Metodológia Webinárov
Ver. 1.0
Video conference use for adult learning
project consortium:
Táto metodológia pre webinár verzia 1, bola pripravená ako súčasť “Webináru
2 Výučba – video – konferencia pre použitie na projekty vzdelávania dospelých,
spolufinancovaných programom celoživotného vzdelávania Leonardo da Vinci. Je
založená na projekte “Ako využiť on-line prenos v efektívnom vyučovacom procese”,
a výsledkoch dosiahnutých počas jeho implementácie.
Tento projekt bol implementovaný konzorciom pozostávajúcim z:
Management Observatory Foundation (FOZ)
HIC Slovakia s.r.o. (HIC)
EUROPROJECT (EP)
Nowoczesna Firma S.A. (NF)
analysis, consulting, interdisciplinary research (abif)
Autori:
Krzysztof Zieliński (FOZ)
Anna Jaruga (FOZ)
Reinhold Hofmann (HIC)
Teodora Marinova (EP)
Michal Plewczynski (NF)
Monira Kerler (abif)
V spolupráci s:
Marta Eichstaedt
Agnieszka Świątecka
ISBN: 978-83-63481-02-5
Varšava 2012
Webinar 2 Výučba – video-konferencia využívaná v rámci projektov vzdelávania dospelých
Webinar2learn.eu
3
Obsah
1. Úvod k webinárom
9
1.1. Čo je webinár 10
1.2. Pridružené termíny 11
1.3. Webináre v zábehu 12
1.4 Kľúčové črty webináru 13
1.5. Výhody a výzvy webinárov 14
1.5.1. Výhody 14
1.5.2. Výzvy 15
2. Technológia webinárov
17
2.1. Softvér webinárov 17
2.1.1. Funkcie 17
2.1.2. Zdroje 18
2.2. Požiadavky na technické vybavenie 19
2.3. Požiadavky na širokopásmové pripojenie / sieťové nároky 21
2.4. Formality webináru 21
2.4.1. Miesto 21
3. Organizovanie živého prenosu webinárov
25
3.1. Účel webináru 26
3.2 Oznámenie a zápis do webinárov 27
3.3 Roly 29
3.3.1 Úloha školiteľa vo webinári 29
3.3.2 Moderátor 35
3.3.3 Expert 37
3.3.4 Technická podpora / Technický expert 38
3.3.5 Typy poslucháčov 38
4. Plánovanie a príprava
41
4.1 Plánovanie prenosu 44
4.2 Príprava materiálov 47
4.3 Kontakt s účastníkmi 49
4.4 Celkový časový plán 52
4.5 Prezentácia 52
Obsah
5
5. Spustenie webináru/ webového semináru
55
5.1 Vytvorenie sociálnej interakcie 56
5.2 Hlas školiteľa 58
5.3 Angažujúce aktivity 58
6. Ukončenie webináru
65
6.1 Vyhodnotenie vyučovacieho pokroku a sprostredkovaných znalostí 65
6.1.1 Hodnotenie učebného efektu 66
6.1.2 Hodnotiace metódy a nástroje 67
6.2 Vyhodnotenie školenia 68
6.3 Postup po skončení školenia a zasielanie materiálov 71
7. Nahrávky z webináru
73
8. Glosár webinárových pojmov
Referencie
6
77
75
1. Úvod k webinárom
Etymológia
Pojem webinár je skratkou pre seminár šírený po sieti, prezentáciu, prednášku,
workshop alebo seminár, ktorý je šírený po sieti (web), konkrétne spojenie webu
a semináru, na popísanie špecifického typu webovej konferencie (Wikipedia1).
Online slovník Merriam-Webster poskytuje podobnú definíciu aj keď v užšom
význame slova: online prezentácia so vzdelávacím účelom, počas ktorej účastní
diváci môžu klásť otázky a predostrieť svoje komentáre.
Poniektorí argumentujú, že webináre sú jednosmerné, od prednášajúceho k publiku, s obmedzenou možnosťou interakcie. Preto je možno správnejšie označovať takéto jednosmerné prenosy ako online vysielanie. Samotné webináre sú viac
založené na spolupráci a zahŕňajú dotazovanie, priestor pre otázky a odpovede,
aby bola účastníkom umožnená plná účasť a spojenie medzi prednášajúcim
a publikom. V niektorých prípadoch môže prednášajúci pre účely vysvetlenia údajov prezentovaných na obrazovkách použiť štandardnú telefónnu linku, a obecenstvo môže reagovať cez svoje vlastné telefóny a zariadenia, čím je umožnený
väčší komfort. Existujú rôzne technológie určené pre webové konferencie, ktoré
už majú zabudovanú možnosť použitia zvukovej technológie VoIP (voice over
Internet protocol – hlas cez internetový protokol), pri ktorej môže celá komunikácia prebiehať po sieti. V závislosti od poskytovateľa služieb, môžu webináre
poskytovať funkciu skrytého, alebo anonymného užívateľa, čím umožnia, aby
jednotliví účastníci webináru o sebe navzájom nevedeli.
Krátka história
Nástroje pre konverzáciu v reálnom čase, ako napríklad IRC, sa objavili koncom
osemdesiatych rokov. Software pre konverzáciu po sieti a okamžité správy prišli v
polovici deväťdesiatych rokov. Prvá skutočná služba webového konferovania bola
poskytnutá spoločnosťou Starlight Networks („Online vysielanie”) prostredníctvom
produktu StarLive („aplikácia pre streamovanie služieb”), za ktorým nasledovali
1
Wikipedia sa považuje za jeden z najlepších zdrojov pre rýchlo sa meniace technológie.
1. Úvod ku webináromu
9
desiatky ďalších nástrojov pre webové konferencie, predovšetkým WebEx.
Ochranná známka termínu „webinár“ bola zaregistrovaná v roku 1998 Erikom R.
Korbom, ale bola ťažko obhájiteľnou a momentálne je priznaná Intercallu. Webové konferencovanie začalo systémom Plato, malým samostatným systémom,
ktorý podporoval jednu triedu terminálov pripojených k centrálnemu počítaču.
1.1. Čo je webinár
Webinár, ako definované pre účely tejto metodológie, je:
„Online seminár šírený cez web s prenosom obrazového a zvukového obsahu (
cez internet) z jedného zdroja konečnému počtu prijímateľov za účelom školenia“
Webinár sa môže uskutočňovať buď naživo, alebo môže byť nahraný a poskytnutý “na požiadanie”, čím sa divákovi poskytne flexibilita zúčastniť sa webináru
kedykoľvek si zažiada. Avšak, radšej ako vyžadovať obdobu uloženia si záznamu,
webinár využíva pokrokový obrazový stream priamo do užívateľovho počítača,
takže nevznikajú žiadne nároky na veľkosť pamäte koncového zariadenia, ani
nepríjemnosti so súbormi, ktoré by zostali po prenose.
Táto dostupnosť na požiadanie umožňujúca zdieľanie a distribuovanie nahrávky
webináru cez portál alebo databázu zohráva pre poslucháča dôležitú úlohu.
Znamená to, že obsah je účastníkovi vždy na dosah a súčasne má možnosť si
záznam neobmedzene prehrávať.
Kľúčovou črtou dobrého webináru sú interaktívne prvky – schopnosť odovzdať,
prijať a diskutovať o informácii. Interaktívna funkcia môže byť naplnená diskusnými fórami, online chatovými miestnosťami umiestnenými na rovnakej stránke
ako webinár. To taktiež umožní poslucháčom prebrať obsah v rámci tejto online
komunity, alebo ako v prípade živých diskusií, môžu prispieť priamo položením
otázky, alebo zdieľaním stanoviska. So zvyšujúcou sa úrovňou interaktivity –tým,
že sa poslucháčom umožní predkladať informácie do diskusie (či už textové,
grafické, zvukové, či vizuálne) – bude toto školenie pre nich pútavejšie, čím sa
dosiahnu lepšie učebné výsledky.
10
1.2. Pridružené termíny
o Webová konferencia
Webové konferovanie sa odvoláva na službu, ktorá umožňuje zdieľanie konferenčných podujatí so vzdialenými miestami. Predchodcom webových konferencií
je video-konferencia. Jednoducho povedané, video-konferencia je dvoj (alebo
viac) cestná výmena živých video vysielaní spájajúcich účastníkov webináru tak,
že vzdialení účastníci sa môžu nielen počuť, ale aj vidieť. Pred príchodom dnes
už bežných vysokorýchlostných internetových pripojení, boli signály prenášané
cez poin-to-point spojenie poskytnuté ISDN linkami.
Na druhej strane webové konferencovanie zahŕňa spojenie viacerých poslucháčov, alebo účastníkov do virtuálnej miestnosti alebo priestoru, kde je možné
zdieľať a vymieňať dokumenty. Pri webovom konferencovaní nie je živé video vysielanie povinné. Tu je viacero úrovní angažovania sa ako na strane prezentátora,
tak na strane publika / účastníkov. Pre účely tejto metodológie sme identifikovali
webové konferencovanie ako termín najpríbuznejší pojmu webinár.
Mnoho z prvkov spoločne tvoriacich webinár, sú zhodné s tými použitými pri
webovom konferencovaní. Webové konferencie sú používané vo svete obchodu
na vedenie porád medzi skupinami ľudí cez sieť ako internet. Počas takýchto
porád sa využíva softvér s funkciami podobnými ako pri webinári. Avšak, počas
web konferencie komunikácia má tzv. štruktúru všetci- všetkým, čo značí, že aj
keď poradu vedie jedna osoba, všetci účastníci majú rovnakú príležitosť zapojiť sa
v rovnaký čas. V mnohých prípadoch to znamená, že webová konferencia môže
nabrať formu porady, kde agenda je síce stanovená, no nie definitívna.
Webinár, ako opak webovej konferencie má trocha odlišnú štruktúru. Osoba,
ktorá vedie podujatie má príležitosť rozhodnúť, ktorému z účastníkov dať slovo
a kedy. Pojem webinár, ako ho rozumieme my, nezahŕňa podujatia majúce formu štandardných porád. Skôr má význam školenia, alebo edukačného prvku
a je bližší seminárom a workshopom, ktoré si vyžadujú striktnejšie dodržiavanie
plánu hodiny .
o Broadcasting vs Multicasting
Koncept on-line broadcastu je používaný na stanovenie formy webináru. Najčastejšie je broadcast prenosom obsahu z jedného miesta určený veľkej skupine
1. Úvod ku webináromu
11
poslucháčov/divákov v rôznych častiach sveta. Charakteristickou črtou broadcastu
je obmedzená interakcia medzi účastníkmi (obvykle sa nemôžu aktívne zapájať
do podujatia, nemôžu položiť otázku, či viesť diskusiu. Príkladom takéhoto online
broadcastu sú konferencie, koncerty, skupinové stretnutia či futbalové zápasy).
Multicasting na druhej strane je forma broadcastingu multimediálneho obsahu
cez sieť, rešpektujúca princíp, že obsah je najprv poslaný na server distribučnej
siete, ktorý to následne rozpošle rôznym divákom naraz. Toto riešenie je používané pre účely webinárov a umožňuje zaslanie viacerým ľuďom naraz, aj keby sa
jednalo o relatívne nízkorýchlostné pripojenie.
1.3. Webináre v zábehu
Použitiu tejto technológie vo výučbe je stále prisudzovaný začiatočnícky status,
aj keď je nárast jej použitia, rovnako ako spravodajstva a zábavy, v školskej praxi
obrovský. Takisto rastie množstvo školiteľov a učiteľov, ktorí sú stúpencami tejto
technológie. Potenciál, ktorým webináre disponujú v rámci školení, hlavne v oblasti vzdelávania dospelých a kontinuálneho profesného vzdelávania v malých
a stredných podnikoch, otvára obrovské trhy hlavne čo sa týka in house školení
zamestnancov, kde tradične by zamestnanci boli vyslaní na niekoľkodňové školenie, samozrejme za značných nákladov pre zamestnávateľa. Taktiež, skutočnosť,
že webináre sú súčasne živé a interaktívne, umožňujú simulovať pocit zo skutočnej triedy a v prípade potreby pre školených aj opakovane bez obmedzenia
sledovať záznam. robí školenie takéhoto typu veľmi flexibilné a efektívne, hlavne
pre malé podniky/spoločnosti.
So šírením používania technológií v kontinuálnom vzdelávaní, začali i vyučujúci v tradičných oblastiach vzdelávania využívať tieto technologické možnosti
a presadzovať ich ovládanie ako jednej zo základných zručností, rovnako ako
tomu bolo aj pri predmetoch ako IT, ktoré v zásade túto technológiu prepožičali. To viedlo ku kultúrnej zmene vo vyučovaní a prijatiu štýlu tzv. “zmiešaného
vyučovania”, kde vyučujúci v triedach využívajú nové a inovatívne technológie v
spojení s tradičnými metódami výučby v záujme dosiahnutia lepších výsledkov.
Pri webinároch pre veľký počet účastníkov vytvárajú dostupná štruktúra, obsah
a úroveň kontroly interaktivity skôr dojem z “broadcastovaného” prostredia, kde
jedna osoba, často školiaci, prednáša obsah poslucháčom. Zatiaľ čo e-learningové webináre s malým počtom účastníkov (menej ako desať) môžu dosiahnuť
12
vysokú úroveň interaktivity zohľadňujúc štruktúru zmiešanej výučby, kde má
vyučujúci možnosť úroveň interaktivity kontrolovať. So vzrastajúcim počtom
účastníkov by mala interaktivita klesať, v záujme kontrolovania priebehu webináru. Preto skupiny s veľkým počtom účastníkov povedú k webinárom podobným
tým tradične šíreným formátom.
Aj keď tieto nové technológie podporujú výučbu, mnohí ich využívajú s tradičnými
štýlmi výučby, ktoré si osvojili pre školenie. Keďže využitím nových technológií
sa umožnilo použitie aj ostatných zásadných metodológií spoločných pre všetky
typy školiacej praxe, ich efekt môže byť maximalizovaný vyvinutím nových procesov a výučbových štýlov špecifických práve pre tieto nové technológie. Tento
dokument sa snaží poskytnúť návod, ako je možné dosiahnuť najefektívnejšie
vyučovanie a učenie prostredníctvom webinárov.
1.4 Kľúčové črty webináru
Najtypickejšie črty webináru môžu byť zhrnuté nasledovne2:
o On-line prostredie;
o Použitie softwaru:
t Poskytovateľ webináru potrebuje využívať webinárový softvér;
t Účastník
potrebuje mať internetový prístup;
o Časovo naplánované podujatie;
o Účasť len na pozvanie;
o Stanovená dĺžka na 1, maximálne 2 hodiny;
o
Prezentovaný obsah (využijúc zvuk, obraz, zdieľané obrazovky, ppt prezentácie, a ďalšie);
o
Interakcia s účastníkmi (zvuk, komunikácia, kvízy, prieskumy, možnosť
položiť otázku, a ďalšie);
o Čiastočná anonymita účastníkov;
o Udeľovanie práv: osoba, ktorá vedie webinár môže jednotlivým účastníkom
udeliť rôzne práva (napr. urobiť z nich prezentujúcich). To dáva účastníkom
viac možností (napr. zdieľanie obrazovky, zdieľanie dokumentov, a iné).
2
Viac informácií o možnostiach softwaru pre webináre sú k nájdeniu v kapitole 2.1.1.
1. Úvod ku webináromu
13
1.5. Výhody a výzvy webinárov
1.5.1. Výhody
o Výhodnosť nákladov
Rýchly rozvoj infraštruktúry a softvéru používaných pre vzdialenú komunikáciu
má za následok zlacnenie a sprístupnenie technológie pre webinár. Ako ceny
obsiahlejších softvérov klesajú každý mesiac, rozširuje sa aj obzor používateľov.
Za takýchto podmienok je rýchly internet štandardom v každej vzdelávacej inštitúcii alebo spoločnosti. V dôsledku uvedeného je diaľkové vzdelávanie oveľa
lacnejšou alternatívou tradičného školenia.
Cena je nepopierateľne jednou z výhod webináru (hlavne pri vysokých nákladoch
spojených s dopravou a ubytovaním). Úspory v oblastiach, do ktorých vyústi
využívanie webinárov sú:
t Časová dostupnosť vyžadovaná od účastníka;
t Cestovanie a ubytovanie;
t Školiace materiály;
t Vyhodnotenie školenia;
t Príprava materiálov po školení.
o Pohodlie
Webináre šetria čas. Poslucháčom ponúkajú možnosť vybrať si pre nich tú
najvhodnejšiu hodinu a ľudí, ktorí z rôznych dôvodov nemohli byť fyzicky účastní
klasických školení. Webináre sú prístupné z akéhokoľvek miesta, za podmienky
počítača a prístupu na internet, čo ešte zvyšuje účasť záujemcov.
o Dostupnosť obsahu po ukončení školenia
Webináre umožňujú školiteľom ľahko nahrávať tieto prednášky pre ostatných
poslucháčov (a na požiadanie ich sprístupniť).
14
o Funkcia orientácie
Webináre sú alternatívou pre tých, ktorí chcú zvýšiť svoju kvalifikáciu alebo si
chcú udržať svoju kvalifikáciu v istej oblasti, a takto sa im núka vyskúšať viaceré predmety, ak si nie sú istí tým, čo chcú presne študovať. Vďaka technológii
webinárov sa poslucháči môžu zúčastniť rôznych webinárov, aby si overili témy
a predmety predtým, ako si zvolia často drahý, tradičný školiaci formát alebo
postgraduálne štúdium.
o Zvýšená otvorenosť a menej bariér v osobnej komunikácii
Jednotlivcom obávajúcich sa kritiky alebo negatívneho hodnotenia je umožnené
zúčastniť sa a položiť otázku počas webinárov, kde práve čiastočná anonymita
je kľúčovým faktorom a rozdielom voči klasickým seminárom zoči-voči.
1.5.2. Výzvy
Pozornosť
Aj tento spôsob výučby má svoje výzvy. Poslucháči účastní tradičných školení sú
vo všeobecnosti viac sústredení na štúdium ako poslucháči webinárov. Počas webinárov môžu účastníci súčasne surfovať po internete, pracovať, čítať a vykonávať
rôzne iné aktivity, ktoré ich môžu rozptyľovať a odpútavať od školenia. Rôzne
aktivity vedené školiteľom sú pre udržanie pozornosti poslucháčov nevyhnutné.
o Technické problémy
Na vedenie webináru potrebuje školiteľ softvér. Musí sa uistiť, že ovláda funkcie a nástroje softvéru na to, aby zaistil technicky bezchybný priebeh webináru.
