Plzeňská
filharmonie
Pilsen
Philharmonic
Koncertní sezóna
Concert Season
014
015
Plzeňská filharmonie
Koncertní sezóna 2014/2015
Pilsen Philharmonic
Concert Season 2014/2015
A1 — A8
Abonentní řada A:
Klasická
Subscription Series A:
Classical
ČRo
Český rozhlas Plzeň,
studio S1
Czech Radio Pilsen,
Studio S1
B1 — B6
Abonentní řada B:
Klasická
Subscription Series B:
Classical
B
Katedrála sv. Bartoloměje,
Plzeň
St. Bartholomew‘s 
Cathedral, Pilsen
C1 — C3
Abonentní řada C:
Napříč žánry
Subscription Series C:
Crossover
P
KD Peklo, Plzeň
Culture House Peklo, Pilsen
MB
Měšťanská beseda, Plzeň
The Municpal Meeting
House, Pilsen
D1 — D2
Abonentní řada D:
Dětem
Subscription Series D:
For Children
M1 — M10
Mimořádné koncerty
Special Concerts
R1 — R6
Regionální koncerty
Regional Concerts
Z1 — Z20
Zahraniční koncerty
Concerts Abroad
Kalendárium
—
Calendar
M1
29/8/2014
19.00
Litoměřické svátky hudby
Litoměřice Music Festival
Litoměřice
M2
8/9/2014
17.00
Plzeňská filharmonie
a Už jsme doma
OPEN AIR
náměstí Republiky
M3
17/9/2014
18.00
Umělecká cena města Plzně
Art Award of the City of Pilsen
MB, Malý sál
A1
18/9/2014
19.00
Beethovenův Trojkoncert
Špaček – Jamník – Bartoš
Beethoven’s Triple Concerto
MB
R1
28/9/2014
17.00
Bach – Vivaldi – Gounod
a Plzeňská filharmonie
MKS/Town Cultural
Centre, Tachov
R2
29/9/2014
19.30
Bach – Vivaldi – Gounod
a Plzeňská filharmonie
MKS/Town Cultural
Centre, Domažlice
R3
2/10/2014
19.00
Bach – Vivaldi – Gounod
a Plzeňská filharmonie
Kinosál/ Cinema Hall,
Horšovský Týn
R4
3/10/2014
19.00
Bach – Vivaldi – Gounod
a Plzeňská filharmonie
Kino/Cinema, Zbiroh
M4
10/10/2014 Benefiční koncert pro Lions Club 18.00
Světový den zraku
Benefit Concert for Lions Club World Sight Day
MB
M5
17/10/2014 Cyklus „Ti nejlepší“
19.30
Cycle “The Best ones”
Sál Martinů/Martinů Hall,
HAMU Praha/Prague
B1
23/10/2014 Sergej Nakarjakov
19.00
a Gudni A. Emilsson
Sergei Nakariakov
and Gudni A. Emilsson
MB
M6
2/11/2014
17.00
A2
13/11/2014 Gala Schumann a Anne Queffélec
19.00
Schumann Gala
and Anne Queffélec
MB
R5
14/11/2014 Gala Schumann a Anne Queffélec
19.00
Schumann Gala
and Anne Queffélec
Sokolovna / Sokol Hall,
Kdyně
B2
20/11/2014 Dvořákova „Novosvětská“
19.00
Dvořák’s „From The New World“
MB
Z1
30/11/2014 Zahraniční koncert
19.00
Concert abroad
Liederhalle, Stuttgart
Z2
2/12/2014
20.00
Zahraniční koncert
Concert abroad
Philharmonie, München
A3
4/12/2014
19.00
Vilém Veverka a Sukův komorní
orchestr
Vilém Veverka and Suk Chambre
Orchestra
MB
Z3
6/12/2014
19.00
Zahraniční koncert
Concert abroad
Meistersingerhalle,
Nürnberg
Z4
7/12/2014
17.00
Zahraniční koncert
Concert abroad
Meistersingerhalle,
Nürnberg
D1
14/12/2014 Jsem Moojok Ojaak
16.30
neboli Pojídač medvědů
I‘m Moojok Ojaak the Bear Eater
ČRo
M7
18/12/2014 České doteky hudby
19.00
Czech Touches of Music
Obecní dům, Praha/
Municipal House, Prague
Dvořák: Rekviem
Dvořák: Requiem
B
Z5
26/12/2014 Zahraniční koncert
v. j./TBD
Concert abroad
Gasteig, München
Z6
27/12/2014 Zahraniční koncert
v. j./TBD
Concert abroad
Gasteig, München
Z7
28/12/2014 Zahraniční koncert
v. j./TBD
Concert abroad
Gasteig, München
B3
1/1/2015
17.00
Novoroční gala 2015
New Year’s Gala 2015
MB
Z8
2/1/2015
15.00
Zahraniční koncert
Concert abroad
Gasteig, München
Z9
3/1/2015
15.00
Zahraniční koncert
Concert abroad
Gasteig, München
A4
8/1/2015
19.00
Chloë Hanslip exkluzivně v Plzni
Chloë Hanslip exclusively in Pilsen
MB
M8
17/1/2015
v. j./TBD
Slavnostní zahájení Plzeň EHMK 2015
