A) TEXTOVÁ ČÁST
Zadavatel :
Město Hlučín
Mírové náměstí 23
748 01 Hlučín
Zpracovatel:
Ing. arch. Elen Malchárková
ČKA 02 282
IČ: 47636432
DIČ: CZ6356111685
E-mail: [email protected]
Mob.: +420 724 200 111
ČERVEN 2013
OBSAH:
1. Úvod, základní údaje, vymezení území .
str.
3
2. Současný stav.
3
3. Širší vztahy .
3
4. Urbanistické a architektonické řešení.
3
5. Stanovení regulativů pro výstavbu.
4
6. Zeleň , ÚSES.
4
7. Dopravní řešení.
4
8. Vodní hospodářství.
5
9. Energetika a spoje .
7
10. Orientační propočet investičních nákladů na přípravu stavebních pozemků
8
11. Vliv na životní prostředí
9
Seznam použitých zkratek:
ÚP
US
ÚSES
ZPF
k.ú.
ha
RD
TR
územní plán
územní studie
územní systémy ekologické stability
zemědělský půdní fond
katastrální území
hektar
rodinný dům
trafostanice
STL
TI
HUP
POD
středotlaký plynovod
technická infrastruktura
hlavní uzávěr plynu
pevný domovní odpad
TUV
2
teplá užitková voda
1. ÚVOD, ZÁKLADNÍ ÚDAJE, VYMEZENÍ ÚZEMÍ
2. SOUČASNÝ STAV
Výchozími podklady pro zpracování územní studie byly:









Řešené území je územním plánem začleněno do ploch individuálního bydlení městského charakteru (bydlení v rodinných
domech). Vydaná změna č. 10 územního plánu města Hlučína (15.12.2012) podmínila využití řešeného území zpracováním
územní studie.
Digitální katastrální mapa 1 : 1 000.
Územní plán města Hlučína, schválený zastupitelstvem města dne 29.6.2004, v měř. 1 : 5 000.
Vydané změny územního plánu města Hlučína.
Ortofoto řešeného území.
Identifikace parcel v řešeném území.
Vlastní průzkum terénu.
Uplatněné požadavky vlastníků pozemků v řešeném území.
Záznamy z projednání územní studie (uloženo na MěÚ Hlučín).
Prezenční listiny z projednání US(uloženo na MěÚ Hlučín).
V současné době je lokalita nezastavěná, je využívaná jako orná půda. Lokalita se svažuje západním směrem.
V současné době nemá řešené území žádný dopravní přístup, rovněž z pohledu inženýrských sítí je nezainvestovaná. Vzrostlé
stromy se na pozemcích nevyskytují.
V návrhu územní studie byla zohledněna stávající parcelace pozemků, terénní reliéf a minimální možnosti
dopravního napojení na stávající založený komunikační skelet města.
Limitujícím prvkem pro výstavbu jsou inženýrské sítě procházející řešeným územím. Jedná se především o
venkovní vedení VN 22 kVA, L 179, vč. ochranného pásma, stávající trafostanice 1832 Moravská, PTS 400 kVA.
Územím prochází výtlak kanalizace a vodovodní řad. Venkovní vedení VN a vodovodní řad územní plán města
navrhuje k přeložení mimo oblast navrženou pro zástavbu.
Cílem studie je návrh využití ploch určených platným územním plánem, vč. jeho změn pro individuální
bydlení v dané lokalitě, návrh dopravní obsluhy jednotlivých pozemků, řešení technické infrastruktury.
Územní studie respektuje stávající limity v území přírodního i technického charakteru (reliéf terénu,
ochranná pásma inženýrských sítí, apod.).




Územní studie řeší umístění jednotlivých domů i s ohledem na možné ponechání těchto zařízení. Další limitující prvky
technické infrastruktury se v území nevyskytují. Chráněné prvky přírody se v řešeném území nevyskytují. Současný stav
komunikací, inženýrských sítí , včetně zhodnocení jejich dalšího využití pro budoucí zástavbu je popsán v kapitolách dopravy,
vodního hospodářství a energetiky.
Studie bude podkladem pro:
Jednání se zájemci o výstavbu v dané lokalitě (upřesnění velikosti parcel, způsob dopravní obsluhy, vybavení
lokality technickou infrastrukturou, vymezení uliční čáry).
Jednání s vlastníky dotčených pozemků veřejnou infrastrukturou.
Projednání způsobu financování přípravy pozemků (zabezpečení realizace dopravní a technické infrastruktury).
Umístění staveb v rámci územního řízení.
Vlastnické vztahy k jednotlivým pozemkům jsou znázorněny ve výkrese B.5.
3. ŠIRŠÍ VZTAHY
Širší vztahy řešeného území jsou patrné z titulního listu v měřítku 1 : 5 000. Budoucí vazby v uspořádání území
vyplývají ze schváleného územního plánu .
