AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo
Výroční zpráva 2013
1
OBSAH
Úvodní slovo předsedy představenstva
3
Základní údaje
4
Majetková struktura
5
Organizační struktura
6
Údaje o odborné způsobilosti a podnikatelské činnost členů volených orgánů a vedoucích
pracovníků
8
Zpráva představenstva za rok 2013
11
Zpráva kontrolní komise za rok 2013
13
Zpráva úvěrové komise za rok 2013
14
Poměrové ukazatele, kapitál a kapitálové požadavky
15
Ostatní
16
Zpráva o vztazích
17
Výrok auditora o ověření účetní závěrky
20
Účetní závěrka
22
Příloha k účetní závěrce
27
Organizační složka Slovensko – pobočka Košice
49
Výrok auditora – organizační složka Slovensko
50
Účetní závěrka
53
Příloha k účetní závěrce
63
Výrok auditora k výroční zprávě
84
2
ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA
Vážené dámy a pánové, členové družstva a obchodní partneři,
dovolte mi již tradičně na tomto místě krátké ohlédnutí za
dosaženými výsledky a aktivitami AKCENTY, spořitelního a
úvěrního družstva v uplynulém roce 2013. Do tohoto roku jsme
vstupovali s nemalými očekáváními, neboť se nám podařila splnit
počáteční, čtyřletá etapa strategického rozvoje, jejímž cílem byla
konsolidace a vykázání provozního zisku. Loňský rok tak pro nás
byl prubířským kamenem, zda dokážeme pozitivní trend výkonnosti
a růstu naší družstevní záložny dále rozvíjet a upevnit naše
postavení stabilní finanční společnosti na trhu. Výsledky, které
v této Výroční zprávě najdete, myslím, jasně vypovídají o tom, že
jsme i v době pokračující ekonomické recese uspěli.
Aniž bychom cokoliv ubrali ze své obezřetnosti a zodpovědnosti při
poskytování úvěrů, stoupl v roce 2013 meziročně objem nových
úvěrů o 53 %. Je to především díky často mravenčí práci kolegů
napříč celým družstvem, bez které bychom nemohli požadavky a
problémy klientů řešit individuálně, s co největším pochopením
každého případu a jeho specifik.
Na druhé straně se nám také dařilo v oblasti depozitních produktů, které patří na trhu k dlouhodobě
nejatraktivněji úročeným. Jejich objem se za uplynulý rok zvětšil o 45 % na celkových téměř 2,5
miliardy korun. K tomuto růstu přispěly nejenom výhodně úročené především termínované vklady, ale
také nové produkty. Zmínit bych chtěl především podřízený vklad, který jsme začali nabízet ve dvou
podobách a to podřízený vklad RENTA a MAXIMUM s roční úrokovou sazbou až 8,1 %. Naši členové
tak získali možnost podílet se uzavřením tohoto investičního nástroje na podnikání družstva a rozšířit
portfolio svých finančních produktů o zajímavou alternativu.
Úspěšný rozvoj AKCENTY, spořitelního a úvěrního družstva by nebyl možný bez našich členů. Jejich
počet se v uplynulém roce také výrazně zvýšil, celkově o 35 %. Taková důvěra nás samozřejmě
zavazuje a motivuje k další práci. V uplynulém roce jsme také schválili dlouhodobý plán rozvoje naší
záložny, který je ambiciózní, nicméně věřím, že díky skvělému týmu kolegyň a kolegů a aktivní snaze
zvyšovat efektivitu všech procesů záložny ho dokážeme naplňovat.
Mohu Vás na tomto místě ubezpečit, že i nadále budeme jednoznačně upřednostňovat postupný,
avšak stabilní růst na pevných základech před překotným vývojem. Naším cílem je i v roce 2014 být
našim členům-klientům stabilními partnery a poskytovat jim jednoduché, ale přitom maximálně
efektivní a férové služby.
V Hradci Králové dne 28. února 2014
Radovan Martínek
předseda představenstva
3
ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Obchodní firma:
IČO:
Sídlo družstva:
AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo
649 46 851
Gočárova třída 312/52
500 02 Hradec Králové
Česká republika
Základní údaje o družstvu
Ustavující členská schůze družstva:
Počet zakládajících členů družstva:
Datum zápisu družstva do obchodního
rejstříku:
Den změnového zápisu do obchodního
rejstříku:
Zapsaný (zapisovaný) základní kapitál:
6. února 1996
35
20. února 1996
29. října 2013
500 tis. Kč
Údaje o Družstevní záložně k 31. 12. 2013
Datum
Počet členů
Výše členského podílu
Základní kapitál
Zapisovaný základní kapitál
Nesplacené členské podíly
Vlastní kapitál
• základní kapitál
• fondy ze zisku
• kapitálové fondy
• hospodářský výsledek minulých let
• hospodářský výsledek před zdaněním
• hospodářský výsledek běžného roku po
zdanění
Celkový objem vkladů
• vklady členů
• vklady bank a družstevních záložen
• vklady jiných právnických osob
• závazky záložny ze zrušených vkladů
nepřipsaných úroků
Kapitálová přiměřenost
K 31. prosinci 2013
4 110
1 Kč
269 104 tis Kč
500 tis. Kč
0
242 327 tis.
269 104 tis.
0
0
-40 942 tis.
22 142 tis.
14 165 tis.
a
2 402 137 tis.
2 402 137 tis.
0
0
0
9,79
4
MAJETKOVÁ STRUKTURA
AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo v roce 2013 neměla žádnou dceřinou společnost.
5
ORGANIZAČNÍ STRUKTURA
Uvedená struktura plně dodržuje nezávislost útvaru vnitřního auditu a nezávislost obchodu od
vypořádání sjednaných obchodů a řízení rizik.
6
ORGANIZAČNÍ STRUKTURA
Nejvyšším orgánem AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo je členská schůze. Družstvo vytvořilo
další zákonem stanovené orgány, kterými jsou představenstvo, úvěrová komise a kontrolní
komise.
•
Představenstvo jako statutární orgán družstva k datu 31.12.2013 pracovalo v níže uvedeném
složení:
Radovan Martínek
Jiří Macek
František Štofila
Tomáš Brouček
•
Kontrolní komise prodělala v roce 2013 personální změnu, takže k 31.12.2013 pracovala ve
složení:
Milan Lacina mladší
Petra Nová
Martin Bříza
•
- předseda představenstva
- místopředseda představenstva
- člen představenstva
- člen představenstva
- předseda komise
- člen komise
- člen komise
Úvěrová komise prodělala v roce 2013 též personální změnu, takže pracovala k 31.12.2013
ve složení:
Marek Macháček
Zdeněk Pustějovský
František Kolínský
- předseda komise
- místopředseda komise
- člen komise
Roční uzávěrka
Údaje o hospodaření družstva jsou vedeny v účetní závěrce, která je přílohou této výroční zprávy.
Úvěry
K 31.12.2013 činil zůstatek úvěrů 2 145 116 tis Kč.
7
ÚDAJE O ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI A PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI ČLENŮ
VOLENÝCH ORGÁNŮ A VEDOUCÍCH PRACOVNÍKŮ
S ohledem na změny osob ve volených orgánech a vedoucích funkcích tato část uvádí údaje o
aktuální odborné způsobilosti členů volených orgánů a vedoucích jednotlivých útvarů.
Radovan Martínek
Radovan Martínek je absolventem Univerzity Pardubice. Získal též doktorát v oboru financí a
ekonomie na Vysoké škole chemicko - technologické v Praze. Od roku 1997 pracuje v bankovním
sektoru v oblasti risk managementu a finančního řízení v ČR i zahraničí. Od prosince roku 2009 je
členem představenstva AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo a od roku 2011 je předsedou
představenstva.
Jiří Macek
Jiří Macek je absolventem Univerzity Pardubice, Ekonomicko - správní fakulty a funkci místopředsedy
představenstva vykonává s účinností od 11. května 2011. Má zkušenosti z oblasti financí
a bankovnictví, působil jako senior dealer v bankovním sektoru, dále působil v pozici Vedoucího
útvaru Finance ve společnosti Škoda Praha, a. s. Ve skupině AKCENTA vykonával do května 2008
funkci ředitele ve společnosti AKCENTA CZ, a. s., která je držitelem licence Platební instituce od ČNB.
Tomáš Brouček
Tomáš Brouček má přes dvacet let zkušeností v sektoru finance a bankovnictví. Po studiu
Matematicko-fyzikální fakulty Karlovy univerzity v Praze dále rozšířil své vzdělání studiem oboru Bank
management na Conn School of Community banking v Oklahomě ve Spojených státech amerických.
Bohaté manažerské zkušenosti získal u mnoha předních českých finančních institucí, jako je například
Komerční banka, Československá obchodní banka, nebo Hypoteční banka a Artesa, spořitelní a
úvěrní družstvo, kde působil také v představenstvech. Členem představenstva AKCENTA, spořitelní a
úvěrní družstvo, je od prosince roku 2012.
František Štofila
František Štofila vystudoval pedagogickou fakultu UK Praha a následně složil státní rigorózní zkoušku
ze sportovní psychologie. Má dlouholeté zkušenosti z práce v problematice HR, školení a vzdělávání.
Do AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo, nastoupil v roce 2010 a od roku 2012 je členem
představenstva.
Milan Lacina mladší
Od 25. června 2008 vykonává Milan Lacina funkci člena kontrolní komise AKCENTA, spořitelního a
úvěrního družstva, je rovněž místopředsedou společnosti AKCENTA ENERGIE a. s. a působí v
dozorčích radách a statutárních orgánech dalších společností. Bohaté zkušenosti získal také ve
společnosti AKCENTA CZ a.s., ve které působil od roku 1999. Zastával zde řadu různých funkcí – od
devizového obchodníka, přes vedoucího oddělení marketingu či interního auditu, až po předsedu
představenstva. V současné době je členem dozorčí rady této společnosti. Titul inženýr v oboru
Ekonomika a management získal na Obchodně podnikatelské fakultě Slezské univerzity v Ostravě.
Martin Bříza
Martin Bříza je absolventem SEŠ Choceň. Od roku 1992-2005 působil na různých pozicích českého
komerčního bankovnictví. V červnu 2005 byl spoluzakladatelem společnosti Pragma Finance, s. r. o. V
září 2007 se opět vrátil do komerčního bankovnictví a působil na manažerské pozici. V říjnu 2011 se
stal ředitelem společnosti Klášterecké masné pochoutky, a.s., současně zastává pozici jednatele
společnosti Král řezník-uzenář, s. r. o., je jedním z jednatelů společnosti Qarta, s. r. o.
8
Petra Nová
Petra Nová má přes 15 let praxe ve finančním sektoru, a to především ve společnosti AKCENTA CZ
a.s., kde působila na pozici devizového obchodníka, v řízení Centrály devizových služeb a následně
též jako Compliance. V roce 2003 úspěšně absolvovala Bankovní institut Vysoké školy, obor
Zahraniční obchod. Členem kontrolní komise v AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo, je od března
2013. Jako předseda představenstva působí pak ve společnosti AKCENTA LOGISTIC, a.s., jako člen
představenstva ve společnosti PROAKCENT a.s., jako člen dozorčí rady v AKCENTA CZ a.s. a v
AKCENTA ENERGIE a.s. a jako předseda dozorčí rady v AKCENTA GROUP SE.
Marek Macháček
Marek Macháček je absolventem VŠE Praha. Od roku 1990 pracuje v bankovním sektoru na různých
pozicích, zejména v oblasti řízení rizik, a to v ČR a v SR. Od března roku 2010 je členem úvěrové
komise v AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo. Od roku 2012 vykonává funkci vedoucího útvaru
Credit risk management.
Zdeněk Pustějovský
Zdeněk Pustějovský je absolventem Univerzity Ostrava. Od roku 1994 pracuje v bankovním sektoru
na různých odborných či manažerských pozicích. Získané zkušenosti jsou zejména z oblasti
úvěrování, finanční analýzy podniku a vymáhání pohledávek. Působil například na pozicích senior
analytika v Komerční bance, úvěrového specialisty v GECB, či collection manažera v soukromém
nebankovním sektoru. Od dubna 2010 je zaměstnancem AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo a od
září 2010 je členem úvěrové komise. Dále je též členem představenstva v Kovoplast Chlumec nad
Cidlinou, a.s.
