STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ,
OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Výroční zpráv
Výroční zpráva o činnosti školy
za školní rok 2011/2012
Schváleno pedagogickou radou dne 10. 10. 2012
Schváleno školskou radou SZŠ dne 11. 10. 2012
Schváleno školskou radou VOŠZ dne 9. 10. 2012
Předkládá: RNDr. Jana Foltýnová, Ph.D., ředitelka školy
OBSAH
1
2
3
Základní údaje o škole ........................................................................................................ 1
1.1
Charakteristika školy.................................................................................................... 2
1.2
Školská rada ................................................................................................................. 3
1.2.1
Školská rada při střední zdravotnické škole ......................................................... 3
1.2.2
Školská rada při Vyšší odborné škole udravotnické ............................................. 3
Přehled oborů vzdělávání ................................................................................................... 4
2.1
Statistika žáků a tříd .................................................................................................... 6
2.2
Statistika studentů a studijních skupin ........................................................................ 7
Přehled pracovníků školy ................................................................................................... 9
3.1
Organizační struktura školy ......................................................................................... 9
3.2
Pedagogický sbor ....................................................................................................... 10
3.2.1
Oborové komise ................................................................................................. 10
3.2.2
Předmětové komise ........................................................................................... 10
3.2.3
Garanti, metodici, výchovní poradci .................................................................. 11
3.3
4
Nepedagogičtí pracovníci .......................................................................................... 11
Údaje o výsledcích vzdělávání .......................................................................................... 12
4.1.1
Přehled výsledků 1. pololetí školního roku SZŠ .................................................. 12
4.1.2
Přehled výsledků 2. pololetí školního roku SZŠ .................................................. 13
4.1.3
Přehled výsledků 1. pololetí školního roku VOŠZ ............................................... 15
4.1.4
Přehled výsledků 2. pololetí školního roku VOŠZ ............................................... 16
4.2
Výsledky maturitních zkoušek za školní rok 2011/2012 ........................................... 17
4.3
Výsledky absolutorií................................................................................................... 21
4.4
Evaluace vzdělávacího procesu ................................................................................. 21
4.4.1
Evaluace na SZŠ .................................................................................................. 22
4.4.2
Evaluace na vošz ................................................................................................. 24
5
Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků .................................................... 25
6
Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti ......................................................... 26
7
8
6.1
Univerzita volného času ............................................................................................ 26
6.2
Mimoškolní a humanitární činnosti ........................................................................... 27
6.3
Činnost metodika ICT ................................................................................................. 29
6.4
Činnost metodika EVVO............................................................................................. 32
Údaje o prevenci sociálně patologických jevů a o výchovném poradenství .................... 33
7.1
Metodik prevence sociálně patologických jevů ........................................................ 33
7.2
Výchovné poradenství ............................................................................................... 36
7.3
Profesní poradenství.................................................................................................. 40
Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních projektů ............................................... 42
8.1
Biomedicínská technika na středních školách ........................................................... 42
8.2
Synergie – spolupráce VŠ se SŠ a ZŠ .......................................................................... 47
8.3
Mosty partnerství Ostrava – Cadenberge ................................................................. 48
8.4
EU peníze středním školám ....................................................................................... 51
8.5
Život pod akátem ....................................................................................................... 53
8.6
Modernizace výuky ve zdravotnických oborech ....................................................... 53
8.7 Inovace vzdělávacích programů VOŠ v oborech diplomovaný zdravotnický
záchranář, diplomovaný nutriční terapeut, diplomovaný farmaceutický asistent,
diplomovaný zdravotnický laborant, diplomovaný zubní technik a diplomovaná dentální
hygienistka............................................................................................................................ 54
9
8.8
Nákup a zapojení klimatizační/ch jednotky/tek do odborných laboratoří ............... 55
8.9
Minigranty ARCELOR MITTAL OSTRAVA .................................................................... 55
Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI ...................................................... 56
10 Základní údaje o hospodaření školy ................................................................................. 57
Příloha č.1 - Hodnotící zpráva zástupkyně pro všeobecně vzdělávací předměty na SZŠ ..... 61
Příloha č.2 - Hodnotící zpráva zástupkyně pro odborné předměty na SZŠ ......................... 66
Příloha č.3 - Hodnotící zpráva zástupkyně pro vyšší odborné studium ............................... 69
Příloha č.4 - Hodnotící zpráva oboru Zdravotnický asistent ................................................ 80
Příloha č. 5 - Hodnotící zpráva oboru Diplomovaná všeobecná sestra ............................... 88
Příloha č. 6 - Hodnotící zpráva oboru Asistent zubního technika ........................................ 94
Příloha č. 7 - Hodnotící zpráva oboru Diplomovaný zubní technik ...................................... 99
Příloha č. 8 - Hodnotící zpráva oboru Asistent nutričního terapeuta a Diplomovaný nutriční
terapeut .............................................................................................................................. 102
Příloha č. 9 - Hodnotící zpráva oboru Zdravotnické lyceum .............................................. 105
Příloha č. 10 - Hodnotící zpráva oboru Diplomovaný farmaceutický asistent ................... 107
Příloha č. 11 - Hodnotící zpráva předmětové komise humanitních předmětů.................. 110
Příloha č. 12 - Hodnotící zpráva předmětové komise přírodovědných předmětů a TEV .. 119
Příloha č. 13 - Hodnotící zpráva o činnosti komise společenských věd ............................. 134
Příloha č. 14 - Hodnotící zprava předmětové komise cizích jazyků (ANJ, NEJ, FRJ, RUJ,) .. 138
Příloha č. 15 - Spolupráce s organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění
úkolů ve vzdělávání ............................................................................................................ 143
Jména žáků a studentů ve Výroční zprávě školy byla uvedena na základě jejich předchozího
souhlasu, u nezletilých žáků na základě souhlasu jejich zákonných zástupců.
Zaměstnanci Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické, Ostrava,
příspěvkové organizace souhlasí s uveřejněním svých jmen ve Výroční zprávě školy.
1
Z ÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE
Název školy: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava,
příspěvková organizace
Adresa školy:
Jeremenkova 2, 703 00 Ostrava
Identifikátor zařízení:
600 020 070
Odloučená pracoviště školy: na ul. Klicperova 8, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory
na ul. 1. máje 11, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory
Právní forma:
příspěvková organizace
IČO:
00 600 920
Zřizovatel:
Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava
Kontakt:
tel.: 595 693 625
E-mail:
[email protected]
Webové stránky:
http://www.zdrav-ova.cz
Škola sdružuje:
1. střední zdravotnická škola
IZO 110 030 893
2. vyšší odborná škola zdravotnická IZO 110 030 915
3. školní jídelna, výdejna
IZO 110 030 907
Vedení školy:
PhDr. Iva Pelikánová RS., RNA., ředitelka školy – do 31. 7. 2012
RNDr. Jana Foltýnová, Ph.D., ředitelka školy – od 1. 8. 2012
Mgr. Jana Polášková, statutární zástupkyně ředitelky školy, zástupkyně ředitelky školy
pro odborné předměty na SZŠ
RNDr. Jana Foltýnová Ph.D., zástupkyně pro všeobecně-vzdělávací předměty na SZŠ
Mgr. Jana Němcová, zástupkyně ředitelky školy pro vyšší odborné studium
STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ,
Ostrava, příspěvková organizace
Jeremenkova 2, 703 00 Ostrava
VYMEZENÍ DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI ORGANIZACE:
Provádění rekvalifikačních kurzů, vzdělávacích kurzů a odborného školení včetně
zprostředkování.
Závodní stravování zaměstnanců právnických osob vykonávajících činnost škol
a školských zařízení zřízených krajem, obcí nebo svazkem obcí.
Hostinská činnost.
Reklamní činnost a marketing.
Pronájem majetku.
Vydavatelská a polygrafická činnost.
Kopírovací práce.
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků.
Pořádání kulturních produkcí, zábav, přehlídek a obdobných akcí.
Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti.
1.1 C HARAKTERISTIKA
Š KOLY
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická v Ostravě patří svou již téměř
80-tiletou historií k nejstarším středním odborným školám v Moravskoslezském kraji.
V současnosti na škole studuje v denní, dálkové i kombinované formě studia 1067 žáků (stav
ke dni 14. 3. 2012), a to na střední zdravotnické škole v oborech Asistent zubního technika,
Laboratorní asistent, Nutriční asistent, Zdravotnické lyceum a Zdravotnický asistent
a na vyšší odborné škole v oborech Diplomovaný farmaceutický asistent, Diplomovaný
nutriční terapeut, Diplomovaná všeobecná sestra a Diplomovaný zubní technik.
Na střední škole jsou všechny obory ve všech formách studia již vyučovány dle schválených
školních vzdělávacích programů.
Výuka je zajišťována ve třech budovách školy – na ulicích Jeremenkova v Ostravě-Vítkovicích,
1. máje a Klicperova v Ostravě-Mariánských Horách, což je náročné nejen pro vlastní
organizaci výuky, ale také pro zabezpečení personálních i materiálních podmínek. Škola
disponuje ve všech budovách odbornými laboratořemi, které jsou nezbytné pro zajištění
kvalitní odborné výuky, multimediálními učebnami, které byly z větší části financovány rodiči
prostřednictvím SRPŠ, učebnami ICT i moderní tělocvičnou.
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická v Ostravě patří nejen počtem
žáků, ale také počtem spravovaných budov (prostory budovy na ulici Fráni Šrámka v OstravěMariánských Horách jsou pronajímány firmám) a objemem majetku k největším
zdravotnickým školám nejen v kraji, ale v celé republice.
STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ,
Ostrava, příspěvková organizace
Jeremenkova 2, 703 00 Ostrava
1.2 Š KOLSKÁ
RADA
1.2.1 Š K O L SK Á
R A D A P Ř I ST Ř E DN Í Z D RAV O T N I CK É Š K O L E
Radou Moravskoslezského kraje byli jmenováni:
Jan Klička, zubní technik, člen výboru Unie zubních techniků ČR
PhDr. Zdeňka Šináglová, zástupkyně náměstkyně ředitele pro ošetřovatelskou péči
Fakultní nemocnice Ostrava
Za pedagogické pracovníky byly zvoleny:
Mgr. Martina Mokrá, odobrná učitelka
Mgr. Eduard Hořanský, učitel všeobecně vzdělávacích předmětů
Za zletilé žáky a zákonné zástupce nezletilých žáků byli zvoleni:
Andrea Růtová, žákyně
Pavla Adamusová, zákonný zástupce žáka
1.2.2 Š K O L SK Á
RADA PŘI
V Y Š ŠÍ
O D BO R N É ŠK O L E U DR AV O T N I CK É
Radou Moravskoslezského kraje byli jmenováni:
Mgr. Margita Malíšková, náměstkyně ředitele pro ošetřovatelskou péči, Městská
nemocnice Ostrava, příspěvková organizace
PhDr. Zdeňka Šináglová, zástupkyně náměstkyně ředitele pro ošetřovatelskou péči
Fakultní nemocnice Ostrava
Za pedagogické pracovníky byly zvoleny:
Mgr. et Mgr. Světlana Frantová, odborná učitelka
Mgr. Olga Jurdičová, odborná učitelka
Za studenty vyšší odborné školy byli zvoleni:
Tereza Bílá
Lucie Lasáková
STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ,
Ostrava, příspěvková organizace
Jeremenkova 2, 703 00 Ostrava
2 P ŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁ VÁNÍ
OBORY
VZDĚLÁVÁNÍ PODLE
KLASIFIKACE
KMENOVÝCH OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ A
RÁMCOVĚ
VZDĚLÁVACÍ
PROGRAMY:
STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA:
Na střední zdravotnické škole ve školním roce 2011/2012 byli žáci 1. ročníků všech oborů již
vzděláváni podle školních vzdělávacích programů, ve 2. ročníku pouze žáci oborů Asistent
zubního technika a Zdravotnický asistent.
53-41-M/007 Zdravotnický asistent (ZA)
denní forma vzdělávání (dobíhající obor – bude ukončen v roce 2013)
53-41-M/01 Zdravotnický asistent (ZA)- denní forma vzdělávání podle ŠVP
53-41-M/01 Zdravotnický asistent (ZA) - dálková forma vzdělávání podle ŠVP
53-41-M/008 Nutriční asistent (NA)
denní forma vzdělávání (dobíhající obor – bude ukončen v roce 2014)
53-41-M/02 Nutriční asistent (NA) - denní forma vzdělávání podle ŠVP
53-43-M/005 Laboratorní asistent (LA)
denní forma vzdělávání (dobíhající obor – bude ukončen v roce 2014)
53-43-M/01 Laboratorní asistent (LA) - denní forma vzdělávání podle ŠVP
53-44-M/007 Asistent zubního technika (AZ)
denní forma vzdělávání (dobíhající obor – bude ukončen v roce 2013)
53-44-M/03 Asistent zubního technika (AZ) denní forma vzdělávání podle ŠVP
78-42-M/005 Zdravotnické lyceum (LY)
denní forma vzdělávání (dobíhající obor – bude ukončen v roce 2014)
78-42-M/04 Zdravotnické lyceum (LY) - denní forma vzdělávání podle ŠVP
STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ,
Ostrava, příspěvková organizace
Jeremenkova 2, 703 00 Ostrava
VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ:
53-41-N/11 Diplomovaná všeobecná sestra (SD) - denní forma studia
53-41-N/11 Diplomovaná všeobecná sestra (SK) - kombinovaná forma studia
délka vzdělávání: 3,5 let
53-41-N/41 Diplomovaný nutriční terapeut (ND) - denní forma studia
53-41-N/41 Diplomovaný nutriční terapeut (NK)- kombinovaná forma studia
délka vzdělávání: 3 roky
53-43-N/11 Diplomovaný farmaceutický asistent (FD) - denní forma studia
53-44-N/11 Diplomovaný zubní technik (ZD) - denní forma studia
V roce 2011 jsme podali žádost o akreditaci oboru Diplomovaný farmaceutický asistent
v kombinované formě studia. Dne 11. 4. 2012 byla škole rozhodnutím MŠMT udělena
akreditace tohoto oboru s platností od 1. 9. 2012.
V srpnu 2012 proběhlo přijímací řízení do oboru Diplomovaný farmaceutický asistent
v kombinované formě studia (přihlášku doručilo 57 uchazečů).
STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ,
Ostrava, příspěvková organizace
Jeremenkova 2, 703 00 Ostrava
2.1 STATISTIKA ŽÁKŮ A TŘÍD
Střední zdravotnická škola - denní studium
třídní učitel
třída
počet žáků
k 1.9.
počet žáků
k 1.2.
počet žáků
k 30.6.
AZ1
Mgr. Karin Funioková
29
30
29
LA1
Mgr. Zdeňka Zemanová
24
25
25
LY1A
Mgr. Hana Cinařová
19
19
19
LY1B
Mgr. Kateřina Matuszová
20
15
15
NA1
Jana Szücs
21
23
22
ZA1A
Mgr. Pavlína Kyšková
24
27
26
ZA1B
Mgr. Ivana Kreuzerová
28
31
30
AZ2
Mgr. Radana Klásková
24
24
24
LY2
Mgr. Miroslava Hellerová
24
24
24
NA2
Mgr. Olga Jurdičová
29
27
27
ZA2A
Mgr. Agáta Kohutová
29
32
32
ZA2B
Mgr. Karin Helsnerová
22
31
31
LA3
Mgr. Jana Kubánková
24
24
24
LY3
Mgr. Martina Hořínková
33
33
33
NA3
Mgr. Jitka Knápková
20
18
18
ZA3A
Mgr. Jana Bělanová
28
27
27
ZA3B
Mgr. Renáta Tylšarová
22
21
20
AZ4
Bc. Štěpánka Slavíková
24
23
24
LY4A
Mgr. Eduard Hořanský
30
29
29
LY4B
Mgr. Eva Bělohlavá
29
30
29
NA4
Mgr. Radana Kluzová
22
22
20
ZA4A
PhDr. Kamila Veselá
24
23
23
ZA4B
Mgr. Jitka Vašková
29
29
29
celkem
578
587
580
počet žáků
k 1.9.
počet žáků
k 1.2.
počet žáků
k 30.6.
Střední zdravotnická škola - dálkové studium
třídní učitel
třída
ZA2D
Mgr. Šárka Bräuerová
22
19
18
ZA5D
Mgr. Karla Marková
16
16
16
celkem
STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ,
Ostrava, příspěvková organizace
Jeremenkova 2, 703 00 Ostrava
Pohyb žáků ve školním roce 2011/2012
Přijetí do vyššího ročníku, přestup
16 žáků
Přerušení studia
6 žáků
Nástup po přerušení
1 žák
Zanechání studia
23 žáků
2.2 STATISTIKA STUDENTŮ A STUDIJNÍCH SKUPIN
Vyšší odborná škola zdravotnická – denní studium
studijní
skupina
vedoucí studijní skupiny
počet
studentů
k 1.9.
počet
studentů
k 1.2.
počet
studentů
k 30.6.
SD1A
Mgr. Jana Staňurová
28
26
24
SD1B
Mgr. Renata Křížová
26
23
23
SD2A
PhDr. Lenka Šipulová
30
30
29
SD2B
PhDr. Hana Bližňáková
26
25
25
SD3
PhDr. Lenka Šipulová
29
29
29*
SD4
Mgr. Hana Hanusková
26
26*
0
ND1
Kamila Bolechová
22
18
22
ND2
Ing. Lada Čmielová
18
18
16
ND3
Mgr. Jitka Knápková
32
32
31*
FD1
Mgr. Dana Jalůvková
28
26
21
FD2
Mgr. Dana Jalůvková
12
13
13
FD3
Jana Folwarczna
23
23
23*
ZD1
Mgr. Zuzana Chrástecká, DiS.
24
23
23
ZD2
Mgr. Světlana Frantová
24
24
24
celkem
348
336
303
STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ,
Ostrava, příspěvková organizace
Jeremenkova 2, 703 00 Ostrava
Vyšší odborná škola zdravotnická – kombinované formy studia
studijní
skupina
vedoucí studijní skupiny
počet
studentů
k 1.9.
počet
studentů
k 1.2.
počet
studentů
k 30.6.
SK1
Bc. Eva Zwyrtková
43
38
34
SK2A
Bc. Eva Zwyrtková
27
26
23
SK2B
Mgr. Jindřiška Kosínová
29
27
27
NK2
Mgr. Karin Petřeková
21
21
21
celkem
120
112
105
Pozn. * počet studentů ke dni absolutoria
Pohyb studetů ve školním roce 2011/2012
Přestup na VOŠZ Ostrava
8 studentů
Přestup z VOŠZ Ostrava
3 studentů
Přerušení studia
35 studentů
Nástup po přerušení
9 studentů
Zanechání studia
31 studentů
STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ,
Ostrava, příspěvková organizace
Jeremenkova 2, 703 00 Ostrava
3
P ŘEHLED PRACOVNÍKŮ ŠKOLY
3.1 O RGANIZAČNÍ
STRUKTURA ŠKOLY
Ředitelka školy
Statutární zástupce ředitelky školy
Zástupkyně ředitelky
školy pro vyšší
odborné studium
Ekonomka školy
Mzdový
účetní
Finanční
účetní
Referent
majetkové
správy
Provozní,
technický a
bezpečnostní
pracovník
Vedoucí
školní
jídelny
Kuchařka
Pomocná
kuchařka
Studijní oddělení
VOŠZ
Knihovnice VOŠZ
Vedoucí
oboru
VOŠZ
Školník
Domovní
kúdržbář
Předsedové
předmětových
komisí
Vyučující
všeobecněvzdělávacíh
předmětů
Útvar informatiky
Sekretářka
ředitelky SZŠ
Vrátná,
spojovatelka
Uklizečky
Hlavní
kuchařka
Odborní
garanti
Zástupkyně ředitelky školy
pro všeobecně-vzdělávací
předměty na SZŠ
Vyučující
výššího
odborného
studia
Studijní oddělení
SZŠ
Asistentka SZŠ
Knihovnice SZŠ
Odborní
garanti
Zástupkyně
ředitelky školy
pro odborné
předměty na SZŠ
Sekretářka
ředitelky
VOŠZ
Odborní garanti
Výchovní
poradci
Vedoucí
oborů SZŠ
Metodici
Vyučující
odborných
předmětů
STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ,
Ostrava, příspěvková organizace
Jeremenkova 2, 703 00 Ostrava
3.2 P EDAGOGICKÝ
SBOR
Na škole pracují interní i externí učitelé odborných a všeobecně vzdělávacích předmětů, kteří
jsou dle svých aprobací zařazeni do oborových a předmětových komisí. Celkem na škole
pracovalo k 30. 9. 2012 79 interních vyučujících a 117 externích učitelů, především
odborných předmětů.
3.2.1 O BO R O V É
K O MI SE
Ve školním roce 2011/2012 na škole pracovaly oborové komise:
a) na střední zdravotnické škole
o Asistent zubního technika – vedoucí oboru Mgr. Liána Kubalová
o Nutriční asistent – vedoucí oboru PhDr. Dagmar Kovářů
o Zdravotnický asistent – vedoucí oboru Mgr. Eva Schichelová
b) na vyšší odborné škole zdravotnické
o Diplomovaný farmaceutický asistent – vedoucí oboru Bc. Eva Zwyrtková
o Diplomovaný nutriční terapeut – vedoucí oboru PhDr. Dagmar Kovářů
o Diplomovaná všeobecná sestra – vedoucí oboru Mgr. Renata Křížová
o Diplomovaný zubní technik – vedoucí oboru Mgr. Světlana Frantová
3.2.2 P Ř ED M ĚT O V É
K O MI S E
Ve školním roce 2011/2012 ve škole pracovaly předmětové komise a sekce:
Komise humanitních předmětů – předsedkyně komise PhDr. Helena Kryzová
Komise společenskovědních předmětů
o Sekce občanské nauky a ekonomiky – vedoucí sekce Mgr. Kateřina Matuszová
o Sekce psychologie – vedoucí sekce Mgr. Jana Horáková
o Sekce sociálně zdravotních předmětů – vedoucí sekce Mgr. Martina Mokrá
Komise přírodovědných předmětů a tělesné výchovy – předsedkyně komise Mgr. Eva
Pazourková
o Sekce matematiky – vedoucí sekce Mgr. Eva Pazourková
o Sekce přírodovědných předmětů – vedoucí sekce Mgr. Miroslava Šebestová
o Sekce IKT – vedoucí sekce Mgr. Miroslava Hellerová
o Sekce tělesné výchovy – vedoucí sekce Mgr. Miriam Dvořáčková
Komise cizích jazyků – předsedkyně komise Mgr. Světla Sýkorová
o Sekce anglického jazyka – vedoucí sekce Mgr. Světla Sýkorová
o Sekce německého, francouzského, ruského a španělského jazyka – vedoucí
sekce PhDr. Evžen Sikora
STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ,
Ostrava, příspěvková organizace
Jeremenkova 2, 703 00 Ostrava
3.2.3 G A R AN T I ,
M ET O DI CI , V Ý C HO V N Í P O R AD CI
a) na střední zdravotnické škole
Garant odborných předmětů oboru zdravotnické
lyceum
Odborný garant pro programy celoživotního
vzdělávání
Odborný garant pro propagaci studia a reklamu školy
Mgr. Eva Schichelová
Mgr. Marie Adámková
Jitka Grimmová
Koordinátor humanitárních činností žáků SZŠ
Mgr. Marie Adámková
Metodik EVVO SZŠ
Mgr. Karin Schestagová
Mgr. Marcela Teichmannová
PhDr. Evžen Sikora
PhDr. Evžen Sikora
Výchovný poradce
Poradce a preventista nežádoucích patologických jevů
Metodik pro vyučovací proces
Metodik ICT, správce softwaru, koordinátor pro
vyučovací proces na elokovaném pracovišti
Útvar informatiky SZŠ
PhDr. Iva Pelikánová
Mgr. Miroslava Hellerová
Mgr. Miroslava Hellerová
Marek Šimbera
RNDr. Jana Foltýnová, Ph.D.
b) na vyšší odborné škole zdravotnické
Odborný garant pro vědu a výzkum
PhDr. Iva Pelikánová
Koordinátor mezinárodních projektů
Koordinátor pro programy a akce celoživotního
vzdělávání organizované v doplňkové činnosti
Garant celoživotního vzdělávání pro vyšší odborné
studium
Metodik po marketingovou činnost
Mgr. Ilona Černíková
Metodik pro projektovou činnost, e-learning
Ing. Lada Čmielová
3.3 N EPEDAGOGIČTÍ
Mgr. Renata Křížová
Bc. Eva Zwyrtková
Mgr. Hana Hanusková
PRACOVN ÍCI
Ekonomický a provozní úsek zajišťuje veškerou ekonomickou, provozně-technickou činnost
školy s nejvyšší hospodárností a řádně chrání majetek školy. Ve školním roce 2011/2012 byl
ukončen pracovní poměr s 11 nepedagogickými pracovníky a k 1. 9. 2012 je u organizace
zaměstnáno 29 nepedagogických pracovníků.
STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ,
Ostrava, příspěvková organizace
Jeremenkova 2, 703 00 Ostrava
4 Ú DAJE O VÝSLEDCÍCH VZ DĚLÁVÁNÍ
4.1.1 P Ř EH L E D
třída
AZ1
LA1
LY1A
LY1B
NA1
ZA1A
ZA1B
AZ2
LY2
NA2
ZA2A
ZA2B
LA3
LY3
NA3
ZA3A
ZA3B
AZ4
LY4A
LY4B
NA4
ZA4A
ZA4B
V Ý SL E DK Ů
1.
P O LO L ET Í ŠK O LN Í HO RO K U
Průměrná absence na
žáka
celkem
neomluvená
33,73
0,23
50,16
00,4
62,59
1,00
53,07
61,96
45,33
6,04
28,71
1,26
37,83
48,42
2,168
69,85
0,07
45,78
1,16
64,42
1,26
35,33
0,04
43,09
44,21
0,53
56,67
0,48
48,67
4,52
59,7
0,96
80,33
10,2
50,76
105,55 24,5
65,30
0,26
56,03
-
SZŠ
Z toho hodnocení
V
0
2
0
0
0
2
0
4
3
0
1
1
4
3
2
1
0
2
5
3
3
2
7
P
27
17
10
9
19
17
23
19
18
20
28
18
20
27
7
16
19
17
23
26
16
21
21
5
3
5
9
6
4
7
8
1
3
7
3
12
2
10
10
1
4
1
2
-
N
1
1
1
1
1
1
1
-
Průměrný
prospěch
2,175
2,406
2,923
2,749
2,479
2,424
2,847
2,024
2,168
2,648
2,375
2,795
1,811
1,967
2,678
2,687
2,265
1,935
2,028
1,970
2,293
2,279
2,074
V 1. pololetí školního roku 2011/2012 bylo u 3 žáků hodnoceno chování stupněm –
uspokojivé a 3 žáci byli hodnoceni stupněm méně uspokojivé. Snížené stupně z chování byly
uděleny především z důvodů neomluvené absence, podvodného jednání při omlouvání.
Z výchovných opatření byly uděleny pochvaly třídního učitele 23 žákům, 5 pochval udělila
ředitelka školy. Pro porušování školního řádu bylo uděleno 7 napomenutí třídního učitele,
11 důtek třídního učitele a 4 důtky ředitelky školy.
STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ,
Ostrava, příspěvková organizace
Jeremenkova 2, 703 00 Ostrava
4.1.2 P Ř EH L E D
třída
AZ1
LA1
LY1A
LY1B
NA1
ZA1A
ZA1B
AZ2
LY2
NA2
ZA2A
ZA2B
LA3
LY3
NA3
ZA3A
ZA3B
AZ4
LY4A
LY4B
NA4
ZA4A
ZA4B
V Ý SL E DK Ů
2.
P O LO L ET Í ŠK O LN Í HO RO K U
Průměrná absence na
žáka
celkem
neomluvená
43,38
0,03
51,04
0,08
95,95
19,9
123,33
2,87
67,23
65,42
0,31
40,83
0,07
64,04
62,21
83,81
0,11
59,39
1,81
60,55
2,97
44,83
0,13
58,45
41,17
53,56
0,78
50,80
36,21
0,29
17,17
28,28
46,65
39,13
0,09
30,66
-
SZŠ
Z toho hodnocení
V
3
2
1
0
0
3
0
2
3
0
2
1
7
10
1
2
1
1
5
4
2
2
5
P
26
21
14
10
17
19
24
22
19
26
30
28
17
23
16
24
18
22
24
25
18
20
24
5
2
4
5
5
4
6
2
1
2
1
1
1
1
1
-
N
-
Průměrný
prospěch
2,164
2,560
2,874
2,618
2,546
2,254
2,761
2,122
2,140
2,517
2,256
2,697
1,900
1,884
2,576
2,695
2,256
1,992
1,981
1,862
2,286
2,306
2,177
V 2. pololetí školního roku 2011/2012 bylo u 3 žáků hodnoceno chování stupněm –
uspokojivé, z důvodu neomluvené absence.
Z výchovných opatření byly uděleny pochvaly třídního učitele 27 žákům, 8 pochval udělila
ředitelka školy. Pro porušování školního řádu byla udělena 3 napomenutí třídního učitele, 7
důtek třídního učitele a 2 důtky ředitelky školy.
STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ,
Ostrava, příspěvková organizace
Jeremenkova 2, 703 00 Ostrava
Opravné zkoušky
Celkem neprospělo 41 žáků, z toho úspěšně vykonalo opravné zkoušky 21 žáků, neúspěšně
20 žáků (z toho 8 žáků se nedostavilo), povoleno opakování ročníku bylo 11 žákům.
třída
ZA1A
ZA1B
LY1A
LY1B
NA1
LA1
ZA2B
ZA2D
LY2
NA2
ZA3A
ZA3B
NA3
LA3
NA4
AZ4
neprospěli
(počet
žáků)
2
5
2
1
3
3
3
3
2
3
3
1
5
3
1
1
k opravným
zkouškám
úspěšně
0
2
1
0
2
1
1
1
1
2
2
0
4
3
1
0
k opravným
zkouškám
neúspěšně
2
3
1 (nedostavil se)
1 (nedostavil se)
1
2
2 (1 se nedostavil)
2 (nedostavili se)
1 (nedostavil se)
1 (nedostavil se)
1
1(nedostavil se)
1
0
0
1
opakování
ročníku
2
3
1
0
1
1
1
0
0
1
0
0
1
0
0
0
STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ,
Ostrava, příspěvková organizace
Jeremenkova 2, 703 00 Ostrava
4.1.3 P Ř EH L E D
V Ý SL E DK Ů
Vyšší odborná škola
zdravotnická – denní studium
počet
studijní skupina
studentů
1.
P O LO L ET Í ŠK O LN Í HO RO K U
VOŠZ
Z toho hodnocení
Průměrný prospěch
V
P
4
N
SD1A
27
3
23
-
1
1,970
SD1B
24
5
18
-
1
1,922
ND1
22
7
11
-
0
1,344
FD1
26
4
21
-
1
2,083
ZD1
23
9
14
-
-
1,580
SD2A
30
7
22
1
-
1,780
SD2B
25
10
15
-
-
1,569
ND2
18
9
7
2
-
1,681
FD2
13
3
10
-
-
1,670
ZD2
24
21
3
-
-
1,222
SD3
29
12
17
-
-
1,684
ND3
32
23
9
-
-
1,388
FD3
23
8
15
-
-
1,589
SD4
26
14
12
-
-
1,615
Vyšší odborná škola
zdravotnická – kombinované
studium
počet
studijní skupina
studentů
Z toho hodnocení
Průměrný prospěch
V
P
4
N
SK1
41
33
1
-
7
1,029
SK2A
26
3
21
-
2
2,012
SK2B
27
10
17
-
-
1,553
NK2
21
11
10
-
-
1,571
STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ,
Ostrava, příspěvková organizace
Jeremenkova 2, 703 00 Ostrava
4.1.4 P Ř EH L E D
V Ý SL E DK Ů
Vyšší odborná škola
zdravotnická – denní studium
počet
studijní skupina
studentů
2.
P O LO L ET Í ŠK O LN Í HO RO K U
VOŠZ
Z toho hodnocení
Průměrný prospěch
V
P
4
N
SD1A
24
2
15
-
7
1,649
SD1B
23
2
20
-
1
1,751
ND1
22
5
17
-
-
1,540
FD1
21
4
15
1
1
2,027
ZD1
23
12
10
-
-
1,411
SD2A
29
12
17
-
-
1,476
SD2B
25
10
15
-
-
1,543
ND2
16
1
15
-
-
1,736
FD2
13
2
11
-
-
1,798
ZD2
24
12
12
-
-
1,571
SD3
29
9
20
-
-
1,672
ND3
31
10
21
-
-
1,557
FD3
23
6
17
-
-
1,545
SD4
-
-
-
-
-
-
Vyšší odborná škola
zdravotnická – kombinované
studium
počet
studijní skupina
studentů
Z toho hodnocení
Průměrný prospěch
V
P
4
N
SK1
34
10
22
-
2
1,533
SK2A
25
4
12
-
9
1,667
SK2B
27
10
13
-
1
1,432
NK2
21
9
12
-
-
1,452
Vysvětlivky:
STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ,
Ostrava, příspěvková organizace
Jeremenkova 2, 703 00 Ostrava
4.2 V ÝSLEDKY
MATURIT NÍCH ZKOUŠEK ZA ŠKOLNÍ ROK
2011/2012
Přehled výsledků MZ v jarním termínu
Společná
Část
Předmět
Obor
Úroveň/
forma
Úspěšně
vykonalo
Počet
přihlášených
maturujících
DT
PP
ÚZ
Prům.
prospěch
ČJ
ZA
základní
68
64
64
57
61
3,19
AJ
ZA
základní
54
54
52
54
50
2,57
NJ
ZA
základní
7
7
6
7
7
3,67
M
ZA
základní
7
7
5
ČJ
LY
základní
58
58
57
56
57
2,22
AJ
LY
základní
38
38
38
38
38
1,85
vyšší
1
1
1
1
1
1,00
2
2
2,50
4,33
NJ
LY
základní
0
2
2
M
LY
základní
17
17
14
ČJ
NA
vyšší
základní
22
18
18
17
18
2,28
AJ
NA
základní
17
16
16
16
16
3,08
NJ
NA
základní
2
1
1
1
1
3,00
M
NA
základní
3
1
1
ČJ
AZ
základní
23
21
21
21
20
2,81
AJ
AZ
základní
17
16
16
16
16
2,18
NJ
AZ
základní
1
0
0
0
0
1,00
M
AZ
základní
5
4
4
3,08
3,00
4,00
STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ,
Ostrava, příspěvková organizace
Jeremenkova 2, 703 00 Ostrava
ZA
68
68
ZA
68
68
Biologie
LY
45
45
44
2,16
Fyzika
LY
4
4
4
2,00
LY
58
58
Psychologie,
patopsychologie
LY
9
9
9
1,80
Klinická výživa
NA
22
18
17
2,17
NA
22
18
Protetická
technologie
AZ
23
21
21
1,65
Stomatologická
protetika
AZ
23
21
21
1,96
AZ
23
21
Ošetřovatelství
Ošetřování
nemocných
*
Zkouška
z odborných
Profilová
předmětů
**
Výživa a léčebná
výživa
*
Zhotovování
stomatologických
protéz
*
67
2,22
2,11
1,78
1,56
2,05
STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ,
Ostrava, příspěvková organizace
Jeremenkova 2, 703 00 Ostrava
Přehled výsledků MZ v podzimním termínu
Společná
Část
Předmět
Obor
Úroveň/
forma
Úspěšně
vykonalo
Počet
přihlášených
maturujících
DT
PP
ÚZ
Prům.
prospěch
ČJ
ZA
základní
10
10
0
7
3
2,8
AJ
ZA
základní
5
5
2
0
3
3,20
NJ
ZA
základní
1
1
1
0
0
3,00
M
ZA
základní
1
1
1
ČJ
LY
základní
3
3
1
1
1
2,66
AJ
LY
základní
0
0
0
0
0
0
4,00
LY
vyšší
0
0
0
0
0
0
NJ
LY
základní
0
0
0
0
0
0
M
LY
základní
3
3
1
LY
vyšší
ČJ
NA
základní
3
3
2
3
2
3,33
AJ
NA
základní
1
1
1
1
1
2,00
NJ
NA
základní
0
0
0
0
0
0
M
NA
základní
1
1
1
ČJ
AZ
základní
3
3
2
2
3
2,67
AJ
AZ
základní
1
1
1
1
1
4,00
NJ
AZ
základní
0
0
0
0
0
0
M
AZ
základní
1
1
0
4,67
5,00
5,00
STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ,
Ostrava, příspěvková organizace
Jeremenkova 2, 703 00 Ostrava
ZA
1
1
ZA
2
2
Biologie
LY
1
1
Fyzika
LY
0
0
0
LY
0
0
Psychologie,
patopsychologie
LY
0
0
Klinická výživa
NA
3
3
NA
2
2
Protetická
technologie
AZ
2
2
2
2,50
Stomatologická
protetika
AZ
2
2
2
3,00
AZ
4
4
Ošetřovatelství
Ošetřování
nemocných
*
Zkouška
z odborných
Profilová
předmětů
**
Výživa a léčebná
výživa
*
Zhotovování
stomatologických
protéz
*
0
0
1
5,00
3,00
1
2,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
3,00
3,00
2,25
Přehled celkových výsledků MZ
Jarní termín
Obor
ZA
Termín
řádný
prospěl
prospěl
s vyzn.
39
Podzimní termín
neprospěl
prům.
prospěch
prospěl
prospěl
s vyzn.
neprospěl
prům.
prospěch
8
19
2,47
14
0
3
2,63
35
15
8
2,04
5
0
2
2,96
18
0
2
2,32
3
0
1
3,06
15
4
2
2,10
3
0
1
2,85
opravný
LY
řádný
opravný
NA
řádný
opravný
AZ
řádný
opravný
Vysvětlivky použitých zkratek
DT
didaktický test
PP
písemná práce
ÚZ
ústní zkouška
* - praktická maturitní zkuška
** - maturitní práce s obhajobou
STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ,
Ostrava, příspěvková organizace
Jeremenkova 2, 703 00 Ostrava
Hodnocení maturitní zkoušky – viz zpráva zástupkyně ředitelky školy pro všeobecně
vzdělávací předměty.
4.3 V ÝSLEDKY
ABSOLUT ORIÍ
Absolutoria proběhla ve dnech:
zimní období
- obor Diplomovaná všeobecná sestra (SD4) – termín konání: 23.1. - 26. 1. 2012
letní období
- obor Diplomovaný farmaceutický asistent (FD3) – termín konání: 11.6. - 13. 6. 2012
- obor Diplomovaný nutriční terapeut (ND3) - termín konání: 11.6. - 15. 6. 2012
- obor Diplomovaná všeobecná sestra (SD3) - termín konání: 18.6. - 21. 6. 2012
Obor
Forma
Počet žáků
Počet žáků
Prospělo
Třída
studia
ve třídě
k absolut.
s vyznam.
SD4
VOS-DEN
26
26
9
15
2
2
0
1,72
ND 3
VOS-DEN
31
31
15
16
0
0
0
1,55
SD 3
VOS-DEN
29
29
15
14
0
0
0
1,58
FD3
ŠKOLA
VOS-DEN
23
109
22
108
13
52
8
53
1
3
0
2
0
0
1,56
1,6
4.4 E VALUACE
Prospělo
Neprospělo
Opravné
Náhradní
absolutorium absolutorium
Průměr
třídy
VZDĚLÁV ACÍHO PROCESU
Evaluace na úrovni žáka spolu s hodnocením na úrovni školy a celého vzdělávacího systému
patří mezi hlavní oblasti, které se zabývají zajišťováním kvality, monitorováním
a hodnocením vzdělávání. Průběžné hodnocení žáka na školní úrovni se zaměřuje na žákův
osobní pokrok při dosahování znalostí a dovedností (kompetencí). Cílem je posílit zpětnou
vazbu učitele pro účely formativního hodnocení a vést žáky k sebehodnocení. Ve školních
vzdělávacích programech je popsán způsob hodnocení, realizace. Na počátku vzdělávání
daného předmětu jsou žáci seznámeni s učivem, očekávanými výsledky vzdělávání a dílčími
kompetencemi, aby mohli sledovat a aktivně ovlivňovat rozvoj svého osobního portfolia.
Před zahájením výuky, či zadáním projektu jsou žáci seznámeni se způsoby a s kritérii
hodnocení. S využitím SW Bakaláři jsou rodiče i žáci průběžně informováni o hodnocení žáka
v jednotlivých předmětech.
Evaluace na úrovni školy vychází cílů, které si škola stanovila v koncepčním záměru rozvoje,
ve školních vzdělávacích programech, v jejich reálnosti a stupni důležitosti.
STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ,
Ostrava, příspěvková organizace
Jeremenkova 2, 703 00 Ostrava
4.4.1 E V AL U A CE
NA
SZŠ
Evaluace výchovně vzdělávacího procesu na střední zdravotnické škole je realizována
v následujících projektech a činnostech:
a) KVALITA 2012
projekt realizovaný v rámci rozvojového programu Moravskoslezského kraje
Společností pro kvalitu školy, o. s., dříve Metodickým a evaluačním centrem, o. p. s.
Cílem testování je:
o zjistit vstupní úroveň vědomostí a dovedností se zaměřením na jejich rozvoj
(1. ročník),
o sledovat stejné dovednosti u všech testů v průběhu celého procesu
vzdělávání, a to za stálých podmínek (3. ročník).
Do tohoto projektu jsme zapojeni od jeho počátku. Výsledky testů, závěrečné zprávy
poskytují objektivní pohled na úspěšnost vzdělávacího procesu na naší škole.
Výsledky školy v programu KVALITA ve školním roce 2011/2012
Testování žáků 1. ročníků oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání s maturitní
zkouškou
Předmět
Výsledky školy
v rámci všech
testovaných škol
Výsledky školy
v rámci škol téže skupiny oborů vzdělání
název skupiny oborů
vzdělání - P(02)
název skupiny oborů
vzdělání - P(07)
úspěšnost
Percentil
percentil
percentil
Jazyk anglický
69
46
79
58
44
57
33
33
50
100
100
100
Jazyk německý
0
0
0
0
Jazyk český
Matematika
Vysvětlivky:
Ú [%] Úspěšnost školy/třídy/žáka v dané dovednosti.
P(c) Percentil testované třídy/školy vzhledem ke všem ostatním třídám/školám (všech
oborů), které se účastnily Projektu.
P(o2) Percentil testované školy/třídy vzhledem k ostatním školám/třídám lyceálních oborů
(78 Obecně odborná příprava).
P(o7) Percentil testované třídy/školy vzhledem k ostatním školám/třídám s obory
pedagogického, sociálníhoa zdravotnického zaměření (75 Pedagogika, učitelství, sociální
péče, 53 Zdravotnictví).
STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ,
Ostrava, příspěvková organizace
Jeremenkova 2, 703 00 Ostrava
Testování žáků 3. ročníků oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání s maturitní
zkouškou
Předmět
Jazyk český
Matematika
Jazyk anglický
Jazyk německý
Obecné
studijní
předpoklady
Výsledky školy
v rámci všech
testovaných škol
Výsledky školy
v rámci škol téže skupiny oborů vzdělání
název skupiny oboru vzdělání *
úspěšnost
(%)
percentil
(c)
percentil
(o2)
64
46
54
59
59
38
65
72
61
39
78
92
81
56
43
relativní
přírůstek
(r2)
3.
3.
1.
2.
stupeň
stupeň
stupeň
stupeň
-
percentil
(o7)
89
89
100
33
78
relativní
přírůstek
(r7)
1.
2.
1.
1.
stupeň
stupeň
stupeň
stupeň
-
Stupně relativního přírůstku znalostí třídy, školy - 4 stupně
Jedná se o čtyřstupňovou škálu, která odpovídá kvartilovému rozdělení tříd, resp. škol podle
hodnot jejich relativních přírůstků v daném oboru vzdělání a předmětu. Hodnota relativního
přírůstku třídy, resp. školy odpovídá průměru relativních přírůstku žáku dané třídy, resp.
školy.
1. stupeň
Žáci třídy, resp. školy v daném oboru vzdělání a testovaném předmětu mají za sebou velmi
pozitivní změnu v přístupu ke studiu. Celkově žáci třídy, resp. školy vykazují nadprůměrné
hodnoty relativního přírůstku ve srovnání se žáky, kteří měli v prvním ročníku stejné výsledky
jak oni. Třída, resp. škola je z pohledu výsledku relativního přírůstku znalostí pro daný obor
vzdělání v horním kvartilu.