Opening Ceremony Pilsen ECC 2015
nám. Republiky
M9
22—23/1/ Les Slovaks
2015 / 19.00
Nové divadlo
C1
5/2/2015
19.00
LET’S SWING
s Ondřejem Brzobohatým
Zlatá éra swingu 30. let
LET’S SWING
with Ondřej Brzobohatý
The golden age of 30’s swing
MB
B4
12/2/2015
19.00
Bolero a Carmina burana
Bolero and Carmina Burana
P
Z10
14/2/2015
19.30
Zahraniční koncert
Concert abroad
Liederhalle, Stuttgart
Z11
15/2/2015
v. j./TBD
Zahraniční koncert
Concert abroad
Liederhalle, Stuttgart
Z12
16/2/2015
20.00
Zahraniční koncert
Concert abroad
Festspielhaus,
Baden-Baden
Z13
17/2/2015
20.00
Zahraniční koncert
Concert abroad
Alte Oper,
Frankfurt am Main
Z14
18/2/2015
20.00
Zahraniční koncert
Concert abroad
Alte Oper,
Frankfurt am Main
Z15
20/2/2015
20.00
Zahraniční koncert
Concert abroad
Rosengarten, Mannheim
A5
5/3/2015
19.00
Vivat Mozart
MB
Z16
13/3/2015
v. j./TBD
Zahraniční koncert
Concert abroad
Meistersingerhalle,
Nürnberg
C2
19/3/2015
19.00
Přijela k nám BROADWAY!
Muzikálový večer
s Carlem Topilowem
BROADWAY has come to town!
Musical evening with Carl Topilow
MB
Z17
2/4/2015
20.00
Zahraniční koncert
Concert abroad
Meistersingerhalle,
Nürnberg
Z18
4/4/2015
v. j./TBD
Zahraniční koncert
Concert abroad
Liederhalle, Stuttgart
Z19
5/4/2015
v. j./TBD
Zahraniční koncert
Concert abroad
Liederhalle, Stuttgart
Z20
6/4/2015
v. j./TBD
Zahraniční koncert
Concert abroad
Liederhalle, Stuttgart
D2
12/4/2015
16.30
Filharmoníček a ztracená písnička
Phil the Harmonic
and the Lost Song
ČRo
A6
20/4/2015
19.00
Janáček: Amarus
a Pražský filharmonický sbor
Janáček: Amarus and the Prague
Philharmonic Choir
P
M10
25/4/2015
v. j./TBD
Camera Machine
A7
7/5/2015
19.00
„S Ódou na radost“
a Tomášem Braunerem
„The Ode to Joy“
with Tomáš Brauner
MB
R6
8/5/2015
17.00
Bach – Vivaldi – Gounod
a Plzeňská filharmonie
Štěnovice, kostel sv. Prokopa/ St. Procopius‘ church
B5
14/5/2015
19.00
Plzeňský Orfeus 2014
Pilsen Orpheus 2014
P
C3
21/5/2015
19.00
GALA PONCAR
Nejznámější šlágry českého krále
dechové hudby
PONCAR GALA
The most popular hits of Czech
brass music king
MB
B6
3/6/2015
19.00
Kyoto Symphony Orchestra
MB
A8
11/6/2015
19.00
„Má vlast“
MB
s Ronaldem Zollmanem
„My Country“ with Ronald Zollman
M11
červenec
2015
Vodní hudba
Water Music
Úvodní slova
—
Introduction Speeches
Mgr. Martin Baxa
primátor města Plzně
Pilsen Lord Mayor
Vážení přátelé a věrní posluchači kvalitní
hudby,
Plzeňská filharmonie vstupuje do velmi významné sezóny, jež bude mít své vyvrcholení
v roce 2015, tedy v roce naplňování projektu
Plzeň - Evropské hlavní město kultury.
Plzeňská filharmonie se tohoto prestižního projektu, podobně jako další kulturní
organizace, velmi aktivně účastní a zapojuje
se vysoce kvalitními koncerty a vystoupeními.
Počínaje její účastí při slavnostním zahájení
v lednu 2015, přes organizaci tradičního festivalu Smetanovské dny a konče jedinečným
koncertem s dirigentem Ronaldem Zollmanem
v červnu příštího roku.
Mezitím se bude konat celá řada kvalitních koncertů v rámci abonentního cyklu,
vystoupení v Plzeňském kraji a v zahraničí, kde
si tento orchestr vydobyl zasloužené renomé,
i včetně koncertů, jež jsou určené naší mladé
generaci, která se tak učí vnímat a chápat
poselství a sdělení vážné hudby.
Plzeňská filharmonie opět potvrzuje své
výjimečné postavení jako instituce nabízející
nápaditým, promyšleným a obdivuhodným
způsobem tu nejvyšší možnou kulturní hodnotu, strhující zážitky a zve nás do světa emocí
a fantazie, které v nás hudba vyvolává.