František Kolínský
František Kolínský má bohaté zkušenosti v oblasti financí a bankovnictví. Ve své praxi působil nejprve
v České spořitelně jako pracovník správy pohledávek. Od roku 2001 pracoval v HYPO stavební
spořitelna (po fůzi Raiffeisen stavební spořitelna) v úvěrovém oddělení, dále pak v pozici vedoucího
týmu Komunikace a následně jako metodik stavebního spoření a úvěrů; od roku 2006 pak působil jako
specialista oddělení řízení rizik. Od roku 2012 vykonává funkci vedoucího útvaru Risk management
v AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo. Členem úvěrové komise je od června roku 2013.
Petr Pištěk
Petr Pištěk je absolventem VŠE Praha, obor podniková ekonomika a management, a Právnické
fakulty UK v Praze. Ve finanční sféře působil nejdříve jako burzovní makléř, posléze na pozici
manažera týmu u obchodníka s CP a PR Manager. Od roku 2002 pak působil v ČSOB, a.s. na pozici
manažera týmu firemních bankéřů a naposledy jako projektový manažer-senior v útvaru Řízení
obchodu pobočkové sítě SME. Od srpna roku 2013 zastává funkci ředitele pro Obchod v AKCENTA,
spořitelní a úvěrní družstvo.
Stanislav Rokos
Stanislav Rokos je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze. Po jejím absolvování nastoupil do
centrální banky a v roce 1992 přešel do komerčního bankovnictví. Převážnou část své dosavadní
praxe pracuje v oblasti aktivních (úvěrových) obchodů. V AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo
pracuje od roku 2009, nejprve na pozici ředitele obchodního úseku a od září 2013 zastává funkci
ředitele pro Distribuci
Vladimír Kotlář
Vladimír Kotlář vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu UK Praha, obor matematická ekonomie,
statistika. Od roku 1976 působí v bankovním sektoru, a to na různých pozicích, včetně 12 letého
působení v představenstvu nejprve v České spořitelně, a.s., poté ve Stavební spořitelně České
spořitelny, a.s. Rovněž se angažoval v dozorčích radách mnohých společností, například v ČS
Reality. Od roku 2010 zajišťuje činnost interního auditu v AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo.
9
Kateřina Buriancová
Kateřina Buriancová absolvovala Ekonomicko – správní fakultu Univerzity Pardubice. Do AKCENTA,
spořitelní a úvěrní družstvo nastoupila v roce 2009 na pozici Controlling a reporting a od roku 2013
vykonává funkci finanční ředitelky.
Martina Merglová
Martina Merglová má 15 let zkušeností z finančního sektoru. Během své praxe nasbírala zkušenosti
především v oblasti platebních služeb. Působila 11 let na pozici vedoucí odboru provozu platebních
karet v Raiffeisenbank, a.s., další zkušenosti získala v Union bance, a.s. nebo ve společnosti Cetelem
ČR, a.s., kde působila jako specialista rozvoje inovací. Od června roku 2012 zastává pozici vedoucí
Operations v AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo.
Ján Hegedüš
Ján Hegedüš je absolventem Provozně – ekonomické fakulty VŠP v Nitře. Během své více než 17 leté
praxe v bankovním sektoru vykonával různé pozice, působil jako ředitel pobočky ISTROBANKY, a.s.
Bratislava. Do AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo nastoupil v roce 2011 na pozici vedoucí
organizační složky, pobočky Košice.
Vedoucí Compliance
Tato pozice nebyla ke dni 31.12.2013 obsazena.
10
ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZA ROK 2013
Vážené dámy, vážení pánové,
předkládáme Vám komplexní informaci o aktivitách představenstva a AKCENTA, spořitelní a úvěrní
družstvo (dále také jen „družstvo“) za rok 2013. Zpráva výstižně obsahuje hlavní oblasti, které
představenstvo a celé družstvo v uplynulém roce řešilo.
Činnost představenstva
Představenstvo se scházelo zhruba ve 14-ti denních intervalech na zasedáních představenstva
v souladu se stanovami družstva. Na svých zasedáních se představenstvo zabývalo řešením
problematiky chodu družstva ve snaze zlepšovat nabídku depozitních či úvěrových produktů nejen na
území České republiky, ale i prostřednictvím své pobočky na území Slovenské republiky.
Představenstvo se rovněž věnovalo činnostem vztahujícím se k regulatorním orgánům. Plnění
usnesení obsažených v zápisech pořizovaných z jednání představenstva bylo pravidelně
vyhodnocováno.
Představenstvo pokračovalo ve snaze zlepšovat vnitřní předpisovou základnu a pravidelně
vyhodnocovalo ve spolupráci s interním auditem a kontrolní komisí řídící a kontrolní systém družstva.
Aktivity a hospodaření družstva
Aktivity družstva
Dne 25. 6. 2013 se konalo shromáždění delegátů, které na svém jednání schválilo zprávu o roční
účetní závěrce a výsledcích hospodaření družstva za rok 2012 a Zprávu Kontrolní a Úvěrové komise
za rok 2012. Shromáždění delegátů dále na svém jednání schválilo roční účetní závěrku, návrh
Výroční zprávy za rok 2012, způsob úhrady ztráty, změnu stanov, jednací řády orgánů družstva.
Představenstvo svolalo celkem 5 shromáždění delegátů a jednu členskou schůzi. Na jednotlivých
jednáních bylo odsouhlaseno navýšení dalších členských vkladů vybranými členy družstva s cílem
dodržet výši kapitálu požadovanou zákonem, určení externího auditora k ověření závěrky pro ČR a
pro pobočku v SK pro rok 2013, stanovení odměny dle § 66d odst. 3 obchodního zákoníku, schválení
auditora. Shromáždění delegátů a členská schůze konané na konci roku měly za úkol především
přijmout změny týkající se účinnosti nového občanského zákoníku a zákona o obchodních
korporacích.
Vývoj v objemu vkladů
Z účetních výkazů vyplývá, že družstvo vykazovalo k závěru roku vklady od svých členů ve výši
2 402 137 tis. Kč.
Hospodaření a stav majetku družstva
Hospodaření družstva bylo v roce 2013 v souladu s dlouhodobou strategií s vykázaným ziskem.
Hospodářský výsledek před zdaněním činil 22 142 tis. Kč.
Podrobnosti o hospodaření a majetku družstva jsou obsaženy v přiložených účetních výkazech nebo
rámcově uvedených ukazatelích.
Důležité skutečnosti nastalé v roce 2013
AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo zaznamenalo v roce 2013 několik změn. Došlo k přesunu
obchodního místa Praha. Dále byla úspěšně schválena Strategie na období 2014 – 2020. V závěru
roku proběhla volba všech orgánů družstva.
Návrh představenstva na rozdělení zisku za rok 2013
AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo vykázalo za rok 2013 hospodářský výsledek po zdanění ve
výši 14 165 tis. Kč. Představenstvo navrhuje zisk rozdělit následovně:
11
•
•
•
Příděl do zákonného rezervního fondu ve výši 1 417 tis. Kč
Příděl do rizikového fondu ve výši 1 417 tis. Kč
Zbývající část použít na úhradu ztráty minulých let.
Činnost družstva v roce 2014
Od 1.1.2014 došlo ke změnám v kontrolní komisi a představenstvu družstva. V kontrolní komisi Jiří
Macek nahradil Milana Lacinu mladšího a v představenstvu František Kolínský a Petr Pištěk nahradili
Jiřího Macka a Františka Štofilu.
Během roku 2014 plánuje představenstvo naplňovat vytyčenou strategii družstva. Naším krédem i
nadále zůstává „odpovědné úvěrování“. Předpokládáme dosažení plánovaného provozního zisku,
další růst bilance a obchodů. V souvislosti s obchodní činností dojde také k posílení kapitálu. Budeme
i nadále plnit všechny legislativní požadavky obou národních bank (ČNB i NBS). Pro naše členy
budeme připravovat nové produkty a optimalizovat procesy. Investovat budeme také do našich
zaměstnanců, bez nichž by dosažení vytyčených cílů nebylo možné.
V Hradci Králové dne 28. února 2014
………………………………………….
………………………………………….
Dr. Ing. Radovan Martínek, MBA
předseda představenstva
František Kolínský
místopředseda představenstva
………………………………………….
………………………………………….
Mgr. Tomáš Brouček
člen představenstva
Mgr. Ing. Petr Pištěk
člen představenstva
12
ZPRÁVA KONTROLNÍ KOMISE ZA ROK 2013
Vážené dámy, vážení pánové
V úvodu bych Vás rád seznámil s činností kontrolní komise v AKCENTĚ, spořitelním a
úvěrním družstvu v předchozím roce. Komise se účastní zasedání představenstva, výkonných výborů,
úvěrové komise, a aktivně se zajímá a kontroluje chod družstva.
Složení kontrolní komise
Složení komise k 1.1.2013
Předseda
Milan Lacina
Člen
Milan Lacina mladší
Člen
Martin Bříza
Složení komise od 7.5.2013
Předseda
Milan Lacina mladší
Člen
Martin Bříza
Člen
Petra Nová
Složení komise od 1.1.2014
Předseda
Jiří Macek
Člen
Martin Bříza
Člen
Petra Nová
Činnost komise
Kontrolní komise se účastnila zasedání představenstva, byla představenstvem pravidelně
seznamována s hospodařením družstva, prověřovala informace týkající se nastavení finančního i
strategického plánu a zabývala se kontrolou jeho plnění včetně ukazatelů stanovených stávajícími
platnými předpisy. Dále se zaměřila na prověření systému odměňování a prověřování řídícího a
kontrolního systému (ŘKS). Prověřování ŘKS probíhalo jednak prostřednictvím nálezů z Interního
auditu, sledováním průběhu odstraňování nálezů z IA a to z řádných i mimořádných šetření. Další
kontroly ŘKS byly zaměřené na plnění usnesení orgánů družstva, dodržování stanov družstva,
průběžné hospodaření či kontroly souladu ukazatelů se stanovenými právními předpisy na základě
podkladů útvaru Compliance.
Stížnosti členů družstva
V roce 2013 družstvo neeviduje žádnou stížnost
Účetní závěrka, hospodaření a návrh na rozdělení zisku
Komise projednala účetní závěrku za rok 2013 a seznámila se se zprávou a výrokem auditora,
společností VGD - AUDIT, k této závěrce. Na základě těchto podkladů komise konstatuje, že nemá k
předložené účetní závěrce námitky a doporučuje její schválení členskou schůzí.
Zpráva představenstva
Komise se seznámila se zprávou představenstva za rok 2013. V uvedené zprávě neshledala
kontrolní komise žádné závažné nedostatky ani pochybení.
Zjištěné nedostatky a jejich odstraňování
Komise taktéž nezjistila skutečnosti, které by byly v rozporu se schválenými stanovami
družstva nebo platnými legislativními normami.
V Hradci Králové dne 28. února 2014
Bc. Jiří Macek
předseda kontrolní komise
13
ZPRÁVA ÚVĚROVÉ KOMISE ZA ROK 2013
Úvěrová komise (ÚK) se scházela v průběhu roku 2013 pravidelně, zpravidla dvakrát týdně, a plnila
úkoly v souladu s ustanoveními § 6 zákona č. 87/1995 Sb. a čl. XI. stanov družstva. Na svých
zasedáních se zabývala zejména schvalováním úvěrů, schvalováním změn podmínek již schválených
úvěrů, schvalováním limitů na banky a způsoby řešení vybraných delikventních úvěrových obchodů.
V průběhu roku 2013 pracovala ÚK v tomto složení:
• do 24.6.2013 – Marek Macháček – předseda, Zdeněk Pustějovský – místopředseda, Stanislav
Rokos – člen.
• od 25.6.2013 - Marek Macháček – předseda, Zdeněk Pustějovský – místopředseda, František
Kolínský – člen.
Z důvodu zefektivnění procesu schvalování úvěrů, resp. změn podmínek již schválených úvěrů, ÚK
v průběhu roku 2013 provedla další delegaci části svých pravomocí na jednotlivé členy ÚK a vybrané
pracovníky útvaru Credit risk management.