Řešené území se nachází v katastrálním území Hlučín. Z východu řešené území navazuje na souvislou
zástavbu podél ulice Moravské, ze severovýchodu navazuje na zástavbu podél ulice Ke kořeni a ze severozápadu
na zástavbu podél ulice Dlouhoveské. Hranice zástavby je vymezena hranicí zastavitelného území dle platného
územního plánu, vč. vydané změny č. 10.
4. URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ
Plochy určené pro rodinnou zástavbu mají výměru 24 497 m2.
Plochy veřejných prostranství mají 2 608 m2.
Cílem řešení bylo navrhnout co nejoptimálnější organizaci území tak, aby byly zohledněny stávající
majetkoprávní vztahy v území, možnosti napojení na stávající komunikace a inženýrské sítě. Úkolem bylo rozčlenit
plochu pro budoucí zástavbu, navrhnout dopravní obsluhu území a technickou vybavenost území.
Rozsah a úprava dokumentace
Územní studie obsahuje jednu variantu řešení, která řeší novou zástavbu formou samostatně stojících rodinných
domů. Urbanistická kompozice navrhované zástavby vychází ze známých limitujících faktorů, které se v území
vyskytují, z jediné možnosti dopravního napojení na stávající komunikační skelet a požadavků jednotlivých vlastníků
pozemků.
Urbanistická studie obsahuje:
Textovou část
Grafickou část
B.1. Výkres prostorové struktury
B.2. Výkres závazných regulačních prvků
B.3. Výkres vodního hospodářství
B.4. Výkres energetiky a spojů
B.5. Výkres vlastnických vztahů
C) Dokladovou část
A)
B)
1:
1:
1:
1:
1:
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
Navržené dopravní řešení je tvořeno novou obousměrnou komunikací propojující ulice Ke kořeni a Moravskou
v místě přečerpávací kanalizační stanice. Obslužné komunikace jsou doplněné přidruženým dopravním prostorem,
který dle finančních možností budoucích investorů bude tvořit chodník, zelený pás nebo podélná parkovací stání
před jednotlivými nemovitostmi doplněné vysokou zelení. Při jižním okraji navrhované zástavby je stávající výtlačný
řad kanalizace ponechán v zeleném veřejně přístupném pásu, tvořící přidružený komunikační prostor.
Konkrétní prostorové řešení komunikací a jejich povrchové úpravy budou řešeny v dalších stupních projektové
dokumentace. Území bude doplněno svítilnami veřejného osvětlení.
Grafická část dokumentace je zpracována digitální formou.
Parcelace pozemků je směrná, je možné ji upravit dle konkrétních požadavků budoucích investorů, avšak při
respektování navržené komunikační sítě – jejího trasování a šířkového uspořádání. V případě zcela odlišných
3
požadavků musí budoucí investor prokázat možnost dopravní obsluhy celé lokality v souladu s požadavkem
hospodárného využití území, včetně dořešení technické infrastruktury.










V grafické části dokumentace jsou stanoveny stavební čáry, které jsou nepřekročitelné směrem ke komunikaci
a ochranná pásma zařízení technické infrastruktury, které tvoří z pohledu budoucí zástavby poměrně výrazné
limitující prvky.
NÁSLEDUJÍCÍ PŘEHLED UDÁVÁ PLOŠNÉ NÁROKY NOVÉ VÝSTAVBY A DEMOGRAFICKÝ
VÝPOČET.
Plocha řešeného území celkem
cca 3,06 ha
Plocha území určeného pro zástavbu RD
Plochy veřejných prostranství
cca 2,45 ha
cca 0,26 ha
3) Nepřípustné:
 Objekty a zařízení zemědělské a průmyslové výroby.
 Zařízení služeb s rušivými vlivy: stolárny, autobazary , karosárny, autolakovny, klempířství.
 Čerpací stanice PHM.
 Objekty mobilní i pevné dočasného charakteru nízké architektonické úrovně.
 Změny v užívání garáží na sklady a výrobní zařízení.
 Řadové garáže.
 Stavby pro obchod s prodejní plochou větší než 200 m2.
 Nelze chovat větší hospodářská zvířata (kožešinová zvířata, ovce, kozy, prasata, koně, hovězí dobytek,
skot).
NOVÁ ZÁSTAVBA A PLOCHY
Počet nových RD
Počet nových bytů
cca 24
cca 26
Počet nových obyvatel (2,65 os/byt )
při celkovém zastavění
cca 70
galanterie, textilu a obuvi, knihkupectví, hodinářství. Projekční služby, kanceláře (pojišťovnictví,
finančnictví). Speciální školská zařízení – umělecké školy.
Zařízení školská (MŠ, ZŠ).
Zařízení sociální, zdravotnická, (pro potřebu obyvatel území).