Přeji Plzeňské filharmonii úspěšné zvládnutí
nadcházející sezóny.
Máme se opravdu na co těšit.
Dear friends and devoted music listeners,
the Pilsen Philharmonic is entering their significant season peaking in 2015 – in the year of
the project Pilsen 2015 – The European Capital
of Culture.
The Pilsen Philharmonic is taking part in this
prestigious project just like other cultural institutions and is bringing high quality concerts and
performances. Starting their performance at the
festive opening in January 2015, through the
organization of the traditional Smetana Days
Festival and ending by the unique concert with
the conductor Ronald Zollman in June 2015.
Meanwhile a wide range of high quality
concerts is taking place within the subscription
cycles, performances both in the Pilsner region
and abroad where this orchestra has gained
their well-deserved reputation; including concerts designed for the young generation who is
learning to perceive the message of the classical
music.
The Pilsen Philharmonic has again
confirmed its important role as an institution
offering the highest cultural value possible in
the imaginative thoughtful and admirable way
and is inviting us to the world of emotions and
phantasy that music arouses in us.
Wishing successful forthcoming season to the
Pilsen Philharmonic.
There is truly plenty to look forward to.
Václav Šlajs
hejtman Plzeňského kraje
Pilsen Regional Council President
Vážení příznivci a milovníci klasické hudby,
Dear fans and classical music lovers,
Plzeňská filharmonie otevírá novou
koncertní sezónu. Věřím, že i v nadcházejícím
roce dokáže oslovit posluchače nejrůznějších
věkových skupin – ty nejmladší nevyjímaje.
Spolu s nimi se těším na bohatý repertoár
tohoto hudebního tělesa, na originální provedení jednotlivých děl hudebních klasiků, ale
i autorů současných.
Každý koncert je svým programem –
náplní i atmosférou jiný a já jsem přesvědčen,
že u každého zafunguje magické spojení mezi
interprety a posluchači. Přeji Plzeňské filharmonii nespočet bouřlivých aplausů.
Jsem rád, že Plzeňský kraj dlouhodobě
podporuje Plzeňskou filharmonii, která se
za dobu své existence etablovala jako velmi
výrazná a pevná součást kulturního života
nejenom města Plzně, ale celého regionu,
a pevně zakotvila v povědomí kulturně orientované veřejnosti a zároveň získává stále větší
respekt v českých hudebních kruzích.
Doufám, že silné zážitky z vystoupení
Plzeňské filharmonie budou pro nás všechny
vždy skvělým důvodem k zastavení se, zklidnění, zamyšlení i ohlédnutí a možná i pobídkou ke změnám v toku našich životů a třeba
i k rozvinutí osobní tvořivosti nejen hudební.
Plzeňské filharmonii je nutno popřát
dobrou kondici a radost z tvorby a nám zase
krásné a nezapomenutelné prožitky při poslechu krásné a mistrně podané hudby v jejím
provedení.
The Pilsen Philharmonic is opening a new
concert season. I strongly believe they can
attract listeners of all age groups, including the
very little ones, even in the new season. Together with them I am looking forward to the rich
repertoire of this musical body, to the original
performance of individual pieces by both classic
and contemporary composers.
Every concert is different both in the programme and atmosphere and I am convinced
there will be the magic connection between the
performers and listeners with everyone. Wishing
no end of standing ovations to the Pilsen Philharmonic.
I am glad the Pilsen Region has supported
the Pilsen Philharmonic for a long time. The
orchestra has established a distinctive and
firm part of the cultural life not only of the
City of Pilsen but also of the whole region and
has deeply rooted in the consciousness of the
culturally-oriented public and is gaining more
and more respect in Czech music circles.
I hope great experiences from the Pilsen
Philharmonic concerts are always going to
be an exquisite opportunity for us all to have
a break, calm down, contemplate and reconcile
and maybe a light push to change the way of
life and maybe to develop one´s creativity, not
necessarily musical.
The Pilsen Philharmonic deserves our wish
to stay in a good shape and maintain their
joy for creativity and us, listeners, we wish for
beautiful and unforgettable experiences listening to the beautiful and excellently performed
music.
Ing. Vladislav Vilímec
předseda správní rady
Plzeňské filharmonie, o. p. s.
Chairman of the Pilsen Philharmonic, B. Co.
Board of Directors
Vážení posluchači,
Dear listeners,
koncertní sezóna Plzeňské filharmonie
2014/2015 časově zapadá do významného
projektu Plzeň 2015 Evropské město kultury.