Technická príprava si vyžaduje istý čas pred začiatkom samotného podujatia.
Na strane poslucháča sú nároky minimálne. Dobrou správou je, že súčasťou
moderných počítačov už sú potrebné podporné aplikácie okrem samotného
softvéru webináru. Väčšina softvéru vás požiada o spustenie aplikácií, ktoré potrebujete, aby ste sa mohli úspešne zúčastniť webináru. Keď sa bude poslucháč
chcieť pripojiť na webinár, otvorí stránku v prehliadači a objaví sa Flash alebo
Java applet. Zatiaľ čo sa webinár bude otvárať, aplikácie sa inštalujú na pozadí.
1. Úvod ku webináromu
15
o Obmedzenia neverbálnej komunikácie
Tradičné stretnutia umožňujú účastníkom byť viac flexibilní a viac sa zapájať
do diania ako počas webináru. Vo webinári, menšie alebo väčšie zapojenie sa
do dialógu je obmedzené a interaktivita sa stáva výzvou. Dobrý školiteľ však vie
zapojiť iné riešenia na minimalizovanie tohto efektu.
o Obmedzený čas
Webináre môžu trvať najviac 1-2 hodiny, čo znamená, že celý obsah musí byť
pripravený a do bodky naplánovaný.
Na základe vyššie uvedených odsekov je jasné, že webináre disponujú mnohými
výhodami, ktoré robia tento školiaci formát veľmi sľubnou alternatívou ku klasickým triednym aktivitám a vysvetľuje ich vzrastajúcu popularitu.
Existuje viacero rôznych mechanizmov, ktoré školiteľ môže použiť v záujme zdolania výziev a efektívneho odprezentovania učebnej lekcie. Spolu so súčasnou
metodológiou ponúkame metódy a rady prevzaté z praxe, ktoré nám pomôžu
úspešne sprostredkovať obsah tréningu a zabezpečia vysokú úroveň zákazníckej
spokojnosti.
16
2. Technológia webinárov
2.1. Softvér webinárov
Mnoho súčastí webinárového softvéru sú webové aplikácie a nevyžadujú inštaláciu. Mnohé súčasti tohto softvéru sú postavené na platforme Adobe Flash, ktorá
je jednak voľne šírená a súčasne je predinštalovaná na 99% počítačov. Ďalším
benefitom okrem nepotrebného doinštalovania aplikácií je, že softvér bude fungovať naprieč viacerými platformami a operačnými systémami. Niektoré softvéry
už taktiež disponujú predinštalovanou mobilnou verziou svojich aplikácií.
2.1.1. Funkcie
V tomto dokumente sme už popísali viacero funkcií, ktoré sú prínosom webinárového softvéru. Niektoré z nich sú kľúčové pre realizovanie webináru, zatiaľ čo iné
rozširujú zážitok zo školenia. Ako pri všetkých softvéroch, aj tu je množstvo funkcií
prístupných užívateľovi v závislosti od vyvinutosti softvéru, čo sa samozrejme
odzrkadľuje aj na cene. Vyhodnotili sme viacero druhov softvéru od freeware/
shareware softvéru až ku plateným alternatívam.
Nasledujúce funkcie boli nájdené vo väčšine, ak nie vo všetkých webinárových
softvéroch vhodných pre vzdelávanie:
o Video prenos (umožňuje školiteľom a účastníkom vidieť sa navzájom);
o Chat (umožňuje komunikáciu medzi účastníkmi písaním textu. Tým pádom
nedochádza k vyrušovaniu osoby, ktorá hovorí do mikrofónu);
o Tabuľa v reálnom čase
(umožňuje kresliť na zdieľanú tabuľu);
o Zdieľanie dokumentov;
o Zdieľanie poznámok;
o
Zdieľanie obrazovky (možnosť vidieť obrazovku prezentujúceho/ prednášajúceho);
o Prieskumy / kvízy (on-line dotazníky).
2. Technológia webinárov
17
Ďalšie možnosti, ktoré môžu byť užitočné a sú k dispozícii v niektorých vyspelejších softvéroch sú:
o
Možnosť zmeniť moderátora /školiteľa počas lekcie – môže byť užitočné
pre webináre s malým počtom poslucháčov, keďže týmto je umožnené
školiteľom a poslucháčom spolupracovať a prepínať a zdieľať medzi sebou
obrazovky, atď;
o Možnosť pozrieť si stiahnutý súbor cez softvér – je vhodné hlavne pre účely
diskusie;
o Možnosť nahrávať webinár prostredníctvom softvéru – veľmi užitočné, ke-
ďže umožňuje získať informácie poslucháčom, ktorí sa nemohli zúčastniť
prednášky naživo, a súčasne funguje ako forma digitálnych poznámok,
takže sa poslucháči môžu naplno sústrediť na obsah webináru vo chvíli,
kedy je obsah naživo prednášaný (vysvetľovaný). Nahratý webinár musí
byť publikovaný školiteľom;
o Tvorba dotazníkov–môže byť vynikajúcim spôsobom hodnotenia webináru
poslucháčmi
o Možnosť publikovať tento dotazník – skvelý spôsob ako dať poslucháčom
rýchlo a jednoducho spätnú väzbu k ich hodnoteniu.
Keď chceme zistiť efektivitu jednej zo súčastí webinárového softvéru môžeme
sa sami seba opýtať:
o
Vyžaduje inštalovanie softvéru alebo je postavené na webovom rozhraní?
o Aký je maximálny počet užívateľov, ktorí tento softvér môžu využívať súčasne?
o Aký je pomer funkcií ku cene softvéru?
2.1.2. Zdroje
Existuje viacero softvérových balíčkov (voľne dostupné, alebo určené na komerčné využitie) , ktoré môžu byť použité pre účely školenia
Príklady webinárových softvérov:
o Adobe Connect 8,
o ClickWebinar,
o FastViewer confered,
o Mikogo,
o TeamViewer 7,
18
o Saba Webinar,
o RHUB GoMeetNow 4.3.
2.2. Požiadavky na technické vybavenie
Rovnako ako pri výučbe v triede, by mali byť webináre dostupné všetkým, a preto by mal byť webinárový softvér kompatibilný s väčšinou počítačov, ale aj tých
pomerne nenáročných. Nevyhnutný fyzický hardvér závisí od miery, akou sa
chce účastník webináru do jeho priebehu zapájať. Na vzhliadnutie webináru
je potrebný aspoň osobný počítač so širokopásmovým pripojením na internet.
To zabezpečí minimálnu mieru interakcie. Keď sa zvýši miera interakcie, zvýši
sa aj miera angažovania sa poslucháča. Napríklad, pripojenie reproduktorov
k počítaču umožní poslucháčovi oveľa komplexnejší zážitok. Toto zariadenie
umožní používateľovi interagovať s webinárom na základnej úrovni, umožní mu
vidieť a počuť prednášaný obsah, robiť poznámky a možnosť publikovať, prispievať na fóra týkajúce sa webináru. Zapojenie mikrofónu a/alebo web kamery
túto úroveň interaktivity zvýši, keďže cez webinár umožní poslucháčovi zdieľať
svoje myšlienky, postrehy a témy. Pridanie audio-vizuálnych pomôcok posunie
interakciu poslucháča s webinárom na plynulú úroveň, čím sa docieli jasnejšie
a ucelenejšie prezentovanie poslucháčovej osobnosti.
2. Technológia webinárov
19
Trainer/Moderator
Trainee
Computer
Middle end computer
Any chosen computer for home/
office use equipped (low end)
Internet connection
Stable internet connection:
1024/512 kb/s
Stable internet connection:
512/256 kb/s
(down-/upload speed)
Peripherals
Webcam or other video camera,
headphones and microphone (attached headset recommended)
Back-up
Quiet environment with good aco- Basically any location. Of course
ustics. Clearly lit with the possibi- quiet one is recommended
lity of extra lighting
At least headphones or speakers
and microphone. Some sort of
webcam is recommended
Tabuľka 1, Technické nároky pre on-line prenos
Táto tabuľka je iba vzorom a aktuálne nároky by mali vychádzať z nástrojov použitých pri webinároch. Tieto nároky sa budú meniť spolu s kapacitou siete a budú
napredovať spolu s vývojom počítačov. Už teraz sú však evidentné dva trendy:
Prvý: školiteľ by mal byť vybavený silným počítačom, optimálne postavený a zodpovedajúci nárokom webinárového softvéru, ktorý bude používaný. Rovnako tak
široký monitor, alebo, ak je to možné, dva monitory, ktoré by poskytli prezentačný
priestor a priestor na prípravu mimo zrakov poslucháčov.
Druhý: zúčastnení nepotrebujú počítač nakonfigurovaný na vysoký štandard
či veľmi rýchle internetové pripojenie. Je iba dôležité, aby súčasné verzie Flash
a JavaTM rozhraní boli nainštalované, a aby hladko fungovali.
Často sa stretávame s technologickými mýtmi ohľadom účasti na webinároch,
ako napríklad, že v záujme získania účasti na interaktívnom webinári potrebujete veľmi výkonné zariadenie. Pravidlom je, že priemerný počítač navrhnutý pre
prácu v kancelárii, alebo na domáce použitie vie zvládnuť softvér pre webinár,
pokiaľ používaný softvér je aktuálny a úplný. Preto aj percento osôb, ktoré by sa
nemohli zúčastniť webináru z technických dôvodov je veľmi nízke.
20
2.3. Požiadavky na širokopásmové pripojenie / sieťové
nároky
Faktory ovplyvňujúce kapacitu pripojenia sú: [1]:
ȗ./1 )$ &1'$/4+- +*.$ ')$ *-50 zvuku,
ȗ*þ /+*.'0#åþ*1ŭþ./)ƈ#2 $)å-*1ą#*Š&*' )$Ǿ
Existuje značný počet internetových používateľov, ktorí sa pripájajú na web cez
vysokorýchlostné alternatívy ako ISDN modemy, DSL, dedikovanéT-1 prístupy
a káblové modemy. Poslucháči s rýchlejším (512kbs/256 +) a plynulejším pripojením budú mať lepší zážitok.
2.4. Formality webináru
Solídny plán lekcie, dobrý školiteľ a zanietená skupina poslucháčov sú bezpochýb
základnými prvkami potrebnými pre úspešné zvládnutie akéhokoľvek výučbového kurzu. Avšak, aj keby boli tieto nároky dodržané, môže byť lekcia webináru
narušená niekoľkými faktormi spojenými s vysvetľovaním a odovzdávaním obsahu prednášky. V nasledujúcej časti ponúkame niekoľko základných inštrukcií
pre úspešné zvládnutie a vedenie webinárov.
2.4.1. Miesto
Aj keď môžu byť webináre vysielané odkiaľkoľvek, kde je internetové pripojenie,
je dobré venovať istý čas výberu správneho miesta. Pri tomto výbere je vhodné
zohľadniť nasledujúce faktory:
Uvedomme si, že webinár je predovšetkým závislý od zvukovej stopy. Môžme byť
vybavení špičkovým zariadením, no webinár bude ľahko narušený, ak miestnosť,
kde bude školiteľ prednášať nebude zvukovo odizolovaná. Rušivé momenty, ako
premávka, kolegovia, zvuk svetiel a klimatizačných jednotiek majú priamy dosah
na výslednú kvalitu zvuku zachyteného mikrofónom, čo bude samozrejme na
poslucháčov pôsobiť rušivo.
Úroveň týchto rušivých momentov môže byť vyhodnotená uchom, čiže bez použitia špeciálnych nástrojov, jednoducho vychádzajúc z vyhodnotenia potenci-
2. Technológia webinárov
21
álnych zdrojov hluku. Súčasne je vhodné si pripomenúť, že aj prázdna miestnosť
bez nábytku a iného vybavenia môže spôsobiť veľmi prázdny zvuk, takmer ozvenu. V mnohých prípadoch je možné upraviť priestor akustickými rohožami. Ak
zamýšľate vysielanie obrazu z webovej kamery, rozhodujúci je výber správneho
pozadia. Môže to byť aj jednofarebný rovný podklad, ako stena alebo jednoduché
tienidlo. V každom prípade si však spomeňme, že dôležitý je školiteľ, a čo vidíme
za jeho ramenami nás nemá vyrušovať pri sústreďovaní sa na obsah webináru.
Preto sa umiestnenie reklám a iných predmetov na pozadie počas webináru
absolútne neodporúča.
Actors
Workspace
trainer
personal laptop
moderator
deskspace
co-presenter
documents
quiet environment
support trainer
clearly lit
good acoustics
Tabuľka 2, Pracovné prostredie
Konečne, pracovný priestor školiteľa by mal byť prispôsobený presne jeho potrebám: väčší priestor pre stôl na dokumenty alebo osobný počítač. Taktiež nezabudnime, že okrem prednášajúceho či školiteľa, sa pri stole môžu objaviť aj
viacerí ľudia, účastní tohto webináru, ako napríklad podporný školiteľ a spoluprednášajúci. Každý z týchto ľudí musí mať vlastnú pracovnú stanicu s počítačom,
aj keď by školiteľ a moderátor mali byť umiestnení v tesnej blízkosti, aby mohli
komunikovať aj mimo webináru.
2.4.2. Uhol snímania kamerou
V záujme dosiahnutia najlepšieho obrazu z webináru, uhol snímania kamerou
musí byť zhodný s úrovňou pohľadu školiteľa, obdobne ako je tomu vo vysielaní
televíznych správ. Z dôvodu existencie mnohých modelov kamier, ktoré sú už
vbudované do prenosných počítačov, môže byť dodržanie tohto pravidla problematické. Vo všeobecnosti platí, že čím vyššiu úroveň kamera sníma, tým lepšie
( ale nie vyššiu ako hlava školiteľa).
Taktiež je dobré, ak je kamera situovaná od rečníka niekoľko stupňov či už naľavo alebo napravo tak, aby školiteľ nebol v strede záberu. Ak školiteľ počas
rozprávania gestikuluje, kamera by mala byť umiestnená tak, aby umožňovala
poslucháčom vidieť jeho ramená a ruky. Pred vysielaním sa školiteľ musí uistiť,
22
či je webová kamera pripojená ku počítaču a či funguje správne.
Aj keď je webinár na míle vzdialený hollywoodskym filmom, platia tu rovnaké
pravidlá vizuálnej kompozície. Aj keď nie je obrazová stopa v školiacich kurzoch
tou najpodstatnejšou, zohráva dôležitú úlohu a podporuje prenos vedomostí
od školiteľa ku poslucháčovi.
2.4.3. Osvetlenie
Ďalším kľúčovým elementom vo video zázname je osvetlenie. Hovorí sa, že fotografia je umením maľovania svetlom, čo však rovnako platí aj pre video záznamy,
webináre nevynímajúc. Nasvietenie predmetov pre záznam je veľmi široký pojem
a preto sa mu budeme venovať iba vo veľmi zjednodušenej forme.
Školiteľova tvár by mala byť nasvietená jednou, viacerými lampami alebo denným svetlom od okna. Tvár by mala byť tou najviac osvetlenou časťou záberu,
okrem iného by pred kamerou nemali byť žiadne okná, alebo svetlá namierené
na kameru a vychádzajúce spoza školiteľa. Najlepšie je, ak je školiteľova tvár
osvetlená tak, že vrhá svojimi črtami na seba prirodzený tieň, čím sa sama na
poslucháčovej obrazovke najlepšie vykreslí. Vo všeobecnosti platí, že za objektom, ktorý je snímaný nesmie byť zdroj svetla, čím by bol záber zahltený svetlom
a celý snímaný predmet by bol pohltený tieňom.
2.4.4. Ozvučenie
Zvuková časť záznamu z webináru je pravdepodobne jeho najdôležitejšou súčasťou, keďže väčšina informácií je sprostredkúvaná hlasom. Z tohto dôvodu je
potrebné zabezpečiť, aby zvukové vysielanie bolo vo vysokej kvalite (ʇ pozri zoznam nižšie). Ak sú účastníci kurzu nútení počúvať nekvalitný, praskajúci, hlučný
záznam i vysielanie, veľmi rýchlo sa unavia a stratia záujem o lekciu.
Pred spustením webináru sa musí školiteľ uistiť, že mikrofón je na jeho osobnom
počítači správne nakonfigurovaný. Najlepším riešením je bezdrôtový mikrofón
a slúchadlá, keďže tie umožňujú voľné použitie rúk na iné účely. USB slúchadlá
nevyžadujú inštaláciu a obchádzajú zvukovú kartu, vďaka čomu sa dá vyhnúť
obvyklým problémom s ovládačmi. Aj keď väčšina notebookov má mikrofóny už
zabudované, je najlepšie použiť vyššie spomenutý set slúchadla s mikrofónom,
keďže ten lepšie zachytí školiteľov hlas. Majte taktiež na pamäti, že pri použití
reproduktorov môže dôjsť ku spätnej väzbe s mikrofónom, ktorá spôsobí ozvenu
2. Technológia webinárov
23
a tým naruší zvukovú stopu, čo sa prenesie aj do vysielania i záznamu z webináru.
Pred spustením webináru by si školiaci mal prejsť a overiť nasledujúce nastavenia
softvéru/ hardvéru:
Before conducting the webinar the trainer should check the following
software/hardware settings:
Check the audio/video if it is not disabled;
Check the audio is not disabled/muted;
Check earphones/a microphone if are properly plugged in and that the volume-control is
not switched off;
Check you are using the correct input device – Your computer may have more than one
input device fot a single task (e.g. camera microphone, built in microphone and line-in
microphone);
Check if your audio is properly set up in the webcasting software – Most webcasting softwarecomes equipped with a technical ”wizard” enabling you to set audio/video devices;
Check the volume control and be sure to set it at all available points (software, sound card,
headphones);
Check if there isn’t an echo. It can happen when you don’t use a headset and audio from
speakers goes to the microphone;
Everyone should have a headset.