Také v roce 2013 pokračovala vysoká aktivita v oblasti poskytování úvěrů - ÚK zasedala celkem 102
krát a schválila 146 úvěrových obchodů v celkové výši 710,38 mil Kč a 16,66 mil EUR Zároveň bylo
schváleno 119 úvěrových obchodů v rámci delegovaných pravomocí v celkové výši 169,4 mil Kč a
2,73 mil. EUR.
Úvěry, které byly schváleny úvěrovou komisí (případně v rámci udělené delegace), byly všechny
posuzovány v rámci nastavených interních pravidel družstva. Všechny schválené úvěry jsou zajištěny
nemovitostmi s tím, že jejich tržní hodnota vždy přesahuje výši poskytnutého úvěru tak, aby bylo
minimalizováno kreditní riziko.
V Hradci Králové dne 28. února 2014
Marek Macháček
předseda úvěrové komise
14
POMĚROVÉ UKAZATELE, KAPITÁL A KAPITÁLOVÉ POŽADAVKY
Poměrové ukazatele k 31. prosinci 2013 (v %, tis. Kč)
POMĚROVĚ UKAZATELE
Ukazatel kapitálové přiměřenosti
Rentabilita průměrných aktiv
Rentabilita průměrného vlastního kapitálu (tier 1)
Aktiva na jednoho zaměstnance
Správní náklady na jednoho zaměstnance
Zisk nebo ztráta po zdanění na jednoho zaměstnance
HODNOTY
9,79%
0,62 %
6,72 %
40 739
1 269
215
Údaje o kapitálu
Kapitál spořitelního a úvěrního družstva je stanoven na individuálním základě. Kapitál družstva tvoří
zejména splacené členské vklady ve výši 269 104 tis. Kč.
ÚDAJE O KAPITÁLU
Výše Původního kapitálu (tier 1)
• z toho splacené členské vklady
• neuhrazená ztráta z předchozího období
• zisk za běžné účetní období
• nehmotný majetek jiný než goodwill
Výše Dodatkového kapitálu (tier2)
HODNOTY
234 677
269 104
-40 942
14 165
7 650
21 488
Výše Kapitálu na krytí tržního rizika (tier 3) a souhrnná výše všech odčitatelných položek jsou nulové.
Celková výše kapitálu po zohlednění odčitatelných položek a stanovených limitů pro dodatkový kapitál
činí ( v tis. Kč):
256 165
Údaje o kapitálových požadavcích:
Kapitálové požadavky k vypořádacímu riziku, k pozičnímu, měnovému, komoditnímu, dále k riziku
angažovanosti obchodního portfolia a k ostatním nástrojům obchodního portfolia jsou nulové.
ÚDAJE O KAPITÁLOVÝCH POŽADAVCÍCH
Kapitálové požadavky celkem
• kapitálový požadavek k úvěrovému riziku při STA
• kapitálový požadavek k operačnímu riziku při BIA
HODNOTY
209 415
200 566
8 849
V Hradci Králové dne 28. února 2014
15
OSTATNÍ
Činnost AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo nemá vliv na životní prostředí. V této oblasti družstvo
nevyvíjí žádné aktivity, stejně tak je nevyvíjí v oblasti výzkumu a vývoje.
V rámci pracovně-právních vztahů společnost dodržuje všechny zákonné normy v souladu s právním
řádem České republiky.
Družstvo má organizační složku v zahraničí - AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo, pobočka Košice
se sídlem Trieda Slovenského národného povstania 37, Košice 040 11, Slovenská republika.
16
ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ A OVLÁDANOU OSOBOU
A O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDANOU OSOBOU A OSTATNÍMI OSOBAMI
OVLÁDANÝMI STEJNOU OVLÁDAJÍCÍ OSOBOU ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ 2013
AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo (dále také jen „ASUD“) vyhotovuje v souladu s požadavkem
§ 66a odst. 9 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění platném do 31. 12. 2013, tuto
Zprávu o vztazích mezi
ovládající osobou, panem Milanem Lacinou, nar. 3. 6. 1956, bydlištěm Čekanická 325, Tábor (dále
též „ovládající osoba“)
a
ovládanou osobou AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo, IČ 649 46 851 se sídlem Gočárova třída
312/52, 500 02 Hradec Králové – Pražské předměstí, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Dr, vložka 1358 (dále též „ovládaná osoba“ nebo ASÚD),
za účetní období 2013.
Zpráva také obsahuje informaci o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními propojenými osobami.
Propojenými osobami k 31. 12. 2013 jsou:
‐ společnost AKCENTA CZ a.s., IČ 251 63 680, se sídlem Ovocný trh 572/11, Staré
Město, 110 00 Praha 1 (dále též „ACZ“)
‐ společnost AKCENTA ENERGIE a.s., IČ 279 45 251, se sídlem Gočárova třída 312/52, 500
02 Hradec Králové – Pražské předměstí (dále též „AE“)
‐ AKCENTA GROUP SE, IČ 282 52 900, se sídlem Gočárova třída 312/52, 500 02 Hradec
Králové – Pražské předměstí (dále též „AG“)
‐ společnost FPSROK, spol. s r.o., IČ 273 81 471, se sídlem Gočárova třída 312/52, 500 02
Hradec Králové – Pražské předměstí (dále též „F“)
‐ společnost AKCENTA LOGISTIC, a.s., IČ 288 07 588, se sídlem Gočárova třída 312/52, 500
02 Hradec Králové – Pražské předměstí (dále též „AL“)
‐ společnost METROPOL SERVICES s.r.o., IČ 024 04 958, se sídlem Mostecká 273/21, 118 01
Praha 1- Malá Strana (dále též „MS“)
‐ společnost PROAKCENT a.s., IČ 288 07 596, se sídlem Gočárova třída 312/52, 500 02
Hradec Králové – Pražské předměstí (dále jen „P“).
Výše obchodního podílu ovládající osoby k 31. 12. 2013 v uvedených společnostech je následující:
ACZ 100%, AE 66,67%, AG 90,42%, F 65%, P 90%, AL 90%, MS 100%.
Zpráva obsahuje informace o tom, jaké smlouvy byly uzavřeny mezi těmito osobami v účetním období
roku 2013, jaké jiné právní úkony byly činěny mezi propojenými osobami v jejich zájmu, a informace o
všech ostatních opatřeních, která byla v zájmu nebo na popud těchto osob přijata nebo uskutečněna
ovládanou osobou.
Zpráva se vyhotovuje písemně a je součástí výroční zprávy podle zvláštního právního předpisu.
17
Uzavřené smlouvy a dohody
Obchodní vztahy mezi ovládanou osobou a osobami propojenými byly v účetním období roku 2013
určeny následujícími smlouvami:
ASUD x AKCENTA CZ a.s.
Podlicenční smlouva (SIBAS)
ASUD x AKCENTA CZ a.s.
ASUD x AKCENTA CZ a.s.
Smlouva o nájmu nebytových prostor (Gočárova 312, HK)
Smlouva o postoupení licence k modulům informačního
systému a změně podlicenční smlouvy
ASUD x AKCENTA CZ a.s.
Podlicenční smlouva (SIBAS - II. etapa)
ASUD x AKCENTA CZ a.s.
Dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor
ASUD x AKCENTA CZ a.s.
Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor
ASUD x AKCENTA CZ a.s.
ASUD x AKCENTA CZ a.s.
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor
Rámcová o provádění termínovaných obchodů s cizími
měnami č. 25087
ASUD x AKCENTA CZ a.s.
Dodatek č. 4 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor
ASUD x AKCENTA CZ a.s.
ASUD x AKCENTA ENERGIE a.s.
Dodatek č. 5 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor
Rámcová smlouva o poskytování vybraných služeb – vedení
běžného účtu
Rámcová smlouva o poskytování vybraných služeb – vedení
běžného účtu
ASUD x AKCENTA LOGISTIC, a.s.
Smlouva o zpracování osobních údajů
ASUD x AKCENTA LOGISTIC, a.s.
Smlouva o nájmu osobního automobilu 4H8 1540
ASUD x AKCENTA LOGISTIC, a.s.
Smlouva o nájmu nebytových prostor od 1.6.2011
ASUD x AKCENTA LOGISTIC, a.s.
Smlouva o nájmu osobního automobilu 4H99143
ASUD x AKCENTA LOGISTIC, a.s.
Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor
ASUD x AKCENTA LOGISTIC, a.s.
Smlouva o nájmu osobního automobilu 5H0 4296
ASUD x AKCENTA LOGISTIC, a.s.
Smlouva o nájmu osobního automobilu 4H9 3069
ASUD x AKCENTA LOGISTIC, a.s.
Smlouva o nájmu osobního automobilu 5H19154
ASUD x AKCENTA LOGISTIC, a.s.
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor
Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu osobního automobilu
4H81540
ASUD x AKCENTA CZ a.s.
ASUD x AKCENTA LOGISTIC, a.s.
ASUD x AKCENTA LOGISTIC, a.s.
Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu osobního automobilu
4H93069
Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu osobního automobilu
4H99143
Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu osobního automobilu
4H99154
Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu osobního automobilu
5H04296
ASUD x AKCENTA LOGISTIC, a.s.
Dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu auta 4H81540
ASUD x AKCENTA LOGISTIC, a.s.
Dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu auta 4H93069
ASUD x AKCENTA LOGISTIC, a.s.
Dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu auta 4H99143
ASUD x AKCENTA LOGISTIC, a.s.
Dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu auta 5H04296
ASUD x AKCENTA LOGISTIC, a.s.
Dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu auta 5H19154
ASUD x AKCENTA LOGISTIC, a.s.
Dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu auta 4H92136
ASUD x AKCENTA LOGISTIC, a.s.
Dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor
ASUD x AKCENTA LOGISTIC, a.s.
Dodatek č. 4 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor
ASUD x AKCENTA LOGISTIC, a.s.
Dodatek č. 5 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor
ASUD x AKCENTA LOGISTIC, a.s.
Smlouva o nájmu osobního automobilu 4H9 8320
ASUD x AKCENTA LOGISTIC, a.s.
ASUD x AKCENTA LOGISTIC, a.s.
ASUD x AKCENTA LOGISTIC, a.s.
18
ASUD x AKCENTA LOGISTIC, a.s.
Smlouva o nájmu osobního automobilu 4H9 8018
ASUD x AKCENTA LOGISTIC, a.s.
Smlouva o nájmu automobilu 4H9 8337
ASUD x AKCENTA LOGISTIC, a.s.
Smlouva o nájmu osobního automobilu 4H9 9046
ASUD x AKCENTA LOGISTIC, a.s.
Smlouva o nájmu osobního automobilu 4H9 29020
ASUD x AKCENTA LOGISTIC, a.s.
ASUD x PROAKCENT a.s.
Smlouva o poskytování (outsourcingu) služeb
Rámcová smlouva o poskytování vybraných služeb – vedení
běžného účtu
Rámcová smlouva o poskytování vybraných služeb – vedení
běžného účtu
Rámcová smlouva o poskytování vybraných služeb – vedení
běžného účtu
Rámcová smlouva o poskytování vybraných služeb – vedení
běžného účtu
ASUD x PROAKCENT a.s.
Smlouva o nájmu nebytových prostor byt č. 1
ASUD x PROAKCENT a.s.
Smlouva o nájmu nebytových prostor byt č. 3
ASUD x PROAKCENT a.s.
Smlouva o nájmu nebytových prostor byt č. 5
ASUD x PROAKCENT a.s.
Smlouva o nájmu nebytových prostor byt č. 7
ASUD x PROAKCENT a.s.
Smlouva o nájmu nebytových prostor byt č. 8
ASUD x PROAKCENT a.s.
Smlouva o nájmu nebytových prostor byt č. 9
ASUD x FRSROK, spol. s r.o.
ASUD x METROPOL SERVICES s.r.o.
ASUD x AKCENTA GROUP SE
Plnění a protiplnění
Plnění a protiplnění ze shora uvedených smluvních ujednání byla realizována za ceny v obchodním
styku obvyklé jako ve vztazích k ostatním nepropojeným osobám.
Právní úkony a ostatní jednání
Jiné právní úkony, než výše uvedené smlouvy nebyly v zájmu ovládající osoby učiněny, stejně tak
nebyla ovládanou osobou na popud ovládající osoby učiněna žádná významná opatření.