Program této sezóny je v mnoha směrech
propojen s tímto projektem. Ve spolupráci
s obecně prospěšnou společností Plzeň 2015
se také uskuteční pohostinské vystoupení
japonského orchestru Kyoto Symphony
Orchestra v rámci abonentní řady B. Hlavním
protagonistou koncertní sezóny je již nový
šéfdirigent Tomáš Brauner a jeho belgický
kolega Ronald Zollman. Můžeme se těšit na
hostování významných interpretačních hvězd
mezinárodního formátu. Jména trumpetisty
Sergeje Nakarjakova, houslistky Chloë Hanslip
či významné francouzské klavíristky Anne
Queffélec slibují mimořádný posluchačský
zážitek. V plejádě zahraničních hostů se určitě
neztratí ani domácí sólisté včetně samotných
hráčů orchestru. Ti se budou významně podílet na koncertu v rámci festivalu Smetanovské
dny 2015. Program koncertní sezóny zahrnuje
čtyři abonentní řady pro všechny typy posluchačů včetně těch nejmenších.
the 2014/2015 concert season falls into
the significant project Pilsen 2015 European
Capital of Culture. This season´s programme
is intertwined with this project in many ways.
Together with the Pilsen 2015 charitable trust,
Pilsen is to host the Kyoto Symphony Orchestra,
within the B subscription cycle. The whole
concert season´s protagonists are the new
chief conductor Tomáš Brauner and his Belgian
colleague Ronald Zollman. We can be looking
forward to world-known soloists such as the
trumpet player Sergei Nakariakov, the violinist
Chloë Hanslip or the outstanding French pianist
Anne Queffélec, all promising an unforgettable
artistic experience. The Czech soloists and orchestra players are not to be overlooked among
the foreign musicians. The orchestra is going to
take a great part in concerts within the 2015
Smetana Days Festival. The concert season programme includes four subscription cycles for all
kinds of listeners, including the very little ones.
Vážení posluchači,
jsem přesvědčen, že se orchestr Plzeňské
filharmonie představí v koncertní sezóně
2014/2015 coby symfonické těleso skvělé
úrovně. Přeji Vám všem mnoho umělecky
i společensky nezapomenutelných chvil při
koncertech a setkáních s krásnou hudbou ve
vynikajícím podání.
Dear listeners,
I am convinced the Pilsen Philharmonic
orchestra is to present itself as a symphony
ensemble of an excellent range. Wishing you all
many – both artistic and social unforgettable
moments at concerts and meeting beautiful
music performed in the excellent way.
Mgr. Lenka Kavalová
ředitelka Plzeňské filharmonie, o. p. s.
a festivalu Smetanovské dny
Managing Director
of the Pilsen Philharmonic, B. Co.
and Smetana Days Festival
Vážení a milí přátelé,
Dear friends,
s velkým potěšením si Vám dovoluji představit
naši novou koncertní sezónu 2014/2015.
Z Roku české hudby, který je vyhlášený pro
rok 2014, plynule přejdeme do roku 2015, kdy
město Plzeň nese titul Evropské hlavní město
kultury.
I am honoured to present our new concert
season 2014-2015 to you.
From the Czech Music Year 2014 we shall
continue in 2015, another significant year for
Pilsen as our city is to hold the honourable title
The European Capital of Culture.
This is a great pleasure to us and at the same
time a rather large responsibility that we realize
to the fullest.
Je to pro nás velká radost, ale zároveň
velká zodpovědnost, kterou si uvědomujeme.
V rámci roku 2015 uvedeme v této sezóně
multimediální projekty Camera Machine
a Vodní hudba.
Po úspěšných ohlasech loňské sezóny ponecháme 4 abonentní řady.
Řady A a B jsou ryze klasické s vynikajícími
světovými i českými sólisty. V obou řadách
uvedeme i rozsáhlejší vokálně instrumentální
díla, kdy k nám do sezóny zavítají Pražský
filharmonický sbor, Filharmonický sbor Brno
nebo Vysokoškolský umělecký soubor Univerzity Karlovy.
Závěr Roku české hudby bude patřit Dvořákově Novosvětské. Mimořádným koncertem
je uvedení Dvořákova Rekviem, které 2. listopadu zazní v katedrále sv. Bartoloměje. Při
této příležitosti pokřtíme také naše nové CD
se Slovanskými rapsodiemi Antonína Dvořáka.
Z těch větších děl dále provedeme Janáčkova
Amara, jenž bude přímým přenosem vysílán
do evropského vysílacího prostoru EBU, který
čítá přes třicet evropských zemí. Těšit se také
můžete na Orffovu Carminu buranu, Beethovenovu 9. symfonii nebo Ravelovo Bolero.
Within 2015 we are presenting multimedia
projects Camera Machine and Water Music.
After successful reactions from our last season,
we continue in our four subscription cycles.
Cycles A and B are thoroughly classical, with
leading world and Czech soloists. In each cycle
we are bringing large vocal-instrumental pieces,
with the Prague Philharmonic Choir and the
Brno Philharmonic Choir or the Charles University Academic Choir.
The end of the Czech Music Year is going
to belong to the Dvořák´s Symphony From the
New World. A special performance is to come
on November 2 in St Bartholomew Cathedral,
presenting Dvořák´s Requiem. On this occasion,
we are going to launch our new CD with the
Slavonic Rhapsodies by Antonín Dvořák.
