zizi.com
zpracovala: Mgr. E. Strnadová
zizi.com
charakteristika předmětu:
propedeutika – výraz řeckého původu,
znamená uvedení do studia nějakého vědního
oboru
zabývá se výkladem základních klinických
pojmů, cílů a metod používaných v rámci
určitého oboru
cíl předmětu - seznámit studenty s postupy
používanými při vyšetřování pacienta lékařem
obsah předmětu KLP

obecná symptomatologie

fyziologické funkce

fyzikální vyšetření

vyšetřovací metody

farmakologie
zizi.com
zizi.com
zdraví:
stav úplné tělesné, duševní i sociální
pohody
optimální stav
podmíněno multifaktoriálně
determinanty zdraví

vnitřní - biologické faktory

zevní

způsob života

vnější prostředí

zdravotnické služby

sociální a ekonomické faktory
zizi.com
nemoc:
hrubá změna biologických struktur
s poruchami orgánů nebo organismu
jako celku
porucha rovnováhy vnitřního
vnějšího prostředí organismu
a
porušena stavba či funkce jednoho či
více orgánů
je pociťována jinak nemocným a jinak
zdravotnickým pracovníkem
projeví se změnou funkcí orgánů nebo
změnou tvaru
zizi.com
profylaxe:
prevence

