DV-2-X-316DU
NÁVOD K POUŽITÍ
NÁVOD NA POUŽITIE
USER MANUAL
DVD přehrávač / DVD prehrávač / DVD player
Obsah
Úvod
Bezpečnostní opatření
Důležité bezpečnostní pokyny
Upozornění Funkce Ilustrace čelního panelu a zadního panelu Dálkové ovládání 3
4
6
7
8
9
Připojení
Připojení k televizoru
Digitální audio připojení 10
11
Pokročilé funkce
Nastavení režimů a funkcí Práce s dálkovým ovládáním Přehrávání MPEG4 a MP3
Přehrávání obrazových CD Kodak 12
25
30
31
Ostatní
Řešení problémů Příprava dálkového ovladače
Technické specifikace
32
33
34
CZ - 2
CZ
Bezpečnostní pokyny
Úvod
POZOR:
TOTO ZAŘÍZENÍ NESMÍ BÝT VYSTAVENO
DEŠTI ANI VLHKOSTI Z DŮVODU RIZIKA
POŽÁRU A ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM. NIKDY NEOTVÍREJTE SKŘÍŇ PŘÍSTROJE, PROTOŽE UVNITŘ SE NACHÁZÍ
VYSOKÉ NAPĚTÍ. SKŘÍŇ PŘÍSTROJE
SYMBOL BLESKU UVNITŘ ROVNOMŮŽE OTEVŘÍT POUZE KVALIFIKOVANÝ
STRANNÉHO TROJÚHELNÍKU UPOSERVISNÍ TECHNIK.
ZORŇUJE UŽIVATELE NA PŘÍTOMNOST
„NEBEZPEČNÉHO NAPĚTÍ“ BEZ IZOLACE POZOR:
VE VNITŘNÍM PROSTORU VÝROBKU,
PŘÍSTROJ VYUŽÍVÁ LASEROVÝ SYSKTERÉ MŮŽE BÝT NATOLIK VYSOKÉ,
TÉM. POKUD CHCETE TENTO VÝROŽE PŘEDSTAVUJE RIZIKO ÚRAZU OSOB BEK SPRÁVNĚ POUŽÍVAT, PŘEČTĚTE
ELEKTRICKÝM PROUDEM.
SI POZORNĚ TENTO NÁVOD K POUŽITÍ
SYMBOL VYKŘIČNÍKU UVNITŘ ROVNOSTRANNÉHO TROJÚHELNÍKU UPOZORŇUJE UŽIVATELE NA PŘÍTOMNOST
DŮLEŽITÝCH PROVOZNÍCH A SERVISNÍCH POKYNŮ V DOKUMENTACI DOPROVÁZEJÍCÍ PŘÍSTROJ.
ZÁSTRČKA SÍŤOVÉHO KABELU SE
POUŽÍVÁ JAKO ODPOJNÉ ZAŘÍZENÍ, A
PROTO MUSÍ BÝT SNADNO DOSTUPNÁ.
NEVYSTAVUJE PŘÍSTROJ KAPAJÍCÍ ANI
TEKOUCÍ VODĚ A NESTAVTE NA NĚJ
NÁDOBY OBSAHUJÍCÍ TEKUTINY, NAPŘ.
VÁZY.
A USCHOVEJTE JEJ K POZDĚJŠÍMU
NAHLÉDNUTÍ.
POKUD PŘÍSTROJ VYŽADUJE SERVIS, KONTAKTUJTE PRODEJCE NEBO
NAHLÉDNĚTE DO KAPITOLY „ŘEŠENÍ
PROBLÉMŮ“.
ABY NEDOŠLO K PŘÍMÉMU VYSTAVENÍ SE PAPRSKU, NEOTVÍREJTE SKŘÍŇ
PŘÍSTROJE. PO OTEVŘENÍ SKŘÍNĚ A
PORUŠENÍ BEZPEČNOSTNÍCH ZÁPADEK JE VIDITELNÝ LASEROVÝ PAPRSEK. NIKDY SE NEDÍVEJTE PŘÍMO DO
PAPRSKU!
POZOR:
TENTO DVD PŘEHRÁVAČ JE PRODUKTEM LASEROVÉ TŘÍDY 1. POUŽÍVÁNÍ
JINÝCH OVLÁDACÍCH PRVKŮ, ÚPRAVA
PŘÍSTROJE NEBO POUŽÍVÁNÍ JINÝCH
PŘED ODPOJENÍM SÍŤOVÉ ŠŇŮRY OD
POSTUPŮ, NEŽ JSOU UVEDENY V TOMNAPÁJECÍ ZÁSTRČKY NA ZADNÍ STRANĚ TO NÁVODU, MŮŽE VÉST K NEBEZPEČPŘÍSTROJE NEZAPOMEŇTE NEJPRVE
NÉMU OZÁŘENÍ.PROTOŽE LASEROODPOJIT SÍŤOVOU ŠŇŮRU Z ELEKTRIC- VÝ PAPRSEK VYUŽÍVANÝ TÍMTO DVD
KÉ ZÁSUVKY.
PŘEHRÁVAČEM JE NEBEZPEČNÝ PRO
ZRAK, NEPOKOUŠEJTE SE SKŘÍŇ PŘÍSTROJE DEMONTOVAT.PŘENECHEJTE
SERVIS KVALIFIKOVANÝM OSOBÁM
PŘÍPOJKA SÍŤOVÉHO KABELU SE
POUŽÍVÁ JAKO ODPOJNÉ ZAŘÍZENÍ A
PROTO MUSÍ BÝT SNADNO DOSTUPNÁ.
Tento symbol označuje, že přístroj má dvojitou izolaci mezi nebezpečným napětím ze sítě
a částmi dostupnými pro uživatele. V případě servisu používejte pouze identické náhradní
díly.UPOZORNĚNÍ: Aby nedošlo k riziku požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte přístroj ani jeho kabely dešti.
CZ - 3
Důležité bezpečnostní pokyny
1. Přečtěte si pokyny.
Před uvedením přístroje do provozu je třeba
přečíst si všechny bezpečnostní a provozní
pokyny.
2. Uschovejte návod
Bezpečnostní a provozní pokyny by měly být
uschovány pro pozdější použití.
3. Dodržování upozornění
Je třeba dodržovat veškerá varování a upozornění na přístroji a v provozních pokynech.
4. Dodržování pokynů
Je třeba dodržovat veškeré pokyny týkající se
provozu a používání.
5. Čištění
Před čištěním odpojte přístroj ze zásuvky.
Nepoužívejte tekutá ani aerosolová čistidla. K
čištění používejte vlhký hadřík.
6. Přídavná zařízení
Nepoužívejte přídavná zařízení, která nejsou
doporučena výrobcem přístroje, protože jejich
použití může představovat riziko.
7. Voda a vlhkost
Nepoužívejte přístroj v blízkosti vody - například blízko vany, umývadla, kuchyňského
dřezu nebo prádelní vany, ve vlhkém sklepě, v
blízkosti bazénu, apod.
10. Větrání
Průduchy a otvory ve skříni přístroje jsou
určeny k větrání a zajištění spolehlivého fungování přístroje a k jeho ochraně před přehřátím a nesmí být ucpány či zakryty. Neblokujte
otvory pokládáním přístroje na postel, pohovku, rohožku nebo podobné povrchy. Přístroj
nestavte do zapuštěných prostor, např. do
knihovny nebo polic, pokud není zajištěno řádné odvětrávání a dodržení pokynů výrobce.
11. Zdroje napájení
Přístroj může být připojen pouze ke zdroji napájení uvedenému na štítku. Pokud si
nejste jisti druhem napájení ve vašem bydlišti,
poraďte se s prodejcem přístroje nebo s místní rozvodnou společností. V případě přístrojů
určených k provozu na baterie nebo jiné zdroje si přečtěte návod.
12. Ochrana síťové šňůry
Elektrické kabely musí být umístěny tak, aby
se po nich nešlapalo ani nebyly stlačeny předměty na ně položenými nebo o ně opřenými,
přičemž zvláštní pozornost je třeba věnovat
kabelům v blízkosti zástrčky, zásuvky a výstupu z přístroje.
8. Příslušenství
Nestavte přístroj na nestabilní vozíky, stojany,
trojnožky, konzoly nebo stoly, jinak může přístroj spadnout a způsobit vážné zranění dětem
i dospělým a kromě toho může dojít i k poškození přístroje samotného. Používejte pouze
vozíky, stojany, trojnožky, konzoly nebo stoly
doporučené výrobcem nebo prodávané spolu s
přístrojem. Při instalaci přístroje je třeba přesně
dodržovat pokyny výrobce a používat jím doporučené instalační příslušenství.
9. Upozornění na nebezpečí v případě vozíku
Pokud je přístroj umístěn na vozíku, je třeba s ním pojíždět s velkou opatrností. Náhlé
zastavení, nadměrné použití síly nebo nerovný
povrch mohou způsobit, že se vozík s přístrojem převrhne.
Úvod
CZ - 4
CZ
Důležité bezpečnostní pokyny
Úvod
14. Uzemnění venkovní antény
19. Servis
Pokud je k přístroji připojena venkovní anténa
Nepokoušejte se opravovat přístroj sami,
nebo kabelový systém, ujistěte se, že anténa
protože otevření nebo odstranění krytů by vás
nebo kabelový systém jsou uzemněny tak, aby mohlo vystavit vysokému napětí nebo jinému
poskytovaly ochranu proti rázům napětí a tran- nebezpečí. Přenechejte veškerý servis kvalifizitním statickým výbojům. Článek 810 Státního kovanému servisnímu personálu.
zákona o elektřině, ANSI/NFPA 70 poskytuje
informace týkající se správného uzemnění
20. Poškození vyžadující servis
stožárových a podpůrných konstrukcí, uzemně- Pokud nastane některý z následujících proní přívodního vodiče do vybíjecí jednotky anté- blémů, odpojte přístroj od síťové zásuvky a
ny, velikost zemnících vodičů, umístění vybíjecí přenechejte servis kvalifikovanému servisnímu
jednotky antény, zapojení zemnících elektrod a personálu:
požadavky na zemnící elektrodu. Viz obr. níže. A) Elektrický přívodní kabel nebo zástrčka 15. Blesky
jsou poškozeny.
B) Přístroj byl polit tekutinou nebo se do něj dostal cizí předmět.
C) Přístroj byl vystaven dešti nebo vodě.
D) Při dodržení návodu k obsluze přístroj nefunguje normálním způsobem. Nasta vujte pouze ty ovládací prvky, které jsou popsané v návodu k obsluze, protože nesprávné nastavení jiných ovládacích prvků by mohlo způsobit poškození přís troje, jehož náprava a opětné uvedení Pro zvýšenou ochranu přístroje během bouřky přístroje do normálního provozu by vyžado-
nebo v době, kdy není delší dobu pod dohle valy rozsáhlý zásah kvalifikovaného techni-
dem nebo se nepoužívá, vytáhněte přístroj ze
ka.
zásuvky a odpojte anténní nebo kabelový sys- E) Pokud došlo k pádu přístroje nebo byl jinak tém. Zabráníte tak poškození přístroje bleskem poškozen.
nebo rázy v síti.
F) Pokud přístroj vykazuje podstatnou změnu fungování, je nutný servisní zásah.
16. Elektrické vedení
Venkovní anténní systém by neměl být umís21. Náhradní díly
těn v blízkosti nadzemního elektrického vedení Pokud je nutné použití náhradních dílů, ujisnebo jiných okruhů elektrického osvětlení či
těte se, že servisní technik použil náhradní
vedení ani v místech, odkud by mohl na takové díly specifikované výrobcem nebo díly, které
vedení nebo okruhy spadnout. Při instalaci ven- mají stejnou charakteristiku jako originální díly.
kovního anténního systému věnujte maximální Nedovolené nahrazování dílů může způsobit
pozornost tomu, abyste se takového vedení
požár, zranění elektrickým proudem či jiné
nebo okruhu nedotkli, neboť takový kontakt by nebezpečí.
mohl mít smrtelné následky.
22. Bezpečnostní kontrola
17. Přetížení
Po dokončení každého servisního zásahu
Nepřetěžuje síťové zásuvky, prodlužovací šňů- nebo opravy přístroje požádejte servisního
ry ani integrované elektrické zásuvky, protože
technika, aby provedl bezpečnostní kontrolu
hrozí riziko požáru nebo zranění elektrickým
a zjistil, zda je přístroj v řádném provozním
proudem.
stavu.
18. Vniknutí předmětu nebo tekutiny
Nezasunujte do přístroje skrze otvory žádné
předměty, protože by mohlo dojít ke kontaktu
s nebezpečným napětím nebo ke krátkému
spojení, které by mohlo způsobit požár nebo
zranění elektrickým proudem. Nikdy na přístroj
nelijte tekutinu žádného druhu.
23. Upevnění na stěnu nebo strop
Přístroj upevňujte na stěnu nebo strop pouze
dle doporučení výrobce.
24. Teplo
Přístroj je třeba umístit mimo zdroje tepla jako
jsou radiátory, měřiče tepla, kamna a jiná zařízení (včetně zesilovačů), která produkují teplo.
CZ - 5
Upozornění
Úvod
K bezpečné dopravě tohoto produktu prosím použijte původní krabici a obaly.
Pokud budete přehrávač používat delší dobu, je normální, že se čelní a zadní panel
zahřejí.
Při přehrávání přístrojem nepohybujte. Mohlo by dojít k poškození přenosky a disku.
Talíř disku otevřete a zavřete stisknutím tlačítka OPEN/CLOSE na čelním panelu nebo na dálkovém ovladači. Při otevírání a zavírání talíře na něj netlačte ani se jej nedotýkejte.
CZ - 6
CZ
Funkce
Úvod
- Plná kompatibilita s MPEG4, DVD, CD, MP3, obrazovým CD Kodak, DC-R a CD-RW (finali
zovaným)
- Spořič obrazovky
- Různé režimy přehrávání: programové přehrávání, vyhledávání
- Koaxiální digitální zvukový výstup
- Výstupy pro S-video, kompozitní video a komponentní video (Y, Pb, Pr)
Formáty disků podporované tímto přehrávačem:
Soubory MPEG4 na discích
Více úhlů pohledu
Dolby Digital
Volba titulků
Obrazové CD Kodak
Volba zvuku
Soubory MP3 na discích CD-R a CD-RW
Režimy poměru TV stran
DVD video
Rodičovský zámek
Tento výrobek využívá technologie ochrany autorských práv, která je chráněna systémovými
požadavky příslušných amerických patentů a jiných práv duševního vlastnictví v držení společnosti Macrovision Corporation a dalších vlastníků práv. Používání této technologie ochrany
autorských práv musí být povoleno společností Macrovision Corporation a pokud společnost
Macrovision Corporation neposkytne jiné oprávnění, je určeno pouze k využití pro domácí a jiné
omezené sledování. Je zakázáno zařízení rozebírat a zpětně sestavovat.
Produkt je kompatibilní s formátem obrazového CD KODAK a je schopen přehrávat obrazová
CD KODAK. Logo „KODAK Picture CD Compatible“ je ochrannou známkou společnosti Eastman Kodak Company a je využíváno na základě povolení.
Vyrobeno s licencí společnosti Dolby Laboratories. „Dolby“ a symbol dvojitého D jsou ochrannými známkami společnosti Dolby Laboratories. Chráněné nezveřejněné dílo. © 1992-1997
Dolby Laboratories, Inc. Veškerá práva vyhrazena.