Out of the larger pieces we are presenting
Janáček´s Amarus that is going to be broadcast
live into the EBU European broadcast space
counting over thirty European countries. You
can look forward to Carmina Burana by Orff,
the 9th Symphony by Beethoven,
Řada C „Napříč žánry“ nabídne swingový
večer s Ondřejem Brzobohatým, z New Yorku
opět přiletí Carl Topilow, tentokrát se zpěváky
Jennifer DeDominici a Danielem Foshou, kteří
se postarají o muzikálový pořad Broadway.
Na své si ovšem přijdou i milovníci dechové
hudby, pro které jsme připravili pořad Gala
Poncar.
Řada D nabídne našim mladým posluchačům opět pořad Filharmoníček a ztracená
písnička a zbrusu nový pořad scénáristy Martina Pášmy a skladatele Tomáše Ille s názvem
Jsem Moojok Ojaak neboli Pojídač medvědů
v hlavní roli se Svatoplukem Schullerem.
Plzeňská filharmonie s vybranými programy
zavítá i do některých měst Plzeňského kraje
a na další místa v České republice a v zahraničí.
Filharmonie bude i nadále natáčet pro
Český rozhlas.
Stěžejním projektem je natočení kompletního díla pro violoncello a orchestr Bohuslava
Martinů, které bychom rádi vydali na kompaktním disku, a které v průběhu 2 - 3 sezón
koncertně provedeme v rámci našich abonentních řad A a B. Rezidenčním sólistou se tak
stává violoncellista Petr Nouzovský. Partnerem
tohoto projektu je Nadace Bohuslava Martinů
a Ministerstvo kultury ČR.
Šéfdirigentem pro koncertní sezónu 2014 /
2015 je Tomáš Brauner a hlavním hostujícím
dirigentem belgický rodák Ronald Zollman.
Dámy a pánové,
těším se s Vámi opět na viděnou a věřím, že
Vám tato sezóna přinese nevšední zážitky.
or the Bolero by Ravel.
The C subscription cycle „Across Genres“ is
offering a swing night with Ondřej Brzobohatý.
Carl Topilow is coming again form New York,
this time with singers Jennifer DeDominici and
Daniel Fosha who are going to star the musical
performance called Broadway. Also the brass
band lovers are going to enjoy themselves on
the occasion of our Gala Poncar programme.
The D cycle is bringing again the programme
called Filharmoníček / Phil the Harmonic and
the Lost Song and a brand new programme
by Martin Pášma and Tomáš Ille called I Am
Moojok Ojaak alias The Bear Eater starring
Svatopluk Schuller.
The Pilsen Philharmonic is to tour other
towns of the Pilsner region and Czech republic
as well as abroad.
The Philharmonic is going to continue their
recordings for the Czech Radio.
The leading project is recording the complete works for the violoncello and orchestra by
Bohuslav Martinů that we would like to publish
on a CD and present within the oncoming 2
to 3 concert seasons within our A and B subscription cycles. This means the violoncellist Petr
Nouzovský has become our soloist of residence.
This project partners are the Bohuslav Martinů
Foundation and the Czech Ministry of Culture.
The Chief Conductor for the 2014-2015
concert season is Tomáš Brauner and the Chief
Guest Conductor is Ronald Zollman, native of
Belgium.
Ladies and Gentlemen,
I am looking forward to meeting you and I hope
this season is going to bring you great pleasure.
Tomáš Brauner
šéfdirigent Plzeňské filharmonie
Pilsen Philharmonic Chief Conductor
Vážené publikum, dámy a pánové, milí
přátelé!
Dear listeners, ladies and gentlemen, dear
friends!
Dovolte mi, abych Vás co nejsrdečněji
přivítal na prahu nové sezóny a spolu s vedením Plzeňské filharmonie Vám popřál mnoho
krásných večerů a uměleckých zážitků z našich
koncertů.
Sezóna 2014 - 2015 je sezónou ojedinělou,
neboť v její druhé polovině se město Plzeň
stane Evropským hlavním městem kultury.
Dramaturgii koncertů jsme vytvářeli s maximální péčí, nová sezóna nabídne koncertní
řady různých žánrů plné krásných zajímavých
témat. Jsem si vědom kvalit a náročnosti
plzeňského publika a budu rád, když i Vy se s
nadšením a zájmem budete těšit na setkání s
vynikajícími interprety a krásnou hudbou.
Welcome at the occasion of our new season
opening, wishing you a range of beautiful
evenings and artistic experiences from our
concerts.
The 2014-2015 season is to be of a singular
importance as in its second half Pilsen is to
become the European Capital of Culture. The
concert dramaturgy has been designed with
maximum care, the new season offers concert
cycles of different genres full of beautiful and
interesting themes. I am aware of the Pilsner
listeners´ high standards and demands and
I will be glad if you too will be looking forward
to meeting the outstanding performers and
beautiful music.
Vážené publikum,
přeji Vám, abyste z koncertů odcházeli naladěni v té správné tónině a všichni si užívali
hudebních zážitků, které Vám společně s
Plzeňskou filharmonií nabízíme.