Představenstvo ovládané osoby prohlašuje, že ovládané osobě nevznikla z výše uvedených smluv,
ostatních opatření a úkonů nebo z jiných přijatých nebo poskytnutých plnění žádná újma.
V Hradci Králové dne 28. února 2014
………………………………………….
………………………………………….
Dr. Ing. Radovan Martínek, MBA
předseda představenstva
František Kolínský
místopředseda představenstva
………………………………………….
………………………………………….
Mgr. Tomáš Brouček
člen představenstva
Mgr. Ing. Petr Pištěk
člen představenstva
19
20
21
22
23
24
25
26
AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo
Gočárova třída 312, PSČ 500 02
Hradec Králové,
IČO: 64946851
Příloha k účetní závěrce sestavené
k 31. 12. 2013
(dle § 18 odst. 1 písm. c zák. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č.501/2002 sb.)
27
OBSAH
1.
Obecné informace o účetní jednotce
2.
Informace o uplatněných účetních metodách
Informace o použitých nových účetních metodách
Informace o způsobech oceňování majetku a závazků
Informace o okamžiku uskutečnění účetního případu
Postupy odpisování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku
Informace o postupech účtování obchodů s cennými papíry, deriváty
Informace o postupech účtování úrokových výnosů a nákladů, způsobech
vykazování příjmů z ohrožených pohledávek včetně úroků, prémií a diskontů vzniklých při
pořízení pohledávek od třetích stran
Informace o metodách a postupech identifikace klasifikovaného majetku, zejména
pohledávek, způsobech odpisování majetků, zejména pohledávek
Informace o zásadách a postupech výpočtu výše opravných položek a rezerv včetně
vysvětlení základních předpokladů pro jejich použití
3.
Informace o použitých finančních nástrojích
Kvalitativní informace o úvěrovém riziku
Kvantitativní informace o úvěrovém riziku
Kvalitativní informace o tržním riziku
Kvantitativní informace o tržním riziku
Ostatní druhy a kategorie rizik
4.
Informace o účastech s rozhodujícím a podstatným vlivem
5.
Informace o oborech činnosti a zeměpisných oblastech, ve kterých účetní jednotka provozuje
svou činnost
6.
Informace o významných položkách uvedených v rozvaze, výkazu zisku a ztrát a přehledu
o změnách ve vlastním kapitálu, návrhu na rozdělení zisku nebo vypořádání ztráty
Významné položky uvedené v rozvaze a návrh na rozdělení zisku nebo vypořádání ztráty
Významné položky uvedené ve výkazu zisku a ztráty a přehledu změnách ve vlastním kapitálu
Další významné položky uvedené ve výkazu zisku a ztráty a přehledu o změnách ve vlastním
kapitálu
7.
Informace o vztazích s propojenými osobami nebo osobami se zvláštním vztahem k finančním
institucím (dále jen „spřízněné osoby“)
Souhrnná výše úvěrů poskytovaných účetní jednotkou členům statutárních orgánů, dozorčí
rady nebo odborných orgánů a dále zaměstnancům podílejících se na řízení účetní jednotky
Souhrnná výše záruk vydaných účetní jednotkou za členy statutárních orgánů, dozorčí rady
nebo odborných orgánů a dále zaměstnanci podílejícími se na řízení účetní jednotky
28
Název a sídlo fyzických nebo právnických osob, jestliže výše jejich podílu na základním
kapitálu nebo hlasovacích právech účetní jednotky přesáhla 10%
8.
Informace o událostech za období počínající koncem rozvahového dne a končící okamžikem
sestavení účetní závěrky
9.
Informace o případných opravách zásadních chyb minulých let a vliv těchto změn na vlastní
kapitál k rozvahovému dni
10. Informace o dalších okolnostech ovlivňující výsledek hospodaření a finanční situaci účetní
jednotky, které jsou významné pro uživatele účetní závěrky
29
1. OBECNÉ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE
Označení účetní jednotky:
Identifikační číslo:
Sídlo:
Právní forma:
Datum zápisu v obchodním rejstříku:
AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo
649 46 851
Gočárova třída 312, PSČ 500 02, Hradec Králové
družstvo
20.2.1996
AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo (dále jen „Družstevní záložna“) je zapsaná v obchodním
rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl Dr, vložka 1358.
Údaje o družstevní záložně k 31.12.2013
a) počet členů družstevní záložny k 31.12.2013 – 4 110 členů, (zvýšení od 1.1.2013 o 1066 členů)
b) výše zapisovaného a nezapisovaného základního kapitálu k 31.12.2013 – 269 104 tis. Kč
z toho zapisovaného 500 tis. Kč a nezapisovaného 268 604 tis. Kč
(došlo k navýšení nezapisovaného základního kapitálu o 33 101 tis. Kč. Jedná se o členské
vklady členů družstva)
c) výše členského vkladu k 31.12.2013 – 1,00 Kč
(došlo k navýšení členských podílů na výši 4 110 Kč)
d) výše nesplacených členských podílů k 31.12.2013 – 0 Kč
e) výše poskytnutých úvěrů osobám dle zvláštního právního předpisu k 31.12.2013 – 0 Kč
f)
jmenovitá hodnota záruk vydaných družstevní záložnou jako ručení za úvěry členům poskytnuté
jinými osobami k 31.12.2013 – 0 Kč
g) celková výše závazků družstevní záložny po lhůtě splatnosti k rozvahovému dni účetního období
– 0 Kč
h) celková výše ostatních pohledávek (bez úvěrů) družstevní záložny po lhůtě splatnosti
k rozvahovému dni účetního období – 0 Kč
i)
další skutečnosti požadované dalším předpisy vydanými dozorovými a regulatorními orgány
k 31.12.2013 – nejsou
Předmět podnikání:
Družstevní záložna je oprávněna v rámci svého podnikání vykonávat níže uvedené činnosti dle
§ 3 odst. 1 zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech, ve znění pozdějších předpisů:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
přijímání vkladů od členů
poskytování úvěrů členům
finanční leasing pro členy
platební styk, zúčtování a vydávání a správa platebních prostředků pro členy
poskytování ručení za úvěry a půjčky členů
otvírání akreditivů pro členy
obstarání inkasa pro členy
pronájem bezpečnostních schránek členům
nákup a prodej cizí měny pro členy
Družstevní záložna je výlučně za účelem zajištění povolených činností podle § 3 odst. 2 zákona
č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech, ve znění pozdějších předpisů, podle odst.
1, oprávněna:
30
a)
b)
c)
d)
ukládat vklady v družstevních záložnách a bankách a u poboček zahraničních bank,
přijímat úvěry od družstevních záložen a bank,
nabývat majetek a disponovat s ním,
obchodovat na vlastní účet s devizami a nástroji směnných kurzů a úrokových sazeb za účelem
zajištění povolených činností dle § 3 odst. 1 zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních
družstvech, ve znění pozdějších předpisů uvedených v odst. 1,
e) obchodovat na vlastní účet s registrovanými cennými papíry, nestanoví-li zákon č. 87/1995 Sb.,
o spořitelních a úvěrních družstvech, ve znění pozdějších předpisů, jinak.
Statutární orgán
Statutárním orgánem je představenstvo, které řídí činnost Družstevní záložny.
Členové představenstva k 31.12.2013:
Předseda představenstva:
Dr. Ing. Radovan Martínek, MBA
od 11. května 2011
Místopředseda představenstva:
Bc. Jiří Macek
od 11. května 2011
Člen představenstva:
PaedDr. František Štofila
od 26. června 2012
Člen představenstva:
Mgr. Tomáš Brouček
od 4. prosince 2012
Změny v představenstvu v roce 2013:
•
•
12.2.2013 byl zapsán do obchodního rejstříku nový člen představenstva Mgr. Tomáš Brouček,
jehož členství vzniklo 4.12.2012
Na shromáždění delegátů bylo k 31.12.2013 odvoláno celé představenstvo a k 1.1.2014 byli
jmenováni noví členové představenstva a to pan Dr. Ing. Radovan Martínek, MBA, Mgr.
Tomáš Brouček, František Kolínský a pan Mgr. Ing. Petr Pištěk – tato změna nebyla dosud
zapsána do obchodního rejstříku
Prokura:
Petra Nová
účinná zapsáním do obchodního rejstříku dne 20.6. 2011 byla
zrušena dnem 21.2.2013
31
2. INFORMACE O UPLATĚNÝCH ÚČETNÍCH METODÁCH
2.1.
INFORMACE O POUŽITÝCH NOVÝCH ÚČETNÍCH METODÁCH
Vedení účetnictví Družstevní záložny se řídí vnitřními směrnicemi vypracovanými v souladu se
Zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou
č. 501/2002 Sb. a Zákonem č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých
opatřeních s tím souvisejících.
Družstevní záložna reklasifikovala následující položky rozvahy: 1) Náklady a příjmy příštích období, 2)
Výnosy a výdaje příštích období
V těchto položkách byly vykazovány i dohadné účty aktivní a dohadné účty pasivní. Družstevní
záložna tyto účty přeřadila do položek rozvahy Ostatní aktiva a Ostatní pasiva dle platné vyhlášky
501/2002 Sb.
2.2.
INFORMACE O ZPŮSOBECH OCEŇOVÁNÍ MAJETKU A ZÁVAZKŮ
Pro oceňování majetku a závazků používá účetní jednotka:
pořizovací cenu – tj. cenu, za kterou byl majetek pořízen a náklady s jeho pořízením
související – pro ocenění dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku pořízeného
nákupem,
jmenovitou hodnotu – pro ocenění peněžních prostředků, cenin, pohledávek
a závazků při jejich vzniku.
reálnou hodnotu – pro ocenění derivátových operací k okamžiku sestavení účetní závěrky.
Pro přepočet cizích měn na Kč při sestavení účetní závěrky byly používány kurzy dle kurzovního lístku
ČNB k datu účetní závěrky.
2.3.
INFORMACE O OKAMŽIKU USKUTEČNĚNÍ ÚČETNÍHO PŘÍPADU
Pro potřeby oceňování cizoměnových pohledávek a závazků ke dni jejich vzniku považuje účetní
jednotka za den uskutečnění účetního případu u dodavatelské faktury den obdržení faktury
a u odběratelské den vystavení faktury (nebo obdobného dokladu). Majetek a závazky vyjádřené v cizí
měně se přepočítávají na českou měnu vždy denním kurzem ČNB ke dni uskutečnění účetního
případu, v účetní závěrce k rozvahovému dni.
2.4.
POSTUPY ODPISOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO A NEHMOTNÉHO MAJETKU
Při odpisování hmotného a nehmotného majetku se postupuje dle § 28 Zákona
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, § 30, 31, 32 a Zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů a dle Vnitřní
směrnice Družstevní záložny.
2.5.
Hmotný majetku s pořizovací cenou do 40 tis. Kč a dobou použitelnosti delší než jeden rok
účetní jednotka účtuje přímo do spotřeby.
Hmotný majetek s pořizovací cenou nad 40 tis. Kč se účetně odepisuje.
Nehmotný majetek s pořizovací cenou do 60 tis. Kč se účtuje do spotřeby v období, kdy byl
pořízen.
Nehmotný majetek s pořizovací cenou nad 60 tis. Kč se účetně odepisuje.
INFORMACE O POSTUPECH ÚČTOVÁNÍ OBCHODŮ S DERIVÁTY A CENNÝMI PAPÍRY
Družstevní záložna využívá zajišťovací finanční deriváty (SWAPY a FORWARDY). Deriváty jsou
zachyceny na podrozvahových i rozvahových účtech od okamžiku jejich sjednání až do okamžiku
jejich vypořádání.
V případě uplatnění metody zajištění reálné hodnoty je zajišťovaný nástroj přeceňován na reálnou
hodnotu a rozdíly z tohoto přecenění jsou zachyceny na účtech nákladů a výnosů.
Družstevní záložna neprovádí žádné obchody s cennými papíry.
32
2.6.
INFORMACE O POSTUPECH ÚROKOVÝCH VÝNOSŮ A NÁKLADŮ, ZPŮSOBECH
VYKAZOVÁNÍ PŘÍJMŮ Z OHROŽENÝCH POHLEDÁVEK VČETNĚ ÚROKŮ, PRÉMIÍ
A DISKONTŮ VZNIKLÝCH PŘI POŘÍZENÍ POHLEDÁVEK OD TŘETÍCH STRAN
Družstevní záložna nepořizovala pohledávky od třetích stran.