CZ - 7
Ilustrace čelního panelu a zadního panelu
Čelní panel
1) HLAVNÍ VYPÍNAČ
2) TALÍŘ DISKU
3) SENZOR
4) DISPLEJ VFD
5) TLAČÍTKO STOP
6) TLAČÍTKO OTEVÍRÁNÍ A ZAVÍRÁNÍ
7) USB
8) TLAČÍTKO PŘEDCHOZÍ
9) TLAČÍTKO PŘEHRÁVÁNÍ / PAUZA
10 TLAČÍTKO DALŠÍ
Zadní panel
1) 2-kanálový zvukový výstup (levý, pravý)
2) Konektor výstupu pro KOMPOZITNÍ VIDEO
3) Konektor výstupu pro S-VIDEO
4) Konektor výstupu pro komponentní video (Y, Pb, Pr)
5) Konektor digitálního KOAXIÁLNÍHO audio výstupu
6) Výstup SCART
CZ - 8
Úvod
CZ
Dálkové ovládání
Úvod
DISPLEJ VFD
1) DISK DVD
2) DISK SVCD, VCD
3) DOBA PŘEHRÁVÁNÍ
4) DOLBY DIGITAL
5) PŘEHRÁVÁNÍ/PAUZA
6) DISK MP3
7) DTS
Dálkový ovladač
1) POHOTOVOSTNÍ REŽIM
2) TITULKY
3) JAZYK
4) TITUL
5) ÚHEL
6) ČAS
7) HLASITOST +
8) HLASITOST –
9) STOP
10) PŘEHRÁVÁNÍ
11) DISPLEJ
12) POTVRDIT
13) PŘEJÍT NA
14) DALŠÍ
15) PŘEDCHOZÍ
16) ZPĚT
17) RYCHLÉ ZTIŠENÍ
18) NÁHODNÉ PŘEHRÁVÁNÍ
19) KONTROLA PŘEHRÁVÁNÍ
20) REŽIM
21) PROGRESIVNÍ SKENOVÁNÍ/NORMÁLNÍ ZOBRAZENÍ
22) OTEVŘÍT/ZAVŘÍT
23) ČÍSELNÁ TLAČÍTKA 0-10+
24) ZVĚTŠENÍ A ZMENŠENÍ
25) POMALÉ PŘEHRÁVÁNÍ
26) PAUZA II
27) MENU
28) SMĚROVÁ TLAČÍTKA (5634)
Poznámka:
29) NASTAVENÍ
1. Referenční čísla pro dálkové ovládání jsou popsána 30) RYCHLE VZAD
od strany 25 tohoto návodu
31) RYCHLE VPŘED
2. V tomto návodu se používají šipky
jako zná-
32) OPAKOVÁNÍ A-B
zornění
SMĚROVÝCH
TLAČÍTEK
dálkového
ovladače.
33) OPAKOVÁNÍ
3. Pokud chcete použít některou funkci dálkového ovlá-
34) PROGRAM
35) PAL/NTSC
dání, musíte nejprve zapnout DVD přehrávač hlavním 36) PŘEHLED
vypínačem.
37) LEVÝ/PRAVÝ
CZ - 9
Připojení k televizoru
Připojení
Poznámky:
Existují tři způsoby připojení AV výstupu přehrávače k televizoru:
1. Kabelem pro S-video a levým/pravým audio kabelem – nastavte (Typ videa) na (S-video).
2. Kabelem pro kompozitní video a levým/pravým audio kabelem.
3. Kabelem pro komponentní video a levým/pravým audio kabelem – nastavte (Typ videa) na (Y, Pb, Pr).
CZ - 10
CZ
Připojení k AV zesilovači s digitálním audio vstupem
Poznámky:
1. Zvolte koaxiální digitální audio výstup.
2. Nastavte digitální zesilovač na vstup AV připojený k DVD přehrávači.
CZ - 11
Připojení
Systém menu nastavení
Pokročilé funkce
1. Všeobecné kroky v menu nastavení
A) Po stisknutí tlačítka SETUP ze zobrazí hlavní menu nastavení.
B) Pomocí šipkových tlačítek doleva a doprava označte ikonu požadované stránky a poté strán ku aktivujte stisknutím směrového tlačítka dolů nebo doprava. Například pokud chcete nastavit stránku pro video, označte pomocí pravého tlačítka ikonu pro video a na obrazovce se zobrazí stránka pro video.
C) Požadovanou volbu označte tlačítkem dolů. Tlačítkem ENTER nebo tlačítkem doprava
proveďte volbu. Možnosti k této volbě se zobrazí vpravo. Například pomocí tlačítka dolů označte JAS a proveďte volbu tlačítkem ENTER. Vpravo se objeví možnosti nastavení jasu.
CZ - 12
CZ
Systém menu nastavení
Pokročilé funkce
Pomocí šipkových tlačítek označte volbu Opustit menu. Poté menu opustíte opětovným stisk-
nutím ENTER nebo SETUP.
2. Představení položek nastavení
2.1NASTAVENÍ SYSTÉMU
Funkce SPOŘIČE OBRAZOVKY je automatická a je vždy zapnuta. Pokud je přehrávač v
režimu Stop, pak se po několika minutách v režimu otevřeného talíře nebo nevloženého disku
zobrazí logo DVD, které se bude pohybovat po obrazovce.
Možnosti nastavení systému jsou znázorněny níže:
2.1.1 SOURCE (Zdroj)
Přehrávač nabízí na výběr mezi dvěma zdroji CD/DVD diskem a připojeným USB zařízením.
CZ - 13
Systém menu nastavení
Pokročilé funkce
2.1.2 TV SYSTÉM
Podle barevného systému televizoru zvolte televizní systém.
2.1.3 VIDEO
Podle nastavení konektoru výstupu televizoru můžete volit mezi zobrazením INTERLACED
(PROKLÁDANÝM) YUV, P-SCAN (PROGRESÍVNÍ SKENOVÁNÍ) Y, Pb, Pr, TV-RGB a SVIDEO.
TV-RGB: Tuto možnost zvolte, pokud je přehrávač připojen k televizoru kabelem SCART nebo
kompozitními video kabely.
S-VIDEO: Tuto možnost zvolte, pokud je přehrávač připojen k televizoru kabely S-VIDEO.
P-Scan, Y, Pb, Pr volte pouze pokud je přehrávač připojen k televizoru kabely pro progresivní
skenování Y, Pb, Pr.
CZ -14
CZ
Systém menu nastavení
Pokročilé funkce
2.1.4 TYP TELEVIZORU
Podle typu televizoru můžete volit mezi 16:9, 4:3 LB nebo 4:3 PS.
16:9 – Obraz vyplňuje plochu širokoúhlého televizoru.
4:3 – PS (Pan & Scan): Obraz je ořezán, aby mohl vyplnit celou obrazovku.
4:3 – LB (Letter Box): V horní a spodní části obrazovky se zobrazují dva černé pruhy.
2.1.5 HESLO
Možnost hesla je ve výchozím stavu uzamknuta a nelze nastavit přístupnost ani heslo změnit.
Pokud chcete funkci omezení přístupnosti aktivovat, musíte zapnout režim hesla. Pokud chcete
nastavit přístupnost, je třeba zadat výchozí heslo, které je 6666 (potvrďte tlačítkem ENTER).
Jestliže chcete heslo změnit, budete nejprve vyzváni k zadání starého hesla a poté budete
požádáni o nové heslo. Zadejte čtyřmístné číslo, která se stane novým heslem.
Heslo si zapamatujte, protože při zadání výchozího hesla se vrátí všechny změny.
CZ - 15
Systém menu nastavení
Pokročilé funkce
2.1.6 PŘÍSTUPNOST
Funkce přístupnosti disků je systém podobný přístupnosti filmů. Je funkční u disků, na nichž je
přístupnost určena. Tím máte možnost kontroly nad DVD disky, které sleduje vaše rodina.
2.1.7 VÝCHOZÍ NASTAVENÍ
Volbou možnosti VÝCHOZÍ NASTAVENÍ se obnoví nastavení z výroby.
Pokud přehrávač nefunguje správně, může to být v důsledku nesprávného nastavení. V takovém případě zkuste, zde se nevrátí přístroj k normálnímu fungování po obnovení nastavení z
výroby.
CZ - 16
CZ
Systém menu nastavení
Pokročilé funkce
2. NASTAVENÍ JAZYKA
Možnosti nastavení jazyka jsou uvedeny níže:
2.2.1 JAZYK ZOBRAZENÍ NA OBRAZOVCE (OSD)
Označte možnost JAZYK OSD a pomocí šipkových tlačítek zvolte požadovaný jazyk OSD.
Potvrďte pomocí ENTER. Vybraný jazyk se poté nastaví jako jazyk OSD.
2.2.2 JAZYK PRO AUDIO
Označte možnost JAZYK PRO AUDIO a pomocí šipkových tlačítek zvolte požadovaný jazyk pro
audio. Potvrďte pomocí ENTER. Pokud je na přehrávaném disku příslušný jazyk k dispozici,
tento jazyk se zobrazí.
2.2.3 JAZYK TITULKŮ
Označte možnost JAZYK TITULKŮ a pomocí šipkových tlačítek zvolte požadovaný jazyk pro
titulky. Potvrďte pomocí ENTER. Pokud je na přehrávaném disku příslušný jazyk k dispozici,
titulky se zobrazí v tomto jazyce.
CZ - 17
Systém menu nastavení
Pokročilé funkce
2.2.4 JAZYK MENU
Označte možnost JAZYK MENU a pomocí šipkových tlačítek zvolte požadovaný jazyk pro
menu. Potvrďte pomocí ENTER. Pokud je na přehrávaném disku příslušný jazyk k dispozici,
menu se zobrazí v tomto jazyce.
Poznámka:
Pokud není požadovaný jazyk k dispozici, zobrazí se jazyk přednastavený z výroby.
2.2.5 DIVX® VOD
Registrační kód videa na objednávku (VOD) ke stahování videa ve formátu DivX z internetu.
CZ - 18
CZ
Systém menu nastavení
Pokročilé funkce
2.3 AUDIO NASTAVENÍ
Možnosti audio nastavení jsou uvedeny níže:
2.3.1 AUDIO VÝSTUP
Označte volbu audio výstupu a pomocí šipkových tlačítek zvolte požadovaný režim zvukového výstupu. Potvrďte tlačítkem ENTER. K dispozici jsou 3 volitelné režimy zvukového výstupu:
SPDIF/OFF, SPDIF/RAW a SPDIF/PCM.
SPDIF/OFF: Digitální zvukový výstup je vypnut.
SPDIF/RAW: Pokud je přehrávač připojen k zesilovači koaxiálním kabelem.
SPDIF/PCM: Pokud je přehrávač připojen ke dvoukanálovému digitálnímu stereofonnímu zesilovači.
2.3.2 TÓNINA
Pomocí šipkových tlačítek nahoru a dolů můžete posunovat stupnicí a nastavit tóninu.
2.4 VIDEO NASTAVENÍ
Možnosti video nastavení jsou uvedeny níže:
CZ - 19
Systém menu nastavení
Pokročilé funkce
2.4.1 JAS
Pomocí šipkových tlačítek nahoru a dolů můžete posunovat stupnicí a nastavit jas.
2.4.2 KONTRAST
Pomocí šipkových tlačítek nahoru a dolů můžete posunovat stupnicí a nastavit kontrast.
2.4.3 TÓN
Pomocí šipkových tlačítek nahoru a dolů můžete posunovat stupnicí a nastavit tón.
CZ - 20
CZ
Systém menu nastavení
Pokročilé funkce
2.4.4 SYTOST
Pomocí šipkových tlačítek nahoru a dolů můžete posunovat stupnicí a nastavit sytost.
2.4.5 OSTROST
Pomocí šipkových tlačítek nahoru a dolů můžete posunovat stupnicí a nastavit ostrost.
CZ - 21
Systém menu nastavení
Pokročilé funkce
2.5 NASTAVENÍ REPRODUKTORŮ
Možnosti nastavení reproduktorů jsou uvedeny níže:
2.5.1 MÍCHÁNÍ
A) LT/RT
Toto nastavení zvolte, pokud je DVD přehrávač připojen ke dvoukanálovému analogovému audio vstupu.
B) STEREO Toto nastavení zvolte, pokud je DVD přehrávač připojen k televizoru nebo modulátoru.
C) VSS
Toto nastavení zvolte, pokud chcete poslouchat efekty zvukové stopy nahrané na disku ve formátu 5.1-kanálového prostorového zvuku.
2.5.2 SUBWOOFER
K dispozici jsou dva druhy nastavení: ZAPNUTO a VYPNUTO. Pokud je zvolena možnost
ZAPNUTO, přehrávač automaticky detekuje a bude využívat subwoofer. Pokud je zvolena možnost VYPNUTO, subwoofer nebude využíván.
CZ - 22
CZ
Systém menu nastavení
Pokročilé funkce
2.5.3 STŘEDOVÝ REPRODUKTOR
Posunování stupnice pomocí šipkových tlačítek nahoru a dolů můžete nastavit zpoždění středového reproduktoru a zadních reproduktorů.
2.5.4 ZPOŽDĚNÍ ZADNÍCH REPRODUKTORŮ
Posunování stupnice pomocí šipkových tlačítek nahoru a dolů můžete nastavit zpoždění středového reproduktoru a zadních reproduktorů.
2.5.5 BASOVÝ REŽIM
V této možnosti jsou k dispozici tři nastavení: ALL LG SPK, ALL SM SPK a MIXED SPK.
CZ - 23
Systém menu nastavení
Pokročilé funkce
2.6 DIGITÁLNÍ NASTAVENÍ
Možnosti digitálního nastavení jsou uvedeny níže:
2.6.1 DYNAMICKÝ ROZSAH
Pokud je zvolen linkový výstup, pomocí této funkce můžete nastavit úroveň výstupu pro různé
efekty.
2.6.2 DUAL MONO
Pomocí této funkce nastavíte režim monofonního výstupu pravého a levého kanálu. K dispozici
jsou čtyři režimy: STEREO, MONO L, MONO R a MIN MONO.
Poznámky:
1. Jestliže chcete chránit svůj přehrávač, neměl by být interval mezi jeho zapnutím a vypnutím hlavním vypínačem kratší než 30 vteřin.
2. Pokud nebudete přístroj delší dobu používat, vytáhněte síťový kabel ze zásuvky.
3. Přístroj může být provozován pouze při správném napájení dle typového štítku. Nesprávné napájení může přístroj poškodit.
4. Přehrávač nemusí být kompatibilní s některými kódovanými disky.
CZ - 24
CZ
Práce s dálkovým ovladačem
Pokročilé funkce
Při přehrávání zobrazíte stisknutím tlačítka DISPLAY stav ukazatele času.
Stisknutím tlačítka DISPLAY zobrazíte menu pro Audio a Titulky.
Při přehrávání zobrazíte stisknutím tlačítka GOTO aktuální stav ukazatele času.
CZ - 25
Práce s dálkovým ovladačem
Pokročilé funkce
Tlačítka 0 až 10+
Těmito tlačítky se zadává čas nebo také číslo titulu, kapitoly či stopy.
Pokud se na displeji zobrazí numerická položka, zadejte pomocí tlačítek 0 - 10+ požadovanou hodnotu a potvrďte tlačítkem SELECT.
A-B
Při přehrávání zvolte bod A stisknutím tlačítka A-B.
Opětovným stisknutím zvolte bod B. Přehrávač začne automaticky opakovat úsek z bodu A do bodu B.
Třetím stisknutím tlačítka A-B funkci opakování A-B zrušíte a vymažete body
A a B.
Poznámka: 1. Při přehrávání CD se musí bod A i B nacházet ve stejné stopě.
Při přehrávání DVD lze body A a B vybírat z různých kapitol.
2. Tato funkce závisí na disku.
SLOW (Pomalé přehrávání)
Při přehrávání DVD nebo CD můžete pomocí tohoto tlačítka zpomaleně přehrávat v rychlostech 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 a 1/7 normální rychlosti v následující posloup-
nosti:
Pomalé přehrávání
FWD (Rychle vpřed)
Při přehrávání DVD nebo CD se můžete pomocí tohoto tlačítka zrychleně pohybo-
vat směrem vpřed rychlostí, která je 2x, 4x, 8x nebo 20x vyšší než normální rych-
lost v následující posloupnosti:
Stisknutím PLAY se vrátíte k normálnímu přehrávání.
REV (Rychle vzad)
Při přehrávání DVD nebo CD se můžete pomocí tohoto tlačítka zrychleně pohybo-
vat směrem vzad rychlostí, která je 2x, 4x, 8x nebo 20x vyšší než normální rych-
lost v následující posloupnosti:
Stisknutím PLAY se vrátíte k normálnímu přehrávání.
