İLGİLİ KAYNAKÇA
Hazırlayanlar: Doç.Dr. Nuray Bayraktar (Proje Yürütücüsü)
Doç.Dr. Bülent Batuman (Proje Araştırmacısı)
MİMARLIK
Akcan, E ., (2005), “Ambiguities of Transparency and Privacy in Seyfi Arkan’s Houses for the
New Turkish Republic,” METU Journal of Faculty of Architecture 22(2): 25-49.
Akcan, E ., (2009), Çeviride Modern Olan, Şehir ve Konutta Türk alman İlişkileri, Yapı Kredi
Yayınları.
Akcan, E., (2012), Architecture in Translation: Germany ,Turkey and the Modern House,
Duke University Press.
Alpagut, L., (2010), “Atatürk Orman Çiftliği’nde Ernst Egi’nin İzleri: Planlama, Bira Fabrikası,
Konutlar ve “Geleneksel” Bir Hamam”, METU Journal of Faculty of Architecture 27 (2): 239264.
Alsaç, Ü., (1976), Türk Mimarlık Düşüncesinin Cumhuriyet Dönemindeki Evrimi, Karadeniz
Teknik Üniversitesi Yayınları.
Arif, B., (1931), “Türk Mimarisi ve Beynelmilel Mimarlık Vasıfları”, Mimar 1(11-12): 366.
Arkan, S., (1997), Seyfi Arkan ve Eserleri 1933-1956, Özel Yayın.
Arseven, C., E.,(1984), Türk Sanat Tarihi: Menşeinden Bugüne Kadar Mimari, Heykel,
Resim, Süsleme ve Tezyini Sanatlar, Milli Eğitim Basımevi.
Arseven, C., E., (1934), Türklerde Mimari, Akşam Yayınevi.
Arseven, C., E., (1931), Yeni Mimari, Agah Sabri Kitaphanesi.
Aslanoğlu, İ., (1984), “Evaluation of Architectural Developments in Turkey within The SocioEconomic and Cultural Framework of the 1923-1938 Period”, METU Journal of Faculty of
Architecture 7 (2): 15-41.
Aslanoğlu, İ., (1992), “Seyfettin Arkan ve Ankara’daki Yapıları”, A Mimarlık 3: 84-99.
Aslanoğlu, İ., (2001), Erken Cumhuriyet Dönemi Mimarlığı 1923-1938, ODTÜ Mimarlık
Fakültesi Yayınları.
Balamir, A., (2003), “Architecture and Exercise of Identity: A Profile of Building Culture in
Modern Turkey”, Quarterly Journal of Architecture and Urbanism 12(37): 20-45.
Balamir, A ., (2010), Clemens Holzmeister: Çağın Dönümünde Bir Mimar, Boyut Yayınları.
Baltacıoğlu, İ., H., (1942), “Mimar Koca Vedat”, Yeni Adam, 6: 301.
Baltacıoğlu, İ., H., (1934), Sanat, Semih Lütfi Sühulet Kütüphanesi.
Baltacıoğlu, İ., H., (1929), “Mimaride Kübizm ve Türk Ananesi”, Darülfünun İlahiyat Fakültesi
Mecmuası, 3: 110-130.
1
Başbuğoğlu, S., (1995), “Danyal Tevfik Çiper”,Mimarlık Dergisi, 264: 20-27.
Batur, A. (1983), “Cumhuriyet Döneminde Türk Mimarlığı”, Cumhuriyet Dönemi Türkiye
Ansiklopedisi, İletişim Yayınları, C 5: 1380-1420.
Batur, A., (1994), “Sanayi-i Nefise Mektebi Binaları”, İstanbul Ansiklopedisi, Ministry of
Culture-History Foundation Publications, 447-448.
Batur, A., (1997), “Ernst Egli”, Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi, Yem Yayınları, C1: 503.
Batur, A., (1997), “The Catafalque: Moving and Austere/The Drama of Death”, In Thinking
for Atatürk. Two Works: Catafalque and Anıtkabir, Two Architects: Bruno Taut and Emin
Onat, Milli Reasürans Art Gallery.
Batur, A., (1999), Bir Usta Bir Dünya: Mimar Vedat Tek, Yapı Kredi Yayınları.
Batur, A., (2003), M. Vedad Tek Kimliğinin İzinde Bir Mimar, Yapı Kredi Yayınları.
Batur, A., Akyıl A. Z., Can C., (2009), M. Emin Onat’ın Yapıları Rehberi, TMMOB Mimarlar
Odası Yayınları.