2.7.
INFORMACE O METODÁCH A POSTUPECH IDENTIFIKACE KLASIFIKOVANÉHO
MAJETKU, ZEJMÉNA POHLEDÁVEK, ZPŮSOBECH ODPISOVÁNÍ MAJETKU, ZEJMÉNA
POHLEDÁVEK
Při odpisování hmotného a nehmotného majetku se postupuje dle § 28 zákona
č. 563/1991 Sb., o účetnictví a § 26 až 33a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Družstevní
záložna provádí rovnoměrné účetní odpisy.
Družstevní záložna v sledovaném období odepsala několik pohledávek z titulu poskytnutých úvěrů, o
kterých rozhodla úvěrová komise, že náklady na jejich vymáhání by překročily výrazně výnosy
z vymáhání.
Hodnota odepsaných pohledávek: 3 316 tis. Kč (předchozí účetní období (0 tis. Kč).
2.8.
INFORMACE O ZÁSADÁCH A POSTUPECH VÝPOČTU VÝŠE OPRAVNÝCH POLOŽEK
A REZERV VČETNĚ VYSVĚTLENÍ ZÁKLADNÍCH PŘEDPOKLADŮ PRO JEJICH POUŽITÍ
Zásady pro tvorbu a čerpání rezerv jsou určené vnitřní směrnicí Družstevní záložny. Problematika
klasifikace pohledávek a opravné položky je řešena vnitřní směrnicí Družstevní záložny.
33
3. INFORMACE O POUŽITÝCH FINANČNÍCH NÁSTROJÍCH
3.1.
3.1.1.
KVALITATIVNÍ INFORMACE O ÚVĚROVÉM RIZIKU
Způsoby používání úvěrového hodnocení dlužníka včetně vysvětlení obsahu jednotlivých
hodnotících stupňů, definice pohledávky po splatnosti, sledované a ohrožené pohledávky
Hodnocení dlužníků probíhá individuálně s tím, že jsou vyhodnocována finanční rizika – schopnost
klienta splácet, nefinanční rizika (obor činnosti, historie, zkušenosti, atd.) a zajištění úvěrových
obchodů – bez zajištění nemovitostí nebo jiným ocenitelným aktivem Družstevní záložna úvěry v roce
2013 neposkytovala.
Pohledávkami po splatnosti se myslí pohledávky, kde je klient s prodlením se splátkou nebo její části
ne déle jak 30 dnů.
Sledovanými pohledávkami jsou ty, kde je jejich úplné splacení klientem pravděpodobné, aniž by
došlo k uspokojení ze zajištění. Splátky jsou hrazeny s dílčími problémy, avšak žádná splátka nebo její
část není po splatnosti déle než 90 dnů nebo žádná z pohledávek za dlužníkem nebyla v posledních
6 měsících nuceně restrukturalizována.
Ohroženými pohledávkami jsou ty, kde jejich úplné splacení klientem je nejisté, vysoce
nepravděpodobné nebo nemožné, dále kde splátka nebo její část je po splatnosti déle než 90 dnů
nebo některá z pohledávek dlužníka byla v posledních 6 měsících nuceně restrukturalizována.
3.1.2.
Charakteristika pohledávek, u nichž se při hodnocení uplatňuje portfoliový přístup a způsob
tvorby opravných položek k těmto pohledávkám
V souladu s Vyhláškou ČNB č. 123/2007 Sb. u jednotlivě posuzovaných pohledávek, u nichž
jednotlivě nezjistila znehodnocení a netvořila opravnou položku, Družstevní záložna ještě posuzuje,
zda došlo ke znehodnocení portfolia stejnorodých jednotlivě neznehodnocených pohledávek. Do
portfolia stejnorodých pohledávek zařazuje vzhledem k jednotnému systému vyhodnocení
podstoupeného úvěrového rizika a jednotnému posouzení zajištění všechny pohledávky z úvěrů. Jako
objektivní důkaz znehodnocení portfolia stejnorodých pohledávek je existence pozorovatelných dat,
která indikují snížení očekávaných budoucích peněžních toků z tohoto portfolia. V podmínkách
Družstevní záložny vzhledem k trvajícímu poklesu cen nemovitostí a stagnaci vývoje hrubého
domácího produktu je portfoliová opravná položka tvořena v případě, že růst tvorby opravných položek
nedosahuje růstu salda pohledávek z úvěrů a to až do výše podílu daného Strategií rozvoje
Družstevní záložny.
3.1.3.
Strategie a postupy zajištění uznávaného pro účely tvorby opravných položek; sledování
hodnoty zajištění v průběhu času
Družstevní záložna poskytuje úvěry, které jsou zajištěny kvalitními nemovitostmi a to v míře
převyšující 100 % výše poskytnutého každého jednotlivého úvěru. Dalším, v roce 2013 aplikovaným
druhem zajištění jsou vklady klienta vedené u Družstevní záložny.
Pro účely tvorby opravných položek uznává Družstevní záložna obvykle 70% hodnoty nemovitého
zajištění a 95 % zajištění spořícím účtem vedeným u Družstevní záložny.
Sledování hodnoty jednotlivých zajištěných nemovitostí probíhalo v roce 2013 průběžně, a to zejména
na základě externích dat o vývoji cen jednotlivých typů nemovitostí v jednotlivých oblastech České
republiky a Slovenské republiky.
U vybraných nemovitostí byla provedena revize a stanovena hodnota nemovité zástavy
kvalifikovaným externím odhadcem.
34
3.1.4.
Kvalita současného úvěrového portfolia včetně uvedení používaných typů zajištění
Podíl na celkovém objemu úvěrů
Standardní
Sledované
Nestandardní
Pochybné
Ztrátové
Celkem
k 31. 12. 2013
24,12%
48,98%
10,23%
9,25%
7,42%
100%
k 31. 12. 2012
23,35%
59,15%
7,03%
5,15%
5,32%
100%
k 31. 12. 2011
5,49 %
72,80 %
14,80 %
2,05 %
4,86 %
100%
Družstevní záložna v roce 2013 nadále využívala systém průběžného monitoringu úvěrového portfolia,
při kterém je ověřováno plnění smluvních podmínek nefinanční povahy a dalších údajů sloužících k
vyhodnocení pravděpodobnosti úplného splacení pohledávky, aniž by došlo k uspokojení ze zajištění,
případně zda již uspokojení ze zajištění nenastalo v podobě plnění ručitelem. Zároveň jsou
systematicky vyhodnocovány i informace z vnějších zdrojů mající vypovídající schopnost jako indicie
zvýšení pravděpodobnosti selhání.
Na základě provedených zjištění Družstevní záložna každý měsíc překlasifikovává pohledávky do
nižších stupňů klasifikace a to i o více stupňů, než by odpovídalo pouhému počtu dnů v prodlení.
3.1.5.
Úvěrové přísliby
Úvěrový příslib
(výše v tis. Kč)
Fyzické osoby podnikatelé
Fyzické osoby
Právnické osoby
Celkem
3.1.6.
k 31. 12. 2013
0
0
0
0
k 31. 12. 2011
470
0
0
470
0
0
0
0
Zajištění
Zajištění
(Účetní hodnota v tis. Kč)
Fyzické osoby podnikatelé - nemovitost
Fyzické osoby – nemovitost
Právnické osoby – nemovitost
Přijaté záruky – nemovitost celkem
Fyzické osoby podnikatelé – vklad AKCENTA
Fyzické osoby – vklad AKCENTA
Právnické osoby - vklad AKCENTA
Přijaté záruky – vklad AKCENTA celkem
3.1.7.
k 31. 12. 2012
k 31. 12. 2013
k 31. 12. 2012
472 737
602 327
1 020 955
2 096 019
1 052
11 861
2 601
15 514
k 31. 12. 2011
327 267
360 432
683 854
1 371 553
0
427
336
763
145 022
238 597
269 166
652 785
0
0
394
394
Použití hodnocení zveřejňované hodnotícími agenturami při posuzování pohledávek
Úvěrové pohledávky nejsou ohodnocovány za pomocí ratingových agentur.
3.1.8.
Interní hodnocení, pokud jej účetní jednotka používá, a vztah mezi interním a externím
hodnocením
Družstevní záložna používá pouze interní hodnocení a to formou individuálního hodnocení
jednotlivých úvěrových případů.
3.1.9.
Modely měření úvěrového rizika portfolia, pokud je účetní jednotka používá
Družstevní záložna tyto modely nepoužívá.
3.1.10. Zásady a postupy, jimiž se řídí vymáhání pohledávek za dlužníky
35
Družstevní záložna se řídí v oblasti vymáhání pohledávek interními postupy, které jsou rozděleny do
dvou fází – Early collection a Late collection. Fáze Early collection zahrnuje komunikaci s dlužníkem, a
to jak telefonicky, tak po e-mailu a následně formou strukturovaných písemných upomínek. V případě,
že klient nemá dostatečné finanční prostředky a vstřícně komunikuje, snaží se Družstevní záložna
dohodnout s klientem získání finančních zdrojů formou dobrovolného prodeje majetku dle nabídky
dlužníka popřípadě prostřednictvím námi doporučené prověřené realitní kanceláře. Tento postup je
možný výhradně u klientů, kde není riziko exekučního zatížení nemovitosti z titulu závazků klienta vůči
třetím osobám. Vyplacení bývá realizováno prostřednictvím notářských/advokátních úschov,
respektive složením hodnoty zastavené věci.
Součástí pravidelného monitorování klienta dochází i k monitoringu insolvenčních řízení a likvidací
z důvodu nutnosti ošetřit práva Družstevní záložny a provést přihlášku pohledávky v termínu.
Late collection je využíván v případě, že dobrovolný způsob uhrazení závazků není možný či úspěšný.
V tomto případě dochází k zesplatnění úvěru a následnému podání návrhu na exekuci, resp.
zpeněžení zajištění formou nedobrovolné dražby. V individuálních případech je využito řešení formou
cese pohledávky za principu nulové ztrátovosti pro Družstevní záložnu.
3.1.11. Závěry týkající se složení úvěrového portfolia, které učinila účetní jednotka na základě
dosavadních zkušeností z neplnění závazků dlužníků
Družstevní záložna v roce 2013 prováděla čtvrtletně analýzu portfolia úvěrů. Na základě zjištěných
rizikových charakteristik delikventních klientů nebyly pozorovány žádné významné odchylky, které by
vedly k úpravě parametrů pro posuzování úvěrů. Zároveň došlo k rozšíření sledovaných charakteristik,
které by mohly signalizovat zvýšené riziko u daného případu.
3.1.12. Charakteristika významných koncentrací úvěrového rizika s uvedením postupů a metod
používaných pro zjištění koncentrace úvěrového rizika a vysvětlením pojmu „významná
koncentrace“
Družstevní záložna vyhodnocuje koncentraci úvěrových rizik vůči osobám, ekonomicky spjatým
skupinám osob, nebo vůči osobám podnikajícím ve stejném odvětví či zeměpisné oblasti.
Družstevní záložna jako „významnou koncentraci“ považuje pohledávky z úvěru za klientem nebo
ekonomicky spjatou skupinou osob přesahující limit ČNB pro zařazení do hlášení o angažovanosti
(10% regulatorního kapitálu).
3.1.13. Charakteristika použitých nových nebo inovovaných nástrojů realokace úvěrového rizika, jako
jsou úvěrové deriváty, sekuritizace, důvod využívání těchto nástrojů účetní jednotkou, role
účetní jednotky v těchto transakcích, zejména původce, obsluhovatel, úvěrový posilovatel
Družstevní záložna tyto nástroje nepoužívá.
3.1.14. Charakteristika smluvních závazků z rekurzních dohod včetně uvedení případných ztrát
z těchto dohod
Družstevní záložna tyto nástroje nepoužívá
3.2.
3.2.1.
KVANTITATIVNÍ INFORMACE O ÚVĚROVÉM RIZIKU
Členění úvěrů podle jednotlivých hlavních odvětví (partnerů) – v tis. Kč
Pohledávka (tis. Kč)
Vklady u finančních institucí
Pohledávky za klienty
z toho: Pohledávky z úvěrů rezidentům
Pohledávky z úvěrů nerezidentům
Pohledávky z nepovolených debetů
k 31. 12. 2013
k 31. 12. 2012
k 31. 12. 2011
323 509
428 019
602 189
2 197 412
1 429 844
679 118
1 401 585
1 089 044
666 000
795 739
340 717
13 035
88
83
83
36
3.2.2.
Členění úvěrů podle hlavních zeměpisných oblastí (v tis. Kč)
Země
ČR
SR
3.2.3.
31. 12. 2013
1 401 585
795 739
31. 12. 2012
1 089 044
340 717
31. 12. 2011
666 000
13 035
Členění majetku podle zbytkové doby splatnosti v členění na splatnost do 3 měsíců, od 3
měsíců do 1 roku, od 1 roku do 5 let, nad 5 let (v tis. Kč)
k 31. 12. 2013
Pohledávka (v tis.Kč)
Vklady u finančních
institucí
Pohledávky za klienty
do 3
měsíců
nad 3
měsíce
do 1 roku
nad 1 rok
do 5 let
nespecifik
ováno
nad 5 let
Celkem
323 509
0
0
0
0
323 509
10 787
48 482
220 523
1 668 835
248 785
2 197 412
k 31. 12. 2012
Pohledávka (v
tis.Kč)
Vklady u finančních
institucí
Pohledávky za klienty
do 3
měsíců
nad 3
měsíce
do 1 roku
nad 1 rok
do 5 let
nespecifik
ováno
nad 5 let
Celkem
428 019
0
0
0
0
428 019
15 049
31 370
187 104
1 055 071
141 250
1 429 844
k 31. 12. 2011
Pohledávka (v
tis.Kč)
Vklady u finančních
institucí
Pohledávky za klienty
3.2.4.
nad 3
měsíce
do 1 roku
nad 1 rok
do 5 let
nespecifik
ováno
nad 5 let
Celkem
602 189
0
0
0
0
602 189
4 766
26 708
143 906
330 907
172 831
679 118
Členění pohledávek z úvěrů za členy družstevní záložny na standardní, sledované,
nestandardní, pochybné, ztrátové (v tis. Kč)
Pohledávka (v tis.Kč)
Standardní
Sledované
Nestandardní
Pochybné
Ztrátové
Nepovolené debety
Celkem
3.2.5.
do 3
měsíců
31. 12. 2013
530 048
1 076 223
224 735
203 304
163 014
88
2 197 412
31. 12. 2012
333 735
845 769
100 470
73 668
76 119
83
1 429 844
31. 12. 2011
37 277
494 314
100 483
13 935
33 026
83
679 118
Výše pohledávek, které byly během účetního období restrukturalizovány
Družstevní záložna restrukturalizovala v roce 2013 pohledávky v celkové hodnotě 109 445 tis. Kč
37
3.2.6.
Výše opravných položek k majetku (v tis. Kč)
Opravné položky (v tis. Kč)
k 31. 12. 2013
K pohledávkám za klienty
52 296
k 31. 12. 2012
k 31. 12. 2011
29 363
13 053
z toho: k standardním úvěrům
0
0
0
k sledovaným úvěrům
100
135
282
3 591
2 527
3 069
k pochybným úvěrům
12 054
5 919
597
k ztrátovým úvěrům
29 652
20 689
9 080
87
29
25
6 812
64
0
k nestandardním úvěrům
k nepovoleným debetům
portfoliová opravná položka
3.2.7.
Výše sekuritizovaného majetku podle druhů
Družstevní záložna nevstupuje do tohoto druhu transakcí.
3.3.
3.3.1.
KVALITATIVNÍ INFORMACE O TRŽNÍM RIZIKU
Charakteristika operací spojených s tržním rizikem
Družstevní záložna je vystavena tržním rizikům. Tržní rizika jsou rizika ztráty v důsledku změny tržních
cen nebo úrokových sazeb.
Družstevní záložna je vystavena úrokovému riziku v důsledku nesouladu okamžiku splatnosti,
respektive okamžiku změny úrokové sazby finančních aktiv a závazků, neboť Družstevní záložna
poskytuje úvěry klientům s fixní úrokovou sazbou, ukládá vklady u finančních institucí a přijímá
závazky z vkladů klientů.
Družstevní záložna je vystavena měnovému riziku v důsledku poskytnutí finančních aktiv a přijetí
finančních závazků v cizích měnách a v důsledku nesouladu splatnosti aktiv a závazků v cizí měně.
Družstevní záložna poskytuje úvěry klientům v EUR, přijímá vklady klientů v EUR. V rámci činnosti
pobočky Družstevní záložny v SR vstupuje Družstevní záložna nejen do zúčtování se zaměstnanci a
do pohledávek a závazků z dodavatelsko-odběratelských vztahů v EUR, ale poskytuje v SR úvěry v
EUR a vykazuje v SR pohledávky a závazky za klienty v EUR.
3.3.2.
Účel použití derivátů, zejména použití pro tvorbu trhu, spekulace, zajišťování
Družstevní záložna k řízení měnového rizika sjednává měnový SWAP / FORWARD v EUR. Výše a
splatnost těchto SWAP / FORWARD je určena s ohledem na potřeby řízení měnového rizika ze
závazků a pohledávek klientů v EUR a z ostatních závazků a pohledávek v EUR.
3.3.3.
Používání inovovaných nebo komplexních nástrojů
Družstevní záložna nevstupuje do tohoto druhu transakcí.
3.3.4.
Způsoby sjednávání derivátů, zejména na mimoburzovním trhu (OTC) nebo na burze
Družstevní záložna sjednává měnový SWAP / FORWARD na základě smluvního rámce (OTC) formou
objednávky a následné konfirmace.
3.3.5.
Metody používané k měření, sledování a řízení tržního rizika, typy modelů, hlavní předpoklady
a parametry modelů, jako jsou doba držení, hladina spolehlivosti; zásady a postupy validace
vlastních modelů
Družstevní záložna měří měnové riziko určením čisté měnové pozice v EUR ve smyslu Vyhlášky ČNB
č. 123/2007 Sb. Družstevní záložna nepoužívá modely k měření měnového rizika. Měnové riziko
38
sleduje nejméně jednou týdně, ale podle potřeby i častěji. K řízení měnového rizika využívá
Družstevní záložna eurový SWAP / FORWARD.
Družstevní záložna měří úrokové riziko GAPovou analýzou. Úrokově citlivá aktiva a závazky jsou
zařazeny do časových košů podle termínu splatnosti, respektive termínu změny úrokové sazby.
Úrokový GAP představuje rozdíl fixně úročených aktiv a pasiv v jednotlivých časových pásmech.
Tento rozdíl vyjadřuje míru expozice vůči úrokovému riziku v jednotlivých časových koších. Úrokový
GAP je v jednotlivých časových pásmech diskontován pomocí výnosové křivky sestavené z tržních
sazeb PRIBOR do 1 roku a sazeb úrokového SWAP nad jeden rok. Součet diskontovaného
úrokového GAP všech časových pásem je ekonomická hodnota. Družstevní záložna sleduje závislost
vývoje ekonomické hodnoty na změně tržních úrokových sazeb a to nejméně 1 měsíčně. K řízení
úrokového rizika pak Družstevní záložna využívá příslušných smluvních ujednání s klienty.
3.3.6.
Používání stresového testování zejména zásady a postupy stresového testování; frekvence
stresového testování
Stresové testování úrokového rizika vychází z metody paralelního posunu výnosové křivky o +-200
bps. Je prováděno měsíčně.
Zároveň je tržní riziko (úrokové i měnové) testováno formou změny měnového kurzu a úrokových
sazeb při stresovém testování celkového rizikového profilu Družstevní záložny; a to ve dvou
makroekonomických scénářích – scénáři pokračování hospodářského poklesu a inflačním scénáři.
3.3.7.
Metody používané k zajištění se proti vlivu změn tržních úrokových měr
Náklady Družstevní záložny z depozit jsou založeny na fixních úrokových sazbách nebo na sazbách
Družstevní záložnou vyhlašovaných. Úrokové výnosy z aktiv jsou fixní s možností změny ze strany
Družstevní záložny při změnách tržních sazeb.
Družstevní záložna nepoužívá žádné externí nástroje proti vlivu změn tržních úrokových měr.
3.3.8.
Úroková citlivost majetku, závazků a podrozvahových položek na změny úrokových měr
Družstevní záložna považuje za úrokově citlivá ta aktiva a pasiva, jejichž současná hodnota se může
změnit zároveň se změnou tržních úrokových sazeb, a to pohledávky z úvěrů klientům, závazky
z vkladů klientů a pohledávky z vkladů u finančních institucí. Družstevní záložna dále zařazuje mezi
úrokově citlivá aktiva a pasiva ta, která mohou okamžitě sloužit k pokrytí nesouladu termínu splatností,
resp. změny sazeb, tj. hotovost a regulatorní kapitál.
3.3.9.
(VAR), a další související informace, jako je zejména použití intervalu spolehlivosti
Družstevní záložna používá parametrického modelu VaR pro modelování stresové události měnového
rizika při stresovém testování celkového rizikového profilu Družstevní záložny a to na hladině
významnosti 95%.
3.4.
3.4.1.
KVANTITATIVNÍ INFORMACE O TRŽNÍM RIZIKU
Jmenovitá a reálná hodnota derivátů v členění na deriváty sjednané za účelem zajišťování,
tvorby trhu nebo spekulace, a dále členění podle různých typů derivátů, jakou jsou forwardy,
futures, opce, swapy, a v rozdělení na burzovní a mimoburzovní (OTC)
V podrozvahové evidenci Družstevní záložna vykázala k 31.12.2013 měnový SWAP sjednaný za
účelem zajištění měnového rizika s nominální hodnotou 25 393 tis. EUR.
V podrozvahové evidenci dále Družstevní záložna vykázala k 31.12.2013 FORWARD ve výši 175 000
EUR.
Reálná hodnota těchto obchodů činila k 31.12.2013 plus 1 471 tis Kč. Oba obchody jsou
mimoburzovní.
3.4.2.
Zbytková splatnost derivátů v členění na deriváty sjednané za účelem zajišťování, tvorby trhu
nebo spekulace
39
Družstevní záložna sjednala měnový SWAP vykázaný k 31. 12. 2013 se splatností k 31. 1. 2014, tj. se
zbytkovou splatností do 1 měsíce. Družstevní záložna sjednala FORWARD vykázaný k 31. 12. 2013
se splatností k 31. 1. 2014, tj. se zbytkovou splatností do 1 měsíce.
3.4.3. Přehled majetku a závazků podle položek rozvahy (bilance) v netto hodnotách uspořádaný do
skupin podle data smluvní změny úrokové míry nebo data splatnosti podle toho co nastane
dříve, a to v členění do tří měsíců, do jednoho roku, od jednoho roku do pěti let, nad pět let.
(v tis. Kč)
k 31. 12. 2013:
(v tis. Kč)
Hotovost a vklady u
centrálních bank
Vklady u finančních institucí
Pohledávky za klienty
Závazky vůči klientům
do 3
měsíců
nad 3
nad 1 rok
měsíce
do 5 let
do 1 roku
nespecifi
kováno
nad 5 let
Celkem
180 983
0
0
0
0
180 983
323 509
0
0
0
0
323 509
10 787 1 885 544
0
0
248 785 2 145 116
542 484 1 506 221
0
3 479 2 402 137
349 953
k 31. 12. 2012:
(v tis. Kč)
Hotovost a vklady u
centrálních bank
Vklady u finančních institucí
Pohledávky za klienty
Závazky vůči klientům
do 3
měsíců
nad 3
nad 1 rok
měsíce
do 5 let
do 1 roku
nespecifi
kováno
nad 5 let
Celkem
12 391
0
0
0
0
12 391
428 019
0
0
0
0
428 019
15 049 1 273 545
0
0
111 887 1 400 481
190 346
337 766 1 136 984
0
562 1 665 658
do 3
měsíců
nad 3
nad 1 rok
měsíce
do 5 let
do 1 roku
nad 5 let
k 31. 12. 2011
(v tis. Kč)
Hotovost a vklady u
centrálních bank
Vklady u finančních institucí
nespecifi
kováno
182
Celkem
182
602 189
0
0
0
0
602 189
Pohledávky za klienty
4 766
501 521
0
0
159 778
666 065
Závazky vůči klientům
115 848
286 755
751 693
0
3.4.4.
