
3)
4)
5)
Talíř zásuvky
Vypínač
Tlačítko Otevřít/Zavřít
Tlačítko Přehrávání/Pauza
Senzor
6)
7)
8)
9)
CZ - Displej LED
Port USB
Digitální zvukový koaxiální výstup
Výstup SCART
Dálkový ovladač
1) OPEN/CLOSE (Otevřít/Zavřít)
2) POWER (Vypínač)
3) ČÍSELNÁ TLAČÍTKA 0-9
4) ZOOM/MENU
5) SUBTITLE/TITLE (Titulky/Titul)
6) SETUP (Nastavení)
7) ▲ (Nahoru)
8) ► (Doleva)
9) ▼ (Dolů)
10) REV (Vzad)
11) FWD (Vpřed)
12) PREVIOUS (Předchozí)
13) NEXT (Další)
14) MUTE (Vypnutí zvuku)
15) USB
16) GO TO (Přejít na)
17) AUDIO/ANGLE (Audio/Úhel)
18) REPEAT/ PROGRAM
(Opakování/Program)
19) PLAY/PAUSE (Přehrávání/Pauza)
20) STOP
21) ►(Doprava)
22) (Potvrdit)
23) ZVÝŠENÍ HLASITOSTI
24) SNÍŽENÍ HLASITOSTI
25) DISPLEJ
Poznámka:
• Pokud stisknete tlačítka 4, 5, 17 nebo 18 déle než 1,5 vteřiny, aktivují se funkce označené na tlačítkách (MENU, TITLE, ANGLE a PROG).
• Pokud stisknete tlačítka 4, 5, 17 nebo 18 po dobu kratší než 1 vteřina, aktivují se funkce
označené nad tlačítky (ZOOM, SUBTITLE, AUDIO a REPEAT).
CZ - CZ
Propojení
• PŘIPOJENÍ DVD PŘEHRÁVAČE K TELEVIZORU POMOCÍ KONEKTORU SCART
Pomocí kabelů SCART propojte DVD přehrávač a televizor. Video výstup [Video Out] nastavte na [RGB].
• PŘIPOJENÍ DVD PŘEHRÁVAČE K AV ZESILOVAČI PŘES DIGITÁLNÍ ZVUKOVÝ
(KOAXIÁLNÍ) VÝSTUP
1) Připojte koaxiální digitální zvukový výstup k AV zesilovači.
2) Nastavte digitální výstup DVD přehrávače na [Raw] nebo [PCM].
3) Nastavte AV zesilovač na digitální vstup připojený k DVD přehrávači.
CZ - NASTAVENÍ SYSTÉMU
PRÁCE S MENU
Stiskněte na dálkovém ovladači tlačítko SETUP. Zobrazí se MENU NASTAVENÍ.
Po vstupu do Menu nastavení zvolte pomocí směrových tlačítek nahoru a dolů požadovanou položku a poté potvrďte tlačítkem ENTER. Stisknutím směrového tlačítka doleva se
vrátíte do menu vyšší úrovně. Pokud chcete nastavení opustit, stiskněte znovu tlačítko
SETUP. V MENU NASTAVENÍ může volit některé z následujících možností.
NASTAVENÍ JAZYKA
V Menu nastavení zvolte Jazyk. Zobrazí se vedlejší menu Jazyk.
Jazyk OSD
Pomocí této položky zvolte jazyk Menu nastavení a zobrazení na obrazovce.
Titulky
Tato volba poskytuje možnost nastavení jazyka titulků.
Titulky MPEG4 (volitelné)
Volba různých možností kódování titulků MPEG4.
Poznámka: Ne všechny přehrávače tuto funkci podporují.
Audio
Volba jazyků zvuku, které jsou nahrány na disku.
Menu DVD
Tato položka poskytujte jazykové možnosti menu filmu.
NASTAVENÍ VIDEA
V Menu nastavení zvolte Video. Zobrazí se vedlejší menu Video.
CZ - CZ
Poměr stran
Volba poměru stran.
Poznámky:
Poměr stran obrazu souvisí s nahraným formátem disku. Některé disky nemohou zobrazit obraz
ve zvoleném poměru stran. Pokud přehráváte disk nahraný ve formátu 4:3 na širokoúhlém televizoru, na levé a pravé straně obrazovky se objeví černé pruhy. Musíte upravit nastavení obrazovky v závislosti na typu televizoru, který máte.
Systém TV
Volba různých TV systémů.
Poznámka: Nastavení DVD přehrávače musí odpovídat televizoru.
Pro více informací o výstupním formátu viz návod k vašemu televizoru.
Video výstup
Zvolte požadovaný formát video výstupu.
NASTAVENÍ ZVUKU
V Menu nastavení zvolte Audio. Zobrazí se vedlejší menu Audio.
Digitální výstup (volitelné)
Nastavte zvukový výstup na koaxiálních portech tak, aby pracoval v souladu s audio zařízením
(např. receiverem, zesilovačem) připojeným k přehrávači.
Vyp.: Digitální zvukový výstup je deaktivován.
PCM: Přenos stereofonních 2-kanálových signálů
RAW:Přenos původní zvukové stopy DVD
Poznámka: Tato položka platí pouze pro přehrávače s koaxiálním výstupem.
Převzorkování
Zvolte zapnutí nebo vypnutí funkce převzorkování.
ZAP.: Systém převzorkuje vysoké vzorkovací kmitočty (vyšší než 96K) na nižší.
VYP.: Deaktivace této funkce.
CZ - NASTAVENÍ PŘÍSTUPNOSTI
V Menu nastavení zvolte Přístupnost. Zobrazí se vedlejší menu Přístupnost.
Rodičovská kontrola
Nastavení funkce rodičovské kontroly přehrávače.
Poznámka: Před nastavením rodičovské kontroly je nutné zadat heslo.
Nastavení hesla
Zadejte čtyři čísla (heslo), poté potvrďte stisknutím tlačítka ENTER.
Poznámka: Pokud heslo zapomenete, použijte k odemknutí univerzální heslo 6666.
OSTATNÍ NASTAVENÍ
V menu nastavení zvolte MISC. Zobrazí se následující vedlejší menu:
Použití výchozího nastavení
Resetování hodnot nastavení na výchozí nastavení z výroby.
Spořič obrazovky (volitelný)
Aktivace/deaktivace funkce spořiče obrazovky.
Poznámka: Ne všechny přehrávače tuto položku mají
velikost titulků
V menu Mics můžete zvolit velikost písma titulků: Typ písma 0 - menší modré titulky, typ písma
1 - větší bílé titulky..
CZ - 10
CZ
PŘEHRÁVÁNÍ MP3/WMA/JPEG/MPEG4
Disk MP3/WMA/MPEG4 má adresářovou strukturu dle obrázku výše.
Pomocí Směrového tlačítka zvolte kořenový adresář a poté vstupte do vedlejšího adresáře
stisknutím tlačítka ENTER. Pomocí Směrového tlačítka zvolte požadovanou stopu a poté
spusťte hudbu nebo video stisknutím tlačítka ENTER nebo PLAY. Pokud se chcete vrátit do
vyššího menu, zvolte pomocí Směrového tlačítka ikonu
a stiskněte tlačítko ENTER.
Filtr: Umožňuje volbu kategorií souborů zobrazených v seznamu prohlížeče.
Opakování: Přepínání mezi různými režimy přehrávání.
Režim: Volba různých režimů přehrávání, a to následovně:
Normal: Režim náhodného přehrávání je zrušen.
Náhodně: Náhodné přehrávání je aktivováno. Pokud přehrávání dosáhne konce aktuální
kapitoly nebo stopy, přeskočí přehrávání na další náhodnou kapitolu nebo stopu. Při
dosažení konce kapitoly nebo stopy se začne přehrávat další náhodná kapitola nebo
stopa, dokud se nepřehrají všechny kapitoly nebo stopy nebo dokud režim náhodného
přehrávání nezrušíte přepnutím na jinou možnost Režimu.
Režim editace: Aktivace režimu naprogramovaného přehrávání. Pokud zvolíte tento režim,
dostanete se stisknutím Směrového tlačítka DOLEVA do adresáře. Stisknutím
ENTER zvolíte požadovanou stopu a stisknutím Přidat do programu ji zařadíte
do naprogramované přehrávání.
Zobrazení programu: Zobrazení stop programu.
Zobrazení prohlížeče: Zobrazení adresáře stop.
Přidat do programu: Zvolte stopu a stisknutím Přidat do programu stopu přidáte to adresáře
programového přehrávání.
Vymazat program: V režimu úplného zastavení (stiskněte dvakrát tlačítko STOP) zvolte stopu
a stisknutím Vymazat program vymažete stopu z adresáře programového
přehrávání.
CZ - 11
PŘEHRÁVÁNÍ OBRAZOVÝCH CD
OBRAZOVÉ CD má adresářovou strukturu dle následujícího obrázku.
Pomocí Směrového tlačítka zvolte kořenový adresář a poté vstupte do vedlejšího adresáře
stisknutím tlačítka ENTER. Pomocí Směrového tlačítka zvolte požadovaný obrázek a poté
spusťte obrázek stisknutím tlačítka ENTER nebo PLAY. Pokud se chcete vrátit do vyššího
menu, zvolte pomocí Směrového tlačítka ikonu
a stiskněte tlačítko ENTER.
Otáčení obrazu
Ve stavu přehrávání obrázku můžete Směrovým tlačítkem obrázkem otáčet.
USB vstup
USB
Pokud má přehrávač vstup USB a NENÍ ve stavu „přehrávání disku“, můžete připojit USB zařízení nebo MP3 přehrávač s rozhraním USB a přehrávat hudbu v MP3 nebo soubory JPEG.
Všechny funkce jsou stejné, jako při přehrávání disku.
Poznámka: Při připojení zařízení USB dbejte, abyste jej nepřipojili naopak. Jinak může dojít k
poškození zařízení USB nebo přehrávače.
Pokud se přehrává disk, nejprve zastavte přehrávání a poté spusťte USB stisknutím tlačítka
USB na dálkovém ovladači.
Tento systém nepodporuje všechna zařízení USB.
CZ - 12
CZ
Řešení problémů
Pokud nastane problém, nahlédněte do následujícího průvodce řešením problémů.
ŽÁDNÝ OBRAZ ANI ZVUK
• Ujistěte se, že je zapnut hlavní vypínač.
• Ujistěte se, že je síťový přívod funkční.
• Ujistěte se, že síťový kabel není poškozen.
• Ujistěte se, že elektrická zástrčka je pevně v
zásuvce.
OBRAZ JE BEZ ZVUKU
• Ujistěte se, že audio konektory jsou pevně
připojeny.
• Ujistěte se, že audio konektor není poškozen.
• Ujistěte se, že je v nastavení hlasitosti
a kanálů zapnuta hlasitost.
• Ujistěte se, že máte správné AUDIO nastavení přehrávače.
• Ujistěte se, že máte pro televizor nastaven
správný AV vstup.