Baydar, G., (1990), “Architecture, Style, Power. The Turkish Case in 1930s”, Yirmibir 1: 3853.
Baydar, G.,(1993), “Between Civilization and Culture: Appropriation of Traditional Dwellling
Forms in Early Republican Turkey” Journal of Architectural Education, 47(2): 66-74.
Baydar, G.,(1998), “Towards Postcolonial Openings: Rereading of Banister Fletcher’s
History of Architecture”, Assemblage, 35:13-27.
Baydar, G.,( 2000), “Beyond Lack and Excess: Other Architectures/Other Landscapes”
Journal of Architectural Education, 54(1): 20-27.
Baydar, G., (2002), “Tenuous Boundaries: Women, Domesticity And Nationhood in 1930s
Turkey”, Journal Of Architecture, 7:229-243.
Baydar, G., (2007), “Room for a Newlywed Woman: Making Sense of Gender in the
Architectural Discourse of Early Republican Turkey”, Journal of Architectural Education 60
(3): 3-11.
Bayraktar, N., (Yay. Haz.) (2014), Tarih Yazımında Sivil Mimarlık, Çalıştay Notları, VEKAM
Yayınları.
Behçet, S. ,Bedrettin, H., (1933), “Mimarlıkta İnkılap”, Mimar ,8(3): 245-247.
Behçet, S., Bedrettin, H., (1933), “Türk İnkilap Mimarisi” ,Mimar, 9(10): 265-266.
Behçet, S. , Bedrettin, H., (1934), “Yeni ve Eski Mimarlık”, Mimar, 4(6):175.
Berman, M., (1988), All That is Solid Melts in to Air: The Experience of Modernity, Viking
Penguin.
“Bir Mimar Vedat Dalokay”, (1991),Mimarlık Dergisi, 245: 33-41.
2
Bozdoğan, S., Akcan, E., (2012), Turkey: Modern Architectures in History, Reaktion Books.
Bozdoğan, S., Birkan, T., (2002), Modernizm ve Ulusun İnşası: Erken Cumhuriyet
Türkiyesi’nde Mimari Kültür, Metis Yayınları.
Bozdoğan, S., (2001), Modernism and Nation Building: Turkish Architectural Culture in the
Early Republic, University of Washington Press.
Bozdoğan, S., (1999),“Vernacular Architecture and Identity Politics: The Case of the Turkish
House”, TDRS,7(2): 7-18.
Cumhuriyetin Mimarlık Mirası, (2009), Sempozyum-Sergi, TMMOB Mimarlar Odası Yayınları.
Cengizkan, A., Bilsel, C., (2002) “Nejat Ersin’le Meslek ve Örgütlenme Üzerine”, Mimarlık
Dergisi, 304: 22-24.
Cengizkan, A., (2002), Modernin Saati, Mimarlar Derneği 1927 Yayınları.
Cengizkan, A., (2008), “Mimarlar Odası Büyük Ödülü Sahibi Şevki Vanlı İçin”, Mimarlık
Dergisi,343 :9-10.
Cengizkan, A., İnan,D., Cengizkan , N.M., (2012), Modernist Açılımda Bir Öncü: Seyfi Arkan:
Mimarlık, Değişim, Özerklik, TMMOB Mimarlar Odası Yayınları.
Cengizkan, A., İnan,D., Cengizkan , N.M., (2012), Zeki Sayar’a Armağan: Türkiye Mimarlığı
Ve Eleştiri: Tasarım, Meslek, Üretim, TMMOB Mimarlar Odası Yayınları.
Cengizkan, N. M., (2013), Tavizsiz Bir Modernist Mimar: Danyal Tevfik Çiper, Arkadaş
Yayıncılık.
Çağlar, N., Ultav, Z.,T., Boyacıoğlu, E., (2013), “Sevgi Soysal Ve Yenişehir’de Bir Öğle Vakti
Romanından Mimari/Kentsel Mekâna İlişkin Çıkarımlar”, Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat
Fakültesi Dergisi, 2 (3): 61-79.
Daldeniz, E. (2010), “Translation, Modernity, and its Dissidents: Turkey as a Republic of
Translation” Translation Studies, 3(2): 129-131.
“Dalokay Mimarlık Atölyesinde Mimar Dalokay Üzerine Bir Söyleşi”, (1991) ,Mimarlık Dergisi,
245: 49-51.
Doğramacı, B., (2009), Cultural Transfer and National Identity: German-Speaking Architects,
Urban Planners and Sculptors in Turkey After 1927,Gebrider Mann Verlag.
Dostoğlu,N.T., Erkarslan, Ö.E., (2013), Mimar Leman Cevat Tomsu: Türk Mimarlığında Bir
Öncü 1913-1988, TMMOB Mimarlar Odası Yayınları.
Dündar, B., B., (2008), “Erken Cumhuriyet Dönemi Mimarı: Seyfi Arkan”, Ege Mimarlık, 3(66):
6-9.
Egli, E., (1930), “Mimari Muhit”, Türk Yurdu, 30(224): 32-33.
Eldem, S.H., (1973), “Elli Yıllık Cumhuriyet Mimarlığı”, Mimarlık Dergisi, 11-12: 5-12.
Erdim, B., (2005), “From Germany to Japan and Turkey: Modernity, Locality, and Bruno
Taut’s Trans-national Details from 1933 to 1938”, Dialect, 24: 102- 115.
3
Erim, A., (1994), “Bir Mimar: Nejat Ersin”, Mimarlık Dergisi, 257: 11-16.
Ergut, E., A., (2009), “Cumhuriyet Dönemi Mimarlığı: Tanımlar, Sınırlar, Olanaklar” Türkiye
Araştırmaları Literatür Dergisi, 13: 121-130.
Ergut, E.,A., (2009), “Değerlendirme: Cumhuriyet Dönemi Mimarlığının Belgelenmesi ve
Korunması”, Korumada Yeni Tanımlar Yeni Kavramlar Atölye: Cumhuriyet Dönemi Mimari
Mirasının Korunması, TMMOB Mimarlar Odası Yayınları, 91-95.
Ergut, E.,A., İmamoğlu, B., (ed.) (2010), Cumhuriyetin Mekanları/Zamanları/İnsanları, ODTÜ
Mimarlık Fakültesi Yayınları.
Ergut, E.,A., (2007), “Celal Esad Arseven's History of Architecture Between the Past and the
Present”, In Aesthetics Bridging Cultures, XVIIth International Congress of Aesthetics.
Ergut, E.,A., (2005), “Travelling Words and Images: The Question of Foreignness in the
History of Modern Architecture in Turkey”. In Changing Boundaries-Architectural History in
Transition, SAH-INHA International Symposium.
Erkman, S., (1997), “Ankara’da Erken Cumhuriyet Dönemi Mimarlığının Düşündürdükleri”,
Ankara Sempozyumu, TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Yayınları, 29-39.
Goldhagen, S., (2002), Anxious Modernisms: Experimentation in Postwar Architectural
Culture, MIT Press.
Goldhagen, S., (2005), “Something to Talk About: Modernism, Discourse, Style”, Journal of
the Society of Architectural Historians, 64: 144-167.
Gürel, M., (2009), “Consumption of Modern Furniture as a Strategy of Distinction in Turkey”,
Journal of Design History, 22(1): 47-67.
Gürel, M., (2008), “Bathroom as a Modern Space” Journal of Architecture, 13(3): 215-233.
Günay, B., (2005), Türkiye Mimarlığı, Gelenek, Yöre, Doğu, Batı, TMMOB Şehir Plancıları
Odası Yayınları.
Heynen, H., (1999), Architecture and Modernity: A Critique, MIT Press.
Holod, R., Eyüce, A., (1984), Modern Turkish Architecture, University of Pennsylvania Press.
İrem, N. (1997), “Kemalist Modernizm ve Türk Gelenekçi-Muhafazakârlığının Kökenleri”,
Toplum ve Bilim, 74: 52-99.
Korumada Yeni Tanımlar Yeni Kavramlar Atölye: Cumhuriyet Dönemi Mimari Mirasının
Korunması, (2009), TMMOB Mimarlar Odası Yayınları.
Kortan, E., (1971), Türkiye'de Mimarlik Hareketleri Ve Eleştirisi (1950-1960) , ODTÜ Mimarlık
Fakültesi Yayınları.
Kortan, E., (1974), Türkiye'de Mimarlik Hareketleri Ve Eleştirisi (1960-1970) , ODTÜ Mimarlık
Fakültesi Yayınları.
Koyunoğlu. A., H., (1927), “Türk Mimarisi”, Arif Hikmet Koyunoğlu: Anılar, Yazılar, Mektuplar,
Belgeler, Kuruyazıcı, H. (ed.), Yapı Kredi Yayınları. 297-301.
4
Koyunoğlu. A., H., (1927), “Bugünün Mimarisi”, Arif Hikmet Koyunoğlu: Anılar, Yazılar,
Mektuplar, Belgeler, Kuruyazıcı, H. (ed.), Yapı Kredi Yayınları. 309-312.
Koyunoğlu. A., H., (1927), “Asri Mimari ve Holzmeister”, Arif Hikmet Koyunoğlu: Anılar,
Yazılar, Mektuplar, Belgeler, Kuruyazıcı, H. (ed.), Yapı Kredi Yayınları. 312-317.
Köksal, A., (2009), Karşı Notlar: Mimarlık, Kent ve Sanat Yazıları, Arkeoloji ve Sanat
Yayınları.
Madran, E. (2009), “Cumhuriyet Dönemi Mimarlık Yapıtlarının Taşıdıkları Değerler”,
Korumada Yeni Tanımlar Yeni Kavramlar Atölye: Cumhuriyet Dönemi Mimari Mirasının
Korunması, TMMOB Mimarlar Odası Yayınları, 101-111.
Mardin, Ş., (1994), Türk Modernleşmesi, İletişim Yayınları.
Mimar Abidin, (1931), “Herkesin Kendi Evi” Mimar, 4: 128-132.
Mimar, Anlam, Beğeni, (1999), YEM Yayınları.
Mortaş, A., (1933), “Bugünkü Türk Mimarı”, Mimar 2: 115-116.
Müderris, İ. H. (1929), “Mimaride Kübizm ve Türk Ananesi”, Darülfünun İlahiyat Fakültesi
Mecmuası, 11: 111.
Nicolai, B., Zander, P., (2011), Modern ve Sürgün, Almanca Konuşulan Ülkelerin Mimarları
Türkiye’de 1925-1955, TMMOB Mimarlar Odası Yayınları.
Özbay, H., (1994), “Günümüz Gözüyle Erken Cumhuriyet Dönemi Yapıları”, Bir Başkentin
Oluşumu, TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Yayınları, 71-78.
Özer, B., (1964), Rejyonalizm, Üniversalism ve Çağdaş Mimarimiz Üzerine Bir Deneme,
İstanbul Teknik Üniversitesi Yayınları.
Özsayın, A. S., (2008), “Rahmi Bediz – Demirtaş Kamçıl Mimarlık Bürosu” ,TMMOB Mimarlar
Odası Ankara Şubesi Bülten, 57: 40-41.
“Retrospektif Nejat Ersin”,(2002), Mimarlık Dergisi, 304: 8-17.
“Retrospektif: Danyal Tevfik Çiper”, (2002), Mimarlık Dergisi, 307: 26-35.
Safa, P., (1936), “Bizde ve Avrupa’da Kübik”, Yedigün, 8(118): 6-7.
Sözen, M., (1984), Cumhuriyet Dönemi Türk Mimarlığı 1923-1973, Türkiye İş Bankası Kültür
Yayınları.
Sözen, M., Tapan, M., (1973), 50 Yılın Türk Mimarisi, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
Tanyeli, U., (1992), “Seyfi Arkan: Bir Direnme Öyküsü”, Arrademento Dekorasyon, 3: 88-94.
Tanyeli, U., (1992), “Seyfi Arkan: Bir Trajik Kişilik”, A Mimarlık, 3: 35-40.
Tanyeli, U., (2001), Sedad Hakkı Eldem, Boyut Yayın Grubu.
5
Taut, B., (1983), Mimar Bilgisi, Kolatan, A. (Çev.), İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi
Yayınları.
Taut, B., (1938), “Türk Evi”, Her Ay, 12: 93.
Tekeli, D., (2012), Mimarlık: Zor Sanat, Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık.
Tekeli, İ., İlkin, S., (1997), Mimar Kemalettin’in Yazdıkları, Şevki Vanlı Mimarlık Vakfı
Yayınları.
Tekeli, İ., (1994), Türkiye’de “1923-1950 Dönemi Mimarlığının Toplumsal Siyasal Bağlamı”,
Bir Başkentin Oluşumu, TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Yayınları, 19-22.
Tümer, G. (2000), “Şevki Vanlı’nın Düşünceleri ve Tasarıları”, Mimarlık Dergisi, 301: 51-55.
Vanlı, Ş., (2006), Mimariden Konuşmak: Bilinmek İstenmeyen 20. Yüzyıl Türk Mimarlığı
Eleştirel Bakış, Şevki Vanlı Mimarlık Vakfı Yayınları.
Vanlı, Ş., (2001), Düşünceler ve Tasarımlar, Mimarlar Derneği 1927 Yayınları.
“Vedat Dalokay 10 Kasım 1927–21 Mart 1991”, (1991), Mimarlık Dergisi, 245, 33-41.
Yalçın, H., C., (1935), “Ev Sevgisi”, Yedigün, 5(119): 5.
Yalçın, H., C., (1938), “Ev ve Apartman”. Yedigün 9(265): 5-11.
Yavuz, Y., (1973), “Cumhuriyet Dönemi Ankara’sında Mimari Biçim Endişesi”, Mimarlık
Dergisi, 11-12: 36-40.
Yavuz, Y., (1981), Mimar Kemalettin ve Birinci Ulusal Mimarlık Dönemi, ODTÜ Mimarlık
Fakültesi Yayınları.
Ziya, A., (1931), “Binanın İçinde Mimar”, Mimar, 1(1): 14.
ANKARA
Akay, Z., (1991), “İki Şehrin Hikayesi”, Arkitekt, 1: 52-59.
Akgün, N., (1996), “Burası Ankara”, Ankara Kültür Derneği Yayınları.
Akçura, T.,(1971), Türkiye Cumhuriyeti’nin Başkenti Ankara Hakkında Monografik Bir
Araştırma, ODTÜ Mimarlık Fakültesi Yayınları.
Ankara Söyleşileri, (1994), TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Yayınları.
Ankara Konuşmaları, (1992), TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Yayınları.
Aydın, S., Emiroğlu, K., Türkoğlu, Ö., Özsoy, E.,D., (2005), Küçük Asya’nın Bin Yüzü Ankara,
Dost Kitabevi Yayınları.
6
Bademli, R., (1985), “1920-1940 Döneminde Eski Ankara’nın Yazgısını Etkileyen Tutumlar”,
Mimarlık Dergisi, 2-3: 10-16.
Bir Başkentin Oluşumu, (1994), TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Yayınları.
Başkent Söyleşileri, (1982), Kent-Koop Yayınları.
Batuman, B., (2005), “Identity, Monumentality, Security: Building a Monument in Early
Republican Ankara”, Journal of Architectural Education, 59(1): 34-45.
Batuman, B., (2008), Photography at Arms: Early Republican Ankara, From Nation-Building
to Politics of Nostalgia, METU Journal of the Faculty of Architecture, 25(2): 99-117.
Batur, E. (ed.) (1994), Ankara Ankara, Yapı Kredi Yayınları.
Bilsel, G., Atak,E., Gökçe, B., Sezgin, D., Şan, H., Şişman, O., (1997), Ankara’nın ÖncüÖrnek Rolü, Ankara Sempozyumu, TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Yayınları, 3-16.
Bina Kimlikleri, Ankara Cumhuriyetin 25 Yılı (2005), TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi
Yayınları.
Bina Kimlikleri, Ankara Cumhuriyetin 50 Yılı (2012), TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi
Yayınları.
Cengizkan, A., (2004), Ankara’nın İlk Planı: 1924-25 Lörcher Planı, Arkadaş Yayıncılık.
Cengizkan, A., (2010), “1950’li Yıllarda Ankara’da Konut: Modernleşme ve
Demokratikleşmenin Konut Sorununa Yansımaları“, Cumhuriyetin Mekanları, Zamanları,
İnsanları, Ergut A., E., İmamoğlu, B. (ed), ODTÜ Mimarlık Fakültesi Yayınları, 205-233.
Cumhuriyet Devrimi’nin Yolu: Atatürk Bulvarı, (2009), Koleksiyoncular Derneği Yayınları.
Erendil, A.T., Ulusoy, Z., (2004),“İronik Karşılaşmalar: Kale’nin Kentle ve Kentin Kale’yle İkili
Karşılaşması“, Şehrin Zulası Ankara Kalesi, İletişim Yayınları, 221-286.
Ergut,E., A., (2004), “Ankara Bankalar Caddesi ve Ötesi“, TMMOB Mimarlar Odası Ankara
Şubesi Bülten, 31: 28-29.
Sahil, S., (1990), “Ankara Atatürk Bulvarı’nda Yaptırılan Özel Sektör Yapılarının Gelişimi”,
G.Ü. Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 5 (1-2): 81-93.
Sahil, S.,(2003), “Ankara’da Cumhuriyet Döneminde Gelişen ve Değişen Mimarlık”, Her
Yönüyle Ankara, Ankara Büyükşehir Belediyesi Yayınları, 12-19.
Sarıoğlu; M., (2001), Ankara: Bir Modernleşme Öyküsü (1919-1945), Kültür Bakanlığı
Yayınları.
Tankut, G., (1992), “Ankara’nın İmar Hareketlerinde Öncü Rolü”, Ankara Konuşmaları,
TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Yayınları,103-118.
Tankut, G., (1994), “Erken Cumhuriyet Döneminde Şehir Mimarisi-Ankara”, Bir Başkentin
Oluşumu, TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Yayınları, 23-25.
Tanrıkulu, D., (1985), “Ankara’da Eğlence Yaşamı: 1928-1938”, Mimarlık Dergisi, 2-3: 22-28.
7
Uybadin, Y., (1994), “1957 Ankara İmar Planı”, Ankara Dergisi, 4: 17-24.
Yavuz, Y., (1973), “Cumhuriyet Dönemi Ankarası’nda Mimari Biçim Endişesi”, Mimarlık
Dergisi, 11-12: 26-41.
Yavuz, Y., (1992), “Ankara’da Cumhuriyet Dönemi Mimarisi”, Ankara Konuşmaları, TMMOB
Mimarlar Odası Ankara Şubesi Yayınları, 96-107.
Yeşilkaya, N., (2005), Ankara: Modernliğin Temsili, TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi
Bülten, 31: 14-15.
ANKARA /KONUT-GENEL
Bayraktar, N., (2002), “Başkent Ankara’da Konut Sorununa Yönelik Çözüm Arayışları”,
TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Bülten, Ekim: 11-16.
Baydar, L., (1994), “1923-1950 Cumhuriyet Dönemi Ankara Konutlarında İç Mekan Kurgusu”,
Bir Başkentin Oluşumu, TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Yayınları, 46-51.
Cengizkan, A., “Ankara’yı Konutla Var Etmek”, TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi
Bülten, 07: 6-11.
Cengizkan, A., (2002), “Bağ Evi’nden Villa’ya: Ankara Keçiören Bağ Evleri ve Kent Konutu
Tipolojisinde Dönüşüm”, Modernin Saati, Mimarlar Derneği 1927 Yayınları, 119-141.
Kömürcüoğlu, E. (1950). Ankara Evleri, İstanbul Matbaacılık.
Nalbantoğlu, G., (2000), “1928-1946 Döneminde Ankara’da Yapılan Konutların Mimari
Değerlendirmesi”, Tarih İçinde Ankara ,Yavuz, A., T. (der.), ODTÜ Mimarlık Fakültesi
Yayınları, 257-273.
Nalbantoğlu, G., (2001 ), “Ankara’da Apartmanlaşma Olgusu”, Tarih İçinde Ankara II, Yavuz,
Y. (der. ), ODTÜ Mimarlık Fakültesi Yayınları, 257-273.
Yavuz, T., A. (der.) (2000), Tarih İçinde Ankara, ODTÜ Mimarlık Fakültesi Yayınları.
Yavuz, Y. (der. ) (2001), Tarih İçinde Ankara II, ODTÜ Mimarlık Fakültesi Yayınları.
ANKARA /KONUT-ÖZEL
“Ankara İller Kooperatifi”, (1948), Mimarlık Dergisi, 2: 6-7.
“Ankara İller Kooperatifi”, (1948), Mimarlık Dergisi, 4: 9-11.
Anonim, (1975), OR-AN Toplu Konut Yerleşimi, OR-AN Yayınları.
Asrav, E.,Ç., (2013), “Haluk Berksan ve Etiler Sitesi (Eti Blokları)”, TMMOB Mimarlar Odası
Ankara Şubesi Bülten, 103: .24-26.
Ayhan , E.S., (2013) “Ankara Gazi Mahallesi”, Mimarlık Dergisi, 370: 32.
8
Balamir, A., (1995), “Gemi Ev’le Gecikmiş Bir Tanışma”, Mimarlık Dergisi, 264: 28-29.
Balamir, A., (2008), “Ankara’nın Gemi Evi”, TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Bülten,
65: 42-45.
Baydar, L., Baydar F., (1952) “General Ekrem Baydar Evi”, Mimarlık Dergisi, 3-4: 21-23.
Bayraktar, N., (2006), “Varlık Mahallesi”, TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Bülten, 39:
36-37.
Bayraktar, N., (2006), “Mebusevleri Yerleşimi”, TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi
Bülten, 41: 46-47.
Bayraktar, N., (2006), “İsrailevleri”, TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Bülten, 43: 4849.
Bayraktar, N., (2006), “Eser Sitesi”, TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Bülten, 46: 3637.
Bayraktar, N., (2007), “TCDD Lojmanları”, TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Bülten,
48: 30-31.
Bayraktar, N., (2007), “Büyük Çarşı-Büyük Apartman”, TMMOB Mimarlar Odası Ankara
Şubesi Bülten, 53: 30-31.
Bayraktar, N., (2007), “Yeşiltepe Blokları”, TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Bülten,
55: 76-77.
Bayraktar, N., (2011), “Bonatz’ın Türk Evi Sevgisinin Biçimsel Aktarımı, Saraçoğlu (Namık
Kemal) Mahallesi, Arredemento Mimarlık, 06: 66-76.
Bediz, R. ve Kamçıl, D., (1969), “Yeşiltepe Kooperatifi Blokları Ankara”, Arkitekt, 333: 5-7.
Belli, G., Boyacıoğlu, E., (2007), “Bir Kentsel Dönüşüm Örneği: Ankara, 14 Mayıs Evleri”,
G.Ü. Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 22(4): 717-726.
Candan, T., K., (2004), “Nam-ı Diğer Körfez Lokantası”, TMMOB Mimarlar Odası Ankara
Şubesi Bülten, 25: 3-4.
Candan, T., K., (2010), Hayat Yapı Kooperatifi, www.dimp.org. (Erişim tarihi, 15.05.2014)
Candan, T., K., (2010), Otuzevler Yapı Kooperatifi, www.dimp.org. (Erişim tarihi, 15.05.2014)
Candan, T., K., (2010), Fikir İşçileri Yapı Kooperatifi, www.dimp.org. (Erişim tarihi,
15.05.2014)
Candan, T., K., (2013), “Mintrak Yapı Kooperatifi”, TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi
Bülten, 104 :25-26.
Cengizkan, A., (2002), “Cinnah 19: Ütopik mi, Gerçek Modern mi?”, Modernin Saati,
Mimarlar Derneği 1927 Yayınları, 173-179.
9
Cengizkan, A., (2001), “1950'lerden Bir Konut Kooperatifi-Ankara Ucuz Subay Evleri", Tarih
İçinde Ankara II, Yavuz, Y. (der.), ODTÜ Mimarlık Fakültesi Yayınları, 235-268.
Çapanoğlu, İ., (2007), “İlbank Evleri”, TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Bülten, 52: 3435.
Doğu, N., (1948) “İller Kooperatiifi Dört Odalı Ev Tipi”, Mimarlık Dergisi, 5: 15-16.
Eken, U., (1981), “Teras Ev”, Mimar, 2: 20-23.
Ergut, E., A., İmamoğlu, B., (2006), “96’lar Apartmanı”, TMMOB Mimarlar Odası Ankara
Şubesi Bülten, 42: 40-41.
Günay, B., (1993), “Gatenby'nin Evi” Mimarlık Dergisi, 253: 45.
Kaba, B., ( 1995), “Yenimahalle”, Mimarlık Dergisi, 261: 50-54.
Kansu, A., (2010), “Bahçelievler Yapı Kooperatifi, 1934-1939”, www.mimdap.org. (Erişim
tarihi: 15.05.2014)
Kocabıyıkoğlu, E., (2002), “Kaybolan 14 Mayıs Evleri”, Ankara Magazin, 5: 17.
Küçük, M., (1995) “Yenimahalle Toplu Konut Üretimi İçin Çözüm Olabilir miydi?”, Mimarlık
Dergisi, 261: 46-49.
Mutlu, A., (1972), “Uygulama-Proje: Toplu Konut Uygulaması: ME-SA”, Mimarlık Dergisi, 107:
78-86.
Sudaş, İ., (2010), “İş Bankası Blokları”, TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Bülten, 84:
66-67.
Özsan, V., (1981), “Botanik Apartmanı”, Mimar, 2: 24-27.
Tekeli, İ., İlkin, S., (1984), Bahçelievler’in Öyküsü, Kent-Koop Yayınları.
Şumnu, U., (2014), “ Ankara’daki (İş Bankası) İkramiye Evleri” Ankara Araştırmaları
Dergisi, 2 (3): 51-73.