2. stupeň
Žáci třídy, resp. školy v daném oboru vzdělání v testovaném předmětu mají za sebou
v průměru spíše pozitivní změnu v přístupu ke studiu. Celkově žáci třídy, resp. školy vykazují
výborné až dobré hodnoty relativního přírůstku ve srovnání se žáky, kteří měli v prvním
ročníku stejné výsledky jako oni. Třída, resp. škola je z pohledu výsledku relativního přírůstku
znalostí pro daný obor vzdělání ve druhém kvartilu.
STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ,
Ostrava, příspěvková organizace
Jeremenkova 2, 703 00 Ostrava
3. stupeň
Žáci třídy, resp. daného studijního oboru třídy a školy v průměru nedoznali změnu v přístupu
ke studiu. Celkově žáci třídy, resp. školy vykazují spíše průměrné až mírně podprůměrné
hodnoty relativního přírůstku ve srovnání se žáky, kteří měli v prvním ročníku stejné výsledky
jak oni. Třída, resp. škola je z pohledu výsledku relativního přírůstku znalostí pro daný obor
vzdělání ve třetím kvartilu.
4. stupeň
Žáci třídy, resp. školy v daného studijního oboru v průměru nedoznali změnu v přístupu ke
studiu. Celkově žáci třídy, resp. školy vykazují spíše průměrné až mírně podprůměrné
hodnoty relativního přírůstku ve srovnání se žáky, kteří měli v prvním ročníku stejné výsledky
jak oni. Třída, resp. škola je z pohledu výsledku relativního přírůstku znalostí pro daný obor
vzdělání ve třetím kvartilu.
b) Náslechové hodiny studenty Ostravské university
c) Státní maturitní zkoušky (viz kap. 4.2 a zpráva zástupkyně ředitelky školy pro
všeobecně vzdělávacích předmětů)
d) Hospitační činnost
e) Pravidelné hodnocení prospěchu a chování žáků.
f) Výchovné komise, které probíhají standardně a mají již nezastupitelnou úlohu při
hledání příčin neprospěchu slabých žáků. Jsou zaměřeny především na 1. ročníky,
kde je možné ještě navrhnout rodičům změnu oboru, u vyšších ročníků pak
na vyžádání třídních učitelů, popř. samotných rodičů. Za více než 10 let existence
těchto výchovných komisí, se ukázala jejich potřebnost a stala se velmi důležitým
prvkem v evaluaci žáka. Proto je nutné v tomto trendu pokračovat.
4.4.2 E V AL U A CE
NA VOŠZ
Evaluační proces probíhá i na vyšší odborné škole zdravotnické, především formou
hospitační činností, výsledky absolutorií, účinným a soustavným monitoringem úspěšnosti
absolventů vyšší odborné školy, kteří nastupují do praxe. Důležitým ukazatelem kvality
výchovně vzdělávacího procesu je především hodnocení našich absolventů v praxi jejich
nadřízenými, a to nejen po stránce odborné, ale i lidské.
STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ,
Ostrava, příspěvková organizace
Jeremenkova 2, 703 00 Ostrava
5 Ú DAJE O DALŠÍM VZDĚLÁ VÁNÍ PEDAGOGICKÝCH P RACOVNÍKŮ
Další vzdělávání pedagogických pracovníků se řídilo plánem vzdělávání, který byl setaven
na začátku školního roku 2011/2012.
Učitelé všeobecně vzdělávacích předmětů se zaměřili především na vzdělávání v rámci svých
předmětů a na přípravu žáků ke státní maturitní zkoušce. Ve zprávách předsedů
předmětových komisí jsou jednotlivé aktivity učitelů zaznamenány. Velmi aktivní jsou
členové komise humanitních předmětů a přírodovědných předmětů. Mgr. Matuszová byla
jmenována CERMATem do funkce hodnotile písemných prací státních MZ.
Učitelé odborných předmětů (podrobněji zprávy vedoucích oborů) jsou si vědomi důležitosti
celoživotního vzdělávání, nejen vzhledem k rychlému rozvoji odborných disciplín v medicíně,
ale také je k tomu vede zákonná povinnost obnovení „akreditace“ k výkonu zdravotnické
profese bez odborného dohledu na základě zákona č. 96/ 2004 Sb. Velký zájem projevují
učitelé také o odborné semináře v oblasti psychologie a pedagogiky i využívání moderních
informačních technologií. Účastní se proto nejrůznějších školení a seminářů, např. v letošním
školním roce se zúčastnili projektu „Vzdělávací programy pro učitele odborných předmětů na
středních zdravotnických školách“ na SZŠ v Kroměříži. Rovněž přispěli svou účastí
na seminářích v projektu Synergie k umístění naší školy na druhém místě v rámci SŠ
v Ostravě.
Ve školním roce 2011/2012 dokončila jedna vyučující zvyšování kvalifikace na UP v Olomouci
a jedna pedagogická pracovnice oboru zdravotnický asistent ukončila tzv. DPS. Ve studiu
nadále pokračuje jedna pedagogická pracovnice oboru nutriční asistent a jedna pracovnice
téhož oboru byla ke studiu na VŠ přijata.
Dále pokračovala ve studiu programu pro výchovné poradenství pedagožka oboru
zdravotnický asistent, která v budoucnu nahradí stávající poradkyni.
V rámci zvyšování kvalifikace získaly ve školním roce 2011/2012 tři odborné vyučující titul
PhDr. Jedna odborná vyučující studuje na Ostravské univerzitě a jedna vyučující byla
ke studiu na vysoké škole přijata od akademického roku 2012/2013.
STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ,
Ostrava, příspěvková organizace
Jeremenkova 2, 703 00 Ostrava
6 Ú DAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI
Mimoškolní činnost našich žáků, studentů a učitelů je velmi různorodá (viz zprávy předsedů
předmětových komisí a vedoucích oborů). Žáci střední školy se zúčastňují celé řady soutěží,
olympiád, žáci i studenti VOŠ se zapojují pravidelně do charitativní činnosti, nejen formou
sbírek, ale především návštěvou domovů důchodců, stacionářů apod.
6.1 U NIVERZITA
VOLNÉHO ČA SU
V rámci zlepšení kvality života seniorů pořádá Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná
škola zdravotnická Ostrava, zřízená Moravskoslezským krajem Univerzitu volného času, což
je aktivita, která je koncipovaná v souladu s péčí o zdraví dle SOZ ,,Zdraví pro všechny
v 21. století“.
V letošním roce byl přednáškový cyklus zaměřen na zdravotně preventivní programy. Tyto
byly obecně určeny všem zájemcům, převážná část posluchačů je však z řad seniorů
a zdravotně handicapovaných. Pořádané přednášky, besedy, exkurze a případně i další
aktivity, byly zaměřeny na různorodá témata, např. drogy, muzikoterapie, Romové a jejich
začleňování do majoritní společnosti, sociální patologie, domácí násilí, zdravotně-sociální
trendy v EU, onkologie, atd. Jejich hlavním cílem bylo zvýšit informovanost o probírané
problematice a smysluplné, plnohodnotné a kvalitní využití volného času zúčastněných.
Setkávání probíhalo 1x za 14 dní, formou semináře, kde se „studenti“ dozvídali různé (výše
uvedené) novinky, které jsme se jim snažili zpopularizovat nenásilnou formou otevřených
besed. Mimo prohloubení zdravotně-sociálního povědomí jsme se zaměřili také
na potřebnou integraci seniorů a zdravotně postižených do běžného života. Zabývali se také
prvky aktivní ochrany a obrany zdraví s prvky filozofie moderní doby tzv. sociálním
marketingem. Většina lektorů byla tvořena našimi externími spolupracovníky, kteří jsou
v dané problematice skutečnými odborníky s letitou praxí a zkušenostmi.
Cyklus byl zakončen slavnostním vyřazením, které jsme pro ně zajistili ve velké historické
obřadní síni Vítkovické radnice za účasti hostů jak přímo z radnice, tak i naší školy. Kromě
načerpaných znalostí, nových informací a dovedností si absolventi odnesli příjemné pocity
a zážitky z dobře využitého času, nová kamarádství, vztahy. Zapomenout nemůžeme ani
na diplomy a drobné pamětní dárky, které jim radnice věnovala na památku jejich pobytu
ve školních lavicích.
Poděkování patří také kolegyním Jiřině Šponiarové a Jitce Grimmové, které svým přístupem
a obětavou prací velmi pomáhaly zajistit bezproblémový chod této Univerzity. Poděkování
patří našim tradičním sponzorům, což jsou úřady MěO Ostrava Vítkovice a MěO Moravská
STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ,
Ostrava, příspěvková organizace
Jeremenkova 2, 703 00 Ostrava
Ostrava a Přívoz, které se po celou dobu cyklu chovaly velice seriozně a partnersky. Jejich
podíl vysoce zhodnotilo i vedení školy, které si podobných partnerů velmi váží.
6.2 M IMOŠKOLNÍ
A HUMANITÁ RNÍ ČINNOSTI
Spolupráce s Charitou Ostrava
Také v tomto školním roce jsme pokračovali v naší úspěšné a dlouholeté spolupráci. V měsíci
říjnu jsme byli pozváni na tradiční setkání dobrovolníků, kde naší činnost vysoce vyzvedl
osobně ředitel Charity Ostrava Mgr. Martin Pražák. Na této akci jsme také navíc zajišťovali
pořadatelskou a asistenční službu. Se stejnou aktivitou jsme se zapojili, za vydatné pomoci
oboru nutriční asistent, také na předvánočním setkání dne 25.11.2011, kde jsme navíc
významně vypomohli se sestavením tabule pro cca 180 hostů.
Určitým zklamáním byla naše absence na tradiční Tříkrálové sbírce, která má stále širší ohlas
a popularitu. U některých našich žáků však převládl pocit, že sbírek již bylo dost a nehodlali
se do této akce zapojit. Je to škoda, jelikož jsme již skutečně stabilním a spolehlivým
partnerem pro pořadatele a především – veškerý výtěžek z této sbírky byl tentokrát určen
přímo pro potřeby města Ostrava.
Pro třetí a čtvrté ročníky uspořádala Charita besedy na téma Dobrovolnictví
středoškoláků a hospicová péče. Mimo tyto oficiální akce jsme se zapojili i do řady drobných
aktivit.
Projekty Zdraví do školek a škol
Akce Zdraví do školek a škol je jeden z našich úspěšných projektů, který má již dlouholetou
tradici a je zahrnut i do ŠVP školy. Vyzvedávám ji především to, že se jedná o skutečně
mimořádnou aktivitu především žáků naší školy, kteří si ve svém volném čase pod vedením
obětavých pedagogů nacvičují již osvědčená pásma pohádek, která ovšem průběžně
aktualizují a vyjíždějí s nimi mezi děti mateřských školek MěO Ostrava-Vítkovice a základních
škol. Letos se jednalo o pohádky:
o O nemocném zoubku
ZA2B (Mgr. Marková)
o Zdravé mlsání
NA3 (Mgr. Petřeková)
o Loutkové divadlo
VOŠZ (Mgr. Staňurová)
o Tabáková Růženka
ZA2B (Mgr. Adámková)
o Péče o popáleniny
VOŠZ
STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ,
Ostrava, příspěvková organizace
Jeremenkova 2, 703 00 Ostrava
Soutěžíme o přestávkách
Tato již tradiční aktivita nabízí žákům milé a zároveň poučné zpestření volného času
o přestávkách. Zapojilo se letos cca 300 soutěžících, pro které se nám s velkými obtížemi
podařilo zajistit alespoň symbolické ceny. Poděkování zde zaslouží paní Jitka Grimmová,
která akci zajišťuje a připravuje. Dále také děkuji SRPŠ naší školy, které je stabilním
partnerem a věrným sponzorem.
Sbírková činnost
Tato oblast patří stále k nejrozsáhlejším i přesto, že jsme již počet našeho zapojení radikálně
zredukovali.
V prvním pololetí převzala za nemocnou Mgr. Marii Adámkovou péči a starost o tyto akce
Mgr. Eva Schichelová, čímž bych jí chtěla poděkovat za ochotu a obětavost, se kterou se jich
zhostila. Zapojili jsme se do sbírek Bílá pastelka, Dejte šanci dětem ulice, Svátek s Emilem,
Rozum a cit, Liga proti rakovině. Celkový výtěžek činil 47 860,- Kč.
Nemohu vynechat zhodnocení této aktivity, kdy žáci naší školy byli vyhodnoceni jako jedni
z nejlepších účastníků a byli pozváni na osobní setkání a poděkování s hejtmanem kraje. Bylo
sympatické, že v projevu k účastníkům byla skutečně kladně hodnocena naše škola a dávaná
za příklad i ostatním. Navíc jsme obdrželi za účast ve sbírce Svátek s Emilem diplom
a poděkování za pomoc handicapovaným dětem.
Mimo klasické sbírky jsme se také zúčastnili sbírky použitého ošacení pro Charitu Ostrava
a pro Diakonii Broumov, kdy jsme nasbírali 12 krabic oděvů.
Novou činností je realizace sbírky sportovních tašek pro dětský domov v Ostravě Přívoz.
Domnívám se, že žákům ukazujeme přímo v praxi, jak vypadá konkrétní pomoc, která
je vidět, a nám, profesionálním zdravotníkům, je více než blízká.
Čokoládový den zdraví
Den zdraví, letos poprvé s přívlastkem čokoládový, proběhl opět s mezinárodní účastí
(podpora slovenského partnera), je již tradiční akcí naší školy. Odehrával se 4. 4. 2012
ke příležitosti Mezinárodního dne zdraví (7.4.). Tato akce má výrazný zdravotně preventivní
a edukační ráz, kdy se jí účastní hlavně žáci naší školy. Na akci byly zajištěny odborné
přednášky, prezentace firem zaměřených na zdraví a vlastní akce žáků. Po dlouhé době jsme
akci zajišťovali výhradně pro naše žáky, tedy bez veřejnosti. Tohoto úkolu se se ctí zhostily
Mgr. Marie Adámková a Mgr. Renáta Tylšarová.
STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ,
Ostrava, příspěvková organizace
Jeremenkova 2, 703 00 Ostrava
Ostatní
Do tohoto bloku zařazuji drobnější aktivity, jimiž je naše činnost pravidelně doplňována
a obohacována. Drobnější je míněno rozsahem, nikoliv významem:
Běh naděje
Mikulášské besídky a předvánoční posezení se seniory, s dětmi v předškolních
zařízeních, nemocnicích a tradičně také pro děti zaměstnanců.
Žákyně naší školy Táňa Marčišovská, která po celou dobu studia aktivně pracuje jako
dobrovolník v občanském sdružení „Dítě s diabetem“, byla za svou práci navržena
na celorepublikové ocenění Dobrovolník roku.
Zpracovala: Mgr. Marie Adámková,
koordinátor pro mimoškolní a humanitární činnost žáků
6.3 Č INNOST
METODIKA
ICT
Hlavní aktivity
Ve školním roce 2011/2012 v rámci funkce ICT koordinátora jsem uskutečnila tyto aktivity:
V rámci projektu Synergie jsem během školního roku navštívila tyto kurzy: Využití
výpočetní techniky ve výuce, Negativa informační společnosti, ADHD, Problematika
rozvoje osobnosti, Poruchy příjmu potravy, Syndrom vyhoření. Mnohá témata byla
velmi zajímavá s využitím v rámci předmětu IKT.
Ve dnech 19. – 20. 10. 2011 jsem se zúčastnila druhého ročníku konference
MoodleMoot.cz pořádané společností PragoData Consulting, s.r.o. Aktuální témata,
nad kterými jsme diskutovali:
o Rozsáhlé projekty nasazení Moodle
o Trendy v oblasti elektronického vzdělávání (Web 2.0, e-portfolio)
o Moodle a cloud computing
o Integrovaná podpora řízení vzdělávání
o Personal Learning Network
o Pedagogické výstupy pro e-výuku
o Ukázky úspěšných řešení z praxe
o Evropské fondy a rok 2013? Hrozba nebo příležitosti?
o MŠMT projekty pro školství
o Kyberšikana
Během měsíce října jsem organizovala tzv. průzkum školy pořádaný Evropskou
komisí, který se věnuje otázce ICT ve výuce, a to na úrovni středních škol a gymnázií.
STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ,
Ostrava, příspěvková organizace
Jeremenkova 2, 703 00 Ostrava
Cílem průzkumu bylo dosáhnout pokroku v dostupnosti ICT a jejich užívání
v evropských školách. Naše škola se aktivně zapojila pomocí dotazníkového šetření
jednou třídou, třemi vyučujícími a managementem školy.
Zúčastnila jsem se 12. ročníku celostátního semináře Informatika ve škole, který se
konal ve dnech 7. - 9. listopadu 2011 ve Zlenicích u Čerčan. Pořadatelem byla firma
Pachner, vzdělávací software, s.r.o. Semináře se zúčastnili autoři programu Bakaláři,
mnoho významných softwarových firem, jako např. Microsoft, Cleverbee distribution,
AutoCont, Zoner, AVG technologies, IceWarp, Exac, Cutter, 16up group, SGP Systems
a další. V doprovodném programu nám v krátkých referátech a formou výstavky
představili celou řadu softwarových produktů.
Podpora ekonomickému úseku školy při správě systému Moodle (p. Šponiarová).
Od listopadu 2011 probíhaly semináře v rámci projektu EU peníze středním školám
pořádané MŠMT. Naše škola se zapojila do projektu. Záměrem naši školy je zkvalitnit
vyučovací proces, který vychází z potřeb školy a ŠVP. Cílem projektu „Modernizace
výuky za podpory ICT“ je rozvoj, modernizace a zkvalitnění výuky v odborných
a všeobecně vzdělávacích předmětech, zavádění moderních technologií v rámci této
výuky a aktivní zapojení žáků do výuky.
Pro naplnění záměru byly vybrány tyto šablony
1. Šablona č. II/5 Jazykový kurz pro učitele cizího jazyka v zahraničí
Cílem této aktivity je zlepšení jazykových kompetencí pedagogů cizích jazyků. Této aktivity
se zúčastní 4 učitelé.
2. Šablona č. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
Cílem je zkvalitnění vlastní výuky prostřednictvím metod a forem, které využívají digitální
technologie. Na tvorbě DUM bude spolupracovat přibližně 14 pedagogů v tematických
oblastech: informační a komunikační technologie, somatologie, fyzika a biologie. Cílem
na úrovni školy je pořízení nové techniky do učebny výpočetní techniky včetně
kancelářského balíku MS Office 2010 a pořízení notebooků pro pedagogy jako podporu
při vytváření digitálních učebních materiálů. Cílovou skupinu tvoří žáci střední školy 1. –
4. ročníků.
3. Šablona č. IV/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické
gramotnosti žáků středních škol
Cílem aktivity je zvýšit kvalitu výuky zaměřené na rozvoj matematické gramotnosti cílenou
podporou pedagogických pracovníků při jejich přípravě na vyučovací hodinu. Na tvorbě
STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ,
Ostrava, příspěvková organizace
Jeremenkova 2, 703 00 Ostrava
vzdělávacích materiálů bude pracovat jeden pedagog. Cílovou skupinu tvoří žáci střední
školy.
4. Šablona č. V/2 – Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných
kompetencí žáků středních škol
Cílem této aktivity je zvýšit kvalitu výuky zaměřené na rozvoj odborných kompetencí žáků
podporou pedagogických pracovníků při jejich přípravě na vyučovací hodinu. Na přípravě
vzdělávacích materiálů budou spolupracovat 3 učitelé v tematických oblastech chemie
a stomatologie. Cílovou skupinu tvoří žáci střední školy.
V měsíci březnu a června jsem organizovala a účastnila se školení pro pedagogické
pracovníky školy na téma „Interaktivní tabule“.
26. 3. 2012 Microsoft s.r.o. pořádal seminář „Microsoft pro školství“ v Olomouci.
Cílem bylo informovat o důležitých novinkách, produktech a službách, které mohou
pomoci zefektivnit výuku, uspořit čas i finance.
Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum,
Nový Jičín, příspěvková organizace, pořádala dne 6. června 2012 v Nové Aule VŠB –
TU Ostrava konferenci projektu Elektronická školička – Otevřeme školu svobodnému
ICT (informačním a komunikačním technologiím). Konference se věnovala
počítačovým aplikacím (freeware a open software), které lze zpravidla zdarma
využívat ve vyučování. Probíhaly přednášky o praktických zkušenostech s používáním
konkrétních aplikací. Některé z nich jsme si vyzkoušeli v odpoledním bloku
workshopů. V programu konference byla řada zajímavých témat. Například: „Šablony
a jak se z nich nezbláznit“ nebo „Využití blogů žáků.“ Ve školách, kde digitální
technologie, respektive open-source software využívají, má každý žák v prezentované
škole svůj blog, na kterém je vše co dělá na počítači ve škole i doma. Blogy tak slouží i
rodičům, kteří mají možnost sledovat, co ve škole žáci dělají a mohou si porovnat
práce svého dítěte s jeho spolužáky. Na programu dále bylo: úvodní blok věnovaný
zástupcům vysokých škol technického směru o připravenosti žáků pro tuto oblast
studia, představení konkrétních příkladů výuky přírodních věd pomocí ICT
ze středních škol, informace o nových výzvách MSK pro školy – projekty škol
zaměřené na podporu výuky přírodních věd a technických oborů, technologie
a řešení pro využití ICT ve výuce přírodních a technických věd od firem AV MEDIA,
BOXED, FRAUS, PROFIMEDIA, MICROSOFT, blok odpoledních workshopů věnovaných
např. digitální měřící soupravě PASCO, interaktivní tabuli ve výuce přírodních věd
na průmyslové škole, tvorba flash animací pro podporu výuky přírodních věd, GPS
v přírodních vědách a další.
STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ,
Ostrava, příspěvková organizace
Jeremenkova 2, 703 00 Ostrava
Poslední seminář, na kterém jsem se zúčastnila, byl pořádán Ekonomickou fakultou
VŠB – TU Ostrava vedenou RNDr. Danuši Bauerovou, Ph.D. ve dnech 15. – 16. 6. 2012
s názvem „Konference projektu Eldoš, eLearning do škol! 2012.“ Námětem k diskuzi
byly témata: eLearning v praxi, aneb využití LMS Moodle, využití nástrojů webu 2.0
pro výuku či akce školy, sdílení myšlenek, řešení, zkušenosti jako zdroj inspirace
a pokroku, ale také vlastního učení se, proč je otevřenost pro vzdělávání nezbytná?,
osobní portfolia aneb uživatel webu 2.0 zanechává stopy. Dále probíhaly workshopy
a praktické ukázky výstupů v otevřeném webovém prostředí.
Portál vzdělávacího prostředí Moodle využívám při výuce v předmětu IKT, sleduji
informace a novinky v kurzu Sborovna a vytvořila jsem kurz pro vkládání informací
a metodických pokynů k projektu EU PES s názvem Modernizace výuky.
Zpracovala: Mgr. Miroslava Hellerová, metodik ICT
6.4 Č INNOST
METODIKA
EVVO
V letošním roce se dařilo plnit tyto úkoly v oblasti EVVO:
Začlenění problematiky EVVO do výuky prostřednictvím všech předmětů, v nichž
je to vhodné – v cizích jazycích (viz projekt Ostrava Cadenberge 2010), v biologii,
chemii, v matematice, v zeměpise, občanské výchově.
Třídění odpadů a vedení studentů k separaci odpadů – studenti stále málo třídí,
ale informování studentů a propagace probíhá průběžně.
Propagace myšlenek trvale udržitelného rozvoje a ekologického chování i v řadách
pedagogického sboru (snaha o úsporu energií a papíru) – kolegové jsou vedení
k využívání již použitého papíru z nástěnek na písemné práce, žáci jsou vedeni
k oboustrannému tisku, hodně je využívána internetová komunikace.
Propagace myšlenek trvale udržitelného rozvoje - účast na filmovém festivalu TUR
Ostrava, účast na multimediálním projektu Planeta 3000, zdůrazňování vlivů lidské
činnosti na přírodu a zpětné působení na člověka.
Zapojení do vzdělávacích cyklů a spolupráce s jinými organizacemi – spolupráce
s organizací Vita, účast v soutěži Přírodovědný klokan.
Modernizace výuky – projektové vyučování v biologii, chemii i fyzice (Fotosyntéza;
Obnovitelné zdroje).
Projektová činnost koordinátora EVVO – byl úspěšně dokončen a uzavřen projekt
Život pod akátem v rámci vyhlášení Nadace Partnerství. Škola obdržela dotaci ve výši
40 tisíc Kč na vybudování zahradního posezení, ve kterém bude možné trávit volný
čas, ale zejména zde může probíhat za pěkného počasí výuka a přímé pozorování
daného biotopu. Zahrada byla osázena a v rámci projektového dne předána
STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ,
Ostrava, příspěvková organizace
Jeremenkova 2, 703 00 Ostrava
na Mikuláše 6. 12. 2011. Projektový den proběhl za účasti studentů, vedení školy,
donátora projektu a koordinátora EVVO.
Zpracovala: Mgr. Karin Schestagová, metodik EVVO
7 Ú DAJE
O
PREVENCI
SOCIÁLNĚ
A O VÝCHOVNÉM PORADENSTVÍ
7.1 M ETODIK
PATOLOGICKÝ CH
JEVŮ
PREVENCE SOCI ÁLNĚ PATOLOGICKÝCH J EVŮ
Na základě dokumentu "Školní preventivní strategie na léta 2009 - 2013" byl v září
2011vypracován dokument „Minimální preventivní program na školní rok 2011/2012 “,
ve kterém jsme stanovili úkoly při prevenci negativních jevů. Stěžejními spolupracovníky jsou
při realizaci školní preventivní strategie výchovná poradkyně Mgr. Marcela Teichmannová
a vyučující předmětů občanská nauka, psychologie, základy veřejného zdravotnictví, výchova
ke zdraví, základy zdravotně-sociální péče, tělesná výchova, biologie, IKT i odborných
předmětů jako somatologie, ošetřovatelství, ošetřování nemocných aj., neboť těžiště práce
spočívá v každodenní preventivní práci, zejména v těchto předmětech. S tímto dokumentem
byli seznámeni vyučující na společné poradě a oba dokumenty byly zveřejněny ve sborovně.
V listopadu 2011 proběhlo proškolení pedagogů na téma Poruchy příjmu potravy a Závislosti
– lektorkou byla paní MUDr. Barbora Demlová (v rámci projektu Synergie), v únoru 2012
zorganizovaly vyučující psychologie přednášky Dr. Svobody na téma psychologie žáka a Mgr.
Kateřiny Bartíkové na téma Kyberšikana. Všechny přednášky obohatily teoretické znalosti
pedagogů.
Na prvních třídních schůzkách budoucích prvních ročníků (červen 2011) byli rodiče
seznámeni stručně s obsahem Minimálního preventivního programu a s preventivními
aktivitami i s nebezpečím negativních jevů (šikana, drogová závislost, gemblerství, trestná
činnost mládeže). Tyto informace rodičům předal školní metodik prevence a výchovná
poradkyně.
V rámci adaptačního kurzu v září 2011 prošly první ročníky besedami sexuální výchovy,
protidrogové prevence a zdravého formování vztahů ve třídě. Adaptační kurzy pokládáme
za vhodnou metodu provádění primární prevence šikany a zneužívání drog.
Na prvních třídních schůzkách prvních ročníků informoval ŠMP rodiče o nebezpečí
patologických jevů mezi mládeží a poskytl rady o přístupu k prevenci a eventuálním řešení
problémů, o postupu školy a o spolupráci rodičů se školou, s budoucími preventivními
aktivitami.
STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ,
Ostrava, příspěvková organizace
Jeremenkova 2, 703 00 Ostrava
V rámci výuky občanské nauky byly v tematickém celku sociální patologie v prvních ročnících
organizovány vyučujícími prezentace a besedy o zdravém způsobu života, společenských
patologických jevech a nebezpečí sekt.
V měsíci lednu 2012 jsem na upozornění studentky ze třídy NA1 šetřil podezření z šikany provedl jsem dotazníková šetření, provedl jejich rozbor. Ve spolupráci s výchovnou
poradkyní a třídní učitelkou paní Szücs jsme provedli šetření ve třídě a následně i pohovory
s rodiči a zúčastněnými dívkami. Výsledkem bylo zjištění nevraživostí mezi vyšetřovanými
dívkami. Soustavným sledováním situace ve třídě a následnými pohovory se situace ve třídě
uklidnila.
V květnu 2012 jsem požádal o pomoc Pedagogicko psychologickou poradnu Ostravě (PPP),
konkrétně paní Mgr.Ciklovou při šetření vztahů v třídním kolektivu ZA1A - jednalo
se o podezření z šikany, na kterou jsem byl upozorněn maminkou jedné studentky. Provedl
jsem sám šetření a výsledky umožňovaly výklad šikany. Sofistikovanější sociometrický
dotazník však objevil osobní vrstevnický konflikt. Pohovorem s maminkou stěžovatelky
a ostatními účastnicemi konfliktu jsme stanovili pravidla vzájemného chování a možnost
psychologické pomoci v PPP. Se třídou budeme nadále pracovat v příštím školním roce.
V měsících dubnu a květnu 2012 jsem byl informován třídními učitelkami Mgr.Helsnerovou,
Mgr. Cinařovou a Mgr. Kyškovou o krádežích ve třídách ZA1A, LY1A a ZA2A. Ve třídách jsem
provedl pohovory s postiženými, rozbor absence, projednal jsem situaci s vedením školy
a provedl jsem trestní oznámení na neznámého pachatele u Policie ČR, policii jsem uvedl
veškerá dostupná fakta. Policie provedla předepsané kroky, nicméně pachatel nebyl zjištěn.
Pro třídy, ve kterých se objevily případy krádeží, jsem s velitelem obvodního oddělení dohodl
provedení besed na téma krádeží a jejich dopadu a projednal jsem s žáky a třídní učitelkou
opatření k zamezení dalších krádeží (besedy proběhly v 6 třídách 1. a 2. ročníku). Policista
vysvětlil žákům postup při šetření krádeží a jejich dopady na pachatele a rodiny žáků.
Na základě růstu počtu krádeží v období duben a květen 2012 jsem vypracoval metodický
materiál k prevenci krádeží - ten bude zapracován do školního řádu a bude realizován
od příštího školního roku, pokusíme se realizovat doporučení k zamezení krádeží, resp.
K vypátrání pachatele.
V rámci učiva občanské nauky 2. ročníku jsme připravili téma multikulturní výchovy,
prevence rasismu a nacionalismu besedu s veteránem války v Afghánistánu panem mjr.
Uhrem. Beseda se bohužel neuskutečnila z důvodu nemoci lektora a bude zařazena
do příštího školního roku.
STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ,
Ostrava, příspěvková organizace
Jeremenkova 2, 703 00 Ostrava
Ve druhých ročnících vyučující IKT využili učiva k vypracování námětu na plakáty
s preventivní tematikou. Výsledky práce žáků jsou pozoruhodné a náměty plakátů je možno
shlédnout na serveru SZŠ, z prací žáků jsme vytvořili nástěnku. Ve výuce informačních
technologií se žáci 2. ročníků seznámili také s pořadem „Seznam se bezpečně na Internetu“
o nástrahách Internetu a nebezpečích, která vyplývají z neuváženého seznamování
na Internetu a z poskytnutí osobních údajů (znásilnění, vydírání, ohrožení mravní výchovy
mládeže, prostituce, pornografie...)
Sexuální výchova je zařazena jako velký výukový blok ve výchově ke zdraví (včetně témat
deviací, prostituce, promiskuity a prevence pohlavních chorob apod.).
K tématu šikana a vztahy v kolektivu: ve 2 ročnících v předmětech výchova ke zdraví
a psychologie byla důkladně probírána témata sociálně patologické jevy, závislosti, šikana,
konflikty a vztahy v kolektivu (agrese, šikana).
Pro třídy 3. ročníků zorganizoval ŠMP besedy s policií – téma: „Zájmy chráněné trestním
zákonem“. Téma besedy navazovalo na probíranou tematiku občanské nauky a cílem besed
bylo seznámit mládež s kriminalitou mládeže ve městě a provést prevenci v této oblasti,
umět rozeznat trestné chování ve veřejnosti. Na příkladech a praktických činnostech
se rozvinula živá beseda ve skupinkách. Policisty byly zodpovězeny a vysvětleny dotazy.
Průběh besed i jejich obsah byl pozitivně hodnocen nejen zúčastněnými žáky, ale i policisty.
V tomto školním roce jsem neprováděl plošné mapování sociálního klimatu a rizik, neboť
jsem je prováděl ve školním roce 2010/2011. Pouze ve třídách 1. ročníku (ZA1A, ZA1B, NA1,
LY1A) jsem provedl orientační šetření při probírání tematického celku Sociální patologie.
V rámci jednotného a komplexního plnění dokumentu „Minimální preventivní program
na školní rok 2011/12“ se na výchovném plnění podílely i výše jmenované vyučovací
předměty a k tomu zorganizovali pedagogové naší školy působivé výchovné aktivity.
K velmi zdařilým aktivitám, které ovlivnily postoje širšího okruhu žákyň, je možno řadit
následující aktivity:
Školní preventivní strategii podporovaly i následující mimoškolní aktivity:
• kroužek 1. pomoci
• plnění projektu „Zdraví do školek a škol“ studenti předvádějí nejmenším své zdravotněpreventivní programy
• tradiční „Den zdraví“ (konaný v prostorách VOŠ zdravotnické a SZŠ zdravotnické) – žáci jsou
jak aktivními organizátory jednotlivých činností, tak jejich návštěvníky a aktéry. Akce
má výrazný zdravotně preventivní a edukační ráz, kdy se jí účastní hlavně žáci naší školy.
STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ,
Ostrava, příspěvková organizace
Jeremenkova 2, 703 00 Ostrava
Na akci byly zajištěny odborné přednášky, prezentace firem zaměřených na zdraví a vlastní
akce žáků.
• zájezd do KT v Osvětimi
• spolupráce s Charitou Ostrava, aktivity se orientují především na dobrovolnictví a s ním
související činnosti. Vypomáháme na jejich společenských akcích, slavnostních setkáních
a podobně
• charitativní činnost: Bílá pastelka, Dejte šanci dětem ulice, Svátek s Emilem, Rozum a cit,
Liga proti rakovině. Celkový výtěžek činil 47 860,- Kč.
• v rámci IKT „ Navrhni plakát s preventivní tematikou“
• adaptační kurz v září 2011
•besedy „S Tebou o Tobě“ v rámci Dne zdraví
• exkurse do zdravotnických a sociálních zařízení v Ostravě
Závěrem lze konstatovat, že výchovné působení pedagogického sboru v oblasti výchovy
a prevence proti negativním jevům je mnohostranné a snahou bylo, aby zasáhlo a oslovilo
každého žákyni/žáka naší školy.
Plnění „Minimálního preventivního programu 2011/12“ je vyhodnoceno tímto dokumentem
a „Zpráva“ bude odeslána nadřízenému metodickému orgánu do 20.7.2012.
Školní metodik prevence se zúčastňoval schůzek školních metodiků prevence,
organizovaných okresní metodičkou prevence Mgr. Ciklovou na PPP v Ostravě-Porubě.
Zpracoval: PhDr. Evžen Sikora, školní metodik prevence
7.2 V ÝCHOVNÉ
PORADEN STVÍ
Na škole pracují dva výchovní poradci Mgr. Marcela Teichmannová, která se zabývá
především výchovným poradenstvím a PhDr. Evžen Sikora, který poskytuje informace
v oblasti profesního poradenství.
Výchovné poradenství
Činnost VP je preventivně zaměřená činnost na:
neprospěch žáka a problémy v třídním kolektivu - efektivní způsob učení,
překonávání adaptačních problémů, komunikace a soužití v třídním kolektivu
práci s výchovně problémovými žáky
STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ,
Ostrava, příspěvková organizace
Jeremenkova 2, 703 00 Ostrava
spolupráci s rodinou, hlavně v poradenské činnosti
spolupráci s institucemi v řešení výchovných a preventivních postupů v práci
s problémovými žáky
spolupráci s pracovníky školy při řešení otázek v postupech výchovné práce
spolupráci s učiteli, institucemi a poradnami
spolupráci s žáky a jejich speciálními vzdělávacími potřebami
spolupráci s žáky se zdravotním znevýhodněním
spolupráci se ŠMP
spolupráci s žáky a rodiči při výběru jiného studijního zaměření
spolupráci s vedením školy
Tyto činnosti vyplývají z poznání žáka, jeho postojů, specifických zvláštností a okolností, které
pomáhají charakterizovat problém a jsou nápomocné k jeho řešení. Úzká spolupráce
s třídním učitelem, žákem/žákyní a rodiči, je nezbytná. Tento program je plněn nejen
výchovnou poradkyní, ale týmem zodpovědných pedagogických pracovníků. O činnosti
výchovné poradkyně je informováno vedení školy, některé informace jsou prezentovány
na pedagogických poradách.
Konkrétní výchovné aktivity jsou uváděny ve zprávách vedoucích oborů, předsedů oborových
komisí, výchovných poradců i metodika prevence.
Prostředky a metody prevence neprospěchu žáků
Informace o adaptaci, chování a přípravě žáků do výuky je poskytnuta rodičům žáků prvních
ročníků na třídních schůzkách v měsíci červnu.
Žáci prvních ročníků jsou na začátku školního roku výchovnou poradkyní informováni
o efektivním způsobu přípravy do výuky, je vysvětlena podstata soustavnosti a aktivity
v přípravě. Doporučuji sestavení osobního rozvrhu hodin, ve kterém bude zahrnuta nejen
příprava do výuky, ale také volnočasové aktivity, odpočinek a pomoc v domácnosti.
Všichni učitelé v rámci svého vyučovacího předmětu informují žáky o povinnostech
a právech, které budou respektovány žáky i učiteli.
Budeme nadále pokračovat v častých konzultacích výchovné poradkyně s třídními učiteli,
neodkladném jednání s žákem a rodiči v případě opakovaných krátkodobých absencí,
zhoršování prospěchu a změnách v chování. S nezájmem rodičů, jsme se setkávali i v tomto
školním roce minimálně. O průběhu schůzek, opatřeních a doporučeních vedu písemný
záznam.
STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ,
Ostrava, příspěvková organizace
Jeremenkova 2, 703 00 Ostrava
Spolupráce s PPP a jinými složkami
S pedagogicko-psychologickými poradnami (dále PPP) spolupracuji především v oblasti
metodické pomoci v činnosti VP a v oblasti pomoci žákům s poruchami učení a chování.
Spolupráce probíhá i na základě zařazování žáků mezi žáky s PUP u maturitních zkoušek.
Intenzívní spolupráce probíhá mezi SPC pro sluchově postižené v Ostravě-Porubě. Spec.
pedagog Mgr. Marie Schindlerová připravila seminář a besedu pro žáky zdravotnického lycea
o problematice dětí se SVP, včasné diagnostice a nezbytné spolupráci rodiny a školy
k překonávání, pro tyto děti, náročných úkolů.
Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
Ve školním roce 2011/2012 studuje na naší škole 15 žáků (SZŠ) se SVP a jedna žákyně
na (VOŠZ). Třem žákům byl vypracován IVP dle vyhlášky MŠMT č.73/2005 Sb., § 6.
Učitelé v rámci svých předmětů s žáky pracují dle doporučení PPP a SPC. Pro lepší orientaci
v práci se žáky se SVP jsem vypracovala „Motivační nástroje školy pro studenty se
speciálními vzdělávacími potřebami“ Na začátku školního roku jsem zajistila seminář vedený
speciálními pedagogy SPC pro sluchově postižené Mgr. Janou Barvíkovou a Mgr. Jarmilou
Kovářovou. Seminář byl určen vyučujícím, ZŘ, vedoucím oborů a byl zaměřen na předání
informací o problémech sluchově postižených žáků a studentů. Učitelům byly doporučeny
a objasněny vhodné formy, metody a přístupy v komunikaci nejen ve výuce, ale i mimo ni.
Vhodné způsoby komunikace vedou k vzájemnému porozumění sdělovaných informací.
V průběhu školního roku doporučené postupy a metody konzultuji s jednotlivými učiteli
a žáky, zajímám se o studijní výsledky a dodržování individuálního vzdělávacího plánu.
Dvakrát za pololetí se koná schůzka se spec. pedagogy SPC, které mají tyto žáky v odborné
péči. Projednáváme problematiku zvládání množství učiva, adaptaci ve třídě, škole, chování,
spokojenost žáků a jejich prožívání. Těmto pracovním schůzkám je vždy přítomná třídní
učitelka a vedoucí oboru. V květnu jsme uskutečnily také seminář pro spolužáky, který
se konal v budově SPC – školy pro sluchově postižené. Tento seminář, spojený s prohlídkou
učeben, měl pro studenty nezapomenutelný význam, podstatně se zlepšila schopnost
vzájemného porozumění. O všech návštěvách a konzultacích se SPC vedu písemný záznam,
kopie je založena u materiálů žáků/studentů s IVP.
Pravidelně konzultuji s žáky s poruchami učení, zajímám se o studijní výsledky, chování
a formy zohledňování poruchy v jednotlivých předmětech.
Maturitní zkoušku v tomto školním roce vykonávalo v režimu PUP – SPO v I. skupině šest
žáků. Všichni u maturitní zkoušky uspěli.
STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ,
Ostrava, příspěvková organizace
Jeremenkova 2, 703 00 Ostrava
Komise k neprospěchu a nevhodnému chování žáka
Komise neprobíhají v pravidelných intervalech, ale organizujeme je aktuálně v případě
potřeby. Komise k neprospěchu nebo nevhodnému chování žáka svolává třídní učitel
po konzultaci s VP. Osvědčily se komise s rodiči, žáky a členy komise po hodnocení chování,
prospěchu a absence za 1. pololetí. Účelem všech osobních schůzek je analyzovat příčiny
neprospěchu, nevhodného chování a absence žáků. Na opatřeních a doporučeních
se snažíme dohodnout s žákem a jeho rodiči.
V tomto školním roce proběhlo 35 komisí z důvodu neprospěchu za první pololetí
2010/2011. Další komise proběhly z důvodu absence, nevhodného chování a problematiky
sociálního zázemí. Stálými členy výchovné komise jsou třídní učitel/ka, výchovná poradkyně
a zástupkyně ředitelky školy: RNDr. Jana Foltýnová Ph.D., Mgr. Jana Polášková. Písemný
záznam o složení komise a průběhu je založen u třídních učitelů a VP.
Závěry a doporučení komisí byly u většiny žáků efektivní, došlo k zlepšení chování, prospěchu
a snížení absence. Příčiny neprospěchu, chování a absence se opakují, narůstá čas, trávený
u počítače na úkor přípravy do výuky. Spolupráce mezi rodiči, třídními učiteli a výchovnou
poradkyní je velmi dobrá, problémy se snažíme společně řešit včas.
Další vzdělávání VP
VP se zúčastňuje metodických porad a seminářů organizovaných PPP.
Má činnost se vztahuje i na spolupráci s vyučujícími při jejich závěrečné práci v oblasti
pedagogiky. V letošním školním roce jsem vedla jednu práci zaměřenou na výchovně
vzdělávací proces s problematikou vzdělávání žáků se sluchovým postižením na SZŠ a VOŠZ
v Ostravě.
Pro pedagogy SZŠ jsem organizovala odborný seminář na téma „Osobnost žáka a osobnost
učitele v procesu výuky“ Seminář vedl PhDr. Jan Svoboda z katedry psychologie Pdf OU. Další
seminář na téma „ Psychosomatické problémy adolescentů“ vedla Mgr. Kateřina Bartíková
z FN v Ostravě Porubě.
21.10.2011 jsem byla účastníkem konference o kyberšikaně. Program byl zaměřen
na prevenci kyberšikany a její důsledky.
Spolupráce s vedením školy
Jedna z priorit vedení školy je uplatňování výchovné složky jako důležité součástí práce nejen
pedagogů, ale i nepedagogických pracovníků školy.
STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ,
Ostrava, příspěvková organizace
Jeremenkova 2, 703 00 Ostrava
Činnost VP si bez podpory vedení školy nelze představit. Ředitelka školy i obě zástupkyně
mají prvořadý zájem na tom, aby činnost v oblasti výchovného poradenství byla kvalifikovaná
a profesionální. Zástupkyně ředitelky školy se aktivně podílí na řešení některých problémů,
jsou členkami prospěchových i výchovných komisí, v případě potřeby ihned zajistí potřebná
opatření. Vedení školy umožňuje VP a ŠMP absolvovat odborné semináře a konference
za účelem prohloubení znalostí a dovedností v oblasti metodické činnosti výchovného
poradenství.
Na funkci výchovné poradkyně se připravuje Mgr. Jana Horáková, která v roce 2013 ukončí
studium výchovného poradenství na OU.
Zpracovala: Mgr. Marcela Teichmannová
7.3 P ROFESNÍ
PORADEN STVÍ
V září 2011 jsem vypracoval plán práce, ve kterém byla stanovena činnost a hlavní úkoly
výchovného poradce v oblasti profesního poradenství. Cílem činnosti výchovného poradce
v oblasti profesního poradenství bylo usnadnění adaptace žáků 4. ročníků na úkoly spojené
s ukončením studia na naší škole a usnadnění volby jejich dalšího kariérního vývoje i hledání
umístění v praxi.
