DXDP 362 DVBT
Kombinovaný přehrávač DVD/DVB-T
s výstupem HDMI
Kombinovaný prehrávač DVD / DVB-T
s výstupom HDMI
DVD/DVB-T Combo Player with HDMI output
CZ - NÁVOD K POUŽITÍ
NÁVOD NA POUŽITIE
USER MANUAL
Pokud chcete výrobek správně používat, přečtěte si pozorně tento návod k použití a uschovejte
jej k pozdějšímu nahlédnutí.
Důležité bezpečnostní pokyny
Přečtěte si tento návod.
Řiďte se tímto návodem.
Dbejte všech varování.
Dodržujte všechny pokyny.
Nepoužívejte tento přístroj v blízkosti vody.
Přístroj čistěte pouze suchou tkaninou.
Neblokujte větrací otvory, instalaci proveďte dle návodu.
Neinstalujte přístroj blízko zdrojů tepla, jako jsou radiátory, tepelné výměníky, kamna
nebo jiné přístroje (včetně zesilovačů) produkující teplo.
9. Nesnažte se obejít bezpečnostní funkci polarizované zástrčky. Pokud zástrčku nelze zapojit
do vaší zásuvky, obraťte se na elektrikáře, aby zastaralou zásuvku vyměnil.
10. Dbejte, aby se po síťovém kabelu nešlapalo ani nebyl stlačen, zvláště v blízkosti zástrčky,
zásuvky a bodu, kde vychází z přístroje.
11. Používejte pouze doplňky a příslušenství uvedené výrobcem.
12. Vytáhněte přístroj ze zásuvky během bouřek, nebo pokud jej nepoužíváte delší dobu.
13. Přenechejte veškerý servis kvalifikovanému personálu. Servis je nutný, pokud byl přístroj
jakýmkoliv způsobem poškozen, například v případě poškození síťového kabelu, polití
přístroje tekutinou, vniknutí cizích předmětů dovnitř přístroje, vystavení přístroje dešti nebo
vlhkosti, pokud přístroj nefunguje běžným způsobem nebo došlo k jeho pádu.
14. Síťová zástrčka se používá jako odpojovací zařízení a musí být snadno dostupná.
15. Je třeba zajistit, aby nebylo bráněno odvětrávání zakrytím větracích otvorů např. novinami,
ubrusem, závěsem, atd.
16. Na přístroj nestavte zdroje otevřeného ohně, např. zapálené svíčky.
17. Je třeba věnovat pozornost aspektům dopadu likvidace baterií na životní prostředí.
18. Používejte přístroj v mírném klimatickém pásmu.
19. Přístroj nesmí být vystaven kapající ani tekoucí vodě a nesmí se na něj stavět předměty
naplněné tekutinou, například vázy.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
UPOZORNĚNÍ: Z důvodu zamezení rizika požáru nebo úrazu elektrickým proudem
nevystavujte přístroj dešti ani vlhkosti.
UPOZORNĚNÍ: Baterie se nesmí vystavovat nadměrnému teplu, například slunečnímu svitu,
ohni a podobně.
CZ - CZ
Symbol upozorňuje, že uvnitř tohoto přístroje se nachází nebezpečné napětí,
které představuje riziko úrazu elektrickým proudem.
Symbol upozorňuje na důležité provozní a servisní pokyny v dokumentaci
doprovázející přístroj.
Tento symbol označuje, že přístroj má dvojitou izolaci mezi nebezpečným napětím
ze sítě a částmi dostupnými pro uživatele. V případě servisu používejte pouze identické
náhradní díly.
Paměťové zařízení USB je třeba do přístroje zapojit přímo.
Nepoužívejte prodlužovací USB kabel, aby nedošlo k selhání přenosu dat a jeho rušení.
Elektrostatické výboje mohou způsobit nefunkčnost přístroje.
V takovém případě musí uživatel přístroj restartovat.
Obsah
Znázornění čelního a zadního panelu ...................................................................
Připojení k televizoru .............................................................................................
Dálkový ovladač ....................................................................................................
Systém menu nastavení - část DVD .....................................................................
Přehrávání MP3 ....................................................................................................
Přehrávání obrazových CD Kodak ........................................................................
Systém menu nastavení - část DVB . ....................................................................
Řešení problémů ...................................................................................................
Technické specifikace . ..........................................................................................
3
4
5
6
9
9
10
14
15
Znázornění čelního a zadního panelu
Čelní panel
1.
2.
3.
4.
TALÍŘ DISKU
SENZOR DÁLK. OVLÁDÁNÍ
LED DISPLEJ
KONEKTOR USB
5.
6.
7.
8.
TLAČÍTKO OTEVŘÍT/ZAVŘÍT
TLAČÍTKO PŘEHRÁVÁNÍ/PAUZA
STOP
HLAVNÍ VYPÍNAČ
CZ - Zadní panel
1.
2.
3.
4.
VSTUP RF
SMYČKA RF
VÝSTUP HDMI
VÝSTUP SCART
5. VSTUP SCART
6. KOAXIÁLNÍ VÝSTUP
7. SÍŤOVÝ KABEL
Připojení k televizoru
CZ - CZ
DálKový ovlaDač
1) VCR
2) OTEVŘÍT/ZAVŘÍT
3) PŘEHRÁVÁNÍ/PAUZA
4) PŘEDCHOZÍ
5) STOP
6) NÁSLEDUJÍCÍ
7) ZDROJ
8) K+/K9) HLASITOST +/10) NÁVRAT/VÝSTUP
11) POMALU
12) PŘEJÍT NA
13) NUMERICKÉ tlačítka
14) AUDIO
15) TITULKY
16) MENU
17) ÚHEL
18) NAHRÁVÁNÍ
19) TV/RÁDIO
20) POHOTOVOSTNÍ ŘEŽIM
21) ZTLUMIT
22) PŘEVÍJENÍ ZPĚT
23) PŘEVÍJENÍ VPŘED
24) NASTAVENÍ
25) OK
26) INFO
27) TITUL/TTX
28) PROGRAM
29) A-B
30) OPAKOVAT
31) EPG
32) OBLÍBENÉ
poznámka:
1. V tomto návodu se používají šipky „“ „“ „“ „“ jako znázornění směrových tlačítek
dálkového ovladače.
2. Pokud chcete použít některou funkci dálkového ovládání, musíte nejprve zapnout DVD
přehrávač hlavním vypínačem.
3. Některá z tlačítek mají více funkcí. Funkci před lomítkem lze používat v režimu DVD, funkci
za lomítkem v režimu DVB.
CZ - 5
Systém menu nastavení - část DVD
POZNÁMKA:
V nastavení DVD a nastavení systému:
Pokud stisknete SETUP v nastavení DVD a v nastavení systému při přehrávání disku,
nemusí být některé možnosti platné.
Všeobecné kroky v menu nastavení
V režimu DVD stiskněte tlačítko STOP a poté stiskněte tlačítko SETUP.
Objeví hlavní menu nastavení.
A. Nastavení DVD - nastavení jazyka
Tlačítky DOLEVA/DOPRAVA přejděte a vstupte do nastavení
DVD. Na obrazovce se objeví možnost Nastavení
DVD - Nastavení jazyka.
1.MENU
Označte možnost MENU a pomocí tlačítka OK a tlačítek
NAHORU/DOLŮ zvolte požadovaný jazyk menu. Potvrďte
tlačítkem OK. Pokud je na přehrávaném disku zvolený jazyk
k dispozici, menu se zobrazí v tomto jazyce.
Poznámka: Pokud není vámi požadovaný jazyk k dispozici,
bude se přehrávat výchozí jazyk disku.
2. AUDIO
Označte možnost AUDIO a pomocí tlačítka OK a tlačítek
NAHORU/DOLŮ zvolte požadovaný jazyk pro audio.
Potvrďte tlačítkem OK. Pokud je na přehrávaném disku
zvolený jazyk k dispozici, bude zvuk v tomto jazyce.
3. TITULKY
Označte možnost TITULKY a pomocí tlačítka OK a tlačítek
NAHORU/DOLŮ zvolte požadovaný jazyk pro titulky.
Potvrďte tlačítkem OK. Pokud je na přehrávaném disku
zvolený jazyk k dispozici, titulky se zobrazí v tomto jazyce.
B. Nastavení DVD - audio nastavení
Tlačítky NAHORU/DOLŮ označte na obrazovce možnost Audio
nastavení.
1. DIGITÁLNÍ VÝSTUP
K dispozici jsou tři režimy: SPDIF/RAW, SPDIF/PCM
a VYPNUTO.
2.MÍCHÁNÍ (DOWNMIX)
K dispozici jsou dva režimy, a to LO/RO a LT/RT.
CZ - CZ
C. Nastavení DVD - uživatelské nastavení
Tlačítky NAHORU/DOLŮ označte na obrazovce možnost
Uživatelské nastavení.
1.RODIČOVSKÁ KONTROLA
Rodičovská kontrola má osm úrovní: Pro děti, Přístupný,
Doporučen doprovod rodičů, Některé scény mohou být
nevhodné pro děti do 13 let, Mládež do 17 let musí mít
doprovod rodičů, Některé scény mohou být nevhodné pro děti
do 17 let, Přístupné od 17 let, Pro dospělé. Disky první úrovně
jsou přístupné bez rozdílu věku a disky osmé úrovně jsou jen
pro dospělé. Pokud chcete změnit nastavení rodičovské
kontroly, zadejte kontrolní položku věku uživatele a poté
vložte čtyřmístné číselné heslo. Výchozím heslem je 6666
(pokud používáte tento přehrávač poprvé, vložte toto heslo).
Pokud bude vstupní kód potvrzen, objeví se menu nastavení
úrovně. Pomocí kurzoru zvolte úroveň a tlačítkem OK
ji potvrďte a uložte do paměti.
2.ZNAČKA ÚHLU
U této položky jsou k dispozici dvě volby, a to Zapnuto
a Vypnuto. Pokud se při zapnutém režimu přehrává disk, který
obsahuje záběr natočený z více úhlů, můžete pomocí tlačítka
ANGLE na dálkovém ovladači přepínat mezi různými úhly
sledování scény.
D. Nastavení DVD - Ukončit
Tlačítky NAHORU/DOLŮ označte na obrazovce možnost UKONČIT. V nastavení
DVD - Ukončit se volbou možnosti Ukončit vrátíte do hlavního nastavení DVD.
1. DVD režim nastavení systému
Po stisknutí tlačítka SETUP se na obrazovce objeví hlavní menu nastavení DVD.