PREV (Předchozí)
Stisknutím tlačítka PREV přeskočíte na předchozí kapitolu nebo stopu.
CZ - 26
CZ
Práce s dálkovým ovladačem
Pokročilé funkce
NEXT (Další)
Stisknutím tlačítka NEXT přeskočíte na následující kapitolu nebo stopu.
STOP (Zastavení)
Jedním stisknutím tlačítka STOP během přehrávání zastavíte přehrávání s ucho-
váním místa zastavení v paměti.
Stisknutím tlačítka PLAY obnovíte přehrávání z bodu, kde bylo stisknuto tlačítko STOP.
Dvojím stisknutím tlačítka přehrávání zcela zastavíte.
PLAY/ PAUSE (Pauza/Přehrát)
Z režimu zastavení spustíte tlačítkem PLAY přehrávání.
Stisknutím tlačítka PUASE během přehrávání pozastavíte přehrávání.
Stisknutím tlačítka PLAY obnovíte normální přehrávání
MENU
Během přehrávání DVD se stisknutím tlačítka MENU vrátíte do menu programu.
Poznámka: Tato funkce závisí na disku.
TITLE (Titul)
Při přehrávání DVD se stisknutím tlačítka TITLE zobrazí menu titulů DVD nebo se přehraje první titul.
Poznámka: Tato funkce závisí na disku.
VIDEO/MODE
Tlačítkem MODE můžete přepínat mezi video výstupy. K dispozici jsou 4 výstupy: INTERLACED (PROKLÁDANÝ) YUV, P-SCAN (PROGRESÍVNÍ SKENOVÁNÍ), YPbPr, TV-RGB a S-VIDEO.
Pokud vyberete nesprávný výstup, zobrazí se prázdná obrazovka. Dalšími stisky tlačítka MODE najděte správné připojení.
REPEAT (Opakování)
Pomocí tohoto tlačítka můžete při přehrávání DVD zvolit opakování titulu, opako-
vání kapitoly a vypnuté opakování.
Při přehrávání CD můžete pomocí tohoto tlačítka zvolit opakování skladby, opako-
vání všeho a vypnuté opakování.
OPEN/CLOSE (Otevřít/Zavřít)
Pokud chcete vysunout talíř disku, stiskněte OPEN/CLOSE.
Pokud chcete zasunout talíř disku, stiskněte znovu OPEN/CLOSE.
CZ - 27
Práce s dálkovým ovladačem
Pokročilé funkce
VOL- / VOL+ (Hlasitost - / Hlasitost +)
Tlačítkem VOL+ zvýšíte hlasitost.
Tlačítkem VOL- hlasitost snížíte až do úplného ztišení.
MUTE (Rychlé ztišení)
Stisknutím tlačítka MUTE vypnete zvukový výstup.
Opětovným stisknutím tlačítka MUTE obnovíte normální zvukový výstup.
ZOOM (Zvětšení a zmenšení)
Při přehrávání DVD můžete tlačítkem ZOOM zvětšit nebo zmenšit obraz v násle-
dující posloupnosti:
ANGLE (Úhel)
Při přehrávání DVD:
Stisknutím tlačítka ANGLE můžete sledovat scény z jiného úhlu pohledu kamery.
Opakovanými stisky tlačítka ANGLE můžete přepínat mezi úhly pohledu kamery.
LANGUAGE (Jazyk)
Při přehrávání DVD:
Opakovanými stisky tlačítka LANGUAGE můžete vybírat z 8 jazyků / formátů pro audio.
Poznámka: Tato funkce se liší dle disku.
V režimu přehrávání stiskněte tlačítko STANBY k zastavení přehrávače a přepnutí
do usporného režimu.
Přehrávač zapnete opětovným stiskem tlačítka STANDBY.
CZ - 28
CZ
Práce s dálkovým ovladačem
Pokročilé funkce
PROG (Program)
Při zapnutém programu můžete zobrazit vedlejší menu stisknutím tlačítka ENTER:
Zadejte čísla stop v pořadí, v jakém je chcete přehrát. Po
ukončení zadání vyberte [Přehrát program] a stisknutím
ENTER přehrajete stopy v nově naprogramovaném pořadí.
Zvolte [Vymazat vše] a stisknutím ENTER vymažete všechna
zadaná čísla.
Zadejte čísla titulů a kapitol v požadovaném pořadí. Poté
vyberte [Přehrát program] a stisknutím ENTER přehrajete
kapitoly ve stanoveném pořadí.Zvolte [Vymazat vše] a stisknutím ENTER vymažete všechna zadaná čísla.
L/R (Levý/Pravý)
Při přehrávání DVD se zobrazí aktivní jazyk dabingu. Pokud se přehrává SVCD nebo VCD, zobrazí se příslušným způsobem levá stopa, pravá stopa nebo stereo.
Pokud se přehrává dvojjazyčné VCD, můžete pomocí tohoto tlačítka zvolit požadovaný jazyk.
USB rozhraní
Přehrávač je vybaven USB konektorem, pokud není vložen CD/DVD disk v přehrávači, můžete
prohlížet fotky nebo poslouchat hudbu z FLASH „klíčenky“ nebo MP3 přehrávače. Všechny
funkce jsou stejné jako při přehrávání disku.
Pokud je vložen CD/DVD disk, zdroj USB vyberte přes nastavení systému (SYSTEM SETUPSOURCE). Přehrávač nemusí podporovat některé USB zařízení.
Poznámka:
USB zařízení vkládejte a používejte dle instrukcí, v opačném případě může dojít k poškození.
MP3 encoding funkce (CD -> USB zařízení)
Během přehrávání CD, můžete uložit přehrávanou hudbu z CD do souborů MP3 na připojené
USB zařízení.
1. Vložte CD a připojte USB zařízení k USB portu přehrávače. USB zařízení může vyžadovat
zformátování před dalším krokem.
2. Vyberte a spusťte přehrávání vybrané skladby. Stiskem tlačítka „SUBTITLE“ na dálkovém
ovládání spustíte kopírování. Průběh kopírování se zobrazí na připojeném zobrazovacím
zařízení. Skladba se uloží na připojené USB zařízení.
3. Pokaždé, když stisknete tlačítko „SUBTITLE“, bude na USB zařízení zkopírované právě
hrající skladba. Pro uložení další skladby vyberte a spusťte požadovanou skladbu a stiskněte
tlačítko „SUBTITLE“
CZ - 29
Přehrávání MPGEG4 a MP3
Pokročilé funkce
Pokud je vložen disk s MPEG4 nebo MP3, zobrazí se následující obrazovka:
Pomocí tlačítek
zvolte soubor v okamžiku, kdy se v okně objeví kurzor.
Soubor vybraný kurzorem přehrajete stisknutím SELECT.
Pomocí tlačítek
můžete přepínat mezi oknem adresáře a oknem souboru.
Poznámka:
Přehrávač nebude správně fungovat, jestliže:
1. Disk je silně poškrábaný, poškozený nebo znečištěný.
2. Disk není finalizovaný.
3. Přehrávač nepodporuje nahrávací formát.
CZ - 30
CZ
Přehrávání obrazových CD Kodak
Pokročilé funkce
Představení obrazového CD Kodak
Obrazové CD Kodak má stejnou velikost a tvar jako běžné CD. Obrazové CD Kodak můžete
získat jednoduše: když dáte zpracovat negativ filmu (barevný film 35 mm nebo APS) v provozovně Kodak Express s označením „Kodak Picture CD“, stačí zatrhnout příslušné políčko na
obálce pro hotové fotografie. Při vyzvednutí objednávky dostanete fotografie, negativy a celý
film fotografií uložených na obrazovém CD KODAK. Každé obrazové CD KODAK má nástroje
k úpravě, sdílení a správě fotografií na počítači. Můžete si také sami nahrát obrázky ve formátu
JPEG na CD-R nebo CD-RW pomocí vypalovací CD mechaniky.
Poznámka:
1. Maximální podporovaná velikost obrázků JPEG je 3840 x 3840 pixelů.
2. JPEG je zkratka pro Joint Picture Experts Group. Jde o první mezinárodní standard kompre
se nepohyblivého obrazu: ISO 10918-1 vytvořený Výborem pro kompresní standardy nepo-
hyblivého obrazu ISO. Fotografie jsou na obrazovém CD KODAK uloženy právě v tomto for-
mátu (JPEG). Přehrávač umí fotografie uložené na obrazovém CD KODAK dekódovat a pře-
hrát je v různých režimech.
Nyní tedy můžete na svém přehrávači přehrávat obrazová CD Kodak a prohlížet si své fotografie na televizoru v pohodlí obývacího pokoje.
Pokud do přehrávače vložíte obrazové CD Kodak, spustí se automatická prezentace fotografií.
Zobrazí se postupně každá fotografie na obrazovém CD Kodak formou prezentace a bude upravena tak, aby zabrala celou obrazovku.
Obecné funkce:
- U obrázků můžete pro prezentaci nastavit přechodový režim.
- Přehrávání zastavíte stisknutím tlačítka PAUSE.
- Pomocí tlačítek 9 nebo : si můžete prohlédnout předchozí nebo následující obrázek.
- Pokračování prezentace spustíte tlačítkem PLAY.
- Stisknutím tlačítka STOP se vrátíte do hlavního menu.
OTÁČENÍ OBRÁZKŮ
Pomocí ŠIPKOVÝCH tlačítek nahoru, dolů, doleva a doprava můžete obrázkem libovolně otáčet.
Funkce zvětšení a zmenšení (ZOOM):
Při přehrávání DVD můžete tlačítkem ZOOM zvětšit nebo zmenšit obraz v následující posloupnosti:
Poznámka:
Při použití funkce ZOOM jsou nedostupné funkce nastavení přechodů a otáčení obrázku.
Vypnutí funkce ZOOM: Stiskněte tlačítko ZOOM a stisknutím PLAY se vrátíte do normálního
zobrazení prezentace s přechody.
CZ - 31
Řešení problémů
Ostatní
Pokud nastane problém, nahlédněte do následujícího průvodce řešením problémů.
ŽÁDNÝ OBRAZ ANI ZVUK
- Ujistěte se, že je zapnut hlavní vypínač.
- Ujistěte se, že je síťový přívod funkční.
- Ujistěte se, že síťový kabel není poškozen.
- Ujistěte se, že elektrická zástrčka je pevně v zásuvce.
ZOBRAZUJE SE „BAD DISC“ (Špatný disk)
- Ujistěte se, že disk není zkroucený, poškozený ani zdeformovaný.
- Ujistěte se, že disk není silně znečištěný ani poškozený.
- Ujistěte se, že formát disku je kompatibilní s přehrávačem.
- Zkontrolujte, zda jste se nepokusili přehrát OBRAZ JE BEZ ZVUKU
- Ujistěte se, že audio konektory jsou pevně softwarové CD. Pokud ano, přehrávač restartujte.
připojeny.
- Ujistěte se, že audio konektor není poškozen.
- Ujistěte se, že je v nastavení hlasitosti a DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ NEFUNGUJE
kanálů zapnuta hlasitost.
- Ujistěte se, že je zapnut hlavní vypínač.
- Ujistěte se, že máte správné AUDIO nastavení - Ujistěte se, že baterie dálkového ovladače jsou funkční.
přehrávače.
- Ujistěte se, že máte pro televizor nastaven - Namiřte dálkový ovladač přímo na infračer-
vený senzor přehrávače.
správný AV vstup.
- Ujistěte se, že zvuk není ztlumen funkcí - Odstraňte všechny překážky mezi dálko-
vým ovladačem a infračerveným senzorem.
MUTE.
ZVUK JE BEZ OBRAZU
PŘÍSTROJ NEFUNGUJE
- Ujistěte se, že video konektory jsou pevně - Vypněte hlavní vypínač a znovu jej zapněte.
připojeny.
- Ujistěte se, že máte pro televizor nastaven ZOBRAZUJE SE „NO DISC“ (Není disk)
správný AV vstup.
- Ujistěte se, že je vložen disk.
- Ujistěte se, že video konektor není poškozen. - Ujistěte se, že disk není vložen naopak.
- Ujistěte se, že máte správné VIDEO nastavení - Ujistěte se, že disk není zdeformovaný, přehrávače.
znečištěný nebo poškrábaný.
NEKVALITNÍ OBRAZ NEBO ZVUK
- Ujistěte se, že máte správné AUDIO nastavení přehrávače.
- Ujistěte se, že disk není poškrábaný ani znečištěný.
- Ujistěte se, že konektor AV ani výstupní terminál nejsou poškozeny.
CZ - 32
CZ
Příprava dálkového ovladače
Ostatní
Instalování baterií
Používání dálkového ovladače
1. Otevřete kryt.
Namiřte dálkový ovladač na dálkový senzor.
(Obrázky níže jsou pouze pro ilustraci)
2. Vložte baterie.
3. Zavřete kryt.
Poznámky:
- Namiřte dálkový ovladač přímo na dálkový senzor přehrávače.
- Neponechávejte dálkový ovladač na extrémně horkém nebo vlhkém místě.
-Zabraňte polití dálkového ovladače vodou ani na něj nepokládejte nic vlhkého.
CZ - 33
Technické specifikace
Ostatní
Požadavky na napájení: střídavý proud 100-240 V, 50-60 Hz
Příkon: 15 W
Video norma: NTSC, PAL, AUTO
Hmotnost přístroje: 1,7 kg
Kompatibilita disků: MPEG4, DVD, DVD±R/RW, VCD, JPEG, CD-DA, CD-R, CD-RW, USB
Video výstup
Video výstup: 1,0 Všš / 75 Ω, sync. negativní, 1 x konektor RCA
Konektor výstupu S-video (oddělené konektory signálu Y a C):
Výstup Y: 1,0 Všš / 75 Ω, sync. negativní,
Výstup C: 0,286 Všš / 75 Ω
Audio výstup
2-kanálový výstup
Koaxiální výstup: 0,5 Všš / 75 Ω, 1 x konektor RCA
Kmitočtová odezva: 20 Hz až 20 kHz
Odstup signál-šum: > 90 dB
Celkové harmonické zkreslení: < 0,0025 %
[Příslušenství]
1x audio-video kabel
1x dálkový ovladač
1x návod k použití
2x baterie
Změna technických specifikací vyhrazena bez upozornění.
Hmotnost a rozměry jsou přibližné.
CZ - 34
CZ
Poznámka: Některé disky CD – R/ CD – RW, (neoriginály) nemusí přehrávač přehrát vzhledem
k fyzickému stavu záznamového media (disku), kvalitě záznamového media, způsobu záznamu
a charakteristice záznamového software.
Informace o ochraně životního prostředí
Udělali jsme to nejlepší pro snížení množství obalů a zajistili jsme jejich snadné rozdělení na
3 materiály: lepenka, papírová drť a roztažený polyetylén. Tento přístroj obsahuje materiály, které
mohou být po demontáži specializovanou společností recyklovány. Dodržujte prosím místní
nařízení týkající se nakládání s balícími materiály, vybitými bateriemi a starým zařízením.
Likvidace starého elektrického a elektronického zařízení
Tento symbol na výrobku, jeho příslušenství nebo na jeho obalu označuje, že s výrobkem nesmí být nakládáno jako s domácím odpadem. Prosím dopravte tento výrobek
na příslušné sběrné místo, kde bude provedena recyklace takového elektrického a
elektronického zařízení. V Evropské unii a v ostatních evropských zemích existují
sběrná místa pro použité elektrické a elektronické zařízení. Tím, že zajistíte správnou
likvidaci výrobku, můžete předejít možným negativním následkům pro životní prostředí
a lidské zdraví, které se mohou v opačném případě projevit jako důsledek nesprávné
manipulace s tímto výrobkem. Recyklace materiálů přispívá k ochraně přírodních zdrojů. Z tohoto
důvodu prosím nevyhazujte staré elektrické a elektronické zařízení do domovního odpadu. Pro
podrobnější informace o recyklaci výrobku se obraťte na místní úřad, službu zajišťující likvidaci
domácího odpadu nebo obchod, kde jste výrobek zakoupili.