primární - předcházení nemoci

sekundární - rozpoznání časných
stádií nemocí

terciární - léčebná opatření bránící
komplikacím
zizi.com
příčiny nemocí:
zřídka má určitá nemoc jen jednu příčinu
na vzniku nemocí se podílí vetší či menší množství
činitelů (faktorů) - multifaktoriální příčiny
obecné dělení příčin nemocí
» exogenní (zevní)
» endogenní (vnitřní)
zevní příčiny
» fyzikální
» chemické
» biologické
» vliv prostředí a výživy
vnitřní příčiny
» genetické příčiny
» dispozice
» patologická imunita
zizi.com
vznik nemocí:
jako důsledek poškození organismu
vyvolaný konkrétní příčinou (viz etiologie
onemocnění)
jako reakce organismu na poškození (viz
patogeneze nemoci)
zizi.com
etiologie, patogeneze:
etiologie = příčina onemocnění
» infekční
» nádorová
» metabolická
» jiné
patogeneze
» souhrn procesů, které jsou odpovědí
organismu na poškození a které vedou
ke vzniku nemoci a jejích projevů
» nevypovídá
o
vlastní
příčině
onemocnění
zizi.com
průběh nemoci:
akutní
» vzniká náhle, příznaky jsou výrazné, zcela se vyhojí,
nebo přejde do chronického stadia
subakutní
» méně prudký než akutní, ale prudší než chronický
chronický - vleklý, trvalý
» průběh není prudký, příznaky jsou přítomny více
méně trvale
» trvalé působení příznaků může poškozovat
organismus a orgány
» některá onem. mají chron. ráz od počátku, jiná se
stávají chron. po opakovaných akutních nemocech
zizi.com
terminologie:
exacerbace - prudké zhoršení
latence - doba od vzniku poruchy do objevení se
prvních příznaků
inkubace - podobně jako latence, ale týká se infekčních
onemocnění
recidiva - znovu vzplanutí choroby
remise - zmírnění či vymizení příznaků během nemoci
(event. trvalé, ale sotva patrné příznaky)
relaps - znovuobjevení příznaků
komplikace - poruchy, které vzniknou ze základního
onemocnění, zhoršují kvalitu života, můžou ohrozit
život
dekompenzace - vystupňování příznaků při nedodržení
léčby, nebo se nemoc sama o sobě zhorší
zizi.com
stadia nemoci:
st. latence
» od vzniku nemoci, k rozvoji příznaků
» délka se liší u různých nemocí
prodromální st.
» nespecifické příznaky, nelze určit přesně dg
st. manifestních příznaků
» specifické příznaky, lze určit dg
st. rekonvalescence
» dochází k ústupu projevu nemoci
konec nemoci
» úplné uzdravení
» smrt
zizi.com
lékařská diagnóza:
specifikuje chorobný proces
rozpoznání nemoci = předpoklad správné léčby
diagnóza vychází ze:
» základních příznaků nemoci
» z posouzení okolností, které by s nimi mohly být v
příčinném stavu
» z fyzikálního vyšetření pacienta
» z laboratorních a přístrojových vyšetření
pojmenování nemoci
» jmenně
» číselným kódem – Mezinárodní klasifikace nemocí
(např. S62.2, K35.6)
zizi.com
MKN:
má podobu číselníku s diagnostickými
popisy a výkladem u jednotlivých položek
i kapitol
hlavním klíčem je zde znakový kód
nemoci
první znak zleva vždy velké písmeno
latinské abecedy, jež udává hlavní
kategorii
znaky na 2. a 3. místě určují hlavní
skupinu diagnóz
např.: S 02.0, K35.4
zizi.com
MKN:
Infekční a parazitární nemoci (A, B)
Novotvary (C)
Nemoci krve a imunity (D)
Nemoci endokrinní a metabolické (E)
Nemoci duševní a poruchy chování (F)
Nemoci nervové soustavy (G)
Nemoci oka a očních adnex, nemoci ucha (H)
Nemoci oběhové soustavy (I)
Nemoci dýchací soustavy (J)
Nemoci trávicí soustavy (K)
Nemoci kůže a podkožního vaziva (L)
Nemoci svalové a kosterní soustavy (M)
Nemoci močové a pohlavní soustavy (N)
Těhotenství, porod, šestinedělí, perinatální