Penziony.
Odstavná místa a garáže, sloužící potřebě území.
Doplňkové stavby na pozemcích RD (bazény, terasy, krby, skleníky jako součást RD).
Příslušné komunikace pěší, cyklistické, motoristické a MHD.
Nezbytné technické vybavení území.
Doprovodné sadové úpravy liniové a plošné.
Bytové domy do výšky 2. np + podkroví v urbanisticky zdůvodněných případech.
Zařízení pro informace, reklamu a propagaci.
5. STANOVENÍ REGULATIVŮ PRO VÝSTAVBU
Prostorová regulace stanovena touto územní studií
Funkční regulace pro navrženou zástavbu (v souladu s požadavky vyplývajícími pro řešené
území z územního plánu, vč. jeho změn):
Charakteristika: Území bydlení nízkopodlažní formy zástavby městského charakteru, zařízení
občanského vybavení odpovídající významem danému místu.







Funkční využití:
6. ZELEŇ, ÚSES
ÚZEMÍ INDIVIDUÁLNÍHO BYDLENÍ MĚSTSKÉHO CHARAKTERU (U-BIM)
1) Vhodné:
 Rodinné domy, převážně 1 - 2 podlažní se střechami tvarovanými ve sklonech 35o a více, v
odůvodněných případech segmenty či jiné architektonické prvky.
 Velikost pozemků v rozmezí cca 400 - 1 200 m2.
V lokalitě je nepřípustná výstavba bytových domů.
Maximální hladina zástavby: dvě nadzemní podlaží a podkroví, jedno podzemní podlaží.
Objekty mohou být zastřešeny šikmou, pultovou, plochou střechou či segmenty.
Doporučena velikost pozemku u nové zástavby rodinnými domy: 600 - 1 500m2.
Maximální velikost pozemku pro budovy případného obchodního prodeje: 900 m2.
Koeficient zastavění maximálně 0,3.
Koeficient nezpevněných ploch minimálně 0,5.
V současné době se v prostoru určeném pro zástavbu nenachází žádná vzrostlá zeleň.
V území bude zastoupena především zeleň okrasná, obytná a užitková jako součást ploch určených pro
individuální rodinnou zástavbu.
2) Přípustné:
 Zařízení obchodu a veřejného stravování pro potřebu obyvatel území.
 Zařízení nerušících služeb pro denní potřebu obyvatel bez zvýšených nároků na dopravní zatížení
území. Zařízení nerušících služeb nesmí svou plošnou výměrou přesáhnout 1/3 plochy objektu pro
bydlení na jehož pozemku je umístěno. U samostatných staveb nesmí tato mít větší zastavěnou plochu
než 120 m2 včetně zpevněných ploch, může být max. 1 podlažní + podkrovní, ve stávajících
zástavbách s převládajícími plochými střechami může být max. 2 podlažní.
 Za nerušící služby jsou považovány: kadeřnictví, kosmetické služby, pedikůra, krejčovství, fotoateliéry,
ordinace soukromých lékařů, lékárny, prodejny potravin, výrobny lahůdek a cukrovinek, prodejny
7. DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ
Širší dopravní vazby
Navrhovaná lokalita rodinných domů se nachází v k.ú. Hlučín. Dopravní napojení je možné ze stávajících
místních obslužných komunikací Moravská a Ke kořeni.
Dopravní část územní studie řeší napojení a realizaci dopravní obsluhy lokality i jednotlivých nemovitostí při
předpokládaném členění pozemků pro cca 24 rodinných domů.
4
Komunikace pro motorová vozidla
8. VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
Navrhované parametry trasy obslužné komunikace vyplývají z předpokládané poměrně nízké dopravní zátěže.
Zásobování pitnou vodou.
Je navržena šířka nových komunikací 5,5 m mezi obrubami a vybudování přidruženého uličního prostoru o
šířce 2,25 m. Přidružený uliční prostor bude v budoucnu sloužit jako komunikace pro pěší., popř. jako zelený pás.
Z provedených bilancí potřeb pitné vody je vodovodní síť vybudována v dostatečném rozsahu a bude pouze
doplněna o nové řady v plochách navrhované výstavby. Nové řady budou napojeny na stávající řady v ulicích
Moravská a Dlouhoveská.
Technické údaje nově navržených komunikací:
Vozovka je předpokládaná dle dopravního zatížení, typu základové zeminy a úrovně hladiny podzemní vody
jako lehká s asfaltovým krytem. Podélné sklony tras vychází z konfigurace terénu (do 9 %), příčný sklon
jednosměrný se spádem 2,5 %.
Předpokládá se, že vodovod bude plnit i funkci vodovodu požárního, zároveň je ale nutno zajistit i kvalitu vody
v rozvodné síti. Samostatné větve zásobující objekty v dosahu hydrantů na hlavním řadu (rodinné domy do
vzdálenosti až 400 m od sebe) mohou mít profil DN 80, nový vodovodní řad je zokruhovaný.
