Monitorace CO2 v PNP
Luděk Gronych
ZZS Olomouckého kraje
19. 4. 2013
Monitorace CO2 v PNP
●
Definice, princip
●
Metody, výhody, komplikace, použité zkratky
●
Kapnometrie, hodnoty
●
Kapnografie
●
Fyziologická křivka
●
Základní patologie křivky
●
CO2 a resuscitace
2
Definice
●
●
●
●
Kapnometrie - informuje
zejména o koncentraci oxidu
uhličitého (CO2) během
dechového cyklu
ETCO2 - (End Tidal CO2)
koncentrace CO2 ve
vydechovaném vzduchu na
konci expiria
Kapnografie - metoda
grafického znázornění křivky
koncentrace CO2 během
dechového cyklu
Přístroj → kapnograf, záznam
→ kapnogram
3
Trocha fyziologie
●
●
●
CO2 (produkt metabolizmu
buněk) nesen krví k
plicním sklípkům
PaCO2 žilní krve v
kapilárách alveolů
45-46 mmHg
Alveolární pCO2 40 mmHg
– rozdíl způsobí přesun
CO2
4
Trocha fyziologie
●
●
Rozdíl mezi PaCO2
alveolů a ETCO2 = 2-5
mmHg
Alveolární tlak CO2
Rozdíl 2 – 5 mmHg
Podle hodnoty ETCO2 lze
tedy usuzovat na úroveň
ventilace
ETCO2
5
Princip měření CO2
●
●
●
●
Jednoduchá metoda
Nevyžaduje invazivní
vstup
Kromě hadičky
(sidestream metoda)
žádné jiné vybavení
Pracuje na principu
pohlcování
infračerveného záření
6
min
max
kPa
4,7
6
mmHg (torr)
35
●
Lifepak - mmHg
●
Oxylog 3000 plus – kPa
●
45
(Ševčík, Intenzivní medicína)
monitorace CO2 během UPV je důležitá pro
udržení normoventilace (normokapnie), mimo
specifické případy je škodlivá hypo i
hyperventilace
Hodnoty normokapnie
Jednotky
7
Metody
●
Mainstream
●
Sidestream
–
Senzor (kyveta)
analyzuje na
pacientskem
okruhu
–
Směs plynu
nasávána do
přístroje, zde
analýza
–
Oxylog, Zoll
–
Lifepak
8
Komplikace
●
●
Kondenzace vodních par
–
Častá komplikace především u
mainstream typu
–
Zkondenzovaná pára zkresluje výskedek
–
U typu sidestream postupně stoupá
hadičkou až do přístroje
Zalomení, ucpání
–
Hlášení přístroje (sidestream)
9
Kapnografie
●
●
Grafické znázornění
koncentrace CO2
během dechového
cyklu (čase)
Křivka představuje
jednotlivé fáze ventilace
10
Kapnografická křivka
(fyziologická)
●
A-B expirace – plyn z mrtvého prostoru
●
B-C směs plynu z mrtvého prostoru a alveolů
●
C-D-E plyn z alveolů (D-E ETCO2 - plateau)
●
E-F inpirace - vyprázdnění mrtvého prostoru
●
F-A inspirovaný vzduch bez CO2
11
Klinicky významné změny
kapnografické křivky
●
Pokles koncentrace CO2
●
Vzestup koncentrace CO2
●
Vzestup nulové úrovně CO2
●
Změna sklonu křivky nárůstu koncentrace CO2
●
Změna sklonu křivky poklesu CO2
●
Změny v plateau
12
Pokles koncentrace CO2 na
nulu
●
Rozpojení ventilačního okruhu (mezi měřícím bodem a
pacientem)
●
Neprůchodnost, extubace
●
Závada
13
Žádná, nebo malá amplituda
●
Intubace do jícnu
●
Výrazná hypoventilace
14
Rychlý pokles koncentrace
CO2 postupný ne na nulu
●
Hypotenze, oběhová nedostatečnost
●
Náhle vzniklá hyperventilace
●
Plicní embolie
15
Postupný pokles koncentrace
CO2 postupný ne na nulu
●
Částečná obstrukce ventilačního systému,
netěsnost
●
Hyperventilace (postupně narůstající)
●
Pokles plicní perfúze
16
Postupný/náhlý vzestup
koncentrace CO2
●
●
Vzestup srdečního výdeje, ROSC (Return of
Spontaneous Circulations)
Reperfúze ischemické tkáně (uvolnění zaškrcení,
aortální svorky)
●
Infúze bikarbonátu
●
Zvýšení TT
17
Poruchy expirační fáze
- nárůstu CO2
●
Obstrukce dýchacích cest
●
Čím kratší plató a větší úhel, tím je obstrukce větší
●
Th: lavage, odsátí DC
●
ETCO2 může být v normě
18
Poruchy inspirační fáze poklesu CO2
●
Křivka klesá na nulovou úroveň
●
Malý průměr intubační kanyly proti DC pacienta
●
Netěsnost v systému
19
Poruchy inspirační fáze poklesu CO2
●
Křivka neklesá na nulovou úroveň
●
Zpětné vdechová směsi z mrtvého prostoru
●
Vadný výdechový ventil
●
Zkondenzované páry v přístroji
20
Změny v plató
●
●
KPR
Odeznívající
relaxace
●
Nepravidelné
spontánní
dýchání
●
●
●
Hypoventilace
Netěsnost v
aspirační lince
Velká
vzdálenost
měřícího místa
od DC pacienta
21
●
●
●
Koncentrace CO2 a
resuscitace
Guideline 2010 – kapnometrie považována za
rutinní metodu – hodnota i křivka
změna barvy periferie a přítomnost kapnografické
křivky po více jak 4 umělých vdeších dokazuje
umístění v tracheobronchiálním stromu (nemůže
vyloučit intubaci bronchu)
Studie CO2 a umístění OTI (5) prokázaly:
–
(2) 100%specifita (určení tracheálního umístění)
a 100% senzitivita (určení intubace v jícnu)
–
(3 v PNP) 67% specifita, 100% senzitivita
22
Koncentrace CO2 a
resuscitace
●
●
Účinnost KPR – nutno
přehodnotit kvalitu při
ETCO2 < 2kPa/15mmHg
(některé zdroje 12
mmHg)
Studie Dr. Semmonse a Falka v Resuscitation
–
Potvrdily špatnou prognozu při KPR s hypokapnií
–
Potvrdily výhodu při sledování ROSC na
kapnometru bez přerušení masáže
–
Věří, že pomocí softwaru, pokročilých algorytmů
bude možné predikovat úspěch KPR a s tím
spojené resuscitační úsilí
23
Koncentrace CO2 a
resuscitace
●
●
Přerušení srdeční masáže pro palpační kontrolu pulsu je
nežádoucí.
Kapnometrie spolehlivě odhalí ROSC
24
Take home message
●
●
●
Monitorováním ETCO2 sledujeme úroveň ventilace –
vyjma vyjímečných případů je žádoucí normoventilace
(normokapnie)
Kapnograf je EKG ventilace, měl by znázorňovat
fyziologickou křivku. Měli by jsme znát patologické
odchylky kapnografické křivky, jejich příčiny a jsme li
schopni dokázat je odstranit
Kapnografie je dnes již standartní monitorovací metoda
při kardiopulmonální resuscitaci. Zamezí zbytečnému
přerušování kompresí hrudníku, odhalí ROSC a
upozorní na extubaci, nebo rozpojení ventilačního
okruhu
25
Děkuji za pozornost
www.kocour.rps.cz
26
Download

kapno v pdf