Pic. 1, Nastavenie webinárového softvéru
24
☑
3. Organizovanie živého prenosu webinárov
Ako sme naznačili v úvode, webináre majú množstvo použití v zábavnom priemysle, obchode, vzdelávaní. Hlavným predmetom našich snáh v tomto dokumente
je iba jediná forma použitia webinárov – živé vysielanie pre vyučovacie účely.
Mnoho aspektov živých webinárov, ako napríklad technika alebo spôsob akým
školiteľ motivuje účastníkov, môže ovplyvniť efektivitu školenia. Inštitúcia, ktorá
organizuje webinár zohráva najdôležitejšiu rolu, keďže zodpovedá za zabezpečenie motivujúceho, dobre štruktúrovaného a organizovaného školenia.
V tejto kapitole si popíšeme roly a povinnosti kľúčových hráčov počas webináru.
Berte prosím na vedomie, že rozdielne roly nemusia automaticky predstavovať
rôzne osoby (skúsený školiteľ by mal byť schopný zvládať aj rolu moderátora, aj
technickej podpory. Identifikovali sme nasledujúce roly:
Rola
Zodpovednosti
Poznámky
Moderátor
Previesť úvodom stretnutia a ukončiť
ho, uviesť školiteľov a expertov; zosumarizovať otázky počas času vyhradeného pre otázky a odpovede
Školiteľ
Pripraviť a odprezentovať obsah, po- Môže taktiež vystupovať ako moužívať prezentovacie nástroje
derátor
Expert
Poskytnúť špecifické znalosti
Technická Podpora
Zaistiť, že SW webináru pracuje správ- Zameriava sa na vyriešenie probne, riešiť SW/HW problémy posluchá- lémov (podľa možností využitím
čov
náhradných riešení)
Účastník
Vzdelávanie sa
Za poplatok, ak možné
Tabela 3. Role i zadania zespołu realizującego webinar
3. Organizovanie živého prenosu webinárov
25
3.1. Účel webináru
Inštitúcia, ktorá chce organizovať webinárové školenie si musí zodpovedať základnú otázku: Čo chceme docieliť týmto webinárom? Tu je pôvodný list možných
odpovedí:
o Získať nových zákazníkov, ktorých oslovia naše produkty alebo služby;
o Začať generovať príjem z novej funkcie alebo služby;
o Prezentovať novú funkciu existujúcim zákazníkom;
o Ukázať ako by sa dali vyriešiť všeobecne známe problémy
produktov či služieb Vašej spoločnosti;
prostredníctvom
o Poskytnúť (ne)platený školiaci modul;
o Poskytnúť (ne)platený školiaci modul ako súčasť osnovy;
o Zabezpečiť priebežnú certifikáciu pre konkrétny produkt alebo službu.
Dôvodom, prečo zvoliť webinár, môže byť jeden z nasledovných:
o S prihliadnutím na geografickú roztrúsenosť lektorov
a školiteľov. Technológia webinárov ponúka príležitosť ako sa vyhnúť cestovaniu, čo obratom
kráti výdavky a šetrí čas;
o Ako poľahky obohatiť program kurzov pozvaním vzácnych hostí, aby pred-
nášali na diaľku;
o
Ako alternatívu pre poslucháčov, ktorí nemôžu byť účastní osobne kvôli
cestovaniu alebo chorobe;
o Aby sa zlepšil prístup ku vzdelaniu;
o Ponúknuť “ochutnávku” zadarmo;
o Generovať príjem za licencované produkty.
Organizovať webinár je dobrým riešením v záujme dosiahnutia akéhokoľvek
z následne uvedených (obchodných) cieľov (vždy je potrebné myslieť na fakt,
že nie je potrebné cestovať a že ľudia môžu byť prakticky kdekoľvek, pokiaľ majú
prístup na internet):
o Dozvedieť sa viac o nových postupoch alebo o novovydaných softvéroch
s možnosťou vyjasniť si otázky okamžite;
o Prezentovať nový nápad/prístup a získať spätnú naň väzbu (marketingové
školenie);
o Zladiť školiace prístupy rôznych expertov sídliacich na rôznych miestach;
26
o Získať aktualizáciu právnych zmien s možnosťou okamžite položiť otázky;
o Získať názor skúseného profesionála na špecifickú situáciu s možnosťou
následne prediskutovať zaznamenané stretnutie s rôznymi poslucháčmi ;
o
Naučiť sa prostredníctvom ľahko zvládnuteľných krokov (jednu hodinu
každý týždeň) o rôznych aspektoch širšieho učebného celku – s možnosťou využiť prieskumy a/alebo dotazníky. Úspešné zvládnutie môže viesť
k vystaveniu certifikátu.
Zatiaľ čo softvér webináru môže byť taktiež použitý ako technická platforma na
vedenie medzinárodných obchodných jednaní, zdieľanie výsledkov projektov
alebo na informovanie a odsúhlasenie stavu projektu, tieto možnosti nebudú
preberané v rámci tejto metodológie.
3.2 Oznámenie a zápis do webinárov
Kľúčovú úlohu inštitúcie pre zabezpečenie úspešného priebehu webináru predstavuje process oznámenia a zapísania sa, a to ešte dlho predtým, než webinár
skutočne začne.
Oznámenie o webinári musí obsahovať nasledujúce kľúčové aspekty:
o Predmet;
o Dátum a trvanie (obvykle nepresahujúce 75 minút);
o Maximálny počet účastníkov/poslucháčov;
o Predpoklady poslucháčov;
o
Prepojenie na web stránku s registráciou ( alebo aspoň iné informácie
o registrácii);
o Výhody pre zúčastnených / za účasť;
o Poplatky (aj keď je to zadarmo, malo by to byť jasne uvedené);
o Adekvátny obrázok.
A samozrejme, mali by sme si ujasniť cieľovú skupinu... komu chceme toto
oznámenie adresovať!
3. Organizovanie živého prenosu webinárov
27
Proces zápisu pozostáva z nasledujúcich rozhodujúcich krokov:
Webinar objective
Trainee
Transmit Enrolment request
W
Process enrolment request
e
b
i
n
Possibly:
ȗ Trainee’s company
name
ȗ -)$)"&"-*und
ȗ/$1/$*)
ȗ ($#$ 1 ments
r
Evaluate Enrolment request
Trainee Data:
ȗFull name
ȗ-*! ..$*)
ȗȐ($'- ..
ȗ ,0 ) )0( ȗ $)-Ȑ)(
ȗ $)-Ȑ/
ȗ 'Ȑ)0( ȗ- ..$)!*-(tion (required fot
billing)
a
List of
selected
trainees
o
r g a
n
Confirm enrolment for
selected trainees
i
z a
t
i
o
n
Reminder about two hours
before the webinar
Confirmation letter
Reminder
ȗ)-*'( )/*)!$-(/$*)
ȗ- Ȑ2 $)-- $)"
ȗ*"Ȑ$)$)!*-(/$*)
ȗ$)&./**)) / $)!*-(tion
ȗ-$) -ȟ(* -/*-*)//
ȗ*- /$' " )
ȗ$)& to webinar
ȗ/-//$(
ȗ0-/$*)
List of not
selected
trainees
Obr. 5, Proces zápisu do webináru.
Zdroj: webinar2learn project team 2012.
Ako vidíte, tieto rôzne kroky vyžadujú/vytvárajú numerické dáta a tiež vyžadujú
prípravné práce. Samozrejme, ak obdržíte informáciu o zrušení od vybraného
poslucháča, vybreriete iného.
28
3.3 Roly
3.3.1 Úloha školiteľa vo webinári
Školiteľ, ktorý ovláda technológiu webináru bude schopný samostatne viesť
úspešné školenie pre malú skupinu (6 ľudí ). Pri webinároch pre skupiny s viac
ako 20 ľuďmi bude kľúčová pomoc moderátora a možno aj technickej podpory.
Nezáleží však aká je veľká skupina, školiteľ má vždy veľké množstvo povinností.
Okrem toho, má školiteľ na starosti prípravu témy a štruktúry webináru, ako
aj všetkých pridružených dokumentov vrátane multimediálnych prezentácií.
Je preto dôležité, aby sa školiteľ cítil v prostredí webináru uvoľnene, aby mal
skúsenosti, ktoré mu umožnia odhadnúť možnosti softvéru i výberu správneho
nástroja a obsahu. V prípade webinárových workshopov, kde účastníci nemajú
možnosť školiteľa vidieť, sa títo sústredia hlavne na prezentáciu. Musí byť preto
estetická na pohľad, súčasne však funkčná a efektívna. Dobrá znalosť používaného softvéru je pri príprave prezentácie jasným plusom.
Majme na mysli, že materiály používané na webinárových workshopoch obvykle
pochádzajú z rôznych zdrojov a budú v rôznych formátoch. Pre školiteľa je preto
dôležité mať aspoň základné vedomosti o rôznych technológiách, SW a možno
aj HW nástrojoch (Intel vs. MAC).
Nižšie uvádzame graf poukazujúci na dôležitosť školiteľových zručností v spojení
s tréningom vedeným virtuálnym školiteľom (virtual instructor led training –
VILT).Podľa výskumov by najdôležitejšou zručnosťou školiaceho mala byť:
o
Schopnosť formulovať myšlienky jasne a spôsobom pochopiteľným pre
účastníkov.
o Tiež dôležitá je plynulosť v prezentovaní témy, zručnosti spojené s použitím
technológie webináru, technické know-how a oboznámenosť s technikou
vo všeobecnosti ako i špecifické vedomosti o vedení workshopov on-line (všeobecný tréning zručností špecifických pre VILT). Aj keď sú tieto
zručnosti pre efektívne vedenie školení veľmi dôležité, nie sú ich hlavným
pilierom. Pri tomto type školení bude mať totiž vždy fundamentálny rozmer ich obsah.
Okrem už uvedených zručností, máme aj zručnosti priamo spojené so školiacim
procesom, ako napríklad:
o Pochopenie potrieb účastníkov;
3. Organizovanie živého prenosu webinárov
29
o Zručnosť pri vedení triedy;
o Možnosti rozvoja vzdelávacích materiálov;
o Schopnosť navrhovať užitočné inštruktážne materiály a;
o schopnosť posúdiť a vyhodnotiť VILT.
Importance of VILT Instructor Skills:
Facilitation skills
61%
Topic matter expertise
59%
Ease with using technology in general
32%
Overall VILT-specific skills training
29%
Understanding of audience needs
38%
Training material devel. capabilities
11%
Instructional design capabilities
9%
6%
0%
critical
35%
Technology skills
in general and with
VILT in particular
are also important.
53%
53%
40%
23%
Classroom management skills
Ability to assess ROI of VILT
35%
52%
32%
33%
31%
20%
40%
60%
80%
100%
important
$ǻdzǻ '$1 -$)"$-/0'
)./-0/*-Ȑ -$)$)"ș
ȚǼdzDZDzDZǼ ) -'#$.$.*-+*-/$*)șȚ)
Training Industry, INC.
Organizátor webináru by mal poskytnúť školiteľovi informácie o poslucháčoch
a očakávaných vzdelávacích výsledkoch v dostatočnom predstihu pred samotnou lekciou. Organizátor musí byť pripravený zodpovedať nasledujúce otázky:
o Čo je účelom tohto webináru?
o Čo chceme, aby bol študent schopný urobiť?
o Čo chceme, aby sa študent naučil?
o Aký typ študentov sa zúčastní na webinári?
o Je webinár určený otvorenej, alebo uzavretej skupine?
o Aký je počet študentov?
30
o Používajú študenti tento typ softvéru často?
o Uskutoční
sa iba jedno školenie alebo očakávame viacero následných
stretnutí? Ak áno, bude účasť rovnaká?
o Aké sú hardvérové podmienky školenia?
o Je každý usadený pred svojim vlastným počítačom?
o Je vysielanie uspôsobené pre jednorazovú, alebo opakovanú lekciu?
o Je pre študentov a školiteľa zabezpečená technická podpora?
Od školiteľa sa očakáva, že vyberie správne metódy na dosiahnutie stanovených
vyučovacích cieľov. Je to však organizátor, ktorý školiteľa oboznámi s technikou
a použitím webináru pri školeniach. Ak je už školiteľ dobre informovaný, mal by
byť pripravený zostaviť vhodný plán lekcie.
Kompetencie webového školiteľa – synchrónne a asynchrónne
Synchrónne: Webináre a webové meetingy s náležitými komunikačnými
odvolávkami umožňujúce okamžitú interakciu medzi školiteľom a účastníkmi
Asynchrónne: Online prenos, e-mail, inštruktážna prezentácia, kde študenti
môžu prezentovať spätnú väzbu, no nemôžu priamo ovplyvniť výsledok
školenia alebo vzdelávacieho modulu
Aké zručnosti by mal školiteľ mať, ktorý vedie virtuálnu prednášku? Nasledujúci zoznam bol zostavený na základe autorovej vlastnej skúsenosti, ako
aj nemeckej literatúry (vrátane knihy Christiny Rautenstrauchovej „Tele-Tutoren“, Bertelsmann, 2001).
1. Vedomosti o vyučovacích štýloch využívajúcich e-learning
o Vedomosti o vyučovacích teóriách spojených s
lávaním;
elektronickým vzde-
o Poznanie problémov spojených s nezávislým štúdiom a motiváciou
účastníkov pri samoštúdiu;
o Vedomosti o rozličných metódach a stratégiách výučby cez elektro-
nické vzdelávanie a výber nástrojov umožňujúcich využitie týchto
metód;
o
Poskytovanie rád ohľadom výberu metód vhodných pre samoštúdium. Diagnostikovanie silných a slabých stránok.
3. Organizovanie živého prenosu webinárov
31
2. Poznatky o vyučovacom procese u dospelých
o Poznatky o rozličných vyučovacích teóriách;
o Vedomosti a skúsenosti s prípravou vyučovacích materiálov;
o Vedomosti a skúsenosti s vytváraním priestoru/platformy podporu-
júcej vyučovací proces;
o Poznatky o organizácii času a zvládaní stresu;
3. Komunikačné kompetencie
o Dobrý prejav a manipulovanie hlasom;
o Schopnosť viesť a udržiavať konverzáciu;
o Poznanie a ovládanie opytovacích techník;
o Vedomosť o schopnosti vytvárať pravidlá upravené na mieru
konkrétnej skupiny;
o
potrieb
Poznanie špecifického slovníka počítačov a elektronického vzdelávania. Schopnosť vysvetliť tieto koncepty ľuďom bez technického
vzdelania;
o Poznatky o obmedzeniach synchrónnej a asynchrónnej komunikácie;
o Schopnosť vybrať vhodný komunikačný nástroj.
4. Kompetencie moderátora
o Vedomosti
o skupinových procesoch, špeciálne pre skupiny pracujúce on-line;
o Vedieť ako poskytnúť svoje vedomosti a povzbudiť výmenu informácií;
o Praktické zručnosti s uvádzaním diskusií na chate, fórach, vo virtuál-
nych komunikačných miestnostiach;
o Vedomosti o zadávaní úloh pre skupiny pracujúce online;
o
Schopnosť podať spätnú väzbu spôsobom primeraným pre online
prostredie;
o Znalosť metód a nástrojov spolupráce (synchrónnych a asynchrón-
nych).
5. Poznatky o hardvéri, softvéri a internete
o Efektívne využívanie počítača – vedomosti o základných súčastiach
počítača (napr. Čo je RAM a čo pracovná pamäť, ktorú mám v počítači)
a o operačnom systéme;
o Schopnosť pracovať s celou škálou programov, ako typických (ako MS
32
Office) tak personalizovaných (ako mindmeister). Rýchle zvládnutie
nových programov;
o Poznanie operačných princípov on-line tréningovej platformy ( syn-
chrónnej a asynchrónnej). Schopnosť porovnať funkcie platforiem;
o Schopnosť overiť kvalitu internetového pripojenia a výber interneto-
vého pripojenia zodpovedajúceho potrebám školenia;
o Schopnosť zostaviť on-line vedomostnú databázu a výber nástrojov;
o Pracovať s počítačom, softvérom a internetom je pre vás potešením.
Disponovanie stovkami rôznych účtov na rôznych stránkach vám
nerobí problém;
o Schopnosť riešiť technické problémy.
Zdroj: Marta Eichstaedt, Blog o Webinarach, http://www.webcomm.eu/kompetencje-treneraszkolen-online-synchronicznych-i-asynchronicznych/, 03.2012“
Aký softvér bude použitý počas kurzov a aké sú technické podmienky? Je možné použiť tieto materiály “interaktívne” (použiť nástroje pre náčrty - tabule)?
Ak používame médiá vyžadujúce vysokorýchlostné pripojenie (ako HD video)
– poznáme úskalia pripojenia (sú všetci správne pripojení)?
Školiteľ a moderátor
Zatiaľ čo sa školiteľ môže spoľahnúť na podporu moderátora, pre študentov sa
práve on javí ako osoba, ktorá webinár vedie. Ich úspech je závislý od predpripraveného scenáru, školiacich materiálov a samozrejme od skúseností. Školitelia,
ktorí zprvu predpokladajú, že ovládajú tému a sú dobrými rečníkmi, sú obvykle
konfrontovaní s realitou na webinároch. Nedostatok prípravy, kde podstatné
znalosti a zručnosti neboli doplnené do úrovne požadovanej formátom webináru,
sa prejaví práve v tomto momente, a takéto webináre nie sú obvykle úspešné.
Poučenie školiteľa z prvej skúsenosti s webinárom:
o Viesť webinár o témach, ktoré ovládate a ste s nimi stotožnený;
o Viesť aspoň jedno prípravné vysielanie s inou osobou s diaľkovým prístu-
pom, ktorá sa s Vami podelí o dojem a podá spätnú väzbu;
o Pripraviť detailný časový plán (no nemusíte sa ho držať do bodky);
o
Pripraviť si všetky materiály pred samotnou lekciou – nič nenechajte na
poslednú chvíľu;
3. Organizovanie živého prenosu webinárov
33
o Pripravte si svoj pracovný pult v dostatočnom predstihu.