Odvodnění zemní pláně bude realizováno oboustranným příčným spádem 3 % a pláňovým trativodem s
drenáží. Srážkové vody z navrhované komunikace budou odvedeny příčným spádem do dešťové kanalizace.
Územím prochází propojovací vodovodní řad Moravská – Dlouhoveská, které spolu s ochranným pásmem tvoří
limitující prvek pro zástavbu.
Poloměry obrubníků stykových křižovatek komunikací budou Rmin = 8 m (9 m). Na pozemcích jednotlivých
parcel budou přístupy budovány jejich majiteli.
Trasy navržených vodovodů jsou patrné z výkresu B.3.Vodní hospodářství.
V komunikaci budou vedeny inženýrské sítě za předpokladu dodržení prostorových norem a s minimální výškou
krytí jednotlivých zařízení.
Výpočet potřeby vody.
Z hlediska nové dopravní situace je nutno osadit příslušné dopravní značky v souladu se zákonem č. 361/2000
Sb. ve znění pozdějších předpisů.
V řešené lokalitě bude celkem vybudováno cca 24 rodinných domů, tj. nárůst obyvatel o cca 70.
Na základě zpracovaných rozborů, v souladu se směrnicí č.9 ze dne 20. července 1973 MLVH ČSR – hlavního
hygienika ČR pro výpočet potřeby vody při navrhování vodovodních a kanalizačních zařízení s přihlédnutím
k novým trendům ve vývoji spotřeby pitné vody je uvažována specifická potřeba vody pro jednoho obyvatele
rodinného domu 90 l.den-1.
Komunikace pro pěší
Podél místní komunikace je navrženo vybudování jednostranného chodníku s šířkou 2,25 m. Protilehlé
přidružené dopravní pásy je možné využít jako zelené plochy, popř. vybudovat podélné odstavné stání pro osobní
automobily majitelů okolních nemovitostí. U těchto se předpokládá doplnění stání vysokou zelení.
Výsledný návrh :
Komunikace pro pěší a cyklisty je navržena na pozemku města Hlučína, bude tvořit propojení ulic Moravské a
Dlouhoveské.
Předpokládaný max. nárůst obyvatel v rodinných domech …………………..70 obyvatel
Specifická potřeba vody v rodinných domech ………………………………….90 l/os/den
Povrch chodníků se předpokládá ze zámkové dlažby, kladené do pískového lože. Dlažbu je nutno řádně
uválcovat. Příčný spád chodníku vedoucího podél komunikace je navržen jednostranný 2 % s odvodněním ke
komunikaci.
Průměrná denní potřeba vody Qp pro obyvatele :
Qp = 70 obyvatel x 90 l/os/den =6 300 l/den = 0,07 l/s
Na chodnících je nutno realizovat opatření pro bezpečný pohyb zrakově postiženým občanům. Detaily
jednotlivých ploch je nutno upřesnit v následujících stupních projektových dokumentací k územnímu a stavebnímu
řízení.
Maximální denní potřeba Qm při kd = 1,4 :
Qm = 6 300 l/den x 1,4 = 8,82 m3/den = 0,10 l/s
Parkování a garážování
Automobily obyvatel rodinných domů budou odstavovány v garážích nebo na pozemcích majitelů. Parkování
osobních automobilů návštěvníků není platnou legislativou v rodinné zástavbě bez jiné vybavenosti požadováno.
Podélná odstavná stání je možné realizovat v přidružených dopravních pásech podél místní komunikace.
Maximální hodinová potřeba vody Qh při kh = 1,8 :
Qh = 8,82 m3/den x 1,8 = 15,876 m3/den = 0,18 l/s
Hromadná doprava
Návrh řešení.
Nově navrhovaná lokalita pro zástavbu RD je přístupná ze stávající zastávky Hlučín –štěrkovna. Dostupová
vzdálenost je 400 - 600 m.
Pro řešenou lokalitu je navrženo doplnění vodovodní stě profilu DN 80 délky 200 m a DN 100 délky 340 m.
Navržená vodovodní síť bude zokruhovaná a bude napojená na stávající řady DN 80 v ulici Moravské a
Dlouhoveské. Z vodovodních řadů budou dále provedeny veřejné části přípojek, které budou ukončeny vodoměrnou
šachtou, před kterou bude uzávěr na zemní soupravu. Ukončení veřejné části přípojky vodoměrnou šachtou bude
ve vzdálenosti max. 1 m od hranice pozemku rodinného domu.
Napojením řešené lokality na stávající řady ve dvou místech se docílí zokruhování sítě čímž se zabrání
zhoršování kvality vody při malých odběrech.