Dear listeners,
wishing you will be leaving our concerts tuned
in the right key and everybody will be enjoying
the music we are offering together with the
Pilsen Philharmonic.
Looking forward to meeting you!
Těším se na setkání s Vámi!
Abonentní řada A: Klasická
—
Subscription Series A: Classical 
A1
18/9/2014
19.00
Beethovenův Trojkoncert
Špaček – Jamník – Bartoš
Beethoven’s Triple Concerto
MB
A2
13/11/2014
19.00
Gala Schumann a Anne Queffélec
Schumann Gala
and Anné Queffélec
MB
A3
4/12/2014
19.00
Vilém Veverka a Sukův komorní
orchestr
Vilém Veverka and Suk Chambre
Orchestra
MB
A4
8/1/2015
19.00
Chloë Hanslip exkluzivně v Plzni
Chloë Hanslip exclusively in Pilsen
MB
A5
5/3/2015
19.00
Vivat Mozart
MB
A6
20/4/2015
19.00
Janáček: Amarus
a Pražský filharmonický sbor
Janáček: Amarus and Prague
Philharmonic Choir
A7
7/5/2015
19.00
„S Ódou na radost“
a Tomášem Braunerem
„The Ode to Joy“
with Tomáš Brauner
MB
A8
11/6/2015
19.00
„Má vlast“
s Ronaldem Zollmannem
„My Country“
with Ronald Zollmann
MB
P
A1
Beethovenův Trojkoncert
Špaček - Jamník - Bartoš
Beethoven’s Triple Concerto
18. září 2014 | 19.00
Měšťanská beseda
18th September 2014 | 7 pm
Měšťanská beseda
Ludwig van Beethoven | Trojkoncert
C dur pro klavír, housle, violoncello
a orchestr, op. 56
Ludwig van Beethoven | Triple Concerto
C major for Violin, Cello, Piano
and Orchestra, op. 56
Petr Iljič Čajkovskij | Symphony No. 5
E minor, op. 64
Petr Iljič Čajkovskij | Symfonie č. 5
e moll, op. 64
1
2
3
4
Josef Špaček / housle
Tomáš Jamník / violoncello
Jan Bartoš/ klavír
Tomáš Brauner / dirigent
Plzeňská filharmonie
1
2
3
4
Josef Špaček / violin
Tomáš Jamník / cello
Jan Bartoš/ piano
Tomáš Brauner / conductor
Pilsen Philharmonic
A2
Gala Schumann a Anne Queffélec
Schumann Gala and Anne Queffélec
1
2
13. listopadu 2014 | 19.00
Měšťanská beseda
13th November 2014 | 7 pm
Měšťanská beseda
Robert Schumann | Genoveva op. 81,
předehra
Robert Schumann | Genoveva op. 81,
Overture
Robert Schumann | Koncert pro klavír
a orchestr a moll, op. 54
Robert Schumann | Concerto for Piano
and Orchestra A minor, op. 54
Robert Schumann | Symfonie č. 1 B dur
„Jarní“, op. 38
Robert Schumann | Symphony No. 1
B-flat major „Spring“, op. 38
Anne Queffélec / klavír
Ronald Zollman / dirigent
Plzeňská filharmonie
1
2
Anne Queffélec / piano
Ronald Zollman / conductor
Pilsen Philharmonic
A3
Vilém Veverka a Sukův komorní orchestr
Vilém Veverka and Suk Chamber
Orchestra
1
2
4. prosince 2014 | 19.00
Měšťanská beseda
4th December 2014 | 7 pm
Měšťanská beseda
Arcangelo Corelli | Concerto grosso č. 8
g moll, op. 6
Arcangelo Corelli | Concerto grosso No. 8
G minor, op. 6
Benedetto Marcello | Koncert d moll pro
hoboj a smyčce
Benedetto Marcello | Oboe Concerto
in D minor
Antonio Vivaldi | Koncert C dur pro hoboj
a smyčce, RV 450
Antonio Vivaldi | Oboe Concerto
in C major, RV 450
Josef Suk | Serenáda E dur, op. 6
Josef Suk | Serenade E-flat major, op. 6
Vilém Veverka / hoboj
Sukův komorní orchestr
1
2
Vilém Veverka / oboe
Suk Chamber Orchestra
A4
Chloë Hanslip exkluzivně v Plzni
Chloë Hanslip exclusively in Pilsen
1
2
8. ledna 2015 | 19.00
Měšťanská beseda
8th January 2015 | 7 pm
Měšťanská beseda
William Walton | Koncert pro housle
a orchestr
William Walton | Concerto for Violin and
Orchestra
Johannes Brahms | Symfonie č. 3
F dur, op. 90
Johannes Brahms | Symphony No. 3
F major, op. 90
Chloë Hanslip / housle
Jan Schultsz / dirigent
Plzeňská filharmonie
1
2
Chloë Hanslip / violin
Jan Schultsz / conductor
Pilsen Philharmonic
A5
VIVAT MOZART
Koncert v rámci 35. ročníku festivalu Smetanovské dny