V období září a říjen 2011 jsem absolvoval 4 běhy doplňkového studia v oblasti péče o žáky
se zdravotním postižením, a to program pro kvalifikované výchovné poradce v rozsahu
40 hodin a získal jsem osvědčení.
V říjnu a listopadu 2011 (před podáváním přihlášek na vysokou školu) proběhly ve všech
třídách 4. ročníků (6 tříd = asi 150 žáků) přípravné přednášky o možnostech studia
na vysokých školách a možnostmi sebevzdělávání a testování v privátních vzdělávacích
institucích. Žáci byli seznámeni s typy a formami vysokoškolského studia, s možnostmi
využívání tištěných i internetových informací a s možnostmi poradenství na úřadech práce
a pedagogicko psychologických poradnách i u výchovného poradce na škole. Bohatě byla
využívána možnost práce s Učitelskými novinami, které se staly hlavním zdrojem tištěných
informací při volbě vysoké školy či vyšších odborných škol a vyhodnotila ji.
V prosinci a lednu 2012 jsem navštívil všechny třídy 4. ročníků, upozornil na nutnost
samostudia a vlastní přípravy na VŠ studium, vhodnost samostudia v přípravných kurzech,
e-learningovou formou apod. Nabídl jsem žákům možnost konzultací při výběru VŠ či VOŠ.
Součástí metodické pomoci studentům v přípravě na maturitní zkoušku byly i besedy
o metodách efektivního učení na maturitní zkoušku a přijímací zkoušky na VŠ (hlavní zásady
efektivního učení). Ty jsem uskutečnil ve 4 třídách 4. ročníků (podle zájmu.)
STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ,
Ostrava, příspěvková organizace
Jeremenkova 2, 703 00 Ostrava
Koncem ledna a v únoru jsem zjišťoval studijní orientaci a další profesní orientaci žáků
4. ročníků, zjišťoval jsem, volbu vysoké školy, VOŠ nebo pracovního místa ve zdravotnické
praxi.
Poskytoval jsem i individuální eventuálně skupinové konzultace při vyplňování přihlášek
na vysoké školy a řešil se studenty sporné či nejasné informace v této oblasti, vyhledávali
jsme informace o studijních oborech VŠ, telefonovali jsme na VŠ ap. Uskutečnil jsem
6 individuálních konzultací při výběru vysoké školy, zjišťovali jsme zdravotní předpoklady
uchazečů, způsob přihlášky při mezioborovém studiu, způsob placení apod.
V rámci plnění osnovy „Úvod do světa práce“ a profesního poradenství na škole jsem
zorganizoval pro všechny žáky 4. ročníků stření školy besedy s pracovníky školícího střediska
ostravského úřadu práce (asi 150 žáků, tj. 6 tříd) – byla probrána témata vstupních pohovorů
při žádosti o práci, dále byly studenti seznámeni s problematikou (ne)zaměstnanosti
v regionu, povinnostech zaměstnavatelů i budoucích zaměstnanců, úkolech a možnostech
a úkolech úřadů práce. Studenti byli informováni o povinnostech absolventů škol
v souvislosti se sociálním a zdravotním pojištěním a možnostech rekvalifikací, byly zmíněny
hlavní zákonné podmínky souvisící se započítáváním praxe. Na úřadu práce obdrželi žáci
tiskoviny, které si zveřejnili na nástěnkách ve třídách ap. Besedy byly hodnoceny
studentkami kladně, protože získaly kvalifikované odpovědi a přehled o trhu práce v regionu.
Přínosné bylo i to, že se seznámily s místem, kde mohou hledat rady v rámci profesního
a kariérového poradenství i mimo školu, kdy již budou absolventy eventuálně studenty jiných
škol. Podstatné je, že se žáci dostanou do přímého kontaktu s úřadem a jeho pracovníky.
V průběhu celého školního roku jsem dodával žákům materiály, které přicházely poštou náborové dopisy, informační materiály o dni otevřených dveří různých vysokých škol apod.
Prostřednictvím nástěnek seznamoval výchovný poradce žáky 4. ročníků s nabídkou volných
pracovních míst u organizací, vysokých škol a vyšší odborných škol, které se obrátily na naši
školu s žádostí o zveřejnění nabídky.
Zpracoval: PhDr. Evžen Sikora, výchovný poradce
STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ,
Ostrava, příspěvková organizace
Jeremenkova 2, 703 00 Ostrava
8 Z APOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH
PROJEKTŮ
8.1 B IOMEDICÍNSKÁ
TECHNIK A NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁ CH
OP Vzdělávání pro konkurence schopnost
2. kolo výzvy pro GP - oblast podpory 1.1
ZAHÁJENÍ: 15. 12. 2009, UKONČENÍ PROJEKTU: 30. 06. 2012
Cíle projektu
hlavní cíl: zvýšení konkurenceschopnosti žáků středních škol, zvýšením jejich
odborných znalostí z oboru biomedicínské techniky
dílčí cíl: rozvoj a podpora spolupráce partnerských škol a VŠB – TUO
Projekt se zabývá rozšířením oboru Biomedicínská technika na střední školy formou výuky
předmětů Přístrojová zdravotnická technika I., II., praktických laboratorních úloh, praktických
odborných víkendů a návštěvou prestižního mezinárodního veletrhu zdravotnické techniky
v Brně.
SZŠ a VOŠZ Ostrava je v tomto projektu finančním partnerem, příjemcem podpory je VŠB-TU
Ostrava. Do aktivit projektu jsou zapojeny dvě vyučující, a to Ing. Lada Čmielová, jako
koordinátor, a Mgr. Soňa Jarošová, jako metodik projektu.
Důvodem zapojení SZŠ Ostrava byla zejména dlouholetá zkušenost s cílovou skupinou a fakt,
že škola je primárním školitelem a poskytovatelem cílové skupiny pro účel projektu. Díky
zkušenostem ve výuce jsme přispívali k optimalizaci výukových plánů zaváděných předmětů
v rámci školních vzdělávacích plánů. Z tohoto důvodu jsme měli v rámci projektu
nevyhnutelné postavení a aktivně jsme se podíleli na přípravě a optimalizaci výuky. Současně
i díky odborným znalostem v oblasti zdravotnictví přispíváme ke zvýšení kvality vyučovaných
předmětů.
Naše škola poskytla žadateli projektu cílovou skupinu, potřebné konzultace s odbornými
vyučujícími přidružených oborů – a to z důvodu optimalizace a přizpůsobování aktivit
projektu již nabytým znalostem cílové skupiny a zařazení výstupů projektu do rámcových
a školních vzdělávacích plánů.
STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ,
Ostrava, příspěvková organizace
Jeremenkova 2, 703 00 Ostrava
Cílová skupina
žáci 3. a 4. ročníků studijního oboru Zdravotnické lyceum (78-42-M/005)
výukou předmětu PZT se zvyšují znalosti žáků pro další studium na vysoké škole
a uplatnění na trhu práce
žáci byli osloveni v rámci pravidelných návštěv středních škol žadatelem projektu
s prezentací oboru biomedicínské techniky
motivací pro žáky je zajímavá náplň studia, kdy jsou kombinovány znalosti z oblasti
biologie člověka, lékařství, fyziky a elektrotechniky, ale i uplatnitelnost absolventů
tohoto oboru – poptávka na trhu práce
motivací jsou praktická cvičení, ve kterých se žáci seznamují s lékařskou technikou
další motivací byly i odborné praktické víkendy pro žáky středních škol
Klíčové aktivity
1. zpracování a vydání dvou dílů textových výukových materiálů
žáci absolvující předmět PZT v průběhu projektu obdrželi tyto publikace zdarma,
po ukončení projektu budou zbývající výtisky vybaveny školní knihovny
účast SZŠ Ostrava: revize výukových materiálů – Mgr. Bc. Soňa Jarošová
2. vytvoření výukových materiálů pro přednášejícího pedagoga včetně prezentací k dané
problematice
jsou realizovány ve formě elektronických prezentací, které odpovídají jednotlivým
tematickým okruhům dle struktury výukových materiálů pro žáky SŠ
3. odborný víkend
byly uspořádány odborně - praktické víkendy pro žáky SŠ
v rámci víkendu byli účastníci seznámeni nejprve s teorií a následně s praktickým
řešením jednoho zařízení pro monitorování vybrané biologické veličiny
zařízení pro monitorování elektrické aktivity srdce – EKG
zařízení pro zjištění pulzní křivky – pletysmografie
účastníci obdrželi elektronické stavebnice – kity pro měření daných biosignálů
v průběhu odborných víkendů se účastníci seznámili s konstrukcí realizovaných kitů
každý z kitů byl tvořený profesionálně vyrobenou deskou plošných spojů, soupravou
elektronických součástek potřebných pro osazení desky plošných spojů soupravou
snímacích prvků
u kitů pro měření EKG byly součástí kitu elektrokardiografické svody (vodiče
zakončeny klipsou pro připojení elektrod) a asi 16 kusů jednorázových EKG elektrod
v případě kitu pro měření pulsní křivky to byla dvojice optických símacích prvků
a plastový výlisek vytyčující místo pro umístění prstu pro měření pulsní křivky
STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ,
Ostrava, příspěvková organizace
Jeremenkova 2, 703 00 Ostrava
ke každému z kitů byla přiložena dokumentace, která obsahovala návod
pro kompletaci kitu a informace o konstrukci kitu
jejich úkolem bylo za odborné asistence proškolených pedagogů tyto elektronické
kity sestavit a otestovat
tyto sestavené funkční zařízení si mohli účastníci ponechat
přínosem bylo, že žáci nabyli hravou a atraktivní formou velmi cenných a praktických
informací z oblasti techniky
4. návštěva odborného mezinárodního veletrhu zdravotnické techniky Medical Fair Brno
20.10.2010 – účast 26 studentů 3. a 4. ročníků
20.10.2011 – účast 21 studentů 2., 3. a 4. ročníků
cílem bylo seznámit žáky s novými technologiemi odbornou terminologií
k následnímu využití při výuce zaváděného předmětu PZT
jedná se o veletrh lékařské a rehabilitační techniky
návštěvou akce získali žáci přehled o novinkách v oboru biomedicínské techniky
a také mohli zmapovat konkrétné možnosti uplatnění na trhu práce
na realizaci se podílel pedagogický pracovník partnerské školy společně
s pedagogickým pracovníkem VŠB – TUO, kteří konali pedagogický dozor nad cílovou
skupinou
z projektu byly financovány náklady na dopravu, vstupné, stravu v podobě svačin
a oběda pro všechny účastníky akce
5. zavedení předmětu přístrojová zdravotnická technika I. a II.
v rámci projektu byla zavedena výuka předmětu Přístrojová zdravotnická technika, jež
je vyučována ve 3. a 4. ročníku
v letošním roce malý zájem – ve 3. ročníku 2 žákyně, ve 4. ročníku 7 žáků
součástí i praktická cvičení probíhající na VŠB – TUO
v rámci projektu byla vybavena učebna multimediální technikou a didaktickými
pomůckami
výuka probíhala pod vedením Ing. Martina Augustynka, od pololetí letošního roku
vyučuje Mgr. Bc. Soňa Jarošová
v rámci teoretické výuky je vždy probíraná daná problematika, která je následně
vysvětlena na praktických příkladech
STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ,
Ostrava, příspěvková organizace
Jeremenkova 2, 703 00 Ostrava
Přínos projektu pro SZŠ Ostrava – materiálně-didaktické prostředky
V souvislosti se zavedením předmětu PZT vybavena učebna multimediální technikou
a didaktickými pomůckami
PC
Dataprojektor
4 keramické tabule
Výukový SW - Mikroskopické fotografie
soubor více než 200 barevných obrázků
na nejmodernějších přístrojích firmy Olympus
mikropreparátů.
Fotografovány
Výukový SW - Environmentální výchova
Program Environmentální výchova postihuje oblast průřezového tématu „Člověk a životní
prostředí“ podle koncepce RVP pro základní vzdělávání MŠMT. Uplatní se při výuce
ekologické výchovy, v hodinách přírodopisu, občanské nauky, fyziky či dějepisu. Je určen
dětem pro práci ve škole i doma a učitelům pro inspiraci při přípravě hodiny. Obsahuje čtyři
okruhy: Ekosystémy, Základní podmínky pro život, Lidské aktivity a problémy životního
prostředí a Vztah člověka k prostředí. Kromě podrobného výkladu je na CD řada pracovních
listů, zajímavostí, spojovaček, křížovek, testů a výkladové slovníčky pojmů.
Výukový SW - program BUŇKY, VIRY, BAKTERIE
Program je určen pro všechny studenty ZŠ a SŠ. Zaměřuje se hlavně na výukovou a testovací
část a je doplněn dalšími zajímavými informacemi. Obsah výukových listů je zpracován
rozdílně pro ZŠ a SŠ. Pro 6. ročník ZŠ a 1. ročník SŠ je kladen důraz na úvod do oblasti
mikrobiologie, pro 8. ročník ZŠ a 3. ročník SŠ je kladen důraz na vztah mikrobiologie k člověku
a jeho onemocněním. Dále nabídne 350 obrázků, 302 kontrolních otázek, 12 návodů
na pokusy, 60 zajímavostí, 219 pojmů a jejich významů, hry a kvízy. Operační systém:
Windows 2000/XP/Vista/7 32bit
Výukový SW - „333 fyzikálních pokusů, námětů a her“
Program je vhodný i pro práci na interaktivních tabulích. Obsah je analogicky rozdělen
na 7 oddílů. Každý z nich obsahuje sekce Základní poznatky, Přehled vzorců, Pokusy, Další
náměty, Drobnosti a Zahraj si.
Témata pokusů (v každém oddíle je jich třicet pět) jsou zvolena tak, aby experimenty
přesvědčivě demonstrovaly příslušné fyzikální jevy a aby jejich realizace nevyžadovala žádné
STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ,
Ostrava, příspěvková organizace
Jeremenkova 2, 703 00 Ostrava
náročné vybavení. Ilustrované popisy (potřebné pomůcky, návod na provedení, varianty)
jsou doplněny i stručným vysvětlením fyzikální podstaty pozorovaných dějů. A co je
nejdůležitější – všechny uveřejněné pokusy a náměty byly důkladně ověřené v praxi.
„PASCO.CZ – přírodní vědy“ Sada senzorů
Sada je navrhnuta tak, aby se s jejími senzory nechaly realizovat všechny experimenty
z české sbírky úloh. Tato sbírka obsahuje (zatím) 23 aktivit od českých pedagogů, se ZŠ a SŠ
přírodovědnou tématikou. Zastoupeny jsou úlohy z Ch, F, Bio.
Datalogger Xplorer glx GLX Xplorer – sběrnice dat, 4 vstupový datalogger, ve kterém
jsou obsaženy všechny sofistikované analytické nástroje, které používáme při práci s
daty v programu DataStudio
DataStudio (školní licence)
Senzor elektrické vodivosti
Chemický senzor
Kolorimetr
Turbidimetr
Počítadlo kapek
2x Senzor pohybu
Senzor magnetického pole
Barometr senzor
CO2 senzor
Senzor plynného O2
Senzor rozpuštěného O2
ORP
sonda
Senzor síly
V březnu 2012 proběhlo Setkání nad výstupy projektu v Rožnově pod Radhoštěm. Setkání se
zúčastnili všichni partneři projektu i další zúčastněné střední školy z Moravskoslezského
kraje. Partneři si navzájem vyměnili zkušenosti, názory a proběhlo také zhodnocení projektu,
jeho přínosů a hledaly se možnosti další spolupráce.
Ing. Lada Čmielová, koordinátor projektu na SZŠ
Mgr. Bc. Soňa Jarošová, metodik projektu
STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ,
Ostrava, příspěvková organizace
Jeremenkova 2, 703 00 Ostrava
8.2 S YNERGIE –
SPOLUPRÁCE
VŠ
SE
SŠ
A
ZŠ
Projekt ESF Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
Projekt byl zahájen 1. června 2009, podílelo se na něm celkem 21 škol (10 ZŠ a 11 SŠ) a byl
ukončen dne 31. května 2012. Vedoucím projektu byl Mgr. Rostislav Fojtík, PhD.
Projekt byl zaměřen na tyto oblasti.
Zvýšení kompetencí budoucích učitelů s důrazem na dovednostní rovinu.
Posílení úrovně spolupráce VŠ, ZŠ a SŠ v rámci praktické přípravy budoucích učitelů
prostřednictvím cílené přípravy cvičných pedagogů, zaměřené na tvorbu
a vyhodnocování systému zajišťování kvality, vycházející z požadavků reálné
pedagogické praxe a poptávky pracovního trhu.
Inovace kooperačního poradenského rámce spolupráce VŠ, ZŠ a SŠ z formální úrovně
do polohy funkční.
V souladu se zaměřením projektu byli ke spolupráci přibráni partneři z řad fakultních,
cvičných a spolupracujících ZŠ a SŠ (21).
Mezi aktivity realizované VŠ ve spolupráci s partnery a jejich výstupy patřily tyto:
Tvorba a ověření metodik praxí probíhající na ZŠ a SŠ. Celkem vzniklo 43 metodik.
Tvorba a zavedení systému zajišťování kvality praxí.
Příprava a realizace workshopů. Celkem vzniklo 75 workshopů.
Vytvoření elektronické poradenské databáze.
Příprava a pilotní realizace kurzů pro budoucí cvičné učitelé praxí.
Inovace elektronické databáze praxí.
Rozšíření sítě specializovaných středisek praxí u budoucích zaměstnavatelů.
Školení autorů distančních kurzů v prostředí MOODLE ze dne 20. 11. 2009 (moodle).
Tvorba a ověření metodik praxí probíhající na ZŠ a SŠ.
Na naší škole bylo proškoleno v jednotlivých workshopech 60 vyučujících a nepedagogických
pracovníků. Zúčastnili jsme se celkem 30 workshopů z nabízených 75. Pouze pro naše
vyučující jsme uspořádali čtyři workshopy v budově školy:
1.
2.
3.
4.
5.
ADHD
Syndrom vyhoření
Poruchy příjmu potravy
Problematika rozvoje osobnosti dospělého jedince
Využití výpočetní techniky ve výuce
STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ,
Ostrava, příspěvková organizace
Jeremenkova 2, 703 00 Ostrava
Za dobu trvání projektu jsme získali celkem 156 certifikátů a tímto počtem jsme se zařadili
mezi nejvíce aktivní školy. Někteří naši vyučující se zúčastnili i více workshopů:
Schichelová Eva – celkem 7 workshopů
Hellerová, Veselá, Žváčková, Marková, Schestagová – celkem 6 workshopů
Zemanová, Kubalová, Polášková – celkem 5 workshopů
Dziková, Jurdičová, Helsnerová, Petřeková, Jalůvková – celkem 4 workshopů
Naše škola získala jednotlivé opory a metodiky v písemné podobě, které byly předány
do školní knihovny. Dále jsme získali soubor všech organizovaných wokshopů na CD nosičích,
které byly předány jednotlivým vedoucím předmětových komisí a jsou k dispozici v knihovně
u asistenty J. Grimmové. Vyučující se shodli na tom, že projekt byl přínosem pro jejich
pedagogickou práci.
Mgr. Daniela Žváčková, koordinátor projektu na SZŠ
8.3 M OSTY
PARTNERSTVÍ
O STRAVA – C ADENBERGE
Ve dnech 7.9. – 16.9. 2011 proběhla 2. část projektu „Mosty partnerství Ostrava Cadenberge
2011“ a byl zaměřený na téma „Globalizace a tradice v regionech obou partnerských skol“.
Účastníci projektu byli přijati starostou obce Cadenberge panem Heinssenem za přítomnosti
zástupce tisku. Průběh přijetí a aktivity projektu byly zaznamenány tiskem a byly
dokumentovány na internetových stránkách: http://www.nez.de/lokales/nachrichten.html.
V Německu byl projekt realizován poznáváním tradic a projevu globalizace v rámci programu,
připraveném německými partnery:
Žáci se účastnili výuky ve škole, vyslechli si přednášku zástupce Odboru zdravotnictví
okresního úřadu na téma Epidemie a pandemie – my jsme mohli porovnat oba zdravotnické
systémy v našich zemích. (Mohli jsme vidět, že nejsme nijak zaostalí).
Při exkurzi na letiště v Brémách se žáci dozvěděli o významu globální letecké přepravy
aekonomice nízkonákladových leteckých společností.
Tradiční severoněmeckou architekturu mohli žáci obdivovat ve starobylých Brémách
i při výletu na ostrov Helgoland, kde se mimo jiné dozvěděli o historii ostrova
při komentované prohlídce podzemí ostrova a v přírodní rezervaci Düne poznali nutnost
zachovávat přírodní a kulturní dědictví tohoto regionu. Při exkurzi do firmy CuxPort byli žáci
informováni o globálním propojení světové ekonomiky a obchodu. Bylo zmíněno i postavení
naší republiky v něm. Při vycházce do přírodní rezervace watt měli žáci opět možnost
STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ,
Ostrava, příspěvková organizace
Jeremenkova 2, 703 00 Ostrava
obdivovat přírodní krásy regionu. Ve školních učebnách v BBS Cadenberge jsme dokončili
naše prezentace a fotoknihu , která je hmatatelným výstupem našeho projektu.
V průběhu programu došlo k navázání úzkých přátelských vztahů mezi německými a českými
žáky, vznikla pevná přátelství – na začátku setkání to byly dvě cizí skupinky a na konci jedna
česko-německá skupina, která výborně kooperovala na společné práci.
Obě části projektu byly úspěšně, o čemž svědčí pozitivní ohlasy českých i německých žáků
a veřejnosti. Ohlasy z Německa nás ubezpečují o tom, že návštěva v Ostravě byla úspěšná,
že jsme mladým Němcům představili krásný region, výbornou školu, přátelské pohostinné
ubytování, zábavu i poučení. Hmatatelným důkazem nadšení německých přátel je i ohlas
na „Projekt“ ve spřátelené škole v BBS Cadenberge, v tisku – v Niederelbe-Zeitung
(http://www.nez.de/lokales/nachrichten.html), o projektu také informovali na webových
stránkách školy (http://www.bbs-cadenberge.de/) a v budově školy dvěma nástěnnými
tabulemi, na kterých je zachycena historie projektu.
Průběh celého projektu je financován z různých zdrojů, nadací a fondů, institucí a rodiči žáků
a bude vyúčtován podle závazných pravidel a dotačních smluv.
V listopadu jsme sepsali nového společného projektu "Mosty partnerství 2012" a vedli
grantové žádosti u několika organizací v ČR i v SRN. Výsledkem je 130-ti tisícový příspěvek
na realizaci projektu. V roce 2012 se zabývá projekt tématem: Vzdálení a blízcí (Překonávat
vzdálenosti a hranice).
Na jaře 2012 jsme sestavili na obou školách skupinky zájemců o výměnný projekt, oslovili
rodiče a žáky naší školy. V letošním roce nastal problém s nutností ubytovávat v rodinách
německé studenty. Němečtí žáci byli ubytováni na internátu, zajišťovali jsme pro ně snídaně
a večeře, což bylo organizačně i finančně velmi náročné. Pokles počtu žáků učících
se němčinu způsoboval problém s naplněností účastníků projektu, proto jsme do projektu
zapojili i žáky učící se ANJ. Ukázalo se to oboustranně výhodné pro německé i české žáky žáci hovořili německy a anglicky a cvičili cizí jazyk.
Návštěva německých studentů v naší škole proběhla ve dnech 19. – 28. 4. 2012, a v průběhu
desíti dnů proběhl tento program:
přijetí vedením školy
přijetí náměstkem primátora na Nové radnici
společné aktivity ve škole (Sprachanimationen), prohlídka školy, seznámení se
studijními obory
STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ,
Ostrava, příspěvková organizace
Jeremenkova 2, 703 00 Ostrava
prohlídka města a jeho pozoruhodností, centrum, Dolní oblast Vítkovice, Důl Michal,
Slezsko-Ostravský hrad, halda Ema aj.
o víkendech celodenní výlety do okolí Ostravy (přehrada Šance, Rožnov - skanzen,
Štramberk)
nákupy, prohlídka nákupních center
vypracování fotoknihy o našem projektu na PC
vypracování prezentace na PC a její předvedení žákům školy
Program probíhal denně v době od 8.00 do 16.00 hodin, byl hodnocen jako velmi kvalitní
ze strany účastníků – žáků a pedagogů zahraniční školy i našich studentů
Financování
Jarní část projektu byla financována částečně z prostředků účelové dotace z rozpočtu
statutárního města Ostravy. Dotace byla příjemci SZŠ a VOŠZ Ostrava, p.o. poskytnuta
„Smlouvou“ v celkové výši 30 000,- Kč. Z dotace mohly být hrazeny pouze následující náklady
spojené s realizací účelu: kancelářské potřeby, náklady na dopravu, vstupné, ubytování
a pojištění. Dalších asi 100 tisíc Kč (4 000 euro) jsme společně s německými organizátory
získali z Fondu budoucnosti (deponováno na účtu partnerské školy BBS Cadenberge), který
kryl i potřeby stravování v Česku, část vstupného a bude krýt náklady 2. části projektu v SRN
v září 2012. Další náklady budou hrazeny z grantů na německé straně.
Účastníci
V podzimním termínu 2011 odjelo do Německa 10 žáků a 2 pedagogové naší školy,
v Německu se zúčastnilo projektu 14 žáků a 2 pedagogové domácí BBS Cadenberge. V jarním
termínu Ostravě se zúčastnilo 14 českých žáků naší školy a přijelo z Německa 7 žáků
a 2 pedagogové. Celkem se v rámci projektu na obou školách setkalo asi 100 žáků při různých
aktivitách ve třídách, praktických činnostech, prezentacích apod.
PhDr. Evžen Sikora, koordinátor projektu
STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ,
Ostrava, příspěvková organizace
Jeremenkova 2, 703 00 Ostrava
8.4 EU
PENÍZE STŘEDNÍM ŠKOL ÁM
Projekt ESF Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Název oblasti podpory: Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách
Název projektu: Modernizace výuky za podpory ICT
Zahájení projektu: 2. 4. 2012, ukončení projektu: 1. 4. 2014
Cílem aktivity je zkvalitnění vlastní výuky prostřednictvím metod a forem, které využívají
digitální technologie. Podporovány jsou takové aktivity, které zvyšují dynamiku, originalitu,
názornost, interakci mezi pedagogem a žákem, které směřují ke zvýšení motivace žáků
a ke zlepšení studijních výsledků. Podporovány jsou aktivity, které umožňují následné
zveřejnění zkušeností a vzniklých materiálů a jejich sdílení s pedagogickou veřejností.
Realizace klíčové aktivity zahrnuje vytvoření DUM pro vybrané tematické oblasti, jejich
pilotáž, ověření a zajištění sdílení zkušeností získaných z takto ověřených modulů
za podmínek daných autorským zákonem.
Realizace projektu na SZŠ
Záměrem Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické v Ostravě
je zkvalitnit vyučovací proces, který vychází z potřeb školy a ŠVP.
Cílem projektu „Modernizace výuky za podpory ICT“ je rozvoj, modernizace a zkvalitnění
výuky v odborných a všeobecně vzdělávacích předmětech, zavádění moderních technologií
v rámci této výuky a aktivní zapojení žáků do výuky.
Vytýčení cílů bude dosaženo prostřednictvím realizace klíčových aktivit, které jsou
následující:
tvorba nových metodických a výukových materiálů využitím moderních technologií
při výuce (SMART tabule, Moodle),
okamžitá a zpětná vazba znalostí a dovedností v rámci výuky,
zavádění interaktivní výuky do hodin předmětů, zavádění aktivizačních metod
do výuky s cílem snadnějšího a trvalejšího osvojení získaných poznatků,
zvyšování kvality výuky cizích jazyků.
STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ,
Ostrava, příspěvková organizace
Jeremenkova 2, 703 00 Ostrava
Pro naplnění záměru byly vybrány tyto šablony
1. Šablona č. II/5 Jazykový kurz pro učitele cizího jazyka v zahraničí
Cílem této aktivity je zlepšení jazykových kompetencí pedagogů cizích jazyků. Této aktivity
se zúčastní 4 učitelé.
2. Šablona č. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
Cílem je zkvalitnění vlastní výuky prostřednictvím metod a forem, které využívají digitální
technologie. Na tvorbě DUM bude spolupracovat přibližně 14 pedagogů v tematických
oblastech: informační a komunikační technologie, somatologie, fyzika a biologie. Cílem
na úrovni školy je pořízení nové techniky do učebny výpočetní techniky včetně
kancelářského balíku MS Office 2010 a pořízení notebooků pro pedagogy jako podporu při
vytváření digitálních učebních materiálů. Cílovou skupinu tvoří žáci střední školy 1. –
4. ročníků.
3. Šablona č. IV/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické
gramotnosti žáků středních škol
Cílem aktivity je zvýšit kvalitu výuky zaměřené na rozvoj matematické gramotnosti cílenou
podporou pedagogických pracovníků při jejich přípravě na vyučovací hodinu. Na tvorbě
vzdělávacích materiálů bude pracovat jeden pedagog. Cílovou skupinu tvoří žáci střední
školy.
4. Šablona č. V/2 – Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných
kompetencí žáků středních škol
Cílem této aktivity je zvýšit kvalitu výuky zaměřené na rozvoj odborných kompetencí žáků
podporou pedagogických pracovníků při jejich přípravě na vyučovací hodinu. Na přípravě
vzdělávacích materiálů budou spolupracovat 3 učitelé v tematických oblastech chemie
a stomatologie. Cílovou skupinu tvoří žáci střední školy.
Dosažení změn v rámci výuky se projeví v kvalitě výukových hodin, ve využívání učebních
materiálů i DUM a současně očekáváme, že výsledný efekt bude dlouhodobý. Tyto změny
budou rozpoznány ověřením nabytých znalostí a hodnocení bude provedeno formou
slovního hodnocení, známkou a bodovým hodnocením a hodnocením vnitřní evaluaci školy.
Mgr. Miroslava Hellerová, koordinátor projektu
STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ,
Ostrava, příspěvková organizace
Jeremenkova 2, 703 00 Ostrava
8.5 Ž IVOT
POD AKÁTEM
Projekt: Škola pro udržitelný život - vzdělávání pro udržitelný rozvoj a tvorba sítě škol a jejich
partnerů, CZ.1.07/1.1.00/08.0064
Poskytovatel grantu: Partnerství, o.p.s. se Střediskem ekologické výchovy a etiky Rýchory SEVER
Koordinátor: Mgr. Karin Schestagová
Zahájení projektu: září 2010, ukončení: 31. 10. 2011
Cílem byla přeměna nevyužívaného pozemku se vzrostlým akátem na místo pro setkávání,
výuku a odpočinek. Pozemek je ohraničen školními budovami a plotem, v bezprostřední
blízkosti průmyslového komplexu Vítkovice. Místo bylo vybaveno rostlinami a mobiliářem
z recyklátů, vhodným pro aktivity žáků a občanů za účelem zlepšení jejich podmínek v prašné
Ostravě.
Realizace projektu
V první části projektu byla připravena část zahrady pro jarní výsadbu rostlin, tzn. úklid
pozemku, likvidace náletových a inverzních rostlin (bez černý, křídlatka japonská). Následně
proběhlo zimní pozorování ptactva a ostatních živočišných druhů, jejich evidence před
začátkem přikrmování. Následně na to byla vybrána ptačí krmítka, proběhlo jejich rozmístění
a bylo přineseno krmivo (z vlastních zdrojů). V další části projektu proběhl nákup části
mobiliáře (stoly a lavice). V únoru a březnu 2011 došlo k umístění informačních tabulí,
seznámení s výsledky pozorování, na jaře došlo k výsadbě zeleně a poté rozmístění
mobiliáře. Žáci připravili také slavnostní otevření prostoru a symbolicky tak zahájili „Život
pod akátem“.
Projekt byl řádně ukončen dle harmonogramu ke dni 31. 10. 2011.
8.6 M ODERNIZACE
V ÝUKY VE ZDRAVOTNICKÝCH OBORE CH
- v současné době projektová žádost v přípravě
Koordinátor projektu za SZŠ a VOŠZ Ostrava: Ing. Lada Čmielová
Projekt se bude ucházet o finanční podporu v rámci Regionálního operačního programu
NUTS II Moravskoslezsko 2007 - 2013 (dále jen „ROP“), prioritní osa 2 Podpora prosperity
regionu, oblast podpory 2.1 Infrastruktura veřejných služeb, dílčí oblast podpory 2.1.1 Rozvoj
infrastruktury pro vzdělávání.
STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ,
Ostrava, příspěvková organizace
Jeremenkova 2, 703 00 Ostrava
Cílem projektu je vybudování odborných učeben např. pro somatologii, anatomii, první
pomoc, včetně obnovy, modernizace a pořízení vybavení pro výuku. Prostřednictvím
projektu budou zajištěny cílené investice do modernizace a vybavení stávajících tak, aby
odpovídaly současným potřebám nemocnic a zdravotnických zařízení a mohly být využívány
žáky středních zdravotnických škol, popř. studenty vyšší odborné školy zdravotnické, což
zajistí jejich lepší odbornou připravenost na profesní kariéru.
Výstupem projektu budou moderně vybavené odborné učebny např. somatologie, anatomie
a první pomoci.
Předkladatelem projektové žádosti je Moravskoslezský kraj. Škola bude, v případě úspěšnosti
projektu, partnerem s finančním příspěvkem ve výši max. 3 mil. Kč.
Ing. Lada Čmielová, koordinátor projektu
8.7 I NOVACE
VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ VOŠ V OBORECH DIPLOMOVANÝ
ZDRAVOTNICKÝ ZÁCHRAN ÁŘ , DIPLOMOVANÝ NUTRIČNÍ TERAPEUT ,
DIPLOMOVANÝ FARMACEU TICKÝ ASISTEN T , DIPLOMOVANÝ
ZDRAVOTNICKÝ LABORA NT , DIPLOMOVANÝ ZU BNÍ TEC HNIK
A DIPLOMOVANÁ DENTÁLNÍ HYGIENISTKA
OPVK – oblast podpory 2.1
Škola je do projektu zapojena jako partner s finančním příspěvkem. Předkladatelem projektu
je Asociace vyšších odborných škol.
Datum zahájení projektu: 2. 7. 2012, ukončení projektu: 31. 12. 2013
Záměrem projektu je připravit inovace vzdělávacích programů VOŠ v oborech diplomovaný
zdravotnický záchranář, diplomovaný nutriční terapeut, diplomovaný farmaceutický asistent,
diplomovaný zdravotnický laborant, diplomovaný zubní technik a diplomovaná dentální
hygienistka na základě analýzu očekávaných potřeb jejich uplatnění v praxi a pro vypracování
návrhu na zjištění prostupnosti studia v těchto oborech mezi VOŠ a VŠ. Na konci projektu
budou mít zapojené vyšší odborné školy 44 žádostí o akreditaci inovovaných vzdělávacích
programů pro Akreditační komisi pro vyšší odborné vzdělávání.
Do projektu jsou zapojeny: PhDr. Dagmar Kovářů, Mgr. Světlana Frantová, Mgr. Dana
Jalůvková
STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ,
Ostrava, příspěvková organizace
Jeremenkova 2, 703 00 Ostrava
8.8 N ÁKUP
A ZAPOJENÍ KLIM ATIZAČNÍ / CH JEDNOTKY / TEK DO ODBORNÝCH
LABORATOŘÍ
grantové řízení Regiogranty 2012 ARCELOR MITTAL OSTRAVA
Termín realizace (termín zahájení a ukončení) srpen, září 2012
Požadovaná výše grantu: 100 000 Kč
Grant v současné době ve schvalovacím řízení.
Garant projektu: Mgr. Dana Jalůvková
8.9 M INIGRANTY ARCELOR MITTAL OSTRAVA
Odborné učitelky Mgr. Dana Jalůvková a Mgr. Karin Petřeková podaly žádosti o minigranty:
Nákup odborné literatury pro studenty (výše grantu 10 000 Kč)
Studijní koutky pro volný čas (výše grantu 20 000 Kč)
Školní relaxační a výuková zóna s botanickým koutkem (výše grantu 20 000 Kč)
Klimatizační jednotka do odborné laboratoře (výše grantu 20 000 Kč)
Všechny výše uvedené žádosti o grant byly neúspěšné.
Zpracovala: Ing. Lada Čmielová, garant pro projektovou činnost
STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ,
Ostrava, příspěvková organizace
Jeremenkova 2, 703 00 Ostrava
9 Ú DAJE O VÝSLEDCÍCH IN SPEKČNÍ ČINNOSTI PRO VEDENÉ ČŠI
Ve školním roce 2011/2012 nebyla provedena inspekční činnost ČŠI.
STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ,
Ostrava, příspěvková organizace
Jeremenkova 2, 703 00 Ostrava
10 Z ÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY
Komentář k provozním prostředkům, prostředkům na účetní odpisy, ostatním zdrojům,
prostředkům doplňkové činnosti.
Ve sledovaném roce 2011 dosáhla naše příspěvková organizace hospodářského výsledku
ve výši 170 602 Kč.
Příspěvková organizace hospodaří s několika zdroji financování. Hlavním příjmem
je příspěvek na provoz, který v daném období činil 6 457 100 Kč. Z toho příspěvek účelově
vázán na krytí odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku ve výši 650 000 tis.
Kč. Celkový příspěvek na provoz byl vyčerpán v plné výši.
Dalším nezanedbatelným příjmem naší organizace je doplňková činnost, zejména výnosy
z pronájmů. Ty v roce 2011 činily 2 054 tis. Kč. Oproti minulému období došlo ke snížení
o 154,63 tis. Kč z důvodu hospodaření firmy Soveko plast s.r.o., se kterou jsme ukončili
Smlouvu o pronájmu pro jejich insolvenci. Protože se jedná o prostory výrobní haly, která
je v nevyhovujících podmínkách, je velmi těžké získat do těchto prostor další zájemce
o pronájem. Dalšími příjmy v doplňkové činnosti jsou výnosy z pořádání Univerzity volného
času, z prodeje obědů cizím strávníkům – ty se prodávaly jen do 30. 9. 2011 a další drobné
jednorázové příjmy.
Ostatní zdroje jsou výnosem v hlavní činnosti naší organizace. Značnou část tvoří tzv. školné
Vyšší odborné školy zdravotnické. Ve sledovaném roce činilo 1 311 tis. Kč. Dále pak stravné
studentů a zaměstnanců 1 409,85 tis. Kč a další drobné výnosy za kopírování a knihovné.
Značnou část výnosů představují pořádané školní akce (lyžařské výcviky, ozdravné pobyty
atd.). Tyto výnosy jsou ovšem rovny nákladům vynaloženým na tyto školní akce. Tudíž není
z nich tvořen hospodářský výsledek.
Ke dni 31. 12. 2011 jsme v doplňkové činnosti dosáhli kladného hospodářského výsledku
667,27 tis. Kč a v hlavní činnosti záporného hospodářského výsledku – 496,67 tis. Kč. Celková
výše hospodářského výsledku tudíž činí 170 602,- Kč. HV je tvořen z pronájmů nemovitostí.
Naše příspěvková organizace se chová každý rok úsporně z toho důvodu, že velká část
pronájmů, která je fakturována za poslední čtvrtletí kalendářního roku, je splatná až v lednu
příštího období. Finančně tyto prostředky jsou na našem účtu až v následujícím kalendářním
roce.
Rezervní fond příspěvková organizace použila jen na účelové čerpání ze získaných darů.
Na základě naší žádosti nám značnou částkou přispěl Úřad městského obvodu Ostrava –
Vítkovice. Částka činila 500 tis. Kč a byla účelově darována na opravu rozvodů teplé
STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ,
Ostrava, příspěvková organizace
Jeremenkova 2, 703 00 Ostrava
a studené vody v budově na Jeremenkově ulici. Dalšími dary byly částky poskytnuté našimi
dodavateli ve výši 4,5 tis. Kč pro školní kuchyň a jídelnu.
Ve sledovaném roce naše organizace čerpala fond odměn ve výši 160 125,- Kč na dokrytí
mezd nepedagogických zaměstnanců.
Příspěvková organizace požádala svého zřizovatele o převod 50 % VH do fondu odměn,
vzhledem ke mzdové finanční situaci nepedagogických zaměstnanců a 50 % VH
do rezervního fondu.
Komentář k příspěvkům a dotacím poskytnutých z MŠMT
Naše příspěvková organizace disponovala ve sledovaném období účelovými dotacemi
na přímé náklady na vzdělávání v celkové částce 52 376,163 tis. Kč. Tyto dotace jsou členěny
dle závazných účelových znaků takto:
ÚZ 33353
Přímé náklady na vzdělávání celkem
Kč 50 327 826
Z toho:
Prostředky na platy pedagogických pracovníků
28 244 000
Ostatní osobní náklady pedagogických pracovníků
1 897 000
Prostředky na platy nepedagogických pracovníků
6 498 000
Ostatní osobní náklady pedagogických pracovníků
Zákonné odvody
294 870
12 154 683
FKSP
348 656
Přímý ONIV – náhrady
123 611
Přímý ONIV – přímý
767 006
Veškeré finanční prostředky přidělené naší příspěvkové organizaci na přímé náklady
na vzdělávání byly řádně dle časových podmínek a účelovosti jednotlivých účelových znaků
vyčerpány.
STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ,
Ostrava, příspěvková organizace
Jeremenkova 2, 703 00 Ostrava
Přidělené finanční prostředky na ONIV přímý ve výši 334 000 Kč byly zcela vyčerpány a navíc
byly rozpuštěny na nákup učebních pomůcek i zbývající finanční prostředky, které organizaci
vyplynuly z odvodů ke mzdám.
Dále na ONIV náhrady jsme dostali dotaci ve výši 156 000,-Kč, ale na nemocenské dávky bylo
ve sledovaném roce použito pouze 123 611 Kč. Zůstatek ve výši 32 389 Kč byl taktéž
rozpuštěn na nákup učebních pomůcek.
Čerpání ONIV – Ostatní neinvestiční výdaje z ÚZ 33353:
Celkem vyčerpáno
767 006
Učební pomůcky
318 549
Cestovné
167 491
DVPP
27 350
OOPP
46 480
Zákonné pojistné
Preventivní lékařské prohlídky
Maturity
150 616
6 900
49 620
Hustota a specifika (1. a 2. etapa) ÚZ 33015 v roce 2011 byly čerpány takto:
prostředky na platy nepedagogických zaměstnanců 300 tis. Kč
pojistné + FKSP 105 tis. Kč
Posílení platové úrovně pedagogických pracovníků ÚZ 33027 v roce 2011 byly
čerpány takto:
prostředky na platy pedagogických zaměstnanců 1 124 tis. Kč
pojistné + FKSP 394 tis. Kč
Částečná kompenzace výdajů vzniklých při realizaci společné části maturitní
zkoušky ÚZ 33032 v roce 2011 byly čerpány takto:
maturity – odměny pedagogických zaměstnanců 21,96 tis. Kč
STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ,
Ostrava, příspěvková organizace
Jeremenkova 2, 703 00 Ostrava
Maturitní zkouška na vybraných školách v podzimním zkušebním období ÚZ
33034 v roce 2011 byly čerpány takto:
prostředky na platy pedagogických zaměstnanců 72,7 tis. Kč
pojistné + FKSP 30,677 tis. Kč
Zpracovala: Pavla Grocholová
STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ,
Ostrava, příspěvková organizace
Jeremenkova 2, 703 00 Ostrava
P ŘÍ L O H A
Č .1
P Ř ED M ĚT Y N A
- H O D N O T Í CÍ
SZŠ
Z P R ÁV A
ZÁ ST UP K YN Ě
Titul, jméno, příjmení:
RNDr. Jana Foltýnová, Ph.D.
Odpovědnost v řízení:
zástupkyně
předměty
Stupeň řízení:
II. stupeň
Hodnotící období:
školní rok 2011/2012
ředitelky
P RO
školy
V ŠEO B E CN Ě
pro
všeobecně
V Z D Ě LÁV A CÍ
vzdělávací
1. Nastavené cíle, priority školy ve výuce všeobecně vzdělávacích předmětů a jejich
hodnocení
Kvalita výchovně vzdělávacího procesu
Evaluace na úrovni žáka spolu s hodnocením na úrovni školy a celého vzdělávacího systému
patří mezi hlavní oblasti, které se zabývají zajišťováním kvality, monitorováním
a hodnocením vzdělávání. Průběžné hodnocení žáka na školní úrovni se zaměřuje na žákův
osobní pokrok při dosahování znalostí a dovedností (kompetencí). Cílem je posílit zpětnou
vazbu učitele pro účely formativního hodnocení a vést žáky k sebehodnocení. Ve školních
vzdělávacích programech je popsán způsob hodnocení a realizace.