Firma HP Tronic Ústí nad Labem s.r.o. je registrovaná u společnosti Asekol s.r.o. pod číslem
AK-051447.
CZ - 35
Obsah
Úvod
Bezpečnostné opatrenia Dôležité bezpečnostné pokyny Upozornenie Funkcie Ilustrácia čelného panelu a zadného panelu
Diaľkové ovládanie
37
39
40
41
42
43
Pripojenie
Pripojenie k televízoru 44
Digitálne audio pripojenie 45
Pokročilé funkcie
Nastavenie režimov a funkcií
Práca s diaľkovým ovládaním
Prehrávanie MPEG4 a MP3
Prehrávanie obrazových CD Kodak
46
59
64
65
Ostatné
Riešenie problémov 66
Príprava diaľkového ovládača 67
Technické špecifikácie 68
SK - 36
SK
Bezpečnostné pokyny
SYMBOL BLESKU VNÚTRI ROVNOSTRANNÉHO TROJUHOLNÍKA UPOZORŇUJE UŽÍVATEĽA NA PRÍTOMNOSŤ „NEBEZPEČNÉHO NAPÄTIA“
BEZ IZOLÁCIE VO VNÚTORNOM
PRIESTORE VÝROBKU, KTORÉ MÔŽE
BYŤ NATOĽKO VYSOKÉ, ŽE PREDSTAVUJE RIZIKO ÚRAZU OSÔB ELEKTRICKÝM PRÚDOM.
SYMBOL VÝKRIČNÍKU VNÚTRI ROVNOSTRANNÉHO TROJUHOLNÍKA
UPOZORŇUJE UŽÍVATEĽA NA PRÍTOMNOSŤ DÔLEŽITÝCH PREVÁDZKOVÝCH
A SERVISNÝCH POKYNOV V DOKUMENTÁCII SPREVÁDZAJÚCEJ PRÍSTROJ.
ZÁSTRČKA SIEŤOVÉHO KÁBLU SA
POUŽÍVA AKO ZARIADENIE NA ODPOJENIE, A PRETO MUSÍ BYŤ ĽAHKO
DOSTUPNÁ.
NEVYSTAVUJE PRÍSTROJ KVAPKAJÚCEJ ANI TEČÚCEJ VODE A NESTAVAJTE NA NEHO NÁDOBY OBSAHUJÚCE
TEKUTINY, NAPR. VÁZY.
Úvod
POZOR:
TOTO ZARIADENIE NESMIE BYŤ VYSTAVENÉ DAŽĎU ANI VLHKOSTI Z DÔVODU
RIZIKA POŽIARU A ÚRAZU ELEKTRICKÝM
PRÚDOM. NIKDY NEOTVÁRAJTE SKRIŇU PRÍSTROJA, PRETOŽE VNÚTRI SA
NACHÁDZA VYSOKÉ NAPÄTIE. SKRIŇU
PRÍSTROJA MÔŽETE OTVORIŤ IBA KVALIFIKOVANÝ SERVISNÝ TECHNIK.
POZOR:
PRÍSTROJ VYUŽÍVA LASEROVÝ SYSTÉM. POKIAĽ CHCETE TENTO VÝROBOK
SPRÁVNE POUŽÍVAŤ, PREČÍTAJTE SI
POZORNE TENTO NÁVOD NA POUŽITIE
A USCHOVAJTE HO PRE NESKORŠIEMU
NAHLIADNUTIU.
POKIAĽ PRÍSTROJ VYŽADUJE SERVIS,
KONTAKTUJTE PREDAJCU ALEBO NAHLIADNITE DO KAPITOLY „RIEŠENIE PROBLÉMOV“.
ABY NEDOŠLO K PRIAMEMU VYSTAVENIU SA LÚČU, NEOTVÁRAJTE SKRIŇU
PRÍSTROJA. PO OTVORENIE SKRINE A
PORUŠENÍ BEZPEČNOSTNÝCH ZÁPADIEK
JE VIDITEĽNÝ LASEROVÝ LÚČ. NIKDY SA
NEDÍVAJTE PRIAMO DO LÚČU!
POZOR:
TENTO DVD PREHRÁVAČ JE PRODUKTOM LASEROVEJ TRIEDY 1. POUŽÍVANIE
INÝCH OVLÁDACÍCH PRVKOV, ÚPRAVA
PRÍPOJKA SIEŤOVÉHO KÁBLU SA
PRÍSTROJA ALEBO POUŽÍVANIE INÝCH
POUŽÍVA AKO ZARIADENIE NA ODPO- POSTUPOV, NEŽ SÚ UVEDENÉ V TOMTO
JENIE, A PRETO MUSÍ BYŤ ĽAHKO
NÁVODE, MÔŽE VIESŤ K NEBEZPEČNÉDOSTUPNÁ.
MU OŽIARENIU.PRETOŽE LASEROVÝ LÚČ
VYUŽÍVANÝ TÝMTO DVD PREHRÁVAČOM
PRED ODPOJENÍM SIEŤOVEJ ŠNÚRY JE NEBEZPEČNÝ PRE ZRAK, NEPOKÚŠAJOD NAPÁJACEJ ZÁSTRČKY NA ZADTE SA SKRIŇU PRÍSTROJA DEMONTOVAŤ.
NEJ STRANE PRÍSTROJA NEZABUDNI- PRENECHAJTE SERVIS KVALIFIKOVANÝM
TE NAJPRV ODPOJIŤ SIEŤOVÚ ŠNÚRU OSOBÁM
Z ELEKTRICKEJ ZÁSUVKY.
Tento symbol označuje, že prístroj má dvojitú izoláciu medzi nebezpečným napätím zo
siete a časťami dostupnými pre užívateľa. V prípade servisu používajte iba identické
náhradné diely.
UPOZORNENIE: Aby nedošlo k riziku požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, nevystavujte prístroj ani jeho káble dažďu.
SK - 37
Dôležité bezpečnostné pokyny
1. Prečítajte si pokyny.
Pred uvedením prístroja do prevádzky je treba
prečítať si všetky bezpečnostné a prevádzkové
pokyny.
2. Uschovajte návod
Bezpečnostné a prevádzkové pokyny by mali
byť uschované pre neskoršie použitie.
3. Dodržovanie upozornenia
Je treba dodržovať všetky varovania a upozornenia na prístroji a v prevádzkových pokynoch.
4. Dodržovanie pokynov
Je treba dodržovať všetky pokyny týkajúce sa
prevádzky a používania.
5. Čistenie
Pred čistením odpojte prístroj zo zásuvky.
Nepoužívajte tekuté ani aerosolové čistidlá. Na
čistenie používajte vlhkú utierku.
6. Prídavné zariadenia
Nepoužívajte prídavné zariadenia, ktoré nie
sú doporučené výrobcom prístroja, pretože ich
použitie môže predstavovať riziko.
7. Voda a vlhkosť
Nepoužívajte prístroj v blízkosti vody - napríklad
blízko vane, umývadla, kuchynského drezu alebo vane na prádlo, vo vlhkej pivnici, v blízkosti
bazénu, apod.
10. Vetranie
Prieduchy a otvory v skrini prístroja sú určené
na vetranie a zaistenie spoľahlivého fungovania prístroja a k jeho ochrane pred prehriatím
a nesmú byť upchaté či zakryté. Neblokujte
otvory pokladaním prístroja na posteľ, pohovku, rohožku alebo podobné povrchy. Prístroj
nestavajte do zapustených priestorov, napr.
do knižnice alebo políc, pokiaľ nieje zaistené
riadne odvetrávanie a dodržanie pokynov
výrobcu.
11. Zdroje napájania
Prístroj môže byť pripojený iba k zdroju napájania uvedenému na štítku. Pokiaľ si nie ste
istý druhom napájania vo vašom bydlisku,
poraďte sa s predajcom prístroja alebo s
miestnou rozvodnou spoločnosťou. V prípade
prístrojov určených na prevádzku na batérie
alebo iné zdroje si prečítajte návod.
12. Ochrana sieťovej šnúry
Elektrické káble musia byť umiestené tak, aby
sa po nich nestúpalo ani neboli stlačené predmety na ne položenými alebo o ne opretými,
pričom zvláštnu pozornosť je treba venovať
káblom v blízkosti zástrčky, zásuvky a výstupu z prístroja.
8. Príslušenstvo
Nestavajte prístroj na nestabilné vozíky, stojany, trojnožky, konzoly alebo stoly, inak môže
prístroj spadnúť a spôsobiť vážne zranenie
deťom i dospelým a okrem toho môže dôjsť i k
poškodeniu prístroja samotného. Používajte iba
vozíky, stojany, trojnožky, konzoly alebo stoly
doporučené výrobcom alebo predávané spolu s
prístrojom. Pri inštalácii prístroja je treba presne dodržovať pokyny výrobcu a používať ním
doporučené inštalačné príslušenstvo.
9. Upozornenie na nebezpečenstvo v prípade
vozíku
Pokiaľ je prístroj umiestený na vozíku, je treba
s ním jazdiť s veľkou opatrnosťou. Náhle zastavenie, nadmerné použitie sily alebo nerovný
povrch môžu spôsobiť, že sa vozík s prístrojom
prevrhne.
Úvod
SK - 38
SK
Dôležité bezpečnostné pokyny
14. Uzemnenie vonkajšej antény
Pokiaľ je k prístroji pripojená vonkajšia anténa
alebo káblový systém, uistite sa, že anténa alebo káblový systém sú uzemnené tak, aby poskytovali ochranu proti rázom napätia a tranzitným
statickým výbojom. Článok 810 Štátneho zákona
o elektrine, ANSI/NFPA 70 poskytuje informácie
týkajúce sa správneho uzemnenia stožiarových
a podporných konštrukcií, uzemnenia prívodného vodiča do vybíjacej jednotky antény, veľkosť
uzemňovacích vodičov, umiestenie vybíjacej jednotky antény, zapojenie uzemňovacích elektród
a požiadavky na uzemňovaciu elektródu. Viď
obr. nižšie.
15. Blesky
Pre zvýšenou ochranu prístroje počas búrky
alebo v dobe, keď nieje dlhšiu dobu pod dohľadom alebo sa nepoužíva, vytiahnite prístroj zo
zásuvky a odpojte anténny alebo káblový systém. Zabránite tak poškodeniu prístroja bleskom
alebo rázmi v sieti.
16. Elektrické vedenie
Vonkajší anténny systém by nemal byť umiestený v blízkosti nadzemného elektrického vedenia
alebo iných okruhov elektrického osvetlenia či
vedenia ani v miestach, odkiaľ by mohol na také
vedenie alebo okruhy spadnúť. Pri inštalácii vonkajšieho anténneho systému venujte maximálnu pozornosť tomu, aby ste sa takého vedenia
alebo okruhu nedotkli, pretože taký kontakt by
mohol mať smrteľné následky.
Úvod
19. Servis
Nepokúšajte sa opravovať prístroj sami,
pretože otvorenie alebo odstránenie krytov by
vás mohlo vystaviť vysokému napätiu alebo
inému nebezpečenstvu. Prenechajte celý servis kvalifikovanému servisnému personálu.
20. Poškodenie vyžadujúce servis
Pokiaľ nastane niektorý z nasledujúcich problémov, odpojte prístroj od sieťovej zásuvky a
prenechajte servis kvalifikovanému servisnému personálu:
A) Elektrický prívodný kábel alebo zástrčka sú poškodené.
B) Prístroj bol poliaty tekutinou alebo sa do neho dostal cudzí predmet.
C) Prístroj bol vystavený dažďu alebo vode.D) Pri dodržaní návodu na obsluhu prístroj nefunguje normálnym spôsobom. Nasta-
vujte iba tie ovládacie prvky, ktoré sú popísané v návode na obsluhu, pretože nesprávne nastavenie iných ovládacích prvkov by mohlo spôsobiť poškodenie prístroja, ktorého náprava a opätovné uvedenie prístroja do normálnej pre-
vádzky by vyžadovali rozsiahly zásah kvalifikovaného technika.
E) Pokiaľ došlo k pádu prístroja alebo bol inak poškodený.
F) Pokiaľ prístroj vykazuje podstatnú zmenu fungovania, je nutný servisný zásah.
21. Náhradné diely
Pokiaľ je nutné použitie náhradných dielov,
uistite sa, že servisný technik použil náhradné
diely špecifikované výrobcom alebo diely, ktoré majú rovnakú charakteristiku ako originálne
diely. Nedovolené nahradzovanie dielov môže
spôsobiť požiar, zranenie elektrickým prúdom
či iné nebezpečenstvo.
22. Bezpečnostná kontrola
Po dokončení každého servisného zásahu
alebo opravy prístroja požiadajte servisného
17. Preťaženie
Nepreťažujte sieťové zásuvky, predlžovacie šnú- technika, aby vykonal bezpečnostnú kontrolu
a zistil, či je prístroj v riadnom prevádzkovom
ry ani integrované elektrické zásuvky, pretože
stave.
hrozí riziko požiaru alebo zranenie elektrickým
23. Upevnenie na stenu alebo strop
prúdom.
Prístroj upevňujte na stenu alebo strop iba
podľa doporučenia výrobcu.
18. Vniknutie predmetu alebo tekutiny
Nezasunujte do prístroja cez otvory žiadne
24. Teplo
predmety, pretože by mohlo dôjsť ku kontaktu
Prístroj je treba umiestiť mimo zdroja tepla
s nebezpečným napätím alebo ku krátkemu
ako sú radiátory, merače tepla, piecky a iné
spojeniu, ktoré by mohlo spôsobiť požiar alebo
zariadenia (vrátane zosilňovačov), ktoré prozranenie elektrickým prúdom. Nikdy na prístroj
dukujú teplo.
nelejte tekutinu žiadneho druhu.
SK - 39
Upozornenie Úvod
Pre bezpečnú dopravu tohoto produktu prosím použite pôvodnú krabicu a obaly.
Pokiaľ budete prehrávač používať dlhšiu dobu, je normálne, že sa čelný a zadný panel
zahrejú.
Pri prehrávaní prístrojom nepohybujte. Mohlo by dôjsť k poškodeniu prenosky a disku.
Tanier disku otvorte a zavrite stlačením tlačidla OPEN/CLOSE na čelnom panely alebo na diaľkovom ovládači. Pri otváraní a zatváraní tanieru na neho netlačte ani sa ho nedotýkajte.
SK - 40
SK
Funkcie Úvod
Plná kompatibilita s MPEG4, DVD, CD, MP3, obrazovým CD Kodak, DC-R a CD-RW
(finalizovaným)
Šetrič obrazovky
Rôzne režimy prehrávania: programové prehrávanie, vyhľadávanie
Koaxiálny digitálny zvukový výstup
Výstupy pre S-video, kompozitné video a komponentné video (Y, Pb, Pr)
Formáty diskov podporované týmto prehrávačom:
Viac uhlov pohľadu
Súbory MPEG4 na diskoch
Dolby Digital
Voľba titulkov
Obrazové CD Kodak
Voľba zvuku
Súbory MP3 na diskoch CD-R a
CD-RW
Režimy pomeru TV strán
DVD video
Rodičovský zámok
Tento výrobok využíva technológie ochrany autorských práv, ktorá je chránená systémovými
požiadavkami príslušných amerických patentov a iných práv duševného vlastníctva v držaní
spoločnosti Macrovision Corporation a ďalších vlastníkov práv. Používanie tejto technológie
ochrany autorských práv musí byť povolené spoločnosťou Macrovision Corporation a pokiaľ
spoločnosť Macrovision Corporation neposkytne iné oprávnenie, je určené iba na využitie pre
domáce a iné obmedzené sledovanie. Je zakázané zariadenie rozoberať a spätne zostavovať.
Produkt je kompatibilný s formátom obrazového CD KODAK a je schopný prehrávať obrazové
CD KODAK. Logo „KODAK Picture CD Compatible“ je ochrannou známkou spoločnosti Eastman Kodak Company a je využívané na základe povolení.