Concert within the 35th year of the Smetana Days Festival in Pilsen
1
2
3
4
5
6
7
5. března 2015 | 19.00
Měšťanská beseda
5th March 2015 | 7 pm
Měšťanská beseda
Wolfgang Amadeus Mozart|
Symfonie č. 33 B dur, K. 319
Wolfgang Amadeus Mozart |
Symphony No. 33 in B-flat major, K. 319
Koncertantní symfonie pro hoboj, klarinet,
fagot a lesní roh Es dur, K. 297b
Sinfonia Concertante for Winds E-flat
major, K. 297b
Zednářská smuteční hudba, K. 477
Masonic Funeral Music, K. 477
Koncertantní symfonie pro housle, violu
a orchestr E dur, K. 364 (320d)
Sinfonia Concertante for Violin and Viola
E-flat major, K. 364 (320d)
Hana Fuková Hložková / housle
Vít Hošek / viola
Petra Kadlecová/ hoboj
Jan Oblištil / klarinet
Václav Kapusta / fagot
Kateřina Javůrková / lesní roh
Ronald Zollman / dirigent
Plzeňská filharmonie
1
2
3
4
5
6
7
Hana Fuková Hložková / violin
Vít Hošek / viola
Petra Kadlecová/ oboe
Jan Oblištil / clarinet
Václav Kapusta / bassoon
Kateřina Javůrková / horn
Ronald Zollman / conductor
Pilsen Philharmonic
A6
Janáček: Amarus a Pražský filharmonický
sbor / Janáček: Amarus and Prague
Philharmonic Choir
Koncert pod záštitou primátora města Plzně
Concert on behalf of Lord Mayor of the City of Pilsen
1
2
3
4
pondělí 20. dubna 2015 | 19.00
KD Peklo, přímý přenos do EBU
Monday 20th April 2015 | 7 pm
KD Peklo, Live in EBU
Antonín Dvořák | V přírodě op. 91,
Karneval op. 92, Othello op. 93 (předehra)
Antonín Dvořák | In Nature´s Realm
op. 91, Carneval op. 92, Othello op. 93
Leoš Janáček | Amarus. Kantáta pro sóla,
smíšený sbor a orchestr
Leoš Janáček | Amarus. Cantate for
Soloists, Mixed Chorus and Orchestra
Aleš Briscein / tenor
Ivan Kusnjer / baryton
Pražský filharmonický sbor
Lukáš Vasilek / sbormistr
Tomáš Brauner / dirigent
Plzeňská filharmonie
1
2
3
4
Aleš Briscein / tenor
Ivan Kusnjer / baritone
Prague Philharmonic Choir
Lukáš Vasilek / choirmaster
Tomáš Brauner / conductor
Pilsen Philharmonic
A7
„S Ódou na radost“
a Tomášem Braunerem
„The Ode to Joy“ with Tomáš Brauner
Koncert pod záštitou primátora města Plzně
Concert on behalf of Lord Mayor of the City of Pilsen
1
2
3
4
5
6
7
7. května 2015 | 19.00
Měšťanská beseda
7th May 2015 | 7 pm
Měšťanská beseda
Bohuslav Martinů | Sonata da camera pro
violoncello a komorní orchestr, H. 283
Bohuslav Martinů | Sonata da camera for
Cello and Chamber Orchestra, H. 283
Ludwig van Beethoven | Symfonie č. 9
„S Ódou na radost“ d moll, op. 125
Ludwig van Beethoven | Symphony No. 9
„The Ode to Joy“ D minor, op. 125
Petr Nouzovský / violoncello
Fréderique Friess / soprán
Michaela Kapustová / alt
Aleš Briscein / tenor
Peter Mikuláš / bas
Pražský filharmonický sbor
Lukáš Vasilek / sbormistr
Tomáš Brauner / dirigent
Plzeňská filharmonie
1
2
3
4
5
6
7
Petr Nouzovský / cello
Fréderique Friess / soprano
Michaela Kapustová / alto
Aleš Briscein / tenor
Peter Mikuláš / bass
Prague Philharmonic Choir
Lukáš Vasilek / choirmaster
Tomáš Brauner / conductor
Pilsen Philharmonic
A8
„Má vlast“ s Ronaldem Zollmanem
„My Country“ with Ronald Zollman
11. června 2015 | 19.00
Měšťanská beseda
11th June 2015 | 7 pm
Měšťanská beseda
Bedřich Smetana | Má vlast
Bedřich Smetana | My Country
Ronald Zollman / dirigent
Plzeňská filharmonie
Ronald Zollman / conductor
Pilsen Philharmonic
Abonentní řada B: Klasická
—
Subscription Series B: Classical
B1
23/10/2014
19.00
Sergej Nakarjakov
a Gudni A. Emilsson
Sergej Nakarjakov
and Gudni A. Emilsson
MB
B2
20/11/2014
19.00
Dvořákova „Novosvětská“
Dvořák: „From the New World“
MB
B3
1/1/2015
17.00
Novoroční gala 2015
New Year’s Gala
MB
B4
12/2/2015
19.00
Bolero a Carmina burana