Na počátku vzdělávání daného předmětu v daném pololetí byli žáci seznámeni s učivem,
očekávanými výsledky vzdělávání a jejich klasifikací. S využitím SW Bakaláři byli rodiče i žáci
průběžně informováni o hodnocení v jednotlivých předmětech, takže nejen žáci, ale i rodiče
měli dostatek informací o výsledcích svých dětí.
Také ve školním roce 2011/2012 probíhaly, převážně na začátku 2. pololetí, výchovné komise
s rodiči a žáky se slabým prospěchem (viz zpráva výchovné poradkyně), které již mají
nezastupitelnou úlohu při hledání příčin neprospěchu slabých žáků.
Kvalita 2012 - projekt realizovaný v rámci rozvojového programu Moravskoslezského kraje
Společností pro kvalitu školy, o. s., dříve Metodickým a evaluačním centrem, o. p. s. Cílem
testování je:
a) zjistit vstupní úroveň vědomostí a dovedností se zaměřením na jejich rozvoj
(1. ročník),
b) sledovat stejné dovednosti u všech testů v průběhu celého procesu vzdělávání,
a to za stálých podmínek (3. ročník).
STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ,
Ostrava, příspěvková organizace
Jeremenkova 2, 703 00 Ostrava
Na podzim školního roku 2011/2012 proběhlo testování 1. ročníků, na jaře roku 2012 pak
testování 3. ročníků. S jejich výsledky byli seznámeni žáci, vyučující i vedení školy. Výsledky
projednaly komise na svých pravidelných schůzích.
Příprava státní maturitní zkoušky
Jednoznačnou prioritou byla příprava žáků 4. ročníků a vyučujících všeobecně vzdělávacích
předmětů, především českého jazyka, cizích jazyků a matematiky, vedoucí k úspěšnému
zvládnutí státních maturitních zkoušek. Při přípravě žáků k maturitní zkoušce vycházeli
vyučující ze zkušeností a výsledků státní maturitní zkoušky v minulém školním roce.
Především se zintenzivnila příprava žáků, kteří se přihlásili k matematice.
Výsledky státní maturitní zkoušky:
PRŮMĚRNÝ
DOSAŽENÝ
(ŽÁCI, KTEŘÍ ZKOUŠKU DOKONČILI)
%
ČLJ
Cizí jazyk
MAT
ČJL
Cizí jazyk
MAT
AZ4
72,3
77,8
42,0
13,0
5,6
20,0
LY4A
74,5
80,4
57,5
6,9
0,0
18,2
LY4B
80,9
83,0
56,7
3,4
0,0
16,7
NA4
68,4
72,3
60,0
22,7
10,5
66,7
ZA4A
64,9
72,6
39,0
29,2
19,0
33,3
ZA4B
65,0
74,3
42,0
13,8
8,0
25,0
ZA5D
67,0
64,2
10,0
6,7
13,4
100,0
Škola
71,0
75,5
50,2
13,5
8,0
27,3
TŘÍDA
SKÓR
HRUBÁ
MÍRA
NEÚSPĚŠNOSTI
(100% = PŘIHLÁŠENÍ K PŘEDMĚTU V PŘÍSLUŠNÉ
OBTÍŽNOSTI)
STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ,
Ostrava, příspěvková organizace
Jeremenkova 2, 703 00 Ostrava
PRŮMĚRNÝ DOSAŽENÝ % SKÓR (ŽÁCI, KTEŘÍ ZKOUŠKU DOKONČILI)
škola dle skupin oborů:
ČJL: Lyceum 77,7; SZD 67,3
cizí jazyky: Lyceum 82,1; SZD 72,7
matematika: Lyceum 57,5; SZD 40,3
celostátní výsledky:
ČJL: Lyceum 73,3; SOŠ-zdravotnické 66,6
cizí jazyky: Lyceum 78,4; SOŠ-zdravotnické 65,4
matematika: Lyceum 71,1; SOŠ-zdravotnické 35,8
HRUBÁ MÍRA NEÚSPĚŠNOSTI (100% = PŘIHLÁŠENÍ K PŘEDMĚTU V PŘÍSLUŠNÉ OBTÍŽNOSTI)
škola dle skupin oborů:
ČJL: Lyceum 5,2; SZD 17,7
cizí jazyky: Lyceum 0,0; SZD 11,3
matematika: Lyceum 17,6; SZD 37,5
celostátní výsledky:
ČJL: Lyceum 10,3; SOŠ-zdravotnické 17,8
cizí jazyky: Lyceum 7,6; SOŠ-zdravotnické 21,5
matematika: Lyceum 10,3; SOŠ-zdravotnické 53,6
Z výsledků vyplývá, že celkově dosáhla škola velmi dobrých výsledků. I když nemůžeme být
spokojeni s výsledky didaktických testů z matematiky, ve srovnání s výsledky loňské
maturitní zkoušky z matematiky jsou letošní lepší.
Bezpečnost práce
Dodržování bezpečnosti práce nejen s žáky při výuce, ale také v mimoškolních činnostech je
jednoznačnou prioritou. Během školního roku nebyly zaznamenány žádné závažné úrazy při
výuce všeobecně vzdělávacích předmětů. Nejvíce jsou žáci ohroženi při výuce tělesné
výchovy, při aktivitách mimo školu, např. LVVZ, sportovně turistický kurz, při výuce
v laboratořích. Na začátku školního roku a před každou akcí jsou žáci proškoleni a opakovaně
upozorněni na případná rizika, která by mohla způsobit úraz.
I nadále však přetrvává riziko spojené s častým přemisťováním žáků z budovy na ulici
Jeremenkova do budovy na ulici 1. Máje a obráceně. Tyto přesuny jsou nezbytné z důvodu
výuky tělesné výchovy v budově na ulici 1. Máje a laboratorních cvičení přírodovědných
předmětů v budově na ulici Jeremenkova. Toto riziko by bylo možné odstranit pouze
přestěhováním střední školy do budovy na ulici 1. Máje.
2. Hodnotový systém mimoškolní činnosti, akce školy
Mimoškolní činnost našich žáků, přesto, že jejich zapojení do mimoškolních aktivit je značně
omezeno rozvrhem hodin, je velmi bohatá (viz zprávy předmětových komisí). Žáci se
STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ,
Ostrava, příspěvková organizace
Jeremenkova 2, 703 00 Ostrava
pravidelně zúčastňují různých soutěží, olympiád, apod. a to nejen na úrovni školy, ale také
města, popř. kraje. Velký zájem žáků byl o lyžařský výcvik i sportovně turistický kurz.
Důvodem mohl být termín lyžařského kurzu i změna lokality a čtyři nabízené sportovně
turistické kurzy (vodní, cyklistický, vodní lyžování a příměstský). Tradičně již velkou úroveň,
s bohatým programem, měl maturitní ples.
3. Podmínky ke vzdělávání
Podmínky ke kvalitní výuce jsou na naší škole velmi dobré. S pomocí SRPŠ byly vybudovány
další multimediální učebny, na základě požadavků předsedů předmětových komisí byly
dokoupeny nové učební pomůcky, knihy, učebnice apod. V rámci projektu Biomedicínský
technik na SŠ byla zakoupena měřící souprava PASCO pro výuku přírodovědných předmětů.
V knihovnách na obou budovách mají žáci k dispozici počítače s připojením na internet.
4. Kontrolní činnost
Kontrolní činnost byla zaměřena především na:



dodržování bezpečnosti práce,
metodiku výuky,
přípravu státní maturitní zkoušky.
Ve školním roce 2011/2012 nebyly zjištěny žádné zásadní nedostatky v dodržování
bezpečnosti práce v laboratořích, ve výuce ani při mimoškolních akcích. Osvědčilo rozdělení
hodin tělesné výchovy na „jednohodinovky“, výuka se stala pestřejší, úroveň hodin tělesné
výchovy vykazovala zvyšující kvalitu. Žáci se také zúčastnili sportovních soutěží ve větší míře
než v loňském školním roce (viz zpráva předmětové komise TEV).
5. Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Vzdělávání pedagogických pracovníků bylo zaměřeno především na:
rozšíření jazykových znalostí učitelů,
vzdělávání v přípravě státní maturitní zkoušky, především změny v legislativě,
profesní vzdělávání (viz zprávy komisí).
6. Spolupráce s Ostravskou univerzitou
V tomto školním roce proběhly náslechové hodiny studentů Ostravské univerzity v hodinách
všeobecně vzdělávacích předmětů v rámci předmětu Obecná didaktika pod vedením doc.
Kurelové. Po hodinách probíhaly rozbory hodin s jednotlivými vyučujícími. Mgr. Karin
Schestagová vedla hodiny matematiky pro studenty Přírodovědecké fakulty Ostravské
univerzity.
STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ,
Ostrava, příspěvková organizace
Jeremenkova 2, 703 00 Ostrava
7. SRPŠ
Spolupráce s výborem SRPŠ je již tradičně velmi dobrá. V rámci schůzek, které se konaly
každý měsíc, byly řešeny aktuální problémy, s kterými se ve škole setkáváme, výbor SRPŠ byl
pravidelně informován o aktuálním dění ve škole, především o přípravě státních maturitních
zkoušek.
Spolupráce s předsedy předmětových komisí a vedoucími jednotlivých sekcí je velmi dobrá a
všem vyučujícím všeobecně vzdělávacích předmětům, kteří se velkou mírou podíleli na
výsledcích našich žáků nejen v různých soutěžích, ale také v státní maturitní zkoušce, patří
velké poděkování za jejich práci.
RNDr. Jana Foltýnová, Ph.D.
zástupkyně ředitelky školy
pro všeobecně vzdělávací předměty na SZŠ
STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ,
Ostrava, příspěvková organizace
Jeremenkova 2, 703 00 Ostrava
P ŘÍ L O H A Č .2 - H O DN O T Í CÍ
ZP R ÁV A ZÁ ST UP K Y N Ě P RO O D BO RN É P Ř E D M ĚT Y N A
Titul, jméno, příjmení:
Mgr. Jana Polášková
Stupeň řízení:
III. Stupeň
Odpovědnost v řízení:
zástupkyně ředitelky školy pro odborné předměty,
SZŠ
statutární zástupce ředitelky školy
Hodnotící období:
školní rok 2011/2012
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická v Ostravě je profesionálním
vzdělávacím centrem v oblasti zdravotnictví. Na střední zdravotnické škole probíhá výuka
v následujících oborech studia: asistent zubního technika (3 třídy), laboratorní asistent
(2 třídy), nutriční asistent (1. - 4. ročník), zdravotnické lyceum (6 tříd) a zdravotnický asistent
(8 tříd v denní formě a 2 třídy v kombinované formě). Na denní i kombinované formě
vzdělávacího procesu se podílejí interní a externí pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci.
Humánní a vysoce profesionální přístup k plnění výchovně – vzdělávacích činností je zárukou
naplňování cílů a dlouhodobých záměrů v rámci celoživotního vzdělávání naší země.
V oborech asistent zubního technika a zdravotnický asistent probíhalo vyučování dle ŠVP
v prvních a druhých ročnících. V dalších oborech nutriční asistent, laboratorní asistent
a zdravotnické lyceum byla výuka podle ŠVP v tomto školním roce zahájena.
Mimoškolní činnosti v tomto školním roce dominovaly úkoly spojené s přípravou a realizací
Univerzity třetího věku a charitativních akcí. Program univerzity je velmi rozmanitý a na její
činnosti se podílejí interní i externí pracovníci školy. V tomto školním roce proběhlo na naší
škole krajské kolo Dnů psychologie. Předcházely mu prezentace prací žáků na školní úrovni.
Pracovnice oboru asistent zubního technika se spolupodílely na přípravě odborných
konferencí pro pracovníky i žáky své profese. Výčet jednotlivých akcí je uveden v závěrečné
zprávě vedoucí oboru AZT Mgr. Liany Kubalové.
Náročnost moderních metod edukace nás stále nutí modernizovat a zlepšovat odborné
i všeobecně vzdělávací třídy. Vybavenost odborných učeben je na velmi vysoké úrovni
a v rámci finančních možností se snažíme stále kvalitu jejich vybavení zlepšovat. Klasické
učebny jsou postupně měněny na učebny multimediální. V budově školy na ulici
Jeremenkova je nyní osm multimediálních učeben. V budově školy na ulici 1. máje
je pro střední školu zpřístupněno šest multimediálních učeben a další tři se připravují.
V rámci zvyšování technické úrovně výchovně vzdělávacího procesu se pedagogičtí
pracovníci oborŮ AZT a ZA zapojili do rozvojového programu „ Modernizace výuky“.
Zvládnutí úkolů tohoto programu bude náročné ale pro edukační práci velmi přínosné.
STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ,
Ostrava, příspěvková organizace
Jeremenkova 2, 703 00 Ostrava
Odborná praktická výuka probíhá na špičkových praktických odděleních ostravských
nemocnic, státních i soukromých zdravotnických pracovištích. Splnění náročných úkolu
edukace na pracovišti garantují registrovaní interní vyučující společně s registrovanými
odborníky z řad zaměstnanců jednotlivých zdravotnických zařízení.
Řízení školy j zabezpečováno managementem školy. TOP manažerem je ředitelka školy PhDr.
Iva Pelikánová, která spolupracuje s třemi zástupkyněmi; zástupkyni pro všeobecně
vzdělávací předměty střední školy, zástupkyni pro odborné předměty střední školy
a zástupkyni pro vyšší odbornou školu. Na střední zdravotnické škole jsou na dalším stupni
vedení školy vedoucí oboru, kteří se podílejí na řízení jednotlivých oborů školy. V tomto
školním roce byl Krajským úřadem vyhlášen konkurs na místo ředitele/ky školy. Do funkce
ředitelky školy byla jmenována RNDr., Mgr. Jana Foltýnová, PhD. V oboru laboratorní
asistent dosud není stanoven vedoucí oboru a výchovně vzdělávací činnost řídí zástupkyně
ředitelky školy pro odborné předměty.
Poradní sbor školy se schází pravidelně jednou měsíčně, nebo v případě potřeby operativně.
Zástupkyně pro odborné předměty se schází s jednotlivými vedoucími oboru pravidelně
jednou týdně a obě zástupkyně svolávají schůzku vedoucích oborů a předsedů předmětových
komisí jednou měsíčně.
Hodnocení žáků střední školy probíhalo v souladu s platnou legislativou státu a klasifikačním
řádem školy. Plánované čtyři klasifikační konference proběhly dle termínového kalendáře.
Rozbor klasifikace a absence žáků byl podrobný a výchovná opatření byla řádně
odsouhlasená všemi pedagogickými pracovníky přítomnými na konferencích. Všechna
výchovná opatření byla konzultována s výchovnými poradci školy. Nepřítomní pedagogové
byli vždy řádně omluveni. V rámci snah o větší spravedlnost a objektivizaci hodnocení žáků,
byla ve školním řádu upravena pravidla pro ukončování klasifikace při absenci žáka.
Z výsledků v tomto školním roce je zřejmé, že úprava ukončování klasifikace je značným
přínosem. Avšak je nutné se nadále touto otázkou zabývat.
Ke státní maturitní zkoušce přistoupili žáci sedmi tříd. Jedna třída oboru asistent zubního
technika, jedna třída oboru nutričního asistenta, dvě třídy oboru zdravotnické lyceum a tři
třídy zdravotnického asistenta z toho jedna třída dálkové formy studia.
Podrobné hodnocení jednotlivých oborů je součástí závěrečných zpráv vedoucích oborů.
Ve školním roce 2011/2012 dokončila jedna vyučující zvyšování kvalifikace na UP v Olomouci
a jedna pedagogická pracovnice oboru zdravotnický asistent ukončila tzv. DPS. Ve studiu
nadále pokračuje jedna pedagogická pracovnice oboru nutriční asistent a jedna pracovnice
téhož oboru byla ke studiu na VŠ přijata.
STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ,
Ostrava, příspěvková organizace
Jeremenkova 2, 703 00 Ostrava
Všichni vyučující odborných předmětů se pravidelně zúčastňují odborných seminářů z oblasti
zdravotnictví, pedagogiky a sociálních věd.
Dále pokračovala ve studiu programu pro výchovné poradenství pedagožka oboru
zdravotnický asistent, která v budoucnu nahradí stávající poradkyni.
Žáci se speciálními potřebami jsou evidování výchovnými poradci školy. V současné době byli
dva žáci školy se sluchovým postižením zařazeni do integračního programu v první třídě
oboru asistent zubního technika a ve druhé třídě oboru nutriční terapeut. Na jejich
vzdělávání škola spolupracuje se SPC. Spolupráce je úzká a přínosná.
Výchovná poradkyně pravidelně spolupracuje s třídními vyučujícími i s vedením školy.
Pravidelně jsou svolávány výchovné komise s žáky, jejichž výsledky vzdělávání vykazují
neprospěch, a jejich zákonnými zástupci.
Podrobný rozbor práce výchovných poradců je uveden v jejich závěrečné zprávě.
Všichni pracovníci školy úzce spolupracují s rodiči a zákonnými zástupci žáků. Nejužší
spolupráce je pak mezi třídními učiteli a zákonnými zástupci žáků. Pedagogičtí pracovníci
se s rodiči setkávají pravidelně na třídních schůzkách. V případě potřeby jsou operativně
svolávány schůzky s jednotlivými rodiči.
První třídní schůzky jsou určeny zákonným zástupcům žáků budoucích prvních ročníků. Tyto
schůzky proběhly v měsíci červnu a následně v měsíci říjnu, kdy byly se zákonnými zástupci
diskutovány první poznatky z dosavadního hodnocení žáků prvních ročníků. Další schůzky
se konaly vždy po klasifikační konferenci v měsících listopadu a dubnu.
I v tomto školním roce vedení školy úzce spolupracovalo se SPRŠ. Výbor se scházel každý
měsíc a těchto schůzek se pravidelně zúčastňovalo i vedení školy. Spolupráce s výborem
SRPŠ je velmi dobrá. Rodiče svou činností podporují školní i mimoškolní aktivity žáků.
Spolupráce s vedoucími oboru je dobrá. Pravidelnost pracovních schůzek i v tomto školním
roce garantovala dobrou informovanost o problémech a aktivním dění v jednotlivých
oborech. Tyto schůzky výrazně přispěly k zabezpečení oboustranné informovanosti
managementu.
Management školy (zástupkyně ředitelky školy a vedoucí ekonomického úseku)
se pro zlepšení spolupráce scházel v průměru jednou měsíčně. Tyto schůzky se ukázaly jako
velmi přínosné pro užší rozvoj spolupráce a vzájemné informovanosti vedení školy.
Pravidelné měsíční schůzky v rámci poradních sborů zabezpečovaly
informovanost a schopnost rozhodování vrcholného managementu.
standardní
STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ,
Ostrava, příspěvková organizace
Jeremenkova 2, 703 00 Ostrava
P ŘÍ L O H A Č .3 - H O DN O T Í CÍ
ZP R ÁV A ZÁ ST UP K Y N Ě P RO V Y ŠŠÍ O D B O RN É S T U DI U M
Titul, jméno, příjmení:
Mgr. Jana Němcová
Odpovědnost v řízení:
zástupkyně ředitelky pro vyšší odborné studium
Stupeň řízení:
II. stupeň
Hodnotící období:
školní rok 2011/2012
N AP LN Ě N Í
V I Z E A HO D N O T ŠK O LY
Vyšší odborná škola zdravotnická v Ostravě se zaměřuje na vzdělávání zdravotnických
pracovníků nelékařských profesí, počtem studentů a akreditovanými obory zaujímá
významné místo mezi vzdělávacími institucemi Moravskoslezského kraje. Škola prochází
transformačními změnami, které reagují na aktuální i výhledové požadavky MŠMT ČR,
Ministerstva zdravotnictví ČR a požadavky Moravskoslezského kraje. V průběhu těchto změn
jsou postupně zaváděny studijní obory diplomovaných specialistů. V dubnu 2012 nám byl
MŠMT ČR akreditován studijní obor Diplomovaný farmaceutický asistent v kombinované
formě, jehož studijní program je tříletý a věříme, že studium na tomto oboru zahájíme
od září 2012.
V průběhu letošního školního roku jsme se snažili, ve spolupráci s odbornými vyučujícími,
o korektury materiálů potřebných k akreditaci jednotlivých programů, které v současné době
v naší vzdělávací instituci realizujeme. Prioritou pro školní rok 2012/2013 bude úspěšná
akreditace studijních oborů a zahájení realizace studia v těchto oborech ve školním roce
2013/2014.
Pro další období je naším úkolem pokračovat v již zavedených studijních oborech
a podporovat stabilizaci vyššího odborného vzdělávání tak, aby jeho absolventi byli i nadále
dobře uplatnitelní na trhu práce. Ředitelka školy, PhDr. Iva Pelikánová, realizovala v průběhu
školního roku jednání s pracovníky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva
zdravotnictví, s představiteli profesních organizací, např. Asociace vyšších odborných škol,
i s představiteli odboru školství Krajského úřadu Moravskoslezského kraje nejen
o možnostech stabilizace, ale také o možnostech transformace vyšší odborné školy
zdravotnické v Ostravě do sektoru terciárního vzdělávání.
CÍLE
A ŠK O LN Í V Z D Ě LÁ V A CÍ P R O GR A M Y
Na vyšší odborné škole probíhala výuka ve čtyřech studijních oborech v denní formě studia.
V lednu 2012 byl ukončen absolutoriem dobíhající 3,5letý studijní program diplomovaná
všeobecná sestra a pokračují zde tříleté studijní programy diplomovaný farmaceutický
STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ,
Ostrava, příspěvková organizace
Jeremenkova 2, 703 00 Ostrava
asistent, diplomovaná všeobecná sestra, diplomovaný nutriční terapeut a diplomovaný zubní
technik. Ve školním roce 2011/2012 probíhala ve škole také výuka dalších dvou studijních
oborů a to Diplomovaná všeobecná sestra a Diplomovaný nutriční terapeut v kombinované
formě studia. K 30.9.2011 studovalo na vyšší odborné škole 351 studentů v denní formě
studia a 122 studentů v kombinované formě studia v celkem 18 studijních skupinách.
K 30.6.2012 studovalo na škole 221 studentů v denní formě a 105 studentů v kombinované
formě studia ve 14 studijních skupinách.
Prioritou interních i externích vyučujících naší vzdělávací instituce je zdravotnický pracovník
nelékařských profesí, o kterém můžeme konstatovat, že se jedná o jedince odborně
vzdělaného i morálně vyspělého, který je flexibilní a konkurence schopný. Odborná praxe
je u všech oborů realizována v celé oblasti moravskoslezského regionu, protože se snažíme
vycházet z aktuálních regionálních potřeb pracovního trhu a naši studenti takto realizovanou
praxí získávají i možné kontakty s potenciálními zaměstnavateli. Průběžně dochází
ke komunikaci a spolupráci s terénem, se zdravotnickými a nezdravotnickými organizacemi,
s cílem zviditelnit naši vzdělávací instituci nejen v moravskoslezském regionu, ale i mimo něj,
protože díky programům, které realizujeme v kombinované formě, u nás studují i studenti
z jiných krajů jako např. z kraje olomouckého, zlínského apod. Ve školním roce 2011/2012
byla odborná praxe u oboru DVS realizovaná na 138 pracovištích zdravotnické i sociální sféry.
Odborná praxe u oboru DFA byla realizována v 78 lékárnách a 2 výdejnách zdravotnických
prostředků. Odborná praxe studentů oboru DZT byla zajištěna na 24 pracovištích státních
i soukromých zubních laboratoří Moravskoslezského, Olomouckého a Zlínského kraje.
Odborná praxe studentů oboru DNT byla realizovaná na 32 pracovištích, které reprezentují
stravovací provozy školských, sociálních a zdravotnických zařízení.
Studenti všech oborů jsou představiteli pracovišť hodnocení velmi pozitivně. Na všech,
předem smluvně zajištěných, pracovištích jsou odborníci ochotni se studentům věnovat, což
je důležitým předpokladem pro další efektivní spolupráci v budoucích obdobích, neboť bez
odborníků z praxe bychom nemohli vytvořit dokonalé propojení teorie s praxí. Studenti sami
hodnotí odbornou praxi jako efektivní a přínosnou, protože jim umožňuje používat
a zdokonalovat odborně teoretické znalosti, které získávají v průběhu studia v praxi.
Z pohledu studentů jim také odborná praxe poskytuje možnosti získávání kontaktů pro výběr
budoucího pracoviště.
V průběhu školního roku jsme se zaměřili na průběžnou a důkladnou prezentaci oborů naší
vyšší školy. Marketingový koordinátor, dle vypracovaného plánu, navštěvoval studenty,
zejména maturanty, středních škol našeho regionu a informoval je o možnostech studia
na naší škole, o podmínkách přijetí a také o uplatnění našich absolventů na trhu práce. Dle
návštěvnosti, kterou jsme měli na dnech otevřených dveří a dle uspokojujícího počtu
STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ,
Ostrava, příspěvková organizace
Jeremenkova 2, 703 00 Ostrava
přihlášených uchazečů o studium, je zřejmé, že marketingový program je správně nastaven.
V těchto prezentacích budeme pokračovat i v následujících obdobích, protože tím adekvátně
zviditelňujeme naši vzdělávací instituci nejen v celém Moravskoslezském kraji, ale i mimo
něj.
H O DN O T O V Ý
S Y S T ÉM M I MO ŠK O LN Í ČI N N O ST I
Studenti, v úzké spolupráci s vyučujícími, jsou v průběhu studia v naší vzdělávací instituci
zapojováni do organizace akcí pořádaných školou. Kontinuálně jsme spolupracovali
s městským obvodem Moravská Ostrava a Přívoz při vítání občánků, realizovali jsme
mikulášské a vánoční besídky pro děti hospitalizované v ostravských nemocnicích,
ve specializovaných centrech jako je např. školka pro děti s vadami zraku, speciální zařízení
pro sluchově handicapované děti, Dětské centrum Domeček, ale také pro děti zaměstnanců
školy.
Studenti a studentky oboru DVS se zapojili do programu „Zdraví do škol a školek“, v němž
vystoupili s výchovnými programy pro předškolní děti a děti 1. tříd ZŠ ve dvou školských
zařízeních a na dětském oddělení MNO. Studenti 3. ročníku oboru DVS připravili a vystoupili
se svým edukačním programem před seniory v domovech s pečovatelskou službou
a domovech pro seniory nejen na území města Ostravy, ale také v sociálních zařízeních
Charita Ostrava a studenti oboru DNT připravili besedy pro obyvatele v Domově pro seniory
ve Frýdku-Místku, které se týkaly výživy seniorů a používání netradičních potravin
v jídelníčku seniora.
Studenti prokázali své sociální cítění také tím, že se zapojili do finanční sbírky akce Červená
stužka-Světový den proti AIDS 2011, pořádaný Společností pro plánování rodiny a sexuální
výchovy. Na konto společnosti byl zaslán výnos ve výši 3 165Kč. Studenti spolu s vyučujícími
se dále aktivně zapojili do charitativní sbírky „Týden s píšťalkou“. Na pomoc lidem
s handicapem bylo díky studentům vyšší školy odesláno 6 050 Kč.
Studenti pomáhali při organizaci seminářů a konferencí, pořádaných školou v rámci
doplňkové činnosti jako jsou např. Gerontologické dny Ostrava. V rámci této mezinárodní
akce VOŠZ organizovala studentskou sekci, na které aktivně vystoupily také studentky oboru
DVS.
Velmi pozitivně byl hodnocen již 6. ročník akce „Darujme krev a pomozme“, kterého
se i letos zúčastnili zástupci studentů a studentek všech oborů školy a 3 odborné vyučující.
Kontinuálně se podílíme na organizování seminářů a praktického nácviku, který se týká
problematiky první pomoci pro žáky základních i středních škol. V průběhu školního roku
jsme oslovováni školskými zařízeními na území města Ostravy s žádostmi o jejich realizaci.
STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ,
Ostrava, příspěvková organizace
Jeremenkova 2, 703 00 Ostrava
Příkladem může být např. aktivní účast a včlenění první pomoci a edukace o zdravém
životním stylu do Dnů zdraví na gymnáziu P.Tigrida v Ostravě-Porubě nebo vedení kroužku
„Malý zdravotník“ na ZŠ Dolní Benešov odbornou vyučující naší školy.
Průběžně spolupracujeme např. s občanským sdružením Anabell, Renarkon, s firmami
B-Braun, Natur Produkt, AB Dent,s.r.o., Fond ohrožených dětí apod.
V průběhu školního roku jsme se přihlásili do projektu „Škola podporující zdraví“ a „Česko
se hýbe“. Nadále usilujeme o získání a potvrzení statutu „Zdravá škola“.
I nadále budeme systematicky monitorovat potřeby zdravotnického, školského i sociálního
terénu a těmto potřebám přizpůsobíme své školní i mimoškolní aktivity.
P O D MÍ N K Y
K E V Z D Ě LÁV ÁN Í
Ve školním roce 2011/2012 využívala VOŠZ k teoretické a teoreticko-praktické výuce
studentů oboru DNT a DVS budovy A, B a C na ul.1.máje 11. Studenti oboru DFA realizují
výuku odborných předmětů ve třech speciálních laboratořích a jedné klasické učebně
v budově na Klicperově ul. K praktické výuce studentů oboru DZT jsou využívány tři zubní
laboratoře v budově SZŠ na ul.Jeremenkova. Výuka teoretických předmětů všech oborů
je zajišťována v budově B a C na ul. 1 máje. V budově na Klicperově ul. pokračoval
i ve školním roce 2011/2012 pronájem prostor a učeben v přízemí a v 1. patře Střední
Waldorfské škole. Soužití dvou, zcela odlišných, vzdělávacích subjektů s sebou přinášelo
a přináší určité potíže, které se však management VOŠZ a Waldorfské školy snažil vždy
aktuálně řešit tak, aby toto soužití odpovídalo adekvátním potřebám a výuce studentů obou
institucí.
Budova A na ul. 1. máje 11 je i nadále využívána k výuce žáků SZŠ.
Dělení budov, pronájem učeben i nutné změny, které se uskutečnily na provozním úseku,
se v žádném případě nedotkly kvality a kontinuity výuky na VOŠZ, ale zajištění vhodných
podmínek pro výuku stojí i mnoho úsilí a sil nejen pedagogické, ale i nepedagogické
pracovníky školy.
V současné době je dataprojektory a počítači vybaveno 7 standardních a 2 odborné učebny.
Dva notebooky máme přenosné a využíváme je zejména při výuce externích vyučujících z řad
lékařů. V průběhu školního roku se nám podařilo vybavit novými počítači odbornou učebnu
pro výuku Informační a komunikační technologie. Nové pojetí předmětů vyzývá k využívání
moderních organizačních forem výuky, k většímu využívání vhodné didaktické techniky,
ale v praxi se i nadále potýkáme s nedostatkem počítačové techniky pro přímou potřebu
vyučujících. Věřím však, že díky prioritám školy tento nedostatek v nadcházejícím období
STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ,
Ostrava, příspěvková organizace
Jeremenkova 2, 703 00 Ostrava
budeme průběžně odstraňovat. Z tohoto důvodu jsme se také zapojili do projektu „Inovace
zdravotnických programů“ z OPVK, který by nám pomohl při vybavení odborných učeben jak
odbornými pomůckami, tak přístrojovou technikou.
Odborné učebny všech oborů byly průběžně vybavovány pomůckami, přístroji a modely,
které napomáhají zkvalitňovat výuku, reagují na aktuální trendy vzdělávacího procesu
a splňují podmínky bezpečnosti práce.
Pro následující období 2012/2013 zůstávají platné návrhy opatření:
vytvoření učebny pro výuku předmětu Anatomie a fyziologie, Klinická propedeutika
(B 202)
vytvoření učebny pro výuku předmětu Multikulturní ošetřovatelství (B 103)
zajistit počítačový program Lékárenství pro výuku odborných předmětů oboru DFA
dovybavit počítači všechny učebny, abychom mohli aktivizovat elektronickou třídní
knihu a dosáhli tak větší propojenosti se systémem Bakaláři
vybavit daprojektorem minimálně dvě klasické učebny
H O DN O C EN Í
S T U D EN T Ů
Hodnocení studijních výsledků odpovídá klasifikačnímu řádu VOŠZ. K 30.6.2012 ukončilo
ročník zhruba 45% studentů. Na vyšším odborném studiu je však student povinen ukončit
ročník do 31.8. daného školního roku, z tohoto důvodu tedy není možné k 30.6.2012 uvést
definitivní výsledky.
Absolutorium probíhalo v tomto školním roce ve dvou termínech. Studenti oboru DVS
v denní formě absolvovali v lednu 2012. V červnu 2012 absolvovali studenti denní formy
oborů DVS, DFA a DNT.
Výsledky absolutoria
Počet
studentů
Prospělo
s vyznamenání
m
Prospělo
Neprospělo
Průměr
DVS 4 denní
26
9
15
2
1,7
DVS 3 denní
29
15
14
0
1,49
DFA 3 denní
22
13
8
1
1,57
DNT 3 denní
31
15
16
0
1,55
108
52
53
3
1,57
Obor
Studijní skupina
STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ,
Ostrava, příspěvková organizace
Jeremenkova 2, 703 00 Ostrava
V červnu 2012 úspěšně vykonaly dvě studentky 4. ročníku oboru diplomovaná všeobecná
sestra opravné absolutorium z odborných předmětů a opravný termín absolutoria
pro 1 studentku oboru DFA denní forma bude stanoven na říjen 2012.
Přestože i v letošním školním roce pokračují snahy MZ ČR a MŠMT ČR o ukončení programu
diplomovaná všeobecná sestra na VOŠZ, je pro naši vzdělávací instituci pozitivní zprávou to,
že 94% absolventek tohoto oboru odešlo ihned po absolutoriu přímo do praxe
ve zdravotnických zařízeních a ze stran zaměstnavatelů je o absolventy tohoto oboru velký
zájem.
Uplatnění absolventů oboru DFA je také velmi dobré, neboť 95% absolventů získalo pracovní
pozici farmaceutického asistenta.
S určitými problémy nacházejí pracovní uplatnění absolventi oboru DNT, protože
zakomponování nutričních týmů do oblasti zdravotnických a zejména sociálních služeb není
ještě všude plně akceptováno.
Samostatnou přílohou je Zpráva studijního oddělení, kterou vypracovala Mgr. Dagmar
Sládečková Wrobelová.
V Ý S LE DK Y
V ZD Ě L ÁV Á N Í
Úroveň vzdělávacího procesu byla zjišťována zejména hospitační činnosti ředitelky školy.
Hospitační činnost zástupkyně ředitelky se zaměřila hlavně na výuku studentů
kombinovaných forem. Cílem hospitací bylo zjistit obsahovou úroveň přednášeného tématu.
Odborná úroveň výuky je kvalitní, odpovídala současným poznatkům a potřebám znalostí
pracovníků nelékařských profesí. Ve většině případů se hospitační činnost zástupkyně
ředitelky zaměřila na výuku praktických předmětů. Potenciální problémy a úskalí vyskytující
se v průběhu školního roku byly řešeny týmově na poradách oborových komisí a provozních
poradách, kde se řešily záležitosti i v mezioborových souvislostech.
N ÁV RH
O P AT Ř EN Í :
rozpracovat plán hospitační činnosti tak, aby byla rovnoměrně zmapována kvalita
výuky jak v předmětech teoretických, tak v předmětech praktických
vést hospitační činnost tak, aby její výsledky vedly k profesnímu růstu učitelů
D A L ŠÍ
V Z D Ě LÁ V ÁN Í P E DA GO GI CK Ý C H P R A CO V N Í K Ů
V rámci zvyšování kvalifikace získaly ve školním roce 2011/2012 tři odborné vyučující titul
PhDr. Jedna odborná vyučující studuje na Ostravské univerzitě a jedna vyučující byla
ke studiu na vysoké škole přijata od akademického roku 2012/2013.
STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ,
Ostrava, příspěvková organizace
Jeremenkova 2, 703 00 Ostrava
Všichni pedagogičtí pracovníci měli na začátku školního roku stanoven plán sebevzdělávání.
Vzdělávání bylo zaměřeno na studium cizích jazyků, studium nových vyučovacích metod,
prohlubování odborných znalostí zaměřené na vyučované předměty a na účast na odborných
seminářích a konferencích. Další vzdělávání pedagogických pracovníků je považováno
za velmi důležité, zejména u odborných vyučujících, u nichž jde v podstatě o povinnost
vycházející ze zákona, neboť na základě celoživotního vzdělávání je jim vydáváno Osvědčení
k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu. Účast na seminářích
a konferencích je managementem školy aktivně podporována. Odborné učitelky i vyučující
všeobecně vzdělávacích předmětů VOŠZ se v průběhu školního roku zúčastnily tří až čtyř
sebevzdělávacích akcí.
Zástupkyně ředitele se zúčastnila několika seminářů a pracovních jednání, která se týkala
stabilizace a transformace VOŠ, jednání sdružení AVOŠ, semináře „Q-RAM-metodická
podpora implementace kvalifikačního rámce“.
Dvě odborné vyučující oboru DFA se zúčastnily dvoudenní odborné konference
pro farmaceutické asistenty a lékárníky s tématem „Novinky na farmaceutickém trhu-jaro
2012“, dvoudenního XXIII.ročníku Přerovské odborné konference pro farmaceutické
asistenty „Volně prodejné výrobky v lékárnách“ a cyklicky navazujícího odborného semináře
„V.I.P.e-learning-Anabell-poruchy příjmu potravy“.
Odborné vyučující oboru DNT se aktivně účastnily konferencí zaměřených na výživu,
pořádaných nejen v rámci Moravskoslezského kraje, ale i v rámci republiky. Dvě odborné
vyučující oboru DNT absolvovaly odborné kurzy pořádané NCO NZO v Brně z evropských
fondů. Odborné vyučující daného oboru absolvovaly semináře SYNERGIE pořádaný NIDV.
Odborné vyučující působí také v roli výživových konzultantů.
Odborné vyučující oboru DVS si uvědomují nutnost svého sebevzdělávání a dokazují
to aktivními i pasivními účastmi na mnoha seminářích, konferencích. V rámci celoživotního
vzdělávání se zúčastnily např. cyklicky navazujícího odborného semináře „V.I.P.e-learningAnabell-poruchy příjmu potravy“, „Den hygieny rukou“, „Kardiologický den, Ostrava“,
„Ergoterapie dřív a dnes“, „III. konference Urgentní medicíny v Ostravě“, „Gerontologické
dny v Ostravě“, „Onkologické sympozium“, „Praktický nácvik zajištění průchodnosti
dýchacích cest-ÚSZS Ostrava“, „ICHS a AIM v přednemocniční péči“ apod.
Vyučující oboru DZT se zúčastnily mezinárodní stomatologické výstavy In Dent 2011
a Pragodent 2011, dvakrát absolvovaly odbornou stáž na Stomatologické klinice FN
Olomouc, která se týkala problematiky celkových snímatelných náhrad a ortodoncie –
tvarování fólií. Absolvovaly školení v Milevsku:“ Celkové snímatelné náhrady“, přednášky
STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ,
Ostrava, příspěvková organizace
Jeremenkova 2, 703 00 Ostrava
zástupkyně firmy Complete Dental, která se týkala pracovních postupů při zhotovení
snímatelných náhrad z materiálu Deflex i semináře „Materiály 3. tisíciletí“ apod.
Kromě pedagogického vzdělání mají odborné vyučující také registraci pro výkon povolání
bez odborného dohledu.
Všechny akce, kterých se aktivně či pasivně účastnily vyučující naší školy, přispívají velkou
měrou k prohlubování jejich odborných vědomostí a dovedností a tím přispívají
ke zkvalitnění výuky studentů jednotlivých oborů. Odborné vyučující všech oborů
si uvědomují, že z důvodů progresivního rozvoje v oblasti ošetřovatelství, nutrice,
stomatologie, farmacie a medicíny obecně, musí neustále usilovat o prohlubování svých
vědomostí a dovedností, protože ve výuce musí prokazovat svou profesionalitu používáním
aktuálních teoretických poznatků, praktickým začleňováním nových ošetřovatelských metod
a používáním nové přístrojové techniky ve vyučovacím procesu.
AKCE
ŠK O LY
Kromě akcí, které jsou uvedené v bodě Mimoškolní činnost, se pedagogičtí pracovníci
v uplynulém školním roce podíleli na organizaci základního kurzu Bazální stimulace
pro studenty oboru DVS, uskutečnil se monotematicky pojatý Den zdraví – „Obezita –
epidemie 21.století“, pokračovali jsme v tradici konání „Farmaceutického dne“, který
je určen nejen pro pracovníky a studenty oboru farmacie. Vyučující oboru DNT uspořádaly
„kroužek vaření“ nejen pro žáky střední školy, ale také pro pedagogické pracovníky školy.
V průběhu měsíce února a března 2012 se uskutečnily dva Dny otevřených dveří, na kterých
jsme prezentovali jednotlivé obory a uchazeči o studium byli informováni o obsahu
vzdělávání, učebních plánech a byla jim umožněna prohlídka školy.
I v tomto školním roce byly realizovány přípravné kurzy pro uchazeče o studium na VOŠZ
v předmětech chemie, anglický jazyk, německý jazyk, ruský jazyk a anatomie a fyziologie.
S P O L UP RÁ C E
S P AR T N E R Y
Prioritní pro VOŠZ zůstala ve školním roce 2011/12 spolupráce s pracovníky zdravotnických
zařízení a institucemi sociální péče. Touto spolupráci byla získávána nová pracoviště
pro zajištění odborné praxe studentů, informace o zařazení našich absolventů do pracovního
procesu, informace o dovednostech studentů v péči o klienta. Velmi kladně musíme hodnotit
zejména spolupráci s vedoucími představiteli zdravotnických, sociálních i školských zařízení,
ve kterých probíhá odborná praxe našich studentů.
Škola aktivně spolupracuje s potencionálními zaměstnavateli svých absolventů v regionu,
o čemž svědčí schůzky vedení školy se zástupci zdravotnických zařízení a jejich následné
STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ,
Ostrava, příspěvková organizace
Jeremenkova 2, 703 00 Ostrava
oslovování studentů v průběhu školního roku. V uplynulém školním roce jsme pokračovali
ve spolupráci se společností AGEL a.s. Pro školní rok 2012/2013 byly podány návrhy nových
smluv mezi naší vzdělávací institucí a společnosti AGEL a.s. a MN Ostrava a připravuje
se smlouva s FN Ostrava. Všechny tyto smlouvy reagují na změny v Zákoně 372/2011Sb.,
který je v platnosti od 1. dubna 2012 a směřují ke zlepšení podmínek pro studenty, kteří
budou během studia vykonávat průběžnou a prázdninovou odbornou praxi v těchto
zdravotnických zařízeních, ale také budou upravovat postavení odborných učitelek
na jednotlivých odděleních a klinikách nemocnic.
P RO J EK T O V Á
ČI N N O ST , M E ZI N ÁR O DN Í S P O LU P R Á CE
Ve školním roce 2011/12 došlo k posílení podpory projektové činnosti na VOŠZ. Činnost
garanta projektové činnosti byla zaměřena na projekt Synergie, jehož workshopů
se zúčastnily i vyučující naší školy. Do projektu „Mosty partnerství Ostrava-Cadenberge
2012“ byly letos zapojeny studenti a studentky oboru DVS. Podílíme se na projektu
„Modernizace výuky ve zdravotnických oborech“. V rámci návrhů transformačních změn
ve vyšším odborném školství, které vycházejí z podnětů MŠMT ČR, jsme se v průběhu května
2012 zapojili do projektů „Inovace vzdělávacích programů na VOŠ“ a „ Vytvoření sítě
partnerů VOŠ“. Ve schvalovacím řízení je v současné době grant na nákup a zapojení
klimatizačních jednotek do odborných laboratoří oboru DFA (Regiogranty 2012 Arcelor
Mittal Ostrava).
Koordinátorka pro mezinárodní spolupráci zajistila týdenní odbornou praxi dvou studentek
oboru DVS v nemocnici ve Vídni a odbornou stáž pro studentku 3. ročníku oboru DVS
v Mobiles Hospitz Caritas Sien. Na tuto rozvíjející se spolupráci bychom chtěli aktivně navázat
i v následujícím školním roce. V průběhu června 2012 již byly připraveny podklady
pro organizaci stáže, která by se měla uskutečnit v zimním období školního roku 2012/2013.
V dubnu 2012 proběhla pro studenty oboru DVS přednáška paní Veroniky Fischbacher,
manažerky firmy Medical Care GmbH, která studenty informovala o možnostech praxe
a stáží ve zdravotnických a sociálních zařízeních v Německu. Přednáška by se měla
opakovaně uskutečnit, v září-říjnu 2012 a měl by být vypracován návrh na vzájemnou
spolupráci.