• Ujistěte se, že zvuk není ztlumen funkcí
MUTE.
ZVUK JE BEZ OBRAZU
• Ujistěte se, že video konektory jsou pevně
připojeny.
• Ujistěte se, že máte pro televizor nastaven
správný AV vstup.
• Ujistěte se, že video konektor není poškozen.
• Ujistěte se, že máte správné VIDEO nastavení přehrávače.
ZOBRAZUJE SE „BAD DISC“ (Špatný
disk)
• Ujistěte se, že disk není zkroucený, poškozený ani zdeformovaný.
• Ujistěte se, že disk není silně znečištěný ani
poškozený.
• Ujistěte se, že formát disku je kompatibilní s
přehrávačem.
• Zkontrolujte, zda jste se nepokusili přehrát softwarové CD. Pokud ano, přehrávač
restartujte.
DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ NEFUNGUJE
• Ujistěte se, že je zapnut hlavní vypínač.
• Ujistěte se, že baterie dálkového ovladače
jsou funkční.
• Namiřte dálkový ovladač přímo na infračervený senzor přehrávače.
• Odstraňte všechny překážky mezi dálkovým
ovladačem a infračerveným senzorem.
PŘÍSTROJ NEFUNGUJE
• Vypněte hlavní vypínač a znovu jej zapněte.
ZOBRAZUJE SE „NO DISC“ (Není disk)
• Ujistěte se, že je vložen disk.
• Ujistěte se, že disk není vložen naopak.
• Ujistěte se, že disk není zdeformovaný, znečištěný nebo poškrábaný.
NEKVALITNÍ OBRAZ NEBO ZVUK
• Ujistěte se, že máte správné AUDIO nastavení přehrávače.
• Ujistěte se, že disk není poškrábaný ani
znečištěný.
• Ujistěte se, že konektor AV ani výstupní terminál nejsou poškozeny.
CZ - 13
Technické specifikace
Požadavky na napájení: Příkon: Video norma: Kompatibilita disků: střídavý proud 100-240 V, 50-60 Hz
15 W
NTSC/PAL
MPEG4, DVD, DVD+/-R/RW, VCD, JPEG.CD-DA, CD-R,
CD-RW
Video výstup
Video výstup: 1,0 Všš / 75 Ω, sync. negativní polarita
Audio výstup
Úroveň zvukového výstupu: Kmitočtová odezva: Odstup signál-šum: Celkové harmonické zkreslení: 2Vrms -1/+0,2
20 Hz až 20 kHz
> 90 dB
< 0,025 %
Příslušenství
1x dálkový ovladač
1x návod k použití
Provedení a technické specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění.
VAROVÁNÍ: NEVYSTAVUJTE SPOTŘEBIČ DEŠTI NEBO VLHKOSTI ABYSTE
PŘEDEŠLI VZNIKU POŽÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM. VŽDY
SPOTŘEBIČ VYPNĚTE ZE ZÁSUVKY KDYŽ JEJ NEPOUŽÍVÁTE NEBO PŘED
OPRAVOU. V PŘÍSTROJI NEJSOU ŽÁDNÉ ČÁSTI OPRAVITELNÉ SPOTŘEBITELEM.
VŽDY SE OBRACEJTE NA KVALIFIKOVANÝ AUTORIZOVANÝ SERVIS. PŘÍSTROJ JE POD
NEBEZPEČNÝM NAPĚTÍM .
Informace o ochraně životního prostředí
Udělali jsme to nejlepší pro snížení množství obalů a zajistili jsme jejich snadné rozdělení na 3
materiály: lepenka, papírová drť a roztažený polyetylén. Tento přístroj obsahuje materiály, které
mohou být po demontáži specializovanou společností recyklovány. Dodržujte prosím místní
nařízení týkající se nakládání s balícími materiály, vybitými bateriemi a starým zařízením.
Likvidace starého elektrického a elektronického zařízení
Tento symbol na výrobku, jeho příslušenství nebo na jeho obalu označuje, že s
výrobkem nesmí být nakládáno jako s domácím odpadem. Prosím dopravte tento výrobek na příslušné sběrné místo, kde bude provedena recyklace takového
elektrického a elektronického zařízení. V Evropské unii a v ostatních evropských
zemích existují sběrná místa pro použité elektrické a elektronické zařízení. Tím, že
zajistíte správnou likvidaci výrobku, můžete předejít možným negativním následkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které se mohou v opačném případě
projevit jako důsledek nesprávné manipulace s tímto výrobkem. Recyklace materiálů přispívá k
ochraně přírodních zdrojů. Z tohoto důvodu prosím nevyhazujte staré elektrické a elektronické
zařízení do domovního odpadu. Pro podrobnější informace o recyklaci výrobku se obraťte na
místní úřad, službu zajišťující likvidaci domácího odpadu nebo obchod, kde jste výrobek zakoupili.
Firma HP TRONIC Ústí nad Labem s.r.o. je registrovaná u společnosti Asekol s.r.o. pod číslem
AK-051447.
CZ - 14
SK
Obsah
Úvod
Dôležité bezpečnostné pokyny . ............................................................................................. 16
Upozornenie ........................................................................................................................... 17
Funkcie ................................................................................................................................... 17
Zobrazenie čelného a zadného panelu .................................................................................. 18
Diaľkový ovládač .................................................................................................................... 19
Prepojenie .............................................................................................................................. 20
Pokročilé funkcie
Nastavenie systému ............................................................................................................... 21
Prehrávanie MP3/WMA/JPEG/MPEG4 .................................................................................. 24
Prehrávanie obrazového CD .................................................................................................. 25
USB ........................................................................................................................................ 25
Ostatné
Riešenie problémov . .............................................................................................................. 26
Technické špecifikácie ............................................................................................................ 27
SK - 15
Dôležité bezpečnostné pokyny
Prečítajte si tento návod.
Návod uschovajte.
Dbajte na všetky varovania.
Dodržuje všetky pokyny.
Nepoužívajte prístroj v blízkosti vody.
Prístroj čistite iba suchou tkaninou.
Neblokujte vetracie otvory a inštalujte prístroj podľa pokynov v návode.
Neinštalujte prístroj v blízkosti zdrojov tepla, ako sú radiátory, tepelné výmenníky, pece alebo iných zariadení produkujúcich teplo (vrátane zosilňovačov).
9) Nesnažte sa obísť bezpečnostnú funkciu polarizovanej zástrčky. Pokiaľ priloženú zástrčku
nie je možné zasunúť do vašej zásuvky, obráťte sa na elektrikára, aby zastaranú zásuvku
vymenil.
10) Chráňte sieťový kábel, aby sa po ňom nestúpalo a nebol stlačený, zvlášť vedľa zástrčiek,
elektrických zásuviek a v mieste, kde vychádza z prístroja.
11) Používajte iba doplnky a príslušenstvo stanovené výrobcom.
12) Vytiahnite prístroj zo zásuvky v priebehu búrok, alebo pokiaľ ho dlho nepoužívate.
13) Prenechajte celý servis kvalifikovanému personálu. Servis je nutný, pokiaľ bol prístroj akýmkoľvek spôsobom poškodený, napr. pri poškodení sieťového káblu alebo zástrčky, pri poliatí
tekutinou alebo vniknutí cudzích predmetov do prístroja, pri vystavení vlhkosti, pokiaľ prístroj
nefunguje štandardne alebo došlo k jeho pádu.
14) Hlavný vypínač sa používa ako odpojovacie zariadenie. Musí zostať ľahko dostupný a
nesmie byť blokovaný prekážkami.
15) Neblokujte vetranie zakrytím vetracích otvorov napríklad novinami, obrusom, závesmi, atď.
16) Nestavajte na prístroj zdroje otvoreného ohňa, napríklad zapálené sviečky.
17) Je potreba venovať pozornosť aspektom likvidácie batérií týkajúcich sa životného prostredia.
18) Používajte prístroj v miernom klimatickom pásme.
19) Upozornenie pre prevážanie na vozíku
20) S prístrojom na vozíku je treba jazdiť opatrne. Náhle zastavenie, nadmerná
sila a nerovný povrch môžu spôsobiť, že sa vozík s prístrojom prevrhne.
21) Tento spotrebič nie je určený pre používanie osobami (vrátane detí), čím fyzická, zmyslová,
nebo mentálna neschopnosť či nedostatok skúsenosti a znalostí zabraňuje v bezpečnom
používaní spotrebiče, pokiaľ na ne nebude dohliadané alebo pokiaľ neboli inštruovaný
ohľadne použitia spotrebiča osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.
22) Na deti by sa malo dohliadať, aby sa zaistilo, že si nebudú so spotrebičom hrať.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
UPOZORNENIE: Z dôvodu zamedzenia rizika požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom nevystavujte prístroj dažďu ani vlhkosti.
UPOZORNENIE: Batérie nesmú byť vystavené nadmernému teplu, napríklad slnečnému svitu,
ohňu a podobne.
Tento symbol znamená, že vnútri tohto prístroja sa nachádza nebezpečné napätie
predstavujúce riziko úrazu elektrickým prúdom.
Tento symbol znamená, že v literatúre sprevádzajúcej tento prístroj sú dôležité pokyny pre prevádzku a údržbu.
Tento symbol znamená, že tento produkt má medzi nebezpečným napätím a časťami
prístupnými užívateľovi dvojitou izoláciou. V prípade opravy používajte iba identické
náhradné diely.
SK - 16
SK
Upozornenie
• Pre bezpečnú prepravu tohto produktu prosím použite originálnu škatuľu a baliace materiály.
• Pokiaľ prehrávač dlhšiu dobu pracuje, je normálne, že sa zahreje kryt a čelný panel.
• V priebehu prehrávania prístrojom nepohybujte, inak môžete spôsobiť poškodenie
snímača a disku.
• Pokiaľ chcete otvoriť alebo zatvoriť zásuvku s diskom, stlačte tlačidlo OPEN/CLOSE na
čelnom panely. Pokiaľ sa zásuvka otvára alebo zatvára, nedotýkajte sa jej.
Funkcie
Formáty diskov a funkcie podporované týmto prehrávačom:
Súbory MPEG4 na disku
Viac uhlov pohľadu
Dolby Digital
Voľba titulkov
Súbory MP3 na CD-R/CD-RW
Voľba zvuku
DVD video
Režimy pomeru strán TV
Rodičovský zámok
Môžete napomôcť ochrane životného prostredia! Nezabudnite dodržovať miestne predpisy:
odovzdajte nefunkčné elektrické zariadenie do príslušného strediska likvidácie odpadov.
Tento výrobok využíva technológie ochrany autorských práv, ktorá je chránená systémovými
požiadavkami príslušných amerických patentov a iných práv duševného vlastníctva v držaní
spoločnosti Macrovision Corporation a ďalších vlastníkov práv. Používanie tejto technológie
ochrany autorských práv musí byť povolené spoločnosťou Macrovision Corporation a pokiaľ
spoločnosť Macrovision Corporation neposkytne iné oprávnenie, je určené iba pre využitie v
domácnosti a iné obmedzené sledovanie. Je zakázané zariadenie rozoberať a spätne zostavovať.