Vyrobené s licenciou spoločnosti Dolby Laboratories. „Dolby“ a symbol dvojitého D sú ochrannými známkami spoločnosti Dolby Laboratories. Chránené nezverejnené dielo. © 1992-1997
Dolby Laboratories, Inc. Všetky práva vyhradené.
SK - 41
Ilustrácia čelného panelu a zadného panelu Úvod
Čelný panel
1) HLAVNÝ VYPÍNAČ
2) TANIER DISKU
3) SENZOR
4) TLAČIDLO OTVÁRANIA A ZATVÁRANIA
5) DISPLEJ VFD
6) TLAČIDLO PREHRÁVANIA / PAUZA
7) USB
8) TLAČIDLO STOP
9) TLAČIDLO PREDCHÁDZAJÚCI
10) TLAČIDLO ĎALŠÍ
Zadní panel
1) 5.1-kanálový zvukový výstup(pre reproduktory predné ľavé, predné pravé, zadné ľavé,
zadné pravé, stredový, subwoofer)
2) Konektor výstupu pro KOMPOZITNÍ VIDEO
3) Konektor výstupu pro S-VIDEO
4) Konektor výstupu pre komponentné video (Y, Pb, Pr)
5) Konektor digitálneho KOAXIÁLNEHO audio výstupu
6) Výstup SCART
SK - 42
SK
Diaľkové ovládanie Úvod
Displej VFD
1) DISK DVD 4) DOLBY DIGITAL 7) DTS
2) DISK SVCD, VCD, CD 5) PREHRÁVANÍ/PAUZA
3) DOBA PREHRÁVANÍ 6) DISK MP3
Diaľkový ovládač
22) OTVORIŤ/ZATVORIŤ
23) ČÍSELNÉ TLAČIDLÁ 0-10+
24) ZVÄČŠENIE A ZMENŠENIE
25) POMALÉ PREHRÁVANIE
26) PAUZA
27) MENU
28) SMEROVÉ TLAČIDLÁ (5634)
29) NASTAVENIE
30) RÝCHLO VZAD
31) RÝCHLO VPRED
32) OPAKOVANIE A-B
33) OPAKOVANIE
34) PROGRAM
35) PAL/NTSC
36) PREHĽAD
37) ĽAVÝ/PRAVÝ 1) POHOTOVOSTNÝ REŽIM
2) TITULKY
3) JAZYK
4) TITUL
5) UHOL
6) ČAS
7) HLASITOSŤ +
8) HLASITOSŤ –
9) STOP
10) PREHRÁVANIE
Poznámka:
11) DISPLEJ
1. Referenčné čísla pre diaľkové ovládanie sú popísané od 12) POTVRDIŤ
strany 59 tohoto návodu
13) PREJSŤ NA
2. V tomto návode sa používajú šípky
ako znázor-
14) ĎALŠÍ
nenie SMEROVÝCH TLAČIDIEL diaľkového ovládača.
15) PREDCHÁDZAJÚCI
3. Pokiaľ chcete použiť niektorú funkciu diaľkového ovláda-
16) SPÄŤ
nia, musíte najprv zapnúť DVD prehrávač hlavným vypí-
17) RÝCHLE STÍŠENIE
načom.
18) NÁHODNÉ PREHRÁVANIE
19) KONTROLA PREHRÁVANIE
20) REŽIM
21) PROGRESÍVNE SKENOVANIE / NORMÁLNE ZOBRAZENIE
SK - 43
Pripojenie k televízoru
Pripojenie
Poznámky:
Existujú tri spôsoby pripojenia AV výstupu prehrávača k televízoru:
1. Káblom pre S-video a ľavým/pravým audio káblom – nastavte (Typ videa) na (S-video).
2. Káblom pre kompozitné video a ľavým/pravým audio káblom.
3. Káblom pre komponentné video a ľavým/pravým audio káblom – nastavte (Typ videa) na (Y, Pb, Pr).
SK - 44
SK
Pripojenie k AV zosilňovaču digitálnym audio vstupom
Poznámky:
1.Zvoľte koaxiálny digitálny audio výstup.
2.Nastavte digitálny zosilňovač na vstup AV pripojený k DVD prehrávaču.
SK - 45
Pripojenie
Systém menu nastavenia Pokročilé funkcie
1. Všeobecné kroky v menu nastavenia
A)Po stlačení tlačidla SETUP sa zobrazí hlavné menu nastavenia.
B)Pomocou šípkových tlačidiel doľava a doprava označte ikonu požadovanej stránky a potom
stránku aktivujte stlačením smerového tlačidla dole alebo doprava. Napríklad pokiaľ chcete
nastaviť stránku pre video, označte pomocou pravého tlačidla ikonu pre video a na obrazovke
sa zobrazí stránka pre video.
C)Požadovanú voľbu označte tlačidlom dole. Tlačidlom ENTER alebo tlačidlom doprava vyberte
voľbu. Možnosti k tejto voľbe sa zobrazia vpravo. Napríklad pomocou tlačidla dolu označte JAS
a vyberte voľbu tlačidlom ENTER. Vpravo sa objavia možnosti nastavenia jasu.
SK - 46
SK
Systém menu nastavení
Pokročilé funkcie
Pomocou šípkových tlačidiel označte voľbu Opustiť menu. Potom menu opustíte opätovným
stlačením ENTER alebo SETUP.
2. Predstavenie položiek nastavenia
2.1 NASTAVENIE SYSTÉMU
Funkcia ŠETRIČU OBRAZOVKY je automatická a je vždy zapnutá. Pokiaľ je prehrávač v režime Stop, potom sa po niekoľkých minútach v režime otvoreného tanieru alebo nevloženého
disku zobrazí logo DVD, ktoré sa bude pohybovať po obrazovke.
Možnosti nastavenia systému sú znázornené nižšie:
2.1.1 ZDROJ
Prehrávač ponúka na výber medzi dvomi zdrojmi CD/DVD diskom a připojeným USB prehrávačom.
SK - 47
Systém menu nastavenia
Pokročilé funkcie
2.1.2 TV SYSTÉM
Podľa farebného systému televízoru zvoľte televízny systém.
2.1.3 VIDEO
Podľa nastavenia konektoru výstupu televízoru môžete voliť medzi zobrazením INTERLACED
(PREKLADANÝM) YUV, P-SCAN (PROGRESÍVNE SKENOVANIE) Y, Pb, Pr, TV-RGB a SVIDEO.
TV-RGB: Túto možnosť zvoľte, pokiaľ je prehrávač pripojený k televízoru káblom SCART alebo
kompozitnými video káblami.
S-VIDEO: Túto možnosť zvoľte, pokiaľ je prehrávač pripojený k televízoru káblami S-VIDEO.
P-Scan, Y, Pb, Pr voľte iba pokiaľ je prehrávač pripojený k televízoru káblami pre progresívne
skenovanie Y, Pb, Pr.
SK - 48
SK
Systém menu nastavenia
Pokročilé funkcie
2.1.4 TYP TELEVÍZORU
Podľa typu televízoru môžete voliť medzi 16:9, 4:3 LB alebo 4:3 PS.
16:9 – Obraz vyplňuje plochu širokouhlého televízoru.
4:3 – PS (Pan & Scan): Obraz je orezaný, aby mohol vyplniť celú obrazovku.
4:3 – LB (Letter Box): V hornej a spodnej časti obrazovky sa zobrazujú dva čierne pruhy.
2.1.5 HESLO
Možnosť hesla je vo východzom stave uzamknutá a nieje možnosť nastaviť prístupnosť ani heslo zmeniť. Pokiaľ chcete funkciu obmedzenia prístupnosti aktivovať, musíte zapnúť režim hesla.
Pokiaľ chcete nastaviť prístupnosť, je treba zadať východzie heslo, ktoré je 6666 (potvrďte tlačidlom ENTER). Ak chcete heslo zmeniť, budete najprv vyzvaný k zadaniu starého hesla a potom
budete požiadaný o nové heslo. Zadajte štvormiestne číslo, ktoré sa stane novým heslom.
Heslo si zapamätajte, pretože pri zadaní východzieho hesla sa vrátia všetky zmeny.
SK - 49
Systém menu nastavenia Pokročilé funkcie
2.1.6 PRÍSTUPNOSŤ
Funkcia prístupnosti diskov je systém podobný prístupnosti filmov. Je funkčný u diskov, na
ktorých je prístupnosť určená. Tým máte možnosť kontroly nad DVD diskmi, ktoré sleduje vaša
rodina.
2.1.7 VÝCHODZIE NASTAVENIE
Voľbou možnosti VÝCHODZIE NASTAVENIE sa obnoví nastavenie z výroby.
Pokiaľ prehrávač nefunguje správne, môže to byť v dôsledku nesprávneho nastavenia. V takom
prípade skúste, či sa nevráti prístroj k normálnemu fungovaniu po obnovení nastavenia z výroby.
SK - 50
SK
Systém menu nastavenia
Pokročilé funkcie
2. NASTAVENIE JAZYKA
Možnosti nastavenia jazyka sú uvedené nižšie:
2.2.1 JAZYK ZOBRAZENIA NA OBRAZOVKE (OSD)
Označte možnosť JAZYK OSD a pomocou šípkových tlačidiel zvoľte požadovaný jazyk OSD.
Potvrďte pomocou ENTER. Vybraný jazyk sa potom nastaví ako jazyk OSD.
2.2.2 JAZYK PRE AUDIO
Označte možnosť JAZYK PRE AUDIO a pomocou šípkových tlačidiel zvoľte požadovaný jazyk
pre audio. Potvrďte pomocou ENTER. Pokiaľ je na prehrávanom disku príslušný jazyk k dispozícii, tento jazyk sa zobrazí.
2.2.3 JAZYK TITULKOV
Označte možnosť JAZYK TITULKOV a pomocou šípkových tlačidiel zvoľte požadovaný jazyk
pre titulky. Potvrďte pomocou ENTER. Pokiaľ je na prehrávanom disku príslušný jazyk k dispozícii, titulky sa zobrazia v tomto jazyku.
SK - 51
Systém menu nastavenia
Pokročilé funkcie
2.2.4 JAZYK MENU
Označte možnosť JAZYK MENU a pomocou šípkových tlačidiel zvoľte požadovaný jazyk pre
menu. Potvrďte pomocou ENTER. Pokiaľ je na prehrávanom disku príslušný jazyk k dispozícii,
menu sa zobrazí v tomto jazyku.
Poznámka:
Pokiaľ nie je požadovaný jazyk k dispozícii, zobrazí sa jazyk prednastavený z výroby.
2.2.5 DIVX® VOD
Registračný kód videa na objednávku (VOD) pre sťahovanie videa vo formáte DivX z internetu.
SK - 52
SK
Systém menu nastavenia
Pokročilé funkcie
2.3 AUDIO NASTAVENIE
Možnosti audio nastavenia sú uvedené nižšie:
2.3.1 AUDIO VÝSTUP
Označte voľbu audio výstupu a pomocou šípkových tlačidiel zvoľte požadovaný režim zvukového výstupu. Potvrďte tlačidlom ENTER. K dispozícii sú 3 voliteľné režimy zvukového výstupu:
SPDIF/OFF, SPDIF/RAW a SPDIF/PCM.
SPDIF/OFF: Digitálny zvukový výstup je vypnutý.
SPDIF/RAW: Pokiaľ je prehrávač pripojený k zosilňovaču koaxiálnym káblom.
SPDIF/PCM: Pokiaľ je prehrávač pripojený k dvojkanálovému digitálnemu stereofónnemu zosilňovaču.
2.3.2 TÓNINA
Pomocou šípkových tlačidiel hore a dole môžete posunovať stupnicou a nastaviť tóninu.
2.4 VIDEO NASTAVENIE
Možnosti video nastavenia sú uvedené nižšie:
SK - 53
Systém menu nastavenia
Pokročilé funkcie
2.4.1 JAS
Pomocou šípkových tlačidiel hore a dole môžete posunovať stupnicou a nastaviť jas.
2.4.2 KONTRAST
Pomocou šípkových tlačidiel hore a dole môžete posunovať stupnicou a nastaviť kontrast.
2.4.3 TÓN
Pomocou šípkových tlačidiel hore a dole môžete posunovať stupnicou a nastaviť tón.
SK - 54
SK
Systém menu nastavenia
Pokročilé funkcie
2.4.4 SÝTOSŤ
Pomocou šípkových tlačidiel hore a dole môžete posunovať stupnicou a nastaviť sýtosť.
2.4.5 OSTROSŤ
Pomocou šípkových tlačidiel hore a dole môžete posunovať stupnicou a nastaviť ostrosť.
SK - 55
Systém menu nastavenia
Pokročilé funkcie
2.5 NASTAVENIE REPRODUKTOROV
Možnosti nastavenia reproduktorov sú uvedené nižšie:
2.5.1 MIEŠANIE
A) LT/RT
Toto nastavenie zvoľte, pokiaľ je DVD prehrávač pripojený k dvojkanálovému analógovému audio vstupu.
B) STEREO
Toto nastavenie zvoľte, pokiaľ je DVD prehrávač pripojený k televízoru alebo modulátoru.
C) VSS
Toto nastavenie zvoľte, pokiaľ chcete počúvať efekty zvukovej stopy nahranej na disku vo formáte 5.1-kanálového priestorového zvuku.
2.5.2 SUBWOOFER
K dispozícii sú dva druhy nastavení: ZAPNUTÉ a VYPNUTÉ. Pokiaľ je zvolená možnosť
ZAPNUTÉ, prehrávač automaticky detekuje a bude využívať subwoofer. Pokiaľ je zvolená možnosť VYPNUTÉ, subwoofer nebude využívaný.
SK - 56
SK
Systém menu nastavenia
Pokročilé funkcie
2.5.3 STREDOVÝ REPRODUKTOR
Posunovanie stupnice pomocou šípkových tlačidiel hore a dole môžete nastaviť oneskorenie
stredového reproduktoru a zadných reproduktorov.
2.5.4 ONESKORENIE ZADNÝCH REPRODUKTOROV
Posunovanie stupnice pomocou šípkových tlačidiel hore a dole môžete nastaviť oneskorenie
stredového reproduktoru a zadných reproduktorov.
2.5.5 BASOVÝ REŽIM
V tejto možnosti sú k dispozícii tri nastavenia: ALL LG SPK, ALL SM SPK a MIXED SPK.
SK - 57
Systém menu nastavenia
Pokročilé funkcie
2.6 DIGITÁLNE NASTAVENIE
Možnosti digitálneho nastavenia sú uvedené nižšie:
2.6.1 DYNAMICKÝ ROZSAH
Pokiaľ je zvolený linkový výstup, pomocou tejto funkcie môžete nastaviť úroveň výstupu pre
rôzne efekty.
2.6.2 DUAL MONO
Pomocou tejto funkcie nastavíte režim monofónneho výstupu pravého a ľavého kanálu. K dispozícii sú štyri režimy: STEREO, MONO L, MONO R a MIN MONO.
Poznámky:
1. Ak chcete chrániť svoj prehrávač, nemal by byť interval medzi jeho zapnutím a vypnutím hlavným vypínačom kratší než 30 sekúnd.
2. Pokiaľ nebudete prístroj dlhšiu dobu používať, vytiahnite sieťový kábel zo zásuvky.
3. Prístroj môže byť prevádzkovaný iba pri správnom napájaní podľa typového štítku. Nespráv-
ne napájanie môže prístroj poškodiť.
4. Prehrávač nemusí byť kompatibilný s niektorými kódovanými diskmi.
SK - 58
SK
Práce s diaľkovým ovládačom
Pokročilé funkcie
DISPLAY (Displej)
Pri prehrávaní zobrazíte stlačením tlačidla DISPLAY stav ukazovateľa času.
Stlačením tlačidla DISPLAY zobrazíte menu pre Audio a Titulky.
GOTO (Prejsť na)
Pri prehrávaní zobrazíte stlačením tlačidla GOTO aktuálny stav ukazovateľa času.
SK - 59
Práce s diaľkovým ovládačom Pokročilé funkcie
Tlačidlá 0 až 10+
Týmito tlačidlami sa zadáva čas alebo tiež číslo titulu, kapitoly či stopy.