Poté pomocí tlačítek NAHORU/DOLŮ označte možnost nastavení systému.
e. Menu nastavení systému - nastavení jazyka
Pomocí tlačítek NAHORU/DOLŮ se můžete pohybovat
v nastavení systému a volbu potvrdit tlačítkem OK.
Na obrazovce objeví Menu nastavení systému - Možnosti
nastavení jazyka. V menu nastavení systému - nastavení jazyka
můžete nastavit možnost zobrazení na obrazovce OSD.
1.JAZYK ZOBRAZENÍ NA OBRAZOVCE OSD
Označte možnost JAZYK OSD a pomocí šipkových tlačítek
zvolte požadovaný jazyk OSD. Potvrďte tlačítkem ENTER
a OSD se zobrazí ve zvoleném jazyce.
2. KÓDOVÁNÍ
Označte možnost KÓDOVÁNÍ a tlačítky OK a NAHORU/
DOLŮ zvolte podporovaný jazyk titulků při přehrávání médií ve formátu MPEG-4.
CZ - F. Menu nastavení systému - nastavení zobrazení
Šipkovým tlačítkem DOLŮ označte na obrazovce možnost
Nastavení.
1. TV STANDARD
Podle barevného systému vašeho televizoru můžete zvolit TV
standard.
2. TYP zobrazení
Podle typu zobrazení můžete volit mezi 4:3PS, 4:3LB
nebo 16:9.
3.VIDEO VÝSTUP
Podle výstupního konektoru televizoru můžete volit
mezi CVBS a RGB.
4.Rozlišení HDMI
Můžete volit mezi 480i, 480p, 576i, 576p, atd.
G. Menu nastavení systému - Preference
Pomocí tlačítek NAHORU/DOLŮ označte na obrazovce možnost
Preference.
1.Změna PIN
Výchozím heslem je 6666.
2.Výchozí typ
V možnostech Výchozího typu můžete volit mezi REŽIM DVD,
REŽIM DVB, REŽIM USB, REŽIM volby uživatele a REŽIM
typu poslední činnosti.
Poznámka: Pokud ve výchozím typu zvolíte REŽIM DVB,
vstoupí přístroj při dalším zapnutím přímo do režimu DVB bez
opětovného zobrazení seznamu zdrojů.
3.Automatické přepnutí do pohotovostního
stavu
Můžete zvolit zapnuto. Systém se přepne do pohotovostního
režimu po 3 hodinách nečinnosti.
4.Výchozí
Možností výchozího nastavení je OBNOVIT nastavení
z výroby, čímž bude PŘEHRÁVAČ pracovat ve výchozím
nastavení z výroby.
5.Informace o systému
Informace o systému zahrnují model, hardware, software
a datum.
CZ - CZ
Přehrávání MP3
Pokud je vložen disk s MP3, zobrazí se následující obrazovka:
Pomocí tlačítek NAHORU/DOLŮ zvolte soubor v okamžiku, kdy se v okně objeví kurzor.
Soubor vybraný kurzorem přehrajete stisknutím SELECT.
Pomocí tlačítek DOLEVA/DOPRAVA můžete přepínat mezi oknem adresáře a oknem souboru.
Poznámka: Přehrávač nebude správně fungovat, jestliže:
1. Disk je silně poškrábaný, poškozený nebo znečištěný.
2. Disk není finalizovaný.
3. Přehrávač nepodporuje nahrávací formát.
Přehrávání obrazových CD Kodak
•
•
•
•
•
U obrázků můžete pro prezentaci nastavit přechodový režim.
Přehrávání zastavíte stisknutím tlačítka PAUSE.
Pomocí tlačítek  nebo  si můžete prohlédnout předchozí nebo následující obrázek.
Pokračování prezentace spustíte tlačítkem PLAY.
Stisknutím tlačítka STOP se vrátíte do hlavního menu.
OTÁČENÍ OBRÁZKŮ
• Pomocí ŠIPKOVÝCH tlačítek ( ,  ,  , ) můžete obrázkem libovolně otáčet.
Funkce zvětšení a zmenšení (ZOOM):
Tento přehrávač má funkci zvětšení i zmenšení a funkci pohybu ve zvětšeném obrázku.
Postupnými stisky tlačítka ZOOM se bude obraz zvětšovat/zmenšovat následovně:
Poznámka: Při použití funkce ZOOM jsou nedostupné funkce nastavení přechodů a otáčení
obrázku. Vypnutí funkce ZOOM: Stiskněte tlačítko ZOOM a stisknutím PLAY se vrátíte
do normálního zobrazení prezentace s přechody.
CZ - Systém menu nastavení - část DVB
1.První instalace
Po správném provedení všech připojení zapněte televizor. Ujistěte se, že je přijímač
připojen k síti a tlačítkem POWER jej zapněte. Poté přepněte tlačítkem SOURCE na příjem
DVB. Tlačítko SOURCE se používá na přepínání mezi režimy DVD, DVB a USB.
Pokud používáte přijímač poprvé, zobrazí se menu První instalace a provede vás prvním
nastavením. Nastavení dokončete pomocí dálkového ovladače.
A. V menu První instalace zvolte ANO a pokračujte stisknutím tlačítka OK na dálkovém
ovladači.
B. Zadejte své regionální nastavení včetně Země, Jazyka a Časové zóny.
Pokračujte stisknutím tlačítka NEXT.
C. Automatické vyhledání kanálů spustíte volbou Ano.
D. Vyčkejte na dokončení vyhledání. Chcete-li vyhledávání zastavit, stiskněte tlačítko EXIT.
Do té doby nalezené kanály se uloží
CZ - 10
CZ
E. Po dokončení se automaticky uloží všechny aktivní kanály.
Začne se přehrávat poslední nalezený kanál.
2.Režim DVB hlavního menu
Po stisknutí tlačítka SETUP se na obrazovce objeví hlavní menu nastavení DVB.
Poté pomocí tlačítek DOLEVA/DOPRAVA označte možnost DVB menu.
- Tlačítky NAHORU/DOLŮ se pohybujte po menu DVB a tlačítkem ENTER vstupte
do možnost DVB menu - Seznam programů. Na obrazovce se objeví možnost Seznamu
programů.
1.TV Program
Tlačítkem DOPRAVA označte možnost TV program. Poté stisknutím tlačítka OK vstupte
do možností TV programu, které se objeví na obrazovce.
Všechny aktivní kanály se zobrazí v Seznamu programů
Zvolte kanál a stiskněte tlačítko DOPRAVA. Zobrazí se menu pro editaci, které vám
umožní vytvořit si vlastní skupinu oblíbených kanálů, uzamykat kanály, přesunovat
je nebo mazat.
2. Hudební program
Press the [UP/DOWN] button to highlight the Music Program, Then press the [OK]
button to enter the Music program options, appear the screen.
Poznámka: Možnosti Hudebního programu jsou stejné jako u TV programu.
3. Třídění
Tlačítky NAHORU/DOLŮ označte možnosti Třídění. Můžete vybírat mezi tříděním kanálů
podle názvu, servisního ID a čísla kanálu.
CZ - 11
Tlačítky NAHORU/DOLŮ se přesuňte na DVB menu – možnost Vyhledávání programů, která
se objeví na obrazovce.
V DVB menu – Vyhledávání programů můžete nastavit možnosti Automatické vyhledávání nebo
manuální vyhledávání.
1.Automatické vyhledávání
Zvolte možnosti automatického vyhledávání. Tato operace je stejná jako u První instala-
ce.
2.Manuální vyhledávání
Pokud po automatickém vyhledávání některé kanály chybí nebo chcete přidat nově vysílané kanály, můžete pro nalezení požadovaných kanálů použít funkci Manuál ní vyhledávání. Pokud chcete manuálně vyhledat požadovaný kanál, musíte znát jeho parametry, například číslo kanálu. Po nalezení kanálu se kanál přidá do aktuálního seznamu kanálů.
A. Vstupte do menu Manuálního vyhledávání přes Hlavní menu > Vyhledávání programů >
Manuální vyhledávání.
B. V poli Číslo kanálu specifikujte příslušné číslo kanálu pomocí tlačítek NAHORU/DOLŮ.
Zadejte svou volbu, hodnota frekvenci a pásma se podle toho změní.
C. Volbou OK spustíte manuální vyhledávání.
D. Pokud není nalezen žádný signál, objeví se zpráva oznamující, že není signál. Jinak se
nalezený kanál uloží a přidá k aktuálnímu seznamu kanálů.
1.Země
V možnostech Země můžete volit mezi zeměmi, například Anglie, Německo, Itálie, Fran-
cie, Španělsko, atd..
2.Jazyk
Tlačítky NAHORU/DOLŮ označte možnosti Jazyka. Poté stisknutím tlačítka ENTER vstupte do nastavení jazyka.
1. a 2. audio: Tato možnost umožňuje vybrat první a druhou volbu jazyka pro audio. Pokud není ve vysílaném programu k dispozici žádný z vámi vybraných jazyků, použije se hlavní jazyk programu.
Titulky: Umožňuje zvolit jazyk pro titulky. Pokud není ve vysílaném programu k dispozici žádný z vámi vybraných jazyků, použije se hlavní jazyk programu. Ukončit: Do nastavení systému se vrátíte volbou možnosti Ukončit.
3.Použití GMT:
Umožňuje aktivovat používání Greenwichského hlavního času (GMT). Pokud znáte zónu GMT vaší polohy, nastavte používání GMT na ZAPNUTO a zvolte příslušnou časovou zónu.
Chcete-li raději nastavit čas manuálně, nastavte používání GMT na VYPNUTO a poté manuálně nastavte datum a čas.
4. Časová zóna
Zvolte příslušnou časovou zónu tak, aby se správně zobrazil místní čas. Jak EPG, tak i programování systému potřebují správné nastavení časové zóny.
CZ - 12
CZ
5.Programování systému
Tlačítky NAHORU/DOLŮ označte možnosti Programování systému a poté stisknutím tlačítka OK vstupte do nastavení Programování systému.
Tato funkce umožňuje přijímači automaticky se zapnout a naladit na předem určený kanál na předem určený časový úsek. Lze naprogramovat až 10 úkolů.
a. V programovací tabulce zvolte pomocí tlačítek NAHORU/DOLŮ úkol a pomocí tlačítek DOPRAVA/DOLEVA přepněte mezi Neaktivní a Aktivní.
b. Tlačítkem OK vstupte na stránku podrobností.
c. Dle požadavků proveďte následující nastavení. Pomocí tlačítek NAHORU/DOLŮ se pohybujte mezi položkami nastavení, pomocí tlačítek DOPRAVA/DOLEVA přepí
nejte mezi dostupnými volbami a číselnými tlačítky zadejte číselné hodnoty.