Şumnu, U., (2012) ,”Lemi Varnalı ve İş Bankası Evleri”, TMMOB Mimarlar Odası Ankara
Şubesi Bülten, 100: 40-43.
Şumnu, U.; (2012)), “Sabih Kayan ve Sönmez Apartmanı”, TMMOB Mimarlar Odası Ankara
Şubesi Bülten, 101: 52-56.
Şumnu, U., (2012),”Sedat Çağlar ve Merbank(Merkez Bankası ) Mensupları Yapı Kooperatifi
Evleri”, TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Bülten , 102: 25-28.
Şumnu, U., (2013), “Adnan Canbek ve Boylu Apartmanı”, TMMOB Mimarlar Odası Ankara
Şubesi Bülten ,105: 25-28.
Şumnu, U., (2014) Nejat Tekelioğlu’nun Sinemalı Apartmanları: Talip ve Başkent
(Kavaklıdere), bülten-BLOG.
10
Uçar, M.Ö., Özsoy, A., (2006), “Sınır Kavramına Mekansal Bir Yaklaşım: Bahçelievler
Örneği”, İTÜ Dergisi, 5(2): 11-24.
Uysal, Y., (2005), “Öz-Ok Apartmanı”, TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Bülten, 37:
50-51.
Uysal, Y., (2005), “Dr. Şevki Pek Sağlık Yurdu ve Kira Evi”, TMMOB Mimarlar Odası Ankara
Şubesi Bülten, 35: 38-39.
Uysal, Y.,(2013), “Nejat Ersin ve Demirlibahçe’de İkiz Apartmanlar”, TMMOB Mimarlar Odası
Ankara Şubesi Bülten,106: 24-26.
Uysal, Y., (2013), “Suat Ağralı ve Sadık Apartmanı”, TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi
Bülten, 107: 58-60.
Uysal , Y., (2014) Şevki Vanlı ve Konservatuar Evleri, bülten-Blog.
Uysal, Z.Ç., (2011), “96’lar Apartmanı”, TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Bülten 88:
76-81.
Yavuz,A.,T., (2001), “İzzet Aykurt Evi: Bir Erken Cumhuriyet Dönemi Konutu", Tarih İçinde
Ankara II, Yavuz, Y. (der.), ODTÜ Mimarlık Fakültesi Yayınları, 289-326.
TEZLER
Aksu, A., (1987), 1950-1975 Dönemi Sosyal Yapı Değişiminin Konut Tasarımına Etkisi
Ankara-Kavaklıdere Örneği, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Fen
Bilimleri Enstitüsü.
Belli, G., (2005), 1950 Sonrası Ankara'da Konut Gelişimi: 14 Mayıs Evleri, Yayınlanmamış
Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Cengizkan, A., (2000), Discursive Formations in Turkish Residential Architecture, Ankara:
1948-1962. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, ODTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü.
Çapoğlu, N., (2008), Home as a ‘Place’: The Making of Domestic Space at Yeşiltepe Blocks,
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, ODTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü.
Hosamnlı, M. S., (2011), Cumhuriyet Sürecinde Toplu Konut-Politika İlişkisi: Ankara Örneği.
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Karataş Alimoğlulları, G., (2005), Bir Konut Elde Etme Yöntemi Olarak Konut Koopertifleri ve
Ankara'da 1923-1981 Arası Konut Kooperatifleri Uygulamaları, Yayınlanmamış Yüksek
Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Kefu, G.,(2001), A Study On Anafartalar Street-Ankara and a Group of Apartment Houses
Defining It As A Problem Of Conservation, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, ODTÜ Fen
Bilimleri Enstitüsü.
11
Önen, Z., (1995), Yenimahalle: A Problem of Conservation In Ankara, Yayınlanmamış
Yüksek Lisans Tezi, ODTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü.
Özden, M., (2003), Cumhuriyet Dönemi Göçmen Konut Politikaları ve Ankara Varlık
Mahallesi Örneği, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri
Enstitüsü.
Özmen, A., (1995), 1920 Sonrası Ankara’ da Apartman Konut Gelişimi ve Sosyal Değişim ile
Etkileşimi Üzerine Bir Araştırma, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Fen
Bilimleri Enstitüsü.
Uysal, Z.Ç., (2004), Architectural Interpretations of Modernity and Cultural Identity: A
Comparative Study on Sedad Hakkı Eldem and Bruno Taut in Early Republican Turkey,
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, ODTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü.
12
Download

sivil mimarlık kaynaklar - Sivil Mimari Bellek Ankara