N ÁV RH
N A O P AT Ř E N Í :
sledovat výzvy MŠMT a odboru školství MsK, v případě vhodné výzvy zpracovat
projekt ve spolupráci s CSF group
sledovat a aktivně využívat možnosti mezinárodní spolupráce
P LN ĚN Í ICT
P L ÁN U ŠK O LY
STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ,
Ostrava, příspěvková organizace
Jeremenkova 2, 703 00 Ostrava
Plnění ICT plánu probíhalo dle finančních možností školy. V uplynulém školním roce bylo
v odborné učebně instalováno 10 nových počítačů, což vedlo k modernizaci učebny a je tak
plně vyhověno požadavkům pro výuku předmětu Informační a komunikační technologie.
Průběžně docházelo k optimalizaci nainstalovaného software.
N ÁV RH
N A O P AT Ř E N Í :
rozšíření bezdrátového připojení k počítačové síti a internetu standardním kabelovým
vedením, aby došlo ke zvýšení rychlosti a kvality připojení v budově B, C.
H O DN O C EN Í
P R E V E N CE R I ZI K A Š K O L N Í CH ÚR A Z Ů
Prevence byla zaměřena zejména na zajištění bezpečnosti studentů před úrazy v odborných
laboratořích, na odborné praxi, na adaptačním pobytu a na zajištění bezpečnosti pracovníků
před úrazy v prostorách školy a při přejezdech na odborná pracoviště. K výuce byly využívány
jen ty pomůcky, zařízení a přístroje, jejichž používání je v souladu s Českými státními
normami. Pro jednotlivé odborné učebny a laboratoře jsou vypracovány laboratorní řády,
které vycházejí ze zásad ochrany zdraví a bezpečnosti práce. Studenti a vyučující jsou vedeni
k bezpečnému používání odborných pomůcek a zařízení, k používání ochranných oděvů
při práci v odborných učebnách, laboratořích i na odborné praxi.
Za školní rok 2011/2012 bylo evidováno na VOŠZ celkem osm úrazů. Ke všem došlo
při realizace ošetřovatelské a odborné praxi ve zdravotnických zařízeních. Všechny studentky
byly náležitě ošetřeny, úrazy zaevidovány na příslušném pracovišti i ve škole a studentky
podstoupily všechna potřebná klinická vyšetření. Úrazy nezanechaly následky na zdraví
studentek.
Všichni studenti, pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci VOŠZ prošli v průběhu roku
cyklickým školením o BOZP, požární ochraně a poskytování první pomoci.
H O DN O C EN Í
S P O LU P R Á C E S O ST AT N Í MI P R A CO V N Í K Y Š K O L Y
Spolupráci s ostatními pracovníky školy hodnotím velmi pozitivně. Vzniklé problémy byly
okamžitě řešeny za účasti všech zainteresovaných stran. Na pracovišti jsou podporovány
zdravé mezilidské vztahy, které přispívají k týmové spolupráci, neboť ta je důležitou
podmínkou pro zajištění a udržení kvality výuky. Pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci
si uvědomují, že jen vzájemnou spolupráci je možné dosáhnout pozitivních změn, které nás
na úrovni stabilizace a transformace terciárního vzdělávání čekají. Bez jejich nadšení a chuti
pracovat nad rámec stanovených povinností bychom nemohli vykazovat takový nárůst
v oblasti mimoškolních aktivit a zapojení se do projektů nejen na území školy, kraje,
republiky, ale také v rámci Evropské unie.
STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ,
Ostrava, příspěvková organizace
Jeremenkova 2, 703 00 Ostrava
Jsem přesvědčena, že všichni vyučující se svým aktivním postojem k výuce, svým morálním
příkladem studentům, podílejí na zvyšování prestiže školy.
Za odvedenou celoroční práci a za velmi aktivní mezioborovou spolupráci všem kolegyním
a kolegům děkuji.
Poděkování patří také nepedagogickým pracovníkům školy, protože zvýšené nároky, které
na ně byly v uplynulém školním roce kladeny, zvládli ke spokojenosti studentů i pedagogů
školy.
Ř Í Z EN Í
ŠK O LY
Vyšší odbornou školu zdravotnickou řídí ředitelka SZŠ a VOŠZ, která aktivně spolupracovala
se zástupci středního managementu. Ve školním roce 2011/2012 byly jednotlivé obory vyšší
školy vedeny vedoucími oborů, které byly jmenovány na začátku školního roku ředitelkou
školy. Klíčové úkoly byly řešeny v rámci poradních sborů konaných jedenkrát měsíčně
a na pracovních poradách středního managementu SZŠ a VOŠZ konaných jedenkrát měsíčně.
Provozní porady byly svolávány dle aktuálních potřeb. Informace všem vyučujícím
zprostředkovávala zástupkyně ředitelky školy a vedoucí oborů. Informace byly předávány
formou oborových komisí a formou elektronické pošty.
S P O L UP RÁ C E
S Ř E DI T E LK O U ŠK O L Y
Ředitelka školy se i ve školním roce 2011/2012 snažila o zviditelňování a upevňování pozice
naší vzdělávací instituce nejen v Moravskoslezském regionu, v rámci České republiky,
ale také v zemích Evropské unie. Za práci, kterou odváděla a odvádí pro instituci SZŠ a VOŠZ
Ostrava jí patří naše poděkování a přání mnoha dalších pracovních úspěchů.
STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ,
Ostrava, příspěvková organizace
Jeremenkova 2, 703 00 Ostrava
P ŘÍ L O H A Č .4 - H O DN O T Í CÍ
ZP R ÁV A O BO R U
Titul, jméno, příjmení:
Mgr. Eva Schichelová
Odpovědnost v řízení:
vedoucí oboru Zdravotnický asistent
Stupeň řízení:
I. stupeň
Hodnotící období:
školní rok 2011/2012
N AP LŇ O V ÁN Í
Z D RAV O T N I CK Ý
ASI ST EN T
V I Z E A HO DN O T ŠK O LY .
Vize rozvoje studijních programů na naší škole je v souladu jak s potřebami zdravotnického
terénu Moravskoslezského regionu, tak i s požadavky na vzdělávání zdravotnických
pracovníků nelékařských profesí v České republice i celé EU. Spolupracujeme s pracovníky
MŠMT i MZ ČR na připravovaných změnách. Jednotliví vedoucí oboru se v letošním roce
účastnili schůzek na MZ ČR, kde se diskutovalo o změnách ve vzdělávání nelékařských profesí
v rámci připravované novely zákona č. 96/2004 Sb..
Absolventi oboru Zdravotnický asistent se postupně dostali do povědomí jak laické, tak
I odborné veřejnosti a většina z nich cítí nutnost dalšího vzdělání na VŠ nebo VOŠ. Dobře
se však uplatnili i ti, kteří ihned po škole nastoupili do zaměstnání a jsou platnými členy
ošetřovatelského týmu daného pracoviště.
Odborné učitelky plně chápou nutnost stálého rozvoje zdravotnického školství v souladu
s rozvojem zdravotnické praxe a ve své práci uplatňují přirozenou autoritu a připravují žáky
nejen po stránce odborných znalostí a dovedností, ale dbají i na rozvoj kladných vlastností
jejich osobnosti. Vedou je k empatii a úctě k člověku.
P O D MÍ N K Y
K V Ý U C E A Ř Í Z E N Í ŠK O LY .
Kvalitní výuka i výchovná práce je podmíněna dobrým pracovním prostředím a dostatečným
množstvím moderních vyučovacích pomůcek.
Vedení školy ve spolupráci se zřizovatelem i sponzory se snaží o průběžnou modernizaci
učeben i o nákup potřebných pomůcek. Škola se sama také zapojila do několika projektů,
které rovněž přispějí k vybavení jak odborných učeben, tak pomohou zlepšit vybavení školy
počítačovou technikou.
Finanční náročnost pomůcek nás však stále nutí k hledání vhodných sponzorů. Díky
spolupráci s firmou B/Braun a [email protected] jsme získali celou řadu spotřebního
materiálu a drobných pomůcek pro výuku ošetřovatelství a první pomoci.
STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ,
Ostrava, příspěvková organizace
Jeremenkova 2, 703 00 Ostrava
Inovace pomůcek a jejich využití nejen ve výuce zlepšuje i prezentaci školy na akcích jako
je např. prezentace a nácvik PP pro žáky střední a základní školy, zdravotní dozor
při sportovních utkáních a jiných veřejných akcích.
Výchova a výuka budoucích zdravotnických pracovníků není spojena jen s materiálním
vybavením školy. Důležitou úlohou při vytváření osobních postojů žáků je možnost
vyučujících působit na jejich kladné emoce prostřednictvím mnoha doprovodných programů.
Tradičně se studenti účastní filmového festivalu, výstavy Ostrava Handicap i výukových
programů v Domě umění. I v letošním školním roce nadále probíhaly výstavy výtvarných
prací a fotografií v galerii Stigma na chodbě SZŠ Jeremenkova. Pěkné prostředí školy a osobní
příklad vyučujících motivuje žáky ke kultivovanému chování a pěknému vyjadřování.
V oblasti základních norem slušného chování žáků však vidíme stálé rezervy naší výchovné
práce.
P E DA GO GI CK Á
ČI N N O S T .
Obor Zdravotnický asistent patří stále počtem žáků i učitelů k největším na škole.
Ve školním roce 2011/2012 učilo na oboru 19 interních odborných vyučujících a studovalo
zde v denním studiu 245 žáků (z toho 20 chlapců). Ve dvou ročnících dálkového studia bylo
43 žáků (z toho 4 muži).
Práce výchovné poradkyně Mgr. Marcely Teichmanové spočívala ve spolupráci s vyučujícími
nejen u žáků se specifickými poruchami učení, ale již tradičně iniciovala schůzky s rodiči žáků
se slabými studijními výsledky. Ve školním roce 2011/2012 studovalo na oboru ZA 7 žáků
s SVP (poruchy učení). Z toho maturitní zkoušku vykonávalo pět žáků v režimu PUP - SPO
v I. skupině. Všichni úspěšně vykonali maturitní zkoušku. Podmínky pro způsobilost k výkonu
funkce zadavatel pro žáky s PUP splnilo všech 18 vyučujících našeho oboru.
Hlavní prioritou pedagogické práce všech kolegyň je vychovat absolventy s dobrými
teoretickými znalostmi a dovednostmi. K tomuto cíli přizpůsobujeme i volbu vhodných
vyučovacích metod a pomůcek tak, abychom zajistili efektivitu vyučování i dostatečnou
možnost praktického nácviku odborných ošetřovatelských činností, případně poskytování
první pomoci.
V odborných předmětech (ošetřovatelství, somatologie, první pomoc, klinická propedeutika)
v 1. a 2. ročníku získávají žáci všechny potřebné odborné znalosti a praktické dovednosti
před zahájením výuky předmětu ošetřování nemocných v reálných podmínkách lůžkového
oddělení nemocnice. Musí zvládnout množství odborné terminologie a celou řadu náročných
ošetřovatelských postupů. Hlavní problémy vidíme v malé vyjadřovací schopnosti žáků,
manuální neobratnosti a mnohdy i velmi rozdílném přístupu k plnění studijních povinností.
STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ,
Ostrava, příspěvková organizace
Jeremenkova 2, 703 00 Ostrava
Naším úkolem pak stále zůstává důsledné opakování získaných teoretických znalostí
i praktických dovedností, na které žáci budou schopni navazovat při výuce v dalších ročnících.
Výuka je vhodně doplňována přednáškami např. firmy Sardset - odběrový systém, prevence
nádorových onemocnění, školení mytí rukou ve VNO, přednáška Hygiena rukou firmy
Bochema atd.. Dále je velkým přínosem doplnění teoretické výuky exkurzemi na pracovištích
zdravotnických a sociálních zařízení, které nám vycházejí vstříc a patří jim za to velké
poděkování.
V letošním roce jsme v rámci plnění ŠVP na konci druhého ročníku zařadili srovnávací test
z Ošetřovatelství, jehož obsahem bylo základní učivo ošetřovatelství za 1.a2. ročník. Výsledky
byly v obou třídách uspokojivé a nebyl ani jeden žák, který by v testu nevyhověl.
Výuka ošetřovatelství ve 3. ročníku je svým obsahem i rozsahem pro žáky velmi náročná.
Vyučující proto při ní využívají pestrou paletu vyučovacích metod tak, aby žáci dokázali
aplikovat získané znalosti a dovednosti při péči o nemocné v rámci předmětu ošetřování
nemocných v podmínkách zdravotnického zařízení. Při výuce tohoto předmětu využívají
učitelky dlouholeté dobré vztahy se sestrami školních pracovišť a učí žáky postupně zvládat
náročné situace zdravotnického provozu. Od prvního setkání žáků s nemocnými dbají
vyučující na nácvik vhodné komunikace mezi žáky a nemocnými i ostatními členy
zdravotnického týmu.
Závěrem 3. ročníku vykonali žáci odbornou praxi v Městské nemocnici Ostrava a Vítkovické
nemocnici Ostrava v délce pěti týdnů. Odborná praxe byla v letošním roce realizována
v měsíci květnu z důvodu velké vytíženosti vyučujících během maturitních zkoušek v tomto
měsíci. Po celou dobu praxe byli žáci začleněni do pracovních kolektivů v dopoledních
i odpoledních směnách a získávali první zkušenosti v ošetřování nemocných bez přímého
vedení odbornou vyučující. Měli možnost uvědomit si nutnost empatického chování
zdravotníků k nemocným i k sobě navzájem a často je kriticky hodnotili. Většina žáků byla
učitelkami i sestrami daného pracoviště hodnocena kladně, žáci prokázali poměrně dobré
znalosti i praktické dovednosti. I z pohledu žáků byla odborná praxe přínosem pro další
studium.
Při výuce odborných předmětů žáků ve 4. ročníku je hlavním úkolem ucelení odborných
znalostí a praktických dovedností tak, aby žáci nejen dobře zvládli maturitní zkoušku,
ale především byli stoprocentně připraveni na svou náročnou profesi nebo k dalšímu studiu.
Mnoho různých vyučovacích metod a výuka obohacená o řadu odborných exkurzí a stáží
pomohla vyučujícím zajistit kvalitní přípravu. Při výuce ošetřovatelství i ošetřování
nemocných kladly odborné vyučující důraz na schopnost žáků aplikovat teoretické znalosti
do ošetřovatelských činností i na jejich dovednost řešit ošetřovatelské problémy nemocných
STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ,
Ostrava, příspěvková organizace
Jeremenkova 2, 703 00 Ostrava
v rozsahu kompetencí Zdravotnického asistenta. Také žáci maturitních tříd přistupovali
k přípravě poměrně zodpovědně.
Praktické maturitní zkoušky byly připraveny odbornými učitelkami již tradičně s velkou
pečlivostí. Prokázala se dobrá spolupráce s pracovníky zdravotnického týmu a tím byly
zajištěny optimální podmínky pro klidnou práci žáků na všech pracovištích. Ke klidné
maturitní atmosféře přispěl i zájem vrchních a staničních sester o vytvoření vhodných
podmínek i zajištění dostatečného množství potřebných pomůcek. Ve všech maturitních
třídách jsem se účastnila jednoho maturitního dne na chirurgickém oddělení nebo interním
oddělení. Mohu potvrdit, že maturanti pracovali pečlivě a soustředěně, většinou prokázali
dobré odborné znalosti i praktické dovednosti a právem proto při PMZ prospěli. Největší
problém jsme viděli při PMZ u žáků dálkového studia, kde hodinová dotace Ošetřování
nemocných nemůže zajistit dostatečný nácvik a kvalitní realizaci všech ošetřovatelských
postupů. Z tohoto důvodu byly i výsledky žáků dálkového studia u praktické maturitní
zkoušky nejhorší.
V rámci státní maturitní zkoušky si žáci oboru ZA volili základní úroveň zkoušek a výsledky
SMZ odpovídaly celonárodnímu průměru. V rámci profilové části MZ i v letošním školním
roce maturovali žáci ze dvou předmětů a to ošetřování nemocných a ošetřovatelství.
Neúspěch některých maturujících žáků se odvíjel od nového hodnocení slohových prací
a většina z nich se odvolala na odbor školství Moravskoslezského kraje. Realizace státních
maturitních zkoušek byla náročná, přesto nedošlo k žádným závažnějším problémům.
Do výčtu činností na oboru OSE chci zahrnout i práci odborných učitelek, které vedou
pedagogické praxe posluchaček především z Pdf UP Olomouc a Pdf OU.
Pedagogické praxe posluchačů VŠ jsou zajišťovány metodikem pro pedagogické praxe
studentů VŠ. Od března 2012 předala tuto činnost Mgr. Marcela Teichmanová magistře
Martině Mokré. Na základě schválení pedagogické praxe ředitelkou školy metodik připravuje
pro studenta rozvrh hodin předmětů, které jsou studijním programem posluchače na VŠ
a které se vyučují na SZŠ: OSE, OSN, PSP, SOM, BIO, ZSOP, VKZ. Ve školním roce 2011/2012
jsme se podílely na organizaci, průběhu a ukončení pedagogické praxe 6 posluchačů. Tři
studentky provedly průzkum dotazníkovou formou u žáků třetích a čtvrtých ročníků oborů
zdravotnický asistent a zdravotnické lyceum. Průzkumy sloužily jako podklad k diplomové
práci posluchaček. Činnost metodika pro pedagogické praxe spočívá v organizační přípravě
a metodickém vedení pedagogické praxe posluchače VŠ. Metodik také vede výuku, provádí
rozbory a hodnocení celkového průběhu pedagogické praxe. Seznamuje posluchače
s organizační strukturou školy, studijními obory na škole a problematikou výchovného
poradenství.
STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ,
Ostrava, příspěvková organizace
Jeremenkova 2, 703 00 Ostrava
Součástí činností každé školní instituce je její prezentace a prezentace jejich studijních
programů veřejnosti. V letošním roce pokračovala práce týmu, jehož součástí byly i naše
vyučující Mgr. Jana Bělanová a Mgr. Karin Helsnerová. Naše SZŠ a VOŠZ v Ostravě
se zúčastnila prezentací SŠ v Havířově, Frýdku - Místku, Orlové, Havířově a Třinci. Oběma
vyučujícím a celému týmu samozřejmě patří velký dík za pečlivě připravené prezentace,
jejímž výsledkem je uspokojivý počet nastupujících žáků do prvních ročníků všech oborů.
H O DN O C EN Í
MI MO ŠK O L N Í ČI N N O ST I .
Za nedílnou součást pedagogické práce považujeme nutnost výchovného působení na žáky
i mimo vyučování. Klademe velký důraz na motivaci žáků a prohlubování jejich kladného
vztahu k lidem všech věkových skupin i národnostních a sociálních odlišností. Osobní příklad
odborných učitelek nám pomáhá při získávání žáků k mnoha mimoškolním akcím
humanitárního, odborného i společenského charakteru, které žáci realizují ve svém volném
čase. Koordinátorkou pro mimoškolní činnost je již mnoho let Mgr. Marie Adámková, která
o této oblasti informuje v samostatné zprávě. Ráda bych podtrhla pouze některé, opravdu již
tradiční aktivity žáků a vyučujících v průběhu letošního školního roku.
Vítání občánků do života – spolupráce s pracovníky městských obvodů Ostravy
o (ZA3B + Mgr. Tylšarová)
Zajištění zdravotních hlídek při „Běhu pro zdraví“ ve Vratimově
o (ZA 4A+ Mgr. Veselá)
Zajištění zdravotnického dozoru na Petropavlovské pouti v Ostravě - Vítkovicích
o (LY 3 + Mgr. Schichelová)
Mikulášská besídka pro hospitalizované děti na dětském oddělení ve VNO
o (ZA 3A + Mgr.Boženská, Mgr. Bělanová)
Vánoční program pro seniory DD Ludgeřovice
o (ZA 3A + Mgr. Bělanová, Mgr. Horáková)
Vánoční program pro děti zaměstnanců školy
o (ZA 3B + Mgr. Tylšarová)
Spolupráce se svazem vozíčkářů při mistrovství ČR ve stolním tenise
o (LY 3 + Mgr. Mokrá, Mgr. Horáková)
Spolupráce s klubem stomiků
o (Mgr. Kyšková)
Zajištění prezentace PP na ZŠ Porubská 831
o (žáci kroužku PP + Mgr. Kreuzerová)
Účast na charitativních sbírkách: Rozum a cit, Emil, Tříkrálová sbírka, Liga proti
rakovině – květinkový den, Adra, Bílá pastelka, Děti ulice srdíčkový den)
Soutěž PP v Jihlavě
o (žáci kroužku PP + Mgr. Kreuzerová)
STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ,
Ostrava, příspěvková organizace
Jeremenkova 2, 703 00 Ostrava
Již tradicí je činnost Univerzity volného času při naší škole pod vedením Mgr. Marie
Adámkové. Na přednáškové činnosti se podílely i v letošním roce, Mgr. Martina Mokrá, Mgr.
Jana Horáková, Mgr. Eva Schichelová a Mgr. Jitka Vašková.
Mezi další tradiční akce patří zároveň Den zdraví konaný v měsíci dubnu. V letošním roce Den
zdraví probíhal odděleně na SŠ a VOŠ, neboť nešlo sloučit požadavky střední a vyšší školy.
V rámci Dne zdraví na SŠ se pro žáky konaly přednášky s různou tématikou dotýkající
se zdravého životního stylu, prezentace tříd s výrobky v rámci zdravé výživy a nedílnou
součásti byla letos poprvé soutěž prvních ročníků v poskytování PP. Celou organizací Dne
zdraví byla pověřena Mgr. Renáta Tylšarová a Mgr. Marie Adámková.
Práce žáků a vyučujících v kroužku první pomoci se promítá do umístění v různých soutěžích
PP, konkrétně v letošním roce se naši žáci pod vedením Mgr. Ivy Kreuzerové umístili
na 12. místě v celostátní soutěži PP v Jihlavě. Dále vycházíme vstříc požadavkům učitelů
mnoha základních škol o praktické ukázky první pomoci pro jejich žáky. Tato spolupráce nás
těší i proto, že se prostřednictvím ukázek dovednosti našich studentů snažíme získat zájem
žáků ZŠ o studium na naší škole.
D A L ŠÍ
V Z D Ě LÁ V ÁN Í P E DA GO GI CK Ý C H P R A CO V N Í K Ů .
Celoživotní vzdělávání je naprostou samozřejmostí pro všechny odborné učitelky.
K rozšiřování znalostí v oblasti ošetřovatelství a medicíny je nutí nejen rychlý rozvoj těchto
disciplín, ale i zákonná povinnost obnovení „akreditace“ k výkonu zdravotnické profese bez
odborného dohledu na základě zákona č. 96/ 2004 Sb. Velký zájem projevují učitelky také
o odborné semináře v oblasti psychologie a pedagogiky i využívání moderních informačních
technologií. Účastní se proto nejrůznějších školení a seminářů, např. v letošním roce jsme
se zúčastnily projektu „Vzdělávací programy pro učitele odborných předmětů na středních
zdravotnických školách“ na SZŠ v Kroměříži. Rovněž naše vyučující přispěly svou účastí
na seminářích v projektu Synergie k umístění naší školy na druhém místě v rámci SŠ
v Ostravě.
Koncem června 2012 úspěšně ukončila kolegyně Bujnochová na NIDVP v Ostravě studium
pedagogického minima.
S P O L UP RÁ C E
Š K O L Y S R O DI ČI A P AR T N ER Y ŠK O LY .
Velký důraz na spolupráci s rodiči kladou především třídní učitelé, kteří s nimi spolupracují
prostřednictvím třídních schůzek nebo individuálních konzultací. Především u žáků prvních
ročníků je nutné navázat s rodiči pozitivní kontakt, a proto realizujeme každoročně schůzky
STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ,
Ostrava, příspěvková organizace
Jeremenkova 2, 703 00 Ostrava
rodičů žáků budoucích prvních ročníků již v červnu a tím chceme předcházet případným
problémům jejich dětí při změnách systému výuky na střední škole.
S rodiči prospěchově slabých žáků spolupracují třídní učitelé s výchovnou poradkyní,
ředitelkou školy nebo jejími zástupkyněmi. Na společných schůzkách se snaží najít cestu
k vhodnému systému přípravy na vyučování a tím i k zlepšení studijních výsledků.
Často jednají vyučující s rodiči také o vysoké absenci jejich dětí. Nepřítomnost ve výuce má
přímou souvislost se studijními výsledky především v předmětu ošetřovatelství, který
je vyučován jako teoreticko-praktický a bez přítomnosti ve výuce nemohou žáci zvládnout
celou řadu náročných ošetřovatelských činností.
Dobrá spolupráce je i mezi učiteli a rodiči pracujícími v SRPŠ. Spolupráce byla přínosná
v podpoře činnosti kroužku první pomoci i při organizaci a účasti našich žákyň v soutěži „Den
psychologie“, která se letos konala v Ostravě.
Samostatnou kapitolu tvoří spolupráce s pracovníky zdravotnických zařízení, ve kterých
vedeme odbornou výuku. Bez této spolupráce není možné naplnit výukové cíle oboru.
S vedením Městské nemocnice Ostrava, Fakultní nemocnice Ostrava a Vítkovické nemocnice
Ostrava máme uzavřeny dlouhodobé dohody o podmínkách výuky našich žáků.
S náměstkyněmi pro ošetřovatelskou péči se každoročně scházím před zahájením školního
roku při projednávání školních pracovišť pro výuku OSN, společně připravujeme také
pracoviště pro odbornou praxi našich žáků a společně jsme také řešili skutečnosti a nařízení
vyplývající z nového zákona č.72/2011 Sb. o zdravotnických zařízeních, který nabyl platnosti
v dubnu tohoto roku. Náměstkyně nebo jejich zástupci se také pravidelně zúčastňují
praktických maturitních zkoušek.
H O DN O C EN Í
P R E V E N CE R I ZI K A Š K O L N Í CH ÚR A Z Ů .
V souladu s vyhláškou jsou všichni pracovníci školy pravidelně školeni v BOZP a PO
bezpečnostním technikem.
Před nástupem na výuku do nemocnic musí žáci odevzdat odborným vyučujícím kopie
očkovacích a zdravotnických průkazů. Vedoucí oboru Mgr. Eva Schichelová zajistí jejich
proškolení v BOZP a PO bezpečnostními techniky příslušných nemocnic. Doklad o školení
je uložen na studijním oddělení i u bezpečnostních techniků jednotlivých zdravotnických
zařízení. V souladu s novým zákonem jsou naši žáci dále proškoleni v hygienickém mytí rukou
a dodržování mlčenlivosti.
Na dodržování všech zásad BOZP dbáme i při výuce v odborných laboratořích ve škole.
Všichni žáci jsou opakovaně poučeni o nutnosti okamžitě hlásit vyučujícím i drobné úrazy.
STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ,
Ostrava, příspěvková organizace
Jeremenkova 2, 703 00 Ostrava
Většinou se jedná o píchnutí jehlou při nácviku injekčních technik a všechny učitelky znají
platné předpisy pro jejich ošetření a provedení záznamu o úrazu.
P R EV E N CE
SO CI Á LN Ě P AT O LO GI C K Ý C H J EV Ů .
Se spektrem sociálně patologických jevů, jejich průběhem, důsledkem i možnostmi řešení se
žáci našeho oboru seznamují postupně prostřednictvím odborných předmětů (OSE, OSN,
PSK, VKZ, ZZSP).
Výuka této problematiky je vedena nejen klasickou formou, ale je obohacena o řadu besed,
videoprojekcí, seminářů a exkurzí tak, aby výchovný dopad na žáky byl i dostatečně emotivní.
I v letošním roce žáci navštívili například tato zařízení: Renarkon, Charita Ostrava, Kojenecký
ústav a dětský domov, detoxikační centrum, psychiatrickou léčebnu, stacionář pro léčbu
AIDS a další.
Podrobnější informace o prevenci patologických jevů na naší škole zpracovává ve své zprávě
výchovný poradce PhDr. Evžen Sikora.
H O DN O C EN Í
P L ÁN U EN V I R O ME N T ÁL N Í HO A M U LT I K U LT URN Í HO V Z DĚ L ÁV Á N Í .
K pochopení vztahů člověka a životního prostředí přispívá i výuka všech odborných
předmětů. Zdánlivě odlišné téma je však v přímé souvislosti s mnoha ošetřovatelskými
činnostmi. Žáci se učí třídit odpad, pracovat s chemickými látkami a dbát na jejich
ekologickou likvidaci.
Při výuce OSE, OSN, VKZ a SOZP se vyučující rovněž snaží utvářet kladné postoje žáků
k multikulturnímu prostředí společnosti. Získané znalosti žáci uplatňují a rozvíjejí
při ošetřování klientů v nemocnicích. Při setkání žáků s nemocnými různých národností, etnik
i sociálního postavení se nesetkáváme s žádnými projevy nesnášenlivosti. Věřím, že se nám
i v budoucnu podaří ovlivnit postoje žáků tak, aby dokázali vždy pochopit člověka se všemi
jeho odlišnostmi.
S HRN UT Í
A Z ÁV Ě R .
Školní rok 2011/2012 byl rokem, kdy postupně další ročníky oboru ZA začaly výuku dle ŠVP,
realizovali jsme výchovně vzdělávací cíle, podíleli se na řadě mimoškolních aktivit
a bez větších problémů jsme pružně reagovali na změny a realizovali maturitní zkoušky.
V závěru bych ráda poděkovala paní ředitelce PhDr. Ivě Pelikánové, oběma zástupkyním
Mgr. Janě Poláškové a Mgr. Janě Foltýnové, bez jejichž vstřícnosti, cenných rad a pomoci
bych se ve své funkci jistě neobešla. Rovněž děkuji svým kolegyním za jejich práci a osobní
podporu.
STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ,
Ostrava, příspěvková organizace
Jeremenkova 2, 703 00 Ostrava
P ŘÍ L O H A Č . 5 - H O DN O T Í CÍ
ZP R ÁV A O BO R U
Titul, jméno, příjmení:
Mgr. Renata Křížová
Odpovědnost v řízení:
vedoucí oboru Diplomovaná všeobecná sestra
Stupeň řízení:
I. stupeň
Hodnotící období:
školní rok 2011/2012
N AP LŇ O V ÁN Í
D I P LO MO V AN Á
V Š EO B E CN Á S E ST R A
V I Z E A HO D N O T ŠK O LY
Ředitelka školy pravidelně informuje na pracovních schůzkách všechny zaměstnance
o plánech rozvoje studijních oborů školy. Spolupracuje s pracovníky MŠMT i MZ ČR
na programech a připravovaných změnách ve vzdělávání pracovníků nelékařských profesí
a o aktuálních výsledcích informuje vyučující.
Ve školním roce 2011/2012 studovalo k 30.9.2011 v oboru Diplomovaná všeobecná sestra
169 studentů v šesti vzdělávacích skupinách. K 1.2.2012, kdy ukončilo studium absolutoriem
26 studentů, byl počet studentů 133 v pěti vzdělávacích skupinách.
Na výuce se podíleli jak interní vyučující, tak vyučující externí z řad profesorů, lékařů, sester
bakalářek, magister z Fakultní nemocnice Ostrava, Městské nemocnice Ostrava, soukromých
ambulancí i jiných zdravotnických zařízení.
Tento vzdělávací program klade velký důraz na ošetřovatelskou a odbornou praxi. V prvním
ročníku je odborná praxe koncipovaná jako průběžná pod vedením odborné učitelky, kdy
studenti v praxi aplikují poznatky z teoretických předmětů pod přímým dohledem. V dalších
ročnících probíhají několikatýdenní odborné praxe za dohledu vedoucích pracovníků
standardních, akutních, ambulantních a terénních pracovišť, školitelů. Hodnocení ze strany
jednotlivých pracovišť je pozitivní s důrazem na přínos ve zkvalitnění péče ze stran studentů.
Je vyzdvihována výborná spolupráce, dobrá připravenost studentů a jejich celkový přístup.
V průběhu odborné praxe vykonávají odborné vyučující pravidelné kontroly. Všechna
pracoviště jsou seznámena se způsobem organizace odborné praxe, náplní práce studentů
jednotlivých ročníků a kritérii pro komplexní hodnocení. V letošním školním roce bude
podruhé probíhat u studentů prvních a druhých ročníků dvoutýdenní prázdninová praxe.
Odborné učitelky využívají dlouholeté dobré vtahy se sestrami jednotlivých pracovišť. Kladou
důraz na nácvik vhodné komunikace mezi studenty a pacienty/klienty i ostatními členy
zdravotnického týmu. Odborné učitelky jsou stále vystaveny tlaku vysvětlovat sestrám
budoucí postavení Diplomovaných specialistů a čelit narážkám ze stran studentů vysokých
škol zdravotnického zaměření i personálu nemocnic.
STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ,
Ostrava, příspěvková organizace
Jeremenkova 2, 703 00 Ostrava
Studenti druhých a třetích ročníků byli v průběhu odborné praxe ve všech ostravských
i mimoostravských nemocnicích začleňováni do kolektivu a stávali se plnohodnotnou
součástí pracovní skupin. Z pohledu studentů byla odborná praxe přínosem pro další
studium. Stává se kritériem pro event. výběr pracoviště po ukončení studia, ale i možnost
uvědomit si nutnost empatického chování zdravotníků ke klientům i k personálu.
Při výuce je hlavním úkolem dokončit ucelené odborné znalosti a praktické dovednosti tak,
aby studenti dobře zvládli absolutorium, ale především byli připraveni k výkonu své náročné
profese.
P O D MÍ N K Y
K VÝUCE:
Kvalitní výuka i výchovná práce je podmíněna dobrým pracovním prostředím a dostatečným
množstvím moderních vyučovacích pomůcek. Materiální vybavení úzce souvisí s finančními
možnostmi školy.
Stálé doplňování a obnovu vyžadují také pomůcky pro výuku a nácvik v předmětu klinické
ošetřovatelské dovednosti, první pomoc, psychologie. V letošním roce byly zaslány projekty
inovace vzdělávacích programů VOŠZ z OPVK (Benefit). O chod odborných učeben se starají
určení správcové učeben. Na podkladě jejich požadavků vedoucí oboru zajišťuje objednávání
pomůcek a spotřebního materiálu. Pro letošní školní rok uvolnila ekonomka školy finance
na nákup výukových injekčních paží, výukového modelu dítěte, fonendoskopů a tlakoměrů.
Odborné učebny byly doplněny výukovým materiálem firmy Dentimed, Naturprodukt CZ
spol. s.r.o., MEDIM spol. s.r.o., Krásný – zdravotnická technika s.r.o.
Hlavní prioritou pedagogické práce všech vyučujících je připravit absolventy s dobrými
teoretickými znalostmi a dovednostmi. K tomuto cíli přizpůsobujeme i volbu vhodných
vyučovacích metod a pomůcek tak, abychom zajistili efektivitu vyučování i dostatečnou
možnost praktického nácviku.
Vzhledem k narůstajícímu trendu při výuce je nutné využívat možnost PowerPoint prezentací
(především u externích vyučujících – lékařů). V letošním roce došlo k částečnému dovybavení
učeben počítači s dataprojektory. V současné době je takto vybaveno 6 standardní a 2
odborné učebny. Je žádoucí, aby všechny učebny byly vybaveny kvalitní technikou sloužící ke
zkvalitnění výuky.
P E DA GO GI CK Á
ČI N N O S T :
Ve školním roce 2011/2012 učilo na oboru 10 interních odborných vyučujících a řada
externích vyučujících lékařů i sester.
Odborné učitelky dobře chápou nutnost stálého rozvoje zdravotnického školství.
STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ,
Ostrava, příspěvková organizace
Jeremenkova 2, 703 00 Ostrava
Kladně je hodnocena možnost absolvování povinně volitelných a nepovinných předmětů.
Znaková řeč, rehabilitace v ošetřovatelství, péče o klienta s handicapem, tělesné aktivity.
Obor Diplomovaná všeobecná sestra 3letá forma, kdy máme zatím možnost hodnotit pouze
studenty druhých a prvních ročníků se jeví jako optimální. Rozvržení studia, praxe
i prázdninové praxe je vyhovující. Každý rok bude pro nás námětem k zamyšlení
nad optimálním rozvržením učiva dle učebních osnov.
H O DN O C EN Í
MI MO ŠK O L N Í ČI N N O ST I
Všechny odborné učitelky zapojují studenty do mnoha mimoškolních aktivit humanitárního,
odborného i společenského charakteru. Na oborové komisi ze dne 31. 8. 2011 byly rozděleny
oblasti a tématické okruhy, ve kterých se budou vyučující spolu se studenty angažovat.
V průběhu školního roku byly jednotlivé akce kontrolovány a hodnocen jejich účel a výstup.
Celoroční organizace mimoškolní aktivity „Vítání občánků“ pro Moravskou Ostravu a Přívoz
ve spolupráci s odd. matriky a ohlašovny Úřadu městského obvodu Mor. Ostrava a Přívoz
(již osmý rok).
Mikulášská nadílka pro Dětské centrum domeček, včetně programu s pohádkami a koledami.
Organizování a sestavení edukačních programů do projektu „ Zdraví do školek a škol“.
Spoluorganizace, aktivní spolupráce i pasivní účast na Gerontologických dnech v Domě
kultury města Ostravy.
Zapojení do charitativního programu Společnosti pro plánování rodiny a sexuální výchovy
Praha – Červená stužka. Na fond společnosti bylo zasláno 3165,-Kč.
V měsíci listopadu a dubnu proběhly již tradičně mezi studenty úspěšné akce „Darujme krev
a pomozme“. Studenti a vyučující pravidelně 2x v roce darují krev v Krevním centru Ostrava –
Poruba. /dárcovství proběhlo již po šesté a po sedmé/.
Aktivní účast studentů a vyučujících na charitativní akci pořádané občanským sdružením
Píšťalka. Na pomoc lidem se získaným handicapem bylo odesláno 6 050, -Kč.
Den zdraví: téma „Obezita – epidemie 21. století“ – edukační program VOŠZ. Studenti
připravili edukační programy a pohádky charakterizující danou problematiku z pohledu jejich
oboru.
Edukační projekt pro seniory. Studenti vypracovali edukační programy. Edukační projekty
byly prezentovány v DpS zařízení a v Charitě Ostrava.
STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ,
Ostrava, příspěvková organizace
Jeremenkova 2, 703 00 Ostrava
Zajištění studentů VOŠZ na tradiční akci – Setkání s bývalými pracovníky. /pořádané FNO
Ostrava/.
Účast na projektu „Škola podporující zdraví“. Proběhlo přihlášení do projektu, spolupráce
se školami zapojenými do ŠPZ.
Zapojení školy do projektu „Česko se hýbe“.
Edukační program pro sluchově postižené děti. Speciální zařízení pro sluchově postižené
děti, Ostrava – Poruba.
Odborná praxe studentek v nemocnici ve Vídni. 5.3. – 9.3.2012.
Odborná stáž studentky třetího ročníku v Mobiles Hozpiz Caritas Sien.
Organizace kurzu první pomoci na Gymnáziu P. Tigrida Ostrava - Poruba .
Spolupráce s občanským sdružením Anabell- pokračování projektu V.I.P. e-learning,
Workshopy pro studenty.
Výuková exkurze na výstavě THE HUMAN BODY EXHIBITION v Praze.
Exkurze do Psychiatrické léčebny Bohnice a Zdravotnického muzea v Praze.
Organizace základního kurzu Bazální stimulace pro studenty oboru DVS. Proškoleno
24 studentů.
Spolupráce se základními školami při výuce první pomoci a vedení kroužku „Malý zdravotník“
na ZŠ Dolní Benešov.
Spolupráce se základními školami při organizování branného dne, lyžařského výcviku
a ostatních sportovních akcí.
Odborná stáž v endoskopickém centru ALVA, jednodenní chirurgie, laparoskopie,
endoskopie, práce sestry u malých operačních zákroků, práce anesteziologické sestry
v jednodenní chirurgii, novinky v anesteziologické péči.
Spolupráce s Fondem ohrožených dětí, Zařízení pro okamžitou pomoc dítěti, školení
zaměstnanců v poskytování první pomoci obecně a první pomoc u dětí.
D A L ŠÍ
V Z D Ě LÁ V ÁN Í P E DA GO GI CK Ý C H P R A CO V N Í K Ů
Celoživotní vzdělávání je součástí práce odborných učitelek. Odborné učitelky jsou
registrované sestry a z toho vyplývá i zákonná povinnost obnovení „akreditace“ k výkonu
zdravotnické profese bez odborného dohledu na základě zákona č. 96/2004 Sb. Předností
STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ,
Ostrava, příspěvková organizace
Jeremenkova 2, 703 00 Ostrava
vyučujících je stálý aktivní zájem o semináře a odborné konference a to v aktivní i pasivní
formě. Rychlý rozvoj v oblasti ošetřovatelství a medicíny vede vyučující k rozšiřování
vědomostí a znalostí, které pak aplikují ve výuce.
AKTIVITY
CE LO ŽI V O T N Í H O V ZD Ě L ÁV Á N Í O D BO R N Ý CH U ČI T E LE K
Q-Ram – metodická podpora implementace kvalifikačního rámce – Praha.
Gerontologické dny v Ostravě.
Kardiologický den – Ostrava.
Synergie – spolupráce VŠ se ZŠ a SŠ.
Konference urgentní medicíny.
Ergoterapie dříve a dnes.
Akreditovaný kurz- Instruktor sportovních kurzů nelékařských profesí.
Školení praktický nácvik zajištění průchodnosti dýchacích cest – použití novinek (ÚSZS
Ostrava).
Nácvik resuscitace na modelu řízeném PC (ÚSZS Ostrava).
Seminář ICHS a AIM v přednemocniční péči.
III. konference Urgentní medicíny v Ostravě – Kardiopulmonální resuscitace.
Dostálovy dny urgentní medicíny 11.-12-10.2011.
Vzdělávací akce Onkologické sympozium, určeno pro sestry a pracovníky pracující
na onkolog. pracovištích a v paliativní péči.
S P O L UP RÁ C E
S PARTNERY ŠKOLY
Odborná praxe studentů probíhá v:
Městské nemocnice Ostrava – praxe probíhá na všech pracovištích
Fakultní nemocnice Ostrava - praxe probíhá jen na vybraných pracovištích
Vítkovické nemocnice Ostrava - praxe probíhá na všech pracovištích.
V těchto nemocnicích máme uzavřeny dlouhodobé dohody. V letošním roce byla uzavřena
nová rámcová smlouva s Městskou nemocnicí Ostrava – Fifejdy. Studenti oboru DVS
absolvují odbornou praxi také v mimoostravských nemocnicích, ústavech i ambulancích,
se kterými jsou průběžně dohody uzavírány nebo obnovovány. Studenti již druhým rokem
absolvují prázdninové praxe. Pomoc na jednotlivých pracovištích nemocnic v období
prázdnin je hodnoceno ze strany zdravotnických zařízení velmi kladně.
Spolupráci s náměstkyněmi ošetřovatelské péče ve všech zařízeních, kde odborná praxe
probíhá, hodnotím jako velmi dobrou.
STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ,
Ostrava, příspěvková organizace
Jeremenkova 2, 703 00 Ostrava
H O DN O C EN Í
P R E V E N CE R I ZI K A Š K O L N Í CH ÚR A Z Ů
V souladu s vyhláškou jsou všichni pracovníci školy pravidelně školeni v BOZP a PO
bezpečnostním technikem.
Na počátku školního roku musí studenti odevzdat vedoucímu studijní skupiny a následně
vedoucímu oboru DVS kopie očkovacích a zdravotnických průkazů. Tyto jsou uloženy na
studijním oddělení. Vedoucí oboru zajistí proškolení studentů v BOZP a PO bezpečnostními
techniky příslušných nemocnic. Doklad o školení je uložen na studijním oddělení
a u bezpečnostních techniků zařízení.
Z ÁV ĚR
Závěrem je kladné zhodnocení spolupráce odborných vyučujících oboru DVS, jak interních
tak externích. Všechny vyučující více či méně po celý školní rok plnily své úkoly svědomitě,
spolupráce v oboru, ale i s jinými odbory VOŠZ byla výborná a aktivní. Určitě přispěla
k zajištění kvalitního prostředí pro odbornou výuku studentů.
STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ,
Ostrava, příspěvková organizace
Jeremenkova 2, 703 00 Ostrava
P ŘÍ L O H A Č . 6 - H O DN O T Í CÍ
ZP R ÁV A O BO R U
A S I ST EN T
Titul, jméno, příjmení:
Mgr. Liána Kubalová
Odpovědnost v řízení:
vedoucí oboru Asistent zubního technika
Stupeň řízení:
I. stupeň
Hodnotící období:
školní rok 2011/2012
Z UB N Í HO T E C H N I K A
Střední zdravotnická škola je jedinou školou v Moravskoslezském kraji, která poskytuje
vzdělání v oblasti stomatologické protetiky související s výukou zhotovování fixních
i snímatelných stomatologických protéz.