Zodpovednosť školiteľa za výučbu:
Je školiteľovou povinnosťou viesť stretnutie takým spôsobom, aby sústavne motivoval študentov do školenia/vyučovacieho procesu. Je veľmi ľahké pozabudnúť
na tento bod, keďže publikum nevidíme a signály o tom, ako sme vnímaní sa k
nám nedostavia. Najčastejšie sa ľuďom bez predošlých skúseností radí, aby ich
prezentácie boli viac angažujúce, podnecujúce a dynamické. Mnohí ľudia majú
prirodzené sklony byť strohí a energickí, čo je pri webinároch vhodné . Po niekoľkých pokusoch, je určite každý školiteľ schopný vybrať si vhodný štýl a formu
pre to-ktoré publikum, ktorý súčasne zodpovedá možnostiam a schopnostiam.
Narábanie s otázkami
Počas webináru je expertom na problematiku školiteľ, a preto publikum očakáva, že zodpovie na ich otázky. Je správne naplniť toto očakávanie v pozitívnom
zmysle. Avšak, keďže počas webináru niet vždy dostatok času i na otázky, je školiteľovou povinnosťou zodpovedať otázky po hlavnej časti školenia, aj keď to
zaberie niekoľko minút.
Zodpovednosť za reprezentovanie organizujúcej spoločnosti
V mnohých prípadoch bude školiteľ reprezentovať spoločnosť organizujúcu školenie, takže je tiež na ňom, aby splnil štandardy ako je pozdravenie a informovanie účastníkov webináru o akýchkoľvek formalitách. Moderátor, ktorý môže mať
viac informácii, nielen striktne sa týkajúcich školenia, môže vo vhodnej situácii
zaskočiť za školiteľa, ako je to napríklad v prípade vzdialeného prednášajúceho
(viď sekcia: Expert predmetu) pozvaného inštitúciou organizujúcou webinár.
Nech je to akokoľvek, v tomto prípade by školiteľ mal disponovať aj informáciami
o tejto spoločnosti.
Vyhodnotenie webináru
Veľmi dôležitou úlohou školiteľa je vyhodnotenie školenia. Na tento účel existuje
viacero vhodných nástrojov:
o Zvážiť možnosť prehrania nahrávky webináru, alebo pozrieť si štatistiky o ňom
o Prejsť si kvízové odpovede študentov
34
o Použitím niektorých softvérov môže mať školiteľ k dispozícii štatistiky týka-
júce sa nielen kvízových odpovedí, ale aj informácie ohľadom účasti publika.
o Školiteľ môže vidieť dáta ukazujúce dĺžku kurzu, množstvo zúčastnených
a čas ich zapájania sa. Aj skutočnosť, že niektorí účastníci stretnutie opustia, čiastočne poukazuje na to, či bol webinár motivujúci a dobre vedený.
Počas webinárov je možné postupne využívať tieto údaje, a nevyhodnocovať
webinár iba na základe pocitov či známok z vyhodnocovacieho prieskumu.
3.3.2 Moderátor
V súlade s dikciou slovníka Webster’s je definícia slova „moderátor“ nasledovná:
„a)Ten, ktorý zmieruje, bráni, upokojuje.
b) Zástupca, ktorý predsedá zhromaždeniu v záujme zachovania poriadku,
navrhuje otázky, reguluje postupy a vyhlasuje hlasovanie.”
Niekto, kto zabezpečuje bezproblémový priebeh formálnej diskusie, a to v súlade so
stanovenými pravidlami”(Definícia podstatného mena moderátor zo slovníka Cambridge Advanced Learner‘s Dictionary & Thesaurus © Cambridge University Press)
Ako vidíme, vo webinároch je rola a charakter moderátora veľmi podobná. Moderátor je obyčajne zamestnancom spoločnosti organizujúcej webinár a reprezentuje spoločnosť navonok medzi účastníkmi webináru, pokiaľ túto úlohu na
seba neprevezme školiteľ. Moderátor využije svoje skúsenosti pri uvedení začiatku
webináru, pri úctivom predstavení školiteľa študentom, ktoré následne umožní
posilniť jeho autoritu voči poslucháčom. Preto je pre moderátora nutné, aby
disponoval nadpriemernými komunikačnými schopnosťami. Najčastejšie má
moderovaný webinár nasledovnú štruktúru:
o Moderátor: uisťuje sa, že registrovaní účastníci sú prítomní a možné tech-
nické problémy sú odstránené;
o Moderátor: jeho úlohou je privítať poslucháčov a opísať čo sa počas ško-
lenia bude od nich vyžadovať;
o Moderátor: Predstavenie témy;
o Školiteľ: vysvetlí tému v celom jej rozsahu;
o Moderátor: Spravuje cyklus spätnej väzby (chat, možno zvuk);
o Školiteľ: odpovedá na otázky;
o Moderátor: uzatvára kurz;
3. Organizovanie živého prenosu webinárov
35
Samozrejme, je možné pripraviť oveľa komplexnejšie scenáre, ak bude webinár
zahŕňať i ďalších expertov alebo si bude vyžadovať viac než len jedného školiteľa.
Moderátor môže školiteľa podporovať
Počas webináru môže školiteľ zistiť, že sa od neho očakáva aby odprezentoval
celý obsah témy bez prerušenia a súčasne zodpovedať na otázky študentov ako
i reagovať na textové komentáre od vzdialených účastníkov. Moderátor je práve
tou osobou, ktorá pomáha školiteľovi zvládať veľké množstvo interakcií s účastníkmi. Môže sa napríklad sústrediť na organizovanie triednej diskusie. Môže si
spolu s účastníkmi poľahky prechádzať komentáre a otázky, kategorizovať ich
podľa tém a prezentovať ich školiteľovi v čase vyhradenom na diskusiu.
Táto asistencia, ktorú školiteľ od moderátora očakáva, slúži na zaistenie toho, že
sa poslucháči do priebehu webináru zapoja, a to cez komentovanie (chat) a iné
nástroje. Moderátor sleduje príspevky, usmerňuje ich, a podniká ďalšie kroky k
odstráneniu akýchkoľvek podnetov, ktoré by mohli uškodiť vyučovaciemu procesu. Takisto v tichosti sumarizuje informácie a podnety pre školiteľa ohľadom:
o Napredovania webináru;
o Dôležitých faktorov, ktorým by mala byť venovaná pozornosť.
Počas sledovania príspevkov je moderátor konfrontovaný s názormi a otázkami
poslucháčov ešte pred školiteľom. Moderátor by preto mal disponovať aspoň v
minimálnej miere vedomosťami o téme prednášky. Rýchlym preverením otázok
môže pomôcť školiteľovi prezentovaním tých najzaujímavejších.
Moderátor ako osoba zodpovedná za technickú podporu
Dôležitou rolou moderátora je technická podpora účastníkov a vedúcich webináru. Väčšinou majú o webinárových aplikáciách pokročilejšie vedomosti než
školitelia a disponujú väčšími skúsenosťami v tejto oblasti. Kvôli technickým
problémom, ktoré účastníkov často trápia, by mal mať moderátor prístup k vyhradenej telefónnej linke, prostredníctvom ktorej by mohol účastníkom radiť mimo
v prípade nejakej technických problémov.
Ostatné možné povinnosti moderátora
Povinnosti moderátora môžu taktiež zahŕňať aj časť prípravy školenia, marketingových materiálov a sumarizovanie publikácii s odkazmi na portály interneto-
36
vých komunít. Taktiež môžu byť poverení organizovaním materiálov a nahrávok
z webináru, aby mohli byť po kurze sprístupnené spolu s recenziou samotného
webináru. Moderátor bude tou správnou osobou na takéto úlohy v prípade zastupovania spoločnosti organizujúcej workshop, pretože túto spoločnosť nielen
pozná, ale sám sa tohto školenia zúčastňuje.
Moderovanie veľkých webinárov
Ako vidno – moderátorove povinnosti sú všestranné a siahajú od organizovania školení až po technickú podporu. Preto je doporučované, aby boli tieto povinnosti rozdelené medzi moderátora, technika a spolu-školiteľa, a to hlavne pri väčších podujatiach.
Moderovanie malých webinárov
Zatiaľ čo veľké podujatia potrebujú pre jednotlivé roly ľudí oddaných školeniu,
počas malých webinárov so 4-8 účastníkmi, môžu byť všetky hore zmienené
roly zverené jednému školiteľovi. Odporúča sa, aby bol tento školiteľ skúsený vo
vedení webinárov, a aby rozumel a ovládal celú škálu ich nástrojov.
3.3.3 Expert
Úlohou experta v mnohých webinároch je podpora školiteľa pri sprostredkúvaní
kľúčových poznatkov školenia. Ďalšou možnosťou je spolupráca moderátora na
vybranej téme s jedným z expertov, na ktorej sa školiteľ nepodieľa.
Experti majú prax v oblasti, na ktorú sa webinár zameriava, a taktiež môžu byť za
svoj prínos uznávaní na regionálnej či svetovej úrovni (napr. univerzitný profesor,
vládny predstaviteľ, výkonný riaditeľ veľkej spoločnosti, atď).
Experti sa často zúčastňujú webinárov na diaľku, preto je veľmi dôležité sa uistiť,
že ich internetové pripojenie bude spĺňať nároky na zdieľanie zvuku a obrazu.
Výber experta
Výber experta je často vykonaný organizujúcou spoločnosťou, no môže to byť
jedna z úloh pridelených školiteľovi či moderátorovi. Nasledujúce kritéria sú pri
výbere experta dôležité:
o Uznávaný v predmetnej komunite;
o Dobrý rečník / prezentujúci;
3. Organizovanie živého prenosu webinárov
37
o Schopnosť sústrediť sa a neodbiehať od predmetu webináru;
o Schopný vyjadrovať sa krátko a jasne, v odpovedi na otvorené otázky;
o Dostupnosť v termíne konania webináru;
o Skúsený v užívaní počítačových nástrojov.
3.3.4 Technická podpora / Technický expert
Technický expert odľahčí školiteľa a moderátora od riešenia možných technických
problémov, čím sa budú sa môcť sústrediť na obsah webináru.
Technický expert môže byť prítomný fyzicky alebo na diaľku, pričom medzi jeho
kľúčové vlastnosti musia patriť:
o Dobrý poslucháč – zachytenie problémov účastníkov;
o Schopný zodpovedať pokojne a ľahko pochopiteľným spôsobom;
o Vynikajúce technické znalosti internetu a vybraných nástrojov;
o
Schopnosť nájsť vhodné náhradné riešenie, ak primárny problém nie je
možné rýchlo odstrániť.
3.3.5 Typy poslucháčov
Organizátor školení je zodpovedný za poskytnutie informácií o ich vzdialených
účastníkoch ich školiteľom (dospelí / deti, profesionáli/laici, atď.) a koľko z nich
sa reálne školenia zúčastní.
Ak berieme do úvahy typy študentov, v prvom rade musí školiteľ vedieť, kto sa
školenia zúčastní, keďže od tohto závisí charakter webináru.
o Uzatvorené, obmedzené publikum
konkrétnych ľudí);
(vyžaduje sa pozvánka, identifikácia
o Pokročilí užívatelia počítačových programov;
o Anonymní užívatelia.
Všetky z uvedených typov si vyžadujú špecifický prístup (napr. pokročilí užívatelia si obvykle nepotrpia na otvárací rituál...,,Počujeme sa? Nepočujem Vás…,
Ako nastaviť kameru?”) Táto časť zaberie pre neskúsených užívateľov obrovské
množstvo času. Anonymní užívatelia majú svoje špecifické zvyklosti (pozri najčastejšie internetové diskusie) a administrátor musí takéhoto užívateľa kontrolovať
či používa počas celého kurzu všetky dostupné nástroje.
38
Ďalší určujúci faktor pre webinár je umiestnenie poslucháčov. Máme viacero
možností:
o Poslucháči prítomní v rovnakej miestnosti ako moderátor
je školiteľ
Školiteľ
+ vzdialený
Moderátor
o Školiteľ
nachádzajúci sa na istom mieste (príp. spolu s moderátorom)
+ vzdialení sú účastníci:
Školiteľ
3. Organizovanie živého prenosu webinárov
Moderátor
39
Obe situácie si vyžadujú rozdielny prístup v príprave webinárového školenia.
Školiteľ musí vedieť ako štruktúrovať školenie, aké typy aktivít a interakcií môžu
byť použité a či budú podporované technickým personálom.
Úspech školenia taktiež závisí od počtu účastníkov v skupine. Existuje jedno
všeobecné pravidlo pre webináre: čím viac užívateľov, tým menej interaktivity.
S tým treba pri plánovaní štruktúry webinárovskej lekcie rátať.
Úroveň interaktivity a štruktúra webináru
Počet
študentov
Úroveň interaktivity
Štruktúra webináru
Do 6
Vysoká úroveň interaktivity – lekcia môže byť vedená ako dialóg. Účastníci môžu lektora spontánne prerušovať. Interakcie medzi jednotlivými účastníkmi cez chat sú povolené. Taktiež je
možné použiť obojsmerné audio a video, ak je
to technicky realizovateľné
Ak je to potrebné, štruktúra a obsah môžu byť prispôsobované, ,
v závislosti od spätne väzby a interakcie.
7-20
Audio/video odpovede sú obmedzené (prednášajúci si môže vybrať, komu udelí slovo). K
dispozícii budú špeciálne dotazovacie nástroje
pre vyjadrenie učebného pokroku u účastníkov
(napr.: tlačidlo “zdvihnutá ruka”, tlačidlo áno/
nie)
20+
Úroveň interaktivity závisí od veľkosti webinárového tímu. Ak je školiteľ odkázaný sám na seba,
môže využiť iba dotazovanie. Ak má k dispozícii
aspoň jedného moderátora (a možno ďalších
školiteľov/expertov) je možnosť využiť chat a vopred ho vyhradiť pre školiteľov/expertov.
Štruktúra a obsah sú takmer nemenné. Vždy ale môže vzniknúť
priestor pre rozšírenie či skrátenie niektorého obsahu lekcie,
v závislosti od spätnej väzby
účastníkov. Mal by byť vyhradený
priestor na otázky a odpovede,
*/5*1)$ Ǽ+-$ ' )$ #'.0**)ą)å./-*- a to po každom logickom bloku.
je sú dôležité
Štruktúra musí byť nemenná.
Používatelia budú viac-menej
anonymní, čo zvyšuje pravdepodobnosť, že medzi nimi budú
oneskorenci, i tí, čo skončia skôr.
*-Ɛ$1)$ ̴ ŭþ./$ 5* ./-)4
účastníkov je dôležité kvôli prezentovanému obsahu a jeho využitiu v budúcnosti .
Tabuľka 4. Úroveň interaktivity a štruktúra webináru v závislosti od veľkosti skupiny
40
4. Plánovanie a príprava
Vyučovanie ako aj video prezentácia si vyžadujú určité zručnosti. Školitelia sa
líšia v štýloch výučby, stratégiách a skúsenostiach. Aj vysoko zruční vyučujúci
zvyknú mať problémy s vystupovaním pred kamerou – strácajú charizmu a sebadôveru. To je dôvod, prečo je dôkladná príprava kľúčom k úspešnému webináru.
V tomto prípade obvyklé osnovy pozostávajúce z cieľov, zámerov a zoznamu
obsiahnutých oblastí nie sú postačujúce. Školiteľ by mal pripraviť dokument,
ktorý by bol skôr scenárom, než obvyklou osnovou, keďže scenáre sa odlišujú od
bežného textu. Scenár pre školiteľa by mal obsahovať plán interakcií medzi ním
a účastníkmi ako i medzi účastníkmi navzájom, spolu s detailnými vyučovacími
aktivitami a vyhodnocovacími procedúrami.
Riešenie otázok rozvoja školiteľských kompetencií a vytvorenie jasnej a presnej
štruktúry školenia je rozhodujúce hlavne pre menej skúsených školiteľov. Keďže
webinárové školenia sú podobné tradičným tréningom, je možné použiť niektoré
osvedčené postupy a pravidlá známe z bežných tréningov až po metodológiu
webinárov.
Pri príprave predmetu a štruktúry školenia, by mal školiteľ vedieť, ako:
o
Pripraviť každý prvok webového semináru školenia tak, aby umožňoval
správne rozdelenie činnosti účastníka so zameraním predovšetkým na
udržanie jeho energie, a zabránenie ospalosti
o
Materiály vyberajte spôsobom, ktorý dovolí žiakom ľahko nájsť logiku v
školení ako celku a najmä v prvkoch, ktoré tvoria jeho kľúčové závery
o Zahrňte všetky osvedčené didaktické metódy, do metódy využívanej pred
školením, ako aj po ňom. Webinárová metodológia, tento model nazýva
metódami „kombinovaného štúdia,“
o Vytvorte program školenia tak, aby predstavoval rovnováhu medzi aktivita-
mi jednotlivca a činnosťami určenými pre skupinu, pričom by mal taktiež
rešpektovať ciele a podmienky stanovené pred začiatkom školenia;
o Ak prípravu vedie viac ako jeden pedagóg, je potrebné vybrať tomu zod-
povedajúcu štruktúru.
Zostavovanie štruktúry vzdelávacieho programu v súlade s cieľmi a podmienkami
konkrétneho školenia môže byť dosť zložité. Čím viac prvkov sa snažíte pri proce-
4. Plánovanie a príprava
41
se plánovania zohľadniť, o to jednoduchšie je neskôr pre školiteľa viesť webinár.
To je nesmierne dôležité v prípadoch, keď školenie vedie viac ako jednej školiteľ.
Štruktúra programu musí prísne zohľadňovať charakter skupiny, ako napr. jej
sklon sústrediť sa počas dlhšieho časového obdobia (hodinu alebo dlhšie). Je
žiaduce, aby bola štruktúra programu transparentná a jasná, a to nielen pre
školiteľa, ktorý riadi jeho poradie ako aj načasovanie jednotlivých častí, ale aj
pre účastníkov. Jasná štruktúra programu uľahčuje jednotlivcom zodpovedným
za jeho schvaľovanie, implementovanie a financovanie overiť si daný program,
prípadne ho modifikovať.
Ak berieme do úvahy funkčné aspekty zostavovania štruktúry školenia,
školiteľ by mal vedieť, ako:
o Naplánovať celú infraštruktúru a zdroje potrebné na vedenie didakticky
efektívneho školenia;
o Zaslať kompletné informácie všetkým ľuďom spolupracujúcim a organi-
zujúcim školenie , rovnako ako všetkým účastníkom;
o
Predpovedať prípadné problematické situácie, pripraviť dostatok alternatívnych aktivít a materiálov a pružne reagovať na najrôznejšie zmeny
alebo problémy, ktoré sa môžu pri realizácii školenia vyskytnúť.