Režim: Můžete úkol opakovat zadáním frekvence opakování, a to Jednou, Denně nebo Týdně. Nebo můžete úkol zrušit volbou Stop.
Čas spuštění a ukončení: Zadejte čas počátku a konce, kdy se přijímač automaticky zapne a vypne.
Typ kanálu: Zvolte požadovaný TV nebo rozhlasový kanál.
Číslo kanálu: Zvolte kanál, který se má v naprogramovaném čase přehrávat.
d. Po dokončení nastavení změny uložte tlačítkem SETUP nebo EXIT.
6. Nastavení videorekordéru
1. Nahrávací preference: Uživatel může změnit režim nahrávání jedním tlačítkem a dél-
ku přednastavené doby nahrávání.
2. Nahrávací zařízení:
V tomto menu: Uživatel může změnit rozdělení zařízení USB, prohlížet informace o zařízení USB a formátovat oddíly USB.
POZNÁMKA: MĚJTE PROSÍM NA PAMĚTI, ŽE FORMÁTOVACÍ OPERACE VYMAŽE VŠECHNY SOUBORY V AKTUÁLNÍÍM ODDÍLE, PROTO PŘED FOR-
MÁTOVÁNÍM SOUBORY ZÁLOHUJTE.
3. Moje nahrávka
Stiskněte tlačítko SOURCE a zvolte položky Moje nahrávání.
V tomto menu může uživatel sledovat a mazat seznam nahraných programů na zařízení USB.
CZ - 13
Řešení problémů
Pokud narazíte na problém s tímto přijímačem nebo jeho instalací, nejprve si pozorně přečtěte
příslušné části tohoto návodu k použití a tuto část Řešení problémů.
Problém
Možná příčina
Co dělat
Síťový kabel je odpojen
Zkontrolujte síťový kabel
Pohotovostní kontrolka nesvítí
Hlavní pojistka je spálená
Zkontrolujte pojistku
Anténa je odpojená
Zkontrolujte kabel antény
Anténa je poškozená
Zkontrolujte anténu
Nenalezen signál
Jste mimo dosah digitálního
Ověřte u prodejce
signálu
Přístroj je přepnut na kanál
Není zvuk
Nalaďte jiný kanál
digitálního teletextu
V obraze se objevují mozaiko- Anténa je možná nekompatiZkontrolujte anténu
vé části nebo obraz zamrzá
bilní
Oznámení o zakódovaném
Kanál je zakódovaný
Zvolte jiný kanál
kanále
Zapomenutý kód uzamčení
Zrušte zámek kanálů opětovkanálu
ným naladěním všech kanálů
Přijímač je vypnutý
Zapojte a zapněte přijímač
Dálkový ovladač není správně Namiřte dálkový ovladač na
namířen
čelní panel
Před čelním panelem je přeDálkový ovladač je bez odeOdstraňte překážky
kážka
zvy
Baterie dálkového ovladače
Zkontrolujte polaritu baterií
jsou vloženy nesprávně
Baterie dálkového ovladače
Vyměňte baterie dálkového
jsou vybité
ovladače
Signál antény možná prochází
Po přesunutí přijímače do jiné
přes distribuční systém, který
místnosti není možné najít
Zkuste přímý signál z antény
může redukovat digitální sigdigitální příjem
nál, který nyní přijímač přijímá
Ujistěte se, že disk není zkřivený, poškozený nebo zdeformovaný
Zobrazuje je se BAD DISC
Ujistěte se, že disk není silně znečištěn nebo poškozen
(Špatný disk)
Ujistěte se, že formát disku je kompatibilní s přehrávačem
Zkontrolujte, zda se nepokoušíte přehrát softwarové CD.
Pokud ano, restartujte přehrávač
Ujistěte se, že na talíři je vložen disk
Zobrazuje se NO DISC (Žád- Ujistěte se, že disk není vložen obráceně
ný disk)
Ujistěte se, že disk není zdeformovaný, znečištěný nebo
poškrábaný
CZ - 14
CZ
Technické specifikace
Položka
Specifikace
Tuner
Kmitočtový rozsah
Demodulace
Konektory
Vstupní impedance
Vstupní úroveň signálu
Šířka pásma
Demodulátor
Modulace OFDM
Přenášené pakety
Ochranný interval
Vstup RF
Smyčka antény RF
SCART televizoru
SCART videorekordéru
KOAXIÁLNÍ
Napájení
Displej
Výstupní port
Vstup
Příkon
Modul dekodéru
Rozlišení
Poměr stran
Dekódování
Ostatní
Video
Audio
Vyhovuje normě
Zvukový režim
Změna technické specifikace výrobku vyhrazena výrobcem.
CZ - 15
VHF: 174MHz to 230MHz
UHF: 470MHz to 862MHz
75 ohmů nesymetricky
-78 až -25 DBM
7/8 MHz
COFDM
2K, 8K FFT, SFN and MFN
2K/8K
1/4, 1/8, 1/16, 1/32
IEC 169-2 samičí konektor
IEC 165-2 samčí konektor
Kompozitní video (CVBS),
RGB, audio L/R
Kompozitní video, audio L/P
RCA, pro digitální zvukový
výstup SPDIF
HDMI
100 - 240V ~ 50/60Hz
15 W max.
PAL, NTSC
720 x 576 (PAL);
720 x 480 (NTSC)
4:3 (Letterbox, Pan & Scan),
16 :9
MPEG2 Transport [email protected]
MPEG2 audio vrstva I a II
ETSI EN 300 744 DVB-T
Pravý, levý, stereo
VAROVÁNÍ: NEVYSTAVUJTE SPOTŘEBIČ DEŠTI NEBO VLHKOSTI ABYSTE
PŘEDEŠLI VZNIKU POŽÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM. VŽDY
SPOTŘEBIČ VYPNĚTE ZE ZÁSUVKY KDYŽ JEJ NEPOUŽÍVÁTE NEBO PŘED
OPRAVOU. V PŘÍSTROJI NEJSOU ŽÁDNÉ ČÁSTI OPRAVITELNÉ
SPOTŘEBITELEM. VŽDY SE OBRACEJTE NA KVALIFIKOVANÝ AUTORIZOVANÝ SERVIS.
PŘÍSTROJ JE POD NEBEZPEČNÝM NAPĚTÍM .
Informace o ochraně životního prostředí
Udělali jsme to nejlepší pro snížení množství obalů a zajistili jsme jejich snadné rozdělení
na 3 materiály: lepenka, papírová drť a roztažený polyetylén. Tento přístroj obsahuje materiály,
které mohou být po demontáži specializovanou společností recyklovány. Dodržujte prosím
místní nařízení týkající se nakládání s balícími materiály, vybitými bateriemi a starým zařízením.
Likvidace starého elektrozařízení a použitých baterií a akumulátorů
Tento symbol na výrobku, jeho příslušenství nebo na jeho obalu označuje,
že s výrobkem nesmí být nakládáno jako s domácím odpadem. Po ukončení
životnosti odevzdejte prosím výrobek nebo baterii (pokud je přiložena)
v příslušném místě zpětného odběru, kde bude provedena recyklace tohoto
elektrozařízení a baterií. V Evropské unii a v ostatních evropských zemích existují
místa zpětného odběru vysloužilého elektrozařízení. Tím, že zajistíte správnou
likvidaci výrobku, můžete předejít možným negativním následkům pro životní
prostředí a lidské zdraví, které se mohou v opačném případě projevit jako důsledek nesprávné
manipulace s tímto výrobkem nebo baterií či akumulátorem. Recyklace materiálů přispívá
k ochraně přírodních zdrojů. Z tohoto důvodu prosím nevyhazujte vysloužilé elektrozařízení
a baterie/akumulátory do domovního odpadu.
Informace o tom, kde je možné vysloužilé elektrozařízení zdarma odložit, získáte u vašeho
prodejce, na obecním úřadě nebo na webu www.asekol.cz. Informace o tom, kde můžete
zdarma odevzdat použité baterie nebo akumulátory, získáte také u vašeho prodejce,
na obecním úřadě a na webu www.ecobat.cz.
Firma HP TRONIC Ústí nad Labem, spol. s r.o. je registrovaná u kolektivního systému
ASEKOL s.r.o. pod číslem 01819/06-ECZ (pro recyklaci elektrozařízení) a u kolektivního
systému ECOBAT s.r.o. (pro recyklaci baterií a akumulátorů).
CZ - 16
SK
Dôležité bezpečnostné pokyny
Prečítajte si tento návod.
Riaďte sa týmto návodom.
Dbajte všetkých varovania.
Dodržujte všetky pokyny.
Nepoužívajte tento prístroj v blízkosti vody.
Prístroj čistite len suchou tkaninou.
Neblokujte vetracie otvory, inštaláciu vykonajte podľa návodu.
Neinštalujte prístroj blízko zdrojov tepla, ako sú radiátory, tepelné výmenníky, kachle alebo
iné prístroje (vrátane zosilňovačov) produkujúce teplo.
9. Nesnažte sa obísť bezpečnostnú funkciu polarizovanej zástrčky. Ak zástrčku nemožno
zapojiť do vašej zásuvky, obráťte sa na elektrikára, aby zastaranú zásuvku vymenil.
10. Dbajte, aby sa po sieťovom kábli nestúpalo ani nebol zatlačený, obzvlášť v blízkosti zástrčky, zásuvky a bodu, kde vychádza z prístroja.
11. Používajte iba doplnky a príslušenstvo uvedené výrobcom.
12. Vytiahnite prístroj zo zásuvky počas búrok, alebo ak ho nepoužívate dlhšiu dobu.
13. Prenechajte celý servis kvalifikovanému personálu. Servis je nutný, pokiaľ bol prístroj akýmkoľvek spôsobom poškodený, napríklad v prípade poškodenia sieťového kábla, poliatia prístroja tekutinou, vniknutia cudzích predmetov dovnútra prístroja, vystavenia prístroja dažďu
alebo vlhkosti, ak prístroj nefunguje normálnym spôsobom alebo došlo k jeho pádu.
14. Sieťová zástrčka sa používa ako rušiace zariadenie a musí byť ľahko dostupná.
15. Je potrebné zabezpečiť, aby nebolo bránené odvetrávanie zakrytím vetracích otvorov napr.
novinami, obrusom, závesom, a. t. ď.