5
Pro posouzení tlakových poměrů vody ve vodovodní síti se vychází z ČSN 75 5401 - Navrhování vodovodního
potrubí, která připouští nejvyšší přetlak vody v potrubí 0,6 MPa a v odůvodněných případech 0,7 MPa, a požaduje
minimální hydrodynamický přetlak v místě přípojky 0,15 MPa, event. 0,25 MPa pro zástavbu do dvou nadzemních
podlaží.
Qmax splask celkem = 0,26 m3/hod x 4,4 = 1,16 m3/hod
Množství dešťových vod., orientační výpočet.
Pro výpočet množství dešťových vod je uvažován návrhový déšť v trvání 15 min, periodicity p = 0,5 a intenzity
120 l/s/ha (Trupl, Intenzity krátkodobých dešťů v povodí Odry, Moravy).
Navržené řady mají vyhovující kapacitu. Dimenze odpovídá požadavku na převedení požární vody 4 l/s dle ČSN
73 0873 - Požární bezpečnost staveb, zásobování požární vodou. Dle této normy jsou na zokruhované rozvodní
síti navržené dva podzemních hydrantů. Jejich poloha (max. 200 m od objektů) a vzájemná vzdálenost (max. 400
m) je v souladu s požadavkem uvedené ČSN.
Odtokový koeficient je uvažován podle ČSN 75 6101 - Stokové a kanalizační přípojky s přihlédnutím ke sklonu
terénu a jeho povrchu.
Navržený vodovodní řad bude uložen v obslužné komunikaci mimo soukromé pozemky, v souběžní trase
s ostatními navrženými vedeními v souladu s ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
Z celkové řešené plochy cca 3,06 ha jsou:
- Střechy rodinných domků 11 %.…..…….odtokový koeficient 0,90
- Zahrady 74 %.. ..………………………….odtokový koeficient 0,10
- Komunikace 15 % ………………….…….odtokový koeficient 0,80
Dle zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu je pro vodovodní řady do
průměru 500 mm včetně, stanovené ochranné pásmo 1,5 m. Ochranné pásmo je vymezené vodorovnou vzdáleností
od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu.
Qdestové celkem = 120 x (0,337 x 0,9 + 2,26 x 0,10 + 0,459 x 0,80) = 107,58 l/s
Zhodnocení navrhovaného řešení.
Celkem je navrženo :
- 340 m vodovodního řadu profilu DN 100
- 200 m vodovodního řadu profilu DN 80
24 domovních přípojek, kde délka veřejné části je celkem cca 50 m
Návrh řešení.
Řešené území v současné době kanalizaci vybudovanou nemá. Řad jednotné kanalizace DN 300 je provedený
v ulici Dlouhoveská.
Odkanalizování je navržené v souladu s návrhem Územního plánu, tj. nové plochy v předmětné lokalitě jsou
navržené k odkanalizování částečně jednotnou kanalizací , částečně kanalizaci oddílnou.
Kanalizace
Bude vybudováno celkem 116 m jednotné kanalizace pro 7 rodinných domů a 788 m kanalizace oddílné pro 17
RD. Všechny splaškové vody z řešeného území budou svedeny na OK 3 a poté výtlakem do přečerpávací stanice
Vinohradská .
Pro odvedení odpadních vod se v návrhu územního plánu města Hlučína v lokalitě řešené touto územní studií
využívá částečně v severní části tohoto území stávající jednotná kanalizace v ulici Dlouhoveské s odvedením vod
gravitačně na přečerpávací stanici odlehčovací komoru OK 3 Štěrkovna a odtud pak výtlakem na ulici Vinohradskou
a dále gravitačně na městskou ČOV Jasénky. Zástavba v jižní části území bude napojena na nově navrženou
oddílnou kanalizaci směrem na odlehčovací komoru OK 3 Štěrkovna a dále stejným výtlakem na městskou ČOV.
Kanalizace je navržena v souladu s ČSN 75 6101 Stokové a kanalizační přípojky
Navržené stoky kanalizace budou uloženy v obslužných komunikací mimo soukromé pozemky, v souběžné
trase s ostatními navrženými vedeními v souladu s ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického
vybavení.
Nová kanalizace je navržena dle ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky, je vedená v trasách
místních komunikací, nebo v souběhu s nimi v nutných případech podél hranic pozemků, v souběhu s ostatními
inženýrskými sítěmi v souladu s ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
Dle zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, je pro kanalizační stoky do
průměru 500 mm včetně, stanovené ochranné pásmo 1,5 m. Ochranné pásmo je vymezeno vodorovnou vzdáleností
od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu.
Likvidace odpadních vod je navržena v městské ČOV.
Dle zákona o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu mají kanalizační řady stanovena ochranná
pásma do průměru 500 mm včetně 1,5 m, nad průměr 500 mm, 2,5 m od vnějšího okraje potrubí.
9. ENERGETIKA A SPOJE
Výpočet množství odpadních vod.