Aby bolo možné spoľahlivo naplánovať všetko potrebné vybavenie, infraštruktúru a materiály, je žiaduce použiť kontrolný zoznam. Zabezpečuje organizačnú
istotu pre všetky tréningy a minimalizuje možnosť zabudnutia na niečo dôležité
či na detaily, ktoré zvyšujú komfort práce a budujú profesionálny imidž. Príklad
na kontrolný zoznam je uvedený nižšie (tabuľka 5):
WEBINAR KONTROLNÝ ZOZNAM
Už mám analýzu cieľovej skupiny?
Sú jazyky a materiály prispôsobené cieľovej skupine?
Mám všetko vybavenie a materiály?
Mám plán „B”?
Je moje pripojenie k internetu stabilné?
Mám slúchadlá s mikrofónom?
Pripravil som si vopred kvízy a ďalšie úlohy pre účastníkov?
42
☑
Mám svoj scenár školenia? Vrátane cieľov, modulov, cvičení, času, zdrojov, obsahu cvičenia,
materiálu a nástrojov?
Stanovil som jasne pravidlá a podmienky ešte pred začiatkom školenia?
Ako dlho bude školenie trvať?
Som si vedomý toho, či sú moji spolupracovníci pripravení? (Napr. odborníci, moderátor)
Sú všetky materiály pripravené pre nahranie do virtuálnej miestnosti?
Tabuľka 5. Kontrolný zoznam pre školiteľa, v rámci prípravy na webinár
„Zlatým“ pravidlo, a to najmä pre neskúsených lektorov a pedagógov / lektorov
je: „Pripravujte sa, pripravujte sa a znovu pripravujte sa.„
o Plánovanie je dôležité, ale flexibilita je ešte dôležitejšie
o
Neexistujú hlúpe otázky ani názory - nesnažte sa účastníkov „napraviť“,
ale príjmajte ich takých, akí sú, a prispôsobte sa tomu aj na úrovni programu
o Vždy majte so sebou svoj „trénerský kufor“ , v ktorom sú prezentácie, po-
trebný softvér, záložné súbory, notebook a webová kamera
o Niekto iný by môže organizovať školenia, ale v takom prípade by ste mali
byť v priamom kontakte s touto osobou
Školiteľovi sa odporúča vstúpiť do virtuálnej miestnosti až o hodinu skôr, aby sa
ubezpečil, že všetky zariadenia sú nastavené a prezentácie pripravené. To umožňuje včasné zistenie závad v infraštruktúre (príklad: softvérové úpravy jedného
alebo viacerých účastníkov, ktoré ovplyvňujú každého počas školenia tým, že
vplývajú na spätnú väzbu).
Literatúra webinárov so vzdelávacím účelom hovorí, že k optimalizácii
celého školenia je potrebné vykonať niektoré prípravy:
o Poskytnúť informácie o účastníkoch a učebných cieľoch;
o
Predviesť účastníkom na začiatku technológiu webového semináru, čo im umožní jej lepšie pochopenie v prípade, že s ňou nie sú oboznámení;
o Dohodnúť sa na formáte webového semináru;
o Dohodnúť sa s hosťom, ako a kedy budú otázky účastníkov preberané;
o
Ak im nevyhovuje stýl prednesu prednášky, navrhnite im štýl rozhovoru
o danej problematike ;
o Opýtať sa, či by hostia radi odpovedali na otázky v priebehu prednášky
alebo radšej uprednostnia otázky na konci;
4. Plánovanie a príprava
43
o Opýtať
sa účastníkov, či by uvítali moderátora, ktorý by riadil diskusiu
alebo budú radšej viesť rozhovor priamo s hosťom;
o Pripraviť študentov a dať im informácie o hosťoch;
o Poprosiť účastníkov, aby si pripravili otázky na hosťa a usmerňujte ich pri
ich príprave.
4.1 Plánovanie prenosu
Príprava na prenos webového seminára začína dlho pred jeho samotným vysielaním online. V rámci prípravy na webový seminár musí školiteľ plánovať i určité
pravidelné a navzájom súvisiace skupiny úloh. V závislosti od klienta, skupiny
účastníkov alebo témy, sa určité úlohy alebo ich poradie môže líšiť. Obvykle sú
však zoradené v nasledujúcom poradí:3
Úloha I: Analýza cieľov webového semináru
Odpovedzte na otázky:
1.Aké sú ciele webového semináru? Čo je hlavným cieľom školenia?
2. Kto je hlavným organizátorom webináru? Je to inštitúcia? Spoločnosť? Iný
subjekt?
3. Ako sa budú tieto stanovené ciele merať?5
Na zamyslenie:
Pochopenie cieľov Vám dáva možnosť naplánovať celý proces dopredu a vyhnúť sa tak budúcim nedorozumeniam. To je nesmierne dôležité najmä kvôli
tomu, že školiteľ má počas tréningu na výber veľa rôznych nástrojov a mať
všetko premyslené Vám pomôže vybrať si tie správne. Pripomeňme si, že si
musíme stanoviť ukazovatele, aby sme vedeli, či boli naše ciele splnené alebo
nie. Napríklad: ak je cieľom školenia rozšíriť vedomosti obchodníkov o technických podrobnostiach existujúcich produktov, ukazovateľmi môžu byť výsledky
predaja v nadchádzajúcich mesiacoch alebo výsledky auditu.
3
For more information please check chapter 6.
44
Úloha II: Analýza účastníkov webináru.
Odpovedzte na otázky:
1. Sú účastníci z jednej organizácie? Sú to interní alebo externí účastníci?
2. Sú oboznámení s softvérovými online aplikáciami? Cítia sa pohodlne pri
práci s počítačom?
3. Aké sú ich očakávania od tréningu?
4. Čo ich motivovalo k účasti na školení?
5. Aká bude odhadovaná úroveň disciplíny tejto skupiny?
6. Majú účastníci skúsenosti s predmetom školenia?
7. Sú z rovnakých časových pásiem?
Na zamyslenie:
Identita účastníkov môže dopomôcť predvídať, ako sa budú v priebehu
webináru správať. Ľudia, ktorí ktorí ostávajú v anonymite, môžu webový
seminár narúšať, na druhej strane ľudia, ktorí sa poznajú z rovnakej organizácie, no nemajú možnosť stretnúť sa veľmi často, budú pravdepodobne rozoberať veci priamo nesúvisiace so školením. Schopnosť naplniť
očakávania účastníkov je veľmi cenná a môže zvýšiť motiváciu k aktívnej
účasti na školení.
Je potrebné brať do úvahy demografiu (vek, pohlavie atď.) ako i prípadné
kultúrne rozdiely medzi účastníkmi. Aj ich metakognitívne zručnosti (schopnosť samostatne riadiť svoje vlastné učenie), štýl učenia a preferencie budú
mať vplyv na inštruktážny plán webinára.
Ak si nie ste istí odpoveďou na tieto otázky, dajte účastníkom vyplniť krátky
dotazník.
4. Plánovanie a príprava
45
Úloha III: Definujte formu vzdelávania
Odpovedzte na otázky:
1. Koľko ľudí sa zúčastní školenia?
2. Odkiaľ bude vysielané?
3. Ako sa žiaci zúčastňujú školenia - Ako sú rozptýlení geograficky, majú všetci
prístup k
vlastným počítačom?
4. Aký je predpokladaný čas trvania školenia?
5. Aké nástroje budú použité?
Na zamyslenie:
Existujú prípady, keď viac účastníkov webináru využíva jeden počítač. Môže
sa tiež stať, že školiteľ nebude k dispozícii na mieste, z ktorého sú webové
semináre obvykle vysielané. Takže bude pre neho nemožné, aby im dal
potrebné vybavenie, priestor a zabezpečil správne pripojenie k internetu.
To môže zásadne ovplyvniť podobu školenia a vyžaduje si predchádzajúcu
prípravu.
Úloha IV: Plánovanie vysielania webového semináru
Stanovte:
1. Dátum a čas tréningu
2. Štruktúru školenia
3. Formu vzdelávania
4. Členov školiaceho tímu a ich povinnosti
6. Použitie interaktívnych nástrojov
7. Požiadavky na školenie
Na zamyslenie:
Plán školenia bude závisieť od odpovedí na otázky z úloh 1-3. Nastavte
ho tak, aby Vašim účastníkom čo najlepšie vyhovoval (napr. berte do úvahy rozdielnosť časových pásiem). Štruktúra a forma vzdelávania sa budú
pri rôznych témach líšiť, tak ako vzdelávacie ciele, počet a charakteristika
účastníkov.
46
Úloha V: Definovanie technologických podmienok
Odpovedzte na otázky:
1. Aké sú funkčné požiadavky na softvér?
2. Čo možno očakávať od zariadení?
3. Aké sú možné problémy pre účastníkov (existujú vopred stanovené riešenia)?
Na zamyslenie:
Tréningový plán by mal zahŕňať aj technologické podmienky. Ani tie najlepšie
materiály a nástroje môžu byť k ničomu, ak účastníci nie sú schopní ich používať. Časť problémov môže súvisieť s efektivitou vybavenia alebo s kvalitou
pripojenia na internet, pri ktorých by malo byť všetko prispôsobené na mieru
účastníkovi.
4.2 Príprava materiálov
Použitie rôznych médií s veľkým množstvom grafík sa stáva štandardom. Existujú stále rýchlejšie pripojenia k internetu, a rovnako tak sa zlepšuje školiteľove
vnímanie dobre navrhnutých grafík, čo ovplyvňuje výsledky vzdelávania. Kľúčom
k obohacujúcej prezentácii je nielen prezentácia sama, ale predovšetkým správna
kombinácia rôznych multimediálnych prvkov.
Miesto
Pri navrhovaní prezentácie je potrebné čo najlepšie využiť priestor poskytovaný
vo webovom vysielaní. Okraje môžu slúžiť ako druh obsahu, ktorý užívateľovi
pomôže zorientovať sa v štruktúre prezentácie. Neoplatí sa preferovať široké proporcie, ak pre ne neexistuje žiaden praktický dôvod, pretože tým nič nezískame,
iba ak obmedzíme priestor pre prezentáciu iného nástroja.
Snímky
Správne rozloženie snímok v prezentácii, so zreteľom na prvky, ako sú napríklad
použité grafiky a písmo (normálny textu, hlavičky a päty, odrážky) je tiež veľmi
4. Plánovanie a príprava
47
dôležité. Malo by vyzerať profesionálne, ale nie príliš ohromujúco, aby neodvádzalo pozornosť od obsahu snímok. Dobre navrhnuté usporiadanie môže byť aj
komerčným nástrojom, keďže bude prezentácia označená logom organizátora
webového seminára. To je dôležité, keď uvažujeme o možnej distribúcii materiálu širšiemu okruhu ľudí. Pri navrhovaní rozloženia, by sme mali vziať do úvahy
i špecifiká premietania textu na obrazovkách rôznych priemerov. Obsah by mal
byť dobre čitateľný na netbooku s 10 palcovým displejom, rovnako ako na 30
palcovom multimediálnom monitore.
Softvér pre navrhovanie prezentácie nám umožňuje využívať rôzne druhy bonusových nástrojov, ktoré skutočne ovplyvňujú jej vizuálny charakter. Je potrebné
sa vyhnúť komplikovaným animovaným prvkom. Väčšina softvéru pre webináre
bude mať problém s príliš komplexnou animáciou. Môžu vzniknúť aj problémy
s konvertovaním týchto materiálov do rôznych formátov.
Správny pomer
Pri prezentácii a materiáloch používaných počas webináru je veľmi dôležité zvoliť primerané, množstvo použitého obsahu tak, aby účastníci neboli zahltení
informáciami. Je dobré vyhýbať sa veľkému množstvu textu na snímke. Výpovedné body by nemali byť duplicitné a nemali by byť doplňované prebytočnými
informáciami, rovnako ako ďalšími skutočnosťami, ktoré sú pre dané školenie
absolútne nerelevantné .
Grafika použitá v prezentácii by mala napomáhať k vysvetleniu obsahu. Je dobré
namiesto textu použiť diagramy alebo grafy. Môžeme s istotou používať grafy, ktoré ukazujú vzťah medzi témami a pomáhajú vizualizovať si čísla, priebeh procesu
v čase alebo ktoré poukazujú na dôležité faktory a tak napomáhajú pochopeniu.
Rôzne médiá
Je dôležité si uvedomiť, že webový seminár nie je len o multimediálnej prezentácii. Niet pochýb o tom, že je potrebné pripraviť si aj ďalšie materiály. V závislosti
od možností webinárových aplikácií môžete použiť video, audio, text a grafiku. To
robí prezentácie omnoho atraktívnejšími a pomáha účastníkom ľahšie sa zapojiť
do tréningového procesu. Je skutočne dôležité, aby boli materiály už odskúšané
skôr, najmä čo sa týka kompatibility s aplikáciou a širokopásmovým pripojením.
Nedáva zmysel, aby sa pripravilo inšpiratívne video vo vysokom rozlíšení, ak
nám výstupné limity takýto obsah neumožnia odprezentovať, čo bude mať za
následok sklamanie účastníkov a frustráciu školiteľa.
48
Rovnako pútavé prvky, ako napríklad kvízy či prieskumy, by mali byť tiež plánované v predstihu.. Obzvlášť dôležité je nielen naplánovať si, čo bude obsahom
jednotlivých častí, ale aj chvíle, kedy by mali byť použité.
How to conduct webinars?
t get prepared
t practice
t check your computer settings
How to conduct webinars?
Web conferencing refers to a service that allows conferencing events to be shared with remote locations. In general
the service is made possible by Internet technologies, particularly on TCP/IP connections. The service allows real-time
point-to-point communications as well as multicast communications from one sender to many receivers. It offers
information of text-based messages, voice and video chat
to be shared simultaneously, across geographically dispersed locations. Applications for web conferencing include
meetings, training events, lectures, or short presentations
from any computer.
Obr. 6, Príklady dobrej a zlej praxe v príprave webináru
4.3 Kontakt s účastníkmi
Pred webovým seminárom4:
o oboznámiť študentov s cieľmi a očakávaniami
webináru.
o Vykonať prieskum publika aby sme zistili, kto sa webináru zúčastní a aké
sú ich potreby.
o Publikovať biografiu učiteľa a hosťujúcich rečníkov.
o Povedať účastníkom, ako nastaviť svoje počítače.
o Publikovať štandardy správania sa.
Pri pozývaní jednotlivcov na webináre by sme si mali uvedomiť, že charakter webináru umožňuje naň ľahko zabudnúť. Nie veľa ľudí si zaznačí dátum webového
seminára do svojich kalendárov. Niektoré programy majú na zápis zabudované
plug-iny, ktoré umožňujú vykonajú zápis automaticky.
Ak otvárame možnosť zápisu 2 a viac dní pred školením, mali by sme o tom informovať účastníkov a dať im nejaké užitočné informácie:
$''$(*-/*)ǼȐ -)$)"4 .$")șdz ǻȚǼ! $ƙ -dzDZDzdz
4
4. Plánovanie a príprava
49
Ahoj Michael!
Týmto potvrdzujeme Vašu registráciu do webináru:
Téma: „Domáce spôsoby pečenia koláčov”
Tréner: Babička Halina
Dátum: 28.februára 2013
Čas: 11:00 (CET)
Dĺžka: 60 minút
Prosíme o potvrdenie Vašej účasti (kliknite sem). Nepotvrdenie počas najbližších 48 hodín bude mať za následok automatické vyškrtnutie zo zoznamu
účastníkov. Informácia o tom, ako sa prihlásiť bude zaslaná 24 hodín pred
začatím webového seminára. Ak je to Váš prvý webový seminár alebo máte
pochybnosti, či to váš počítač zvládne, kliknite sem, pre rýchle otestovanie.
Ak máte akékoľvek otázky, radi ich zodpovieme.
S pozdravom,
zamestnanci The Food Training
Autor tohto e-mailu zhrnul všetky informácie dôležité pre účastníka do niekoľkých bodov: jasne uviedol základné údaje a umožnil vykonať testy kompatibility.
Softvér pre webový seminár má často schopnosť automaticky generovať takéto
správy, v závislosti od jeho modelu. Avšak, dá sa to tiež vykonať s pomocou e-mailového softvéru. Keď často organizujeme webové semináre, je tiež nevyhnutné
zapnúť univerzálnu kalendárnu zložku vo formáte *. Ics. Pracujú s ňou viaceré
aplikácie pre organizáciu času, ako je Microsoft Calendar alebo Mozilla Sunbird.
Účastníkom automaticky pripomenie nadchádzajúci webinár, pričom ho pridá
do zoznamu ich úloh alebo plánovaných stretnutí. . Je vhodné vyhnúť sa v e-maili množstvu grafiky, pretože väčšina programov bude našu korešpondenciu
automaticky blokovať, dokonca v niektorých prípadoch môže byť považovaná
za spam.
,Účastníci by mali byť o školení informovaní znova, a to deň vopred pred webinárom najmä v prípade, že proces registrácie trval dlhšie ako jeden týždeň. Pre
tento účel môžeme opäť použiť modelovú šablónu:
50
Ahoj Michael,
Dávame radi by sme Vám pripomenuli, že zajtra je webový seminár, ktorého
sa chcete zúčastniť:
Téma: „Domáce spôsoby pečenia koláčov”
Tréner: Babička Halina
Dátum: 28.februára 2013
Čas: 11:00 (CET)
Dĺžka: 60 minút
Do webového seminára sa môžete prihlásiť od 10:30 (CET)
Link: http://szkolenia-z-jedzenia.biz/12345
Login: [email protected]
Heslo: webinar12345
Nastavenia Vášho si počítača môžete otestovať kliknutím sem: Počas celého
webového seminára budete mať prístup k nášmu poradcovi. V prípade akýchkoľvek problémov volajte: 0800 123456.
S pozdravom,
zamestnanci The Food Training
Tentokrát poverená osoba poslala e-mailom prihlasovacie údaje. Usporiadateľ
tiež uviedol telefónne číslo technickej podpory pre prípadné problémy. Existuje
mnoho spôsobov, ako vzťah s účastníkmi webového semináru ešte vylepšiť.