Pokiaľ sa na displeji zobrazí numerická položka, zadajte pomocou tlačidiel 0 - 10+ požadovanú hodnotu a potvrďte tlačidlom SELECT.
A-B
Pri prehrávaní zvoľte bod A stlačením tlačidla A-B.
Opätovným stlačením zvoľte bod B. Prehrávač začne automaticky opakovať úsek z bodu A do bodu B.
Tretím stlačením tlačidla A-B funkciu opakovania A-B zrušíte a vymažete body A a B.
Poznámka: 1. Pri prehrávaní CD sa musí bod A i B nachádzať v rovnakej stope.
Pri prehrávaní DVD je možné body A a B vyberať z rôznych kapitol.
2. Táto funkcia závisí na disku.
SLOW (Pomalé prehrávanie)
Pri prehrávaní DVD alebo CD môžete pomocou tohoto tlačidla spomalene prehrávať
v rýchlostiach 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 a 1/7 normálnej rýchlosti v nasledujúcej postup
nosti:
Pomalé prehrávanie
FWD (Rýchle vpred)
Pri prehrávaní DVD alebo CD sa môžete pomocou tohoto tlačidla zrýchlene pohy-
bovať smerom vpred rýchlosťou, ktorá je 2x, 4x, 8x alebo 20x vyššia než normálna rýchlosť v nasledujúcej postupnosti:
Stlačením PLAY sa vrátite k normálnemu prehrávaniu.
REV (Rýchle vzad)
Pri prehrávaní DVD alebo CD sa môžete pomocou tohoto tlačidla zrýchlene pohybo vať smerom vzad rýchlosťou, ktorá je 2x, 4x, 8x alebo 20x vyššou než normálna rýchlosť v nasledujúcej postupnosti:
Stlačením PLAY sa vrátite k normálnemu prehrávaniu.
PREV (Predchádzajúci)
Stlačením tlačidla PREV preskočíte na predchádzajúcu kapitolu alebo stopu.
SK - 60
SK
Práce s diaľkovým ovládačom
Pokročilé funkcie
NEXT (Ďalší)
Stlačením tlačidla NEXT preskočíte na nasledujúcu kapitolu alebo stopu.
STOP (Zastavenie)
Jedným stlačením tlačidla STOP v priebehu prehrávania zastavíte prehrávanie
s uchovaním miesta zastavenia v pamäti.
Stlačením tlačidla PLAY obnovíte prehrávanie z bodu, kde bolo stlačené tlačidlo STOP.
Dvojím stlačením tlačidla prehrávanie úplne zastavíte.
PLAY/PAUSE (Prehrať/Pauza)
Z režimu zastavenia spustíte tlačidlom PLAY prehrávanie.
Stlačením tlačidla PUASE v priebehu prehrávania pozastavíte prehrávanie.
Stlačením tlačidla PLAY obnovíte normálne prehrávanie
MENU
V priebehu prehrávania DVD sa stlačením tlačidla MENU vrátite do menu programu.
Poznámka: Táto funkcia závisí na disku.
TITLE (Titul)
Pri prehrávaní DVD sa stlačením tlačidla TITLE zobrazí menu titulov DVD alebo sa prehrá prvý titul.
Poznámka: Táto funkcia závisí na disku.
MODE (Režim)
Tlačidlom MODE môžete prepínať medzi video výstupmí. K dispozícii sú 4 výstupy: INTERLACED (PREKLADANIE) YUV, P-SCAN (PROGRESÍVNE SKENOVANIE), YPbPr, TV-RGB a S-VIDEO.
Pokiaľ vyberiete nesprávny výstup, zobrazí sa prázdna obrazovka. Ďalšími stlačenia-
mi tlačidla MODE nájdete správne pripojenie.
REPEAT (Opakovanie)
Pomocou tohoto tlačidla môžete pri prehrávaní DVD zvoliť opakovanie titulu, opakova-
nie kapitoly a vypnuté opakovanie.
Pri prehrávaní CD môžete pomocou tohoto tlačidla zvoliť opakovanie skladby, opakova-
nie všetkého a vypnuté opakovanie.
OPEN/CLOSE (Otvoriť/Zatvoriť)
Pokiaľ chcete vysunúť tanier disku, stlačte OPEN/CLOSE.
Pokiaľ chcete zasunúť tanier disku, stlačte znovu OPEN/CLOSE.
SK - 61
Práce s diaľkovým ovládačom
Pokročilé funkcie
VOL- / VOL+ (Hlasitosť - / Hlasitosť +)
Tlačidlom VOL+ zvýšite hlasitosť.
Tlačidlom VOL- hlasitosť znížite až do úplného stíšenia.
MUTE (Rýchle stíšenie)
Stlačením tlačidla MUTE vypnete zvukový výstup.
Opätovným stlačením tlačidla MUTE obnovíte normálny zvukový výstup.
ZOOM (Zväčšenie a zmenšenie)
Pri prehrávaní DVD môžete tlačidlom ZOOM zväčšiť alebo zmenšiť obraz v nasledujú-
cej postupnosti:
ANGLE (Uhol)
Pri prehrávaní DVD:
Stlačením tlačidla ANGLE môžete sledovať scény z iného uhlu pohľadu kamery.
Opakovanými stlačeniami tlačidla ANGLE môžete prepínať medzi uhlami pohľadu kamery.
LANGUAGE (Jazyk)
Pri prehrávaní DVD:
Opakovanými stlačeniami tlačidla LANGUAGE môžete vyberať z 8 jazykov / formátov pre audio.
Poznámka: Táto funkcia sa líši podľa disku.
V režime prehránania stiskněte tlačidlo STANBY pre zastavenie prehravače a
prepnutie do úsporného režimu.
Prehravač zapnete dalším stiskom tlačidla STANDBY.
SK - 62
SK
Práce s diaľkovým ovládačom Pokročilé funkcie
PROG (Program)
Pri zapnutom programe môžete zobraziť vedľajšie menu stlačením tlačidla ENTER:
Zadajte čísla stôp v poradí, v akom ich chcete prehrať. Po
ukončení zadania vyberte [Prehrať program] a stlačením ENTER prehráte stopy v novo naprogramovanom poradí. Zvoľte
[Vymazať všetko] a stlačením ENTER vymažete všetky zadané čísla.
Zadajte čísla titulov a kapitol v požadovanom poradí. Potom
vyberte [Prehrať program] a stlačením ENTER prehráte kapitoly v stanovenom poradí. Zvoľte [Vymazať všetko] a stlačením ENTER vymažete všetky zadané čísla.
L/R (Ľavý/Pravý)
Pri prehrávaní DVD sa zobrazí aktívny jazyk dabingu. Pokiaľ sa prehráva SVCD
alebo VCD, zobrazí sa príslušným spôsobom ľavá stopa, pravá stopa alebo stereo.
Pokiaľ sa prehráva dvojjazyčné VCD, môžete pomocou tohoto tlačidla zvoliť požado vaný jazyk.
USB rozhranie
Prehrávač je vybavený USB konektorom, pokiaľ nieje vložený CD/DVD disk v prehrávači,
môžete prehliadať fotky alebo počúvať hudbu z FLASH „kľúčenky“ alebo MP3 prehrávača. Všetky funkcie sú rovnaké ako pri prehrávaní disku.
Pokiaľ je vložený CD/DVD disk, zdroj USB vyberte cez nastavenie systému (SYSTEM SETUPSOURCE). Prehrávač nemusí podporovať niektoré USB zariadenia.
Poznámka:
USB zairadenie vkladajte a používajte podľa inštrukcií, v opačnom prípade môže dôjsť k
poškodeniu.
MP3 encoding funkcia (CD -> USB zariadenie)
V priebehu prehrávania CD, môžete uložiť prehrávanú hudbu z CD do souborov MP3 na pripojené USB zariadenie.
1. Vložte CD a pripojte USB zariadenie k USB portu prehrávača. USB zariadenie môže vyžadovať sformátovanie pred ďalším krokom.
2. Vyberte a spustite prehrávanie vybranej skladby. Stlačením tlačidla „SUBTITLE“ na diaľkovom ovládaní spustíte kopírovanie. V priebehu kopírovania sa zobrazí na pripojenom zobrazovacom zariadení. Skladba sa uloží na pripojené USB zariadenie.
3. Vždy, keď stlačíte tlačidlo „SUBTITLE“, bude na USB zariadení skopírovaná práve hrajúca
skladba. Pro uložení ďalšej skladby vyberte a spustite požadovanú skladbu a stlačte tlačidlo
„SUBTITLE“
SK - 63
Prehrávanie MPGEG4 a MP3 Pokročilé funkcie
Pokiaľ je vložený disk s MPEG4 alebo MP3, zobrazí sa nasledujúca obrazovka:
Pomocou tlačidiel hore a dole zvoľte súbor v okamžiku, kedy sa v okne objaví kurzor.
Súbor vybraný kurzorom prehráte stlačením SELECT.
Pomocou tlačidiel doľava a doprava môžete prepínať medzi oknom adresára a oknom súboru.
Poznámka: Prehrávač nebude správne fungovať, ak:
1. Disk je silne poškriabaný, poškodený alebo znečistený.
2. Disk nie je finalizovaný.
3. Prehrávač nepodporuje nahrávací formát.
SK - 64
SK
Prehrávanie obrazových CD Kodak Pokročilé funkcie
Predstavenie obrazového CD Kodak
Obrazové CD Kodak má rovnakú veľkosť a tvar ako bežné CD. Obrazové CD Kodak môžete
získať jednoducho: keď dáte spracovať negatív filmu (farebný film 35 mm alebo APS) v prevádzke Kodak Express s označením „Kodak Picture CD“, stačí zatrhnúť príslušné políčko na
obálke pre hotové fotografie. Pri vyzdvihnutí objednávky dostanete fotografie, negatívy a celý
film fotografií uložených na obrazovom CD KODAK. Každé obrazové CD KODAK má nástroje
na úpravu, zdieľanie a správu fotografií na počítači. Môžete si tiež sami nahrať obrázky vo formáte JPEG na CD-R alebo CD-RW pomocou vypaľovacej CD mechaniky.
Poznámka:
1.Maximálna podporovaná veľkosť obrázkov JPEG je 3840 x 3840 pixelov.
2.JPEG je skratka pre Joint Picture Experts Group. Ide o prvý medzinárodnýštandard
kompresie nepohyblivého obrazu: ISO 10918-1 vytvorený Výborom pre kompresné štandardy
nepohyblivého obrazu ISO. Fotografie sú na obrazovom CD KODAK uložené práve v tomto formáte (JPEG). Prehrávač vie fotografie uložené na obrazovom CD KODAK dekódovať a prehrať ich v rôznych režimoch.
Teraz môžete na svojom prehrávači prehrávať obrazové CD Kodak a prehliadať si svoje fotografie na televízore v pohodlí obývacieho pokoja.
Pokiaľ do prehrávača vložíte obrazové CD Kodak, spustí sa automatická prezentácia fotografií. Zobrazí sa postupne každá fotografia na obrazovom CD Kodak formou prezentácie a bude
upravená tak, aby zabrala celú obrazovku.
Obecné funkcie:
- U obrázkov môžete pre prezentáciu nastaviť prechodový režim.
- Prehrávanie zastavíte stlačením tlačidla PAUSE.
- Pomocou tlačidiel
alebo
si môžete prehliadnuť predchádzajúci alebo nasledujúci
obrázok.
- Pokračovanie prezentácie spustíte tlačidlom PLAY.
- Stlačením tlačidla STOP sa vrátite do hlavného menu.
OTÁČANIE OBRÁZKOV
Pomocou ŠÍPKOVÝCH tlačidiel hore, dole, doľava a doprava môžete obrázkom ľubovolne otáčať.
Funkcia zväčšenia a zmenšenia (ZOOM):
Pri prehrávaní DVD môžete tlačidlom ZOOM zväčšiť alebo zmenšiť obraz v nasledujúcej
postupnosti:
Poznámka:
Pri použití funkcie ZOOM sú nedostupné funkcie nastavenia prechodov a otáčania obrázku.
Vypnutie funkcie ZOOM: Stlačte tlačidlo ZOOM a stlačením PLAY sa vrátite do normálneho zobrazenia prezentácie s prechodmi.
SK - 65
Riešenie problémov
Ostatné
Pokiaľ nastane problém, nahliadnite do nasledujúceho sprievodca riešením problémov.
ŽIADNY OBRAZ ANI ZVUK
- Uistite sa, že je zapnutý hlavný vypínač.
- Uistite sa, že je sieťový prívod funkčný.
- Uistite sa, že sieťový kábel nieje poškodený.
- Uistite sa, že elektrická zástrčka je pevne v zásuvke.
OBRAZ JE BEZ ZVUKU
- Uistite sa, že audio konektory sú pevne pripojené.
- Uistite sa, že audio konektor nieje poškodený.
- Uistite sa, že je v nastavení hlasitosti a kaná-
lov zapnutá hlasitosť.
- Uistite sa, že máte správne AUDIO nastave-
nie prehrávača.
- Uistite sa, že máte pre televízor nastavený správny AV vstup.
- Uistite sa, že zvuk nie je stlmený funkciou MUTE.
ZVUK JE BEZ OBRAZU
- Uistite sa, že video konektory sú pevne pripojené.
- Uistite sa, že máte pre televízor nastavený správny AV vstup.
- Uistite sa, že video konektor nieje poškodený.
- Uistite sa, že máte správne VIDEO nastave-
nie prehrávača.
ZOBRAZUJE SA „BAD DISC“ (Špatný disk)
- Uistite sa, že disk nieje skrútený, poškode-
ný ani zdeformovaný.
- Uistite sa, že disk nieje silne znečistený ani poškodený.
- Uistite sa, že formát disku je kompatibilný s prehrávačom.
- Skontrolujte, či ste sa nepokúsili prehrať softwarové CD. Pokiaľ áno, prehrávač reštartujte.
DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE NEFUNGUJE
- Uistite sa, že je zapnutý hlavný vypínač.
- Uistite sa, že batérie diaľkového ovládača sú funkčné.
- Namierte diaľkový ovládač priamo na infra-
červený senzor prehrávača.
- Odstráňte všetky prekážky medzi diaľkovým ovládačom a infračerveným senzorom.
PRÍSTROJ NEFUNGUJE
- Vypnite hlavný vypínač a znovu ho zapnite.
ZOBRAZUJE SA „NO DISC“ (Nieje disk)
- Uistite sa, že je vložený disk.
- Uistite sa, že disk nieje vložený naopak.
- Uistite sa, že disk nie je zdeformovaný, znečistený alebo poškriabaný.
NEKVALITNÝ OBRAZ ALEBO ZVUK
- Uistite sa, že máte správne AUDIO nastave-
nie prehrávača.
- Uistite sa, že disk nieje poškriabaný ani zne-
čistený.
- Uistite sa, že konektor AV ani výstupný termi-
nál niesú poškodené.
SK - 66
SK
Príprava diaľkového ovládača
Inštalovanie batérií
1. Otvorte kryt.
Ostatné
Používanie diaľkového ovládača
Namierte diaľkový ovládač na diaľkový senzor.
(Obrázky nižšie sú iba pre ilustráciu)
2. Vložte batérie.
3. Zavrite kryt.
Poznámky:
- Namierte diaľkový ovládač priamo na diaľkový senzor prehrávača.
- Neponechávajte diaľkový ovládač na extrémne horúcom alebo vlhkom mieste.
- Zabráňte poliatiu diaľkového ovládača vodou ani na neho nepokladajte nič vlhké.