Produkt je kompatibilný s formátom obrazového CD a je schopný prehrávať obrazové CD.
Vyrobené s licenciou spoločnosti Dolby Laboratories. Dolby a symbol dvojitého D sú ochrannými známkami spoločnosti Dolby Laboratories. Chránené nezverejnené dielo. © 1992-1997
Dolby Laboratories, Inc. Všetky práva vyhradené.
SK - 17
Zobrazenie čelného a zadného panelu
Čelný panel
Zadný panel
1)
2)
3)
4)
5)
Tanier zásuvky
Vypínač
Tlačidlo Otvoriť/Zatvoriť
Tlačidlo Prehrávanie/Pauza
Senzor
6)
7)
8)
9)
SK - 18
Displej LED
Port USB
Digitálny zvukový koaxiálny výstup
Výstup SCART
SK
Diaľkový ovládač
1) OPEN/CLOSE (Otvoriť/Zatvoriť)
2) POWER (Vypínač)
3) ČÍSELNÉ TLAČIDLÁ 0-9
4) ZOOM/MENU
5) SUBTITLE/TITLE (Titulky/Titul)
6) SETUP (Nastavenie)
7) ▲ (Hore)
8) ◄ (Doľava)
9) ▼ (Dole)
10) REV (Dozadu)
11) FWD (Dopredu)
12) PREVIOUS (Predchádzajúci)
13) NEXT (Ďalší)
14) MUTE (Vypnutie zvuku)
15) USB
16) GO TO (Prejsť na)
17) AUDIO/ANGLE (Audio/Uhol)
18) REPEAT/ PROGRAM (Opakovanie/
Program)
19) PLAY/PAUSE (Prehrávanie/Pauza)
20) STOP
21) ► (Doprava)
22) OK (Potvrdiť)
23) ZVÝŠENIE HLASITOSTI
24) ZNÍŽENIE HLASITOSTI
25) DISPLEJ
Poznámka:
• Pokiaľ stlačíte tlačidlá 4, 5, 17 alebo 18 dlhšie než na 1,5 sekundy, aktivujú sa funkcie
označené na tlačidlách (MENU, TITLE, ANGLE a PROG).
• Pokiaľ stlačíte tlačidlá 4, 5, 17 alebo 18 na menej než 1 sekundu, aktivujú sa funkcie
označené nad tlačidlami (ZOOM, SUBTITLE, AUDIO a REPEAT).
SK - 19
Prepojenie
• PRIPOJENÍ DVD PREHRÁVAČA K TELEVÍZORU POMOCOU KONEKTORU SCART
Pomocou káblov SCART prepojte DVD prehrávač a televízor. Video výstup [Video Out]
nastavte na [RGB].
• PRIPOJENIE DVD PREHRÁVAČA K AV ZOSILŇOVAČU CEZ DIGITÁLNY ZVUKOVÝ
(KOAXIÁLNY) VÝSTUP
1) Pripojte koaxiálny digitálny zvukový výstup k AV zosilňovaču.
2) Nastavte digitálny výstup DVD prehrávača na [Raw] alebo [PCM].
3) Nastavte AV zosilňovač na digitálny vstup pripojený k DVD prehrávaču.
SK - 20
SK
NASTAVENIE SYSTÉMU
PRÁCA S MENU
Stlačte na diaľkovom ovládači tlačidlo SETUP. Zobrazí sa MENU NASTAVENIA. Po vstupe
do Menu nastavenia zvoľte pomocou smerových tlačidiel hore a dole požadovanú položku a potom potvrďte tlačidlom ENTER. Stlačením smerového tlačidla doľava sa vrátite do
menu vyššej úrovne. Pokiaľ chcete nastavenie opustiť, stlačte znovu tlačidlo SETUP. V
MENU NASTAVENIA môžete voliť niektoré z nasledujúcich možností.
NASTAVENIE JAZYKA
V Menu nastavenia zvoľte Jazyk. Zobrazí sa vedľajšie menu Jazyk.
Jazyk OSD
Pomocou tejto položky zvoľte jazyk Menu nastavenia a zobrazenia na obrazovke.
Titulky
Táto voľba poskytuje možnosť nastavenia jazyka titulkov.
Titulky MPEG4 (voliteľné)
Voľba rôznych možností kódovania titulkov MPEG4.
Poznámka: Nie všetky prehrávače túto funkciu podporujú.
Audio
Voľba jazykov zvuku, ktoré sú nahrané na disku.
Menu DVD
Táto položka poskytujte jazykové možnosti menu filmu.
NASTAVENIE VIDEA
V Menu nastavenia zvoľte Video. Zobrazí sa vedľajšie menu Video.
SK - 21
Pomer strán
Voľba pomeru strán.
Poznámky:
Pomer strán obrazu súvisí s nahraným formátom disku. Niektoré disky nemôžu zobraziť obraz
vo zvolenom pomere strán. Pokiaľ prehrávate disk nahraný vo formáte 4:3 na širokouhlom televízore, na ľavej a pravej strane obrazovky sa objavia čierne pruhy. Musíte upraviť nastavenie
obrazovky v závislosti na typu televízoru, ktorý máte.
Systém TV
Voľba rôznych TV systémov.
Poznámka: Nastavenie DVD prehrávača musí zodpovedať televízoru.
Pre viac informácií o výstupnom formáte viď návod k vášmu televízoru.
Video výstup
Zvoľte požadovaný formát video výstupu.
NASTAVENIE ZVUKU
V Menu nastavenia zvoľte Audio. Zobrazí sa vedľajšie menu Audio.
Digitálny výstup (voliteľné)
Nastavte zvukový výstup na koaxiálnych portoch tak, aby pracoval v súlade s audio zariadením
(napr. receiverom, zosilňovačom) pripojeným k prehrávači.
Vyp.:
Digitálny zvukový výstup je deaktivovaný.
PCM: Prenos stereofónnych 2-kanálových signálov
RAW: Prenos pôvodnej zvukovej stopy DVD
Poznámka: Táto položka platí iba pre prehrávače s koaxiálnym výstupom.
Prevzorkovanie
Zvoľte zapnutie alebo vypnutie funkcie prevzorkovania.
ZAP.: Systém prevzorkuje vysoké vzorkovací kmitočty (vyššie než 96K) na nižšie.
VYP.: Deaktivácia tejto funkcie.
SK - 22
SK
NASTAVENIE PRÍSTUPNOSTI
V Menu nastavenia zvoľte Prístupnosť. Zobrazí sa vedľajšie menu Prístupnosť.
Rodičovská kontrola
Nastavenie funkcie rodičovskej kontroly prehrávača.
Poznámka: Pred nastavením rodičovskej kontroly je nutné zadať heslo.
Nastavenie hesla
Zadajte štyri čísla (heslo), potom potvrďte stlačením tlačidla ENTER.
Poznámka: Pokiaľ heslo zabudnete, použite na odomknutie univerzálne heslo 6666.
OSTATNÉ NASTAVENIA
V menu nastavenia zvoľte MISC. Zobrazí sa nasledujúce vedľajšie menu:
Použitie východiskového nastavenia
Resetovanie hodnôt nastavenia na východiskové nastavenie z výroby.
Šetrič obrazovky (voliteľný)
Aktivácia/deaktivácia funkcie šetriča obrazovky.
Poznámka: Nie všetky prehrávače túto položku majú.
veľkosť titulkov
V menu mics môžete zvoliť veľkosť písma titulkov: Typ písma 0 - menšie modré titulky, typ písma 1 - väčšie biele titulky.
SK - 23
PREHRÁVANIE MP3/WMA/JPEG/MPEG4
Disk MP3/WMA/MPEG4 má adresárovú štruktúru podľa obrázku vyššie.
Pomocou Smerového tlačidla zvoľte koreňový adresár a potom vstúpte do vedľajšieho adresáru stlačením tlačidla ENTER. Pomocou Smerového tlačidla zvoľte požadovanú stopu a potom
spusťte hudbu alebo video stlačením tlačidla ENTER alebo PLAY. Pokiaľ sa chcete vrátiť do
vyššieho menu, zvoľte pomocou Smerového tlačidla ikonu
a stlačte tlačidlo ENTER.
Filter: Umožňuje voľbu kategórií súborov zobrazených v zozname prehliadača.
Opakovanie: Prepínanie medzi rôznymi režimami prehrávania.
Režim: Voľba rôznych režimov prehrávania, a to nasledovne:
Normal: Režim náhodného prehrávania je zrušený.
Náhodne: Náhodné prehrávanie je aktivované. Pokiaľ prehrávanie dosiahne koniec
aktuálnej kapitoly alebo stopy, preskočí prehrávanie na ďalšiu náhodnú kapitolu alebo
stopu. Pri dosiahnutí konca kapitoly alebo stopy sa začne prehrávať ďalšia náhodná
kapitola alebo stopa, dokiaľ sa neprehrajú všetky kapitoly alebo stopy alebo dokiaľ režim
náhodného prehrávania nezrušíte prepnutím na inú možnosť Režimu.
Režim editácie: Aktivácia režimu naprogramovaného prehrávania. Pokiaľ zvolíte tento režim,
dostanete sa stlačením Smerového tlačidla DOĽAVA do adresáru. Stlačením
ENTER zvolíte požadovanú stopu a stlačením Pridať do programu ju zaradíte
do naprogramovaného prehrávania.
Zobrazenie programu: Zobrazenie stôp programu.
Zobrazenie prehliadača: Zobrazenie adresáru stôp.
Pridať do programu: Zvoľte stopu a stlačením Pridať do programu stopu pridáte to adresáru
programového prehrávania.
Vymazať program: V režime úplného zastavenia (stlačte dvakrát tlačidlo STOP) zvoľte stopu
a stlačením Vymazať program vymažete stopu z adresáru programového
prehrávania.
SK - 24
SK
PREHRÁVANIE OBRAZOVÝCH CD
OBRAZOVÉ CD má adresárovú štruktúru podľa nasledujúceho obrázku.
Pomocou Smerového tlačidla zvoľte koreňový adresár a potom vstúpte do vedľajšieho adresáru stlačením tlačidla ENTER. Pomocou Smerového tlačidla zvoľte požadovaný obrázok a
potom spusťte obrázok stlačením tlačidla ENTER alebo PLAY. Pokiaľ sa chcete vrátiť do vyššieho menu, zvoľte pomocou Smerového tlačidla ikonu
a stlačte tlačidlo ENTER.
Otáčanie obrazu
V stave prehrávania obrázku môžete Smerovým tlačidlom s obrázkom otáčať.
USB VSTUP
USB
Pokiaľ má prehrávač vstup USB a NIE JE v stave „prehrávania disku“, môžete pripojiť USB zariadenie alebo MP3 prehrávač s rozhraním USB a prehrávať hudbu v MP3 alebo súbory JPEG.
Všetky funkcie sú rovnaké, ako pri prehrávaní disku.
Poznámka: Pri pripojení zariadenia USB dbajte, aby ste ho nepripojili naopak. Inak môže dôjsť
k poškodeniu zariadenia USB alebo prehrávača.
Pokiaľ sa prehráva disk, najprv zastavte prehrávanie a potom spusťte USB stlačením tlačidla
USB na diaľkovom ovládači.
Tento systém nepodporuje všetky zariadenia USB.
SK - 25
Riešenie problémov
Pokiaľ nastane problém, nahliadnite do nasledujúceho sprievodca riešením problémov.
ŽIADNY OBRAZ ANI ZVUK
• Uistite sa, že je zapnutý hlavný vypínač
• Uistite sa, že je sieťový prívod funkčný.
• Uistite sa, že sieťový kábel nie je poškodený.
• Uistite sa, že elektrická zástrčka je pevne v
zásuvke.
OBRAZ JE BEZ ZVUKU
• Uistite sa, že audio konektory sú pevne
pripojené.
• Uistite sa, že audio konektor nie je poškodený.
• Uistite sa, že je v nastavení hlasitosti a
kanálov zapnutá hlasitosť.
• Uistite sa, že máte správne AUDIO nastavenie prehrávača.
• Uistite sa, že máte pre televízor nastavený
správny AV vstup.
• Uistite sa, že zvuk nie je stlmený funkciou
MUTE.
ZVUK JE BEZ OBRAZU
• Uistite sa, že video konektory sú pevne
pripojené.
• Uistite sa, že máte pre televízor nastavený
správny AV vstup.
• Uistite sa, že video konektor nie je poškodený.
• Uistite sa, že máte správne VIDEO nastavenie prehrávača.
NEKVALITNÝ OBRAZ ALEBO ZVUK
• Uistite sa, že máte správne AUDIO nastavenie prehrávača.
• Uistite sa, že disk nie je poškriabaný ani
znečistený.
• Uistite sa, že konektor AV ani výstupný terminál nie sú poškodené.ZOBRAZUJE SA
„BAD DISC“ (Špatný disk)
• Uistite sa, že disk nie je skrútený, poškodený ani zdeformovaný.
• Uistite sa, že disk nie je silne znečistený ani
poškodený.
• Uistite sa, že formát disku je kompatibilný s
prehrávačom.
• Skontrolujte, či ste sa nepokúsili prehrať
softwarové CD. Pokiaľ áno, prehrávač
reštartujte.
DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE NEFUNGUJE
• Uistite sa, že je zapnutý hlavný vypínač.
• Uistite sa, že batérie diaľkového ovládača
sú funkčné
• Namierte diaľkový ovládač priamo na infračervený senzor prehrávača.
• Odstráňte všetky prekážky medzi diaľkovým
ovládačom a infračerveným senzorom.
PRÍSTROJ NEFUNGUJE
• Vypnite hlavný vypínač a znovu ho zapnite.
ZOBRAZUJE SA „NO DISC“ (Nie je disk)
• Uistite sa, že je vložený disk.
• Uistite sa, že disk nie je vložený naopak.
• Uistite sa, že disk nie je zdeformovaný, znečistený alebo poškriabaný.
SK - 26
SK
Technické špecifikácie
Požiadavky na napájanie: Príkon: Video norma: Kompatibilita diskov:
striedavý prúd 100-240 V, 50-60 Hz
15 W
NTSC/PAL
MPEG4, DVD, DVD+/-R/RW, VCD, JPEG.CD-DA, CD-R,
CD-RW
Video výstup
Video výstup: 1,0 Všš / 75 Ω, sync. negatívna polarita
Audio výstup
Úroveň zvukového výstupu:
Kmitočtová odozva: Odstup signál-šum: Celkové harmonické skreslenie: 2Vrms -1/+0,2
20 Hz až 20 kHz
> 90 dB
< 0,025 %
Príslušenstvo
1x diaľkový ovládač
1x návod na použitie
Prevedenie a technické špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
VAROVANIE: NEVYSTAVUJTE SPOTREBIČ DAŽĎU ALEBO VLHKOSTI, ABY STE
PREDIŠLI VZNIKU POŽIARU ALEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM. PRED
OPRAVOU ALEBO VŽDY, KEĎ SPOTREBIČ NEPOUŽÍVATE, VYPNITE HO ZO
ZÁSUVKY V PRÍSTROJI NIESÚ ŽIADNE ČASTI OPRAVITEĹNÉ SPOTREBITEĹOM.
VŽDY SA OBRACAJTE NA KVALIFIKOVANÝ AUTORIZOVANÝ SERVIS. SPOTREBIČ JE
POD NEBEZPEČNÝM NAPÄTÍM.
Informácie o ochrane životného prostredia
Urobili sme to najlepšie pre zníženie množstva obalov a zaistili sme ich jednoduché rozdelenie
na 3 materiály: lepenka, papierová drť a roztiahnutý polyetylén. Tento prístroj obsahuje materiáli, ktoré môžu byť po demontáži špecializovanou spoločnosťou recyklované. Dodržujte prosím
miestne nariadenia týkajúce sa nakladania s baliacimi materiálmi, vybitými batériami a starým
zariadením.
Likvidácia starého elektrického a elektronického zariadenia
Tento symbol na výrobku, jeho príslušenstva alebo na jeho obale označuje, že s výrobkom
nesmie byť nakladané ako s domácim odpadom. Prosím dopravte tento výrobok
na príslušné zberné miesto, kde prebieha recyklácia takéhoto elektrického a elektronického zariadenia. V Európskej únii a v ostatných európskych krajinách existujú zberné miesta pre použité elektrické a elektronické zariadenia. Tým, že zaistíte správnu likvidáciu výrobku, môžete predísť možným negatívnym následkom
pre životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré sa môžu v opačnom prípade prejaviť
ako dôsledok nesprávnej manipulácie s týmto výrobkom. Recyklácia materiálov
prispieva k ochrane prírodných zdrojov. Z tohto dôvodu prosím nevyhadzujte staré elektrické a
elektronické zariadenia do domového odpadu. Pre podrobnejšie informácie o recyklácii výrobku
sa obráťte na miestny úrad, službu zaisťujúcu likvidáciu domáceho odpadu alebo obchod, kde
ste výrobok zakúpili.
Firma ELEKTROSPED, a. s. je registrovaná u spoločnosti Sewa pod číslom EZ 0000213.
SK - 27
Spis treści
Wstęp
Ważne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa ........................................................................ 29
Ostrzeżenia ............................................................................................................................ 30
Funkcje ................................................................................................................................... 30
Widok panelu przedniego i tylnego ........................................................................................ 31
Pilot zdalnego sterowania ...................................................................................................... 32
Połączenia .............................................................................................................................. 33
Funkcje zaawansowane
Ustawienia systemu................................................................................................................ 34
Odtwarzanie MP3/WMA/JPEG/MPEG4.................................................................................. 37
Odtwarzanie picture CD.......................................................................................................... 38
USB ........................................................................................................................................ 38
Inne
Rozwiązywanie problemów..................................................................................................... 39
Specyfikacja techniczna.......................................................................................................... 40
PL - 28
PL
Ważne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
Należy zapoznać się z instrukcją obsługi.
Zachowaj instrukcję obsługi.
Kieruj się, że wszystkimi ostrzeżeniami.
Przestrzegaj wszystkich zaleceń.
Nie należy używać urządzenia w pobliżu wody.
Urządzenie czyść tylko czystą, suchą szmatką.
Nie należy blokować otworów wentylacyjnych, urządzenie należy zainstalować zgodnie z
instrukcjami zawartymi w podręczniku.
8) Nie instaluj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, takich jak grzejniki, wymienniki ciepła, piece
lub inne urządzenia produkujące ciepło (w tym wzmacniacze).
9) Nie próbuj obejść funkcji zabezpieczenia spolaryzowanej wtyczki. Jeśli nie można włożyć
wtyczki do gniazdka, skontaktuj się z elektrykiem w celu zastąpienia przestarzałego gniazdka.
10) Ochroń kabel sieciowy, nie można po nim chodzić, zwłaszcza przy wtyczce, gniazdku elektrycznym i w miejscu, gdzie wychodzi z urządzenia.
11) Używaj wyłącznie akcesoriów określonych przez producenta.
12) Wyjmij urządzenie z gniazdka podczas burzy lub gdy nie używasz długo urządzenia.
13) Serwis powierz wykwalifikowanemu personelowi. Serwis jest wymagany, jeżeli urządzenie
jest w jakikolwiek sposób uszkodzone np. uszkodzenie kabla sieciowego lub wtyczki, polance cieczą lub w urządzeniu znajdują się ciała obce, urządzenie jest narażonena działanie
wilgoci, jeśli urządzenie nie działa prawidłowo, lub upadło.
14) Główny przełącznik jest używany, jako urządzenie odłączające. Musi być łatwo dostępny i
nie może być zablokowany przez przeszkody.
15) Nie blokuj wentylacji gazetami, obrusem, zasłonami, itp.
16) Nie stawiaj na urządzenie źródeł otwartego ognia, takich jak zapalone świece.
17) Zwracaj uwagę na aspekt likwidacji baterii odnoszący się do środowiska naturalnego
18) Korzystaj z urządzenia w umiarkowanej strefie klimatycznej.
Ostrzeżenia dotyczące przewożenia na wózku. Z urządzeniem na wózku
należy jechać ostrożnie. Nagłe zatrzymanie, nadmierna siła i nierówna
powierzchnia mogą spowodować wywrócenie.
19) Urządzenie nie jest przeznaczone do używania przez osoby (dzieci),
których psychiczne, fizyczne lub mentalne zdolności są niedostateczne, brak doświadczenia
zabrania w bezpiecznym używaniu urządzenia lub nie były instruowane w związku z używaniem urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
20) Dzieci powinny być pod nadzorem dorosłych, którzy nie dopuszczą, żeby bawiły się urządzeniem.
OSTRZEżENIE: Ze względu na ograniczenie ryzyka pożaru lub porażenia prądem elektrycznym
nie wystawiaj urządzenia na działanie deszczu ani wilgotności.
OSTRZEżENIE: Baterie nie mogą być wystawione na działanie nadmiernego ciepła, na przykład promieniowanie słoneczne, ogień i podobne.
Ten symbol oznacza, że urządzeniu jest niebezpieczne napięcie stanowiące ryzyko
porażenia prądem.
Ten symbol oznacza, że w literaturze towarzyszącej urządzeniu są ważne wytyczne
dotyczące eksploatacji i konserwacji.
Ten symbol oznacza, że produkt ten posiada podwójną izolację pomiędzy niebezpiecznym napięciem i częściami dostępnymi dla użytkownika. W przypadku napraw, użyj
tylko identycznych części zamiennych.
PL - 29
Ostrzeżenie
• Dla bezpiecznego transportu tego produktu, należy użyć oryginalnego pudełka i opakowań.
• Jeżeli odtwarzacz działa przez dłuższy okres, normalne jest, że zagrzeje się osłona i
panel czołowy.
• Podczas odtwarzania nie poruszaj urządzeniem, możesz uszkodzić czujnik i dysk.
• Jeśli chcesz otworzyć lub zamknąć podajnik dysku, naciśnij przycisk OPEN / CLOSE
na panelu czołowym. Nie dotykaj kieszeni jeśli otwiera się lub zamyka.
Funkcje
Formaty płyt i funkcje wspierane przez odtwarzacz:
Pliki MPEG4 na płycie
Kąty ustawienia kamery
Dolby Digital
Wybór napisów
Pliki MP3 na CD-R/CD-RW
Wybór dźwięku
DVD video
Tryby proporcji obrazu TV
Zamek rodzicielski
Możesz pomóc chronić środowisko! Pamiętaj, aby przestrzegać lokalnych przepisów: oddaj
niedziałające już urządzenie elektryczne do odpowiedniego centrum likwidacji odpadów.
Ten produkt wykorzystuje technologię ochrony praw autorskich, która jest chroniona przez
system odpowiednich patentów amerykańskich i innych praw własności intelektualnej posiadanych przez Macrovision Corporation i innych właścicieli praw. Korzystanie z niniejszej technologii ochrony praw autorskich musi być autoryzowane przez Macrovision Corporation i jeśli
firma Macrovision Corporation nie udzieli innych przywilejów, jest przeznaczona tylko do użytku
w domu i innego ograniczonego oglądania. Zabrania się demontować urządzenie i ponownie
składać.
Produkt jest kompatybilny z formatem picture CD i jest zdolny odtwarzać picture CD.
Wyprodukowano na licencji firmy Dolby Laboratories. Dolby oraz symbol podwójnego D są
znakami handlowymi Dolby Laboratories. Chronione niepublikowane dzieło. © 1992-1997 Dolby
Laboratories, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.
PL - 30
PL
WIDOK PANELU PRZEDNIEGO I TYLNEGO
Panel przedni
Panel tylny
1)
2)
3)
4)
5)
Kieszeń
Wyłącznik
Przycisk Otworzyć/Zamknąć
Przycisk Odtwarzanie/Pauza
Sensor
6) Displej LED
7) Port USB
8) Cyfrowe wyjście dźwiękowe koncentryczne
9) Wyjście SCART
PL - 31
Pilot zdalnego sterowania
1) OPEN/CLOSE (Otworzyć/Zamknąć)
2) POWER (Wyłącznik)
3) PRZYCISKI NUMERYCZNE 0-9
4) ZOOM/MENU
5) SUBTITLE/TITLE (Napisy/tytuł)
6) SETUP (Ustawienia)
7) ▲ (W górę)
8) ◄ (W lewo)
9) ▼ (W dół)
10) REV (Do tyłu)
11) FWD (Do przodu)
12) PREVIOUS (Poprzedni)
13) NEXT (Następny)
14) MUTE (Wyłączenie dźwięku)
15) USB
16) GO TO (Przejść na)
17) AUDIO/ANGLE (Audio/Kąt)
18) REPEAT/ PROGRAM
(Powtarzanie/Program)
19) PLAY/PAUSE (Odtwarzanie/Pauza)
20) STOP
21) ► (W prawo)
22) OK (Potwierdzić)
23) PODWYżSZENIE GŁOśNOśCI
24) OBNIżENIE GŁOśNOśCI
25) DISPLEJ
Uwaga:
• Jeżeli naciśniesz przyciski 4, 5, 17 lub 18 dłużej niż 1,5 sekundy, będą aktywowane
funkcje oznaczone na przyciskach (MENU, TITLE, ANGLE i PROG).
• Jeżeli naciśniesz przyciski 4, 5, 17 lub 18 krócej niż 1 sekunda, będą aktywowane funkcje oznaczone nad przyciskami (ZOOM, SUBTITLE, AUDIO i REPEAT).
PL - 32
PL
Połączenie
• PODŁąCZENIE ODTWARZACZE DVD DO TELEWIZORA ZA POMOCą KONEKTORA
SCART
Za pomocą kabli SCART połącz odtwarzacz DVD i telewizor. Wyjście Wideo [Video Out]
ustaw na [RGB].
• CONNECT DVD PLAYER TO AV AMPLIFIER WITH DIGITAL AUDIO(COAXIAL) OUTPUT
1) Podłącz cyfrowe koncentryczne wyjście dźwiękowe do AV wzmacniacza.
2) Ustaw wyjście cyfrowe odtwarzacza DVD na [Raw] lub [PCM].
3) Ustaw AV wzmacniacz na wejście cyfrowe podłączone do odtwarzacza DVD.
PL - 33
USTAWIENIA SYSTEMU
PRACA Z MENU
Na pilocie zdalnego sterowania naciśnij przycisk SETUP. Wyświetli się MENU USTAWIEN.
Po wejściu do Menu ustawień za pomocą przycisków kierunkowych w górę i w dół
wybierz żądaną pozycję i potwierdź przyciskiem ENTER. Naciśnij lewy przycisk kierunkowy, aby powrócić do wyższego poziomu menu. Jeśli chcesz opuścić ustawienia, ponownie naciśnij przycisk SETUP. W MENU USTAWIENIA można wybrać jedną z
poniższych opcji.
USTAWIENIA JęZYKA
W Menu ustawienia wybierz Język. Wyświetli się pomocnicze menu Język.
Język OSD
Za pomocą tej pozycji wybierz język Menu ustawień i wyświetlanie na ekranie.
Napisy
Ta opcja daje możliwość ustawienia języka napisów.
Napisy MPEG4 (opcjonalnie)
Do wyboru różne opcje kodowania napisów MPEG4.
Uwaga: Nie wszystkie odtwarzacze obsługują tę funkcję.
Audio
Wybór języków dźwięku, które są nagrane na płycie.
Menu DVD
Ta pozycja zawiera opcje językowe menu filmu.
USTAWIENIA WIDEO
W Menu ustawienia wybierz Wideo. Wyświetli się pomocnicze menu Wideo.
PL - 34
PL
Proporcja stron
Wybór stosunku stron.
Uwagi:
Proporcja obrazu jest związana z nagranym formatem dysku. Niektóre płyty mogą nie
wyświetlać obrazu w wybranych proporcjach. Jeśli odtwarzasz płyty zapisane w formacie 4: 3
na szerokokątnym telewizorze, po lewej i prawej stronie ekranu pojawią się czarne pasy. Musisz
dostosować ustawienia ekranu w zależności od typu telewizora.
System TV
Wybór różnych systemów TV.
Note: Ustawienia odtwarzacza DVD musi odpowiadać ustawieniom telewizora.
W celu uzyskania informacji o formacie wyjściowym zobacz instrukcja Twojego
telewizora.
Video Out
Wybierz dany format wyjścia wideo.
USTAWIENIA DźWIęKU
W Menu ustawień wybierz Audio. Wyświetli się pomocnicze menu Audio.
Wyjście cyfrowe (opcjonalnie)
Ustaw wyjście dźwiękowe na portach koncentrycznych tak, aby pracowało zgodnie z audio
urządzeniem (np. receiverem, wzmacniaczem) podłączonym do odtwarzacza.
Wył.: Cyfrowe wyjście dźwiękowe jest dezaktywowane.
PCM: Transmisja 2 - kanałowych sygnałów stereofonicznych
RAW: Transmisja pierwotnej ścieżki dźwiękowej DVD
Uwaga: Ta pozycja odnosi się tylko dla odtwarzacza z wyjściem koncentrycznym.
Transformacja
Wybierz włączenie lub wyłączenie funkcji transformacji.
ZAP.: System przetransformuje wysokie częstotliwości próbkowania (wyższe niż 96k) na niższe.
OFF.: Wyłączenie tej funkcji
PL - 35
USTAWIENIE DOSTęPNOśCI
W Menu ustawienia wybierz Dostępność. Wyświetli się pomocnicze menu Dostępność.
Kontrola rodzicielska
Ustawienie funkcji kontroli rodzicielskiej odtwarzacza.
Uwaga: Przed ustawienie kontroli rodzicielskiej należy koniecznie zadać hasło
Ustawienie hasła
Zadaj cztery numery (hasło), następnie potwierdź naciskając przycisk ENTER.
Uwaga: Jeżeli zapomnisz hasło, do odemknięcia użyj uniwersalne hasło 6666.
INNE USTAWIENIA
W menu ustawienia wybierz MISC. Wyświetli się następujące menu pomocnicze:
Zastosowanie ustawień fabrycznych
Resetowanie wartości ustawień na wyjściowe ustawienia producenta.
Oszczędzacz ekranu (opcjonalnie)
Aktywacja/dezaktywacja funkcji oszczędzacza ekranu.
Uwaga: Nie wszystkie odtwarzacze posiadają tę pozycję.
rozmiar napisów
W menu MICS można wybrać rozmiar czcionki napisów: Rodzaj czcionki 0 - mniejsze niebieskie
napisy, rodzaj czcionki 1 - większe białe napisy.
PL - 36
PL
ODTWARZANIE MP3/WMA/JPEG/MPEG4
Płyta MP3/WMA/MPEG4 ma strukturę katalogową zgodnie z rysunkiem powyżej.
Użyj Przycisku kierunkowego, wybierz katalog główny, a następnie wejdź do pomocniczego
katalogu naciskając przycisk ENTER. Za pomocą Przycisku kierunkowego, wybierz żądany
utwór, a następnie włącz muzykę lub wideo, naciskając przycisk ENTER lub PLAY. Jeśli chcesz
wrócić do wyższego menu, wybierz ikonę
za pomocą Przycisku kierunkowego i naciśnij
przycisk ENTER.
Filtr: Umożliwia wybór kategorii plików wyświetlonych na liście przeglądarki.
Powtórne: Przełączanie między różnymi trybami odtwarzania.
Tryb: Wybór różnych trybów odtwarzania, w następujący sposób:
Normalny: Tryb przypadkowego odtwarzania został usunięty.
Przypadkowo: Przypadkowe odtwarzanie jest aktywowane. Jeśli odtwarzanie będzie na
końcu bieżącego rozdziału lub utworu, przeskoczy na następny przypadkowo wybrany
utwór lub ścieżkę. Na końcu rozdziału lub utworu rozpocznie odtwarzanie następnego
przypadkowo wybranego utworu lub rozdziału, do momentu aż odtworzy wszystkie ścieżki
lub rozdziały lub do momentu anulowania trybu odtwarzania przypadkowego na inny Tryb.
Tryb edytacji: Aktywacja trybu odtwarzania zaprogramowanego. Jeżeli wybierzesz ten tryb,
naciskając Przycisk kierunkowy W LEWO wejdziesz do katalogu. Naciskając
ENTER wybierz chcianą ścieżką i naciskając Przydać do programu - przydasz
do odtwarzania zaprogramowanego.
Wyświetlanie programu: Wyświetlanie ścieżek programu.
Wyświetlenie przeglądarki: Wyświetla katalog utworu.
Dodaj do programu: Wybierz utwór i naciśnij przycisk Dodaj do programu ścieżkę dodasz do
katalogu programowego odtwarzania.
Skasować program: W trybie zupełnego zatrzymania (naciśnij dwa razy przycisk STOP)
wybierz ścieżkę i naciskając Skasować program skasujesz ścieżkę
z katalogu odtwarzania programowego.
PL - 37
ODTWARZANIE PICTURE CD
Picture CD ma strukturę katalogową zgodnie z rysunkiem powyżej.
Użyj Przycisku kierunkowego, wybierz katalog główny, a następnie wejdź do pomocniczego
katalogu naciskając przycisk ENTER. Za pomocą Przycisku kierunkowego, wybierz żądany
obrazek, a następnie włącz obrazek naciskając przycisk ENTER lub PLAY. Jeśli chcesz wrócić
do wyższego menu, wybierz ikonę
the icon and press ENTER button.
Obrócenie obrazku
W stanie odtwarzania obrazów możesz Przyciskiem kierunkowym obrócić obrazek.
wejście USB
USB
Jeżeli odtwarzacz posiada wejście USB i NIE JEST w stanie „odtwarzania płyty“, możesz
podłączyć urządzenie USB lub MP3 odtwarzacz z USB i odtwarzać muzykę MP3 lub pliki
JPEG. Wszystkie funkcje są takie same, jak przy odtwarzaniu płyty.
Uwaga: Przy podłączeniu urządzenia USB zwróć uwagę, aby go nie podłączyć odwrotnie. W
innym przypadku może dojść do uszkodzenia urządzenia USB lub odtwarzacza.
Jeżeli jest odtwarzana płyta, najpierw zatrzymaj odtwarzanie a następnie włącz USB naciskając
przycisk USB na pilocie zdalnego sterowania.
Ten system nie wspiera wszystkich urządzeń USB.
PL - 38
PL
Rozwiązywanie problemów
Jeżeli wystąpi problem, spojrzyj najpierw do następującego przewodnika rozwiązywania
problemów.
BRAK DźWIęKU I OBRAZU
• Upewnij się, że jest włączony główny
wyłącznik.
• Upewnij się, że działa sieciowy kabel.
Upewnij się, że kabel sieciowy nie jest
uszkodzony.
• Upewnij się, że wtyczka elektryczna jest w
gniazdku.
OBRAZ JEST BEZ DźWIęKU
• Upewnij się, że audio konektory są mocno
połączone.
• Upewnij się, że audio konektor nie jest
uszkodzony.
• Upewnij się, że w ustawieniach głośności i
kanałów jest włączona głośność.
• Upewnij się, że AUDIO ustawienie odtwarzacza jest poprawne.
• Upewnij się, że telewizor ma dobrze ustawione wejście AV.
• Upewnij się, że dźwięk nie jest stłumiony
funkcją MUTE
DźWIęK JEST BEZ OBRAZU
• Upewnij się, że konektory video są mocno
połączone.
• Upewnij się, że telewizor ma dobrze ustawione wejście AV.
• Upewnij się, że video konektor nie jest
uszkodzony.
• Upewnij się, że ustawienia VIDEO są w
porządku.
NISKA JAKOść OBRAZU LUB DźWIęKU
• Upewnij się, że masz dobrze ustawione
AUDIO ustawienia odtwarzacze.
• Upewnij się, że płyta nie jest porysowana
ani zanieczyszczona.
• Upewnij się, że konektor AV ani terminal
wyjściowy nie są uszkodzone. WYśWIETLA SIę „BAD DISC“ (ZŁA PŁYTA)
• Upewnij się, że płyta nie jest skręcona,
uszkodzona ani zdeformowana.
• Upewnij się, że płyta nie jest bardzo zanieczyszczona ani uszkodzona.
• Upewnij się, że format płyty jest kompatybilny z odtwarzaczem.
• Skontroluj, czy nie próbowałeś odtworzyć
softwarowe CD. Jeżeli tak, odtwarzacz
restartuj.
NIE DZIAŁA ZDALNE STEROWANIE
• Upewnij się, że jest włączony główny
wyłącznik.
• Upewnij się, że bateria pilota zdalnego sterowania działa
• Skieruj pilot zdalnego sterowania bezpośrednio na infraczerwony sensor odtwarzacza
• Usuń wszystkie przeszkody między pilotem
zdalnego sterowania i infraczerwonym sensorem.
URZąDZENIE NIE DZIAŁA
• Wyłącz główny wyłącznik i ponownie włącz.
WYśWIETLA SIę „NO DISC“ (BRAK PŁYTY)
• Upewnij się, że jest włożona płyta.
• Upewnij się, że płyta nie jest włożona
odwrotnie.
• Upewnij się, że płyta nie jest zdeformowana,
zanieczyszczona lub porysowana.
PL - 39
Specyfikacja techniczna
Wymagania dotyczące zasilania: prąd zmienny 100-240 V, 50-60 Hz
Moc: 15 W
Norma wideo: NTSC/PAL
Kompatybilność płyt: MPEG4, DVD, DVD+/-R/RW, VCD, JPEG.CD-DA, CD-R,
CD-RW
Wyjście wideo
Wyjście wideo:
Wyjście audio
Poziom wyjścia dźwiękowego:
Odpowiedź częstotliwościowa:
Odstęp sygnał-szum:
Całkowite zniekształcenie
harmoniczne:
1,0 Vss / 75 Ω, sync. biegunowość negatywna
2Vrms -1/+0,2
20 Hz - 20 kHz
> 90 dB
< 0,025 %
Akcesoria
1x pilot zdalnego sterowania
1x instrukcja obsługi
Specyfikacja techniczna i wykonanie mogą się zmienić bez wcześniejszego ostrzeżenia.
OSTRZEŻENIE: ABY UNIKNĄĆ NIEBEZPIECZEŃSTWA POŻARU LUB PORAŻENIA
PRĄDEM ELEKTRYCZNYM, NIE WOLNO WYSTAWIAĆ SPRZĘTU NA DZIAŁANIE
DESZCZU BĄDŹ WILGOCI. URZĄDZENIE ODBIORCZE ZAWSZE WYŁĄCZYĆ Z
GNIAZDKA, KIEDY NIE JEST UŻYWANE LUB PRZED NAPRAWĄ. W URZĄDZENIU NIE MA
ŻADNYCH CZĘŚCI, KTÓRE BY MÓGŁ ODBIORCASAMODZIELNIE NAPRAWIAĆ.NAPRAWĘ
SPRZĘTU NALEŻY ZLECIĆ ODPOWIEDNIO PRZYGOTOWANEMU SERWISU AUTORYZACYJNEMU. URZĄDZENIE ZNAJDUJE SIĘ POD NIEBEZPIECZNYM NAPIĘCIEM.
Informacje o ochronie środowiska naturalnego
Wykonaliśmy to najlepsze, aby obniżyć ilość opakowań i stwierdziliśmy ich łatwe rozdzielenie na 3 materiały: tektura, masa papierowa i rozciągnięty polietylen. Urządzenie to zawiera
materiały, które mogą być po demontażu utylizowane wyspecjalizowaną spółką. Prosimy, aby
Państwo dotrzymywali miejscowe przepisy dotyczące obchodzenia się z papierami pakowymi,
wyładowanymi bateriami i starymi urządzeniami.
Likwidacja starego elektrycznego i elektronicznego urządzenia
Ten symbol znajdujący się na produkcie, jego wyposażeniu lub opakowaniu oznacza, że z produktem nie można obchodzić jak z odpadami domowymi. Prosimy, aby Państwo
przewieźli ten produkt na odpowiednie miejsce zbiorcze, gdzie zostanie przeprowadzona utylizacja tego właśnie elektrycznego i elektronicznego urządzenia. W
Unii Europejskiej i w dalszych ziemiach europejskich istnieją miejsca zbiorcze dla
zużytych elektrycznych i elektronicznych urządzeń. Przez to, że Państwo zapewnią
właściwą likwidację produktu, można zapobiec możliwym negatywnym skutkom
dla środowiska naturalnego i ludzkiego zdrowia, które w przeciwnym wypadku
mogą okazać się jako skutek niewłaściwej manipulacji z tym produktem. Utylizacja materiałów
pomaga chronić źródła naturalne. Z tego powodu, prosimy, aby nie wyrzucać stare elektryczne
i elektroniczne urządzenia do odpadów domowych. Aby uzyskać więcej informacji o sposobach
utylizacji starych urządzeń, należy skontaktować się z władzami lokalnymi, przedsiębiorstwem
zajmującym się utylizacją odpadów lub sklepem, w którym został produkt kupiony.
PL - 40
ENG
Content
Introduction
Important Safety Instructions . ............................................................................................... 42
Caution ................................................................................................................................... 43
Features.................................................................................................................................. 43
Front Panel and Rear Panel Illustration ................................................................................. 44
Remote Control ...................................................................................................................... 45
Connections ........................................................................................................................... 46
Advanced Features
System setup........................................................................................................................... 47
MP3/WMA/JPEG/MPEG4 playback........................................................................................ 50
Picture CD playback................................................................................................................ 51
USB ........................................................................................................................................ 51
Others
Troubleshooting....................................................................................................................... 52
Specifications.......................................................................................................................... 53
ENG - 41
Important Safety Instructions
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
Read these instructions.
Keep these instructions.
Heed all warnings.
Follow all instructions.
Do not use this apparatus near water.
Clean only with dry cloth.
Do not block any ventilation openings, install in accordance with the instructions.
Do not install near any heat sources such as radiations, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
9) Do not defeat the safety purpose of the polarized plug. If the provided plug does not fit into
your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
10) Protected the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
11) Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
12) Unplug this apparatus during lighting storms or when unused for long periods of time.
13) Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus
has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has
been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to
rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.
14) Mains plug is used as the disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable.
15) The ventilation should not be impeded by covering the ventilation openings with items, such
as newspapers, table-cloth, curtains, etc.
16) No naked flame sources, such as lighted candles, should be placed on the apparatus.
17) Attention should be drawn to the environmental aspects of battery disposal.
18) The use of apparatus in moderate climate.
19) Portable Cart Warning
A product and cart combination should be moved with care. Quick stop,
excessive force, and uneven surface may cause the product and cart combination to overturn.
20) This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical.
Sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been
given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for
their safety.
21) Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
WARNING: To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or
moisture.
WARNING: The batteries shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the
like.
The symbol indicates that dangerous voltages constituting a risk of electric shock are
present within this unit.
The symbol indicates that there are important operating and maintenance instructions
in the literature accompanying this unit.
This symbol indicates that this product incorporates double insulation between hazardous main voltage and user accessible parts. When servicing use only identical replacement parts.
ENG - 42
ENG
caution
• Please use the original box and packing materials for safe transportation of this product.
• It is normal for the cover and rear panel to become warm after the player has been operating for an extended period of time.
• Do not move this product during playback. Doing so may cause damage to the pickup
and the disc.
• Press OPEN/CLOSE on the front panel or remote to open or close the disc tray. Do not
push or touch the tray while it is opening or closing.
Features
Disc formats and features supported by this player:
MPEG4 files on discs
Multi-angle
Dolby Digital
Subtitle choices
MP3 files on CD-R/CD-RW
Audio choices
DVD video
TV Aspect Ratio modes
Parental Lock
You can help protect the environment! Please remember to respect the local regulations: hand
in the non-working electrical equipments to an appropriate waste disposal center.
This product incorporates copyright protection technology that is protected by method claims of
certain U.S.patents and other intellectual property rights owned by Macrovision Corporation and
other rights owners.Use of this copyright protection technology must be authorized by Macrovision Corporation, and is intendedfor home and other limited viewing uses only unless otherwise
authorized by Macrovision Corporation.Reverse engineering or disassembly is prohibited.
The product complies with the Picture CD format and will display Picture CDs.
Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright 1992 1997 Dolby Laboratories. All rights reserved.
ENG - 43
Front Panel and Rear Panel Illustration
Front Panel
Back Panel
1)
2)
3)
4)
5)
Tray Door
Power
Open/Close button
Play/Pause Button
Sensor
6)
7)
8)
9)
ENG - 44
LED
USB Port
Digital Audio Coaxial Output
SCART Output
ENG
Remote Control
1) OPEN/CLOSE
2) POWER
3) 0-9 NUMBER KEY
4) ZOOM/MENU
5) SUBTITLE/TITLE
6) SETUP
7) UP
8) LEFT
9) DOWN
10) REVERSE
11) FORWARD
12) PREVIOUS
13) NEXT
14) MUTE
15) USB
16) GO TO
17) AUDIO/ANGLE
18) REPEAT/ PROGRAM
19) PLAY/PAUSE
20) STOP
21) RIGHT
22) OK
23) VOLUME INCREASE
24) VOLUME DECREASE
25) DISPLAY
Note:
• Press 4, 5, 17, 18 for more than 1.5s, there will be functions marked on these
buttons(MENU, TITLE, ANGLE, PROG).
• Press 4, 5, 17, 18 for less than 1s, there will be functions marked above these buttons
(ZOOM, SUBTITLE, AUDIO, REPEAT).
ENG - 45
ConnectionS
• CONNECT DVD PLAYER TO TV SET WITH SCART SOCKET
Use the SCART cable to connect DVD player and your TV. Set the [Video Out] to [RGB].
• CONNECT DVD PLAYER TO AV AMPLIFIER WITH DIGITAL AUDIO(COAXIAL) OUTPUT
1) Connect the coaxial digital audio output to the AV amplifier.
2) Set the DVD player‘s [Digital Output] to [Raw] or [PCM]
3) Set the AV Amplifier to the digital input connected to the DVD player.
ENG - 46
ENG
SYSTEM SETUP
MENU OPERATION
Press the SETUP button on the remote control, the SETUP MENU will be displayed.
After accessing the setup menu, press the direction buttons for up and down movement
to select an item desired, then press the ENTER button to confirm. Press LEFT direction button return to the menu of upper level. To exit the setup, press the SETUP button
again. In the SETUP MENU, you may choose any of the following options as you like.
LANGUAGE SETUP
Select Language in the setup menu, and display the Language submenu
OSD Language
Use this item to select the language of the setup menu and screen display.
Subtitle
This option provides the preset subtitle language.
MPEG4 Subtitle(optional)
Select different MPEG4 subtitle encoding option.
Note: Not all players support this item.
Audio
Select the built-in disc dubbing language options.
DVD Menu
This option provides the film‘s menu language options.
VIDEO SETUP
Select Video in the setup menu, and display the Video submenu:
ENG - 47
Aspect Ratio
Select the aspect ratio.
Notes:
The image display ratio is related to the recorded disc format. Some disc can not display images
in the aspect ratio you choose. If you play a disc recorded in 4:3 format on a wide screen TV,
black bars will appear on the left and right side of the screen. You must adjust the screen setting
depending on the type of the television you have.
TV System
Select the different TV system.
Note: The DVD player setting should be matched to your TV set.
For more information of output format, refer to the instructions or your TV set.
Video Out
Select the video output format wanted.
AUDIO SETUP
Select Audio in the setup menu, and display the Audio submenu.
Digital output(Optional)
Adjust the audio output on Coaxial ports to work in harmony with the audio equipment
(e.g.receiver, amplifier) connected to the player.
Off Digital audio output is disabled.
PCM Transfer stereo 2 channels signals
RAW:Transfer the DVD original audio track
Note: This item is only for the player with coaxial output.
Down sampling
Select down sampling function on or off.
ON: System will down sampling rate for high sampling rate audio (more than 96K).
OFF: Disable this function.
ENG - 48
ENG
RATING SETUP
Select Rating in the setup menu, and display the Rating submenu:
Parental Control
Set the parental control feature of the player
Note: Password is needed before setting Parental Control.
Set Password
Input four digits (password), then press ENTER to confirm.
Note: If you forget your password, please use the universal password 6666 to unlock.
MISC SETUP
Select MISC in the setup menu, and display the submenu:
Use Default Settings
Reset setup data to factory default value.
Screen Saver (Optional)
Enable/disable the screen saver function.
Note: Not all player has this item.
font size
In menu MICS you can choose size of subtitles fonts: Type of fonts 0 - smaller blue subtitles,
type of fonts 1 - leads for bigger white subtitles.
ENG - 49
MP3/WMA/JPEG/MPEG4 PLAYBACK
The MP3/WMA/MPEG4 disc has such a directory structure as shown picture above.
Press Direction key to choose the root directory and then press ENTER button to enter into the
sub directory. Press Direction key to choose the desired track and then press ENTER or PLAY
to enjoy the music or movie. If you want to return to the upper menu, press Direction key to
choose
the icon and press ENTER button.
Filter: Allows selecting the categories of files displayed in the browser list.
Repeat: To switch different repeat playing mode
Mode:Select different playing mode as follows:
Normal: Shuffle mode is cancelled.
Shuffle: Shuffle mode enabled. When playback reaches the end of the current
chapter/track, playback jumps to a random chapter/track. As the end of each chapter/
track is reached, another random chapter/track will be played until all tracks/chapters
have been played or the Shuffle mode is cancelled by toggling to a different Mode
Option.
Edit Mode: To enable programmed playback mode. When you select the mode, press LEFT
Direction key to directory and press ENTER to choose the desired track and press
Add to program to start program playback.
Program view: Display program track.
Brower view: Display track directory.
Add to program: Choice the track press Add to program to add the track of the program
play directory.
Clear program: In the complete stop state(press the STOP button twice), choose the track
press Clear program to delete the track of the program play directory.
ENG - 50
ENG
PICTURE CD PLAYBACK
The PICTURE CD disc has such a directory structure structure as shown in the following
picture.
Press Direction key to choose the root directory and then press ENTER button to enter into
the sub directory. Press Direction key to choose the desired picture and then press ENTER or
PLAY to enjoy the picture. If you want to return to the upper menu, press Direction key to choose
the icon and press ENTER button.
Image rotation
In picture play state, press Direction key to rotate the picture.
USB SLOT
USB
If the player has a USB slot and it’s NOT in “disc playing” status, you can insert a USB device
or a MP3 Player with USB Interface to play the MP3 music or and JPEG files. All the function is
the same to play a disc.
Note: When inserting the USB device, please do not insert in the wrong direction. Otherwise the
USB device or player may be damaged.
When the disc is playing, please stop playing first and then enjoy USB by press USB key on the
remote controller .
Not all USB device can be supported by this system.
ENG - 51
Troubleshooting
If you have any questions, please consult the troubleshooting guide below.
NO PICTURE OR SOUND
• Ensure the power button is on.
• Ensure the power outlet is operational.
• Ensure the power cord is not damaged.
• Ensure the power plug is connected firmly to
the outlet.
PICTURE BUT NO SOUND
• Ensure the audio jacks are securely connected.
• Ensure the audio connector is not damaged.
• Ensure the volume is turned up in VOUCH
setup.
• Ensure you have set the player‘s AUDIO
settings correctly.
• Ensure you have entered the correct AV
input for your TV
• Ensure the audio is not set to mute.
SOUND BUT NO PICTURE
• Ensure the video jacks are securely connected.
• Ensure you have entered the correct AV
input for your TV
• Ensure the video connector is not damaged.
• Ensure you have set the player‘s VIDEO
settings correctly.
POOR PICTURE OR SOUND
• Ensure you have set the player‘s AUDIO
settings correctly.
• Ensure the disc is not scratched or stained.
• Ensure the AV connector or the output terminal is not damaged.
„BAD DISC“ DISPLAYED
• Ensure the disc is not warped, damaged or
deformed.
• Ensure the disc is not badly stained or
damaged.
• Ensure the disc format is compatible with
the player.
• Please check whether you have tried to
play a software CD. If so, please restart the
player.
REMOTE NOT WORKING
• Make sure the Main units POWER button is
on
• Ensure the remote batteries are working.
• Point the remote control directly at the
player‘s IR
• sensor.
• Remove any obstacles between the remote
and the IR sensor.
UNIT NOT WORKING
• Turn off the power, and then turn it on again.
„NO DISC“ DISPLAYED
• Ensure you have put the disc on the tray.
• Ensure the disc is not upside down.
• Ensure the disc is not distorted, stained or
scratched.
ENG - 52
ENG
Specifications
Power requirements: Power consumption: Video standard: Discs Compatibility: AC 100-240 Volt, 50/60Hz
15W
NTSC/PAL
MPEG4,DVD,DVD+/-R/RW,VCD,JPEG.CD-DA,CD-R,
CD-RW
Video out
Video out: 1.0V(p-p)/75Q, sync, negative polarity
Audio out
Audio out level: Frequency response: S/N ratio: Total harmonic distortion: 2Vrms -1/+0.2
20Hz to 20kHz
>90dB
<0.025%
Accessories
Remote Control x 1
User‘s Manual x 1
Design and speciications are subject to change without notice.
WARNING: Do not use this product near water, in wet areas to avoid fire or injury of electric current. Always turn off the product when you don’t use it or before a revision. There aren’t any parts
in this appliance which are reparable by consumer. Always appeal to a qualified authorized service.
The product is under a dangerous tention.
Disposal of used electrical & electronic equipment
The meaning of the symbol on the product, its accesory or packaging indicates that this product
shall not be treated as household waste. Please, dispose of this equipment at your applicable collection point for the recycling of electrical & electronic equipments waste. In
the European Union and Other European countries which there are separate collection
systems for used electrical and electronic product. By ensuring the correct disposal
of this product, you will help prevent potentially hazardous to the environment and to
human health, which could otherwise be caused by unsuitable waste handling of this
product. The recycling of materials will help conserve natural resources. Please do
not therefore dispose of your old electrical and electronic equipment with your household waste.
For more detailed information about recycling of this product, please contact your local city office,
your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.
ENG - 53
Poznámky / Notatka / Notes:
CZ
Záruční list
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
Na výrobek uvedený v tomto záručním listu je poskytována záruka po dobu 24 měsíců od
data prodeje spotřebiteli .
Záruka se vztahuje na poruchy a závady, které v průběhu záruční doby vznikly chybou
výroby nebo vadou použitých materiálů.
Výrobek je možno reklamovat u prodejce, který výrobek prodal spotřebiteli nebo v autorizovaném servisu.
Při reklamaci je nutné předložit: reklamovaný výrobek, originální nákupní doklad, ve kterém je zřetelně uveden typ výrobku a jeho datum prodeje spotřebiteli, případně tento
řádně vyplněný záruční list.
Záruka platí pouze tehdy, je-li výrobek používán podle návodu k obsluze a připojen na
správné síťové napětí.
Spotřebitel ztrácí nárok na záruční opravu nebo bezplatný servis v případě:
• zásahu do přístroje neoprávněnou osobou.
• nesprávné nebo neodborné montáže výrobku
• poškození přístroje vlivem živelné pohromy.
• používání výrobku pro jiné účely, než je obvyklé.
• používání výrobku k profesionální či jiné výdělečné činnosti.
• používání výrobku s jiným než doporučeným příslušenstvím
• nesprávné údržby výrobku
• nepravidelného čistění výrobků zejména v případě, kdy je závada způsobena zbytky
potravin, vlasů, domovního prachu nebo jiných nečistot.
• vystavení výrobku nepříznivému vnějšímu vlivu, zejména vniknutím cizích předmětů
nebo tekutin (včetně elektrolytu z baterií) dovnitř.
• mechanického poškození výrobku způsobeného nesprávným používáním výrobku
nebo jeho pádem
Pokud zboží při uplatňování vady ze strany spotřebitele bude zasíláno poštou nebo přepravní službou, musí být zabaleno v obalu vhodném pro přepravu tak, aby se zabránilo
poškození výrobku přepravou.
Dovozce do ČR: HP TRONIC Zlín, spol. s r. o., Prštné Kútiky 637, Zlín, tel: 577 055 555
Aktuální seznam servisních středisek naleznete na: www.hptronic.cz
Typ výrobku:
DV2X361DU
Datum prodeje:
C
Razítko a podpis prodávajícího:
Výrobní číslo:
SK
Záručný list
ZÁRUČNÉ PODMIENKY
Na výrobok uvedený v tomto záručnom liste je poskytovaná záruka na dobu 24 mesiacov
od dátumu predaja spotrebiteľovi.
Záruka sa vzťahuje na poruchy a chyby, ktoré v priebehu záručnej doby vznikli chybou
výroby alebo chybou použitých materiálov.
Výrobok je možné reklamovať u predajcu, ktorý výrobok predal spotrebiteľovi alebo v
autorizovanom servise.
Pri reklamácii je nutné predložiť: reklamovaný výrobok, originálny nákupný doklad, v ktorom je zreteľne uvedený typ výrobku a jeho dátum predaja spotrebiteľovi pripadne tento
riadne vyplnený záručný list.
Záruka platí iba vtedy, ak je výrobok používaný podľa návodu na obsluhu a pripojený na
správne sieťové napätie.
Spotrebiteľ stráca nárok na záručnú opravu alebo bezplatný servis najmä v prípade:
• zásahu do prístroja neoprávnenou osobou.
• nesprávnej alebo neodbornej montáže výrobku
• poškodenia prístroja vplyvom živelnej pohromy.
• používania výrobku pre účely pre ktoré nie je určený.
• používania výrobku na profesionálne či iné zárobkové činnosti.
• používania výrobku s iným než doporučeným príslušenstvom
• nesprávnej údržby výrobku
• nepravidelného čistenia výrobku najmä v prípade, kedy je porucha spôsobená zvyškami
potravín, vlasov, domového prachu alebo iných nečistôt.
• vystavenia výrobku nepriaznivému vonkajšiemu vplyvu, najmä vniknutím cudzích predmetov alebo tekutín (vrátane elektrolytu z batérií) dovnútra.
• mechanického poškodenia výrobku spôsobeného nesprávnym používaním výrobku
alebo jeho pádom
Pokiaľ výrobok pri uplatňovaní poruchy zo strany spotrebiteľa bude zasielaný poštou
alebo prepravnou službou, musí byť zabalený v obale vhodnom pre prepravu tak, aby sa
zabránilo poškodeniu výrobku prepravou.
Dovozca do SR: ELEKTROSPED, a.s., Bajkalská 25, 827 18 Bratislava
Aktuálny zoznam servisných stredísk nájdete na: www.hptronic.cz
Typ prístroja:
DV2X361DU
Dátum predaja:
Výrobné číslo:
C
Pačiatka a podpis predajca:
PL
Karta gwarancyjna
WARUNKI GWARANCJI
Niniejsza gwarancja dotyczy produktów produkowanych pod marką HYUNDAI CORPORATION, zakupionych w sklepach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Okres gwarancji wynosi 24 miesięcy od daty zakupu uwidocznionej na karcie
gwarancyjnej.
Naprawy gwarancyjne odbywają się na koszt Gwaranta we wskazanym przez Gwaranta
Autoryzowanym Zakładzie Serwisowym
Gwarancją objęte są wady produktu spowodowane wadliwymi częściami i / lub defektami
produkcyjnymi.
Gwarancja obowiązuje pod warunkiem dostarczenia do Autoryzowanego Zakładu Serwisowego urządzenia w kompletnym opakowaniu albo w opakowaniu gwarantującym bezpieczny transport wraz z kompletem akcesoriów oraz z poprawnie i czytelnie wypełnioną
kartą gwarancyjną i dowodem zakupu (paragon, faktura VAT, etc.)
Autoryzowany Zakład Serwisowy może odmówić naprawy gwarancyjnej jeśli Karta
Gwarancyjna nosić będzie widoczne ślady przeróbek, jeżeli numery produktów okażą się
inne niż wpisane w karcie gwarancyjnej a także jeśli numer dokumentu zakupu oraz data
zakupu na dokumencie różnią się z danymi na Karcie Gwarancyjnej.
Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą usunięte przez Autoryzowany Zakład Serwisowy w terminie 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu do naprawy przez zakład
serwisowy, termin ten może być przedłużony do 21 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy .
C
Gwarancją nie są objęte:
• wadliwe działanie lub uszkodzenie spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub użytkowanie niezgodne z instrukcją obsługi i przepisami bezpieczeństwa
• zużycie towaru nad zakres zwykłego używania (zwłaszcza jeżeli był wykorzystywany do
profesjonalnej lub innej czynności zarobkowej)
• uszkodzenia spowodowane czynnikami zewnętrznymi (w tym: wyładowaniami atmosferycznymi, przepięciami sieci elektrycznej, środkami chemicznymi, czynnikami termicznymi) i działaniem osób trzecich
• uszkodzenia powstałe w wyniku podłączenia urządzenia do niewłaściwej instalacji
współpracującej z produktem
• uszkodzenia powstałe w wyniku zalania wodą, użycia nieodpowiednich baterii (np. ładowanych powtórnie baterii nie będących akumulatorami)
• produkty nie posiadające wypełnionej przez Sprzedawcę Karty Gwarancyjnej
• produkty z naruszoną plombą gwarancyjną lub wyraźnymi oznakami ingerencji przez
osoby trzecie (nie będące Autoryzowanym Zakładem Serwisowym lub nie działające w
jego imieniu i nie będące przez niego upoważnionymi)
• kable przyłączeniowe, słuchawki (z zastrzeżeniem pkt. 2), baterie
• uszkodzenia powstałe wskutek niewłaściwej konserwacji urządzenia
• uszkodzenia powstałe w wyniku zdarzeń losowych (np. powódź, pożar, klęski żywiołowe, wojna, zamieszki, inne nieprzewidziane okoliczności)
• czynności związane ze zwykłą eksploatacją urządzenia (np. wymiana baterii)
• uszkodzenia (powodujące np. brak odpowiedzi urządzenia lub jego nie włączanie się)
powstałe wskutek wgrania nieautoryzowanego oprogramowania.
PL
Jeżeli Autoryzowany Zakład Serwisowy stwierdzi, iż przyczyną awarii urządzenia są przypadki wymienione w pkt. 8 lub nie stwierdzi żadnego uszkodzenia, koszty serwisu oraz
transportu urządzenia do Autoryzowanego Zakładu Serwisowego pokrywa nabywca.
W wypadku wystąpienia wypadków wymienionych w pkt. 8 Autoryzowany Zakład Serwisowy wyceni naprawę urządzenia i na życzenie klienta może dokonać naprawy odpłatnej.
Uszkodzenia urządzenia powstałe w wyniku wypadków opisanych w pkt. 8 powodują utratę
gwarancji.
Wszelkie wadliwe produkty lub ich części, które zostały w ramach naprawy gwarancyjnej
wymienione na nowe, stają się własnością Gwaranta.
W wypadku gdy naprawa urządzenia jest niemożliwa lub spowodowałaby przekroczenie
terminów określonych w pkt. 7 Gwarant może wymienić Klientowi urządzenie na nowe o
takich samych lub wyższych parametrach. W razie niedostarczenia urządzenia w komplecie Gwarant może dokonać zwrotu zapłaconej ceny jednak wówczas jest upoważniony
do odjęcia kosztu części zużytych lub nie dostarczonych przez użytkownika (np. baterii,
słuchawek, zasilacza) wraz z reklamowanym urządzeniem.
Okres gwarancji przedłuża się o czas przebywania urządzenia w Autoryzowanym Zakładzie Serwisowym.
W wypadku utraty karty gwarancyjnej nie wydaje się jej duplikatu.
Producent może uchylić się od dotrzymania terminowości usługi gwarancyjnej gdy zaistnieją zakłócenia w działalności firmy spowodowane nieprzewidywalnymi okolicznościami (tj.
niepokoje społeczne, klęski żywiołowe, ograniczenia importowe itp).
Gwarancja nie wyklucza, nie ogranicza ani nie zawiesza praw konsumenta wynikających z
niezgodności towaru z umową sprzedaży.
W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami mają zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego.
Uszkodzenie wyposażenia nie jest automatycznie powodem dla bezpłatnej wymiany
kompletnego urządzenia. Jeżeli reklamujesz słuchawki, kable przyłączeniowe lub
inne akcesoria NIE PRZYSYŁAJ całego urządzenia. Skontaktuj się ze sprzedawcą
lub producentem w celu uzgodnienia sposobu uzyskania sprawnych słuchawek bez
konieczności przesyłania całego kompletu do serwisu.
Kontakt w sprawach serwisowych:
iRepair, Tel. (071) 7234534, Fax. (071) 7336344, internet: www.irepair.eu ,
e-mail: [email protected]
Nazva:
DV2X361DU
Data sprzedazy:
Numer serii:
C
Pieczęc i podpis sprzedawcy:
Poznámky / Notatka / Notes:
Seoul, Korea
Download

CZ - Digison