16. Na prístroj nestavajte zdroje otvoreného ohňa, napríklad zapálené sviečky.
17. Je potrebné venovať pozornosť aspektom vplyvu likvidácie batérií na životné prostredie.
18. Používajte prístroj v miernom klimatickom pásme.
19. Prístroj nesmie byť vystavený kvapkajúcej ani tečúcej vode a nesmú sa na neho stavať
predmety naplnené tekutinou, napríklad vázy.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
UPOZORNENIE: Z dôvodu zamedzenia rizika požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom nevystavujte prístroj dažďu ani vlhkosti.
UPOZORNENIE: Batéria sa nesmie vystavovať nadmernému teplu, napríklad slnečnému svitu,
ohňu a podobne.
SK - 17
Symbol upozorňuje, že vo vnútri tohto prístroja sa nachádza nebezpečné napätie, ktoré
predstavuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
Symbol upozorňuje na dôležité prevádzkové a servisné pokyny v dokumentácii sprevádzajúcej prístroj.
Tento symbol označuje, že prístroj má dvojitú izoláciu medzi nebezpečným napätím zo
siete a časťami dostupnými pre užívateľa. V prípade servisu používajte iba identické
náhradné diely.
Pamäťové zariadenie USB je potrebné do prístroja zapojiť priamo. Nepoužívajte predlžovací
USB kábel, aby nedošlo k zlyhaniu prenosu dát a jeho rušeniu.
Elektrostatické výboje môžu spôsobiť nefunkčnosť prístroja. V takom prípade musí používateľ
prístroj reštartovať.
Obsah
Znázornenie čelného a zadného panelu ............................................................... 18
Pripojenie k televízoru ........................................................................................... 19
Diaľkový ovládač ................................................................................................... 20
Systém menu nastavenia – časť DVD .................................................................. 21
Prehrávanie MP3 . ................................................................................................. 24
Prehrávanie obrazových CD Kodak ...................................................................... 24
Systém menu nastavení – časť DVB .................................................................... 25
Riešenie problémov . ............................................................................................. 29
Technické špecifikácie ........................................................................................... 30
Znázornenie čelného a zadného panelu
Čelný panel
1.
2.
3.
4.
TANIER DISKU
SENZOR DIAĽK. OVLÁDANIA
LED DISPLEJ
KONEKTOR USB
5.
6.
7.
8.
TLAČIDLO OTEVRÍT/ZAVRÍT
TLAČIDLO PREHRÁVANIE/PAUZA
STOP
HLAVNÝ VYPÍNAČ
SK - 18
SK
Zadný panel
1.
2.
3.
4.
VSTUP RF
SMYČKA RF
VÝSTUP HDMI
VÝSTUP SCART
5. CVBS
6. KOAXIÁLNY VÝSTUP
7. SIEŤOVÝ KÁBEL
Pripojenie k televízoru
SK - 19
DiaľKový ovláDač
1) VCR
2) OTVORIŤ/ZATVORIŤ
3) PREHRÁVANIE/PAUZA
4) PREDCHÁDZAJÚCE
5) STOP
6) NASLEDUJÚCE
7) ZDROJ
8) K+/K9) HLASITOSŤ+/10) NÁVRAT/VÝSTUP
11) POMALY
12) Prejsť na
13) numerické tlačidlá
14) AUDIO
15) TITULKY
16) MENU
17) UHOL
18) NAHRÁVANIE
19) TV/RÁDIO
20) POHOTOVOSŤ NÉ REŽIM
21) stlmiť
22) PREVÍJANIE SPÄŤ
23) PREVÍJANIE VPRED
24) NASTAVENIE
25) OK
26) INFO
27) TITUL/TTX
28) PROGRAM
29) A-B
30) OPAKOVAŤ
31) EPG
32) OBĽÚBENÉ
poznámka:
1. V tomto návode sa používajú šípky „“ „“ „“ „“ ako znázornenie smerových tlačidiel
diaľkového ovládača.
2. Ak chcete použiť niektorú funkciu diaľkového ovládania, musíte najprv zapnúť DVD prehrávač hlavným vypínačom.
3. Niektoré z tlačidiel majú viac funkcií. Funkciu pred lomítkom možno používať v režime DVD,
funkciu za lomítkom v režime DVB.
SK - 20
SK
Systém menu nastavenia – časť DVD
POZNÁMKA:
V nastavení DVD a nastavení systému:
Ak stlačíte SETUP v nastavení DVD a v nastavení systému pri prehrávaní disku, nemusia byť
niektoré možnosti platné.
Všeobecné kroky v menu nastavení
V režime DVD stlačte tlačidlo STOP a potom stlačte tlačidlo SETUP. Objaví sa hlavné menu
nastavenia.
A. Nastavenie DVD – nastavenie jazyka
Tlačidlami DOĽAVA/DOPRAVA prejdite a vstúpte do nastavení
DVD. Na obrazovke sa objaví možnosť Nastavenie DVD –
Nastavenie jazyka.
1.MENU
Označte možnosť MENU a pomocou tlačidla OK a tlačidi-
el HORE / DOLE zvoľte požadovaný jazyk menu. Potvrďte tlačidlom OK. Pokiaľ je na prehrávanom disku zvolený jazyk k dispozícii, menu sa zobrazí v tomto jazyku.
Poznámka: Pokiaľ nie je vami požadovaný jazyk k dispozícii, bude sa prehrávať pôvodný jazyk disku.
2. AUDIO
Označte možnosť AUDIO a pomocou tlačidla OK a tlačidiel HORE / DOLE zvoľte požadovaný jazyk pre audio.
Potvrďte tlačidlom OK. Pokiaľ je na prehrávanom disku zvole-
ný jazyk k dispozícii, bude zvuk v tomto jazyku.
3. TITULKY
Označte možnosť TITULKY a pomocou tlačidla OK a tlačidiel HORE / DOLE zvoľte požadovaný jazyk pre titulky. Potvrďte tlačidlom OK. Pokiaľ je na prehrávanom disku zvolený jazyk k dispozícii, titulky sa zobrazia v tomto jazyku.
B. Nastavenie DVD – audio nastavenie
Tlačidlami HORE / DOLE označte na obrazovke možnosť Audio
nastavenie.
1. DIGITÁLNY VÝSTUP
K dispozícii sú tri režimy: SPDIF/RAW, SPDIF/PCM a VYPNUTO.
2.MIEŠANIE (DOWNMIX)
K dispozícii sú dva režimy, a to LO/RO a LT/RT.
SK - 21
C. Nastavení DVD – užívateľské nastavenie
Tlačidlami HORE / DOLE označte na obrazovke možnosť Užívateľské nastavenie.
1. RODIČOVSKÁ KONTROLA
Rodičovská kontrola má osem úrovní: pre deti, Prístupný, Doporučená prítomnosť rodičov, niektoré scény môžu byť nevhodné
pre deti do 13 rokov, Mládež do 17 rokov musia mať sprievod
rodičov, niektoré scény môžu byť nevhodné pre deti do 17 rokov,
prístupné od 17 rokov , pre dospelých. Disky prvej úrovne sú
prístupné bez rozdielu veku a disky ôsmej úrovne sú len pre
dospelých.
Pokiaľ chcete zmeniť nastavenia rodičovskej kontroly, zadajte
kontrolnú položku veku užívateľa a potom vložte štvormiestne
číselné heslo. Východiskovým heslom je 6666 (pokiaľ používate
tento prehrávač prvýkrát, vložte toto heslo). Pokiaľ bude vstupný
kód potvrdený, objaví sa menu nastavenia úrovne.
Pomocou kurzora zvoľte úroveň a tlačidlom OK ju potvrďte a
uložte do pamäte.
2.ZNAČKA UHLU
U tejto položky sú k dispozícii dve voľby, a to Zapnuté a Vypnuté.
Pokiaľ sa pri zapnutom režime prehráva disk, ktorý obsahuje
záber natočený z viacerých uhlov, môžete pomocou tlačidla
ANGLE na diaľkovom ovládači prepínať medzi rôznymi uhlami sledovania scény.
D. Nastavenie DVD – Ukončiť
Tlačidlami HORE / DOLE označte na obrazovke možnosť UKONČIT. V nastavení DVD
– Ukončiť sa voľbou možnosti Ukončiť vrátite do hlavného nastavenia DVD.
1. DVD režim nastavenie systému
Po stisnutí tlačidla SETUP sa na obrazovke objaví hlavné menu nastavenia DVD. Potom pomocou tlačidiel HORE / DOLE označte možnosť nastavenia systému.
e. Menu nastavenia systému – nastavenie jazyka
Pomocou tlačidiel HORE / DOLE sa môžete pohybovať v nastavení systému a voľbu potvrdiť tlačidlom OK. Na obrazovke objaví
Menu nastavenia systému - Možnosti nastavenia jazyka. V menu
nastavenia systému - nastavenie jazyka môžete nastaviť možnosť zobrazenia na obrazovke OSD.
1.Jazyk zobrazenia na obrazovke OSD
Označte možnosť JAZYK OSD a pomocou šípkových tlačidiel
zvoľte požadovaný jazyk OSD. Potvrďte tlačidlom ENTER a
OSD sa zobrazí vo zvolenom jazyku.
2. KÓDOVANIE
Označte možnosť KÓDOVANIE a tlačidlom OK a HORE / DOLE
zvoľte podporovaný jazyk titulkov pri prehrávanie médií vo formáte MPEG-4.
SK - 22
SK
F. Menu nastavenie systému – nastavenie zobrazenia
Šípkovým tlačidlom DOLE označte na obrazovke možnosť
Nastavenia.
1. TV štandard
Podľa farebného systému vášho televízora môžete zvoliť TV štandard.
2. TYP zobrazenie
Podľa typu zobrazenia môžete voliť medzi 4:3 PS, 4:3 LB ;
alebo 16:9.
3.VIDEO VÝSTUP
Podľa výstupného konektoru televízora môžete voliť medzi CVBS a RGB.
4.Rozlíšenie HDMI
Môžete voliť medzi 480i, 480p, 576i, 576p, a. t. ď.
G. Menu nastavenia systému – Preferencie
Pomocí tlačidiel HORE / DOLE označte na obrazovke možnosť
Preferencie.
1.Zmena PIN
Východiskovým heslom je 6666.
2.Predvolený typ
V možnostiach predvoleného typu môžete voliť medzi REŽIM
DVD, REŽIM DVB, REŽIM USB, REŽIM voľby užívateľa a
REŽIM typu poslednej činnosti.
POZNÁMKA: Pokiaľ v predvolenom type zvolíte REŽIM DVB,
vstúpi prístroj pri ďalšom zapnutí priamo do režimu DVB bez
opätovného zobrazenia zoznamu zdrojov.
3.Automatické prepnutie do pohotovostného
stavu
Môžete zvoliť zapnuté. Systém sa prepne do pohotovostného
režimu po 3 hodinách nečinnosti.
4.Predvolené
Možností predvoleného nastavenia je OBNOVIŤ nastavenia z
výroby, čím bude prehrávač pracovať v predvolenom nastavení z
výroby.
5.Informácie o systéme
Informácie o systéme zahŕňajú model, hardware, software a
dátum.
SK - 23
Prehrávanie MP3
Pokiaľ je vložený disk s MP3, zobrazí sa nasledujúca obrazovka:
Pomocou tlačidiel HORE / DOLE zvoľte súbor v okamžiku, keď sa v okne objaví kurzor. Súbor
vybraný kurzorom prehráte stlačením SELECT.
Pomocou tlačidiel DOĽAVA / DOPRAVA môžete prepínať medzi oknom adresára a oknom súboru.
Poznámka: Prehrávač nebude správne fungovať, ak:
1. Disk je silne poškrabaný, poškodený alebo znečistený.
2. Disk nie je finalizovaný.
3. Prehrávač nepodporuje nahrávací formát.
Prehrávanie obrazových CD Kodak
•
•
•
•
•
U obrázkov môžete pre prezentáciu nastaviť prechodový režim.
Prehrávanie zastavíte stisnutím tlačidla PAUSE.
Pomocou tlačidiel  alebo  si môžete prezrieť predchádzajúci alebo nasledujúci obrázok.
Pokračovanie prezentácie spustíte tlačidlom PLAY.
Stlačením tlačidla STOP sa vrátite do hlavného menu.
OTÁČANIE OBRÁZKOV
• Pomocou ŠIPKOVÝCH tlačidiel ( ,  ,  , ) môžete obrázkom ľubovoľne otáčať.
Funkcia zväčšenie a zmenšenie (ZOOM):
Tento prehrávač má funkciu zväčšenie aj zmenšenie a funkciu pohybu vo zväčšenom obrázku.
Postupnými stlačeniami tlačidla ZOOM sa bude obraz zväčšovať / zmenšovať nasledovne:
Poznámka: Pri použití funkcie ZOOM sú nedostupné funkcie nastavenia prechodov a otáčania
obrázku. Vypnutie funkcie ZOOM: Stlačte tlačidlo ZOOM a stisnutím PLAY sa vrátite do normálneho zobrazenia prezentácie s prechodmi.
SK - 24
SK
Systém menu nastavenia – časť DVB
1.Prvá inštalácia
Po správnom prevedení všetkých pripojení zapnite televízor. Uistite sa, že je prijímač pripojený
k sieti a tlačidlom POWER ho zapnite. Potom prepnite tlačidlom SOURCE na príjem DVB.
Tlačidlo SOURCE sa používa na prepínanie medzi režimami DVD, DVB a USB.
Pokiaľ používate prijímač prvýkrát, zobrazí sa menu Prvá inštalácia a prevedie vás prvým
nastavením.
Nastavenie dokončite pomocou diaľkového ovládača.
A. V menu Prvej inštalácie zvoľte ÁNO a pokračujte stlačením tlačidlá OK na diaľkovom ovládači.
B. Zadajte svoje regionálne nastavenie vrátane Krajiny, Jazyka a Časovej zóny. Pokračujte
stisnutím tlačidla NEXT.
C. Automatické vyhľadanie kanálov spustíte voľbou Áno.
D. Vyčkajte na dokončenie vyhľadávania.
Ak chcete vyhľadávanie zastaviť, stlačte tlačidlo EXIT. Do tej doby sa nájdené kanály
uložia.
SK - 25
E. Po dokončení sa automaticky uloží všetky aktívne kanály.
Začne sa prehrávať posledný nájdený kanál.
2.Režim DVB hlavného menu
Po stlačení tlačidla SETUP sa na obrazovke objaví hlavné menu nastavenia DVB. Potom pomocou tlačidiel DOĽAVA / DOPRAVA označte možnosť DVB menu.
A. tlačidlom HORE / DOLE sa pohybujte po menu DVB a tlačidlom ENTER vstúpte do mož-
nosť DVB menu - Zoznam programov. Na obrazovke sa objaví možnosť Zoznamu progra-
mov.
1.TV Program
Tlačidlom DOPRAVA označte možnosť TV program. Potom stlačením tlačidlá OK vstúpte do možností TV programu, ktoré sa objavia na obrazovke.
Všetky aktívne kanály sa zobrazia v Zozname programov
Vyberte kanál a stlačte tlačidlo DOPRAVA. Zobrazí sa menu pre editáciu, ktoré vám umožnia vytvoriť si vlastnú skupinu obľúbených kanálov, uzamykať kanály, presúvať ich alebo mazať.
2. Hudobný program
Tlačidlami HORE / DOLE označte Hudobný program. Potom vstúpte stisnutím tlačidla OK do možností Hudobného programu, ktoré sa objaví na obrazovke.
POZNÁMKA: Možnosti Hudobného programu sú rovnaké ako u TV programu.
3. Triedenie
Tlačidlami HORE / DOLE označte možnosti Triedenie. Môžete vyberať medzi triedením kanálov podľa názvu, servisného ID a čísla kanálu.
SK - 26
SK
Tlačidlami HORE / DOLE sa presuňte na DVB menu – možnosť Vyhľadávanie programov, ktorá
sa objaví na obrazovke.
V DVB menu - Vyhľadávanie programov môžete nastaviť možnosti Automatické vyhľadávanie
alebo manuálne vyhľadávanie.
1.Automatické vyhľadávanie
Vyberte možnosti automatického vyhľadávania. Táto operácia je rovnaká ako u Prvej inštalácie.
2.Manuálne vyhľadávanie
Pokiaľ po automatickom vyhľadávaní niektoré kanály chýbajú alebo chcete pridať nove vysielané kanály, môžete pre nájdenie požadovaných kanálov použiť funkciu Manuálne vyhľadávanie. Pokiaľ chcete manuálne vyhľadať požadovaný kanál, musíte poznať jeho parametre, napríklad číslo kanálu. Po nájdení kanálu sa kanál pridá do aktuálneho zozna
mu kanálov.
A. Vstúpte do menu Manuálneho vyhľadávania cez Hlavné menu > Vyhľadávanie programov >
Manuálne vyhľadávanie.
B. V poli Číslo kanálu špecifikujte príslušné číslo kanálu pomocou tlačidiel HORE / DOLE.
Zadajte svoju voľbu, hodnota frekvenciu a pásmo sa podľa toho zmení.
C. Voľbou OK spustíte manuálne vyhľadávanie.
D. Pokiaľ nie je nájdený žiadny signál, objaví sa správa oznamujúca, že nie je signál. Inak sa
nájdený kanál uloží a pridá k aktuálnemu zoznamu kanálov.
1.Krajina
V možnostiach Krajina môžete voliť medzi krajinami, napríklad Anglicko, Nemecko, Tali-
ansko, Francúzsko, Španielsko, a. t. ď.
2.Jazyk
Tlačidlom HORE / DOLE označte možnosti Jazyka. Potom stlačením tlačidla ENTER vstúpite do nastavenia jazyka.
1. a 2. audio: Táto možnosť umožňuje vybrať prvú a druhú voľbu jazyka pre audio. Pokiaľ nie je vo vysielanom programe k dispozícii žiadny z vami vybraných jazykov, použije sa hlavný jazyk programu.
Titulky: Umožňuje zvoliť jazyk pre titulky. Pokiaľ nie je vo vysielanom programe k dispozí-
cii žiadny vami vybraný jazyk, použije sa hlavný jazyk programu. Ukončiť: Do nastavenia systému sa vrátite voľbou možnosti Ukončiť.
3.Použitie GMT
Umožňuje aktivovať používanie Greenwichského hlavného času (GMT). Pokiaľ pozná-
te zónu GMT vašej polohy, nastavte používanie GMT na ZAPNUTĚ a zvoľte príslušnú časovú zónu.
Ak chcete radšej nastaviť čas manuálne, nastavte používanie GMT na VYPNUTÉ
a potom manuálne nastavte dátum a čas.
4. Časová zóna
Zvoľte príslušnú časovú zónu tak, aby sa správne zobrazil miestny čas. Ako EPG, tak aj programovanie systému potrebujú správne nastavenie časovej zóny.
SK - 27
5.Programovanie systému
Tlačidlami HORE / DOLE označte možnosti Programovanie systému a potom stisnutím tlačidla OK vstúpte do nastavenia Programovania systému.
Táto funkcia umožňuje prijímaču automaticky sa zapnúť a naladiť na dopredu určený kanál na dopredu určený časový úsek. Možno naprogramovať až 10 úloh.
a. V programovacej tabuľke zvoľte pomocou tlačidiel HORE / DOLE úlohu
a pomocou tlačidiel DOPRAVA/DOĽAVA prepnite medzi Neaktívny a Aktívny.
b. Tlačidlom OK vstúpte na stránku podrobností.
c. Podľa požiadaviek preveďte nasledujúce nastavenie. Pomocou tlačidiel HORE / DOLE sa pohybujte medzi položkami nastavenie, pomocou tlačidiel DOPRAVA/DOĽAVA pre-
pínajte medzi dostupnými voľbami a číselnými tlačidlami zadajte číselné hodnoty.
Režim: Môžete úlohu opakovať zadaním frekvencie opakovania, a to Raz, Denne alebo Týždenne. Alebo môžete úlohu zrušiť voľbou Stop.
Čas spustenia a ukončenia: Zadajte čas začiatku a konca, kedy sa prijímač automaticky zapne a vypne.
Typ kanálu: Zvoľte požadovaný TV alebo rozhlasový kanál.
Číslo kanálu: Zvoľte kanál, ktorý sa má v naprogramovanom čase prehrávať.
d. Po dokončení nastavení zmeny uložte tlačidlom SETUP alebo EXIT.
6. Nastavenie videorekordéra
1. Nahrávacie preferencie: Užívateľ môže zmeniť režim nahrávania jedným tlačidlom a dĺžku prednastavenej doby nahrávania.
2. Nahrávacie zariadenie:
V tomto menu: Užívateľ môže zmeniť rozdelenie zariadenia USB, prezerať informácie o zariadení USB a formátovať oddiely USB.
POZNÁMKA: Majte prosím na pamäti, ŽE Formátovacie OPERÁCIE môžu vyma-
zať všetky súbory V AKTUÁLNOM ODDIELY, PRETO pred formátovaním SÚBO-
RY zálohujte.
3. Moje nahrávka
Stlačte tlačidlo SOURCE a vyberte položky Moje nahrávania.
V tomto menu môže používateľ sledovať a mazať zoznam nahratých programov na zariadení USB.
SK - 28
SK
Ostatné
Riešenie problémov
Skôr ako sa obrátite na zákaznícku podporu, prejdite si možné riešenie problému v nasledujúcej
tabuľke. Ak máte podozrenie na poruchu, ihneď DVD prehrávač vypnite. Vytiahnite ho zo zásuvky a skontrolujte, či má prehrávač obvyklú teplotu alebo či sa z neho nedymí.
Problém
Pohotovostná kontrolka
nesvieti
Možná príčina
Sieťový kábel je odpojený
Hlavná poistka je spálená
Anténa je odpojená
Anténa je poškodená
Nenájdený signál
Ste mimo dosah digitálneho
signálu
Prístroj je prepnutý na kanál
Nie je zvuk
digitálneho teletextu
V obraze sa objavujú mozaiAnténa je možno nekompatikové časti alebo obraz zamŕza bilná
Oznámenie o zakódovanom
Kanál je zakódovaný
kanále
Čo robiť
Skontrolujte sieťový kábel
Skontrolujte poistku
Skontrolujte kábel antény
Skontrolujte anténu
Overte u predajcu
Nalaďte iný kanál
Skontrolujte anténu
Zvoľte iný kanál
Zrušte zámok kanálov opätovným naladením všetkých
kanálov
Prijímač je vypnutý
Zapojte a zapnete prijímač
Diaľkový ovládač nie je správ- Namierte diaľkový ovládač na
ne namierený
čelný panel
Pred čelným panelom je preDiaľkový ovládač je bez odoOdstráňte prekážky
kážka
zvy
Batérie diaľkového ovládača
Skontrolujte polaritu batérii
sú vložené nesprávne
Batérie diaľkového ovládača
Vymeňte batérie diaľkového
sú vybité
ovládača
Signál antény možná prePo presunutí prijímača do inej chádza cez distribučný sysmiestnosti nie je možné nájsť tém, ktorý môže redukovať
Skúste priamy signál z antény
digitálny príjem
digitálny signál, ktorý teraz
prijímač prijíma.
Uistite sa, že disk nie je zakrivený, poškodený alebo zdeformovaný.
Zobrazuje je sa BAD DISC
Uistite sa, že disk nie je silne znečistený alebo poškodený.
(Špatný disk)
Uistite sa, že formát disku je kompatibilný s prehrávačom.
Skontrolujte, či sa nepokúšate prehrať softwarové CD. Pokiaľ
áno, reštartujte prehrávač.
Zobrazuje sa NO DISC (Žiad- Uistite sa, že na tanieri je vložený disk.
ny disk)
Uistite sa, že disk nie je vložený obrátene.
Zabudnutý kód uzamknutia
kanálu
Ďalšie možné príčiny problémov:
Statické výboje alebo iné vonkajšie rušenia môžu spôsobiť, že DVD prehrávač prestane fungovať. Pokiaľ k tomu dôjde, vytiahnete elektrickú zástrčku zo zásuvky a opäť ju zapojte. Pokiaľ
problém pretrváva, odpojte opäť zariadenie zo zásuvky a obráťte sa na zákaznícku podporu
alebo opravovňu.
SK - 29
Technické špecifikácie
Položka
Špecifikácie
Tuner
Kmitočtový rozsah
Demodulácia
Konektory
Vstupná impedancia
Vstupná úroveň signálu
Šírka pásma
Demodulátor
Modulácia OFDM
Prenášané pakety
Ochranný interval
Vstup RF
Slučka antény RF
SCART televízoru
SCART videorekordéru
KOAXIÁLNY
Napájanie
Displej
Výstupný port
Vstup
Príkon
Modul dekodéru
Rozlíšenie
Pomer strán
Dekódovanie
Ostatní
Video
Audio
Vyhovuje norme
Zvukový režim
VHF: 174MHz to 230MHz
UHF: 470MHz to 862MHz
75 ohmov nesymetricky
-78 až -25 DBM
7/8 MHz
COFDM
2K, 8K FFT, SFN and MFN
2K/8K
1/4, 1/8, 1/16, 1/32
IEC 169-2 samičí konektor
IEC 165-2 samčí konektor
Kompozitní video (CVBS),
RGB, audio L/R
Kompozitní video, audio L/P
RCA, pre digitálny zvukový
výstup SPDIF
HDMI
100 - 240V ~ 50/60Hz
15 W max.
PAL, NTSC
720 x 576 (PAL);
720 x 480 (NTSC)
4:3 (Letterbox, Pan & Scan),
16 :9
MPEG2 Transport [email protected]
MPEG2 audio vrstva I a II
ETSI EN 300 744 DVB-T
Pravý, ľavý, stereo
Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu technickej špecifikácie výrobku.
SK - 30
SK
VAROVANIE: NEVYSTAVUJTE SPOTREBIČ DAŽĎU ALEBO VLHKOSTI, ABY STE
PREDIŠLI VZNIKU POŽIARU ALEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM. PRED
OPRAVOU ALEBO VŽDY, KEĎ SPOTREBIČ NEPOUŽÍVATE, VYPNITE HO ZO
ZÁSUVKY V PRÍSTROJI NIESÚ ŽIADNE ČASTI OPRAVITEĹNÉ SPOTREBITEĹOM.
VŽDY SA OBRACAJTE NA KVALIFIKOVANÝ AUTORIZOVANÝ SERVIS. SPOTREBIČ JE POD
NEBEZPEČNÝM NAPÄTÍM.
Informácie o ochrane životného prostredia
Urobili sme to najlepšie pre zníženie množstva obalov a zaistili sme ich jednoduché rozdelenie
na 3 materiály: lepenka, papierová drť a roztiahnutý polyetylén. Tento prístroj obsahuje materiáli, ktoré môžu byť po demontáži špecializovanou spoločnosťou recyklované. Dodržujte prosím
miestne nariadenia týkajúce sa nakladania s baliacimi materiálmi, vybitými batériami a starým
zariadením.
Likvidácia starého elektrozariadenia a použitých batérií a akumulátorov
Tento symbol na výrobku, jeho príslušenstve alebo na jeho obale označuje, že
s výrobkom nesmie byť nakladané ako s domácim odpadom. Po skončení životnosti odovzdajte prosím výrobok alebo batériu (ak je priložená) v príslušnom
mieste spätného odberu, kde bude vykonaná recyklácia tohto elektrozariadenia
a batérií. V Európskej únii a v ostatných európskych krajinách existujú miesta
spätného odberu odslúženého elektrozariadenia. Tým, že zaistíte správnu likvidáciu výrobku, môžete predísť možným negatívnym následkom pre životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré sa môže v opačnom prípade prejaviť ako dôsledok nesprávnej
manipulácie s týmto výrobkom alebo batériou, alebo akumulátorom. Recyklácia materiálov
prispieva k ochrane prírodných zdrojov. Z tohto dôvodu prosím nevyhadzujte odslúžené elektrozariadenie a batérie / akumulátory do domového odpadu.
Informácie o tom, kde je možné odslúžené elektrozariadenie alebo použité batérie, či akumulátory zadarmo odložiť, získate u vášho predajcu, na obecnom úrade alebo na webe www.sewa.
sk.
Firma ELEKTROSPED, a.s. je registrovaná u kolektívneho systému SEWA, a. s.
pod registračným číslom EZ 0000213 (pre recykláciu batérií a akumulátorov).
SK - 31
Please read this User Manual carefully to ensure proper use of this product and keep this
manual for future reference.
Important Safety Instructions
Read these instructions.
Keep these instructions.
Heed all warnings.
Follow all instructions.
Do not use this apparatus near water.
Clean only with dry cloth.
Do not block any ventilation openings, install in accordance with the instructions.
Do not install near any heat sources such as radiations, heat registers, stoves, or other
apparatus (including amplifiers) that produce heat.
9. Do not defeat the safety purpose of the polarized plug. If the provided plug does not fit into
your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
10. Protected the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs,
convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
11. Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
12. Unplug this apparatus during lighting storms or when unused for long periods of time.
13. Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus
has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has
been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to
rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.
14. Mains plug is used as the disconnect device, the disconnect device shall remain readily
operable.
15. The ventilation should not be impeded by covering the ventilation openings with items, such
as newspapers, table-cloth, curtains, etc.
16. No naked flame sources, such as lighted candles, should be placed on the apparatus.
17. Attention should be drawn to the environmental aspects of battery disposal.
18. The use of apparatus in moderate climate.
19. The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and that no objects filled
with liquids, such as vases, shall be placed on the apparatus.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
WARNING: To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain
or moisture.
WARNING: The batteries shall not be exposed to excessive heat such as sunshine,
fire or the like.
EN - 32
EN
The symbol indicates that dangerous voltages constituting a risk of electric shock are
present within this unit.
The symbol indicates that here are important operating and maintenance instructions
in the literature accompanying this unit.
The symbol indicates that this product in corporates double insulation between
hazardous mains voltage and user accessible parts. When servicing use only identical
replacement parts.
The USB memory stick should be plug in the unit directly. USB extension cable should not be
used to avoid failing of data transferring and interference caused.
The electrostatic loads may cause malfunction. The user needs to reset the unit if this
is the case.
Table of Contents
Front panel and Rear pane illustration ..................................................................
Connecting to a TV Set .........................................................................................
Remote Control .....................................................................................................
The setup menu system - DVD part ......................................................................
MP3 Playback .......................................................................................................
Kodak picture CD Playback . .................................................................................
The setup menu system - DVB part ......................................................................
Troubleshooting . ...................................................................................................
Specifications ........................................................................................................
Front panel and Rear pane illustration
Front panel
1.
2.
3.
4.
CABIN DOOR
REMOTE CONTROL SENSOR
LED
USB JACK
5.
6.
7.
8.
OPEN/CLOSE BUTTONU
PLAY/PAUSE BUTTON
STOP
POWER
EN - 33
33
34
35
36
39
39
40
44
45
Rear panel
1.
2.
3.
4.
RF IN
RF LOOP THROUGH
HDMI OUT
SCART OUT
5. SCART IN
6. COAXIAL OUT
7. MAINS CABLE
Connecting to a TV Set
EN - 34
EN
remoTe ConTrol
1) VCR
2) OPEN/CLOSE
3) PLAY/PAUSE
4) PREV
5) STOP
6) NEXT
7) SOURCE
8) CH+/CH9) VOL+/VOL10) RETURN/EXIT
11) SLOW
12) GOTO
13) Number Key
14) AUDIO
15) SUBTITLE
16) MENU
17) ANGLE
18) RECORD
19) TV/RADIO
20) STANDBY
21) MUTE
22) REV
23) FWD
24) SETUP
25) OK
26) INFO
27) TITLE/TTX
28) PROGRAM
29) A-B
30) REPEAT
31) EPG
32) FAVORITE
note:
1. In this manual, ““ ““ ““ ““ will be used to represent different navigation arrows
on the remote respectively.
2. In order to operate any of the remote functions, you must first press the Power button
on the DVD player.
3. Some of the keys is multiple key. Function before/can be used in DVD mode, after/can be
used in DVB mode.
EN - 5
The setup menu system - DVD Part
NOTE:
In the DVD setup and System setup.
If you press [SETUP] into the DVD setup and System setup when playing disc,
the some options has no effect.
General Steps of setup menu
In the DVD mode, Press the [STOP] button or open mode, Then press [SETUP] button,
the main setup menu appears.
A. DVD Setup - language Setup
Press the [LEFT/RIGHT] button move on the DVD setup
and to enter.
The DVD Setup-lanuage Setup option appear the screen.
1.MENU
Highlight the MENU option, and press the [OK] and [UP/
DOWN] buttons to choose the menu language you prefer.
Press [OK] to confirm.
If the disc you are playing has that Language availabel.
It will display the menu in the language.
Notes: If your preferred language is not availabel, the discs
default language will be played.
2. AUDIO
Highlight the AUDIO option, and press the [OK] and [UP/
DOWN] button to choose the audio language you prefer.
Press [OK] to confirm. If the disc you are playing has that
language available, it will output the language.
3.SUBTITLE
Highlight the SUBTITLE option, and press the [OK] and [UP/
DOWN] button to choose the subtitle language you prefer.
Press [OK] to confirm. If the disc you are playing has that
language available, it will display subtitles in that language.
B. DVD Setup-Audio Setup
Press [UP/DOWN] button to highlight the Audio Setup option
on the screen.
1. DIGITAL OUT
There are three modes: SPDIF/PCM, SPDIF/RAW
and OFF.
2. DOWNMIX
There are two modes, one is LO/RO,
one is LT/RT.
EN - 36
EN
C. DVD Setup - Custom Setup
Press the [UP/DOWN] button to highlight the Custom Setup
option on the screen.
1.PARENTAL CTRL
Parental Ctrl:1,2; G,3; G,4; PG13; 5, 6; R,7; NC17, 8 the eight
levels. The first level discs are open to people of ever age
and eight level only suitable for the adult. If you want to
change the parental ctrl setting, enter the users’ age control
item and then enter four digital password. The default
password is 6666 (if you are using this player for the first
time, just input this code). If the input code has been
confirmed, the level setting up menu will appear. Move
the cursor to choose the expected level and press [OK]
button to confirm and memory it.
2.ANGLE MARK
There are On and Off the two choices for this item.
If in the ON mode, when play a disc
which the content is multi-angle shot, you may press
the [ANGLE] button on the remote control to enjoy
the scene in different angles.
D. DVD Setup - Exit
Press the [UP/DOWN] button to highlight the EXIT option on the screen.
In the DVD Setup-Exit ,Choose the Exit option to return the DVD main Setup.
1. DVD Mode of System Setting
Press the [SETUP] button, the main setup menu appears the screen, then press
the [UP/DOWN] button to highlight the system setup.
e. System Setting Menu-language Setup
Press the [UP/DOWN] button move on the System setup
and press [OK] button. the System Menu - Lanuage Setup option
appear the screen. In the System Menu - Language Setup,
you can setup the OSD option.
1. OSD
Highlight the OSD LANGUAGE option, and press
the Arrow buttons to choose the OSD language you prefer.
Press <ENTER> to confirm, and it will display OSD in that
language.
2.ENCODING
Highlight the ENCODING option, and press the [OK]
and [UP/DOWN] button to choose the supported subtitle
language when playing MPEG-4 format media.
EN - 37
F. System setting Menu - Display Setup
Press the <DOWN> arrow button to highlight the Setup option
on the screen.
1. TV STANDARD
According to the Color System of the TV, you can choose
the TV Standard.
2. DISPLAY TYPE
According to the Display type, you can choose 4:3PS, 4:3LB
or 16:9.
3.VIDEO OUTPUT
According to the output jack of TV set, you can choose CVBS
or RGB.
4.HDMI RESOLUTION
You can choose 480I, 480P, 576I, 576P and so on.
G. System setting Menu - Preference
Press [UP/DOWN] button to highlight the Preference option
on the screen.
1. CHANGE PIN
The default password is 6666.
2. DEFAULT TYPE
In the Default Type options, you can choose the DVD MODE,
DVB MODE, USB MODE, User Select MODE, Last operation
Type MODE.
Note: In the Default Type, If you choose the DVB MODE.
That next power on the PLAYER will direct enter DVB MODE,
no again display the SOURCE list.
3.AUTO STANDBY
You can choose on, The system will go to standby mode after
3 hours in idle state.
4. DEFAULT
The Default setup options are RESTORE factory setup, Let
your PLAYER work on the default state.
5.SYSTEM INFO
The system info includes model, HW, SW and Date.
EN - 38
EN
MP3 Playback
When a MP3 disc is loaded, the screen will display as follows:
Press [UP/DOWN] button to select the file when the cursor appears in the file window.
Press select to play the current file select by the cursor.
Press [LEFT/RIGHT] to switch between the directory window and the file window.
Note: The player will not functi on correctly under the following condition:
1. The disc is badly scratch ed, damaged or dirty.
2. The disc is not finalized.
3. The rec ordi ng format is not supported by the player.
Kodak picture CD Playback
•
•
•
•
•
You can set sideshow transition modes for any pictures.
Press PAUSE to stop playing.
Press  or  to see the previous or next picture.
Press PLAY to continue sideshow transitions.
Press STOP to return to root menu.
IMAGE ROTATION
• Press the DIRECTION button ( ,  ,  , ) to rotation the image as you prefer.
Zoom function:
This player provides both Zoom in /out and Zoom pan function. Press the ZOOM consecutively,
the picture will zoom in/out in turn as followings:
Note: During the ZOOM function, slideshow transitions and image rotation are disabled.
Q off: close zoom, press PLAY again to resume slideshow transition mode.
EN - 39
The setup menu system - DVB part
1.First Time Installation
After all the connections have been made properly, switch on your TV.
Make sure the receiver is connected to the mains and press [POWER] to switch
the receiver on. And then press the [SOURCE] button to switch to DVB reception.
The [SOURCE] button is used to switch between DVD, DVB and USB mode.
If you are using the receiver for the first time, a First Time Installation menu will be displayed
to guide you through the initial setup. Use the remote controller to finish the setup.
A. At the First time installation menu, select YES and press [OK] button on the remote
controller to proceed.
B. Enter your regional settings, include your Country, Language, Time Zone.
Then select NEXT to proceed.
C. Select Yes to start the automatic channel search.
D. Wait to complete the scanning. In case you want to stop the scanning, press
the [EXIT] button. The channels already found will still be stored.
EN - 40
EN
E. When finished, all active channels found will be stored automatically.
The last found channel will be played.
2.
DVB MODE OF MAIN MENU
Press the [SETUP button, the DVB main setup menu appears the screen, then press
the [LEFT/RIGHT] button to highlight the DVB Menu option.
- Press the [UP/DOWN] button move on the DVB Menu and to enter button to enter
the DVB Menu-Program list option, appear the screen.
1.TV Program
Press the [RIGHT] button to highlight the TV Program, Then press the [OK] button
to enter the TV program options, appear the screen. All active channels are listed
in the Program List. Select a channel and press the [RIGHT] botton, it will show a edit
menu to allow you to make your own favorite channel group, lock, move and delete
channels.
2. Music Program
Press the [UP/DOWN] button to highlight the Music Program, Then press the [OK]
button to enter the Music program options, appear the screen.
Note: This Music program options operation same the TV Program.
3. Sort
Press the [UP/DOWN] button to highlight the Sort options, yon can choose the channels
Sort style. As: By Name, By Service ID, By LCN.
EN - 41
Press [UP/DOWN] button move on the DVB Menu - Program Search option appear the screen.
In the DVB Menu-Program Search, you can setup the Automatic Search, Manual Search
options.
1.Automatic Search
Choose the Automatic Search options. This operation same the First Time Installation.
Refer to First time Installation.
2.Manual Search
If any channel is missing after auto search, or you want to add newly launched channels,
you can use Manual Search to scan the desired channels. To manually search
the target channel, you must know its parameters, e.g., the channel number.
After the channel is found, it is appended to the current channel list.
A. Enter the Manual Search menu via Main Menu > Program Search > Manual Search.
B. Specify the appropriate channel number in the Channel No field by press [UP/DOWN]
button. Enter your selection, the frequency and bandwidth values are changed accordingly.
C. Select [OK] button to start manual search
D. If no signal is found, a message indicating no signal will appear. Otherwise scanned channel
will be saved and appended to the current channel list.
1.Country
In the Country options, you can choose a kinds of the Countries. As: England, Germany,
Italy, France, Spain etc.
2.Language
Press [UP/DOWN] button to highlight the Language options, then Press the <ENTER>
button to into the Language setup.
1 st /2nd Audio: This option allows you to select your first and second choice
for the audio language. If neither of your selected language is available on the program
transmitted, the main language of the program will be used.
Subtitle: Allows you to select the subtitle language. If your selected language is not
available on the program transmitted, the main language of the program will be used.
Exit: you can choose the Exit options to return the System setting.
3.GMT usage:
Allows you to enable/disable Greenwich Mean Time (GMT) usage.
If you know the GMT time zone of your location, set GMT usage to ON and select an
appropriate time zone. If you prefer to set the time manually, select OFF in GMT usage
item and then manually select the date and time.
4. Time Zone
Select an appropriate time zone to display the local time correctly.
Both EPG and system schedule need a correct time zone setting.
EN - 42
EN
5.System Schedule
Press [UP/DOWN] button to highlight the System Schedule options, then Press the [OK]
button to into the System schedule setup. This feature allows the receiver
to automatically switch on and tune to a pre-specified channel for a pre-set length of time.
Up to 10 tasks can be scheduled.
a. In the Schedule panel, use the [UP/DOWN] key to select a task and use
[LEFT/RIGHT] key to switch between Inactive and Active.
b. Press [OK] to enter the detail page.
c. Enter the following settings as required. Use the [UP/DOWN] key to move between
setting items, the [LEFT/RIGHT] key to switch between available selections
and numeric keys to enter numeric value.
Mode: You can repeat the task by setting the frequency as Once, Daily or Weekly.
Or you can select Stop to disable the task.
Start and End Time: Enter the start and end time that automatically turns on and off
the receiver.
Channel Type: Select TV or radio channel as required.
Channel No: Select the channel to be played at scheduled time.
d. When the setting is done, press [SETUP] or [EXIT] to save
the changes.
6.PVR setting
1. Record Preferrence:User can change the mode of one button Recording
and the lenth of default Recording Period.
2. Recording Device:
In this Menu: User can change the partition of the USB device,view
the USB device information, and format the USB partition.
Note: PLEASE NOTICE THE FORMAT OPERATION WILL DELETE ALL THE FILE IN THE CURRENT PARTITION, SO BACKUP THE FILES FILES BEFORE FORMAT OPERATION.
3. My record
Press the [ source] buttom and select the [my record] item.
In this menu, user can watch and delete the record program list in the USB device.
EN - 43
Troubleshooting
If you experience problems with this receiver or its installation, in the first instance please
read carefully the relevant sections of this User Manual and this Troubleshooting section.
Problem
Standby light not lit
No signal found
No picture or sound
Mosaic blocks in picture or
picture freezes
Scrambled channel message
Possible cause
Mains lead unplugged
Mains fuse blown
Aerial is disconnected
Aerial is damaged/misaligned
Out of digital signal area
Tuned to digital teletext
channel
What to do
Check mains lead
Check fuse
Check aerial lead
Check aerial
Check with dealer
Aerial may not by compatible
Check aerial
Channel is scrambled
Select an alternative channel
Re-install channels to cancel
channel lock
Plug in and turn on receiver
Aim handset at front panel
Check for obstructions
Forgotten channel lock code
Receiver off
Handset not aimed correctly
Front panel obstructed
No response to remote control Remote control batteries are
inserted incorrectly
Handset batteries exhausted
After moving the receiver to
another room, find can´t
receive the digital reception
BAD Disc is displayed
No disc is displayed
Retune to another channnel
Check batteries direction
Replace remote control
batteries
The aerial feed may come
through a distribution system
Try a direct feed from the
which may reduce the digital
antenna
signal now received by the
receiver
Ensure the disc is not warped, damaged or deforemed.
Ensure the disc is not badly stained or damaged.
Ensure the disc format is compatible with player.
Please check whether you have tried to play a software CD.
If so, please restart the player.
Ensure you have put the disc on the tray.
Ensure the disc is not upside down.
Ensure the disc is not disorted, stained or scratched.
EN - 44
EN
Specifications
Item
Specification
Tuner
Frequency range
Demodulation
Input Impedance
Signal Input Level
Bandwith
Demodulator
OFDM Modulation
Packet Carries
Guard Interval
RF IN
RF Loopthrough
TV Scart
Connectors
Audio L/R
Coaxial
Output Port
Power
Display
Input
Consumption
Decoder module
Resolution
Aspect Ratio
Decoding
Others
Video
Audio
Compilance
Sound Mode
We reserve the right to change technical specifications.
EN - 45
VHF: 174MHz to 230MHz
UHF: 470MHz to 862MHz
75 Ohms unbalanced
- 78 ~ - 25DBM
7/8 MHz
COFDM
2K, 8K FFT, SFN and MFN
2K/8K
1/4, 1/8, 1/16, 1/32
IEC 169 - 2 female connector
IEC 165 - 2 male connector
Composite video (CVBS),
RGB, audio L/R
Composite video, audio L/R
RCA, for SPIDF digital audio
output
For file playback or software
upgrade
100 - 240V ~ 50/60Hz
15 W max.
PAL, NTSC
720 x 576 (PAL);
720 x 480 (NTSC)
4:3 (Letterbox, Pan & Scan),
16 :9
MPEG2 Transport [email protected]
MPEG Auio Layer I&II
ETSI EN 300 744 DVB-T
Compliance
Right, Left, Stereo
WARNING: Do not use this product near water, in wet areas to avoid fire or injury
of electric current. Always turn off the product when you don’t use it or before a revision. There aren’t any parts in this appliance which are reparable by consumer. Always
appeal to a qualified authorized service. The product is under a dangerous tention.
Old electrical appliances, used batteries and accumulators disposal
This symbol appearing on the product, on the product accessories or on
the product packing means that the product must not be disposed as household
waste. When the product/ battery durability is over, please, deliver the product
or battery (if it is enclosed) to the respective collection point, where the electrical
appliances or batteries will be recycled. The places, where the used electrical
appliances are collected, exist in the European Union and in other European
countries as well. By proper disposal of the product you can prevent possible
negative impact on environment and human health, which might otherwise occur as
a consequence of improper manipulation with the product or battery/ accumulator. Recycling of
materials contributes to protection of natural resources. Therefore, please, do not throw the old
electrical appliances and batteries/ accumulators in the household waste. Information, where
it is possible to leave the old electrical appliances for free, is provided at your local authority,
at the store where you have bought the product. Information, where you can leave the batteries
and accumulators for free, is provided to you at the store, at your local authority.
EN - 46
Poznámky / Notes:
Poznámky / Notes:
CZ
Záruční list
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
Na výrobek uvedený v tomto záručním listu je poskytována záruka po dobu 24 měsíců
od data prodeje spotřebiteli .
Záruka se vztahuje na poruchy a závady, které v průběhu záruční doby vznikly chybou
výroby nebo vadou použitých materiálů.
Výrobek je možno reklamovat u prodejce, který výrobek prodal spotřebiteli nebo
v autorizovaném servisu.
Při reklamaci je nutné předložit: reklamovaný výrobek, originální nákupní doklad, ve
kterém je zřetelně uveden typ výrobku a jeho datum prodeje spotřebiteli, případně tento
řádně vyplněný záruční list.
Záruka platí pouze tehdy, je-li výrobek používán podle návodu k obsluze a připojen na
správné síťové napětí.
Spotřebitel ztrácí nárok na záruční opravu nebo bezplatný servis v případě:
• zásahu do přístroje neoprávněnou osobou.
• nesprávné nebo neodborné montáže výrobku
• poškození přístroje vlivem živelné pohromy.
• používání výrobku pro jiné účely, než je obvyklé.
• používání výrobku k profesionální či jiné výdělečné činnosti.
• používání výrobku s jiným než doporučeným příslušenstvím
• nesprávné údržby výrobku
• nepravidelného čistění výrobků zejména v případě, kdy je závada způsobena zbytky
potravin, vlasů, domovního prachu nebo jiných nečistot.
• vystavení výrobku nepříznivému vnějšímu vlivu, zejména vniknutím cizích předmětů
nebo tekutin (včetně elektrolytu z baterií) dovnitř.
• mechanického poškození výrobku způsobeného nesprávným používáním výrobku nebo
jeho pádem
Pokud zboží při uplatňování vady ze strany spotřebitele bude zasíláno poštou nebo
přepravní službou, musí být zabaleno v obalu vhodném pro přepravu tak, aby se zabránilo
poškození výrobku přepravou.
Dovozce do ČR: HP TRONIC Ústí nad Labem, spol. s r. o., Prštné Kútiky 637, Zlín,
tel: 577 055 555
Aktuální seznam servisních středisek naleznete na: www.GoGEN.cz
Typ výrobku:
DXDP 362 DVBT
Datum prodeje:
C
Razítko a podpis prodávajícího:
Výrobní číslo:
SK
Záručný list
ZÁRUČNÉ PODMIENKY
Na výrobok uvedený v tomto záručnom liste je poskytovaná záruka na dobu 24 mesiacov
od dátumu predaja spotrebiteľovi.
Záruka sa vzťahuje na poruchy a chyby, ktoré v priebehu záručnej doby vznikli chybou
výroby alebo chybou použitých materiálov.
Výrobok je možné reklamovať u predajcu, ktorý výrobok predal spotrebiteľovi alebo
v autorizovanom servise.
Pri reklamácii je nutné predložiť: reklamovaný výrobok, originálny nákupný doklad,
v ktorom je zreteľne uvedený typ výrobku a jeho dátum predaja spotrebiteľovi pripadne
tento riadne vyplnený záručný list.
Záruka platí iba vtedy, ak je výrobok používaný podľa návodu na obsluhu a pripojený
na správne sieťové napätie.
Spotrebiteľ stráca nárok na záručnú opravu alebo bezplatný servis najmä v prípade:
• zásahu do prístroja neoprávnenou osobou.
• nesprávnej alebo neodbornej montáže výrobku
• poškodenia prístroja vplyvom živelnej pohromy.
• používania výrobku pre účely pre ktoré nie je určený.
• používania výrobku na profesionálne či iné zárobkové činnosti.
• používania výrobku s iným než doporučeným príslušenstvom
• nesprávnej údržby výrobku
• nepravidelného čistenia výrobku najmä v prípade, kedy je porucha spôsobená zvyškami
potravín, vlasov, domového prachu alebo iných nečistôt.
• vystavenia výrobku nepriaznivému vonkajšiemu vplyvu, najmä vniknutím cudzích
predmetov alebo tekutín (vrátane elektrolytu z batérií) dovnútra.
• mechanického poškodenia výrobku spôsobeného nesprávnym používaním výrobku
alebo jeho pádom
Pokiaľ výrobok pri uplatňovaní poruchy zo strany spotrebiteľa bude zasielaný poštou
alebo prepravnou službou, musí byť zabalený v obale vhodnom pre prepravu tak,
aby sa zabránilo poškodeniu výrobku prepravou.
Dovozca do SR: ELEKTROSPED, a.s., Bajkalská 25, 827 18 Bratislava
Aktuálny zoznam servisných stredísk nájdete na: www.GoGEN.cz
Typ prístroja:
DXDP 362 DVBT
Dátum predaja:
Výrobné číslo:
C
Pečiatka a podpis predajca:
Poznámky / Notes:
EN - 52
Download

Návod - Euronics