stavy, vrozené vady, deformace (O. P, Q)
Příznaky, znaky a nálezy nezařazené jinde (R)
Poranění, otravy, následky působení vnějších
příčin (S, T)
Zevní příčiny nemocí a úmrtí (V, W, X, Y)
Faktory ovlivňující zdravotní stav (Z)
zizi.com
stanovení diagnózy:
1. ze shromážděných faktů
» podrobná anamnéza
» vyšetření nemocného
» pozorování průběhu nemoci
» pomocná vyšetření
2. analýza faktů
» zhodnocení získaných faktů
zizi.com
ošetřovatelská diagnóza:
sesterská, stanovuje sestra
výsledek zpracování informací o
nemocném
identifikace potřeb nemocného
krátkodobá,
v
průběhu
hospitalizace se mění několikrát
součást
ošetřovatelského
procesu
vznik s rozvojem ošetřovatelství
zizi.com
anamnéza:
z řec. původ, rozpomínání
první stupeň ke stanovení diagnózy
rozhovor lékaře (sestry) s pacientem - kladení cílených
otázek
získání důležitých údajů, které ovlivnily zdravotní stav
nemocného od narození až do současnosti
individuální přístup, důvěra
hodnocení informací - objektivně, kriticky
související termíny
» agravace
» disimulace
» simulace
zizi.com
anamnéza:
osobní data
» jméno, příjmení, věk, bydliště, zaměstnání,
zdr. pojišťovna
rodinná anamnéza
» informace o zdravotním stavu rodičů,
prarodičů, sourozenců, manžela, manželky
osobní anamnéza
» předchorobí, přehled - dětské nemoci,
dospívání, dospělost, úrazy, operace, gyn.
anamnéza, abúzus, stravovací návyky,...
» nynější onemocnění - průběh onemocnění,
dosavadní léčba, prodělaná vyšetření,
přehled obtíží, které vedou nemocného k
lékaři, trvalá medikace, alergie
pracovní anamnéza
» současné
zaměstnání,
postavení
v
zaměstnání, pracovní rizika
sociální anamnéza
zizi.com
prognóza:
předpověď
vývoje
nemoci, stavu
odhad
vývoje
a
zakončení nemoci
související termíny
» příznivá prognóza
» nejistá prognóza
» infaustní stav
zizi.com
příznaky nemoci, terminologie:
symptom - příznak nemoci
symptomatologie nemoci soubor příznaků typické pro
určité onemocnění – klinický
obraz
syndrom - typická kombinace
příznaků určitého onemocnění,
často pojmenován po svém
objeviteli
příznaky
» hlavní, vedlejší
» subjektivní, objektivní
» specifické, nespecifické
» příznaky
dle
stupně
závažnosti
zizi.com
příznaky nemoci - hlavní, vedlejší:
příznaky hlavní:
vyskytují se často, jsou nápadné
příznaky vedlejší:
příznaky nejsou v popředí, jejich výskyt
není pravidlem
zizi.com
příznaky nemoci - subjektivní, objektivní:
příznaky subjektivní:
stížnosti nemocného
nelze ověřit
pocity klienta
nejsou prokazatelné, měřitelné
bolest, únava, nevolnost, bušení srdce,
svědění, ...
příznaky objektivní:
příznaky zjevně patrné
měřitelné, hodnotitelé
nezávislé na pocitech klienta
dušnost, kašel, zvracení, ...
zizi.com
příznaky nemoci - specifické, nespecifické:
příznaky specifické:
příznaky zcela jasné
diagnostika nemoci
tzv. stadium manifestních příznaků
příznaky nespecifické:
tzv. prodromy
bolest hlavy, celková únava, subfebrilie,…
zizi.com
příznaky nemoci - podle stupně závažnosti:
příznaky znepokojující:
ohlašují změnu zdravotního stavu, vývoj
nové choroby nebo malou účinnost
dosavadních léčebných postupů
příznaky závažné:
jednoznačně ukazují zhoršení zdravotního
stavu v kritické době
příznaky alarmující:
ukazují na ohrožení života
zizi.com
bolest
únava
nechutenství
žízeň
hlad
poruchy spánku
nevolnost
bušení srdce
závrať
svědění
pálení žáhy
zizi.com
bolest:
nepříjemná senzorická a emocionální
zkušenost, která souvisí se skutečným
nebo potencionálním poškozením tkáně