Zásobování elektrickou energií.
Množství splaškových odpadních vod.
Výpočet množství splaškových odpadních vod vychází z předpokládaného počtu obyvatel v řešené lokalitě a
uvažované specifické potřebě vody.
Území řešené touto územní studií je zásobováno elektrickou energií z linky 22kV- L 179, které je vyvedeno do
stávající trafostanice TR 1832 Moravská PTS, 400kVA. Odtud je území stávající zástavby napájeno venkovním nn
rozvodem. Územní plán města Hlučína, včetně jeho změn, počítá s přeložkou tohoto venkovního vedení mimo
území určené k zástavbě a zároveň ve východní straně řešeného území s vybudováním nové kioskové trafostanice.
Maximální odtok splaškových vod z řešené lokality je vypočítán z průměrného odtoku s použitím součinitele
maximální hodinové nerovnoměrnosti.
Stávající i navržená trafostanice a rozvod VN 22kV pokrývá běžnou potřebu elektrické energie území a vyhoví i
na předpokládané navýšení odběru elektrické energie.
V řešené lokalitě se předpokládá nárůst obyvatel o 70. Tomu odpovídá množství vyprodukovaných splaškových
odpadních vod :
Qsplask = 70 obyvatel x 90 l/os/den = 6,3 m3/den = 0,07 l/s
6
Spotřební rozvod elektrické energie o napětí 3×230/400V, 50 Hz, je v ulicích Dlouhoveská a Moravská
proveden venkovním vedením s odbočkami k jednotlivým objektům - rodinným domům. Na stožárech jsou
instalována výbojková svítidla venkovního osvětlení.
V současné době, tedy v době zpracovávání územní studie nelze předpovídat, s jakými nároky se bude
výstavba RD rozvíjet, lze pouze konstatovat, že výstavba RD v této lokalitě bude mít za následek nárůst
elektrického příkonu, o cca 80,5 – 332,5kVA, který zatíží stávající distribuční síť.
Rozvody nízkého napětí pro novou zástavbu jsou navrženy kabelovým vedením v zemi, společně s veřejným
osvětlením a ostatními inženýrskými sítěmi při splnění požadavků ČSN 73 6005.
Územní studie navrhuje v oblasti zásobování elektrickou energií následující řešení:
Elektropřípojky k jednotlivým RD se navrhuje provést kabely v zemi, do přípojkových skříní s elektroměrovými
rozvaděči, umístěnými na hranicích pozemků. Elektroměrové pilíře mohou být stavebně společné s HUP (ČSN 33
3320).
Venkovní osvětlení místní komunikace je navrženo řešit parkovými svítidly.
Při zpracovávání prováděcích projektů je nutno respektovat platné ČSN, především ČSN 33 3300, ČSN 33
2000-4-41 a související, jakož i zákon 458/2000 Sb.
-
přeložku venkovního vedení VN 22 kV – L 179 (zástavba je možná i při ponechání stávající polohy vedení
při respektování ochranných pásem)
-
vybudování nové kioskové trafostanice Dlouhoveská, vč. propojovacího kabelového vedení VN
-
vybudování distribučních vedení NN kabelové v zemi, s rozpojovacími skříněmi v místech odbočení k RD,
v místech budoucího napojení
Distribuční vedení NN se navrhuje kabelové, uložené v zemi, v chodníku, příp. zelenem pásu v souběhu
s ostatními inženýrskými sítěmi (kabel V.O., kabel sdělovacího vedení, vodovodní řad, plynovodní potrubí STL,
kanalizační řad), za dodržení vzájemných vzdáleností a křížení ve smyslu ČSN 73 6005 a podmínek dle ČSN 34
1050.
Technicko-provozní údaje.
Elektropřípojky k jednotlivým RD budou provedeny kabely v zemi, do přípojkových skříní s elektroměrovými
rozvaděči, umístěnými na hranicích pozemků. Elektroměrové pilíře mohou být stavebně společné s HUP (ČSN 33
3320).
Provozní napětí.
VN : 3 x 22kV, 50Hz, IT,
NN : 3 + PEN, 230/400V, 50Hz, TN-C.
Veřejné osvětlení je navrženo provést sadovými výbojkovými svítidly, přes rozvaděče veřejného osvětlení.
Ochrana před úrazem elektrickým proudem dle ČSN 33 2000-4-41:
Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí, čl.: 412 – izolací, polohou, krytím.
-VN, dle čl.: 413.N6.1, ochrana zemněním v sítích IT, kde není přímo uzemněný střed zdroje (uzel),
-NN, dle čl.: 413.1.1 ochrana v sítích TN-C, samočinným odpojením od zdroje ve stanoveném čase, v návaznosti
na PNE 33 0000-1.
Zásobování plynem.
Město Hlučín je plošně plynofikováno.