162 1 154 458
Přehled majetku a závazků podle položek rozvahy (bilance) uspořádaných do skupin podle
cizích měn (v tis. Kč)
Družstevní záložna z cizích měn vykazuje aktiva a závazky pouze v měně EUR.
Položky v cizí měně EUR (v tis. Kč)
k 31. 12. 2013
k 31. 12. 2012
k 31. 12. 2011
Hotovost a vklady u centrálních bank
147
101
113
Pohledávky za finančními institucemi
42 115
72 456
7 774
741 609
340 717
13 035
179
381
1 753
0
0
0
80 426
44 939
4 066
Pohledávky za klienty
Ostatní aktiva
Závazky vůči finančním institucím
Závazky vůči klientům
40
Ostatní pasiva
3.5.
3.5.1.
699 618
367 458
17 935
OSTATNÍ DRUHY A KATEGORIE RIZIK
Řízení operačních rizik
Družstevní záložna je vystavena operačním rizikům, tj. rizikům ztráty vlivem nedostatků či selhání
vnitřních procesů, lidského faktoru nebo systémů či riziko ztráty vlivem vnějších událostí, včetně rizika
ztráty v důsledku porušení či nenaplnění zákonů či norem regulátora.
Družstevní záložna vede evidenci jednotlivých událostí operačního rizika a měří operační riziko
potenciální a skutečnou ztrátou. K řízení operačních rizik má Družstevní záložna nastaven limit 10 tis.
Kč pro povinnost projednání události operačního rizika představenstvem a limit 0,5% regulatorního
kapitálu na objem zúčtovaných ztrát ročně.
Družstevní záložna užívá metodu BIA k určení kapitálového požadavku k operačnímu riziku.
4. INFORMACE O ÚČASTECH S ROZHODUJÍCÍM A PODSTATNÝM VLIVEM
Družstevní záložna nemá žádné účasti s rozhodujícím a podstatným vlivem.
5. INFORMACE O ZEMĚPISNÝCH OBLASTECH, VE KTERÝCH ÚČETNÍ JEDNOTKA
PROVOZUJE SVOU ČINNOST
Družstevní záložna podnikala v České republice a prostřednictvím pobočky také na Slovensku.
6. INFORMACE O VÝZNAMNÝCH POLOŽKÁCH UVEDENÝCH V ROZVAZE, VÝKAZU
ZISKU A ZTRÁTY A PŘEHLEDU O ZMĚNÁCH VE VLASTNÍM KAPITÁLU, NÁVRHU
NA ROZDĚLENÍ ZISKU NEBO VYPOŘÁDÁNÍ ZTRÁTY
6.1.
6.1.1.
VÝZNAMNÉ POLOŽKY UVEDENÉ V ROZVAZE A NÁVRH NA ROZDĚLENÍ ZISKU NEBO
VYPOŘÁDÁNÍ ZTRÁTY
Daň z příjmů, odložený daňový závazek nebo pohledávka (v tis. Kč)
Odložená daň: Závazek (+) / Pohledávka (-)
31. 12. 2013
- 1 367
31. 12. 2012
-1 642
31. 12. 2011
-7 794
Kalkulace odložené daně za rok 2013:
Odložená daň za rok 2013 byla zjištěna z odchylky účetního a daňového obrazu vybraných položek
účetnictví, konkrétně účetní a daňové zůstatkové hodnoty odpisovaného dlouhodobého nehmotného a
hmotného majetku, z přechodných rozdílů u tvorby rezerv na nároky za nevyčerpanou dovolenou.
6.1.2.
Podřízená aktiva a závazky s uvedením částky, měny, úrokové míry, původní a zbytkové doby
splatnosti, podmínek podřízenosti, popřípadě důvody požadovaného dřívějšího zaplacení
těchto aktivit a závazků
Družstevní záložna nevykazuje podřízená aktiva.
Podřízené závazky k 31.12.2013
Družstevní záložna zahájila v roce 2013 se souhlasem ČNB sběr podřízených vkladů splňujících
podmínky pro zařazení do dodatkového kapitálu tier 2. K 31. 12. 2013 přijala Družstevní záložna
podřízené vklady ve výši 21.488 tis. Kč
41
Dle původní doby splatnosti
V tis. Kč
Úroková sazba
10 let
7,5%
11 let
8,1%
Celkem
K 31.12.2013
20 139
1 349
21 488
K 31.12.2012
0
0
0
Dle zbytkové doby splatnosti
(v tis. Kč)
do 3
měsíců
nad 3
měsíce
do 1 roku
nad 1 rok
do 5 let
nad 5 let
nespecifik
ováno
Celkem
Vklady s úr. sazbou 7,5%
20 139
20 139
Vklady s úr. sazbou 8,1%
1 349
1 349
6.1.3.
Konsorciální úvěry
Družstevní záložna nemá žádné konsorciální úvěry.
6.1.4.
Ostatní pohledávky a závazky, pohledávky a závazky z repo obchodů a dále termínové se
splatností, s výpovědní lhůtou, úsporné vklady se splatností, s výpovědní lhůtou a na
požádání
Pohledávky z úsporných vkladů v bankách a družstevních záložnách (v tis. Kč):
(v tis. Kč)
Pohledávky z úsporných vkladů celkem
z toho se splatností
z toho s výpovědní lhůtou
Pohledávky z titulu běžných účtů
Pohledávky za bankami celkem
31.12.2013
83 064
22 435
60 629
240 445
323 509
31.12.2012
146 080
22 417
123 663
281 939
428 019
31.12.2011
255 656
25 000
230 656
346 533
602 189
Družstevní záložna má závazky z úsporných vkladů vůči klientům (v tis. Kč):
(v tis. Kč)
Závazky z úsporných vkladů celkem
z toho se splatností
z toho s výpovědní lhůtou
Nespecifikováno
Závazky z úsporných vkladů celkem
31.12.2013
2 177 745
2 113 744
64 001
3 479
2 181 224
31.12.2012
1 522 564
1 468 887
53 677
580
1 523 144
31.12.2011
1 072 631
1 037 075
35 556
236
1 072 867
V roce 2013 byly provedeny obchody s měnovými deriváty – SWAP v celkové výši 271 116 tis. EUR.
6.1.5.
Cenné papíry v členění na určené k obchodování, prodeji a držené do splatnosti podle těchto
kategorií; cenné papíry v členění na kótované a nekótované na burze
Družstevní záložna cenné papíry nevlastní.
6.1.6.
Dluhové cenné papíry v členění držené do splatnosti a určené k obchodování a k prodeji
a emitované dluhové cenné papíry se splatností do jednoho roku
Družstevní záložna cenné papíry nevlastní.
42
6.1.7.
Důvody tvorby a použití rezerv a opravných položek, postup jejich výpočtu s uvedením stavu
rezerv a opravných položek na začátku účetního období, jejich zvýšení a snížení v průběhu
období a stav na konci účetního období
Družstevní záložna v daném účetním období vytvořila rezervy (v tis. Kč):
Název rezervy (v tis. Kč)
Rezerva na nevyčerpanou dovolenou
Rezerva na bonusy za rok 2013
Rezerva na náklady pobočky
Rezerva na jiné sociální náklady
Rezerva celkem
Název rezervy (v tis. Kč)
Rezerva na nevyčerpanou dovolenou
Rezerva na bonusy za rok 2012
Rezerva na náklady pobočky
Rezerva celkem
Stav
k 31.12.2012
1 041
2 775
548
0
4 364
Stav
k 31.12.2011
517
0
0
517
Změna 2013
+193
-2 775
-548
55
-3 075
Změna 2012
+524
+ 2 775
+548
3 847
Stav
k 31.12.2013
1 234
0
0
55
1 289
Stav
k 31.12.2012
1 041
2 775
548
4 364
Družstevní záložna v daném účetním období vytvořila opravné položky k úvěrům (v tis. Kč):
Družstevní záložna tvoří opravné položky k úvěrům na základě vyhodnocení snížení jejich účetní
hodnoty - znehodnocení v souladu s Vyhláškou ČNB č. 123/2007 Sb. Družstevní záložna opravné
položky stanovuje metodou koeficientů podle jednotlivých kategorií klasifikace a u pohledávek
jednotlivě neznehodnocených na portfoliovém základě.
Opravné položky (v tis. Kč)
Stav k 31 .12 .2012
Opravné položky k pohledávkám za klienty
Opravné položky (v tis. Kč)
29 363
Stav k 31 .12 .2011
Opravné položky k pohledávkám za klienty
6.1.8.
13 053
Změna
Stav k 31. 12. 2013
+22 933
Změna
52 296
Stav k 31. 12. 2012
+16 310
29 363
Zřizovací výdaje
Družstevní záložna nemá žádné zřizovací výdaje.
6.1.9.
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek
Změny dlouhodobého hmotného majetku (v tis. Kč)
Budovy
Pořizovací cena
K 1.1.2012
27 108
Přírůstky 2012
0
Úbytky 2012
0
Celkem k 31. 12. 2012
27 108
Přírůstky 2013
0
Úbytky 2013
0
Celkem k 31. 12. 2013
27 108
Oprávky dlouhodobého hmotného majetku
K 1.1.2012
1 206
Přírůstek oprávek 2012
542
Pozemky
Celkem
1 222
0
0
1 222
0
0
1 222
28 330
0
0
28 330
0
0
28 330
0
0
1 206
542
43
Celkem k 31. 12. 2012
1 748
Přírůstek oprávek 2013
543
Celkem k 31. 12. 2013
2 291
Opravné položky dlouhodobého hmotného majetku
K 1.1.2012
0
Přírůstek opravných položek 2012
0
Celkem k 31.12.2012
0
Přírůstek opravných položek 2013
0
Celkem k 31.12.2013
0
Zůstatková cena
K 31. 12. 2012
25 360
K 31. 12. 2013
24 817
0
0
0
1 748
543
2 291
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 222
1 222
26 582
26 039
Změny dlouhodobého nehmotného majetku (v tis. Kč)
Zřizovací
výdaje
Software
Pořizovací cena
K 1. 1. 2012
7 683
Přírůstky 2012
5 863
Úbytky 2012
0
Celkem k 31. 12. 2012
13 546
Přírůstky 2013
2 370
Úbytky 2013
Celkem k 31. 12. 2013
15 916
Oprávky dlouhodobého nehmotného majetku
K 1. 1. 2012
3 883
Přírůstek oprávek 2012
2 777
Celkem k 31. 12. 2012
6 660
Přírůstek oprávek 2013
1 765
Celkem k 31. 12. 2013
8 425
Opravné položky dlouhodobého nehmotného majetku
Přírůstek opravných položek 2012
0
Celkem k 31.12.2012
0
Přírůstek opravných položek 2013
0
Celkem k 31.12.2013
0
Zůstatková cena
k 31. 12. 2012
6 886
k 31. 12. 2013
7 491
Nezařazeno do
užívání
Celkem
0
0
494
0
494
2 107
2 442
159
7 683
6 357
0
14 040
4 477
2 442
16 075
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3 883
2 777
6 660
1 765
8 425
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
494
159
7 380
7 650
0
0
0
0
0
6.1.10. Dlouhodobý hmotný majetek kupovaný nebo prodávaný na základě smlouvy o finančním
leasingu
Družstevní záložna nepořizovala ani neprodávala majetek na základě smlouvy o finančním leasingu.