Niektoré firmy experimentujú s SMS, mysliac si, že je ľahšie kontrolovať textové
správy ako e-mail. Existujú rôzne názory na nastavenie času a frekvencie odoslania správ. Je dôležité mať na pamäti dve pravidlá o tom, ako by tieto informácie
mali vyzerať:
1. Jasné a zrozumiteľné - keďže chce prijímateľ rýchlo nájsť tie dôležité informácie: téma, dátum, čas, prihlasovacie údaje, atď. Udanie správneho
času a nastavenie - prijímateľ sa chce uistiť, že jeho zápis bol prijatý a že
na webinár nezabudne.
2. Neinvazívne - prijímateľ nechce byť upomínaný správami niekoľkokrát
týždenne len preto, že súhlasil s účasťou na webinári.
Pokiaľ ide o vzťah k účastníkovi, usporiadateľ je oprávnený použiť niektoré informácie na propagačné možnosti - korešpondencia umožňuje vybudovanie
značnej e-mailovej databázy: vieme, kto sa chce na webinári podieľať a aký druh
4. Plánovanie a príprava
51
informácií je pre nich zaujímavý. Je tiež dobré použiť tieto poznatky na budovanie
silnej klientely spoločnosti, pričom by sa mala riadiť vyššie uvedenými pravidlami.
4.4 Celkový časový plán
Veľmi dôležitou otázkou, ktorú je potrebné pred začiatkom webového seminára
vyriešiť je časový plán. Školiteľ má stanoviť jasné pravidlá a časový priebeh, ktoré
vysvetlia, ako bude webinár prebiehať. Je to dôležité nielen pre školiteľa, ale aj
pre ostatných zúčastnených ľudí (účastníkov, rovnako ako moderátora, expertov
a technických expertov).
Je podstatné prezentovať tento časový plán účastníkom, aby si boli vedomí toho,
aké bude tempo webináru.
Príklad:
Úvod (5 min)
Prezentácia (25 min)
Otázky a odpovede (20 min)
Sumár (5 min)
Vyhodnotenie (5 min)
4.5 Prezentácia
4.5 Prezentácia
Kľúčovým prvkom webinárového školenia je to, že umožňuje použitie špeciálnych
materiálov a prezentácií ako jeho neoddeliteľnej súčasti. Ako vizuálne médium,
webové semináre do značnej miery závisia na grafike. Grafický prístup a dizajn
musí byť koordinovaný s ostatnými prvkami kurzu, aby sa zdôraznilo a objasnilo
posolstvo kurzu a jeho kľúčové body.
52
Grafika
Grafika by mala mať vždy komunikačnú a vzdelávaciu hodnotu; jednoduché
a priamočiare grafiky sú tie najúčinnejšie. Najpopulárnejším prezentačným
nástrojom, ktorý možno počas webového seminára ľahko použiť, je PowerPoint.
Táto forma prezentovania radu snímkov s textom, obrázkami a jednoduchými
animáciami je skvelým spôsobom, ako ilustrovať informácie poskytované počas prednášky. Aj keď je program PowerPoint častý a dobre známy prezentačný
nástroj, mnoho užívateľov neustále robí rovnaké chyby. Školiteľ, ktorý prezentuje
snímky by sa mal vyhnúť problémom s čitateľnosťou, ako napríklad príliš malému
písmu alebo nedostatku konzistentnosti v štýle.
Na rozdiel od stretnutí tvárou v tvár, pri webinároch existuje celá škála foriem ako
prezentovať obsah. Nemusíte vždy použiť prezentácie, ale môžu byť veľmi užitočné ako vizuálne pomôcky, pomáhajú upútať pozornosť účastníkov, uľahčujú
učenie a zapamätanie tém. Je potrebné používať ich uvážene. Nezabudnite, že
počas webinári komunikujete predovšetkým hlasom, nepreťažujte preto účastníkov nadmerne ďalším textom na obrazovke. Skôr použite obrázky na upútanie
ich pozornosti a ilustráciu hlavných bodov. Vizualizácia by mali byť informatívna
a slúžiť vzdelávacím cieľom; vyhnite sa preto grafikám, ktoré sú len ozdobné.
Dobrým príkladom inštruktážnych grafík sú kresby, grafy, diagramy, symboly,
fotografie alebo zábery obrazoviek.
Používajte text striedmo, a to len vtedy, keď je potrebné niečo zdôrazniť, o niečom
informovať alebo niečo objasniť. Stránka Onlighment (http://onlignment.com/)
poskytuje príklady zmysluplného využitia textu na obrazovke:
o pre agendu;
o pre tituly, ktoré odkazujú na aktuálnu tému;
o pre všeličo, čo by mohlo účastníkov zaujať a chceli by o tom mať poznám-
ky - ako termíny, slovesá, mená, citácie;
o pre štítky na diagramoch, fotografiách, alebo grafoch;
o pre zoznamy s odrážkami alebo číslovaním.
Tieto jednoduché rady môžu byť užitočné pri príprave úspešnej prezentácie:
o Použite jednoduché PowerPoint šablóny s horizontálnym formátom;
o Používajte tmavú tlač s jednoduchým svetlým pozadím,
s jednoduchým čiernym pozadím;
alebo svetlú tlač
o Povoliť okraj o veľkosti 1 palca na všetkých koncoch;
4. Plánovanie a príprava
53
o Obmedzte počet slov na snímkach:
t
nepoužívať viac ako 5 kľúčových informácií na snímke;
t používať krátke vety miesto súvetí;
o Držte sa jednoduchých grafík :
t používajte jednoduché tabuľky (pie chart, bar graphs);
t vyhnite sa zložitým tabuľkám a grafickej nejednoznačnosti;
o Používajte štandardizovanú veľkosť písma:
t najmenej 30-bodový font pre text a 44-bod pre nadpisy;
o
Vyberte jednoduché, jasné a tučné písmo ako napr: Arial, Tahoma, Verdana:
t vyhnite sa kurzívam;
t používajte malé písmená pre text;
o Vyhnite sa animáciám a špeciálnym efektom, ako sú: zvuky, fly-ons, fade-in:
t používajte jednoduché prechody medzi prezentáciami;
t pamätajte na jednoduchosť.
Je rozdiel medzi prezentáciou pripravenou pre živé prezentácie a prezentáciou
na archívne účely. Ak účastníci môžu prezentáciu znovu použiť, školiteľ musí pripraviť aj nejaké textové materiály navyše, ktoré budú ekvivalentom hovoreného
slova počas živej prezentácie.
Hoci sú prezentácie v PowerPointe ďaleko najpopulárnejším prednáškovým
prvkom, pre webináre je vhodnejšie previesť ich do formátu pdf. Mnohé z týchto
softvérových nástrojov pre webový seminár umožňujú zdieľanie súborov. Voľba
„prístup k súborom“ umožňuje trénerovi nahrať súbory na počítače účastníkov
tak, aby k nim mali sami prístup. Môžu to byť tabuľky, textové dokumenty, audio či
video súbory - jediným obmedzením je veľkosť súboru, ktorá sa bude pravdepodobne pohybovať okolo 10 MB v závislosti od rýchlosti internetového pripojenia
školiteľa a účastníkov.
Bez ohľadu na potenciál nových médií by mal školiteľ zvážiť, ako najefektívnejšie využiť čas lekcie. Čítanie textových dokumentov počas napr. 45 minútového
školenia, by mohlo byť považované za stratu času. Webový seminár potrebuje
dobrý rozvrh aktivít, ktoré budú kreatívne a budú prínosom ako pre účastníkov,
tak pre školiteľa.
54
5. Spustenie webináru/ webového semináru
Niektorí účastníci sú samozrejme učením nadšení, ale mnohí vyžadujú, aby boli
inšpirovaní a motivovaní svojím školiteľom. Na otázku ako ich motivovať neexistuje jednoduchá odpoveď. Motiváciu ovplyvňuje mnoho faktorov, napríklad:
záujem o určitú tému, jej užitočnosť, sebavedomie, trpezlivosť a odhodlanie.
Literatúra na túto tému hovorí, že školitelia môžu pomocou nasledujúcich stratégií na podporu záujmu o vzdelávanie docieliť u účastníkov sebamotiváciu:
Stratégie školiteľa
Návrhy/komentáre
å1%/ þ./ąǼ1þ.)ą+*5$/ġ1) .+è/)ą1è54Ǽ Nenechávajte žiadnu aktivitu bez spätnej väzby.
ktoré podporujú účastníkov v presvedčení, že
môžu byť úspešní.
Využívajte výukové stratégie, ktoré aktívne za- Urobte svoje prezentácie dynamickými; pomocou
pájajú účastníkov do webináru.
rôznych médií udržiavajte pozornosť študentov.
Často komunikujte a správne využívajte interaktívne pomôcky ako chat alebo tabule.
Pomôžte účastníkom nájsť zmysel a prínos ma- Pripravte aktuálny obsah školenia, založený na
teriálu pre ich osobný život a prácu
realite. Použite prípadové štúdie týkajúce sa života účastníkov. Podporujte zdieľanie znalostí
a skúseností.
Zdieľajte svoj osobný záujem o študentov.
Študentov oslovujte menom.
Odpovedzte na všetky otázky (alebo povedzte, že
na ne odpoviete v správnu chvíľu a dodržte svoj
sľub). Pýtajte sa a presvedčte sa, že Vaša odpoveď
bola pochopená.
Uistite sa, že aj ten najtichší žiak má v procese Sledujte žiakov a podporujte tých, ktorí sú tichí.
Ak sa pri hlasovej komunikáciu cítia nesvoji, dajte
webového semináru svoju úlohu.
im úlohy, ktoré rozprávanie nezahŕňajú.
*+*(łƐ/ Ɛ$&*(+*ġ/$ŦǼƐ .ŭ ))ƈ($þ' )- Neprerušujte diskusie v pozadí
mi spoločenstva zodpovedných študentov.
Preukazujte úctu a uznanie.
Poďakujte poslucháčom za zdieľanie svojich názorov, aj keď s nimi nesúhlasíte.
Tabuľka 6, Stratégie na povzbudzovanie zapájania sa účastníkov do webináru
Pri webovom seminári má kontakt a komunikácia osobitný význam. Sú dôležité
ako pre školiteľa, tak pre účastníka lebo umocňujú pocit prítomnosti. Pri odpovedi na otázku existuje jeden trik – pozerať sa na účastníkov tak, aby ste mali s nimi
5. Spustenie webináru/ webového semináru
55
očný kontakt ako keby ste boli v jednej miestnosti. Hoci je pre školiteľa prirodzené
pozerať sa na účastníkov cez obrazovku, ak sa namiesto toho bude pozerať do
kamery, bude sa účastníkom zdať, že on alebo ona sa im pozerá priamo do očí5.
5.1 Vytvorenie sociálnej interakcie
Učenie sa je spoločenský proces, preto majú sociálne aspekty vzdelávania ako
napr: komunikácia, spolupráca a emócie veľký vplyv na efektivitu učenia a vyučovania. Vyučovanie založené na účastníkoch ich motivuje k tomu, aby voľne vyjadrili svoje myšlienky. To je dôvod, prečo by mala štruktúra webináru účastníkom
poskytovať mnohé príležitosti k formálnej i neformálnej komunikácii. Napríklad,
ak je počas školenia prestávka, školiteľ by mal nechať link na webinár zapnutý
a ponúknuť účastníkom možnosť, aby ho i počas prestávky využívali na diskusiu.
Ako už bolo spomenuté, školiteľ by mal pripraviť účastníkovi priateľské prostredie,
ktoré ho bude motivovať a dovolí mu cítiť sa ako rovnocenný člen vzdelávacej
komunity. Školiteľ môže účastníkov zapojiť do tvorby pravidiel a dohôd týkajúcich
sa webového semináru.
Pred začatím webináru by mal školiteľ:
o
Naplánovať začiatok tréningu tak, aby účastníkom umožnil získať informácie o všetkých dôležitých aspektoch školenia, či už z pohľadu organizácie alebo jednotlivca;
o Dohodnúť sa s účastníkmi na určitých pravidlách v záujme rýchleho prie-
behu školení a maximalizácie pohodlia školiteľa i účastníkov.
Aspekty, ktoré je potrebné účastníkom komunikovať na začiatku prípravy
by mali zahŕňať také veci ako:
o časový rámec školenia;
o plán vzdelávacieho programu;
o informácie o používaní didaktických materiálov;
o informácie o efektívnosti hodnotenia školenia a prípadné požiadavky na
zakončenie školenia formálnou skúškou.
( -$0.( .ǻǼ# . 4./ (*!
)./-0/$*)ǽ 1 '*+$)")ƙ /$1 #$)"/-/ "4Ǽ*-/# -)
Michigan University
5
56
Riešenie potenciálne dôležitých záležitostí je potrebné prerokovať s účastníkmi ešte pred začiatkom webináru. Sú to napríklad:
o pravidlá týkajúce sa formy oslovenia, želaného tónu a atmosféry školenia;
o pravidlá týkajúce sa prestávok v priebehu školenia;
o podmienky na kladenie otázok a vedenie diskusií počas školenia;
o zásady pohodlia a sústredenia sa počas tréningu (príklady: vypnúť všetky
mobilné telefóny, pravidlá pre opustenie školenia mimo danej prestávky,
chatovanie a komunikáciu netýkajúcu sa predmetu školenia);
o očakávania uchádzača súvisiace s prednášaným obsahom.
Po prezentovaní všetkých z vyššie uvedených pravidiel, predpisov a podmienok
je vhodné ponechať nejaký čas i na otázky od účastníkov, pre prípad nejakých
nejasností. Predtým, než školiteľ začne svoju prezentáciu témy, môže účastníkov
zapojiť do aktivity, ktorá mu pomôže prelomiť ľady. Tá môže slúžiť k vytvoreniu
pocitu začlenenia sa, a to najmä pre vzdialené publikum. Ak nie je počet vzdialených účastníkov príliš veľký, požiadajte ich, aby sa navzájom predstavili. Kým tak
urobia, načrtnite si jednoduchú mapu vrátane mien účastníkov. Výsledná mapa
môže byť v triede neskôr použitá pri riadení otázok a príspevkov od konkrétnych
účastníkov.
Aktivita
na prelomenie ľadu
Výsledky
Mapa s menami
Poproste účastníkov, aby sa predstavili a povedali pár slov o svojich
očakávaniach ohľadom webového seminára. To im pomôže cítiť sa
uvoľnenejšie a Vám to poskytne cenné informácie.
Krátky dotazník
Opýtajte sa účastníkov niekoľko jednoduchých otázok. Pri ukazovaní
výsledkov potom môžete hovoriť priamo s ľuďmi, ktorí odpovedali
+**)ƈ(.+ł.**(ǻ%/ $(+-å1*+- #*1*-$Ŧ vysvetliť, čo bol
ich nápad.
Tabuľka 7, Aktivity na lámanie ľadov
5. Spustenie webináru/ webového semináru
57
5.2 Hlas školiteľa
Rovnako ako i iné súčasti webových seminárov, hrá hlas školiteľa počas priebehu webového seminára mimoriadnu úlohu. Počas stretnutia tvárou v tvár má
školiteľ i rad ďalších nástrojov, ako oživiť svoju reč. Najmä gestá, spôsob, akým
on / ona vyzerá, hovorí, má vplyv na spôsob, akým ľudia reagujú a pamätajú si
obsah. Bohužiaľ, v priebehu webinárov školiteľ nemá na výber takú širokú škálu
možností - má jedine svoj hlas a softvérové nástroje, ktoré ho môžu podporiť.
Ak školiteľ nemá s webinármi veľa skúseností, je pre neho nacvičovanie pred
školením a zaznamenávanie svojho hlasu veľmi dôležité, rovnako ako jeho vypočutie si spolu s prezentáciou predtým, než sa odohrá. Veľmi často to pomáha
uvedomiť si, aké dôležité je používať svoj hlas správne.
V prvom rade by mal byť webový seminár dobre naplánovaný a táto sebadôvera by sa mala odrážať aj v školiteľovom hlase. Na účastníkov dobre vplýva, keď
počujú, že je školiteľ sebavedomý a odhodlaný. Aj malá neistota či pauza bude
veľmi často účastníkmi rozpoznaná a považovaná za chybu, prejav nepripravenosti alebo technický problém.
Ďalšia vec, ktorú je potrebné mať na pamäti, že zafarbenie hlasu môže byť použité
na zdôraznenie niektorých problémov a tak pomôcť pri riešení zložitejších tém.
Je dôležité hovoriť pomaly, aby bolo všetko jasné, ale nespomaliť tým samotné
školenie.
Každý školiteľ, aj ten najskúsenejší, si musí svoju reč pred webovým seminárom
nacvičiť, aby sa ubezpečil, že znie zaujímavo a pútavo. Dobrou pomôckou je
sledovanie webových seminárov druhých s úmyslom hľadať nové inšpirácie pre
vlastné webináre.
5.3 Angažujúce aktivity
Pre každý webový seminár (kurz, školenie, prednášku) existuje niekoľko kritérií,
ktoré ovplyvňujú efektivitu výučby. Asi najdôležitejšie kritérium je stupeň interakcie (vzdelávacie aktivity). Školiteľ nemôže očakávať, že sa účastníci zamerajú
na webový seminár, ak existuje iba jednosmerná komunikácia. Prednáška vysielaná naživo na webe je ako televízny program. Je to jednosmerný spôsob ako
možno podať správy pasívnemu publiku. Avšak televízia pozná a využíva široké
58
možnosti kombinácie rozličných obrazov s rôznymi zvukmi v snahe oznámiť
svoje posolstvo. Webový seminár alebo školenia majú zvyčajne nižšie výrobné
hodnoty. Ak webinár využíva iba jednosmernú technológiu, podobá sa kvalitatívne podradnejšej televízii. To by mohlo byť jedným z dôvodov, prečo účastníci
počas jednosmernej prezentácie poľavia vo svojej koncentrácii. Môžeme si byť
istí, že interakcia medzi školiteľom a účastníkom, komunikácia a rôzne aktivity
tieto reakcie účastníkov zmenia.