V ulici Dlouhoveská je uložena větev STL plynovodu PE 110, v ulici Moravská DN 63. Nová zástavba bude
napojena na STL rozvod a zokruhována.
Ochrana proti nadproudům.
Dle ČSN 33 2000-4-43, 4-473, 5-523, PNE 33 0000-1.
Technické údaje.
Medium
: zemní plyn
Provozní tlak STL : 0,4 MPa.
Provozní tlak NTL : 0,01Mpa
Ochranná pásma.
Ve smyslu zákona č.: 458/2000Sb, ze dne 28.11.2000, jenž nabyl účinnosti dne 1.1.2001, mají elektrická zařízení
dle § 46, tohoto zákona, následující ochranná pásma:
- nadzemní vedení o napětí nad 1 kV a do 35 kV, pro vodiče bez izolace - 7 m po obou stranách od krajního vodiče,
- nadzemní vedení o napětí nad 1 kV a do 35 kV, pro vodiče s izolací základní - 2 m po obou stranách od krajního
vodiče,
- podzemní vedení elektrizační soustavy do 110kV včetně, vedení řídící, měřící a zabezpečovací techniky - 1m, po
obou stranách krajního kabelu,
- stožárové trafostanice s převodem napětí z úrovně 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí - 7m,
- zděné elektrické stanice s převodem napětí z úrovně 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí - 2m.
Potrubní rozvody středotlaké sítě jsou provedeny v tlakové úrovni 0,4 MPa. Jednotliví odběratelé jsou
napojeni přes HUP, ve kterých je STL redukován na NTL. Křížení a souběhy plynovodu s podzemními
inženýrskými sítěmi je provedeno ve smyslu ČSN 73 6005.
Územní studie navrhuje rozšíření plynovodní sítě STL do míst navrhované zástavby. Je navrženo novou
plynovodní síť napojit na síť stávající a provést zokruhování sítě. Jednotliví odběratelé budou napojeni z HUP,
vybudovaných na hranici jejich pozemků s místních komunikací. HUP může být stavebně součástí
s elektroměrovým rozvaděčem. Při souběhu a křížení plynovodu s podzemními inženýrskými sítěmi (elektro, voda,
telefon, kanál), respektovat ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
Návrh řešení zásobování elektrickou energií
Územní studie předpokládá výstavbu cca 24 RD.
Návrh zásobování plynem řešeného území.
Ve smyslu “Pravidel pro elektrizační soustavu”- zásad pro navrhování distribučních sítí VN (ČEZ Praha
1983), při zatížení VN/DTS, je uvažován elektrický příkon pro bytovou výstavbu ve výši 1,6kVA/byt, stupně
elektrizace “A”, 2,3kVA/byt stupně elektrizace “B“ a 9,5kVA/byt stupně elektrizace “C”.
Územní studie předpokládá výstavbu 24 RD, vybudování nových místních komunikací a nových rozvodů vody,
kanalizace, telefonních kabelů, VO. Je navržena plynofikace této lokality.
Do místní komunikace bude položeno stl potrubí (přesnou dimenzi určí prováděcí projekt) uložené v zemi,
v souběhu s ostatními inženýrskými sítěmi ( kabely NN, kabel V.O., kabel sdělovacího vedení, vodovodní a
7
kanalizační řad ), za dodržení vzájemných vzdáleností a křížení ve smyslu ČSN 73 6005 a podmínek dle ČSN 38
6410.
10. ORIENTAČNÍ PROPOČET INVESTIČNÍCH NÁKLADŮ NA PŘÍPRAVU STAVEBNÍCH POZEMKŮ
STL plynovod bude se stávajícím potrubím zokruhován a nové RD budou napojeny domovními přípojkami
ukončenými v HUP.
Komunikace nové
- 3 527 m2 x 1 359,- Kč/ m2
-
4 793 193,- Kč
Chodníky
- 1 143 m2 x 916,- Kč/ m2
-
1 220 112,- Kč
Kabelové vedení NN
- 586 m´ x 2 014,- Kč/m´
-
1 180 204,-Kč
Kabelové vedení VN 22kV
- 445 m´ x 2 677,- Kč/m´
-
1 191 265,-Kč
-
185 000,-Kč
Jednotlivé HUP mohou být stavební součástí s elektroměrovými rozvaděči (zděné pilíře).
Směrnice č.: 12/1988, Českých plynárenských závodů v Praze, udává následující spotřeby plynu:
Max.odběr m3/hod
Roční odběr m3
Vaření
0,14
150
Příprava TUV
0,26
500
Topení v RD
1,4
3000
Topení v BD
0,7
1800
Kiosková trafostanice 400kVA -
1 x 185 000,-Kč/ks
Veřejné osvětlení
- 650 m´ x 2 276,- Kč
-
1 479 400,- Kč
Plynovodní potrubí STL
- 608 m´ x 1 051,- Kč/m
-
639 008,-Kč
Vodovodní potrubí DN 100
- 340 m´ x 1800,- Kč/m´
-
312 000,- Kč
Z uvedeného vyplývá, že max.odběr v RD činí 1,8 m3/hod., nárůst odběru plynu v 24 RD činí 43,2 m3/hod.