SK - 67
Technické špecifikácie
Ostatné
Požiadavky na napájanie: striedavý prúd 100-240 V, 50-60 Hz
Príkon: 15 W
Video norma: NTSC, PAL, AUTO
Hmotnosť prístroja: 1,7 kg
Kompatibilita diskov: MPEG4, DVD, DVD±R/RW, VCD, JPEG, CD-DA, CD-R, CD-RW, USB
Video výstup
Video výstup: 1,0 Všš / 75 Ω, sync. negatívny, 1 x konektor RCA
Konektor výstupu S-video (oddelené konektory signálu Y a C):
Výstup Y: 1,0 Všš / 75 Ω, sync. negatívny,
Výstup C: 0,286 Všš / 75 Ω
Audio výstup
2-kanálový výstup
Koaxiálny výstup: 0,5 Všš / 75 Ω, 1 x konektor RCA
Kmitočtová odozva: 20 Hz až 20 kHz
Odstup signál-šum: > 90 dB
Celkové harmonické skreslenie: < 0,0025 %
[Príslušenstvo]
1x audio-video kábel
1x diaľkový ovládač
1x návod na použitie
2x batérie
Zmena technických špecifikácií vyhradená bez upozornenia.
Hmotnosť a rozmery sú približné.
SK - 68
SK
POZNÁMKA:
Vyhradzujeme si právo na technické zmeny v rámci vylepšovania produktu bez predchádzajúceho
upozornenia.
Informácie o ochrane životného prostredia
Urobili sme to najlepšie pre zníženie množstva obalov a zaistili sme ich jednoduché rozdelenie na
3 materiály: lepenka, papierová drť a roztiahnutý polyetylén. Tento prístroj obsahuje materiáli, ktoré
môžu byť po demontáži špecializovanou spoločnosťou recyklované. Dodržujte prosím miestne nariadenia týkajúce sa nakladania s baliacimi materiálmi, vybitými batériami a starým zariadením.
Likvidácia starého elektrického a elektronického zariadenia
Tento symbol na výrobku, jeho príslušenstve alebo na jeho obale označuje, že s výrobkom nesmie byť nakladané ako s domácim odpadom. Prosím dopravte tento výrobok na
príslušné zberné miesto, kde bude recyklovaný ako elektrické a elektronické zariadenie.
V Európskej únii a v ostatných európskych krajinách existujú zberné miesta pre použité
elektrické a elektronické zariadenia. Tým, že zaistíte správnu likvidáciu výrobku, môžete
predísť možným negatívnym následkom pre životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré
sa môžu v opačnom prípade prejaviť ako dôsledok nesprávnej manipulácie s týmto
výrobkom. Recyklácia materiálov prispieva k ochrane prírodných zdrojov. Z tohto dôvodu prosím
nevyhadzujte staré elektrické a elektronické zariadenia do domového odpadu. Pre podrobnejšie
informácie o recyklácii výrobku sa obráťte na miestny úrad, službu zaisťujúcu likvidáciu domáceho
odpadu alebo obchod, kde ste výrobok zakúpili.
Firma HP Tronic Ústí nad Labem s.r.o. je registrovaná u spoločnosti Sewa pod číslom EZ
0000213.
SK - 69
Content
Introduction
Safety Precautions Important Safety Instructions Caution Features Front Panel and Rear Panel Illustration Remote Control 71
72
74
75
76
77
Connections
TV set Connecting 78
Digital Audio Connecting 79
Advanced Features
Mode and Features Setup Remote Control Operation MPEG4/MP3 Playback Kodak Picture CD Playback 80
93
98
99
Others
Troubleshooting 100
Remote Control Preparation 101
Specifications 102
ENG - 70
ENG
Important Safety Instructions
Introduction
WARNING: To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or
cords.
ENG - 71
Important Safety Instructions
1. Read Instructions
All the safety and operating Instructions should
be read before the product is operated.
Introduction
10. Ventilation
Slots and openings in the cabinet are provided
for ventilation and to ensure reliable operation
of the product and to protect it from overhea2. Retain Instructions
ting, and these openings must not be blocked
The safety and operating instructions should or covered. The openings should never be
be retained for future reference.
blocked by placing the product on a bed, sofa,
rug, or other similar surface. This product
3. Heed Warnings
should not be placed in a built-in installation
All warnings on the product and In the operating such as a bookcase or rack unless proper
Instructions should be adhered to.
ventilation is provided or the manufacturer‘s
instructions have been adhered to.
4. Follow Instructions
All operating Instructions should be followed.
11. Power Sources
This product should be operated only from the
5. Cleaning
type of power source indicated on the marking
Unplug this product from the wall outlet before label. If you are not sure of the type of power
cleaning. Do not use liquid cleaners or aerosol supply to your home, consult your product
cleaners. Use a damp cloth for cleaning.
dealer or local power company. For products
intended to operate from battery power or
6. Attachments
other sources, refer to the operating instructiDo not use attachments not recommended by
ons.
the product manufacturer as they may cause
hazards.
12. Grounding or Polarization
This product may be equipped with a polarized
7. Water and Moisture
alternating current line plug (a plug having one
Do not use this product near water for exam- blade wider than the other). This plug will fit
ple, near a bathtub, wash bowl, kitchen sink, into the power outlet only one way. This is a
or laundry tub; in a wet basement; or near a safety feature. If you are unable to insert the
swimming pool; and the like.
plug fully into the outlet, try reversing the plug.
If the plug should still fail to fit, contact your
8. Accessories
electrician to replace your obsolete outlet. Do
Do not place this product on an unstable cart,
not defeat the safety purpose of the polarized
stand, tripod, bracket, or table. The product
plug.
may fall, causing serious Injury to a child or
adult, and serious damage to the product. Use 13. Power Cord Protection
only with a cart, stand, tripod, bracket, or table Power supply cords should be routed so that
recommended by the manufacturer, or sold with they are not likely to be walked on or pinched
the product. Any mounting of the product should by items placed upon or against them, paying
follow the manufacturer‘s instructions, and
particular attention to cords at plugs, conveshould use a mounting accessory recommended nience receptacles, and the point where they
by the manu facturer.
exit from the product.
(Symbol provided by RETAC)
9. Portable Cart Warning
A product and cart combination should be
moved with care. Quick stop, excessive force,
and uneven surface may cause the pro duct and
cart combination to overturn.
ENG - 72
ENG
Important Safety Instructions
14. Outdoor Antenna Grounding
If an outside antenna or cable system is connected to the product, be sure the antenna or
cable system is grounded so as to provide some
protection against voltage surges and built-up
static charges. Article 810 of the National Electrical Code, ANSI/NFPA70, provides information
in regard to proper grounding of the mast and
supporting structure, grounding of the lead-in
wire to an antenna discharge unit, size of grounding conductors, location of antenna discharge
unit, connection to grounding electrodes, and
requirements for the grounding electrode. See
figure below.
15. Lightning
For added protection for this product during a
lightning storm, or when it is left unattended and
unused for long periods of time, unplug it from
the wall outlet and disconnect the antenna or
cable system. This will prevent damage to the
product due to lightning or power lines surges.
16. Power Lines
An outside antenna system should not be
located in the vicinity of overhead power lines or
other electric light or power circuits, or where it
can fall into such power lines or circuits. When
installing an outside antenna system, extreme
care should be taken to keep from touching
such power lines or circuits as contact with them
might be fatal.
17. Overloading
Do not overload wall outlets, extension cords,
or integral convenience receptacles, as this can
result in a risk of fire or electric shock.
18. Object and Liquid Entry
Never push objects of any kind into this product
through openings as they may touch dangerous
voltage points or short-out parts that could result
in a fire or electric shock. Never spill liquid of any
kind to the product.
Introduction
19. Servicing
Do not attempt to service this product yourself as opening or removing covers may
expose you to dangerous voltage or other
hazards. Refer all servicing to qualified service personnel.
20. Damage Requiring Service
Unplug this product from the wall outlet and
refer servicing to qualified service personnel
under the following conditions:
A) When the power-supply cord or plug is damaged,
B) If liquid has been spilled, or objects have fallen into the product,
C) If the product has been exposed to rain or water,
D) If the product does not operate normal-
ly by following the operating instructions.
Adjust only those controls that are covered by the operating instructions as
an improper adjustment of other controls
may result in damage and will often require extensive work by a qualified
technician to restore the product to its normal operation,
E) If the product has been dropped or damaged in any way.
F) When the product exhibits a distinct chan-
ge in performance this indicates a need for service.
21. Replacement Parts
When replacement parts are required, be
sure the service technician has used replacement parts specified by the manufacturer
or have the same characteristics as the
original part. Unauthorized substitutions may
result in fire, electric shock, or other hazards.
22. Safety Check
Upon completion of any service or repairs
to this product, ask the service technician
to perform safety checks to determine that
whether the product is in proper operating
condition.
23. Wall or Ceiling Mounting
The product should be mounted to a wall or
ceiling only as recommended by the manufacturer.
24. Heat
The product should be situated away from
heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other products (including
amplifiers) that produce heat.
ENG - 73
Features
Introduction
Please use the original box and packing materials for sale transportation of this product.
It is normal for the cover and rear panel to become warm after the player has been operating fot an extended period of time.
Do not move this product during playback. Doing so may cause damage to the pickup
and the disc.
Press OPEN/CLOSE on the front panel or remote to open or close the disc tray. Do not
push or touch the tray while it is opening or closing.
ENG - 74
ENG
Features Introduction
Full compatibility with MPEG4,DVD, CD, MP3, Kodak Picture CD, CD-R and CD-R W (finalized)
Screensaver
Multiple playback modes: Program, Search
Coaxial digital audio output
S-video, composite video and component (Y, Pb, Pr) video outputs
Disc formats supported by this player:
MPEG4 files on discs
Multi-angle
Dolby Digital
Audio choices KODAK picture CD
Subtitle choices
Audio choices
MP3 files on CD-R/CD-RW
TV Aspect Ratio modes
DVD video
Parental Lock
This product incorporates copyright protection technology that is protected by method claims of
certain U.S.patents and other intellectual property rights owned by Macrovision Corporation and
other rights owners.Use of this copyright protection technology must be authorized by Macrovision Corporation, and is intendedfor home and other limited viewing uses only unless otherwise
authorized by Macrovision Corporation.Reverse engineering or disassembly is prohibited.
The product complies with the KODAK Picture CD format and will display KODAK Picture CDs.
The „KODAK Picture CD Compatible“ logo is a trademark of Eastman Kodak Company and is
used with permission.
Manufactured under license from Dolby Laboratories. „Dolby“ and the double-D symbol are
trademarks of Dolby Laboratories. Confidential Unpublished Works. 1992-1997 Dolby Laboratories, Inc. All rights reserved.
ENG - 75
Front Panel an Rear Panel IIlustration Introduction
Front Panel
1) POWER 2) CD DOOR
3) SENSOR 4) VFD SCREEN 5) STOP BUTTON
6) OPEN/CLOSE BUTTON 7) USB
8) PREV BUTTON
9) PLAY/PAUSE BUTTON
10) NEXT BUTTON
Rear Panel
1) Stereo Audio output
2) COMPOSITE VIDEO output jack
3) S-VIDEO output jack
4) Component Video output (Y, Pb, Pr)
5) Digital Audio COAXIAL output jack
6) SCART OUT
ENG - 76
ENG
Remote Control Introduction
VFD Display
1.DVD DISC 2. SVCD/VCD/CD DISC 3. PLAY TIME
4.DOLBY DIGITAL 5. PLAY/PAUSE 6. Mp3 DISC
7.DTS
Remote Control
1. STANDBY
2. SUBTITLE
3. LANGUAGE
4. TITLE
5. ANGLE
6. TIME
7.VOL+
8. VOL9. STOP
10. PLAY
11. DISPLAY
12. ENTER
13. GOTO
14. NEXT
15. PREV
16. RETURN
17. MUTE
18. RANDOM
19. PBC
20. MODE
21. PSCAN/NORMAL
22. OPEN/CLOSE
23. 0-10+ NUMBER KEY
24. ZOOM
25. SLOW
26. PAUSE
27. MENU
28. MOVE ()
29. SETUP
30. REV
31. FWD
32. A-B REPEAT
33. REPEAT
34. P/N
35. DIGEST
36. L/R
Note:
1. Please note that reference numbers fot the remote are
described beginning on page 93 of this maual.
2. In this manual
will be used to represent different
NAVIGATION ARROWS on the remote respectively.
3.In order to operate any of the remote functions, you must
first press the Power button on the DVD player.
ENG - 77
Connecting to a TV Set
Connection
Notes:
There are three ways of connecting the player´s AV output to the TV set:
1. S-video cable and left/right audio cable [set the (Video Type) to (S-Video)]
2. Composite video cable and left/right audio cable.
3. Component video cable and left/right audio cable [set the (Video Type) to (Y, Pb, Pr)].
ENG - 78
ENG
Connecting to an AV Amplifier with Digital Audio Input Connections
Notes:
1. Select the Coaxial digital audio output.
2. Set the digital Amplifier to the AV input connected to the DVD player.
ENG - 79
The Setup Menu System Advanced Features
1. General Steps of setup menu
A) Press the setup button, the main setup menu appears.
B) Press the Left and Right arrow buttons to highlight the icon of the desired page, then press
the Down or Right arrow button to activate that page. For example, if you want to setup the
video page, press Right to highlight the video icon, the video page will be displayed on the screen.
C) Press the Down arrow button to highlight the desired option. Press Enter or press Right
to select. The choices of that option appear on the right. For example, press the Down arrow
button to highlight the BRIGHTNESS option, the press Enter to select, the brightness choices
appear on the right.
ENG - 80
ENG
The Setup Menu System Advanced Features
Press the Arrow buttons to highlight the Exit Setup option, then press Enter or Setup again to
exit Setup Menu.
2. Setup Items Introduction
2.1 SYSTEM SETUP
The SCREEN SAVER function is automatically and always on; when the player is in STOP, after
few minutes in Open or No disc state, it will appear a DVD logo moving around the screen.
The system setup options are illustrated as below:
2.1.1 SOURCE
There are 2 kinds of sources illustrated as below, you can choose between the disc and the
player inserted in the USB poet.
ENG - 81
The Setup Menu System Advanced Features
2.1.2 TV SYSTEM
According to the Color System of the TV, you can choose the TV System.
2.1.3 VIDEO
According to the setting of the output jack of TV set, you can choose INTERLACE-YUV,PSCAN Y,Pb,Pr, TV-RGB, S-VIDEO.
TV-RGB: Choose this option when the player is connected to the TV with scart cable
or composite video cables.
S-VIDEO: Choose this option when the player is connected to the TV with video S-VIDEO
Cables.
Choose P-scan Y,Pb,Pr only when the player is connected to a TV with progressive scan
with Y, Pb, Pr cables.
ENG - 82
ENG
The Setup Menu System Advanced Features
2.1.4 TV TYPE
According to the TV type, you can choose 16:9,4:3LB or 4:3PS.
16:9 : The picture fills the screen of a wide screen TV.
4:3 PS : Pan and Scan, the image is cut in order to fit the whole screen.
4:3 LB: Letter box, two black bands will appear on the upper and lower part of the screen.
2.1.5 PASSWORD
The password option is initialized locked, and you can not set the ratings limit or change the
password. In order to set the Ratings feature to work, the password mode must be turned
on. If you want to set the ratings limit , you will need to enter the default password. which is
6666, then press Enter to confirm. To change the password , you will be prompted for the old
password , then be prompted for a new one. Enter a 4-digit number ( this is you password).
Press remember your PASSWORD, as the DEFAULT setting will revert everything.
ENG - 83
The Setup Menu System Advanced Features
2.1.6 RATING
The Rating feature is a rating limit system, like movie ratings. It works with DVD discs that have
been assigned a rating. This helps you control the types for DVDs that your family watches.
2.1.7 DEFAULT
The DEFAULT setup options are RESTORE factory setup.
When your unit does not work properly, It may probably result from some wrong settings. Please
try the Restore Factory Setting function to see if the unit can restore to its normal working status.
ENG - 84
ENG
The Setup Menu System Advanced Features
2.2 LANGUAGE SETUP
The language setup options are illustrated as below:
2.2.1 OSD LANGUAGE
Highlight the OSD LANGUAGE option, and press the Arrow buttons to choose the OSD language you prefer. Press Enter to confirm, then the language will be set as OSD language.
2.2.2 AUDIO LANG
Highlight the AUDIO LANG option, and press the Arrow buttons to choose the audio language
you prefer. Press Enter to confirm. If the disc you are playing has that language, it will display
that language.