O naše absolventy je na stomatologických pracovištích stále velký zájem. Nutnost neustále
se přizpůsobovat vývoji a zlepšování dentálních materiálů, technikám jejich zpracování
a modernizaci laboratorních přístrojů, zvyšuje nároky na vyučující a posléze i na žáky oboru
Asistent zubního technika. Při přípravě žáků na jejich budoucí povolání vycházíme nejen
z učebních osnov, ale snažíme se rozšiřovat jejich znalosti a dovednosti v rámci pravidelné
souvislé praxe na stomatologických pracovištích a zajišťujeme také různá vysoce odborná
školení a exkurze. K naplnění těchto cílů v nemalé míře přispívá dlouholetá a stále
se rozvíjející spolupráce s odbornými firmami, která je pro náš obor přínosem odborným,
finančním a znamená zviditelnění naší školy. Samozřejmostí je úsilí o co nejvyšší odbornost
a profesionální a pedagogickou způsobilost všech vyučujících, jejichž vzájemná dobrá
komunikace, úzká spolupráce a společné řešení stanovených úkolů přispívá k příjemné
atmosféře na pracovišti.
Kultura a klima školy se mimo jiné odvíjí od vybavení a úpravy všech prostor i od chování
a vystupování všech pracovníků a žáků školy. Proto usilujeme o to, aby laboratoře a učebny,
ve kterých probíhá výuka žáků, splňovaly podmínky estetického, účelného a pozitivního
prostředí.
Metodicky jsem podřízena zástupkyni školy pro odborné předměty. Veškeré podklady
pro činnost předmětové komise, rozvrh hodin, materiální zabezpečení oboru, zajišťuji
ve spolupráci s odbornými vyučujícími. Taktéž spolupráce s externími vyučujícími
je bezproblémová a je velkým přínosem pro žáky v oblasti zpracování a inovaci metod
nejnovějších a nejmodernějších materiálů a je zdrojem novinek na našem oboru. Na rozvoji
výchovy a vzdělání se výrazně projevuje i spolupráce s pracovníky laboratoří a lékaři z oboru
stomatologie. Rovněž jsme se podíleli na organizaci školení a konferencí firmy Bredent
a Complete Dental, které škola technicky zabezpečila. Tyto akce byly určeny jak pro zubní
techniky z terénu, tak pro vyučující i žáky.
STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ,
Ostrava, příspěvková organizace
Jeremenkova 2, 703 00 Ostrava
Důležitá je i mimoškolní činnost žáků a učitelů, která v letošním roce pokračovala spoluprací
s odbornou i laickou veřejností.
Ihned na začátku školního roku ve dnech 8 – 9. 9. 2012 proběhla soutěž mezi obory Asistent
zubního technika a Diplomovaný zubní technik v modelaci korunek z kompozitního
materiálu. Soutěž měla u žáků a studentů kladný ohlas a v příštích letech chceme v této
činnosti pokračovat. Soutěže se zúčastnilo 15 vybraných žáků a studentů, z nichž tři nejlepší
získali peněžitou odměnu s možností stáže ve firmě A. B. – Dent. Stáže se zúčastnili
se zájmem všichni tři soutěžící. Studentka, která se umístila na prvním místě, reprezentovala
školu na soutěži zubních techniků v keramice v rámci Mezinárodní dentální výstavy
Pragodent. Materiály potřebné k uskutečnění soutěže hradila firma A. B. – Dent, zastoupená
panem Mgr. Vilémem Antončíkem.
V říjnu žáci druhého a čtvrtého ročníku navštívili Mezinárodní výstavu Pragodent v Praze.
Žáci se vždy na výstavu těší, mají o ní zájem a odnášejí si z ní spoustu nových poznatků.
Mimo jiné si zde mohou zakoupit cenově zvýhodněné pomůcky do praktické výuky.
Díky vzájemné spolupráci s různými dentálními firmami, máme výhodu při pořádání
zajímavých přednášek a školení pro žáky našeho oboru. V březnu 2012 proběhly hned dvě
přednášky, které se týkaly špičkových a nejnovějších technologických postupů i s praktickou
ukázkou.
Dne 22. 3. 2012 tak měli žáci možnost seznámit se s počítačovou technologií
pro zhotovování zubních náhrad tzv. CAD/CAM systémem. Označení CAD/CAM je užíváno
pro zpracovatelský systém výroby, kdy návrh náhrady a řízení výroby probíhá pomocí
počítače. Žáci si sami vyzkoušeli navrhnout různé typy náhrad pomocí této technologie.
Navíc získali od firmy Complete Dental, která školení organizovala, certifikát o absolvování
kurzu.
Další přednáška proběhla 23. 3. 2012 pod vedením školitele pana Mariána Svory na téma
„Ortodoncie v praxi.“ V průběhu školení nechyběla ani praktická ukázka zhotovení
ortodontického aparátku.
Žákům se obě témata moc líbila a po odborné stránce byla pro ně velkým přínosem. Některé
z žáků motivovala tak silně, že se po ukončení školy chtějí ortodoncii nebo práci s CAD/CAM
systémem věnovat.
Začátkem měsíce března náš obor navštívili členové Akademie dentální techniky, aby naše
žáky informovali o schváleném projektu v rámci programu „Operační zdroje
a zaměstnanost.“ Projekt je určen mladým absolventům zdravotnických škol v oboru zubní
STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ,
Ostrava, příspěvková organizace
Jeremenkova 2, 703 00 Ostrava
technik. Komisí byl vyhodnocen a schválen jako osmnáctý nejlepší z osmdesáti pěti
vybraných projektů a jeho první část proběhne již v letošním roce 2012.
Projekt vychází ze zkušeností a informací získaných při pořádání soutěže Dent Cup, kterou již
osmým rokem pořádá Akademie ve spolupráci se zdravotnickými školami a je zaštítěn
Komorou zubních techniků ČR. Cílem schváleného projektu je nabídnout během dvou let
šedesáti čtyřem absolventům nadstandardní praktické a teoretické dovednosti a znalosti
v oboru zubní technik a usnadnit jim vstup na trh práce. Projekt je pořádán ve spolupráci
s Českou stomatologickou komorou, Komorou zubních techniků a Asociací ředitelů škol.
Cílovou skupinou jsou absolventi zdravotnických SŠ a VOŠ v oboru zubní technik, kteří ukončí
studium v roce 2012 a 2013 a mají zájem v oboru pracovat. Pro jejich výběr je nezbytná
spolupráce Akademie dentální techniky se všemi příslušnými školami v naší republice. Vedení
naší školy, odborní vyučující oborů Asistent zubního technika i Diplomovaný zubní technik,
žáci a studenti oboru byli s projektem, jeho výhodami i podmínkami podrobně seznámení.
Již druhým rokem pokračovala výuka podle školního vzdělávacího programu vytvořeného
vyučujícími pro obor Asistent zubního technika. Výuka probíhala v souladu s tímto
programem a bez problémů.
V letošním školním roce proběhla podruhé státní maturitní zkouška, na kterou se důkladně
připravovali nejen žáci, ale i všichni vyučující. Písemné práce i didaktické testy vykonali
všichni žáci úspěšně.
Ve školním roce 2011/2012 studovalo na oboru Asistent zubního technika 78 žáků, z toho
6 chlapců a 72 dívek v prvním, druhém a čtvrtém ročníku.
Ve čtvrtém ročníku studovalo celkem 24 žáků. Dvě žákyně čtvrtého ročníku nebyly
připuštěny k státní maturitní zkoušce z předmětů Anglický jazyk a Český jazyk a literatura.
Jedna žákyně se přihlásila na podzimní termín.
Z 21 žáků, kteří přistoupili k maturitní zkoušce v jarním termínu, prospělo 19 žáků. Dvě
žákyně neuspěly u praktické maturitní zkoušky z předmětu Zhotovování stomatologických
protéz, z nichž jedna neprospěla ani u ústní zkoušky z českého jazyka. Z celkového počtu
21 prospěli s vyznamenáním 4 žáci a 2 žákyně neprospěly.
Jedna žákyně neuspěla u opravné zkoušky z Anglického jazyka a musí opakovat čtvrtý ročník.
S žáky prvního ročníku studoval jeden žák se sluchovou vadou, který v měsíci květnu
své studium ukončil. Z celkového počtu 30 žáků, tak úspěšně ukončilo první ročník 29 žáků.
V druhém ročníku studovalo a ročník úspěšně ukončilo 24 žáků.
STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ,
Ostrava, příspěvková organizace
Jeremenkova 2, 703 00 Ostrava
V měsíci dubnu proběhlo přijímací řízení do prvního ročníku oboru Asistent zubního
technika, kterého se zúčastnilo 137 žáků základních škol. Ke studiu bylo přijato 24 žáků.
Kritéria přijímacího řízení byla nastavena tak, aby ke studiu byli přijati manuálně zruční
a výtvarně nadaní žáci, kteří zvládnou i náročnost teoretických předmětů. Druhé kolo
přijímacího řízení se na našem oboru neuskuteční.
Během školního roku se zaměřuji především na bezpečnost práce v zubních laboratořích,
kvalitu výuky, plnění učebních osnov i zavádění inovací do výuky a používání ochranných
pomůcek. S vyučujícími se v případě potřeby vždy dohodneme na konkrétních opatřeních
a nápravě případných nedostatků.
Na oboru Asistent zubního technika studoval ve školním roce 2011/2012 jeden žák
s poruchou sluchu, který vyžadoval individuální přístup učitelů. K těmto žákům přistupujeme
dle pokynů MŠMT ČR k zajištění péče o dítě se specifickými vývojovými poruchami učení
a vyhlášky č. 73/2005 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
Vzdělávání podle IVP bylo povoleno ředitelkou školy. Cíle IVP byly v souladu s požadavky
na kompetence absolventa oboru Asistent zubního technika. Sestavení a realizaci IVP měla
na starosti výchovná poradkyně Mgr. Marcela Teichmannová. Na náročné práci ve výchovně
vzdělávacím procesu se podíleli učitelé všech předmětů. Velmi úzká spolupráce probíhala
mezi třídní učitelkou Mgr. Karin Funiokovou, výchovnou poradkyní a Mgr. Janou Barvíkovou,
která je speciální pedagožkou SPC v Ostravě pro sluchově postižené žáky.
Spolupráce s rodiči žáků, nejen se speciálními vzdělávacími potřebami, je dobrá. V případě
potřeby řešíme aktuální problémy telefonicky, osobní návštěvou rodičů ve škole nebo
písemně.
Výuku na oboru zajišťují čtyři interní odborní vyučující. V letošním roce jedna vyučující
pokračovala ve vysokoškolském studiu, které úspěšně ukončila závěrečnou státní zkouškou.
Všechny vyučující splňují podmínku pomaturitního specializačního studia. Spolupráci
s kolegyněmi hodnotím jako velmi dobrou.
S vedením školy projednávám zásadní otázky týkající se oboru, externích vyučujících,
přijímacího řízení, maturit a koncepce oboru.
Praktická výuka probíhá ve třech školních zubních laboratořích. Každá laboratoř má svého
správce z řad odborných vyučujících, kteří se starají o plynulý chod laboratoří, materiální
zabezpečení a estetickou výzdobu. Jedna z vyučujících zajišťuje nákup stomatologických
materiálů, druhá nákup a opravy laboratorních přístrojů.
Financování oboru závisí z největší části na rozpočtu školy. V tomto školním roce byla
zrekonstruována a zprovozněna nová digestoř a zakoupen destilační přístroj. Z rozpočtu
STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ,
Ostrava, příspěvková organizace
Jeremenkova 2, 703 00 Ostrava
školy má být financováno zakoupení nových sádrovacích stolů ve všech třech zubních
laboratořích a zakoupení mikromotorů. Formou sponzorských darů se nám daří občas získat
stomatologické materiály.
Na závěr bych se ráda zmínila, že náš obor i vedení školy má zájem o rozšiřování nových
a potřebných oborů. V naší republice je v současnosti nedostatek nejen zubních lékařů, ale
i dentálních hygienistek. V celém severomoravském kraji se obor Dentální hygienistka
nevyučuje. V budoucnu bychom ho rádi otevřeli právě na SZŠ a VOŠZ v Ostravě. Setkáváme
se s názory zubních lékařů i pacientů, že tato oblast dentální hygienistky postrádá.
Dentální hygiena je poměrně mladé odvětví oboru zubního lékařství, které se však rychle
rozvíjí a stává se nedílnou součásti našeho života. Jejím cílem je snaha o prevenci některých
onemocnění dutiny ústní, jako jsou zubní kazy, paradentóza, záněty měkkých tkání a dalších
velice nepříjemných potíží.
Výuka bude probíhat na škole v Ostravě-Vítkovicích, kde se nacházejí prostory vhodné
k vybavení učebny pro obor Dentální hygienistka. Ve výukové místnosti musí být zavedena
vzduchotechnika a vhodné dentální pomůcky a přístroje potřebné k zabezpečení výuky.
Naším cílem je zajistit kvalitní výuku, na které se budou podílet externí vyučující z řad lékařů
stomatologů a dentálních hygienistek a interní vyučující odborných předmětů.
STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ,
Ostrava, příspěvková organizace
Jeremenkova 2, 703 00 Ostrava
P ŘÍ L O H A Č . 7 - H O DN O T Í CÍ
ZP R ÁV A O BO R U
D I P LO MO V AN Ý
Titul, jméno, příjmení:
Mgr. Světlana Frantová
Odpovědnost v řízení:
vedoucí oboru Diplomovaný zubní technik
Stupeň řízení:
I. stupeň
Hodnotící období:
školní rok 2011/2012
Z U BN Í T E C HN I K
K zápisu se 1. září dostavilo 23 studentů 2. ročníku, 1 studentka přestoupila ze SZŠ a VOŠZ
v Brně. Do 1. ročníku se zapsalo celkem 22 studentů, a do konce září ještě 2 studentky
přestoupily. Přestupy byly z Vyšší školy sociální v Ostravě a VOŠZ ve Znojmě. V měsíci
listopadu jedna studentka 1. ročníku studium přerušila.
Ve spolupráci s firmou AB Dent pana Mgr. Viléma Antončíka se 8. a 9. září uskutečnila soutěž
žáků a studentů oboru AZT a DZT v modelaci zubů. Tři nejlepší si pak vyzkoušeli zhotovení
kovokeramické korunky pod vedením zaměstnanců spolupořádající firmy.
V říjnu se studentka 2. ročníku Natálie Pastorková zúčastnila soutěže zubních techniků
v rámci mezinárodní stomatologické výstavy Pragodent 2011. Měla možnost porovnat
své znalosti a dovednosti se studenty ze Slovenska, Polska, Maďarska, Rumunska a Německa.
Výstavu navštívili i ostatní studenti oboru a mohli se tak seznámit s novinkami na trhu
se stomatologickými potřebami.
Do akce „Darujme krev a pomozme“ se připojili studenti ZD1 a společně s ostatními
v Krevním centru Fakultní nemocnice Ostrava darovali bezplatně krev.
Od listopadu probíhaly v okolních městech prezentace naší školy, jež nemalou měrou
přispěly ke zvýšení povědomí veřejnosti o oborech, které naše škola nabízí. Vyvrcholením
byla účast na výstavě „Učeň, středoškolák, vysokoškolák“, konané jako v předchozích letech
na výstavišti Černá louka v Ostravě.
23. – 25. listopadu se dvě vyučující oboru zúčastnily praktického odborného školení
v Milevsku. Pod vedením zkušeného lektora pana Milana Kořánka si vyzkoušely nový systém
stavění zubů celkových snímatelných náhrad.
V prosinci se uskutečnila přednáška zástupkyně firmy Complete Dental, která studentům
vysvětlila pracovní postup při zhotovení snímatelných náhrad z materiálu Deflex. Tento
materiál je v současné době u pacientů velmi oblíben. Firma škole zapůjčila přístroj
na zpracování tohoto pružného plastu a studenti si sami budou moci vyzkoušet zhotovení
tohoto typu zubní náhrady.
STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ,
Ostrava, příspěvková organizace
Jeremenkova 2, 703 00 Ostrava
V březnu byl studentům oboru DZT a AZ představen zástupci Dentální akademie projekt
„Operační zdroje a zaměstnanost“. Ten nabízí absolventům nastupujícím do zaměstnání
možnost zaškolení v nejnovějších technologiích a měl by jim usnadnit uplatnění na trhu
práce.
Na konci měsíce března se studenti seznámili s možnostmi CAD/CAM technologií, které opět
zprostředkovala firma Complete Dental Tomáše Graciase.
Neméně zajímavé bylo i školení pořádané firmou BEL DENTAL paní Ing. Olgy Bělové. Její
pozvání přijal pan Marián Svorad a objasnil našim studentům úskalí ortodoncie.
V rámci výuky předmětu Zhotovování stomatologických protéz se jedna skupina ZD2 naučila
pod vedením pana Čeňka Nerudy, zástupce firmy VITA, zhotovit celokeramickou korunku
z materiállu VM7.
Odborná praxe studentů prvního a druhého ročníku probíhala na mnoha pracovištích
Moravskoslezského, Olomouckého a Zlínského kraje. Zubní technici z terénu byli s jejich prací
spokojeni a hodnocení bylo kladné.
Ve školním roce 2011/2012 studovala na oboru DZT ve studijní skupině ZD1 jedna studentka
se SVP- sluchové postižení. Požádala o vypracování IVP dle vyhlášky č. 73/205 Sb.,
§ 6. Vzdělávání studentky podle IVP bylo povoleno ředitelkou školy. Cíle IVP byly v souladu
s požadavky na kompetence absolventa oboru DZT.
Sestavení a realizaci IVP měla na starosti Mgr. Marcela Teichmannová, výchovná poradkyně.
Na náročné práci ve výchovně vzdělávacím procesu se podíleli vyučující teoretických
i praktických předmětů. Velmi úzká spolupráce probíhala mezi vedoucí oboru Mgr. Světlanou
Frantovou, výchovnou poradkyní a Mgr. Janou Barvíkovou – speciální pedagožkou SPC
v Ostravě. Schůzek se zúčastňovala studentka i její maminka, aktivně se zajímala o průběh
studia dcery, ale také o klima v třídním kolektivu. V květnu byl uskutečněn seminář
pro spolužáky, který se konal v budově SPC – školy pro sluchově postižené. Tento seminář,
spojený s prohlídkou učeben, měl pro studenty nezapomenutelný význam, podstatně
se zlepšila schopnost vzájemného porozumění a pochopení důsledků tohoto zdravotního
postižení spolužačky. Studentka úspěšně zvládla zimní i letní období v řádném termínu
a s velmi dobrým výsledkem.
Přijímací řízení proběhlo dne 26 .6., ze 47 uchazečů bylo po testech z biologie, cizího jazyka
a praktické zkoušce vybráno 24 budoucích studentů prvního ročníku.
Ve školním roce 2011/2012 výuku odborných předmětů zajišťovalo 5 interních odborných
vyučujících a řada lékařů a zubních techniků.
STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ,
Ostrava, příspěvková organizace
Jeremenkova 2, 703 00 Ostrava
9/2011 Soutěž studentů v modelaci zubů
9/2011 Sněm Komory zubních techniků
10/2011 výstava Pragodent 2011
10/2011 Darujme krev a pomozme
11/2011 Školení Milevsko – Celkové snímatelné náhrady
11/2011 Synergie – poruchy příjmu potravy
12/2011 Deflex – školení fi. Complete Dental
2/2012 Odborná stáž na Stomatologické klinice FN Olomouc – Celkové snímatelné
náhrady,
Ortodoncie – tvarování fólií
3/2012 Operační zdroje a zaměstnanost
3/2012 CAD/CAM technologie
3/2012 Základy ortodoncie
4/2012 Den zdraví
4/2012 Darujme krev a pomozme
4/2012 Materiály 3. tisíciletí
5/2012 návštěva Speciálního pedagogického centra
5/2012 Odborná stáž na Stomatologické klinice FN Olomouc – zhotovení
ortodontického
aparátu
6/2012 Miniimplantáty u seniorů – DUK Kladno
STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ,
Ostrava, příspěvková organizace
Jeremenkova 2, 703 00 Ostrava
P ŘÍ L O H A Č . 8 - H O D N O T Í CÍ ZP R ÁV A
D I P LO MO V A N Ý N UT R I Č N Í T E R A P E UT
O BO R U
A SI ST EN T
Titul, jméno, příjmení:
PhDr. Dagmar Kovářů
Odpovědnost v řízení:
vedoucí oborů NA a DNT
Stupeň řízení:
I. stupeň
Hodnotící období:
školní rok 2011/2012
N UT RI Č N Í HO T E RA P EUT A A
V letošním školním roce probíhala výuka ve třech třídách denní a jedné třídě kombinované
formy studia oboru Diplomovaný nutriční terapeut. Obor je již po čtyři roky nedílnou součástí
vyšší školy. K dnešnímu dni navštěvuje první ročník 21 studentů, ve studiu druhého ročníku
pokračuje 16 studentek, třetí ročník úspěšně ukončilo absolutoriem 31 studentů, z toho
15 s vyznamenáním, včetně 9 se samými jedničkami. Studenti kombinované formy studia
zvládli druhý ročník v počtu 21 studentů. Pro příští školní rok bychom rádi přijali do prvního
ročníku denní formy studia 30 studentů a stejný počet do kombinované formy studia.
Obor nutriční asistent v letošním školním roce studovali žáci ve čtyřech ročnících denní
formy studia, v prvním ročníku 23 žáků, ve druhém 27 žáků, ve třetím 18 žáků. Čtvrtý ročník
úspěšně ukončilo maturitní zkouškou 16 žáků, z toho 3 s vyznamenáním. Pro příští školní rok
je do prvního ročníku přijato 28 žáků.
K naplnění oborů jistě přispěly i Dny otevřených dveří s aktivní účastí odborných vyučujících.
Celkem proběhly čtyři, dva pro každý nutriční obor.
Personálně jsou oba obory plnohodnotně zajištěny. Na výuce odborných předmětů se podílí
především tým šesti interních vyučujících odborných předmětů. Čtyři s ukončeným
vysokoškolským vzděláním, jedna kolegyně letos úspěšně absolvovala první ročník vysoké
školy a jedna kolegyně zahájí vysokoškolské studium v září 2012. Kromě pedagogického
vzdělání má pět interních vyučujících registraci nutriční terapeutky, jejíž podmínkou
je sebevzdělávání v oboru. Příkladem je absolvování odborných kurzů, pořádaných NCO NZO
Brno z evropských fondů. Jeden s tématikou výživy klientů v těžkých stavech a druhý
se zaměřením na výživu seniorů. Dále pak absolvování seminářů SYNERGIE, pořádaných
NIDV. Odborné vyučující se rovněž pravidelně zúčastňují odborných konferencí, a to nejen
pasivně, ale také coby přednášející. Celý tým odborných učitelek neustále usiluje o zvyšování
kvalifikace a rozšiřování odborných znalostí, jinými slovy udržuje krok s novými poznatky
v oblasti výživy a dietetiky. Každá jednotlivě, dle časových možností, působí v roli výživového
odborníka a konzultanta.
STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ,
Ostrava, příspěvková organizace
Jeremenkova 2, 703 00 Ostrava
Nedílnou součástí týmu jsou externí vyučující z řad registrovaných nutričních terapeutek
ostravských zdravotnických a sociálních zařízení, ale také lékaři a lékařky. Za tuto spolupráci
jim právem patří náš dík. Poděkování patří také interním či externím vyučujícím s dalšími
aprobacemi.
Také v letošním školním roce se podařilo zajistit externí pracovitě pro odbornou praxi všech
našich studentů a žáků. Obdobně jako v předešlých letech byli umístěni na pracovištích
ve zdravotnických, sociálních a školských zařízeních nejen v Ostravě, ale také v okresech
Opava, Frýdek – Místek, Český Těšín, Karviná a některých vzdálenějších. Odborná praxe
proběhla v souladu s požadavky vzdělávacích programů, všem organizacím patří poděkování
za vstřícnost a ochotu věnovat našim studentům a žákům čas, a předat jim znalosti
a zkušenosti, které v simultánním prostředí školy nemohou získat. Sami studenti i žáci
hodnotili odbornou praxi kladně.
Oborová komise se v průběhu školního roku pravidelně scházela, někdy za účasti externích
vyučujících. Zimní i letní studijní období vyšší školy proběhlo hladce, stejně tak první i druhé
pololetí na střední škole. Po celý školní rok v atmosféře vzájemné spolupráce s cílem
zdokonalovat a modernizovat obsahovou náplň obou studijních programů.
Rovněž neustále usilujeme o zlepšování materiálního vybavení. V současné době máme
přislíbeny nové výukové pomůcky z prostředků fondů Evropské unie, v jednání je zisk nového
softwaru pro výuku budoucích odborníků v oblasti výživy a nutriční péče. Rovněž byly
pořízeny nové pomůcky pro výuku a odborná literatura.
Studenti a žáci nutričních oborů se aktivně podíleli na realizaci akcí s odbornou tématikou.
Již tradiční Den zdraví obohatili o poradnu zdravé výživy, edukační pohádku pro děti
a v neposlední řadě také o ochutnávku „zdravých“ pomazánek. Dalšími akcemi byly dvě
besedy se seniory v Domově pro seniory ve Frýdku – Místku. Tyto byly zaměřeny
na netradiční potraviny, součástí akce byly rovněž ochutnávky. Díky těmto edukačním
besedám byly netradiční potraviny následně zařazeny do jídelního lístku seniorů. Studenti
i žáci všech ročníků se v rámci možností účastnili celé řady odborných akcí, především
výstavy Human body, odborné konference se zaměřením na Hungtingtonovu chorobu,
exkurze na dialyzačním oddělení, exkurze v Hospici svatého Lukáše v Ostravě,
ve vegetariánské restauraci, ale také v zázemí fast- foodu. Někteří navštívili také Gastro
festival v Ostravě, potravinářsky zaměřenou Salimu na brněnském výstavišti a tiskovou
konferenci pro děti s názvem Kouzelná kuchyně. Studenti a žáci se rovněž aktivně zapojovali
do charitativních a vzdělávacích akcí pořádaných školou pro studenty a žáky celé školy.
Na počátku školního roku proběhla finální úprava školního vzdělávacího programu Nutriční
asistent a zahájena výuka prvního ročníku podle tohoto dokumentu. Do konce srpna bude
STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ,
Ostrava, příspěvková organizace
Jeremenkova 2, 703 00 Ostrava
dokončena příprava podkladů k reakreditaci studijního programu Diplomovaný nutriční
terapeut – denní forma studia.
Velkou devizou je propojení obou oborů, a to nejen z pohledu personálního a materiálního
vybavení, ale především z pohledu žáků a studentů, coby spolužáků a budoucích kolegů.
Celkově se tato kontinuální návaznost jeví jako efektivní, protože jako jeden tým máme
přehled o konkrétních investicích v jednotlivých třídách a tudíž plynule prohlubujeme
odborné znalosti všech studujících. Za tímto účelem vypracovaly odborné učitelky nové
učební texty pro výuku. Do obsahu odborného vzdělávání jsou neustále zapracovávány nové
poznatky v oblasti klinické výživy.
Dvě vyučující vycestovaly v roli předsedkyně maturitní komise a předsedkyně zkušební
komise absolutoria do jiných škol – na Střední zdravotnickou školu a vyšší odbornou školu
zdravotnickou v Olomouci, a Vyšší školu sociální v Ostravě.
V letošním školním roce byl po několikaleté odmlce opět realizován Kroužek vaření pro žáky
střední školy. Návštěvníci kurzu z řad žáků ostatních oborů se tak mohli zdokonalit ve svém
kulinářském umění. Za finanční podporu této aktivity děkuji Sdružení rodičů a přátel školy.
Několik lekcí Kroužku vaření bylo pořádáno také pro pedagogické pracovníky naší školy.
Závěrem lze konstatovat, že letošní školní rok byl pro nutriční obory úspěšný. Všem
kolegyním tímto děkuji za týmovou práci, nadstandardní pracovní nasazení a v neposlední
řadě také za kladný vztah k profesi.
STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ,
Ostrava, příspěvková organizace
Jeremenkova 2, 703 00 Ostrava
P ŘÍ L O H A Č . 9 - H O DN O T Í CÍ
ZP R ÁV A O BO R U
Z D RAV O T N I CK É
Titul, jméno, příjmení:
Mgr. Jana Foltýnová
Odpovědnost v řízení:
zástupkyně pro všeobecně vzdělávací předměty
Titul, jméno, příjmení:
Mgr. Eva Schichelová
Odpovědnost v řízení:
garant pro odborné vzdělání
Hodnotící období:
školní rok 2011/2012
L Y C EU M
Tento obor má na škole již sedmiletou tradici, a v současnosti ho navštěvuje celkem 149 žáků
z toho 18 chlapců.
Výuka běží podle platných osnov a konkretizovaného učebního plánu schváleného
s účinností od 1. září 2005. Od 1. září 2011 je výuka realizována dle školního vzdělávacího
programu Zdravotnické lyceum zpracovaného na základě Rámcového vzdělávacího
programu.
Výuka žáků oboru Zdravotnické lyceum si klade za cíl:
1)
2)
V rámci všeobecně vzdělávacích předmětů vybavit žáky takovými znalostmi
a dovednostmi, které jim umožní studium na vysokých školách, lékařských fakultách
a fakultách pro nelékařská povolání, popř. na vyšších odborných školách
zdravotnických. Studium je proto zaměřeno na znalosti a dovednosti
v přírodovědných předmětech, které jsou na úrovni gymnaziálního vzdělávání. Žáci
se v rámci těchto předmětů zúčastňují různých soutěží, olympiád a dalších aktivit
pořádaných školou (viz. zprávy předmětových komisí). Na vysoké úrovni je i jazykové
vzdělávání, o čemž svědčí dobré výsledky u státní maturitní zkoušky. Žáci se povinně
vyučují dvěma jazykům a mohou si zvolit kromě angličtiny a němčiny i španělštinu,
francouzštinu a ruský jazyk.
V rámci odborných předmětů seznámit žáky se zdravotně sociálními obory a tím
získat vhled do zdravotně sociální problematiky. Výuka prvního a druhého ročniku je
zaměřena nejdříve na zdravý životní styl a prevenci zdraví, a je realizována
v předmětech Výchova ke zdraví a Somatologie. Odborné předměty, jako je např.
Klinická propedeutika, Patofyziologie, Ošetřovatelská propedeutika, Základy
zdravotně sociální péče, mají především poskytnout žákům náhled a motivovat je pro
práci v těchto zdravotně sociálních oborech a jsou zařazeny do třetího a čtvrtého
ročníku.
STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ,
Ostrava, příspěvková organizace
Jeremenkova 2, 703 00 Ostrava
Výuka odborných předmětů je dále doplněna řadou exkurzí
Ústav sociální péče v Ostravě - Muglinově ( LY3 )
Domov pro seniory Rybářská ( LY3 )
LDN Radvanice ( LY3 )
Rehabilitační stacionář Ostrava - Poruba ( LY4A,B )
Centrum pracovní výchovy Ostrava - Vítkovice ( LY3 )
Radiologická klinika FNO ( LY3 )
Funkční vyšetřovací laboratoř FNO ( LY3A,B )
Krevní centrum Ostrava - Poruba ( LY4A,B )
Rehabilitační oddělení VNO ( LY4A,B )
Hospic sv. Lukáše ( LY3A,B )
Psychiatrická léčebna Opava ( LY4A,B )
Studenti oboru zdravotnického lycea se dále každoročně účastní Gerontologických dnů
v Ostravě - studentské sekce. Aktivně se zapojují do sbírkové činnosti a již tradičně pomáhají
při mistrovství republiky ve stolním tenisu vozíčkářů.
STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ,
Ostrava, příspěvková organizace
Jeremenkova 2, 703 00 Ostrava
P ŘÍ L O H A Č . 10 - H O D N O T Í CÍ
ZP R ÁV A O BO R U
D I P LO MO V AN Ý
Titul, jméno, příjmení:
Bc. Eva Zwartková
Odpovědnost v řízení:
vedoucí oborů NA a DNT
Stupeň řízení:
I. stupeň
Hodnotící období:
školní rok 2011/2012
CÍLE
ST UDI JN Í HO V ZD Ě L Á V A CÍ HO P R O G RA M U
D I P LO MO V A N Ý
F AR M A C E UT I CK Ý ASI ST EN T
FA R MA C E UT I C K Ý ASI ST EN T
Studenti jsou připravováni k vykonávání profese diplomovaný farmaceutický asistent
v souladu s platnými právními předpisy, je kladen důraz na jejich praktické dovednosti,
jazykovou přípravu a schopnost uplatňovat etické aspekty v péči o klienta na všech
farmaceutických pracovištích, zejména ve všech typech lékáren, výdejnách zdravotnických
prostředků, pracovištích zabývajících se výrobou a distribucí léčiv.
Ve školním roce 2011/2012 studovalo v tomto vzdělávacím programu 61 studentů ve třech
studijních skupinách denní formy.
P O D MÍ N K Y
J E V ZD Ě L ÁV ÁN Í
Prioritou byla kvalitní výuka, vytváření podmínek pro výuku v prostorách školy a zajištění
odborných pracovišť. Laboratoře pro praktická cvičení odpovídají svým vybavením
požadavkům výuky. Suroviny nezbytné pro výuku v předmětech příprava léčiv,
farmakognózie a analýza léčiv byly průběžně doplňovány. Do laboratoří byly zakoupeny
mikroskopy. V následujícím školním roce je nezbytné zajistit trvalé botanické preparáty,
strojky na plnění želatinových tobolek, formy pro vylévání čípků a pH metr.
Odborná praxe studentů oboru DFA byla realizována v 78 lékárnách a 2 výdejnách
zdravotnických prostředků.
Teoretickou výuku a výuku praktických cvičení zajišťovalo 7 interních vyučujících
a 8 externích vyučujících.
V únoru 2012 byly zorganizovány Farmaceutické dny, na kterých prezentovaly své výrobky
farmaceutické firmy. Přednášky vhodně rozšířily znalostí studentů oboru DFA, akce
se zúčastnili studenti i ostatních studijních oborů.
STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ,
Ostrava, příspěvková organizace
Jeremenkova 2, 703 00 Ostrava
V tomto školním roce pokračoval pronájem prostor na ul. Klicperova Waldorfské škole.
Vzhledem k zcela odlišné organizaci výuky na obou školách, dochází často k narušování
vyučovacího procesu ze stran žáků Waldorfské školy. Vyřešení situace vidíme ve zrušení
pronájmu, neboť výuka v odborných laboratořích studentů oboru DFA vyžaduje klid,
soustředěnost studentů na praktické úkony, při kterých používají zejména chemické látky.
H O DN O C EN Í
S T U D EN T Ů
Hodnocení studijních výsledků bylo prováděno dle klasifikačního řádu VOŠZ. Konečné
výsledky budou vyhodnoceny 31. srpna 2012.
Hodnocení absolutoria:
Studijní skupina
Počet studentů
k absolutoriu
Prospělo
Prospělo
s vyznamenáním
Neprospělo
DFA 3 denní forma
21
13
1
7
Uplatnění absolventů je velmi dobré, 18 absolventů bude pracovat na pozici
farmaceutického asistenta zejména v lékárnách Moravskoslezského, Zlínského,
Olomouckého, Jihomoravského regionu , 3 absolventky jsou přijaté na vysokou školu.
K O N T RO LN Í
ČI N N O ST
Kontrolní činnost byla zaměřena na ochranu majetku studentů v šatnách školy
na ul. Klicperova a ochranu zdraví studentů při činnostech praktického vyučování
v odborných laboratořích. Zjištěné nedostatky byly ihned odstraněny.
H O DN O C EN Í P R EV E N C E
R I ZI K A ŠK O L N Í C H Ú R A Z Ů
Bezpečnost a ochrana zdraví studentů oboru DFA - byly zajišťovány bezpečné podmínky, bylo
vyžadováno dodržování vnitřních předpisů a standardů při výuce, byly používány pouze
technické prostředky a zařízení, u kterých proběhla revize a výsledky byly v souladu dle
Českých státních norem, zvláště v odborných předmětech Analýza léčiv a Příprava léčiv. Pro
jednotlivé laboratoře jsou zpracovány provozní řády. Ve školním roce 2011/2012 nedošlo u
studentů k poranění, související s činnostmi ve výuce.
Zvýšené riziko představuje technický stav budovy, zejména opadající omítka, netěsnící okna,
kde hrozí jejich vypadnutí. O tomto stavu byla opakovaně informována ekonomka školy a
provozní technik.
STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ,
Ostrava, příspěvková organizace
Jeremenkova 2, 703 00 Ostrava
Ř Í Z EN Í
O BO R U
V tomto školním roce byl akreditován studijní obor Diplomovaný farmaceutický asistent –
kombinovaná forma. Od září plánujeme otevření jedné studijní skupiny v počtu 30 studentů.
Zájem o tuto formu studia je značný. Kombinovaná forma studia bude v příštím školním roce
vyžadovat úzkou spolupráci s vedoucími pracovníky lékáren, laboratoří pro kontrolu léčiv,
výdejen zdravotnických prostředků a pracovišť, zabývajících se výrobou a distribucí léčiv.
STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ,
Ostrava, příspěvková organizace
Jeremenkova 2, 703 00 Ostrava
P ŘÍ L O H A Č . 11 - H O D N O T Í CÍ
Titul, jméno, příjmení:
ZP R ÁV A P Ř ED M Ě T O V É K O MI S E H U MA N I T N Í C H P Ř E D M ĚT Ů
PhDr. Helena Kryzová
předseda předmětové komise
Hodnotící období:
školní rok 2010/2011
Členové komise:
PhDr. Helena Kryzová, PhDr.
Helena Káňová,
Mgr. Jana Kubánková,
Mgr. Pavlína Gavlíková,
Mgr. Hana Cinařová,
PhDr. Petra Havlásková,
Mgr. Radana Staňková.
P RÁ C E
V Y U Č UJÍ CÍ C H S E ST UD EN T Y
A ) EX K U R ZE A DI V A D E L N Í P Ř ED ST AV EN Í
návštěva Moravskoslezské vědecké knihovny
organizováno v rámci výuky ČJL podle ŠVP u všech oborů prvního ročníku (AZ1, LA1,
LY1A, LY1B, NA1, ZA1A, ZA1B) během posledního červnového týdne v závěru školního
roku 2011/2012 – zodpovídali vyučující ČJL (Mgr. Cinařová, Mgr. Gavlíková, PhDr.
Kryzová, Mgr. Kubánková) v jednotlivých třídách. Během exkurze doprovázené
odborným výkladem pracovnice Moravskoslezské vědecké knihovny se žáci seznámili
se systémem knihovny a s jejími službami, systémem výpůjček, krásnou i odbornou
literaturou, novinami, časopisy a jinými periodiky, se systémem vyhledávaní
informací na internetu a cíleně je tak připravujeme na vypracování samostatných
odborných prací a projektů do výuky (včetně seminárních prací). Uvedená exkurze,
kdy se žáci seznamují se způsoby získávání a zpracování informací, posiluje u žáků
vytváření kompetence k učení, kompetence k řešení problémů, kompetence využívat
prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi.
Poznatky získané během exkurze v Moravskoslezské vědecké knihovně pak žáci
prakticky využijí v profilové části státní maturitní zkoušky.
exkurze do Památníku Petra Bezruče v Opavě – realizováno pro třetí ročníky (LA3,
LY3, NA3, ZA3A, ZA3B) v prosinci 2011 za účasti vyučujících českého jazyka
a literatury (PhDr. Kryzová LY3, Mgr. Kubánková, Mgr. Havlásková, Mgr. Gavlíková).
Exkurze se přímo vztahuje k učivu 3. ročníku a k výuce o literárních osobnostech
našeho kraje. Cíleně v souvislosti s touto exkurzí jsme zařadili do školního seznamu
děl k ústní části maturitní zkoušky z ČJL tvorbu Petra Bezruče. Při vlastní ústní části
maturitní zkoušky používáme námi připravený pracovní list, jež se vztahuje přímo
k osobnosti a především dílu Petra Bezruče. Žáci tak mohou při ústní části maturitní
STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ,
Ostrava, příspěvková organizace
Jeremenkova 2, 703 00 Ostrava
zkoušky zužitkovat znalosti a poznatky získané nejen z četby, ale i během uvedené
exkurze.
exkurze do Památníku J. A. Komenského ve Fulneku – realizováno pro všechny první
ročníky ( AZ1, LA1, LY1A, LY1B, NA1, ZA1A, ZA1B) během posledního červnového
týdne školního roku 2011/2012 v souvislosti s výukou ČJL. Zodpovídali a organizačně
zajistili vyučující ČJL – Mgr. Cinařová, Mgr. Gavlíková, PhDr. Kryzová, Mgr. Kubánková.
Exkurze se vztahovala k literárně-historickému učivu 1. ročníku a návštěva Památníku
přiblíží našim žákům tuto velkou osobnost naší i světové literatury a pedagogiky.
exkurze do Domu umění – animační pořad o malířích 1. pol. 20. stol. Pro třídu LA3
zorganizovala 26.6.2012 Mgr. Kubánková.
pravidelné návštěvy divadelních představení mimo výuku – PhDr. Kryzová
zorganizovala a zajistila pro žáky naší školy studentské předplatné v Divadle Petra
Bezruče, kde pro žáky střední zdravotnické školy vymezili celou jednu skupinu v rámci
předplatného, což znamená, že divadlo pravidelně navštěvovalo 90 žáků naší školy.
Zájem o studentské předplatné projevila především lycea, zvláště LY3, LY1A a LY1B,
ale i žáci jiných oborů. Společně s PhDr. Kryzovou zajistily pedagogický dozor při
jednotlivých představeních v Divadle Petra Bezruče (pět divadelních představení
za školní rok) Mgr. Cinařová a Mgr. Kubánková. Tím, že vedeme žáky k tomu, aby
pravidelně navštěvovali divadelní představení, upevňujeme u nich vztah k divadlu
jako specifickému literárnímu a uměleckému druhu, k literatuře obecně, ke kultuře,
ke kultuře tohoto regionu a posilujeme u nich estetické vnímání. Dojmy a informace
získané na základě zhlédnutých představení mohou žáci uplatnit u maturitní zkoušky
a celkově se obohacuje jejich kulturní a společenský rozhled. Cíleně tak přispíváme
k estetickému vzdělávání a naopak estetické vzdělávání prohlubuje znalosti jazykové,
literární a kultivuje jazykový projev žáků.
návštěva divadelního představení (Kauza Médea - Euripidés, Kolečko, Špinar) v rámci
4. ročníku divadelního festivalu Dream Factory Ostrava (mimo výuku) zajistila pro 60
žáků naší školy dne 4.6.2012 ve spolupráci s produkcí uvedeného festivalu PhDr.
Kryzová. Žáci naší školy tak jsou seznamováni s velkými kulturními počiny tohoto
regionu, PhDr. Kryzová záměrně vybrala z nabídky hru, kterou mají žáci zařazenu
do seznamu děl k ústní části maturitní zkoušky z ČJL, takže poznatky získané
při zhlédnutí uvedeného dramatu mohou uplatnit při ústní zkoušce. Navíc je u žáků
takto posilována estetická složka výuky, jejich emoční vnímání a upevňování etických
postojů. K posílení zpětné vazby byl pak následně s žáky, kteří se představení
zúčastnili, proveden rozbor představení pražského souboru Studia Rubín Praha
(provedla v rámci řízeného dialogu při besedě se žáky PhDr. Kryzová), přičemž bylo
pro žáky velmi zajímavé převedení staré látky do současnosti, což je potvrzením
aktuálnosti etických konfliktů v literární historii. V rámci návštěvy divadelního
festivalu byli žáci seznámeni s existencí a fungováním nového kulturního centra
pro oblast Ostravy Cooltouru. Pedagogický dozor zajišťovaly PhDr. Kryzová,
Mgr. Kubánková a Mgr. Cinařová.
organizace mimoškolních divadelních představení pro třídy LA3 a ZA2A (3.10. Evžen
Oněgin, 13.1. Evžen Oněgin, 20.1. Romeo a Julie, 9.2. Hamlet, 5.4. Lakomec – celkem
5 představení) - organizovala Mgr. Kubánková.
STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ,
Ostrava, příspěvková organizace
Jeremenkova 2, 703 00 Ostrava
B ) O LY M P I Á D A V Č ESK É M J A ZY C E
– 38.
ROČNÍK
Školní kolo OČJ proběhlo dne 25.1.2012 za účasti 20 žáků všech ročníků všech oborů naší
školy. Organizaci, realizaci a opravy školního kola odpovědně zajistila PhDr. Káňová. Během
školního kola pracovali žáci samostatně za dozoru vyučujících, a to 60 minut na úkolech
v mluvnické části a 60 minut na slohovém úkolu. Opravu mluvnické části provedla
PhDr. Káňová dle pokynů v ,,Řešení“, slohové úkoly opravily a hodnotily Mgr. Cinařová
a Mgr. Havlásková nezávisle na sobě. Výsledky byly zpracovány do konce ledna 2012
a výsledková listina byla odeslána v požadovaném termínu organizátorovi okresního kola OČJ
- Domu dětí a mládeže, Ostrčilova 19, Ostrava. Do dalšího kola naše žákyně nepostoupily.