Ako už bolo spomenuté predtým, zamýšľané produktívne využitie webinárových
školení zahŕňa plánovanie celej rady aktivít:
o Interakcia s o školiteľom;
o Interakcia medzi účastníkmi;
o Interakcia s výučbovými materiálmi.
Interakcia s o školiteľom
Interakcia s o školiteľom môže prebiehať vo forme otázok, pripomienok a odpovedí. Školenie definované ako 50 minút na prezentáciu a 10 minút na otázky
a odpovede by nebolo efektívne. Avšak, existujú vzdelávacie akcie, kde čas je
obmedzený a moderátor je špeciálny hosť, ktorého dostupnosť je obmedzená.
V týchto prípadoch sú časovo obmedzené činnosti oprávnené. Špeciálni hostia
ako napríklad odborníci alebo celebrity môžu mať vplyv na učenie a motivovať
účastníkov.
o Audio;
o Video;
o Chat;
o Tabuľa;
o Tlačidlo Ruka hore;
o Ankety a kvízy.
Chatové zariadenia môžu byť použité ako na zaslanie otázok školiteľa účastníkom
tak i na ich zodpovedanie účastníkmi. Sú najvhodnejšie pre otázky vyžadujúce
stručné a otvorené odpovede. Podporujú zapájanie sa účastníkov, ktorí sú plachí a zdráhajú sa hovoriť cez mikrofón. Môžu tiež slúžiť na zistenie technických
či iných problémov. Chat môžete použiť pre skupinové činnosti alebo prácu vo
dvojiciach, pretože väčšina systémov umožňuje odosielať správy priamo jednotlivým účastníkom.
5. Spustenie webináru/ webového semináru
59
Pri otázkach a diskusiách, ktoré si vyžadujú dlhšie odpovede, je najlepšie používať
hlasovú komunikáciu. Avšak mali by ste sa vyhnúť tomu, aby všetci hovorili naraz.
Keď chcú účastníci hovoriť, nech použijú tlačidlo Ruka hore.
Tabule môžu byť použité pre celý rad aktivít ako zahriatie a spoločná editácia,
brainstorming, zhromažďovanie nápadov alebo prezentáciou doterajšieho plnenia úloh jednotlivcami. Kvízy a prieskumy sú užitočné pre získavanie informácií
o účastníkoch, tak ako krátke pútavé aktivity a uzatvorené otázky po prebratí
témy slúžia na hodnotenie priebehu učenia alebo na vyhodnotenie celkových
výsledkov po ukončení webového seminára a podobne.
Ďalšie činnosti , ktoré zahŕňajú interakcie medzi účastníkmi a sú vhodné
pre webový seminár:
o Diskusia
Diskusná metóda používa obojsmernú komunikáciu medzi školiteľom a účastníkom, čo zvýšuje možnosť naučiť sa niečo nové. Diskusia umožňuje žiakom
aktívne sa zapájať do obsahu webového semináru, čo im pomáha si tento obsah
lepšie zapamätať a napomáha jeho využitiu v budúcnosti. Otázky účastníkov
poukazujú na mieru porozumenia lekcii. Školiteľove otázky podnecujú študentov
ku premýšľaniu o kľúčových otázkach prednášky. Diskusia môže byť prevádzaná
prostredníctvom audio-video vstupu alebo / a textovým chatom. Dôležité je riadiť diskusiu zapojením moderátora. Pri malej skupine účastníkov môže školiteľ
moderovať diskusiu sám alebo môžu požiadať jedného z účastníkov, aby plnil
úlohu moderátora
o Brainstorming (len pri workshope)
Brainstorming umožňuje žiakom vytvárať nové nápady, riešiť problémy, odpovedať na otázky, uviesť do diskusie novú problematiku, zvýšiť záujem, motivovať
a rozvíjať tímy. Je to skvelý motivačný nástroj, dáva členom tímu možnosť riešiť
zložitejšie problémy súvisiace s riadením, kde sa tím naučí pracovať spoločne.
Pri náhodnom zhromažďovaní nápadov musí školiteľ zaznamenať každý návrh
na flip-chart alebo tabuľu. Počas webového seminára môže pre účely brainstormingu poslúžiť aj kamera namierená na tabuľu alebo flipchart. K dispozícii sú
i nástroje webinárového softvéru (zdielateľné elektronické tabule, fóra, textový
chat). Všetky je možné použiť k záznamu generovaných myšlienok.
60
o Prezentovanie (v prípade workshopu, je účastníkom umožnené prezentovať sa)
To je veľmi užitočné najmä, keď je niekto v skupine expert na nejakú konkrétnu
oblasť. Môžeme ho poprosiť, aby v priebehu webinára povedal o tejto téme pár
slov, alebo ho / ju požiadať, aby si pripravil/a prezentáciu vopred a prezentovala ju v priebehu webináru. Zapojenie ďalšej osoby môže webinár urobiť ešte
zaujímavejším.
o Úloha niečo vytvoriť
To je možné v malých, rovnako ako vo veľkých skupinách. Zadať úlohu niečo
spoločne alebo individuálne vytvoriť, prispieva k väčšiemu zapojeniu účastníka
do webinára a núti ho viac sa na tému sústrediť.
o Striedanie rolí (dielne)
Táto činnosť je pri vedení workshopu veľmi užitočná. Keď sa webinára zúčastňuje málo ľudí, , je veľmi užitočné zapojiť ľudí do aktivít spojených so striedaním
a hraním určitých rolí. Budete mať čas a možnosť reagovať a komentovať tému
na základe predloženého obsahu.
Interakcia medzi účastníkmi
o Audio;
o Konverzácie (chat).
Chat umožňuje účastníkovi komunikovať s ostatnými a vytvára ,,zadný kanál“ pre
diskusiu paralelnú s hlavným priebehom webináru. Môže to byť považované za
rozptyľujúce, ale často tento spôsob interakcie predstavuje alternatívny priestor
pre učenie (zdieľané názory, informácie, odkazy a skúsenosti). Ako je uvedené
vyššie, môže byť tiež použitý pri činnostiach vyžadujúcich komunikáciu a spoluprácu medzi účastníkmi.
Použitie zvuku ako nástroja interakcie medzi účastníkmi je obmedzené a je potrebné ho regulovať.
Interakcia s tréningovými materiálmi
Vo všeobecnosti môžu byť školiace materiály produkované interne (Vami, Vašou
spoločnosťou alebo spoločnosťou klienta), externe (najmä z internetových zdro-
5. Spustenie webináru/ webového semináru
61
jov) alebo vytvorené účastníkmi.
Interný obsah:
t Slidy/prezentácie;
t Video;
t Audio (napr. rozhovor s odborníkom na danú oblasť zaznamenaný vopred);
t Dokumenty (letáky, kontrolné zoznamy, atď).
Externý obsah:
Potenciál nových mediálnych prezentácií sa v posledných rokoch výrazne zvýšil.
Rýchlosť pripojenia k internetu spolu s ponukou hardvéru / softvéru neustále
rastie. Enormné množstvo nových médií umožňuje školiteľovi pre účastníka naplánovať zaujímavú a pestrú interakciu plnú prínosného obsahu. Toto je zoznam
populárnych internetových zdrojov:
o Verejné zdroje videa / kanály (napr. YouTube, tréner Tube);
o
Google Books, Google Akademici (overené dokumenty, väčšinou iba v
angličtine);
o Niektoré nové verejne prístupné internetové služby:
t slovníky;
t vedomostné databázy;
t digitálne knižnice;
t nespoplatnené materiály online kurzov;
t internetové stránky Web 2.0 (on-line komunity, napr.: wiki, blogy, soci-
álne siete, servery).
Obsah generovaný účastníkmi:
softvérové funkcie Webového semináru umožňujú školiteľovi zostaviť program
webového semináru na základe obsahu generovanom účastníkmi:
o Zdieľanie dokumentu / obrazovky (umožňuje užívateľom vidieť navzájom obsah
svojich obrazoviek a dokonca prevziať nad nimi kontrolu ). To je veľmi užitočné
pri spoločnom vytváraní dokumentov / revíziách a pod. Umožňuje taktiež aktualizáciu dokumentov v reálnom čase (napríklad ako súčasť skupinovej akti-
62
vity). Rovnako umožňuje zdieľanie prezentácií bez nutnosti vopred ich nahrať
do systému. To je obzvlášť užitočné, ak chcete použiť formát prezentácie, ktorý
systémom nie je podporovaný (ako Keynote), alebo ak chcete umožniť účastníkom, aby mohli demonštrovať svoje prezentácie. Táto funkcia funguje najlepšie
v malých skupinách.
Zdieľanie aplikácií: obzvlášť užitočné pre prácu so softvérom. Školiteľ môže
demonštrovať, ako konkrétnu aplikáciu používať a potom odovzdať kontrolu nad
aplikáciou účastníkom, ktorí si takto môžu striedavo cvičiť svoje nové poznatky
o
o Súčasné prehliadanie (zdieľanie webových stránok - všetci vidia rovnakú strán-
ku a obsah). To umožňuje vykonávať webové prehliadky, môže zahŕňať činnosti
ako hry a kvízy, alebo formáty obsahu, ktoré nie sú na nahraných prezentáciách
(ako animácie alebo video)
o Zdieľanie videa (simultánne vysielanie videa).
o Videoukážky (táto voľba umožňuje školiteľovi alebo niektorému z účastníkov,
premietať video, čo sa deje na ich pracovnej ploche ich počítača). To umožňuje
prakticky neobmedzenú flexibilitu, pretože tréner môže ukázať, pracovať a komentovať akékoľvek aplikácie alebo materiály, ktoré má na svojom počítači. To
môže byť užitočné najmä pri výučbe ako správne používať softvér.
o Programovateľné rozhranie API pre verejné internetové služby vrátane služieb
ako je YouTube, Google Maps a mnoho ďalších. Táto technika umožňuje široké
využitie verejne dostupných zdrojov vo webinári.
Ak komunikácia a spolupráca medzi účastníkmi nie je problémom, potom ich
môže školiteľ aktívne zapojiť do výučby.
Pokiaľ ide o moderovanie interakcie účastníkov, školiteľ by mal byť schopný:
Naplánovať časový rámec tak, aby bol postačujúci pre realizáciu všetkých
prvkov školenia, vrátane hodnotenia efektívnosti. A to takým spôsobom, ktorý
umožní dosiahnutie cieľov stanovených pre dané školenie, pričom by mal rátať
s využitím všetkých dostupných zdrojov. Mal by tiež vedieť, kedy do programu
zaradiť prestávky tak, aby bol kurz bezproblémový, dynamický a komfortný pre
účastníkov;
o
o Vytvoriť časovo flexibilné školenie pripravené prispôsobiť sa väčšine situácií,
ktoré môžu vzniknúť. Pri plánovaní časového rámca pre školenia treba mať na
pamäti, že schopnosť sústrediť sa je v ranných hodinách lepšia, čo umožňuje
zvýšiť množstvo vzdelávacích aktivít v tejto časti dňa. Čím neskôr bude kurz pre-
5. Spustenie webináru/ webového semináru
63
biehať, tým kratšie by malo byť jeho trvanie. Dĺžka každej činnosti vykonávanej
počas školenia vo všeobecnosti závisí od jej typu (prednášky a prezentácie by
mali trvať krátko a cvičenia zasa dlhšie). Aj ročné obdobie má vplyv na dĺžku
tréningu, a to najmä v zime a v lete. Je všeobecne známe, že optimálna dĺžka
jedného výučbového bloku sa pohybuje medzi 45 a 90 minútami. Toto pravidlo
je určené hlavne pre účely plánovania časového harmonogramu. Bez ohľadu na
pedagógov, by sa čas školenia mal odrážať od úrovne koncentrácie účastníkov
v priebehu školenia a v prípade potreby primerane upraviť.
64
6. Ukončenie webináru
6.1 Vyhodnotenie vyučovacieho pokroku a sprostredkovaných znalostí
Využívanie metódy hodnotenia je spôsobom ako zabezpečiť vysokú úroveň
vzdelávacích služieb. Táto metóda sa bežne používa a má silnú pozíciu v
celej rade vedecko - výskumných oblastí. Je obľúbeným nástrojom pre získanie informácií o pokroku vo výcviku realizovaného v špeciálnom prostredí
a jeho výsledku. Taktiež umožňuje, aby školitelia dávali a získali spätnú väzbu
a rovnako, aby analyzovali svoje vlastné výukové metódy a zručnosti. Týmto
spôsobom môže hodnotenie v dlhodobom horizonte prispieť k rozvoju osoby
v roli školiteľa..
Ako vraví Donalda Kirkpatrick: ,,Reakcie, vedomosti / zručnosti, správanie
a výsledky“ sú štyri úrovne hodnotenia. Analytická štruktúra je veľmi užitočná
pri identifikácii cieľov, vytváraní dotazníkov a konečnej analýze výsledkov
hodnotenia.
Nižšie uvedená tabuľka poskytuje prehľad6:
Úroveň
hodnotenia
Čo táto úroveň popi- Príklady meracích
suje?
nástrojov
Reakcja
Úroveň spokojnosti účastníkov so školením alebo
skúseností zo vzdelávania
o Hneď po tréningu
o ‘Šťastné listy’, formulá-
re pre spätnú väzbu
o Online prieskum alebo
Podstatnosť a praktickosť uplatnenia
o Rýchlo a ľahko dosiah-
nuteľné
o Nenákladné na získanie
alebo analyzovanie
dotazník
o Slovná reakcia
Na základe: http://www.businessballs.com/kirkpatricklearningevaluationmodel.htm (prístup
12.6.21012).
6
6. Ukončenie webináru
65
Učenie
Ako sa úroveň vedomostí a zručností zmenila/
vzrástla?
o Najčastejšie hodno-
tenie alebo testy pred
a po tréningu ʇ porovnanie
o Rozhovor alebo pozo-
rovanie môže byť tiež
použité
Správanie
o Ako ovplyvnili nové
vedomosti správanie
účastníkov?
o Rozsah aplikovaných
vedomostí a ich dosah
na prácu ʇ Implementácia
Výsledky
o dopad na prácu, alebo
prostredie účastníka
o porovnanie výsledkov
školenia s nákladmi
naň
o Niekoľko týždňov po
tréningu
o Sebahodnotenie,
o Relatívne
jednoduché
nastavenie, jednoznačné
pre merateľné zručnosti
o Viac náročné v prípade
komplexnej výučby
o Meranie zmien správa-
nia zvyčajne vyžaduje
spoluprácu a zručnosti
prieskumy, pohovory,
pozorovania
o Posúdiť zmeny, ich
význam a či sú trvalo
udržateľné
Porovnanie praktických
dopadov na efektivitu
práce, peňažné výsledky,
kvalitu práce, stabilitu zamestnancov atď.
o Individuálne nie je
ťažké, na rozdiel od celej
organizácie
o proces musí stanoviť
jasné kompetencie
a zodpovednosť
0İ&ǹǼ¯/4-$ŭ-*1) #*)*/ )$+*İ*)'$-&+/-$&
6.1.1 Hodnotenie učebného efektu
Školiteľ si vopred zadefinoval určité vzdelávacie ciele, ktoré by mal do konca
tohto webového seminára dosiahnuť, alebo mu boli poskytnuté od jeho klienta.. To umožňuje posúdiť, či bol požadovaný výučbový efekt aj dosiahnutý, čo
je dôležité nielen pre školiteľa ale veľmi často aj pre klienta, ktorý účasť svojich
zamestnancov na webinári z daných vzdelávacích dôvodov inicioval. Najlepším
spôsobom hodnotenia vzdelávacieho efektu je zadať na začiatku webinára rovnako ako na konci rýchly test, čo umožňuje porovnanie. Avšak zadanie testu
iba na konci webinára môže byť tiež užitočné. Otázky by mali byť navrhnuté v
súlade s uvedenými pravidlami.
Predbežný test je pre školiteľa užitočný , a to najmä v prípade malého počtu
divákov, pretože tu môže vziať do úvahy konkrétne predchádzajúce znalosti
účastníkov. Krátky dotazník s 3 či 4 skôr otvorenými otázkami môže vyplniť až
10 osôb7. Pre väčšie publikum do 100 osôb má zmysel v dotazníku formulovať
Based on http://www.businessballs.com/kirkpatricklearningevaluationmodel.htm (access
12.6.21012).
7
66
skôr uzavreté otázky, na ktoré je možné odpovedať ,,áno“, ,,nie“ alebo ,,neviem“.
Výsledok tak môžeme dostať pomerne rýchlo, ako i celkový prehľad predchádzajúcich poznatkov (hodnotenie potrieb) a očakávania účastníkov.
Školitelia a moderátori môžu taktiež použiť dotazník aj v priebehu webináru, aby
získali prehľad o doterajšom pokroku účastníkov a o tom, ako pochopili tému.
Týmto spôsobom môže školiteľ ľahko zistiť, či pokračovať v prednáške alebo či
je potrebné ďalšie objasnenie tejto témy. Okrem toho je malý test užitočným
nástrojom pre udržanie sústredenosti a zobudenie účastníkov.
V závislosti od kontextu, účelu a veľkosti webinára sa bude záverečné hodnotenie
odvíjať obdobne ako u predbežného testovania. V menších skupinách je štruktúrovaná diskusia medzi školiteľmi populárnym nástrojom na získanie predstavy
o efektoch výučby. Aj účastníci môžu týmto spôsobom reprodukovať a uplatniť
ich čerstvo nadobudnuté vedomosti.
V prípade, že je účasť na webinári spojená so získaním certifikátu o istej kvalifikácii, hodnotenie sa väčšinou odohráva formou dotazníka, ktorý je potrebné
odovzdať pre jeho získanie. V tomto prípade sú dotazníky s otvorenými otázkami,
uzatvorenými otázkami a / alebo s viacerými možnosťami, tými najbežnejšími
nástrojmi.
6.1.2 Hodnotiace metódy a nástroje
Pre vyhodnotenie výsledkov vzdelávania realizovaného prostredníctvom webového semináru, sa na meranie nadobudnutých vedomostí a zručností uprednostňujú priamo merateľné faktory. Ide o objektívne hodnotenie vedomostí,
zručností a perspektív, ktoré účastníci demonštrovali v čase merania. Prezentovanie cieľov takéhoto vzdelávania už na začiatku webového semináru poskytuje
prehľadný a jasný referenčný rámec. Na základe týchto cieľov môžu byť účastníci
neskôr testovaní a môžu preukázať svoje nové vedomosti a zručnosti. Medzi ne
patria napríklad známky za úlohy zadané v rámci školenia, hodnotenie pozorovaného správania, známky za prezentácie a podobne.