2.2.3 SUBTITLE LANG
Highlight the SUBTITLE LANG option, and press the Arrow buttons to choose the subtitle language you prefer. Press Enter to confirm. If the disc you are playing has that language, it will
display subtitles in that language.
ENG - 85
The Setup Menu System Advanced Features
2.2.4 MENU LANG
Highlight the MENU LANG option, and press the Arrow buttons to choose the menu language
you prefer. Press Enter to confirm. If the disc you are playing has that Language, it will display
the menu in the language.
Notes:
If your preferred language is not available, the disc s default language will be played.
2.2.5 DIVX® VOD
video On Demand Register Code, which is downloading divx video from Internet.
ENG - 86
ENG
The Setup Menu System Advanced Features
2.3 AUDIO SETUP
The audio setup options are illustrated as below:
2.3.1 AUDIO OUT
Highlight the AUDIO OUT option, and press the Arrow buttons to choose the audio output
mode you prefer. Press Enter to confirm; There are 3 optional audio output modes: SPDIF/OFF,
SPDIF / RAW, and SPDIF/ PCM.
SPDIF/OFF: Digital audio output off.
SPDIF/RAW: When the player is connected to an amplifier through the coaxial cable.
SPDIF/PCM: When the player is connected to a 2 channels digital stereo amplifier.
2.3.2 KEY
Use the Up and Down arrow button to move the scroll and adjust the key.
2.4 VIDEO SETUP
The video setup options are illustrated as below:
ENG - 87
The Setup Menu System Advanced Features
2.4.1 BRIGHTNESS
Use the Up and Down arrow buttons to move the scroll and adjust the brightness.
2.4.2 CONTRAST
Use the Up and Down arrow buttons to move the scroll and adjust the contrast.
2.4.3 HUE
Use the Up and Down arrow buttons to move the scroll and adjust the hue.
ENG - 88
ENG
The Setup Menu System Advanced Features
2.4.4 SATURATION
Use the Up and Down arrow buttons to move the scroll and adjust the saturation.
2.4.5 SHARPNESS
Use the Up and Down arrow buttons to move the scroll and adjust the sharpness.
ENG - 89
The Setup Menu System Advanced Features
2.5 SPEAKER SETUP
The speaker setup options are illustrated as below: The speaker setup options are illustrated as
below:
2.5.1 DOWNMIX
A) LT / RT B) STEREO C) VSS Choose this setting when the DVD player are connected to a 2 Channel Analog Audio Input.
Choose this setting when the DVD player is connected to a TV or therefore modulator.
Choose this setting to listen to the soundtrack effects recorded on disc for
matted in 5.1 Channel Surround Sound.
2.5.2 SUBWOOFER
There are two settings in this option:OFF/ON.When ON is chosen,the player will automatically
detect and play the subwoofer.When OFF is chosen, the subwoofer will not play.
ENG - 90
ENG
The Setup Menu System Advanced Features
2.5.3 CENTER
You can adjust the center and the rear delay by using the Up and Down buttons to move the
scroll bar.
2.5.4 REAR DELAY
You can adjust the Center and the Rear delay by using the Up and Down buttons to move the
scroll bar.
2.5.5 BASS MODE
There are Three settings in this option: ALL LG SPK, ALL SM SPK, and MIXED SPK.
ENG - 91
The Setup Menu System Advanced Features
2.6 DIGITAL SETUP
The DIGITAL SETUP options are illustrated as below:
2.6.1 DYNAMIC RANGE
When LINE OUT is selected,choose this setting to adjust the line out ratio for different effects.
2.6.2 DUAL MONO 2.6.2 DUAL MONO
Choose to setup the L and R mono output mode. There are four modes in this option: STEREO,
MONO L, MONO R,and MIN MONO.
REFERENCE:
1. To protect your DVD player, the interval between turning the unit on and off, via the Main
Power button will take more than 30 secunds.
2. If the unit will not be used for an extended period of time, please disconnect the power plug
from the outlet.
3. The player should only be operated with the correct power supply that corresponds to the
marking label. The incorrect power supply could damage the unit.
4. The player may not be compatible with some encrypted discs.
ENG - 92
ENG
Remote Control Operation
Advanced Features
During playback,press DISPLAY to show the current time counter position.
Press DISPLAY to show the Audio and Subtitle message menu.
During playback,press GOTO show the current time counter position
ENG - 93
Remote Control Operation
Advanced Features
- These keys are used to input the time, as well as title, chapter and track numbers.
- When a numeric item is displayed on the screen, press the 0-10+ keys to select the
desired entry, and press SELECT to confirm.
- During playback, press A-B to select point A
- Press it again to select point B. The player will repeat the section from A to B automatically.
- Press A-B third time to cancel A-B repeat and clear points A and B.
Note:
1. During CD playback, points A and B must be within the same track.
During DVD playback, points A and B can be selected from different chapters.
2. This function is subject to the disc.
During DVD or CD playback press corel hold slow. The player will review the disc at
1/2,1/3,1/4,1/5,1/6,1/7 times normal speed at follows.
During DVD or CD playback, press and holp to scan forward. The player will review
the disc at 2, 4, 8 and 20 times normal speed as follows:
Press PLAY to resume normal playback.
During DVD or CD playback, press and holp to scan in reverse. The player will review
the disc at 2, 4, 8 and 16 times normal speed as follows:
Press PLAY to resume normal playback.
Press PREV to skip to previous chapter or track.
- To open the disc tray, press OPEN/CLOSE.
- To close the disc tray, press OPEN/CLOSE again
ENG - 94
ENG
Remote Control Operation
Advanced Features
Press NEXT to skip to the next chapter or track.
Press STOP once during playback to stop and hold playback.
Press PLAY to resume playback from the point you pressed STOP.
Press STOP twice to stop playback completely.
Press PLAY from stop mode to start play.
Press PAUSE during playback to pause playback.
Press PLAY to resume normal playback.
During DVD, playback, press MENU to return to the program menu.
Note: This function is subject to the disc.
During DVD, playback, press TITLE to display the DVD title menu or play the first
title.
Note: This function is subject to the disc.
Press the MODE button to change the Video Output .There are 4 different outputs
INTERLACE-YUV, P-SCAN, YPBPR, TV-RGB, S-VIDEO
. When you have selected the incorrect output your screen will go blank. Continue to
hit the Mode button to retrieve the correct connection.
Select to press REPEAT to select Repeat Title, Repeat chapter, Repeat off, During
DVD playback.
Press REPEAT to select Repeat Single, Repaet all and Repeat off (CD or Other).
ENG - 95
Remote Control Operation
Advanced Features
Press Volume < VOL+> button to increase Volume.
Press < VOL-> button to reduce Volume till to no volume output.
Press MUTE to mute the Audio output.
Press MUTE again to resume normal Audio output.
During DVD playback, press ZOOM to magnify the image as follows:
During DVD playback
Press ANGLE to view scenes from different camera angles.
Press ANGLE repeatedly to change from one camera angle to another.
Note: This function is disc specific.
During DVD playback
Press LANGUAGE repeatedly to select from up to 8 Audio language/formats.
Note: This function is disc specific.
During playback, press STANDBY to stop the player and return to standby
mode.
White the player is in standby, press STANDBY or any key on the front panel
to resume normal.
ENG - 96
ENG
Remote Control Operation
Advanced Features
White [PROGRAM] is on, press ENTER to display the [Program] submenu:
Input the track numbers in the order you would like them to
play. When finished, select[Play Program] and then press
ENTER to play the tracks in the new programmed order.
Select [Clear All] and press ENTER to clear all the numbers
you have input.
Input the title number and the chapter number in the desired
order. Then select[Play Program] and press ENTER to play
the chapters in the order you have set..
Select [Clear All] and press ENTER to clear all the numbers
you have input.
When a DVD is played, the active dubbing languang will be shown. When a SVCD
or VCD is played the left track,right track or stereo will be displayed accordingly.
When a bilingual story VCD is played, you may press the button to select the language desired.
USB interface
This unit have a USB jack, when no disc in the player, you can insert a USB DISC or a Mp3
Player with USB Interface to play the Mp3 music or JPEG files. All the function is the same to
play a disc.
When the disc is in the player, user can enjoy USB by selecting USB in the SYSTEM SETUPSOURCE. Not all USB Device can be supported by this system.
NOTE:
When using USB function. Please do not insert in the wrong direction, or it will be corrupted.
MP3 ENCODING FUNCTION (CD-> USB MEMORY)
During CD playback, you can encode music file from CD to MP3 file and record it in USB
MEMORY.
1. Insert CD disc and connect USB Memory Device to USB Port of DVD player. The USB Memory Device may need to be formatted in advance.
2. Select and playback desired CD track you want to encode, and then, press „SUBTITLE“ button in remote controller to start MP3 ENCODING function. Information will be shown in TV
accordingly and selected track song is recorded as MP3 FILE in USB Memory Device.
3. Every time you press „SUBTITLE“ button, only current track file is recorded as MP3 FILE in
USB Memory Device. To record other music file, select and play desired CD track again, and
press „SUBTITLE“ button.
ENG - 97
MPEG4/MP3 PLAYBACK
Advanced Features
When a MPEG4 and a Mp3 disc is loaded, the screen will display as follows:
Press
to select the file when the cursor appears in the file window.
Press select to play the current file select by the cursor.
Press
to switch between the directory window and the file window.
Note: The player will not function correctly under the following condition:
1. The disc is badly scratched, damaged or dirty.
2. The disc is not finalized.
3. The recording format is not supported by the player.
ENG - 98
ENG
Kodak Picture CD Plyback
Advanced Features
The introduction of KODAK Picture CD
A Kodak Picture CD has the size and shape of a regular CD. You can order a KODAK Picture
CD simply by checking the box on the photo finishing envelope when you drop offa roll of film
(35 mm or Advanced Photo System (APS) color print film) at the time of processing in Kodak
Express store displaying „Kodak Picture CD“ sign. When your order is returned, you receive
your prints, negatives, and your full roll of pictures safely stored on your KODAK Picture CD.
Each KODAK Picture CD brings you the tools to enhance, share and manage your pictures on
your computer. You also can record the JPEG picture into CD-R or CD-RW with the CD-Rewriter yourself.
Note:
1. The Max. Size of JPEG Picture can be supported: 3840X3840 pels
2. JPEG stands for Joint Picture Experts Group. It is the first International Standard on Still Picture
Compressing: ISO 10918-1, constituted by the Committee on Still Picture Compressing Standard of ISO.
The pictures on KODAK Picture CD are stored in this format (JPEG). This player can decode
the JPEG
pictures in KODAK Picture CD and playback the pictures in different modes.
Now, you can playback Kodak Picture CDs on this player and view your wonderful pictures on
your TV in the comfort of your living room.
When a Kodak Picture CD is inserted on a player an automatic slide show is launched. Each
picture in the Kodak Picture CD will be displayed consecutively in a slide-show fashion and will
be scaled to fit in the whole TV screen.
General function:
•You can set slideshow transition modes for any pictures.
• Press PAUSE to stop playing.
• Press
or
to see the previous or next picture.
• Press PLAY to continue slideshow transitions.
• Press STOP to return to root menu.
IMAGE ROTATION
Press the DIRECTION button right, left, up, down to rotation the image as you prefer.
Zoom Function:
This player provides both Zoom in/out and Zoom pan function. Press the ZOOM consecutively,
the picture will zoom in/out in turn as followings:
Note:
During the ZOOM function, slideshow transitions and image rotation are disabled. Q off: close
zoom, press PLAY again to resume slideshow transition mode.
ENG - 99
Troubleshooting
Other
If you have any questions, please consult the troubleshooting guide below.
NO PICTURE OR SOUND
„BAD DISC“ DISPLAYED
- Ensure the power button is on.
- Ensure the disc is not warped, damaged or - Ensure the power outlet is operational.
deformed.
- Ensure the power cord is not damaged.
- Ensure the disc is not badly stained or - Ensure the power plug is connected firmly to damaged.
the outlet.
- Ensure the disc format is compatible with the player.
PICTURE BUT NO SOUND
- Please check whether you have tried to play a - Ensure the audio jacks are securely con-
software CD. If so, please restart the player.
nected.
- Ensure the audio connector is not damaged. REMOTE NOT WORKING
- Ensure the volume is turned up in VOUCH - Make sure the Main unit s POWER button is setup.
on
- Ensure you have set the player‘s AUDIO - Ensure the remote batteries are working.
settings correctly.
- Point the remote control directly at the player‘s - Ensure you have entere d the correctAV IR sensor.
input for your TV.
- Remove any obstacles betwe en the remote - Ensure the audio is not set to mute.
and the IR sensor.
SOUND BUT NO PICTURE
- Ensure the video jacks are securely con-
nected.
- Ensure you have entered the correctAV input for your TV.
- Ensure the video connector is not damaged.
- Ensure you have set the player‘s VIDEO settings correctly.
UNIT NOT WORKING
- Turn off the power, and then turn it on again.
„NO DISC- DISPLAYED
- Ensure you have put the disc on the tray,
- Ensure the disc is not upside down,
- Ensure the disc is not distorted, stained or scratched.
POOR PICTURE OR SOUND
- Ensure you have set the player‘s AUDIO settings correctly.
- Ensure the disc is not scratched or stained.
- Ensure the AV connector or the output termi-
nal is not damaged.
ENG - 100
ENG
Remote Control Preparation Other
Battery installation
Using the remote
1.Open the cover
Point the remote control at the remote sensor.
(The pictures below are for reference only.)
2. Install batteries
3. Close the cover
Notes:
- Point the remote control directly at the
player‘s remote sensor.
- Do not leave the remote control in an
extremely hot or humid place.
- Do not spill water or put anything wet
on the remote control.
ENG - 101
Specifications
Other
Power requirements: AC 100-240 Volt, 50/60Hz
Power consumption: 15W
Video standard: NTSC/PAL/AUTO
Unit Weight: 1,7kg
Disc s COMPATIBILITY: MPEG4,DVD,DVD+/-R/RW,VCD,JPEG.CD-DA,CD-R, CD-RW, USB
Video out
Video out: 1.0V(p-p)/75 Ω, sync, negative polarity, RCA pin jack x 1
S-video output connector(separate Y C signal output connector):
Y output: 1.0V(p-p)/75 Ω, sync, negative polarity
C output: 0.286V(p-p)/75 Ω
Audio out
2 channel out
Coaxial out: 0.5V(p-p75 ,RCA pin Jack x l
Frequency response: 20Hz to 20kHz
S/N ratio:>90dB
Total harmonic distortion: <0.0025%
[Accessories]
Video/ Audio cable x 1
Remote Control x 1
User s Manual x 1
Battery x 2
Specifications are subject to change without notice.
Weight and dimensions are approximate.
ENG - 102
ENG
NOTES:
We reserve the right to make technical changes without notice in the interest of improvement.
WARNING: Do not use this product near water, in wet areas to avoid fire or injury of electric
current. Always turn off the product when you don’t use it or before a revision. There aren’t any
parts in this appliance which are reparable by consumer. Always appeal to a qualified authorized
service. The product is under a dangerous tention.
Disposal of used electrical & electronic equipment
The meaning of the symbol on the product, its accesory or packaging indicates that this
product shall not be treated as household waste. Please, dispose of this equipment at
your applicable collection point for the recycling of electrical & electronic equipments
waste. In the European Union and Other European countries which there are separate
collection systems for used electrical and electronic product. By ensuring the correct
disposal of this product, you will help prevent potentially hazardous to the environment
and to human health, which could otherwise be caused by unsuitable waste handling
of this product. The recycling of materials will help conserve natural resources. Please do not
therefore dispose of your old electrical and electronic equipment with your household waste. For
more detailed information about recycling of this product, please contact your local city office, your
household waste disposal service or the shop where you purchased the product.
HP Tronic Ústí nad Labem s.r.o. is registered by Asekol s.r.o. under number AK-051447.
HP Tronic Ústí nad Labem s.r.o. is registered by Sewa under number EZ 0000213.
ENG - 103
Seoul, Korea
Download

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL