téma
Datové koncentrátory pro odečet spotřeby
energie v budovách
Jednotky RTU7MC firmy Elvac IPC jsou
zapotřebí tam, kde je vyžadován větší počet komunikačních rozhraní a protokolů.
Vhodným uplatněním pro tyto jednotky je
koncentrace dat z měřičů energií v bytových jednotkách a budovách. Stavy z různých typů elektroměrů, plynoměrů a vodoměrů lze vyčíst a převést na standardizovaný komunikační protokol, který je vhodný
pro další přenos dat do nadřazeného systému společností zabývajících se distribucí energií.
Karta COMIO-PC v této jednotce může
být využívána jako vestavěný převodník a datový koncentrátor. Karta podporuje mnoho
standardizovaných i firemních komunikačních protokolů, přičemž na základě zákaznických požadavků je možné množinu podporovaných protokolů dále rozšiřovat. Parametrizuje se primárně přes webové rozhraní
protokolem HTTP. Mimo tento protokol jsou
pro pokročilou správu dostupné aplikační
protokoly FTP a Telnet, popř. další podle
požadavků. Jednotky RTU je rovněž možné
parametrizovat s použitím funkce RTU Uživatelské centrum prostřednictvím firemního
protokolu HioCom2.
Komunikační karta COIO-PC disponuje
těmito komunikačními rozhraními: Ethernet,
galvanicky oddělené sériové linky RS-232
a RS-485. Dále je k dispozici výměnný modul, kde si může zákazník vybrat mezi modemem GSM/(E)GPRS, Bluetooth, RS-232,
RS-485 nebo optickým rozhraním.
Pro správný příjem dat je důležitá časová synchronizace, která se v režimu koncentrátoru provádí ve dvou krocích. První
krok je synchronizace času v koncentráto-
sová synchronizace podřízených jednotek. Čas je možné synchronizovat
i z přijímače GPS, který je připojen
ke speciální kartě.
Komunikační koncentrátor může
v jeden okamžik komunikovat s několika systémy SCADA (nebo obecně nadřazenými systémy). Je podporována současná komunikace 2× IEC
60870-5-101, 2× IEC 60870-5-104
a HioCom2. Při současné komunikaci různými protokoly se tyto vzájemně neovlivňují. Přerušení komunikace na některém z protokolů nemá vliv
na průběh komunikace ostatních protokolů.
Při poruše některé z jednotek v režimu koncentrátoru, popř. karet (přerušení komunikační linky, výpadek
napájení apod.), je tento stav signalizován zneplatněním všech signálů
a hodnot, které tato jednotka nebo
karta poskytuje. Funkce jednotek je
mimo jiné testována každých 10 s dotazem na stav parametrů, čímž se
ověří celý komunikační řetězec včetně aplikační vrstvy. Výpadek je signalizován nejpozději za 40 s.
Komunikační a datový koncentráObr. 1. Jednotka RTU7MC dokáže zajistit koncentraci
dat z měřičů energií v bytových jednotkách a budovách tor podporuje také komunikaci s jednotkami, které jsou ke koncentrátoru
ru, kterou zajišťuje nadřazený systém. Po
připojeny pomocí jednoduchého, popř. dvosynchronizaci se čas uloží do obvodu reáljitého optického kruhu. Tento typ komunikaného času (RTC) a je po­užíván po restartu
ce je vhodný zejména do prostředí se značzařízení. Druhým krokem je synchronizace
ným rušením.
času v podřízených jednotkách. Při dotazu
jednotky na čas nebo po synchronizaci času
Ing. Miroslav Kocur,
v koncentrátoru se automaticky vyvolá čaELVAC IPC s. r. o.
ELVAC IPC s.r.o. – průmyslové a speciální PC systémy
www.industrial-pc.cz | www.moxa.cz | www.eizoshop.cz | www.icpcon.cz | www.rtu.cz
Kompaktní RTU jednotky
 Měření 3f veličin
 Binární vstupy
 Releové výstupy
 GSM/GPRS, Ethernet, RS-485
 Zálohované napájení
 Měření vnitřní a vnější teploty
Modulární RTU jednotky
 Hliníkové šasi 5 nebo 8 pozic
 Vstupní karty měření 3f veličin
 Karty pasiv./aktiv. binárních
vstupů a výstupů
 GSM/GPRS, Ethernet, RS-485
 Zálohované napájení
 Měření vnitřní a vnější teploty
Hasičská 53, 700 30 Ostrava – Hrabůvka, tel.: 597 407 320-5, fax: 597 407 302, [email protected]
AUTOMA 4/2012
| ELVAC IPC s.r.o. je členem skupiny ELVAC
Tříkanálový generátor
 Generátor proudů
i napětí
 Poruchové
záznamy
 Tester ochranných
funkcí
www.elvac.eu
29
Download

Řízení spotřeby energie v budovách