6.1.11. Ostatní majetek a závazky, ostatní provozní výnosy a mimořádné výnosy, ostatní provozní
náklady a mimořádné náklady, které mají rozhodující podíl na jejich celkovém objemu
v členění podle jednotlivého majetku, jednotlivých závazků, zejména nákladů na příspěvky do
Garančního nebo obdobného fondu, přijaté náhrady od Garančního nebo obdobného fondu (v
tis. Kč)
Ostatní aktiva
Pohledávky z obchodních vztahů
Poskytnuté zálohy
Zúčtování se státními organizacemi
Odložená daňová pohledávka
Dohadné účty aktivní
2013
2012
58
1 978
27
1 367
349
2011
295
1 283
18
1 642
662
24
3 947
2
7 794
0
44
Reálná hodnota SWAP / FORWARD
Ostatní aktiva celkem
Ostatní pasiva
Závazky z obchodních vztahů
Závazky za zaměstnanci
Přijaté zálohy
Odložený daňový závazek
Zúčtování se státními organizacemi
Dohadné účty pasivní
Reálná hodnota SWAP
Jiné závazky
Ostatní pasiva celkem
Ostatní provozní výnosy
Výnosy z pronájmu
Ostatní provozní výnosy
Ostatní provozní výnosy celkem
Ostatní provozní náklady
Příspěvek do fondů – pojištění vkladů
Daně a poplatky
Ostatní provozní náklady
Ostatní provozní náklady celkem
1 471
5 250
0
3 900
0
11 767
1 590
2 656
326
0
10 676
2 235
0
2 787
20 270
1 997
1 559
385
0
1 812
1 843
292
0
7 888
4 562
769
233
0
1 145
2 271
148
0
6 857
2013
1 982
249
2 231
2012
2 240
196
2 436
2011
1 408
24 233
25 641
3 451
337
7
3 795
2 248
666
6
2 920
1 387
719
22 523
24 629
6.1.12. Použití zisku nebo úhrada ztráty za minulá období a návrh na použití zisku běžného účetního
období nebo vypořádání ztráty běžného účetního období
Družstevní záložna vykázala za účetní období zisk. Zisk navrhuje představenstvo rozdělit následovně:
Příděl do zákonného rezervního fondu ve výši 1 417 tis. Kč
Příděl do rizikového fondu ve výši 1 417 tis. Kč
Zbývající část použít na úhradu ztráty minulých let.
6.1.13. Hodnoty převzaté účetní jednotkou od třetích osob do správy a k obhospodařování a hodnoty
předané účetní jednotkou třetím osobám do správy a k obhospodařování, v členění podle
jednotlivých druhů hodnot v úhrnných částkách za každý druh hodnoty v ocenění tak, jak je
uvedeno v obsahovém vymezení k podrozvahovým položkám
Družstevní záložna nemá převzaté hodnoty do správy od třetích osob.
6.1.14. Kolaterály přijaté v repo obchodech v ocenění reálnou hodnotou, v členění podle jednotlivých
druhů kolaterálů v částkách za každý druh
Družstevní záložna nemá kolaterály.
6.1.15. Oceňovací rozdíly z přepočtu zajišťovacích derivátů, čistých investic do účastí s rozhodujícím
a podstatným vlivem a ostatní oceňovací rozdíly z přepočtu majetku a závazků
Družstevní záložna neúčtuje o oceňovacích rozdílech zajišťovacích derivátů.
6.2.
VÝZNAMNÉ POLOŽKY UVEDENÉ VE VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY A PŘEHLEDU
O ZMĚNÁCH VE VLASTNÍM KAPITÁLU
Družstevní záložna vykázala zisk ve výši 14 165 tis. Kč.
6.2.1.
Náklady nebo výnosy na splatnou daň z příjmu, všechny úpravy vykazované v účetním období
pro splatnou daň z příjmů za předchozí období
Družstevní záložna má náklady na splatnou daň ve výši 7 702 Kč (předchozí účetní období 0 tis. Kč)
45
6.2.2.
Odpisy nepromlčených pohledávek v členění na odepsané pohledávky za bankami a ostatními
osobami a případné výnosy z dříve odepsaných pohledávek
Odepsané pohledávky jsou pouze za klienty a to ve výši 3 316 tis. Kč (předchozí období – 0 tis. Kč)
6.2.3.
Výše uplatněných nebo prominutých úroků z prodlení a výše úroků u ohrožených pohledávek
z úvěrů, u nichž se neuplatňuje akruální princip a jejich vliv na zisk nebo ztrátu účetní jednotky
Družstevní záložna v roce 2013 neuplatnila žádné prominutí úroků z prodlení.
V průběhu roku 2013 zaplatili klienti na sankčních úrocích z prodlení 5 974 tis. Kč (předchozí období
1 235 tis. Kč)
6.2.4.
Úrokové výnosy a úrokové náklady v členění minimálně na úroky z vkladů, úvěrů a ostatní
(v tis. Kč)
tis. Kč
Výnosy z úroků a podobné výnosy celkem
Úrokové výnosy z úvěrů
Úrokové výnosy z vkladů u bank
Ostatní úrokové výnosy
Náklady na úroky a podobné náklady
Úrokové náklady z vkladů klientů
Ostatní úrokové náklady
Čisté úrokové výnosy
6.2.5.
31.12.2013
197 066
193 124
3 942
0
82 768
82 768
0
114 298
31. 12. 2012
124 122
118 944
5 177
1
53 572
53 568
4
70 550
31. 12. 2011
72 550
68 917
3 632
1
34 043
34 034
9
38 507
Placené poplatky a provize při prodeji nebo jiném úbytku cenných papírů, poplatky za
obhospodařování, správu, uložení a úschovu hodnot
Družstevní záložna neobchoduje s cennými papíry.
6.2.6.
Zisk nebo ztráta z ostatních finančních činností minimálně v členění na zisk nebo ztrátu
z cenných papírů, z obchodování s cizími měnami, kurzových rozdílů, derivátů
Družstevní záložna nevykazuje zisk nebo ztrátu z obchodu s cennými papíry.
Družstevní záložna v obchodování s měnovými deriváty SWAP / FORWARD vykázala v kurzovém
rozdílu ztrátu 48 549 tis. Kč (předchozí období zisk 736 tis. Kč).
6.3.
6.3.1.
DALŠÍ VÝZNAMNÉ POLOŽKY UVEDENÉ VE VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY A PŘEHLEDU
O ZMĚNÁCH VE VLASTNÍM KAPITÁLU
Správní náklady
Družstevní záložna člení správní náklady:
tis. Kč
Správní náklady
Náklady na zaměstnance
HM zaměstnanců
Sociální a zdravotní pojištění
Ostatní správní náklady
6.3.2.
31. 12. 2013
83 746
43 851
33 234
10 617
39 895
31. 12. 2012
64 400
27 080
20 142
6 938
37 320
31. 12. 2011
51 442
16 659
12 667
3 982
34 783
Průměrný počet zaměstnanců v běžném účetním období, počet členů statutárních orgánů
a kontrolní komise nebo odborových orgánů
Průměrný počet zaměstnanců za rok 2013:
76
46
Počet členů představenstva k 31.12.2013:
Počet členů kontrolní komise k 31.12.2013:
6.3.3. Odměny vázané na vlastní kapitál
4
3
Družstevní záložna odměny vázané na vlastní kapitál nemá.
6.3.4.
Ostatní správní náklady s uvedením souhrnných nákladů na audit, právní a daňové
poradenství
Ostatní správní náklady
audit
právní a daňové poradenství
6.3.5.
31. 12. 2013
39 895
499
5 267
31. 12. 2012
37 320
350
4 176
31. 12. 2011
34 783
296
2 555
Výnosy na akcii, jestliže akcie účetní jednotky jsou registrovány na regulovaném trhu
Tento bod není pro Družstevní záložnu relevantní.
6.3.6.
Celková výše zákaznického majetku v souvislosti s poskytováním investičních služeb
Družstevní záložna nemá zákaznický majetek v tomto smyslu.
6.3.7.
Další skutečnosti požadované zvláštními předpisy a předpisy vydanými dozorovými
a regulatorními orgány
Družstevní záložna nemá další skutečnosti požadované zvláštními předpisy. Pravidelné měsíční a
čtvrtletní vykazování reportů pro Českou národní banku. Čtvrtletní zveřejňování povinných informací
na webových stránkách společnosti.
7. INFORMACE O VZTAZÍCH S PROPOJENÝMI OSOBAMI NEBO OSOBAMI SE
ZVLÁŠTNÍM VZTAHEM K FINANČNÍ INSTITUCI (DÁLE JEN „SPŘÍZNĚNÉ OSOBY“)
7.1.
SOUHRNNÁ VÝŠE ÚVĚRŮ POSKYTNUTÝCH ÚČETNÍ JEDNOTKOU ČLENŮM
STATUTÁRNÍCH ORGÁNŮ, DOZORČÍ RADY NEBO OBDOBNÝCH ORGÁNŮ A DÁLE
ZAMĚSTNANCŮM PODÍLEJÍCÍCH SE NA ŘÍZENÍ ÚČETNÍ JEDNOTKY
Družstevní záložna neeviduje ve svém portfoliu žádné úvěry poskytnuté členům statutárních orgánů,
dozorčí rady nebo obdobným orgánům, ani zaměstnancům podílejícím se na řízení účetní jednotky.
7.2.
SOUHRNNÁ VÝŠE ZÁRUK VYDANÝCH ÚČETNÍ JEDNOTKOU ZA ČLENY STATUTÁRNÍCH
ORGÁNŮ, DOZORČÍ RADY NEBO OBDOBNÝCH ORGÁNŮ A DÁLE ZAMĚSTNANCI
PODÍLEJÍCÍMI SE NA ŘÍZENÍ ÚČETNÍ JEDNOTKY
Družstevní záložna neposkytla žádné záruky.
7.3.
NÁZEV A SÍDLO FYZICKÝCH NEBO PRÁVNICKÝCH OSOB, JESTLIŽE VÝŠE JEJICH
PODÍLU NA ZÁKLADNÍM KAPITÁLU NEBO HLASOVACÍCH PRÁVECH ÚČETNÍ JEDNOTKY
PŘESÁHLA 10%
FPSROK, spol.s r.o., Gočárova třída 312/52, 500 02 Hradec Králové, IČ: 27381471
99,9996 %
8. INFORMACE O UDÁLOSTECH ZA OBDOBÍ POČÍNAJÍCÍ KONCEM ROZVAHOVÉHO
DNE A KONČÍCÍ OKAMŽIKEM SESTAVENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY
V tomto období nenastala žádná důležitá událost.
47
9. INFORMACE O PŘÍPADNÝCH OPRAVÁCH ZÁSADNÍCH CHYB MINULÝCH LET A
VLIV TĚCHTO ZMĚN NA VLASTNÍ KAPITÁL K ROZVAHOVÉMU DNI
Byla provedena oprava minulých let týkající se odložené daňové pohledávky ve výši 529 tis. Kč.
V souladu s platnými účetními předpisy byly ve výkazech minulého účetního období provedeny ve
srovnání s výkazy k 31.12.2012 následující změny:
Náklad vztahující se k dani z příjmu byl snížen o 529 tis. Kč na 6 153 tis. Kč
Ztráta za účetní období byla snížena o 529 tis. Kč na 5 421 tis. Kč
Ostatní aktiva, jejichž součástí je odložená daňová pohledávka, jsou zvýšena o 529 tis. Kč na
3 900 tis. Kč
10. INFORMACE O DALŠÍCH OKOLNOSTECH OVLIVŇUJÍCÍCH VÝSLEDEK
HOSPODAŘENÍ A FINANČNÍ SITUACI ÚČETNÍ JEDNOTKY, KTERÉ JSOU
VÝZNAMNÉ PRO UŽIVATELE ÚČETNÍ ZÁVĚRKY
Družstevní záložna žádné další okolnosti ovlivňující hospodářský výsledek neeviduje.
V Hradci Králové dne 28. 2. 2014
Dr. Ing. Radovan Martínek, MBA
předseda představenstva
Mgr. Tomáš Brouček
člen představenstva
48
AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo, pobočka Košice
Organizačná zložka podniku zahraničnej osoby
Trieda SNP 37, 040 01 Košice
IČO: 36866750
DIČ: 4020276205
DIČ DPH: SK 4020276205
Zapsaná dne 3.2.2010 do obchodního rejstříku Okresního soudu Košice
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
Kontakty
Česká republika:
AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo
Sídlo a pobočka:
Gočárova třída 312/52
500 02 Hradec Králové
Česká republika
Infolinka: +420 498 777 700
E-mail: [email protected]
Internet: http://finance.akcenta.eu
IČ: 649 46 851
DIČ: CZ 699 001 844
Zapsáno v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl Dr, vložka 1358
Slovensko:
Pobočka Košice:
Trieda SNP 37
040 11 Košice
Infolinka: +421 556 230 630
E-mail: [email protected]
IČO: 368 66 750
DIČ: SK4020276205
Zapísané v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Po, vložka číslo: 443/V
83
84
85
Download

AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo Výroční zpráva 2013