Při olympiádě v českém jazyce žáci mohou uplatnit své znalosti a dovednosti gramatické
a stylistické, navíc mají zpětnou vazbu a srovnání svých dovedností s ostatními žáky, event.
s žáky jiných škol.
C ) R ECI T A ČN Í SO UT Ě ŽE
Třídní kola proběhla pod vedením jednotlivých vyučujících ČJL. Školní kolo se konalo
8.12.2011, zúčastnilo se ho 26 žáků z různých ročníků, organizátorkou byla Mgr. Kubánková,
v porotě spolu s ní pracovaly Mgr. Gavlíková a Mgr. Cinařová. 1. místo obsadila žákyně Aneta
Podrygalová (AZ4), 2.místo získala Květa Pustějovská (NA2), 3.místo obsadily žákyně dvě Daniela Smékalová (LA3) a Michaela Čmielová (AZ1). Zvláštní ocenění za přednes vlastní
tvorby získali: Michaela Vilemová (ZA1B) a Dominik Toman (ZA2B). Vítězky byly vyzvány
k reprezentaci školy v dalších mimoškolních recitačních soutěžích a byly jim zakoupeny
hodnotné ceny z prostředků SRPŠ. Organizačně zabezpečila i následující recitační soutěže
Mgr. Kubánková. Šlo o Recitační přehlídku středních zdravotnických škol našeho regionu
v Opavě (18.4.2012), které se zúčastnily studentky Květoslava Pustějovská (NA2) a Aneta
Podrygalová (AZ4). Nikdo ze zúčastněných nezískal ocenění. Další recitační soutěží, které
se naše škola zúčastnila, byl Šavrdův pohár (20.4.2012), což je soutěž ostravských středních
škol. Zúčastnily se studentky Květoslava Pustějovská (NA2), Daniela Smékalová (LA3) a Aneta
Podrygalová (AZ4). Přestože se naše žákyně letos v recitačních soutěžích neumístily,
považujeme recitační soutěže za přínosné, neboť se žáci učí správně interpretovat text,
během reprodukce textu je posilována emoční a estetická funkce textu a žáci se učí
komunikační strategii. Recitace textu a jeho interpretace posiluje schopnost porozumění
textu, vede žáky ke čtenářské gramotnosti a výrazně souvisí s estetickou funkcí literární
výchovy.
STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ,
Ostrava, příspěvková organizace
Jeremenkova 2, 703 00 Ostrava
D ) P RO J E K T
MF D N ES ,,S T UD E N T I
Č T O U A P Í ŠÍ N O V I N Y “
PhDr. Kryzová přihlásila naši školu do projektu Mladé fronty Dnes ,,Studenti čtou a píší
noviny“. Součástí projektu byla tvorba novinových příspěvků na požadovaná témata našimi
žáky. Redakce novin pak pravidelně poskytovala našim žákům denní tisk (Mladá fronta
Dnes). Žáci se učili v rámci mediální výchovy pracovat s novinami (práce s informacemi,
prováděli analýzu jednotlivých útvarů publicistického stylu atd.). PhDr. Kryzová zasílala
redakci pravidelně výkaz činnosti žáků s novinami v jednotlivých třídách. Příspěvky
do redakce MF Dnes zajišťovala PhDr. Kryzová na základě práce s žáky v hodinách ČJL
i na základě jejich samostatné mimoškolní činnosti. Žákyně Markéta Zajacová ze třídy LY3
se svým příspěvkem na 3.téma jarního kola projektu „Stará Evropa“ dokonce zúčastnila
soutěže organizované v rámci uvedeného projektu o zájezd do Bruselu. S novinami
v hodinách ČJL však podle potřeby pracovali i ostatní vyučující ČJL. Přínosem projektu bylo,
že se žáci učili pracovat s jednotlivými stylistickými útvary publicistického stylu a posilovali
tak znalosti získané ve výuce stylistiky, učili se vyjadřovat, posilovali své komunikační
dovednosti a schopnosti a byli vedeni k tvořivé práci. Navíc se učili pracovat s informacemi
v textu, správně je interpretovat a upevňovali tak svou čtenářskou gramotnost, což by pak
následně mohli využít v písemné i ústní části státní maturitní zkoušky, kde se skutečně útvary
publicistického stylu objevují.
E ) P ĚV E CK É SO U T Ě Ž E
Školní kolo se pro nízký počet zájemců neuskutečnilo, Mgr. Kubánková připravila přihlášené
žáky na účast v městském kole Porubského skřivánka (13.2.2012). Pěvecké soutěže
středních škol Porubského skřivánka se zúčastnili Zdeněk Růžička (ZA4A), Vendula Čiefová
(LY3) a Kristýna Křenková (ZA1A). Nikdo ze zúčastněných se neumístil na prvních místech.
Akci organizačně zajistila Mgr. Kubánková. Při pěvecké soutěži klademe důraz
na podporování talentovaných žáků. Spojení slova a hudby pak signalizuje provázanost
jazykové, literární a estetické výchovy a kultivuje osobnosti žáků.
F ) LI T E RÁ R N Í SO UT Ě Ž
V průběhu měsíce března proběhla již tradiční literární soutěž pro žáky naší školy. Studenti
psali práce na libovolná témata v kategorii povídka, fejeton a báseň. Tentokrát odborná
porota složená z vyučujících českého jazyka a literatury (Mgr. Gavlíková a Mgr. Havlásková,
organizátorky soutěže) posuzovala celkem 33 příspěvků. Nejvíce textů porota obdržela
v kategorii báseň. Výsledky v kategorii báseň - 1.místo - J. Rosnerová (LY3), 2.místo K. Sochová (LY3), 3.místo - M. Zajacová (LY3). Kategorie fejeton - 1. M. Ohřál (LA3), 2.
S. Pečínková (LA3), 3. A. Bysková (LA3). Kategorie povídka - 1. T. Konečný (LY4B). Výherci
STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ,
Ostrava, příspěvková organizace
Jeremenkova 2, 703 00 Ostrava
obdrželi poukázky na nákup knih v obchodním domě Librex. V rámci uvedené soutěže
podporujeme vlastní tvořivost žáků založenou na práci s textem, přičemž kromě estetické
složky velmi pozitivně hodnotíme i sdělnost žákovských textů.
G ) DR A MA T I CK Ý K R O U Ž EK
V březnu 2012 vznikl na naší škole dramatický kroužek. Iniciativa vzešla ze třídy LY3, zapojilo
se 15 žáků naší školy. Vůdčí osobností a organizátorkou je Jitka Šupíková (LY3), kroužek vede
PhDr. Kryzová. Žáci nacvičili představení Tomáše Pěkného Havran z kamene, přičemž režii
a choreografii si vytvářejí sami. S uvedenou hrou by se žáci dramatického kroužku chtěli
v příštím školním roce představit na školní akademii. Stejně jako u předcházející soutěže
vysoce hodnotíme vlastní tvořivost žáků, jejich iniciativnost, nadšení a zápal, s nímž
přistupují ke zpracování dramatického textu.
V ZD Ě L ÁV Á N Í ,
S EB EV Z D Ě LÁV ÁN Í , ŠK O L EN Í , S E M I N ÁŘ E
PhDr. Kryzová, Mgr. Kubánková a Mgr. Cinařová absolvovaly Letní divadelní školu
pro pedagogy (30. 8. 2011). Semináře s rozbory divadelních her a metodikou výuky
dramatu byly zajímavé a přínosné pro výuku ČJL.
PhDr. Kryzová se zúčastnila 9. 11. 2011 v Praze jednání Ústřední celorepublikové
komise ČJL středních zdravotnických škol České republiky. Jednání se týkalo
informací o projektu HOPP, nového systému v hodnocení PP (písemných prací)
v maturitním roce 2012, inovace metodiky hodnocení PP, přípravy na DT (didaktický
test) k maturitní zkoušce z ČJL. Získané poznatky předala vedení školy a proškoleni
byli i ostatní členové PK, týkalo se především změn v hodnocení písemné části
maturitní zkoušky.
Mgr. Havlásková se zúčastnila semináře Poruchy výživy dne 30.11.2011.
V březnu (28.3.2012) PhDr. Kryzová absolvovala v Praze znovu jednání Ústřední
celorepublikové komise ČJL středních zdravotnických škol České republiky na téma
Změny v Nové maturitě. Změny se týkaly především hodnocení PP - písemné části
státní maturitní zkoušky z ČJL tak, jak je od ledna 2012 realizoval CERMAT. Jednání
navštívili tentokrát zástupci SCIA, PhDr. Jana Codlová, jež prezentovala programy
SCIO a nabídky učitelům českého jazyka, včetně programu čtenářské gramotnosti.
PhDr. Dagmar Šumberová informovala své kolegy o vzdělávacích seminářích
společnosti Meta, jež se zabývá integrací cizinců do české společnosti. Získané
poznatky pak PhDr. Kryzová rozpracovala a předala ostatním vyučujícím ČJL.
PhDr. Kryzová, Mgr. Cinařová se zúčastnily besedy s psychologem PhDr. Svobodou
(3.2.2012) k psychologickým aspektům ve výuce.
STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ,
Ostrava, příspěvková organizace
Jeremenkova 2, 703 00 Ostrava
Mgr. Havlásková a Mgr. Gavlíková absolvovaly 18.4.2012 Seminář k hodnocení ústní
maturitní zkoušky z ČJL.
Absolvované semináře a přednášky výrazně posílily naše odborné a profesní znalosti
a získané poznatky jsme tak mohli uplatnit ve výuce českého jazyka a literatury a nově
i u státní maturitní zkoušky.
M ET O DI CK Á
ČI N N O S T , T E ST Y , K O N T RO LN Í S LO HO V É P R Á C E
Vyučující ČJL realizovali ve svých hodinách během roku náslechy studentů PF
Ostravské univerzity - týkalo se následujících vyučujících - Mgr. Kubánková, Mgr.
Havlásková, PhDr. Kryzová, Mgr. Cinařová. Vyučující následně provedli se studenty
vysoké školy také rozbor každé náslechové hodiny.
V září a říjnu 2011 jsme realizovali u prvních ročníků vstupní srovnávací test
z českého jazyka a literatury. Metodiku práce s testem, způsob hodnocení zpracovala
PhDr. Kryzová, realizovali všichni vyučující českého jazyka a literatury v prvních
ročnících. Test z ČJL zjišťoval znalosti žáků z mluvnice, literatury a stylistiky, přičemž
hodnoceny byly nejenom znalosti, ale i porozumění textu a schopnost aplikace
poznatků při práci s textem. Z výsledné analýzy výsledků žáků pak vyplynulo, že žáci
přicházejí ze základních škol vybaveni poměrně nedostatečně, v uvedeném testu
dosahovali spíše průměrných až podprůměrných výsledků a ze srovnání jednotlivých
tříd tentokrát vyplynulo, že ani žáci lyceí nevykazují mezi ostatními obory lepších
výsledků. Uvedená skutečnost koresponduje s výsledky hodnocení Kvality 2011 (viz.
dále).
Hodnocení KVALITY 2011
o PhDr. Kryzová provedla a předložila vedení školy podrobnou analýzu KVALITY
2011 v jazyce českém. Pro zjištění úrovně znalostí z ČJL nastupujících
1. ročníků byl použit test, který mapoval u žáků následující znalosti
a dovednosti – ovládání lexikálního, morfologického a syntaktického
pravopisu, třídění slov (práce s lexikem) a porozumění obsahu textu. Celkové
vyhodnocení školy v ČJL – úspěšnost školy v ČJL byla 69%, percentil školy P(c)
vzhledem k ostatním školám je 58, což znamená, že jen 58% žáků je horších
než námi přijatí žáci 1. ročníků (pohybujeme se tedy lehce nad průměrem),
přesto ve srovnání s ostatními testovanými předměty ČJL předmět dopadl
nejlépe. Nicméně percentil naší školy vzhledem k ostatním školám lyceálních
oborů je jen 33, u lyceí se tedy pohybujeme v úspěšnosti hodně pod
průměrem, ale percentil školy P(o7) vzhledem k ostatním školám s obory
zdravotnického zaměření je 100, což znamená, že u tříd AZ1, LA1, NA1,
STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ,
Ostrava, příspěvková organizace
Jeremenkova 2, 703 00 Ostrava
ZA1A,B vykazují naši žáci velmi dobré znalosti z ČJL. Souhrnné vyhodnocení
tříd v ČJL jen potvrdilo skutečnost, že nejlépe znalostně vybavení jsou žáci
třídy AZ1 (což se potvrdilo i na pololetní klasifikační poradě). Pořadí tříd je
překvapivé, protože žáci lycea nevykazují lepší výsledky než žáci ostatních
oborů, nicméně potvrzuje percentil 33 vzhledem k ostatním školám
s lyceálními obory, takže naši žáci skutečně přišli podprůměrně znalostně
vybaveni vzhledem ke standardům lycea. Analýza byla v únoru probrána
s jednotlivými vyučujícími, byli seznámeni s výsledky tříd, v nichž vyučují ČJL.
Dále bylo na předmětové komisi provedeno srovnání výsledků vstupního
srovnávacího testu z ČJL s výsledky KVALITY 2011. Všichni vyučující ČJL
respektovali doporučení KVALITY 2011 k jednotlivým testovaným oblastem.
V měsíci listopadu a prosinci byly napsány 1. kontrolní slohové práce, v druhém
pololetí pak v dubnu a květnu 2. kontrolní slohové práce. Vzhledem ke změně
termínu praxe třetích ročníků (květen) zvažujeme posunutí termínu psaní
2. pololetních prací na červen. Používáme změněnou metodiku psaní slohových prací
(včetně formy) tak, aby odpovídala metodice psaní písemných prací u státní
maturitní zkoušky. Používáme rastry pro psaní slohových prací tak, aby co nejvíce
odpovídaly formě zadání písemných maturitních prací. Metodicky tak vedeme žáky
k tomu, aby dodržovali požadovaný rozsah (200 slov u základní úrovně), požadovaný
časový limit (60 minut u základní úrovně) a členění textu při dodržení slohového
útvaru a obsahu zadání.
PhDr. Kryzová a Mgr. Cinařová připravily pro kombinovanou formu studia test z ČJL
k přijímacím zkouškám. Pro denní formu studia byl použit centrální test CERMATU,
všichni vyučující ČJL se podíleli na opravách podle centrálně zadané metodiky,
přičemž nejednoznačnost zadání jsme připomínkovali.
Realizujeme pro žáky 3. a 4. ročníků literární semináře, kdy žáky vedeme k práci
s textem (používáme cvičné pracovní listy), ke správné interpretaci textů, k využívání
emocionální a emotivní stránky mluveného a psaného projevu, obecně k jazykové
kultuře a čtenářské gramotnosti. Získané jazykové a literární znalosti a komunikační
dovednosti žáci mohou uplatnit zvláště u ústní maturitní zkoušky z ČJL. Literární
semináře jsou založeny především na vlastní četbě žáků a na rozboru textů. Zájem
o literární semináře jako nepovinný předmět je poměrně vysoký vzhledem
ke koncepci státní maturitní zkoušky z ČJL.
Vyučující ČJL pracují při výuce s testy SCIO, které byly pro školu zakoupeny za účelem
připravit naše žáky na práci s testovými položkami pro stávající státní maturitu.
Uvedené testy nedodržují rozložení učiva do jednotlivých ročníků, a proto se dají
využít jako testy opakovací a cvičné, ale práce s nimi v jednotlivých ročnících
STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ,
Ostrava, příspěvková organizace
Jeremenkova 2, 703 00 Ostrava
potřebuje jisté přehodnocení skladby učební látky. Z metodického hlediska je pro nás
v rámci přípravy na písemnou maturitní zkoušku velmi důležitá práce s testy
CERMATU, které byly v uplynulých letech realizovány v projektu Maturita nanečisto
a které CERMAT nově dává školám k dispozici na webových stránkách Nová maturita.
PhDr. Kryzová rozpracovala metodiku, jak naučit žáky pracovat s didaktickými testy.
Nácvik práce s didaktickými testy z ČJL se jeví jako velmi efektivní při přípravě žáků
na didaktický test státní maturity, což nám potvrdila úspěšnost našich žáků
u didaktického testu státní maturitní zkoušky z ČJL (jen 1 maturant z celkového
počtu 7 maturitních tříd nesplnil didaktický test).
V souvislosti se státní maturitní zkouškou z českého jazyka a literatury jsme nuceni
konstatovat, že na trhu stále chybí učebnice a textové cvičebnice, event. testové
soubory, které by postihovaly formu a strukturu reformované státní maturitní
zkoušky.
Vzhledem k tomu, že se požadavky a organizační pokyny ke státní maturitní zkoušce
během školního roku 2011/2012 měnily (týkalo se především hodnocení PP), bylo
nutné s tímto seznámit vyučující ČJL (viz. jednání Ústřední předmětové komise ČJL
SZŠ ČR). PhDr. Kryzová vytvořila školní seznam děl a autorů podle požadavků
CERMATU (září 2011) a předložila ke schválení ředitelce školy. Vzhledem
k dvojúrovnosti státní maturitní zkoušky bylo nutné během září 2011 vytvořit školní
seznam děl a autorů i pro vyšší úroveň. Oba školní seznamy děl a autorů byly ještě
během září 2011 zveřejněny na webových stránkách naší školy tak, aby je měl každý
žák k dispozici. Zároveň jsme doplnili Banku pracovních listů Cermatu. Používáme
pro žáky jednotný rastr pro jejich seznam četby k maturitní zkoušce. Rastry pro obě
úrovně byly zveřejněny na webových stránkách školy. Vyučující ČJL zodpovídali
za kontrolu (dodržení pravidel výběru) žákovských seznamů četby k ústní maturitní
zkoušce.
Během května 2012 proběhly na naší škole ústní maturitní zkoušky. Dohodli jsme
se na přisedání u ústní maturitní zkoušky z CJL, PhDr. Kryzová vytvořila
harmonogram. Zkoušející zodpovědně a v plném rozsahu připravili žáky 4. ročníků
k ústní maturitní zkoušce. Průběh a kvalitu maturitních zkoušek z jazyka českého
jsme zhodnotili na červnové schůzce PK. Celkově naši žáci u státní maturitní zkoušky
z ČJL uspěli (u ústní části neuspělo 5 žáků, didaktický test nesplnil 1 žák, v písemné
práci s tolik diskutovaným hodnocením neuspělo 10 žáků z celkového počtu
7 maturitních tříd).
Při výuce využíváme multimediální učebny pro výuku humanitních předmětů
(učebna V302), jejímž správcem se stala Mgr. Cinařová. Ocenili jsme v letošním roce
vybavení multimediálních učeben také na budově 1. Máje. Technické vybavení
STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ,
Ostrava, příspěvková organizace
Jeremenkova 2, 703 00 Ostrava
multimediálních učeben se osvědčilo při prezentaci literárních textů, uměleckých
směrů a při srovnávání textu s jeho divadelním nebo filmovým zpracováním. Navíc
využíváme výukové programy (např. TS Český jazyk 1-5) k procvičení gramatiky
a stylistiky, lze využít i testové úlohy.
Nadále sbíráme příspěvky do školního časopisu Oko, za výběr a správnost textů
po jazykové stránce odpovídají Mgr. Havlásková a Mgr. Gavlíková (korektury, přepis,
výběr textů). Ve spolupráci s Mgr. Hellerovou byla vydána 4 čísla školního časopisu
za školní rok 2011/2012.
D A L ŠÍ
Všichni vyučující ČJL zajišťují průběžně příspěvky do školního časopisu Oko.
Mgr. Gavlíková připravila a zajistila program ke slavnostnímu vyřazování maturantů
a absolventů VOŠ (červen 2012).
Vyučující Mgr. Kubánková a PhDr. Kryzová se podílely v prosinci (3.12.2011)
na organizaci Dne otevřených dveří, v únoru 2012 (8.2.) Mgr. Havlásková.
Z ÁV ĚR
Hodnotící zpráva za školní rok 2011/2012 je značně obsáhlá a vypovídá o mnohostrannosti
naší práce, zvláště v souvislosti s realizací státní maturitní zkoušky. Hodnotící zprávu
zpracovala předsedkyně PK PhDr. Kryzová. Předmětová komise humanitních předmětů
se sešla 5 x během školního roku 2011/2012 a byly splněny cíle vytyčené na počátku školního
roku. Rozvíjeli jsme u žáků funkční a čtenářskou gramotnost, věnovali jsme zvýšenou
pozornost etické výchově a formování postojů za využití četby, uplatňovali jsme
multikulturní výchovu, výchovu k toleranci v souvislosti s výukou v předmětu občanská
nauka, estetickou výchovu, provázali jsme výuku ČJL se společensko-historickými
souvislostmi v návaznosti na vyučovací předmět dějepis. Důraz jsme kladli
na mezipředmětové vztahy i v latinském jazyce a odborné lékařské terminologii, kde jsme
posilovali propojení s odbornými předměty a somatologií. Snažili jsme se o zvýšení
přitažlivosti učení, posilovali jsme u žáků rozvoj logického myšlení a komunikačních
dovedností. Podchytili jsme vlastní tvořivost žáků a podporovali jejich vlastní iniciativy
(soutěže, dramatický kroužek). Prioritou byla příprava žáků na státní maturitní zkoušku,
přehodnotili jsme metodiku psaní slohových prací v souvislosti s požadavky státní maturitní
zkoušky, pracovali jsme s didaktickými testy a v neposlední řadě jsme žáky vedli ke čtenářské
gramotnosti. S výsledky státní maturitní zkoušky z ČJL na naší škole můžeme být spokojeni.
Za PK humanitních předmětů zpracovala PhDr. Helena Kryzová
STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ,
Ostrava, příspěvková organizace
Jeremenkova 2, 703 00 Ostrava
P ŘÍ L O H A
Č.
P Ř ED M ĚT Ů A
12 - H O DN O T Í CÍ
TEV
Titul, jméno, příjmení:
ZP RÁ V A
P Ř ED M ĚT O V É
K O MI S E
P ŘÍ RO D O V Ě DN Ý C H
Mgr. Eva Pazourková
předseda předmětové komise.
Hodnotící období:
školní rok 2010/2011
Členové komise:
Mgr. Miriam Dvořáčková (sekce tělesné výchovy)
Mgr. Eva Pazourková (sekce matematiky)
Mgr. Miroslava Šebestová (sekce přírodovědných předmětů)
Mgr. Miroslava Hellerová (sekce IKT)
M A TE M A TI K A
vedoucí sekce Mgr. Eva Pazourková
Výuka matematiky proběhla v letošních prvních ročnících podle ŠVP. Studijní výsledky žáků
byly průměrné až podprůměrné a to napříč všemi studijními obory. Projevovalo
se především nedostatečné zvládnutí učiva ZŠ (nedostatky ve znalostech základních pojmů,
znaménková konvence, počítání se zlomky, řešení rovnic, slovních úloh, nově se ukazuje
i značná chybovost v malé násobilce, neznalost základních matematických pravidel apod.).
V průběhu roku, pak výuku narušovalo nedostatečné domácí procvičení probraného učiva,
bylo nutné žáky neustále vybízet k větší aktivitě při výuce a k samostatné práci. Žáci měli
tendence používat spíše mechanickou paměť než logické myšlení. Stále výrazněji do popředí
vystupuje potřeba zavést pro první ročníky vstupní seminář z matematiky, kde by byla
možnost dopilovat základní vědomosti z matematiky ZŠ. S ohledem na možnost státní
maturitní zkoušky z matematiky, vyučující připravili, v rámci kontrolních prací, 60 minutové
testy, kde byly jak otevřené, tak uzavřené úlohy. Zde se potvrdila zkušenost vyučujících
v tom, že žáci nemají vytvořený systém jak efektivně využít časový limit. Během školního
roku byly poskytovány individuální konzultace podle potřeb žáků a ve spolupráci s třídními
učiteli byli informováni rodiče neprospívajících žáků.
U druhých ročníků patřili k nejslabším žáci oboru Nutriční asistent. Ve výuce byla využita celá
řada nově vydaných učebních textů.
I v letošním roce si řada studentů zvolila matematiku jako profilovou část státní maturitní
zkoušky, většina z nich se pak k maturitě připravovala v rámci semináře z matematiky, kde
proběhlo opakování učiva SŠ, žáci v rámci domácí přípravy zpracovávali připravené pracovní
listy, počítali maturitní testy z minulých let apod.
STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ,
Ostrava, příspěvková organizace
Jeremenkova 2, 703 00 Ostrava
Hodiny matematiky byly v rámci možností učeny v dopoledních hodinách. Byli bychom rádi,
kdyby se to podařilo i v následujícím školním roce.
Nastávající první ročníky vykonaly přijímací písemnou zkoušku z matematiky. Pro denní
studium byly celostátní testy, pro dálkové studium jsme vytvořili test z matematiky sami.
Byly vytvořeny tři varianty. Celkový počet bodů byl 40. Žáci dálkového studia, kteří konali
přijímací zkoušky, dosahovali podprůměrných výsledků. Věříme, že přijímací zkoušky
z matematiky budou přínosem pro dostatečné zvládnutí matematických znalostí ze ZŠ.
V letošním školním roce jsme pro studenty všech ročníků připravili matematickou
olympiádu, ve dvou kategoriích. První kategorie byla pro žáky 1. - 2. ročníků, druhá kategorie
pro 3. -4. ročník. Zájem žáků o účast byl nad očekávání velký, cca 70 žáků. Úspěšně zvládli
řešit úlohy především studenti 4. ročníků, obsadili přední místa – A. Čmaradová LY4A,
K. Jančová LY4A, S. Pečínková LA3 - T. Konečný LY4B, úspěšnost v první kategorii byla slabší,
byla proto udělena jen dvě místa – Chamrád LY2, K. Rašková LY1B. Vítězové reprezentovali
školu v regionální soutěži zdravotnických škol v Olomouci, odkud přivezli 1. a 2. místo –
Čmaradová LY4A, Turoňová LA3.
Všichni vyučující matematiky sledují knižní trh nabídky učebnic matematiky pro střední školy.
Pro příští rok chceme zakoupit „Duhovou matematiku“ – rozsáhlé sbírky úloh pro zvládnutí
jednotlivých témat střední školy.
IKT
vedoucí sekce Mgr. Miroslava Hellerová
Ve školním roce 2011/2012 dle ŠVP probíhala výuka ve třídách:
AZ1, AZ2, LA1, LY1A, LY1B, NA1, ZA1A, ZA1B
AZ2, ZA2A, ZA2B, ZA2D
Výuka byla řádně odučena dle ŠVP.
Podle osnov MŠMT probíhala výuka u těchto tříd:
LY2, NA2
LA3, LY3, NA3
LY4A, LY4B, NA4
Výuka byla řádně odučena dle tematických plánů.
Výuka, která probíhala v budově na Jeremenkově ulici, byla zpočátku školního roku narušena
technickými problémy výpočetní techniky v učebně VT. Týkalo se to hlavně stanice
STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ,
Ostrava, příspěvková organizace
Jeremenkova 2, 703 00 Ostrava
pro učitele, ale i studentských stanic. Výuka byla přerušována, částečně i odstavena, aby bylo
možné provést požadované opravy.
Konec školního roku v měsíci květnu byla výuka z budovy 1. máje 11 přesunuta do Vítkovic
z důvodů havárie bloku budovy A. Hodiny IKT často byly nasazovány v běžných učebnách
vlivem nedostatečné kapacity učebny VT. Tím opět došlo k narušení vyučovacího procesu.
CÍLE
1. Využití ICT v oblasti environmentální výchovy a multikulturní výchovy
V tematickém celku Internet v průběhu školního roku žáci vyhledávali informace
s enviromentální tématikou. Cílem bylo zaměřit se na odpovědné chování a přístup
k životnímu prostředí a uvědomění problematiky multikulturní výchovy. V rámci
mezipředmětových vztahů žáci tvořili plakáty ve vektorové grafice zaměřené na kulturní dění
ve státech EU.
2. Úvod do světa práce
Cíl byl splněn žáky v rámci orientace na trhu práce při vyhledávání na webových portálech
zaměstnání a brigády a to zejména čtvrté ročníky oboru zdravotnický asistent, nutriční
asistent, laboratorní asistent, asistent zubního technika a zdravotnické lyceum. Žáci
zpracovávali v rámci tematického celku MS Word životopis a žádost o zaměstnání dle normy
ČSN 01 6910.
3. Ochrana duševního vlastnictví a ochrana autorských práv (kopírování PC programů,
nahrávek, DVD, CD)
Tato problematika je považována za citlivou vzhledem k možným následkům v rámci
školního díla. Žáci se učí dodržovat pokyny a pravidla vyplývající z autorského zákona, který
musí řešit v rámci maturitních prací a jejich prezentaci. Materiál pro studium mají žáci
k dispozici v systému LMS Moodle „Bibliografické odkazy a citace dokumentů dle ČSN ISO
690 (01 0197) platné od 1. dubna 2011“. Během vyučovacích hodin předmětu IKT
zpracovávají mnoho různorodých materiálů v podobě prezentací, referátů, seminárních prací
a ročníkových prací. I zde je nutné dodržování této normy.
4. Nebezpečí sociálních sítí a kyberšikana
S rychlým rozvojem informačních technologií dochází i k novým možnostem zneužívání dětí,
nástrah a nebezpečí, která jsou skryta za nejrůznějšími identitami. „Chránit se a být
v bezpečí“ je motto bezpečného internetu, které si žáci musí uvědomit v rámci působení
STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ,
Ostrava, příspěvková organizace
Jeremenkova 2, 703 00 Ostrava
na sociálních sítích. Vyučovací hodiny byly směřovány cestou výkladu, upozorňováním
na nebezpečí, besedami, videoukázkami i anonymním ověřováním názorů samotných žáků.
Hlavní roli v této problematice musí zaujmout rodina, rodinné prostředí a následně i školský
systém.
5. Zkvalitnění výuky pomocí DUM
Naše škola se zapojila do projektu EU peníze středním školám. Výstupem projektu jsou
digitální učební materiály pro žáky středních škol. Samotný projekt probíhá od 2. dubna
2012, ale již během školního roku 2011/2012 vyučující předmětu IKT zpracovávají podklady
pro tyto výstupy. Práce na DUM nám zajistí jistou motivaci žáků k probíranému učivu s cílem
snadnějšího a trvalejšího osvojení získaných poznatků.
Námi navržené cíle byly během školního roku splněny.
H O DN O C EN Í
ŽÁ K Ů
Hodnocení žáků probíhalo formou písemného zkoušení a praktických činností na počítačích
v učebnách VT.
S E K CE
PŘÍ RO D O VĚ D N Ý CH P ŘE D M Ě T Ů
vedoucí sekce Mgr. Miroslava Šebestová
Sekce přírodovědných předmětů pracovala ve školním roce 2011/2012 samostatně v rámci
komise přírodovědných předmětů a tělesné výchovy. Sdružuje deset vyučujících předmětů
biologie, chemie, fyziky a zeměpisu. Schůzky celé sekce proběhly během celého školního
roku celkem čtyřikrát, kromě toho probíhaly pracovní schůzky vyučujících jednotlivých
předmětů podle aktuální potřeby.
Připravili jsme maturitní otázky z biologie, chemie a fyziky, zabývali jsme se přípravou
a realizací maturit, olympiád, besed, exkurzí, přípravou testů s přihlédnutím na požadavky
státní maturitní zkoušky. Hodnotili jsme studijní výsledky žáků, organizaci a dodržování
bezpečnosti práce ve fyzikálně-chemické laboratoři. Ve výuce jsme využívali didaktické
pomůcky, multimediální techniku a měřící přístroje. Podporovali jsme projektovou činnost
žáků, samostatnou i skupinovou práci a aktivní zapojování žáků při výkladu učiva.
Vyučující se vzdělávali na seminářích a kurzech, zorganizovali průběh Dne otevřených dveří
v chemické laboratoři. Mgr. Miroslava Šebestová se zúčastnila Setkání ředitelů škol
s rektorem VŠB-TU Ostrava, kde byly představeny projekty popularizace vědy a výzkumu.
V příštím školním roce se aktivně zapojíme do těchto projektů, zejména účastí
STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ,
Ostrava, příspěvková organizace
Jeremenkova 2, 703 00 Ostrava
na programech pořádaných v demonstračních a školících centrech pro žáky a pedagogy
a exkurzí s interaktivním programem na odborná pracoviště VŠB a u zaměstnavatelů.
Úspěšně jsme využívali mezipředmětových vztahů, vyučující měli větší prostor pro diskusi
a řešení problematiky učebních osnov, tematických plánů a konkrétního učiva.
Letošní školní rok lze hodnotit úspěšně. Podařilo se nám splnit téměř všechny vytyčené cíle
a priority v oblasti výuky, sebevzdělávání i bezpečnosti práce a žáků.
FYZIKA
Výuka fyziky ve všech studijních oborech proběhla podle osnov a v časovém souladu
s tématickým plánem. Výuka laboratorních cvičení byla zajištěna ve fyzikálně-chemické
laboratoři v budově školy ve Vítkovicích, která je vybavena potřebnými pomůckami. Pokusili
jsme se obnovit konání cvičení i v budově na ul. Klicperova. Z organizačních důvodu (převoz
pomůcek) jsme od toho nakonec upustili. Výhledově se počítá s vybudováním nové
přírodovědné laboratoře v budově školy na ul. 1. máje, odpadla by tak rizika při přejezdech
žáků, zjednodušila by se organizace jednotlivých cvičení. Převážně z organizačních důvodů
nebyly splněny všechny naplánované laboratorní práce. Přesto jsou laboratorní práce
pro žáky značným přínosem (dochází k propojení teoretických vědomostí s praktickou
činností, reálně si ověří fyzikální zákonitosti) a je proto vhodné zachovat jejich počet
ve stávající míře.
Důležitým aspektem pro hodnocení je především naplňování vzdělávacích cílů předmětu
fyzika. Zprostředkování fyzikálního poznání a vedení žáků k pochopení podstaty fyzikálních
jevů, zákonů a teorií probíhalo napříč všemi probíranými tematickými celky. Žáci prohloubili
znalosti a vědomosti získané na ZŠ a rozšířili je o nové. Žáci byli v rámci jak klasických hodin,
tak v laboratorních cvičeních vedeni k týmové práci, učili se nalézat a řešit problémy,
využívat pro jejich řešení i znalosti, které získali v jiných předmětech (např. biologie, chemie,
matematika, zeměpis, ale i dějepis – zde bylo zdůrazněno, jak různé fyzikální objevy ovlivnily
vývoj společnosti). Žáci byli vedeni k vyhodnocování měření, k interpretaci výsledků měření a
jejich porovnávaní s fyzikální teorií. U vhodných měření sestavovali graf závislosti fyzikálních
veličin. Teorie byla podpořena řešením fyzikálních úloh (matematické vztahy mezi fyzikálními
veličinami), byli vedeni k provádění odhadu výsledků. V hodinách fyziky jsme letos využili
populárně naučný pořad české televize –„Rande s fyzikou“, kde jsou poutavým způsobem
vysvětleny základní zákony klasické fyziky, ukázány pokusy, které názorně vysvětlují
nejrůznější fyzikální jevy. Byl využit software – 333 pokusů v hodinách fyziky. Podařilo se nám
zajistit pro žáky LY3 účast na vědecké show dr.Londesborougha na Ostravské univerzitě, tato
akce sklidila u studentů obrovský ohlas.
STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ,
Ostrava, příspěvková organizace
Jeremenkova 2, 703 00 Ostrava
V letošním školním roce probíhala obnova zastaralých či poškozených pomůcek a v tomto
trendu hodláme pokračovat výhledově i do dalších let. Proběhla revize el. zařízení
a el. přístrojů. V minulém roce byla v rámci projektu „Biomedicínský technik“, zakoupena
moderní měřící souprava Pasco, pro použití v předmětech Fyzika, Biologie a Ekologie
a Chemie. Učitelé přírodovědných předmětů si vyzkoušeli práci s touto soupravou, seznámili
se s jejím softwarem a s možnostmi využití ve výuce.
Ve výuce byly použity všechny dostupné metody a formy výuky jako forma výkladu, řízeného
rozhovoru, skupinové diskuse, vyvozování poznatků, názorné demonstrace, prezentace,
animace až po frontální žákovské pokusy. Snahou bylo vést žáky k živé komunikaci
s učitelem, ke společnému vyvozování správných závěrů, k rozvíjení tvořivosti a k logickému
myšlení, k uvědomování si mezipředmětových vztahů, k pochopení fyzikální podstaty
přírodních jevů. Žáci lyceí byli vedeni k využití IT technologií v rámci příprav na výuku,
ověření získaných vědomostí apod.
Studijní výsledky žáků byly průměrné, nejslabších výsledků dosahovali žáci NA a ZA. Největší
potíže činilo žákům řešení fyzikálních úloh, převody jednotek a aplikace matematiky
ve fyzice. Nově vystupují do popředí také potíže žáků s mluveným projevem. Ukazuje
se nedostatečná domácí příprava na výuku. Žáci v malé míře využívali individuálních
konzultací. I v letošním školním roce si někteří žáci 4. ročníku oboru lycea zvolili fyziku jako
povinně volitelný předmět profilové části maturitní zkoušky. Pro tyto žáky, ale i pro ostatní
zájemce, pak jednou týdně probíhal přípravný kurz. Fyzikální témata byla rovněž úspěšně
zpracována i jako maturitní práce praktické zkoušky oboru LY.
Učitelé fyziky a biologie (Mgr. Schestagová Karin a Mgr. Jarošová Soňa) se zúčastnili
konference Pasco – získali tak řadu nových podnětů využitelných ve výuce, náměty
na laboratorní cvičení v rámci přírodovědných předmětů, dále se Mgr. Jarošová Soňa
a Mgr. Šebestová Miroslava zúčastnily vzdělávacího programu – Svět energie (pracovní
workshop), Mgr. Jana Foltýnová,PhD. – konference fyziky, Mgr. Jana Dziková – Svět
optických iluzí a klamů.
V příštím roce budeme usilovat o další zkvalitnění a zpestření výuky.
C HE M I E
Výuka chemie ve všech studijních oborech proběhla podle schválených osnov a v časovém
souladu s tematickým plánem. Pokud nebylo učivo probráno, stalo se tak hlavně z důvodu
organizačních. Výuka laboratorních cvičení byla zajištěna ve fyzikálně-chemických
laboratořích v budovách školy ve Vítkovicích a na Klicperově ulici. Z organizačních a časových
důvodů nebyly splněny všechny naplánované laboratorní práce.
STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ,
Ostrava, příspěvková organizace
Jeremenkova 2, 703 00 Ostrava
Teoretická výuka probíhala s využitím všech dostupných didaktických pomůcek. Byly použity
metody výkladu, skupinové diskuse, vyvozování poznatků, prezentace, atd. Snahou bylo vést
žáky ke společnému vyvozování závěrů a k logickému myšlení. Ve výuce byl kladen důraz
na propojení učiva chemie, biologie a fyziky. Žáci zpracovávali referáty a prezentace
na zadané téma, tím se učili pracovat s různými informačními zdroji. Během výuky chemie
byl kladen důraz na enviromentální výchovu a bezpečnost práce při zacházení
s chemikáliemi.
Během studia se neustále naráží na nedostatečné zvládnutí učiva ZŠ - nedostatky
ve znalostech základních chemických pojmů a neznalost učiva matematiky. Studijní výsledky
žáků prvních ročníků byly velmi průměrné. Největší potíže činilo žákům chemické názvosloví
a chemické výpočty. Projevovaly se také potíže žáků s mluveným projevem. Ukazuje
se nedostatečná domácí příprava na výuku. V průběhu školního roku probíhaly
ve stanovených časech a po individuální domluvě konzultace. Žáci tuto možnost využívali
velmi málo. Tento fakt se pak negativně projevuje v klasifikaci.
Pro udržení kvality výuky laboratorních cvičení z chemie a také odborné chemie – laboratorní
techniky a vybraných laboratorních metod se do laboratoří ve Vítkovicích a na ul. Klicperova
průběžně dokupovaly chemikálie a spotřební materiál. V rámci projektu „Biomedicínský
technik“ jsme pracovali s moderní měřící soupravou PASCO.
V rámci Dne otevřených dveří jsme v chemické laboratoři připravili pokusy pro zájemce z řad
budoucích studentů. Jako již tradičně byl o ně velký zájem. Do akce se zapojily studentky
oborů LA a LY.
Učitelé chemie (Mgr.Zdeňka Zemanová a Mgr.Miroslava Šebestová) se zúčastnily workshopu
projektu Synergie „Jednoduché chemické pokusy z dostupných chemikálií“ na Ostravské
univerzitě, Přírodovědné fakulty.
V rámci popularizace výuky chemie se žáci zúčastnili akce „Chemie na hradě“.
B I O L O GI E
Výuka probíhala ve všech prvních a druhých ročnících denního studia oborů zdravotnický
asistent, asistent zubního technika, laboratorní asistent a nutriční asistent, dále ve všech
ročnících oboru zdravotnické lyceum.
Učivo bylo odučeno podle tématických plánů schválených na počátku školního roku,
a to ve stanoveném rozsahu. Celou výuku zajišťoval tým aprobovaných interních pedagogů
ve složení Mgr. Marcela Teichmannová, Mgr. Soňa Jarošová, Mgr. Magdaléna Plešivčáková
a Mgr. Karin Schestagová.
STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ,
Ostrava, příspěvková organizace
Jeremenkova 2, 703 00 Ostrava
V předmětu byly vytýčeny cíle:
aby žáci pochopili souvislost mezi třemi základními pilíři udržitelného rozvoje
(envinmentální, ekologický a ekonomický) - v životě školním i osobním se nám
to daří u vnímavých žáků. Vzhledem k tomu, že podstatná je změna modelů chování
(přechod od konzumního způsobu života k nemateriálnímu, zájem o jiné kultury,
snaha nežít na úkor jiných společností), je to cíl velice obtížný.
rozvoj mezipředmětových vztahů – byl naplněn zejména mezi biologií a odbornými
předměty (zejména ve 4. ročníku zdravotnického lycea při zpracování prací
k praktické maturitní zkoušce).
aby žáci pochopili souvislosti mezi jevy v prostředí a lidskými aktivitami - je
naplňováno zejména v prvních a druhých ročnících oborů zdravotnický asistent,
asistent zubního technika a nutriční asistent, kde je zdůrazněna souvislost
biologických disciplín a odborných předmětů
podpora EVVO ve výuce – naplňována ve všech ročnících zdůrazňováním vazeb
člověk a prostředí, ukazováním dopadů lidské činnosti na přírodu a následného
zpětného vlivu na člověka
znalost a využití správné terminologie – žáci jsou neustále vedeni k používání
správné terminologie v biologii.
Žáci byli v rámci jak klasických hodin, tak v laboratorních cvičeních vedeni k týmové práci.
Učili se nalézat a řešit problémy, využívat pro jejich řešení i znalosti, které získali i v jiných
předmětech. Žáci byli vedeni k vyhodnocování a k interpretaci výsledků.
Ve výuce byly použity všechny dostupné metody a formy výuky, jako forma výkladu, řízená
diskuse, vyvozování poznatků, názorné demonstrace, prezentace. Stále se snažíme vést žáky
k samostatnému a logickému myšlení, ke společnému vyvozování správných závěrů,
ke správné argumentaci, k uvědomování si mezipředmětových vztahů, k pochopení podstaty
přírodních jevů a vztahovému propojení mezi organismy v přírodě.
K výuce biologie nejsou žádné vážné připomínky, časová dotace je dostatečná. Výuka
laboratorních cvičení byla zajištěna ve fyzikálně-chemické laboratoři v budově školy
ve Vítkovicích, která je vybavena pomůckami pro výuku přírodovědných předmětů.
Laboratorní práce nebyly vykonány v plném rozsahu, protože nejsme schopni organizačně
skloubit výuku na všech budovách a výukou v laboratoři ve Vítkovicích. Vhodným řešením
do budoucna by bylo vybudování další laboratoře pro biologii a fyziku – mohly by probíhat
laboratorní cvičení různých předmětů souběžně.
STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ,
Ostrava, příspěvková organizace
Jeremenkova 2, 703 00 Ostrava
Studijní materiály:
zdravotnické lyceum se učí (kromě somatologie – biologie člověka) z učebnic
pro gymnázium.
ostatní obory mají doporučený studijní text biologie (J. Odstrčil) nebo biologie I. A II.
Díl (Bumerl).
Většina výuky se uskutečnila s podporou multimediální techniky. Program je tak pestřejší,
s možností projekce z knih, internetu, využití prezentací apod.