Školiteľ môže pripraviť počítačové testy, kvízy alebo iné cvičenia s využitím voľne
prístupného hodnotiaceho softvéru dostupného na webe, napríklad:
o
Easy Test Maker (http://www.easytestmaker.com/default.aspx) – generátor testov, bez poplatkov;
o Hot Potatoes (http://hotpot.uvic.ca/) – zahŕňa šesť aplikácií, ktoré umo-
žňujú používateľom vytvárať interaktívne cvičenia s viacerými možnosťami,
6. Ukončenie webináru
67
krátkymi odpoveďami, atď...
o QuizMaker JavaScript Wizard (http://www.attotron.com/pub/Quizmake.
htm) – nástroj na testy a kvízy;
o Personal Educational Press (http://www.educationalpress.org) – umo-
žňuje zadarmo vytvoriť výučbové zošity, kartičky, herné dosky, kvízy, atď.,
ktoré je možné potom priamo vytlačiť.
6.2 Vyhodnotenie školenia
Hodnotenie školenia, či už počas jeho priebehu (hodnotenie výučby kľúčových pojmov) a/alebo po jeho skončení (spätná väzba na vyučovacie metódy
a na ďalšie aspekty tohto typu vzdelávania ), môže byť získané pomocou
kvalitatívnych a/alebo kvantitatívnych metód. Hodnotenie môže byť formatívne, sumatívne a dopadové. Tieto typy môžu byť realizované nasledujúcimi
spôsobmi:
o Formatívne vyhodnotenie: prostredníctvom diskusie alebo rozhovoru
- je užitočné v začiatočnom štádiu školenia, aby sme získali spätnú
väzbu od účastníkov na doterajší priebeh kurzu. Môže byť buď formálne
alebo neformálne;
o
Sumatívne vyhodnotenie: dotazníky a pohovory uzatvárajúce kurz;
o
Dopadové hodnotenie: dávno po ukončení školenia - môže to byť
rozhovor alebo dotazník s účastníkmi.
Vďaka možnosti nahrávať webový seminár je hodnotenie školenia výrazne
uľahčené a dopomôže ho prehodnotiť. Takýmto spôsobom je jednoduchšie
ohodnotiť pokrok a prácu nejakej osoby, najmä keď už nejaký čas uplynul.
Nástroje ako automatická štatistická evidencia alebo elektronické prieskumy
proces hodnotenia urýchlili. Preto má školiteľ možnosť analyzovať každého
jedného účastníka webináru, i keď ich nevidí. Časť aplikácie umožňuje generovanie podrobných správ, ktoré sú zamerané na zapájanie sa účastníkov,
ešte počas trvania webináru. Zhromaždené údaje sa týkajú:
o Dĺžky účasti;
o Odpovedí na otázky;
o Zapájanie sa do tímovej práce;
68
o Či sa účastník díval na okno programu alebo robil niečo, čo so školením
priamo nesúviselo.
Hodnotenie školiteľa a jeho/jej metód výučby môže byť založené i na klasických
nástrojoch, ako napr. prieskumy hodnotenia. Na tento účel môžete použiť softvér
webového semináru. Avšak v prípade zložitejších prieskumov je vhodnejšie zvoliť
pokročilejší internetový softvér ako napr. SurveyMonkey.
Prvky ako sú analýza nahrávky (najmä pokiaľ ide o chatovú konverzáciu), webinárové štatistiky a prieskumy hodnotenia umožňujú školenie pomerne rýchlo
analyzovať. Pre túto analýzu odporúčame využiť vyššie spomenutý Kirkpatrickov
model hodnotenia.
Metódy prieskumu
Kvantitatívne metódy zahŕňajú zhromažďovanie informácií, ktoré môžu byť usporiadané do štatistických tabuliek. Bežnou kvantitatívnou metódou sú dotazníky
využívajúce ratingovú stupnicu s tvrdeniami priradenými troj- až päť- bodovej
stupnici. Takéto rozdelenie je potrebné, aby sa zabezpečilo, že zhromažďované
dáta sú zmysluplné a spĺňajú výskumné protokoly, tj. musíte mať extrémy na
oboch koncoch a neutrálne pole v strede ratingovej stupnice, aby ste účastníkom
poskytli dostatok možností na výber.
Príklady stupnice
3 bodová stupnica
5 bodová stupnica
dobrý – priemerný – slabý
Vynikajúci – dobrý – priemerný – podpriemerný– slabý
súhlasím – čiastočne súhlasím Absolútne súhlasím – súhlasím – čiastočne súhlasím – nesúhla– nesúhlasím
sím – vôbec nesúhlasím
Tabuľka 9, Hodnotenie – stupnice
Niekedy sú používané tiež 4 bodové stupnice. Je to otázka prístupu a kontextu,
či by sme mali použiť stupnicu so alebo bez strednej hodnoty. Nútiť ľudí, aby sa
rozhodli, je užitočné v prípade, že je nevyhnutné zistiť ich tendenciu. Na druhej
strane, váhy bez strednej polohy môžu účastníkov viesť k odmietnutiu každej
odpovede. Tiež to so sebou nesie riziko skreslenia, ktoré nemusí byť pre prieskum
prospešné..
Tak či onak, príklad pre bežné 4 bodové stupnice by bol:
6. Ukončenie webináru
69
Súhlasím – radšej súhlasím – radšej nesúhlasím – nesúhlasím
Ďalšie príklady kvantitatívneho merania sú:
o Otázky s viacerými možnosťami;
o Vyhlásenia ‘pravda alebo lož’;
o Otázky ‘áno alebo nie’.
Výhodou použitia kvantitatívnej metódy merania je, že môžete zainteresovaným
stranám poskytnúť štatistické údaje - napríklad 89% účastníkov absolútne súhlasí
s názorom, že prebratý materiál im pomôže zvýšiť ich produktivitu. „
Zatiaľ čo otázky kvantitatívnych prieskumov sú uzavreté, kvalitatívne metódy
vyžadujú klásť otvorené otázky, aby nimi boli zhromaždené myšlienky, názory
a návrhy. Táto detailná úroveň umožňuje školiteľovi lepšie pochopenie toho,
prečo je potrebné niektoré prvky zlepšiť, v prípade návrhov, ako tieto môžu dopomôcť k zlepšeniu kvality.
Príklady otvorených otázok:
o Aké cvičenia alebo činnosti ste si najviac obľúbili? Prečo?
o Aká by bola téma ďalšieho školenia, ktoré by ste radi absolvovali?
Počet otvorených otázok je obvykle veľmi malý. Čím viac osôb sa zúčastňuje
prieskumu, tým je väčšia pravdepodobnosť, že otvorené otázky sa zredukujú na
jednu, resp. dve. Polootvorené otázky sú teda stredom medzi otvorenými a uzavretými otázkami. Sú to otázky s vopred danými odpoveďami, ktorých možnosti
sú na rozdiel od uzavretých otázok podrobnejšie špecifikované a opísané.
Príkladmi na polootvorené otázky by boli:
O ktorom z týchto predmetov by ste privítali dodatočné školenie?
1: O ochrane súkromných dát
2: O ukladaní dát
3: O kontrole dát
4: Iné (Aké?)
On-line príklad spätnej väzby na tréningový kurz:
http://www.bre.com/training/courses/training-feedback.aspx
70
6.3 Postup po skončení školenia a zasielanie materiálov
Pre posilnenie získaných znalostí a zručností je dôležité neskončiť so vzdelávaním hneď po odhlásení sa z webového semináru. Namiesto toho sa od trénera
očakáva, že pripraví pre účastníkov ďalšie materiály, čo znamená nielen zaslanie
kópie prezentácie. Balíček by mal obsahovať:
o Prezentáciu v PDF formáte
o Odpovede na otázky, ktoré školiteľ nebol schopný zodpovedať počas se-
mináru
o Iné prílohy, správy, výskumy – ak ich školiteľ spomenul počas semináru
o Odkazy na iné online zdroje použité v seminári, ako napr. Youtube, Slide-
Share.
Tiež sa odporúča všetko poslať e-mailom, najneskôr do 48 hodín po skončení
webináru. Neskôr sú dojmy z webináru rozmazané a záujem o prezentované
témy klesá.
Priložené dokumenty by mali byť vo formáte PDF, pretože je možné ich otvoriť
vo väčšine programov. Celková veľkosť e-mailu by nemala presiahnuť 5 MB (s
prílohami). Ak je väčšia, mal by byť uložený na firemnom serveri. Ak máte uvedené
veľké množstvo zaujímavých odkazov potom by mali na čele zoznamu byť tie,
ktoré boli použité vo webinári,. Nasledovať by ich mali tie, ktoré sú zaujímavé a rozširujú preberanú tému, no zatiaľ neboli využité. Každý odkaz by mal byť
opísaný niektorými slovami, aby účastník hneď vedel o čom je bez toho, aby
naň musel kliknúť.
Vytváranie a zasielanie materiálov po školení, má svoju obchodnú hodnotu. Je
to dokonalý nástroj pre marketing, teda propagáciu firmy prostredníctvom poskytovaných vedomostí a kvalitných služieb. Často sa stáva, že účastníci starších
školení zverbujú seba i ďalších na nové takéto školenia.
6. Ukončenie webináru
71
72
7. Nahrávky z webináru
Webový seminár má oproti tradičným školeniam výhodu, že je plne dokumentovaný. Nahrávka zachytáva nielen hlas, obraz, ale aj chatové konverzácie či ďalšie
nástroje používané počas výučby.. To všetko sa deje automaticky a nevyžaduje
aby im školiteľ či moderátor venovali osobitnú pozornosť. Zachytený záznam
z webináru môže po jeho skončení slúžiť na mnoho ďalších úloh.
Záznam webového seminára umožňuje jeho opätovné prehratie, rovnako ako
zachytenie nedochvíľnosti niektorých účastníkov. Umožňuje tiež vytvorenie databázy takýchto nahrávok ako jedného zo vzdelávacích zdrojov. Jed to výhoda,
ktorú tradičné školenia v porovnaní s webinárom nemajú, a to je dôvod informovať o tom účastníkov. V mnohých prípadoch ich účastníci totiž považujú iba
za živé prenosy.
Záznam všetkých tvrdení bude mať tiež psychologický efekt u školiteľa, ktorého
bude viac motivovať lepšie odpovedať na otázky alebo pripomienky jednotlivých
účastníkov. Nahrané tvrdenia sú viditeľné a ostávajú k dispozícii, a tak sa k nim
školiteľ musí skôr či neskôr vyjadriť. Ak nám záleží na spokojnosti účastníkov,
žiadna z otázok by nemala byť odignorovaná.
Okrem vyššie spomínaného hodnotenia alebo využitia nahrávky po skončení
školenia, má tiež ďalšie cenné obchodné stránky. Môže byť zdieľaná na vyžiadanie, čiže môže priniesť zisk pokiaľ je téma stále aktuálna. Tieto nahrávky sú na
rozdiel od živých zasadnutí ideálne pre propagáciu spoločnosti, keďže si takúto
nahrávku pozrieť viacero ľudí naraz a niekoľkokrát. Ba čo viac, zdieľanie nahrávok
je veľmi jednoduché - to, čo musíte urobiť, je len poslať odkaz (link) prijímateľovi.
On/ona nemusí nič sťahovať, ani len inštalovať ďalší softvér.
Školiteľ alebo Organizátor môže tiež nastaviť spôsob prístupu k nahranému materiálu. Prístup môže byť na základe voľne prístupnej internetovej databázy alebo
môžu byť materiály prístupné verejne, či iba výhradne pre účastníkov školenia,
ktorí majú prihlasovacie údaje. Niektoré modely softvéru robia zápis vo flashovej
forme, kde prvky programu zostávajú aktívne aj keď ide o nahrávku (napríklad
okná chatu je možné posúvať), no pre ostatných obsah je viditeľný až po stiahnutí určitého prehrávača. Túto špecifikáciu je potrebné zvažovať už pri výbere
webinárového softvéru.
7. Nahrávky z webináru
73
Spätná väzba je pre školiteľov, usporiadateľov a účastníkov veľmi užitočná, aj
keď nie je vždy zadarmo. Účastníci môžu poskytnúť vynikajúce spätné väzby k
zamysleniu, keď vyhodnocujú skúsenosti školiteľa, svoje novonadobudnuté vedomosti a zručnosti, silné a slabé stránky prezentácie a keď dávajú svoje nápady
ako vylepšiť kurz a aké praktické zmeny by privítali.
74
8. Glosár webinárových pojmov
Elektronický dotazník – Online formulár, ktorý obsahuje určitý počet vopred
pripravených otázok. Ponúka možnosť vyjadriť svoj názor prostredníctvom odpovedania na uzatvorené, polootvorené alebo otvorené otázky. Údaje o odpovediach sa zhromažďujú, spracúvajú a neskôr publikujú vo forme štatistík.
Vyhodnotenie – Analýza prínosov a vlastností jednotlivých programov a aktivít
(napr. osnov, konkrétnych projektov, atď.) využívajúca určité stanovené kritéria,
ako aj štandardy v záujme docieliť určitý pokrok, zlepšenie a zvýšenie efektivity.
Pozostáva zo systematicky zhromažďovaných a analyzovaných údajov o plnení
sledovaných kritérií.
Okamžité správy (chat) – Nástroj umožňujúci výmenu správ v reálnom čase.
Takáto konverzácia môže byť verejná (dostupná komukoľvek) alebo súkromná
(dostupná výhradne vybraným účastníkom).
Interaktívna tabuľa – Nástroj využívaný na zdôraznenie kľúčových častí prezentácie a dokumentov. Je obzvlášť dôležitá pri práci s malými skupinami účastníkov.
Vedomostná základňa – Knižnice obsahujúce vzdelávací materiál vo forme dokumentov, prezentácií, e- learningových kurzov, zvukových i obrazových záznamov, ktoré môžu byť použité na ďalšie rozšírenie znalostí nadobudnutých počas
webináru (napr. videolectures.net, docstoc.com, slideshare.
Online hry – Online aktivity, ktoré napomáhajú upútať pozornosť účastníkov
a zamerať ich sústredenie na materiály i obsah školenia.
Kvíz – Cvičenia vopred pripravené školiteľom. Kvíz pozostáva z otázok ohľadom
údajov zhromaždených počas školenia. Za účelom získania čo najlepších údajov
z kvízu je potrebné, aby sa účastníci naň čo najlepšie sústredili.
Zdieľanie obrazoviek – Nástroj, ktorý umožňuje prenos obsahu na obrazovke
počítača (na pracovnej ploche) a jeho nahliadnutie jednému alebo viacerým
účastníkom, pričom môžu vidieť všetky zmeny dejúce sa v reálnom čase. Zdieľanie obrazoviek umožňuje ľahšie radiť účastníkom pri technických problémoch
či spoločne editovať dokumenty v rámci skupiny.
Video-prenos cez webkameru – Interaktívna komunikácia, ktorá umožňuje
8. Glosár webinárových pojmov
75
súčasný prenos zvukového i obrazového signálu. Za podmienky použitia špecifického vybavenia sa účastníci môžu navzájom vidieť a zároveň zhovárať.
Webinár – Internetový prenos zvukového a obrazového signálu od určitého špecifického zdroja určený veľkej skupine účastníkov. Prenos sa môže uskutočňovať
online alebo na požiadanie (zo záznamu).
Webinárový softvér – Všetky počítačové programy ponúkajúce možnosť komunikovať cez Internet. Vďaka nemu je možné vysielať prezentáciu, zvuk, obraz
a chat. Medzi jeho dodatočné vybavenie môže patriť interaktívna tabuľa, nástroj
na tvorbu dotazníkov či zdieľanie obrazoviek. Medzi takýto softvér patria napríklad programy Adobe Acrobat Connect Pro, YUGMA, Dim Dim, ONIF.
Tréningový scenár webináru – plán zahŕňajúci kľúčové údaje o webinári (ciele, témy, nástroje, atď.) usporiadané v rámci určitej štruktúry. Má veľký význam
hlavne počas webinárov určených veľkým skupinám účastníkov, kde je efektívne
využitie času a jeho precízne naplánovanie nevyhnutné, ak chceme obsiahnuť
celý obsah školenia.
76
Referencie
1. Three-point Lightning, Wikipedia. The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.
org/wiki/Threepoint_lighting.
2. Gross Davis Barbara, Tools for Teaching, John Wiley and Sons 2009 http://www.
nscc.edu/seatec/pages_resources/forum_papers_pdf/camerius2.pdf.
3. Videoconferencing Technology in K-12 Instruction: Best Practices and Trends,
Idea Group Inc 2007.
4. Assessment Methods and Tools.
5. Hargreaves Pat, Jarvis Peter, The Human Resource Development Handbook,
Kogan Page, Publishers 2000, http://www.bentley.edu/assurance-oflearning/
Methods_and_Outcomes.cfm.
6. Laurence A. Rowe, Diane Harley, Peter Pletcher, Shannon Laurence, BIBS: Alecture webcasting system, BMRC Technical Report June 2001.
7. Using Web Conferencing to Boost Productivity and Increase the Profitability of
Your Business, Citix Online, 2006.
8. Patricia McKellar, Paul Maharg, Presence, Emergence and Learning Objects:
User Interaction in a Virtual Learning Environment.
9. Ashley Deal, A Teaching with Technology White Paper, Carnegie Mellon.
10. The Event Webcasting Toolkit: A Pain-Free Guide to Taking Your Conference
Online, Sonic Foundry.
11. Best Practices in Online Video Webcasting, Thomson Financial.
12. Webcasting: The new essential ingredient for B2B success, Frost&Sullivan.
13. Improving the productivity of virtual employees, Citix Online.
14. Mediasite by Sonic Foundry for Distance Education and e-learning, Wainhouse
Research.
15. Best Practices: Online Learning. Textbook strategies for video education, Sonic
Foundry.
16. Five Keys to Getting Started with Interactive Online Training, A 1080 Group White
Paper Prepared for Citix Online.
Referencie
77
www.webinar2learn.eu
Download

Metodológia Webinárov