nejčastější příznak onemocnění
varovný signál
fyzická a emocionální složka
základní symptom poruchy zdraví
vznik bolesti - není zcela jasný, zřejmě
dráždění nervů chemickými látkami
při
bolesti
hodnotíme
intenzitu,
lokalizaci, radiaci, charakter
zizi.com
bolest - význam:
pozitivní
» signál, který vede k ochrannému chování
» pomoc při určení dg
» vzbuzení soucitu, vstřícnosti
negativní
» vyvolává negativní syndrom
zizi.com
bolest - typy:
akutní - dobře definovaný začátek, intenzivní,
ostrá, trvá relativně krátce, přesně
lokalizovaná,
chronická - tupá, pomalý rozvoj, pacient si
nepamatuje, kdy vlastně začala, lze se
přizpůsobit, dlouhodobě způsobuje deprese
kolikovitá - bolest způsobená spazmy
hladkého svalstva
fantomova - bolest, kterou nemocný pociťuje
v již neexistující části těla, výsledek dráždění
poškozených dendritů
zánětlivá - napínání, pocit tepla, „škubání“
v postiženém místě, trvalá, monotónní bolest
ischemická – svalová, při nepoměru mezi
potřebou kyslíku v pracujícím svalu a jeho
dodávkou, typy – stenokardie, klaudikace
zizi.com
bolest - práh a tolerance bolesti:
práh bolesti
» množství bolestivých stimulů potřebných k vyvolání pocitu
bolesti
» automatická reakce organismu, která chrání člověka před
dalším poškozením organismu
» individuální
tolerance bolesti
» maximální bolest, kterou je postižený schopen snášet v
určitém časovém období
» závisí na
 vnitřní faktory – výchova, věk, pohlaví, zkušenost
jedince, denní doba,…
 vnější faktory - přístup zdravotnického personálu,
způsob analgezie, důvěryhodnost prostředí,…
zizi.com
bolest - intenzita a charakter bolesti:
intenzita bolesti
» slabá bolest
» střední bolest - krajně nepříjemná
» nesnesitelná bolest - ztráta kontroly nad
chováním
charakter bolesti
» svíravá
» bodavá
» řezavá
» tupá
» palčivá
» pulzující
» další
zizi.com
bolest - hodnocení bolesti:
1 ---------------------- 5 --------------------- 10
Jméno: ........................... datum: .............
Posouzení bolesti klientem:
1. jak silné bolesti jste pociťoval během posledních 48
hod.?
- žádné
- mírné
- střední
- silné
2. kolik hodin během dne pociťujete bolest?: ........ hod.
3. jak dlouho v průběhu 24 hod. spíte?:
........ hod.
4. pozorujete zmenšení bolestí po předepsané léčbě?:
- ano
- ne
Označte na přímce místo, které odpovídá snížení vašich
bolestí:
1
5
10
dotazníky - hodnotí intenzitu i charakter bolesti,
ideální pro záznam objektivních i subjektivních údajů
verbální škály - nemocný vyjadřuje bolest slovně
číslem od 0 – 10
neverbální škály - pomáhají sledovat neverbální
projevy klienta (mimiku, pohyby končetin, pláč, křik,
sténání,…)
vizuální škály - nejužívanější metoda, grafické škály,
výhodné pro dokumentaci (numerická škála, dětská
škála, mapa bolesti, grafický záznam bolesti)
» grafická úsečka
» škála výrazů obličeje
» mapa bolesti
zizi.com
bolest - léčba bolesti:
farmakoterapie
invazivní anesteziologické postupy
chirurgické řešení
radioterapie
fyzioterapie
psychoterapie (psychoterapeutický rozhovor, odvádění
pozornosti, sugesce, hypnóza, relaxace,…
alternativní postupy
zizi.com
zásady ošetřování pacienta s bolestí:
nebýt nevšímavý
nebýt hluchý k jeho projevům
nechat ho se vypovídat
nespěchat
nesrovnávat s druhými - individualita
akceptovat bolest
posilovat
důvěru,
soběstačnost,
iniciativu v boji s bolestí
zizi.com
bolest
únava
nechutenství
žízeň
hlad
poruchy spánku
nevolnost
bušení srdce
závrať
svědění
pálení žáhy
zizi.com
únava:
subjektivní pocit
nedefinovatelný svalový pocit
celková slabost
závažný varovný příznak
únavu provází
» zhoršené vnímání
» snížená pozornost
» zvýšená psychická dráždivost
» zpomalené reakce,…
zizi.com
bolest
únava
nechutenství
žízeň
hlad
poruchy spánku
nevolnost
bušení srdce
závrať
svědění
pálení žáhy
zizi.com
nechutenství:
subjektivní pocit
stupně nechutenství
» ztráta chuti k jídlu
» vymizení hladu
» odpor k jídlu
provází řadu chorob nesouvisejících s GIT
související téma - odlišení nechutenství a
sníženého příjmu potravy z obavy před dalším
zhoršením již existujících GIT potíží, nemocný se
bojí najíst
zizi.com
bolest
únava
nechutenství
žízeň
hlad
poruchy spánku
nevolnost
bušení srdce
závrať
svědění
pálení žáhy
zizi.com
žízeň:
specifický pocit sucha v ústech, který vyvolává potřebu
napití
účelem je úprava deficitu vody
u zdravého jedince je příjem a výdej tekutin vyrovnaný
útlum pocitu žízně
» příznak, s kterým se můžeme setkat zvláště u
starých lidí
» rozvoj deficitu tekutiny u starého člověka je
nenápadný, starý člověk si často neuvědomuje ani
pokročilou dehydrataci
příznaky dehydratace
» bolest hlavy
» slabost
» tachykardie
» psychická alterace
zizi.com
bolest
únava
nechutenství
žízeň
hlad
poruchy spánku
nevolnost
bušení srdce
závrať
svědění
pálení žáhy
zizi.com
hlad:
nepříjemný
subjektivní
pocit
vyvolaný
nedostatkem potravy
hladovění - nepřijímání potravy po 24 hod a déle
pocit hladu vnímáme v ústech, hltanu a žaludku
provázen zvýšeným sliněním, častějším
polykáním, zvyšuje se peristaltika žaludku
(„kručení v břiše“)
podnětem pro podráždění centra hladu je rozdíl
mezi arteriální a venózní hladinou glukózy
centrum hladu: oblast hypotalamu, mediálně
centrum sytosti → spolupráce = rovnováha
pocit hladu je ovlivnitelný psychickým stavem
jedince
zizi.com
bolest
únava
nechutenství
žízeň
hlad
poruchy spánku
nevolnost
bušení srdce
závrať
svědění
pálení žáhy
zizi.com
poruchy spánku:
přirozený stav opačný k stavu
bdělosti
předpoklad pro zachování a
udržení tělesného a duševního
zdraví
potřeba spánku je individuální,
závisí na aktivitě, věku,…
význam spánku - ochranný,
regenerační
spánek probíhá cyklicky, fáze se
střídají
fáze spánku
» REM
Rapid
Eye
Movement
» NonREM - Non Rapid Eye
Movement
zizi.com
REM:
charakteristika
» aktivní sny
» snížený svalový tonus
» svalové záškuby
» rychlé pohyby očních bulbů pod
víčky
slouží k regeneraci psychických funkcí
zizi.com
Non REM:
mělčí spánek
pomalá EEG aktivita
probuzení z této fáze je nefyziologické - člověk nedosáhne dokonalé regenerace, cítí se unavený
stadia nREM
» 1. st.: fáze nejlehčího spánku, člověk je ospalý, relaxovaný, klidný, klesá TF a DF, lze z něj snadno
probudit
» 2. st.: stadium lehkého spánku
» 3. st.: středně hluboký spánek - svalová relaxace, pokles TK a TT, spícího lze probudit hůře
» 4. st.: hluboký spánek - TF a DF klesá o 20 - 30%, úplná svalová relaxace, nastává cca 30 - 40 min.
po usnutí, tělo se fyzicky zotavuje
tato stadia trvají asi hodinu
během 8 hod. spánku se objeví 4 - 6 period charakteristických tím, že se mozková aktivita přesouvá z
hlubších fází přes 3. a 2. stadium k REM fázi, která uzavírá jeden cyklus a pak se znovu opakuje
cyklus postupného prohlubování a změlčování trvá cca 90 min.
zizi.com
poruchy spánku:
insomnie – nespavost
» stav, který jedince obtěžuje
» narušuje metabolické a vegetativní pochody → únava,
nechutenství, mrzoutství → strach, úzkost
» nutno zjistit příčinu
» rozlišujeme:
- nespavost, kdy pacient nemůže usnout
- nespavost, kdy je spánek mělký
- nespavost, kdy se pacient opakovaně probouzí
- nespavost, kdy se pacient po krátkém spánku probudí a
již neusne
hypersomnie - nadměrná spavost
spánková inverze - otočený rytmus spánku
narkolepsie
» záchvatovité onemocnění, postižený náhle proti své vůli upadá
do krátkého spánku, často opakovaně a v nečekaných
situacích
zizi.com
bolest
únava
nechutenství
žízeň
hlad
poruchy spánku
nevolnost
bušení srdce
závrať
svědění
pálení žáhy
zizi.com
nevolnost:
pocit nevolnost, pocit na zvracení
závažný varovný příznak
příčiny
» kinetózy
» zažívací obtíže
» obtíže
vyvolané
jiným
nemocněním, poruchou
» obtíže
vyvolané
fyziologicky
(těhotenství)
zizi.com
bolest
únava
nechutenství
žízeň
hlad
poruchy spánku
nevolnost
bušení srdce
závrať
svědění
pálení žáhy
zizi.com
bušení srdce - palpitace:
popisováno jako „poskakování“, „zastavování“ a „rozbíhání“
srdce
příznak některých poruch srdečního rytmu - arytmií
též provází velkou námahu a pozitivní i negativní emoce
(rozčilení, strach, radost)
zizi.com
bolest
únava
nechutenství
žízeň
hlad
poruchy spánku
nevolnost
bušení srdce
závrať
svědění
pálení žáhy
zizi.com
závrať - vertigo:
nepříjemný pocit otáčení se vlastního těla
při zavřených očích se stav zhoršuje
příčiny
» postižení vnitřního ucha
» postižení krční páteře
» postižení mozkových cév
další přídatné projevy
» nauzea
» zvracení
» pocení
» chůze obtížná, až nemožná
» kolapsový stav
zizi.com
bolest
únava
nechutenství
žízeň
hlad
poruchy spánku
nevolnost
bušení srdce
závrať
svědění
pálení žáhy
zizi.com
svědění - pruritus:
snáší se obtížněji než bolest
vzniká podrážděním nervové pleteně
histaminem a dalšími látkami
zhoršuje se
» v noci
» při emočním vzrušení
fyziologicky u stárnoucí kůže
patologicky
» přesušení kůže
» při některých vnitřních chorobách
» kožní onemocnění
v
kůži
zizi.com
bolest
únava
nechutenství
žízeň
hlad
poruchy spánku
nevolnost
bušení srdce
závrať
svědění
pálení žáhy
zizi.com
pálení žáhy - pyróza:
nepříjemný palčivý pocit v nadbřišku
vyzařuje podél jícnu až do krku, úst
příčina - reflux = zpětný průnik
žaludeční šťávy do jícnu
zizi.com
poruchy vědomí
poloha nemocného
poruchy hybnosti
dušnost
kašel
škytavka
zvracení
změny na kůži
zizi.com
vědomí:
otevření
očí
- spontánní
- na oslovení
- na bolest
- bez reakce
4 body
3
2
1
slovní
odpověď
- orientovaná, klient konverzuje
- zmatená, neorientován
- mluví nepřiléhavá slova
- nesrozumitelné zvuky
- žádná odpověď
5
4
3
2
1
motorická
reakce na
oslovení,
bolest
- vykoná pohyb
- lokalizuje bolest, odtáhne se od
místa podnětu
- obranná flexe, účelné obranné
pohyby
- necílená flexe končetiny patologická flexe
- necílená extenze končetiny patologická extenze
- nereaguje
6
5
4
3
2
1
stav mysli, jehož základem je bdělost vigilita, která je předpokladem dalších
stránek vědomí
orientujeme se v čase, prostoru, situaci
a ve vlastní osobě
jasné a neporušené vědomí je optimální
stav činnosti nervové soustavy
hodnocení stavu vědomí
» GCS – Glasgow coma scale
» dle Beneše
zizi.com
poruchy vědomí:
kvantitativní poruchy - stejnoměrné snížení všech
psychických funkcí, zastřené vědomí
» mdloba
» somnolence
» sopor
» koma
kvalitativní poruchy - vyznačují se zkreslením
informací o okolí i vlastních duševních procesech,
obluzené vědomí
» delirium
» amence, další
zizi.com
poruchy vědomí - mdloba:
synkopa
krátkodobá ztráta vědomí způsobená hypoxií
úprava vědomí v krátké době