Výuka ekologie ve 2. ročnících neměla podstatné změny. Žáci tvořili výborné prezentace
na daná ekologická témata.
Žáci prvních a druhých ročníků se zúčastnili 3. ročníku přírodovědného klokana.
V rámci výuky biologie a zeměpisu navštívili žáci 1. -3. ročníků multimediální program
o Galapágách. Program je velice zajímavý, průřezově je vhodný pro výuku biologie,
zeměpisu, dějepisu a společenskovědních předmětů. Je doplněn pracovními listy pro učitele
a žáky. Vzhledem ke kvalitě programu navštívíme i program v příštím kalendářním roce.
Jako každoročně se žáci naší školy zúčastnili festivalu o udržitelném rozvoji TUR Ostrava.
Vyvrcholením letošního roku byla ústní maturitní zkouška z biologie žáků zdravotnického
lycea. Zkouška nebyla povinná a neúspěšně ji vykonala jedna žákyně. Vědomosti byly
nadprůměrné, průměrné i podprůměrné – jako i v jiných předmětech. Splnilo se očekávání
hlubších vědomostí z biologie člověka a znalost odborného latinského názvosloví, což lze
přičíst dostatečnému opakování ve 4. ročníku. Počet maturitních otázek byl 25 a při zkoušce
byly využívány modely a obrázky. Vědomosti byly dostatečné pro přijetí žáků na vysoké
školy.
Součástí maturity oboru zdravotnické lyceum byla i praktická maturitní zkouška formou
obhajoby a prezentace písemné práce na zvolené téma. Práce byly velmi pěkné, žákyně
si vybíraly témata z biologie, chemie, fyziky, první pomoci, psychologie a jiných předmětů –
zdůrazněn byl biologický nebo zdravotnický aspekt práce.
Z E M Ě PI S
CÍLE:
Multikulturní výchova
Výchova k mezinárodnímu porozumění a míru
Zavádění IKT do výuky
Rozvoj sociálně komunikativních dovedností
STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ,
Ostrava, příspěvková organizace
Jeremenkova 2, 703 00 Ostrava
Environmentální výchova
Zvýšená přitažlivost učení
Rozvoj samostatnosti a cílevědomostí žáků, ale také rozvoj jejich kooperativních
schopností
Pochopení vzájemného vztahu mezi lidmi a jejich životním prostředím
V letošním školním roce byl zeměpis odučen ve třídách LY1A a LY1B oboru zdravotnického
lycea v rozsahu dvě hodiny týdně řádně dle ŠVP a ve třídě LY2 v rozsahu jedna hodina týdně
dle tematického plánu zpracovaného podle osnov MŠMT.
Multikulturní výchova - splněn
V hodinách zeměpisu byl u prvních ročníků jako každý rok v rámci rozvoje multikulturní
výchovy vytvořen projekt – Zajímavý svět. Žáci prezentovali určitou oblast světa, která
je nejvíce zaujala. Při vlastní prezentaci byli žáci oblečeni do oděvů dané oblasti, donesli
vlastní fotografie, suvenýry, letáky cestovních kanceláří aj. Celou akci žáci sami nafotili
a vytvořili prezentaci z celé akce.
Všichni žáci oboru zdravotnického lycea se rovněž zúčastnili v pořadí již devátého dílu
projektu Planeta 3000 s názvem "Tajemný svět Ekvádoru a Galapág". Na tyto přenášky
chodíme pravidelně každý rok a jsou oblíbené jak u žáků tak i vyučujících. Zajímavou formou
pomocí tří projekcí byli žáci seznameni s místními zvyky a tradicemi dané země. Příští školní
rok se uskuteční přednáška o Madagaskaru, na kterou jsme se opět přihlásili.
Výchova k mezinárodnímu porozumění a míru - splněn
Žácí v hodinách zeměpisu získávali dostatek informací o jiných kulturách, národech a jejich
historii. Na základě těchto vědomostí a znalostí si žáci utvářeli tolerantní a vstřícné postoje
k lidem jiných etnik a národů a uvědomovali si, že uspokojit své tužby lze pouze
ve spravedlivém sociálním řádu. Pochopili, že se musí nejprve urychlit všude ve světě sociální
a ekonomický pokrok, a tím se přispěje k zajištění míru a mezinárodní solidarity.
Zavádění IKT do výuky – splněn
V hodinách zeměpisu používáme multimediální učebnu, kde využíváme PC a dataprojektor.
Žáci prezentovali své samostatné práce v programu PowerPoint. Tyto práce obsahovali
mnoho multimediálních prvků včetně animací, zvuku, aj. Dále jsme využili PC k promítání
videí se zeměpisnou tematikou. Ke stažení studijních materiálů museli žáci rovněž používat
PC, kde je pro ně v prostředí Moodle vytvořen „kurz“ Zeměpis s pracovními listy, texty,
prezentacemi aj.
STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ,
Ostrava, příspěvková organizace
Jeremenkova 2, 703 00 Ostrava
Rozvoj sociálně komunikativních dovedností – splněn
V hodinách zeměpisu žáci u prvních ročníků pracovali na projektu – Kraje ČR. Žáci sami
nastudovali z učebnic a z Internetu informace o daném kraji. Vytiskli si fotografie, donesli
letáky, zakreslili do vlastnoručně vytvořené mapy zajímavosti. Do třídy pak přinesli
vlastnoručně vytvořené mapky kraje, leporela kraje či plakáty. O kraji ČR pak každý žák
ze svého mateiálu informoval spolužáky. Některé z těchto materiálu budou v příštím školním
roce využity při prezentaci školy. Rovněž u druhých ročníků žáci zpracovávali stejným
způsobem jednotlivé tematické celky v programu PowerPoint a své práce museli ústně
prezentovat, přičemž vyučující vždy dbal na to, aby žák hovořil plynule, souvisle a nepoužíval
pomocný text na papíru.
Environmentální výchova – splněn
Prvky enviromentální výchovy byly odučeny v rámci některých tematických celků – krajina,
socioekonomická sféra hlavně u druhých ročníků. Jedna hodina byla věnována pouze tématu
environmentální vzdělávání, výchova a osvěta.
Zvýšená přitažlivost pro učení – splněn
V hodinách zeměpisu jseme se snažili výuku oživit pomocí krátkých videí, her, testů
či virtuálními prohlídkami míst světa na Internetu. Žáci sami nosili do hodin odkazy na různé
zajímavé webové stránky.
Rozvoj samostatnosti a cílevědomostí žáků, ale také rozvoj jejich kooperativních
schopností - splněn
V hodinách zeměpisu jsme se snažili rozvíjet samostatnost a cílevědomost žáků při práci
s mapou, tvorbě samostatných prací, vytváření prezentací. Pro týmovou práci jsme použili
slepé mapky, testy, křížovky a zeměpisné hry.
Pochopení vzájemného vztahu mezi lidmi a jejich životním prostředím - splněn
Tento cíl se prolínal většinou témat v prvním i druhém ročníku. V tematickém celku ČR žáci
sami hodnotili místní region z hlediska životního prostředí a srovnávali jej s ostatními
oblastmi ČR. U probírání učiva jednotlivých světadílů světa byla zdůrazňována v hodinách
snaha lidí o zlepšení životního prostředí.
STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ,
Ostrava, příspěvková organizace
Jeremenkova 2, 703 00 Ostrava
TĚLESNÁ
VÝ CH O V A
vedoucí sekce Mgr. Miriam Dvořáčková
Výuka tělesné výchovy proběhla v souladu s tematickým plánem a ŠVP 1. ročníků
a ve 2. ročnících oborů asistent zubního technika a zdravotnický asistent.
Jako každý rok se žáci 1. ročníků zúčastnili dvoudenního adaptačního pobytu, který proběhl
v posledním srpnovém týdnu. Pobyt se uskutečnil na dvou místech současně, jednak
v Žimrovicích a také na Morávce. Hlavní náplní byla kromě seznámení se s kolektivem třídy
a třídním učitelem, také náplň sportovní. Adaptační kurz se osvědčil, splnil svoji funkci a byl
žáky pozitivně hodnocen. Kurzy zajistila a hlavní vedoucí byla Eva Pazourková v Žimrovicích
a Miriam Dvořáčková na Morávce. Tento kurz rovněž plánujeme na začátek příštího školního
roku
1. listopadu proběhl již osmý ročník volejbalového turnaje středních zdravotnických škol
O putovní pohár, který pravidelně organizujeme. Zúčastnily se ho 4 školy (Ostrava, Frýdek Místek, Olomouc a Nový Jičín). Naše dívky obsadily 3. příčku. O zdárný průběh se zasloužila
organizátorka Jaromíra Zapletalová, nezbytné zázemí vytvářely Miriam Dvořáčková, Radmila
Halfarová, Tomáš Kudlík a Eva Pazourková. Turnaj plánujeme organizovat i v příštím školním
roce.
16. listopadu se výběr volejbalistek naší školy zúčastnil městského přeboru SOŠ, kde obsadil
třetí místo. Přípravu a výběr týmu zajistil Tomáš Kudlík. Zároveň ve stejný den jsme
se v rámci oslav dne studentstva obvodu Vítkovic zúčastnili turnaje ve florbalu, kde dívky
získaly 1. a hoši 4. místo pod vedením Rostislava Hoľka.
8. prosince absolvovaly dívky 1. kolo Středoškolské futsalové ligy v Bílovci, kde
se pod vedením Rostislava Hoľka umístily na 5. místě. A v témže dni se hoši utkali v lize
ve florbalu, kde vybojovali rovněž 5. příčku. O týden později se florbalové ligy účastnily
i dívky a umístily se na pěkném 3. místě. Přípravu a výběr florbalového týmu zajistil Rostislav
Hoľko.
15. prosince se výběr děvčat poprvé zúčastnil ligy v házené, kde v krajském kole získaly
1. místo, a tím se kvalifikovaly do zemského kola, kde obsadily 2. místo. Přípravu týmu zajistil
Rostislav Hoľko.
20. prosince 2011 se konal jubilejní pátý ročník školní taneční soutěže v tělocvičně na ulici
1. Máje. V tomto roce jsme shlédli 12 tanečních čísel. Porota, ve které byly zastoupeny –
vedoucí soutěže M. Dvořáčková, R. Halfarová, T. Kudlík a ředitelka školy rozhodla, že 1. místo
získala Regina Gorylová z LY2, 2. místo obsadila skupina dívek z AZ1, 3. místo si vytančila Eva
STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ,
Ostrava, příspěvková organizace
Jeremenkova 2, 703 00 Ostrava
Kotalová z AZ2 se svým partnerem. Žáci rovněž předvedli svá taneční vystoupení na plese
maturantů v lednu 2012.
LVVZ proběhl v novém prostředí ve Štědrákově Lhotě, ubytování bylo zajištěno v zařízení
Lesanka a přilehlých apartmánech. Pro velký počet zájemců se LVVZ uskutečnil ve dvou
termínech od 26.2. - 2.3. a od 4.3. - 9.3.2012. Sněhové podmínky byly v letošní sezóně
příznivé, k dispozici jsme měli 2 vleky a 4 svahy různé úrovně. Hlavní vedoucí kurzu –
E. Pazourková, instruktoři – M. Dvořáčková, R. Halfarová, T. Kudlík, J. Zapletalová. Funkci
zdravotníka vykonávala M. Bujnochová a I. Kreuzerová. LVVZ proběhl bez vážnějších úrazů.
Pro příští školní rok plánujeme stejné místo
V rámci absolvování sportovně turistického kurzu byla žákům 2. ročníků nabídnuta možnost
výběru ze 4 variant: kurz na Těrlicku, vodácký kurz, cyklistický a příměstský. Všechny kurzy
proběhly ve stejném termínu od 20.5. do 25.5.2012, až na vodácký, který se konal
v následujícím týdnu od 27.5. do 1.6.2012.
Kurz na Těrlicích absolvovalo 45 žáků. Jeho náplní bylo: vodní lyžování, plavání, sportovní
a netradiční hry, kondiční běh, štafetový závod na pramicích, aj. Hlavní vedoucí byla
E. Pazourková a další dozírající instruktoři byli M. Dvořáčková, R. Halfarová, D Žváčková,
funkci zdravotníka vykonávala A. Kohutová.
STK – cyklokurz proběhl na Jižní Moravě v prostředí Lednicko - Valtického areálu a okolí.
Zúčastnilo se 22 žáků. Program, dohled na bezpečnost a zdraví zajistili tři instruktoři
a zdravotník: Jaromíra Zapletalová, vedoucí kurzu, Tomáš Kudlík – učitelé TEV, Jitka
Grimmová – asistentka s organizačními schopnostmi i zkušeností a zdravotník – Tereza
Ševčíková, jejíž tělovýchovné vzdělání bylo velkým přínosem.
Úspěch cyklokurzu byl jednoznačný, zcela jistě k tomuto úspěchu přispěl dobrý výběr
instruktorů.
Celkově cyklokurz přispěl k orientaci cyklistů v novém prostředí, k seznámení se s technickou
stránkou cyklo-vybavení a případnému řešení problémů – defekty, „osmičky“. Kurz přispěl
také k rozvoji ohleduplnosti a kolektivnímu myšlení. Všichni účastníci se nejen snažili plnit
úkoly, které byly připraveny, ale také se snažili připravit pro ostatní sportovní zážitky
i zábavu.
Vodácký kurz proběhl v jižních Čechách na řece Vltavě, kde jsme sjížděli úsek od Vyššího
Brodu do Boršova nad Vltavou. Celkem se kurzu zúčastnilo 25 žákyň. Na hladký průběh
a bezpečnost dohlíželi zkušení instruktoři s dlouholetou praxí. Vedoucí kurzu- Tomáš Kudlík,
vodáčtí instruktoři – Martin Škrott, Slávek Pech, Zdeňka Uhrová – zdravotník. Účastníci si
vyzkoušeli různé pádlovací techniky, seznámili se se základními pravidly vodáctví, riziky
STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ,
Ostrava, příspěvková organizace
Jeremenkova 2, 703 00 Ostrava
spojené s adrenalinovými sporty, poznali tábornický způsob života v souladu s přírodou
a kamarády. Vodácký kurz se osvědčil a doufám, že bude pokračovat i v příštích letech.
Příměstský kurz absolvovalo 47 žáků. Jeho hlavní náplní byly pouze turistické vycházky
do okolí Ostravy (Klimkovice, Šilheřovice, Děhylov, areál v Bělském lese) z důvodu uzavření
tělocvičny. Program a trasy zpacovala Daniela Žváčková.
Během školního roku probíhal v rámci TEV plavecký výcvik na SPŠ a Gymnáziu v OstravěHrabůvce. Výcvik absolvovali žáci prvních ročníků v rozsahu 7 hodinových lekcí. Plavání
zajistila M. Dvořáčková a na vlastní výuce se podíleli vyučující TEV. Žáci většinou hodnotili
plavání pozitivně, byl pro ně zpestřením hodin TEV. Výuka proběhla bez úrazů. Příští školní
rok je plavecký výcvik naplánován, ale jeho uskutečnění závisí na finančním příspěvku rodičů
(200 kč).
I v letošním školním roce bylo umožněno využít kuželny, která je součástí budovy školy
na ulici 1. máje. Všechny skupiny, jejichž hodiny TEV probíhaly v tělocvičně na ul. 1. máje,
si kuželky vyzkoušely týden v prosinci a v březnu. Všichni žáci tuto netradiční formu TEV
uvítali, přispěla ke zpestření výuky TEV.
Během školního roku měli žáci možnost navštěvovat mimo hodin TEV sportovní hry, které
probíhaly hodinu týdně (v rámci možností tělocvičny) pod vedením Tomáše Kudlíka.
Pro příští školní rok bychom uvítali alespoň dvouhodinový blok v týdnu z důvodu přípravy
na soutěže a realizaci školních turnajů.
Byla vyhodnocena soutěž „ Kdo výš?“, žáci na prvních třech místech obdrželi diplomy
a finanční částku z prostředků SRPŠ. Propagaci provádí všichni vyučující TEV. Současně byl
vyhlášen nový ročník soutěže. Garantem soutěže je R. Halfarová.
V rámci dalšího sebevzdělávání všichni učitelé TEV absolvovali jednodenní seminář na témaZdravý životní styl ve školách z pohledu bezpečnosti. Nadále sledujeme novinky
v tělovýchovných aktivitách a dle možností se je snažíme zařazovat do vyučovacích hodin.
V tomto školním roce nám bylo umožněno doplnit sportovní materiál pouze v částce
7 000 kč, za kterou jsme zakoupili míče na kopanou, košíkovou, odbíjenou, overbaly a mety.
Stále je co doplňovat, obzvlášť je nutné zakoupit kompresor a další pomůcky, jako jsourakety na badminton, lakros, tenis, míčky, košíčky, aj. Je to spotřební materiál a využívají
ho všichni žáci školy.
Průběh výuky byl ovlivněn havárií na budově A a v tělocvičně na 1. máje, kdy za
nepříznivého počasí jsme využívali teoretické hodiny a za příznivého počasí probíhala výuka
mimo budovu školy se zařazením atletiky, her v přírodě, aj.
STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ,
Ostrava, příspěvková organizace
Jeremenkova 2, 703 00 Ostrava
Cíle, které jsme si předsevzali, se nám splnit podařilo. K nejdůležitějším patřila bezpečnost
a prevence úrazů, což potvrzuje nízký počet běžných úrazů jak v tělocvičně, tak i na kurzech,
v bazénu i sportovních akcích. O zlepšení zdatnosti žáků se snažíme postupným zvyšováním
intenzity vyučovací hodiny (zařazováním posilovacích bloků, nových forem cvičení-zumba,
fyzicky náročnějších her). Ve všech formách tělesné výchovy usilujeme vštěpovat žákům
zásady fair play a utvářet tak vědomí k vzájemné pomoci, týmové spolupráci a radosti
z pohybových aktivit.
V rámci organizace hodin a zkvalitnění výuky TEV v příštím školním roce by přispělo
maximální využití tělocvičny na 1. máje (od 2. ročníků všemi třídami), v případě půlení tříd
v hodinách jejich kombinací v rámci stejného ročníku z důvodu rozdílné úrovně dovedností
v TEV mezi jednotlivými ročníky.
Kultura – zajišťování celoročních nabídek divadelních představení pro studenty
i zaměstnance SZŠ a VOŠZ (Zapl), maturitní ples (Paz, Zapl)
Osobně děkuji všem členům předmětové komise za odvedenou práci v rámci školního roku
2011/2012.
STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ,
Ostrava, příspěvková organizace
Jeremenkova 2, 703 00 Ostrava
P ŘÍ L O H A Č . 13 - H O D N O T Í CÍ
Titul, jméno, příjmení:
ZP R ÁV A O ČI N N O ST I K O MI S E SP O L E Č E N S K Ý CH V Ě D
Mgr. Kateřina Matuszová
předseda předmětové komise.
Hodnotící období:
školní rok 2010/2011
Členové komise:
Mgr. Jana Kubánková (sekce dějepisu),
Mgr. Kateřina Matuszová-(sekce občanské nauky)
Ing. Lada Čmielová (sekce ekonomiky)
Schůze vedoucích jednotlivých sekcí komise (Mgr. Jana Kubánková za sekci DEJ, Ing. Lada
Čmielová za sekci EKO a Mgr. Kateřina Matuszová za sekci OBN) se během tohoto školního
roku oproti původnímu plánu konala pouze jednou – před zahájením školního roku, vedoucí
však byly průběžně v kontaktu, zejména při předávání informací a aktualit k nové maturitě
a získaných materiálů k učebním osnovám a přípravě na MZ.
V průběhu celého školního roku členové komise průběžně přispívali svými představami
pro tvorbu materiálů pro společenskovědní seminář.
Následují závěrečné zprávy jednotlivých sekcí ve školním roce 2011/12.
Vypracovala: Mgr. Kateřina Matuszová, vedoucí PK
Z P R ÁV A
O ČI N N O S TI S E K CE D Ě J E PI S U
V tomto školním roce byl v 1. i 2. ročnících vyučován dějepis podle ŠVP vyučujícími
PhDr. Helenou Káňovou, Mgr. Janou Kubánkovou a Mgr. Hanou Cinařovou. Podle dřívějších
osnov dobíhala výuka v NA2, LY2, ZA3A, ZA3B.
Prioritou výuky bylo podněcovat zájem žáků o historii, především o novodobou, a aby sami
aktivně vyhledávali informace o vybraných dějinných úsecích a uměli je patřičně
prezentovat. Velmi přínosnou formou výuky jsou také besedy s pamětníky nebo exkurze
na památná místa.
Učivo o druhé světové válce a holocaustu je každoročně doplňováno exkurzí
do koncentračního tábora v Osvětimi, kde mají žáci možnost zblízka poznat utrpení
STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ,
Ostrava, příspěvková organizace
Jeremenkova 2, 703 00 Ostrava
vězněných lidí. Exkurze je určena pro žáky druhých ročníků a pro velký zájem byly
uskutečněny dvě: 20. 9. 2011 a 29. 3. 2012. Obě připravila PhDr. Helena Káňová.
Další dějinnou etapou, které věnujeme zvýšený zájem, je období komunistické totality
v Československu. Opět jsme se připojili k projektu nadace Člověk v tísni – Příběhy bezpráví
a pozvali jsme do školy dva členy z Konfederace politických vězňů, aby žákům 2. a 3. ročníků
formou besedy popsali své vlastní zážitky z této doby. Žáci pak sami pátrali ve svých rodinách
po podobných případech a písemně je zpracovávali. Akci organizačně zabezpečila Mgr. Jana
Kubánková a také se zúčastnila vzpomínkového aktu Konfederace na Ostravské radnici
u příležitosti státního svátku Boje za svobodu a demokracii (16. 11. 2011).
Hned v úvodu školního roku jsme zareagovali na výzvu Svazu bojovníků za svobodu
a demokracii a přihlásili se do soutěže o novodobých dějinách. Školního kola, které proběhlo
formou testu, se zúčastnily třídy LA3 a LY3 a po vyhodnocení byly vybrány žákyně Adéla
Jaglová (LA3) a Dorota Turoňová (LA3), aby reprezentovaly školu v celoměstském kole. Jejich
umístění nám nebylo sděleno, ale soudě podle získaných cen (výpravná publikace a tablet) si
vedly skvěle a byla jim udělena i pochvala ředitelky školy. Vyhodnocení testů a přípravu žáků
provedly Mgr. Jana Kubánková a Mgr. Hana Cinařová.
V rámci sebevzdělávání se přihlásily Mgr. Jana Kubánková a Mgr. Hana Cinařová
do celodenního semináře občanského sdružení PANT o době normalizace a o represivních
složkách StB (10. 11. 2011). Obdržely řadu materiálů, které je možné užívat ve výuce,
a zúčastnily se besedy s pamětníky.
Musíme však konstatovat, že naše časové možnosti věnovat se klíčovým momentům jak
ze starší doby, tak i z 20. století jsou velmi omezené a nenaplňují naši představu, jak
rozšiřovat kulturně – historické povědomí našich žáků. Přivítaly bychom proto zvýšenou
hodinovou dotaci ve 2. ročníku.
Za sekci dějepisu zpracovala Mgr. Jana Kubánková
Z P R ÁV A
O ČI N N O S TI S E K CE E K O N O M I K Y
Předmět Ekonomika se vyučuje ve všech oborech SZŠ ve 4. ročnících, výuku zajišťovaly
Mgr. Marie Adámková, Ing. Lada Čmielová a Mgr. Karin Helsnerová. Učivo bylo řádně
odučeno dle tematických plánů.
Do tematických plánů předmětu Ekonomika jsou zakomponovány požadavky společného
dokumentu MF ČR, MŠMT ČR a MPO ČR „Systém budování finanční gramotnosti
STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ,
Ostrava, příspěvková organizace
Jeremenkova 2, 703 00 Ostrava
na základních a středních školách“ a témata dle katalogu požadavků společné části maturitní
zkoušky Občanský a společenskovědní základ.
Cíle výuky v rámci předmětu ekonomika jsou vytýčeny v několika oblastech, a to:
finanční gramotnosti: znalosti, dovednosti a hodnotové postoje občana nezbytné k tomu,
aby finančně zabezpečil sebe a svou rodinu v současné společnosti a aktivně vystupoval
na trhu finančních produktů a služeb. Orientuje se v problematice peněz a cen a je schopen
odpovědně spravovat osobní/rodinný rozpočet, včetně správy finančních aktiv a finančních
závazků s ohledem na měnící se životní situace.
gramotnosti numerické (využití matematického aparátu k řešení numerických úloh
se vztahem k financím, zařazení témat finanční matematiky),
gramotnosti informační (schopnost vyhledat, použít a vyhodnotit relevantní informace
pro své finanční rozhodnutí)
gramotnosti právní (orientace v právním systému, přehled o právech a povinnostech a také
možnostech, kam se obrátit o pomoc).
Výuka témat zaměřených na pracovně-právní vztahy byla podpořena exkurzí na Úřadu práce
v Ostravě. Zde měli žáci možnost získat další informace o situaci na pracovním trhu v regionu
a možnostech svého dalšího uplatnění.
Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Ing. Lada Čmielová, Seminář Finanční gramotnost v Čechách, Fakulta managementu VŠE
Praha (4/2012)
Za sekci ekonomiky zpracovala Ing. Lada Čmielová
Z P R ÁV A
O ČI N N O S TI S E K CE O B Č AN S K É N A UK Y
V průběhu školního roku proběhly besedy se žáky 1. ročníků s tématy sociálních patologií
(vztahy v kolektivu, alkoholismus, kouření, drogové závislosti, kriminalita, zneužívání dětí,
domácí násilí, sexuální deviace.)
Ve druhém pololetí proběhly besedy s policií (Policie ČR - 1. ročníky – téma Krádeže a trestná
činnost; Městská policie - 3. ročníky - přednáška s besedou "Zájmy chráněné trestním
zákonem".
4. ročníky již tradičně absolvovaly besedy na úřadu práce.
STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ,
Ostrava, příspěvková organizace
Jeremenkova 2, 703 00 Ostrava
Další činnost
příprava plánů a soustavy testů (PhDr. Sikora)
zapojení vzorových testů z www.novamaturita.cz do výuky (Mgr. Matuszová)
spolupráce s novým vyučujícím OBN Mgr. Tomášem Kudlíkem (Mgr. Matuszová)
aktuální uzpůsobení plánů společenskovědního semináře pro potřeby žáků 4. ročníků
(Mgr. Kudlík)
STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ,
Ostrava, příspěvková organizace
Jeremenkova 2, 703 00 Ostrava
P ŘÍ L O H A Č . 14 - H O DN O T Í CÍ
(ANJ, NEJ, FRJ, RUJ,)
Titul, jméno, příjmení:
ZP RA V A
P Ř ED M ĚT O V É
K O MI S E
CI ZÍ C H
JA Z YK Ů
Mgr. Světla Sýkorová
předseda předmětové komise.
Hodnotící období:
školní rok 2011/2012
Členové komise:
Mgr. Světla Sýkorová (sekce anglického jazyka)
PhDr. Evžen Sikora (sekce francouzského, německého,
ruského a španělského jazyka)
CÍL
Prvořadým cílem všech členů komise v letošním školním roce bylo kvalitně připravit všechny
žáky k nové státní maturitě. K tomu bylo zaměřeno veškeré úsilí i snaha všech vyučujících
cizích jazyků, kteří se museli celoročně vzdělávat a sledovat novinky z CERMATu. Dle pokynů
CERMATu byly vypracované třetí (tzv. školní) části pracovních listů určených k ústní maturitní
zkoušce upraveny a dle zkušeností z loňských maturit vylepšeny.
T E M AT I CK É
P L ÁN Y
Tematické plány byly vypracovány a odevzdány v srpnu 2011, vyučující je zpracovali
dle rozpisu a byly schváleny ředitelkou školy.
S T ÁT N Í
M AT UR I T N Í ZK O U ŠK Y
2012
Písemná část státních maturitních zkoušek se konala ve dnech 2.5. – 7.5. 2012. Ústní část
maturitních zkoušek se konala ve dnech 14.5. – 1.6.2012. V letošním školním roce se poprvé
konaly státní testy jako první a žáci byli již před konáním ústních zkoušek seznámeni
s výsledkem didaktického testu. Ti žáci, kteří neuspěli ať již u didaktického testu nebo u
slohové práce, budou opakovat příslušnou část v září. Statistika maturitní zkoušky z cizích
jazyků je zpracována v tabulce za celou školu. Celkově však lze konstatovat, že žáci byli na
maturitní zkoušky vedeni a připraveni dobře, je záhodno vyzvednout třídu NA4, kde ze všech
žáků připuštěných k maturitě všichni prospěli u všech částí MZ z anglického i německého
jazyka.
A B SO L UT O R I A
Ve dnech 11.6. - 21.6.2012 proběhla absolutoria u oborů diplomovaný farmaceutický
asistent, diplomovaný nutriční asistent a diplomovaná všeobecná sestra. Úroveň jazykové
STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ,
Ostrava, příspěvková organizace
Jeremenkova 2, 703 00 Ostrava
připravenosti z odborného jazyka, jak anglického tak německého i ruského, byla velmi dobrá,
všichni studenti prospěli.
ŠKOLNÍ
AK CE
Z ÁJ E Z DY
V říjnu 2011 byl pod vedením Mgr. Martiny Hořínkové a Mgr. Radany Staňkové uskutečněn
školní poznávací zájezd do Velké Británie a jako obvykle se setkal s velkým úspěchem.
Mgr. Světla Sýkorová, Mgr. Eva Bělohlavá a PaedDr. Renata Mohylová začaly v květnu
připravovat opět zájezd do Velké Británie, který se uskuteční v říjnu příštího školního roku.
Projekt „Mosty partnerství Ostrava-Cadenberge“
(organizátoři Mgr. Peterová, PhDr. Sikora)
Letos proběhly dvě části projektu, který proběhl na téma: globalizace a tradice v duchu hesla
„Národy se poznávají tím, že se poznávají lidé“.
V září 2011 v termínu od 7.9. do 16.9.2011 jsme navštívili se skupinou 10 žáků Spolkovou
republiku Německo, kde proběhla podzimní část projektu.
Průběh přijetí a aktivity projektu byly zaznamenány tiskem a byly dokumentovány
na internetových stránkách: http://www.nez.de/lokales/nachrichten.html .
Průběh: -účast na výuce ve škole BBS Cadenberge, - přednáška Odboru zdravotnictví
okresního úřadu na téma Epidemie a pandemie - zdravotnické systémy v našich zemích,
-exkurze na letišti v Brémách - význam globální letecké přepravy a ekonomice leteckých
společností, - prohlídka historického jádra Brém, -výletu na ostrov Helgoland, kde se žáci
dozvěděli o historii ostrova při komentované prohlídce podzemí ostrova.V přírodní rezervaci
Düne poznali nutnost zachovávat přírodní a kulturní dědictví tohoto regionu. Při exkurzi
do firmy CuxPort byli žáci informováni o globálním propojení světové ekonomiky a obchodu.
Při vycházce do přírodní rezervace watt měli žáci možnost obdivovat přírodu severního
Německa. Ve školních učebnách v BBS Cadenberge jsme dokončili naše prezentace
a fotoknihu, která je hmatatelným výstupem našeho projektu.
V říjnu 2011 jsme vyhodnotili a provedli vyúčtování projektu, seznámili jsme i žáky školy
i širší veřejnost s průběhem projektu.
STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ,
Ostrava, příspěvková organizace
Jeremenkova 2, 703 00 Ostrava
V listopadu došlo k sepsání nového společného projektu pro rok 2012 a vedli grantové
žádosti u několika organizací v ČR i ve SRN. Výsledkem je 130-ti tisícový příspěvek na realizaci
projektu. V roce 2012 se zabývá projekt tématem: Vzdálení a blízcí
(Překonávat vzdálenosti a hranice).
Na jaře 2012 jsme sestavili na obou školách skupinky zájemců o výměnný projekt, oslovili
rodiče a žáky naší školy. V letošním roce nastal pokles zájmu žáků naší školy ubytovávat
v rodinách německé studenty, proto jsme do projektu zapojili i žáky učící se ANJ. Ukázalo
se to oboustranně výhodné pro německé i české žáky - žáci hovořili německy a anglicky.
Němečtí žáci byli ubytováni na internátu, zajišťovali jsme pro ně snídaně a večeře, což bylo
organizačně i finančně velmi náročné.
Návštěva německých studentů v naší škole proběhla ve dnech 19. – 28.4.2012 a v průběhu
desíti dnů proběhl tento program:
přijetí vedením školy
společné aktivity ve škole (Sprachanimationen), prohlídka školy, seznámení se
studijními obory
prohlídka města a jeho pozoruhodností, centrum, Dolní oblast Vítkovice, Důl Michal,
Slezskoostravský hrad, halda Ema aj.
o víkendech celodenní výlety do okolí Ostravy (přehrada Šance, Rožnov - skanzen,
Štramberk)
nákupy, prohlídka nákupních center
vypracování fotoknihy o našem projektu na PC
vypracování prezentace na PC a její předvedení žákům školy
Program probíhal denně v době od 8.00 do 16.00 hodin, byl hodnocen jako velmi kvalitní
ze strany účastníků – žáků a pedagogů zahraniční školy i našich studentů
Regionální kolo soutěže v anglickém jazyce proběhlo19.12.2011 na SZŠ v Opavě, a tak jako
každoročně i letos jsme byli úspěšní, Aleš Togner ze třídy LY4A získal 2. místo ve druhé
kategorii.
Olympiáda v ANJ - školní kolo proběhlo 27.1.2012, zúčastnilo se jej celkem 37 žáků ve dvou
kategoriích a organizovaly jej Mgr. Kateřina Matuszová a Mgr. Martina Hořínková. Obě
kategorie obsahovaly všechny čtyři jazykové kompetence, a to gramatiku, čtení
s porozuměním, poslech a konverzaci. Vítězkou v první kategorii se stala Sabina Barčová
ze třídy ZA1A a vítězem druhé kategorie se stal Aleš Togner ze třídy LY4A.
STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ,
Ostrava, příspěvková organizace
Jeremenkova 2, 703 00 Ostrava
Kroužek ruského jazyka - ve školním roce 2011/2012 vedla Mgr. Halfarová ve třídě LY4B
a LY2 kroužek, kterého se zúčastňovalo celkem 14 žákyň. Kroužek ruského jazyka se konal
jednou týdně.
Výuka RUJ byla zaměřena na osvojení azbuky, důraz byl kladen na komunikativní dovednosti,
aby se žáci dorozuměli v běžných situacích každodenního života. Ke zpestření výuky byly
promítnuty filmy v originále.
I N DI V I DU Á LN Í
P R Á C E S Ž ÁK Y
Všichni vyučující měli vypsány konzultační hodiny pro studenty a rodiče. V konzultačních
hodinách pomáhali žákům odstranit nedostatky a pomáhali pochopit a nacvičit učivo cizích
jazyků. Škoda, že nebyla tato služba více žáky využívána. Individuální práci se žáky, která
spočívala v cílené přípravě na maturitní zkoušku, se věnovali všichni vyučující 4. ročníků.
V S T UP N Í
T ES T Y P R O
1.
ROČNÍKY
Pro vstupní testy byly použity normalizované testy úrovně znalostí A1-A2 z ANJ i NEJ.
Po vyhodnocení vyplynulo, že úroveň znalostí je výrazně nižší, než předepisují osnovy
pro základní školy. Tento rozdíl budeme vyrovnávat zvýšeným úsilím a nutnou domácí
přípravou, aby se ztráta vyrovnala do konce studia a aby mohli žáci z jazyka úspěšně
odmaturovat.
S E BE V Z D Ě L ÁV Á N Í
A A K T I V I T Y V Y U Č UJÍ CÍ C H
CIJ
jsou velmi různorodé. Jak již bylo uvedeno výše, Mgr. Peterová a PhDr. Sikora organizovali
projekt „ Mosty partnerství Ostrava – Cadenberge a doučovali žáky společně
s Mgr. Havláskovou.
Mgr. Sýkorová spolupracovala s nakladatelstvím Oxford University Press. V průběhu roku
provedla hospitace u Mgr. Patrmana a Mgr. Plešivčákové. Dne 28.8.2011 se zúčastnila
konference Maturita Refresh organizované nakladatelstvím Longman.
Mgr. Matuszová byla jmenována CERMATem do funkce hodnotile písemných prací státních
MZ.
Zkoušení a přisedání u maturitních zkoušek je u všech vyučujících samozřejmostí.
Vyučující ANJ pracují v hodinách s časopisem Bridge, který mimo jiné přináší ukázkové úlohy
a témata k novým maturitám.
STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ,
Ostrava, příspěvková organizace
Jeremenkova 2, 703 00 Ostrava
Z ÁV ĚR
A SP LN Ě N Í CÍ L Ů
Komise CIJ se sešla během školního roku celkemčtyřikrát a řešila aktuální úkoly. Vždy
se diskutovalo o realizaci státních maturit a ŠVP.
Výsledky u maturit z ANJ i NEJ byly velmi dobré, žáci byli připraveni kvalitně, o čemž svědčí
zvýšená dotace hodin (u oboru ZA) a hodiny konverzace počínaje 2. ročníkem.
Všichni vyučující dokončili certifikaci pro hodnotitele nových maturit.
Cíle stanovené plánem na školní rok 2011/2012 jsme splnili, ale nadále budeme zkvalitňovat
práci s žáky.
Zpracovala: Mgr. Světla Sýkorová, předsedkyně PK CIJ
STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ,
Ostrava, příspěvková organizace
Jeremenkova 2, 703 00 Ostrava
P ŘÍ L O H A
Č . 15 - S P O L UP R Á C E S O RG AN I Z AC E MI
P AR T N ER Y P Ř I P L N Ě N Í ÚK O LŮ V E V Z DĚ L ÁV ÁN Í
Z A M ĚS T N A V A T E L Ů
A
D A LŠÍ MI
Firmy spolupracující při zajišťování praktického vyučování žáků
Počet firem
Dlouhodobě spolupracující firmy (uveďte názvy firem, v případě jejich
velkého počtu stačí uvést firmy z hlediska spolupráce nejvýznamnější)
S více než 440
organizacemi máme
uzavřené dohody o
odborné praxi žáků a
studentů, a to na
dobu neurčitou.
S mnoha
organizacemi
uzavíráme dohody o
praxi žáků a studentů
na dobu určitou.
Spolupracuje s námi
také 82 lékáren, a 3
prodejny
zdravotnických
potřeb.
Zubní oddělení, s.r.o, Pavlovova 29, Ostrava-Zábřeh
Zubní laboratoř, Lidická 43, Havířov – Šumbark
Nestátní zubní laboratoř, Masarykova 900, 735 14 Orlová 4
Zubní laboratoř, Alena Honlová, Lidická 43 736 01, Havířov - Šumbark
Miroslava Svobodová, Privátní zubní laboratoř, 700 30 Ostrava-Výškovice
Dami dent s.r.o, Dr. Maye 5, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory
A.B. – Dent s.r.o, Mgr. Vilém Antončík, ulice Nádražní, Ostrava
Zubní laboratoř, Jolana Raszková, Vraclavská 1281, 739 34 Šenov
Zubní laboratoř, Vraclavská 1281, Šenov
Zubní laboratoř, Modrý Pavilon s.r.o Slezská Ostrava
Nemocniční lékárna, Fakultní nemocnice Ostrava, Ostrava-Poruba
Nemocniční lékárna, Městská nemocnice, Ostrava-Fifejdy
Domov pro seniory Čujkovova, Ostrava – Zábřeh, p. o.,
Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, p. o.
Domov pro seniory 28. října 215, Frýdek – Místek
Mephacentrum Ostrava -Poruba
Nemocnice v Bílovci
Bohumínská městská nemocnice, a.s.
Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o
Karvinská hornická nemocnice,a.s.
Nemocnice s poliklinikou Karviná - Ráj, příspěvková organizace
Nemocnice Nový Jičín a.s.
Fakultní nemocnice Olomouc
Slezská nemocnice v Opavě p.o.
Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace
Fakultní nemocnice s poliklinikou Ostrava
Nemocnice Český Těšín a.s.
Vítkovická nemocnice a.s.
STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ,
Ostrava, příspěvková organizace
Jeremenkova 2, 703 00 Ostrava
Spolupráce s organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání
Spolupracující partner
Hlavní oblasti a přínosy spolupráce
Forma spolupráce
Profesní organizace
Lékárenská komora
Informovanost v oboru, spojení vzdělávání a praxe
Gremium majitelů
lékáren
Společnost Dr.Max
Informovanost v oboru, spojení vzdělávání a praxe,
možnost realizace odborné praxe studentů
Informovanost v oboru, spojení vzdělávání a praxe
Státní ústav pro
kontrolu léčiv (SÚKL)
Poskytování legislativních změn ve farmaceutické
praxi
ČAS:
Sekce výživy a nutriční
péče
Zprostředkovávání pracovních míst pro absolventy,
Realizace vzdělávacích akcí (sympozia)
Firmy
(jiné formy spolupráce než zajišťování praktického vyučování)
Krevní centrum Ostrava Přínos spolupráce – praktický a aktuální vhled do
– Poruba, 17.listopadu
problematiky dárcovství krve a práci s krevními
1790, 709 00
deriváty
Poradenské centrum
pro celiakii a
bezlepkovou dietu,
občanské sdružení
Vzdělávací akce
FTN Praha 4, Vídeňská
800
Vzdělávací akce, exkurze pro studenty
Firma NATURPRODUKT
Mládežnická1563
736 01 Havířov-Podlesí
Prezentace nových přípravků a pomůcek,
poskytování vzorků sortimentu, využívané při
výuce v předmětech Výdejní činnost a
Zdravotnické prostředky.
Přednášková činnost – témata doplňující výuku
farmaceutických asistentů
Partner zdraví, produkty související se zdravým
životním stylem, výukové materiály
Výukové materiály,
exkurze
Prezentace výrobků
Přednášková
činnost
Sponzorství ke Dni
zdraví a materiály
do výuky předmětu
VKZ
STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ,
Ostrava, příspěvková organizace
Jeremenkova 2, 703 00 Ostrava
FirmaDr.Muller
PHARMA
Pouchov182
503 41 Hradec Králové 7
Prezentace nových přípravků a pomůcek,
poskytování vzorků sortimentu, využívané při
výuce v předmětech Výdejní činnost a
Zdravotnické prostředky.
Prezentace výrobků
Firma UNTRACO
Slavíkova 6168/18a
708 00 Ostrava-Poruba
Prezentace nových přípravků a pomůcek,
poskytování vzorků sortimentu, využívané při
výuce v předmětech Výdejní činnost a
Zdravotnické prostředky.
Přednášková činnost – témata doplňující výuku
farmaceutických asistentů
Prezentace výrobků
Přednášková
činnost
Teva Czech Industrie,
s.r.o., výrobní závod
Ostravská 29
Opava Komárov
Exkurze – seznámení se technologiemi výrovy léků
a léčivých přípravků
Přednáška
A.B.- DENT
Mgr. Vilém Antončík
ul. Nádražní
Ostrava
Pořádání soutěží mezi obory AZ a DZT v modelaci.
Stáže ve firmě pro žáky a studenty AZ a DZT.
Hlavním přínosem této spolupráce je rozšíření
znalostí a povědomí o špičkových přístrojích,
moderních materiálech a technologických
postupech, se kterými nemají možnost seznámit se
ve škole.
Seznámení s počítačovými systémy ve stomatologii
– CAD/CAM systém. Seznámení s přístrojem na
zpracování pružných plastických hmot Deflex. Žáci
a studenti si sami vyzkoušeli obsluhu těchto
nadstandartních přístrojů. Přínosem bylo i to, že
přístroj na zpracování pružných plastických hmot
Deflex byl ponechán ve školní zubní laboratoři pro
studijní účely.
Dárcovství krve
Soutěže, stáže,
exkurze přímo ve
firmě
Charitativní sbírka na podporu prevence a boje
proti AIDS
Sbírku provádějí
studenti pod
vedením vyučující
Firma Complete Dental
Tomáš Gracias
Krevní centrum Ostrava
– Poruba, 17.listopadu
školení pro žáky a
studenty ve škole
Vyučující a studenti
1790, 709 00
Česká společnost AIDS
Pomoc. O.s., Malého 3,
186 21, Praha
STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ,
Ostrava, příspěvková organizace
Jeremenkova 2, 703 00 Ostrava
Občanské sdružení
Charitativní sbírka na podporu prevence a boje
Píšťalka, Počernická 168, proti AIDS
Praha 10
Další partneři (např. úřad práce, obec ...)
Statutárni město Ostrava
Spolupráce v rámci projektů.
Městský obvod OstravaVítkovice
Spolupráce v rámci projektů.
Městský obvod Přívoz a
Moravská Ostrava
Spolupráce v rámci projektů.
Sbírku provádějí
studenti pod
vedením vyučující
Download

2011/2012