Roční spotřeba plynu v RD bude 3650 m3 x 24 = 87 600 m3/rok.
Vodovodní potrubí DN 80
- 200 m´ x 1 640,- Kč/m´
-
328 000,- Kč
Veřejná část přípojek
-
50 m´ x 2 224,- Kč/m´
-
111 200,- Kč
Realizaci plynofikace musí předcházet zpracování prováděcí dokumentace, respektující požadavky
Plynárenské a.s. Ostrava.
Kanalizace jednotná DN 300
- 116 m´ x 9 250,- Kč/m´
-
1 073 000,- Kč
Kanalizace splašková DN 300 - 788 m´ x 9 250,- Kč/m´
-
7 289 000,- Kč
Kanalizace dešťová DN 300
- 566 m´ x 9 250,- Kč/m´
-
5 235 500,- Kč
Veřejná část přípojek
-
-
259 380,- Kč
Zásobování teplem
90 m´ x 2 882,- Kč/m´
Územní studie navrhuje zavedení plynu do míst navržených k zástavbě RD.
CELKEM
Kromě plynových kotelen možno zvážit i vytápění a ohřev vody tepelnými čerpadly typu voda/voda,
vzduch/voda, země/voda.
Při odečtení nové TR a kabelového vedení VN
Průměrná spotřeba tepla pro rodinné domy by se měla pohybovat v rozmezí 10 - 15 kW/RD, podle velikosti RD.
25 296 262,- Kč
23 919 997,- Kč
Orientační propočet nákladů na zainvestování lokality byl stanoven na základě průměrných cen dopravní a
technické infrastruktury (ÚÚR MMR aktualizace 2011). Výše nákladů je pouze orientační. V dalších stupních PD
nutno tuto výši upřesnit.
Ekologickým vytápěním dojde k omezení prašnosti a k ozdravění ovzduší. Pro majitele soukromých kotelen se
navrhuje využít všech dostupných finančních podpor k přestavbě těchto kotelen na kotelny s ekologickým
vytápěním.
Náklad na jeden rodinný dům za inženýrské sítě a zpevněné plochy činí 996 666 - 1 054 011,- Kč (bez
soukromých částí přípojek).
Spoje
11. VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Lokality se okrajově dotýká dálkový optický kabel, který je uložený v prodloužené ulici Dlouhoveské a Moravské.
Nad řešeným územím neprobíhají žádné radioreléové trasy. Územní studie předpokládá výstavbu 24 RD,
s místními komunikacemi a inženýrskými sítěmi.
Stavby umístěné v řešeném území dle této územní studie nebudou mít svým působením negativní vliv na životní
prostředí. Součástí zástavby rodinných domů bude jejich napojení na veškeré inženýrské sítě, které budou
zajišťovat jejich zásobování energiemi a zároveň řešit likvidaci odpadních vod z území způsobem odpovídajícím
zákonným předpisům. Pro zajištění vytápění objektů a zajištění TUV se předpokládá využití ekologického media –
zemního plynu (popř. lze využít jiné alternativní zdroje energie). S budováním nových kotelen spalujících tuhá paliva
se v řešeném území neuvažuje. Umístěním jednotlivých staveb na pozemcích nedojde k zastínění sousedních
budov.
S výstavbou 24 RD dojde s největší pravděpodobností i k žádostem o zřízení telefonních přípojek. Tyto bude
možno, díky stavebnicovému systému stávající digitální telefonní ústředny a stávajícímu telefonnímu rozvodu
zajistit, zřízením telefonních přípojek do jednotlivých RD.
Je navrženo rozšíření kabelové sítě v zemi do řešeného území, s dostatečnou rezervou, položení telefonního
kabelu v chodníku, příp. v zeleném pásu v souběhu s ostatními inženýrskými sítěmi ( kabel NN, kabel V.O.,
plynovodní potrubí STL, vodovodní a kanalizační řad), za dodržení vzájemných vzdáleností ve smyslu ČSN 73
6005.
Součástí oplocení jednotlivých pozemků bude řešení schrany nádob na PDO.
Závěrem lze konstatovat, že zástavba se v dané lokalitě především z hlediska dopravní obsluhy jeví jako méně
výhodná. Rovněž náklady na zainvestování pozemků vztažené pro jeden rodinný dům jsou značně vysoké. Bude na
Městě Hlučíně, popř. soukromých investorech, zda v této lokalitě dojde k rozšíření zástavby, zpřístupnění parcel
všech vlastníků a vytvoření nového kvalitního obytného prostředí.
8
Download

Textovou část