fyziologicky
» pozitivním i negativním emocionálním vzrušení
» dlouhé stání
patologicky
» hypoxie různé etiologie
» nervová onemocnění
» srdeční onemocnění
» další
zizi.com
poruchy vědomí - somnolence a sopor:
somnolence
» lehčí porucha vědomí
» spavost, z níž lze probudit
oslovením, dotykem
» orientace zachována
sopor
» těžší porucha vědomí s
hlubokým spánkem
» probere jen silný podnět
» desorientace časem i místem
» dlouhá
latence
odpovědi,
odpověď nepřiléhavá
» cyklicky usíná
zizi.com
poruchy vědomí - koma:
hluboké bezvědomí, absence reakcí na podněty
příčiny - oběhové, neurologické, metabolické,
psychogenní , traumatické
koma mělké - reakce obrannými pohyby na
bolestivý podnět, zachované některé orientační
reflexy
koma hluboké - zachovány pouze vitální funkce,
obrané reflexy jsou vyhaslé
koma vigilní - apalický syndrom
» obrny a jiná korová poškození, následek
dlouhodobého otoku mozku
» působí dojmem, že se probral, ale nelze
navázat kontakt, inkontinence
zizi.com
poruchy vědomí - delirium:
průběh prudký - desorientace, poruchy
rozrušenost, úzkost, vegetativní příznaky
příčiny
» otravy
» těžká celková onemocnění
» infekce
pozor - pacient je nebezpečný sobě i okolí!
vnímání,
zizi.com
poruchy vědomí - amence:
zmatenost, desorientace
méně bouřlivé než delirium
příčiny
» těžké celkové onemocnění
» ateroskleróza mozku
» komplikace DM – předávkování Inzulínu
» další
zizi.com
poruchy vědomí
poloha nemocného
poruchy hybnosti
dušnost
kašel
škytavka
zvracení
změny na kůži
zizi.com
poloha nemocného:
poloha je daná
» subjektivním
vnímáním
onemocnění
» bolestí
» úbytkem
fyzických
a
duševních sil
typy poloh
» aktivní p. - přirozená,
nemocný ji mění dle své vůle
» zhroucená - není ovládána
vůlí ale gravitací, doklad
vážného poškození zdraví
» vynucená - druh aktivní
polohy, nemocný si ji sám
zvolí, typická poloha pro
konkrétní onemocnění
zizi.com
poruchy vědomí
poloha nemocného
poruchy hybnosti
dušnost
kašel
škytavka
zvracení
změny na kůži
zizi.com
poruchy hybnosti:
příčiny
» nervosvalové onemocnění
» onemocnění kloubů, další
sledujeme
» držení těla - spontánní, volné, strnulé,…
» chůze - normální, fyziologická, cupitavé kroky, chůze s cirkumdukcí, chůze
o široké základně
» obrny – paréza, plegie
zizi.com
poruchy vědomí
poloha nemocného
poruchy hybnosti
dušnost
kašel
škytavka
zvracení
změny na kůži
zizi.com
dušnost:
dyspnoe
subjektivní pocit ztíženého dýchání,
provázený zvýšených dechovým
úsilím a neklidem
přehluší i bolest
příčiny
» choroby srdce
» choroby plic - srdeční dušnost
» psychické poruchy
typy dyspnoe
» vdechová - inspirační
» výdechová - expirační
» záchvatovitá dyspnoe – typické
pro AB
stridor - hvízdavý zvuk při nádechu
při zúžení HCD
zizi.com
dušnost:
kardiální dušnost
příznak nedostatečnosti LSK
krev městná v plicích před selhávající LK
zizi.com
poruchy vědomí
poloha nemocného
poruchy hybnosti
dušnost
kašel
škytavka
zvracení
změny na kůži
zizi.com
kašel:
reflexní obranný děj, řízený z
prodloužené míchy
příčina - podráždění výstelky
dýchacích cest
cíl - vyčištění DC
dlouhotrvající kašel vede k vážným
poruchám dýchací a oběhové
soustavy!
zizi.com
kašel:
produktivní
» expektorace - vykašlání sputa
» sputum, chrchel - substance obsahující produkty sekrece
bronchiálních žláz
dráždivý - bez expektorace
sputum
» serózní
» hlenové
» hnisavé
» hnilobné
» krvavé – hemoptýza (krev ve sputu, vykašlávání krve),
hemoptoe - chrlení krve
zizi.com
poruchy vědomí
poloha nemocného
poruchy hybnosti
dušnost
kašel
škytavka
zvracení
změny na kůži
zizi.com
škytavka:
Ups!!!
singultus
náhlé prudké a mimovolní stahy bránice
(prudké nasátí vzduchu do plic + uzavření
epiglottis při průchodu hrtanem)
příčiny
» dráždění bráničního nervu nebo
mozkových center
provokující faktory
» chladný nápoj s obsahem oxidu
uhličitého
» alkohol
» přeplnění žaludku
» vzácně tumory, brániční kýla,…
zizi.com
poruchy vědomí
poloha nemocného
poruchy hybnosti
dušnost
kašel
škytavka
zvracení
změny na kůži
zizi.com
zvracení:
vomitus
reflexní děj vedoucí k vyprázdnění žaludečního obsahu ústy
často předchází nauzea
příčiny
» onemocnění GIT
» psychické poruchy
» kinetózy
» těhotenství
» jiná onemocnění
důsledky zvracení
» ztráta tekutin a iontů
» narušení vnitřního prostřední
» ztráta HCl – alkalóza
zizi.com
zvracení:
periferní zvracení
» zvracení vyvolané přímo onemocněním
GIT nebo orgánů peritoneálně a
retroperitoneálně uložených
centrální zvracení
» vyvoláno podněty z centra v prodloužené
míše
» příčiny - toxické látky, úrazy mozku,
nádory mozku
zizi.com
poruchy vědomí
poloha nemocného
poruchy hybnosti
dušnost
kašel
škytavka
zvracení
změny na kůži
zizi.com
kůže:
největší
plošný
orgán
lidského těla
hranice mezi zevním a
vnitřním prostředím
s vnitřními orgány je kůže
spojena
prostřednictvím
krevních a lymfatických cév a
nervů
příčiny kožních onemocnění
» infekční onemocnění
» interní onemocnění
» psychické faktory
» další
zizi.com
na kůži sledujeme:
barva - bledost, cyanóza, ikterus
celistvost zabarvení - poruchy pigmentace
pružnost - tonus
edémy
poranění
léze (str. 31 DÚ, tabulka) - poruchy kožní integrity
zizi.com
poruchy kožní integrity - léze:
hodnotíme
» typ
» barvu
» velikost
» tvar
» ohraničení
» vzhled okolí
typy - str. 31 DÚ, tabulka
» primární eflorescence
» sekundární eflorescence – vznikají z primárních
» plošné změny
zizi.com
zizi.com
primární eflorescence:
makula, skvrna - plošná změna barvy kůže
papula, pupen - prominující útvar vyvolaný změnami epidermis a horních
vrstev koria
noduli - uzlíky
urtica - kopřivkový pupen
zizi.com
primární eflorescence:
vezikula, puchýřek - drobnější, prominující dutý útvar vyplněný tekutinou
(tkáňovým mokem)
bula - puchýř, větší než vezikula
pustula – neštovička: prominující drobný útvar, od začátku vyplněný
hnisem, v okolí zánětlivý lem
petechie – drobné tečkovité krvácení
zizi.com
zizi.com
sekundární eflorescence:
squama, šupina - vzniká z olupující se rohové vrstvy, drobné či velké
crusta, strup - na povrchu kůže ze zaschlého tkáňového moku nebo z
hnisu, z krve
eschara, příškvar - úsek sedící v kůži, vzniká z odumřelé tkáně a po jeho
odloučení zbývá vřed
ragáda, fisura, trhlina - hlubší defekt, tvoří se v kožních rýhách
zizi.com
sekundární eflorescence:
erose, oděrka - povrchní defekt zasahující do koria až podkoží, hojí se
bez jizvy
ulcus, vřed - hlubší defekt, zasahuje do koria až podkoží, hojí se jizvou
zizi.com
zizi.com
sekundární eflorescence:
erytém - difuzní zarudnutí z aktivního překrvení kůže
cyanóza - nafialovělé plošné zbarvení kůže z pasivního překrvení
edém, otok - difuzní zduření kůže z prosáknutí tkáňovou tekutinou
medidace, mokvání - výron tkáňové tekutiny u erozí vzniklých po
prasklých puchýřcích
desquamace, olupování - tvorba šupin na větších plochách
lichenifikace, zhrubění kůže a zvýraznění prohloubení kožních rýh
papilomatóza, vegetace - květákovité plošné bujení
Download

klp_symptomatologie.pdf