Bolero and Carmina Burana
P
B5
14/5/2015
19.00
Plzeňský Orfeus 2014
Pilsner Orpheus 2014
P
B6
3/6/2015
19.00
Kyoto Symphony Orchestra
MB
B1
Sergej Nakarjakov a Gudni A. Emilsson
Sergei Nakariakov and Gudni A. Emilsson
1
2
23. října 2014 | 19.00
Měšťanská beseda
23th October 2014 | 7 pm
Měšťanská beseda
Johannes Brahms | Variace na Haydnovo
téma, op. 56a
Johannes Brahms | Variations on a Theme
of Joseph Haydn, op. 56a
Petr Iljič Čajkovskij| Variace na rokokové
téma pro violoncello a orchestr, op. 33,
v úpravě pro křídlovku
Petr Iljič Čajkovskij| Variations on
a Rococo Theme for Cello and Orchestra,
op.33, Version for Flügelhorn
Franz Schubert | Symfonie č. 5 B dur,
D. 485
Franz Schubert | Symphony No. 5
B-flat major, D. 485
Sergej Nakarjakov / trubka
Gudni A. Emilsson / dirigent
Plzeňská filharmonie
1
2
Sergej Nakarjakov / trumpet
Gudni A. Emilsson / conductor
Pilsen Philharmonic
B2
Dvořákova „Novosvětská“
Dvořák: „From the New World“
20. listopadu 2014 | 19.00
Měšťanská beseda
20th November 2014 | 7 pm
Měšťanská beseda
Karel Pexidr | Symfonické variace
Karel Pexidr | The Symphonic Variations
Camille Saint – Saëns | Introdukce a Rondo Camille Saint – Saëns | Introduction and
capriccioso, op. 28
Rondo capriccioso, op. 28
Antonín Dvořák | Symfonie č. 9 e moll
„Novosvětská“, op. 95
1
2
Hana Fuková Hložková / housle
Tomáš Brauner / dirigent
Plzeňská filharmonie
Antonín Dvořák | Symphony No. 9
E minor „From the New World“, op. 95
1
2
Hana Fuková Hložková / violin
Tomáš Brauner / conductor
Pilsen Philharmonic
B3
NOVOROČNÍ GALA 2015
NEW YEAR’S GALA 2015
Koncert pod záštitou primátora města Plzně
Concert on behalf of Lord Mayor of the City of Pilsen
1. ledna 2015 | 17.00
Měšťanská beseda
1st January 2015 | 5 pm
Měšťanská beseda
Tomáš Brauner / dirigent
Plzeňská filharmonie
Tomáš Brauner / conductor
Pilsen Philharmonic
B4
Bolero a Carmina burana
Bolero and Carmina Burana
1
2
3
4
5
12. února 2015 | 19.00
KD Peklo
12th February 2015 | 7 pm
KD Peklo
Edvard Hagerup Grieg | Peer Gynt, Svita
č. 1, op. 46
Edvard Hagerup Grieg | Peer Gynt, Suite
No. 1, op. 46
Maurice Ravel | Bolero
Maurice Ravel | Bolero
Carl Orff | Carmina burana
Carl Orff | Carmina Burana
Sophia Brommer / soprán
Michael Elliscasis / tenor
Peter Schöne / basbaryton
Vysokoškolský umělecký soubor
Univerzity Karlovy
Jakub Zicha / sbormistr
Tomáš Brauner / dirigent
Plzeňská filharmonie
1
2
3
4
5
Sophia Brommer / soprano
Michael Elliscasis / tenor
Peter Schöne / basbaritone
Charles University Choir
Jakub Zicha / choirmaster
Tomáš Brauner / conductor
Plzeňská filharmonie
B5
Plzeňský Orfeus 2014
Pilsner Orpheus 2014
Koncert ve spolupráci s Nadací 700 let města Plzně
Koncert pod záštitou primátora města Plzně
Concert in cooperation with the Foundation of 700 Years of the City of Pilsen
Concert on behalf of Lord Mayor of the City of Pilsen
14. května 2015 | 19.00
KD Peklo
14th May 2015 | 7 pm
KD Peklo
Tomáš Karpíšek | Příběhy Dona Quijota –
rytíře smutné postavy (svita pro
symfonický orchestr, 2012)
Tomáš Karpíšek | Stories of Don Quijote
(Symphonic suite, 2012)
Program koncertu bude doplněn v únoru
2015, jakmile budou známa jména držitelů ceny za rok 2014.
The rest of the programme will be finalised
in February 2015, as soon as the winners
of the prize for 2014 will be known.
Laureáti
Tomáš Brauner / dirigent
Plzeňská filharmonie
Laureats
Tomáš Brauner / conductor
Pilsen Philharmonic
B6
Kyoto Symphony Orchestra
Koncert ve spolupráci se společností Plzeň 2015, o. p. s.
Concert in cooperation with Pilsen 2015, B.Co.
středa 3. června 2015 | 19.00
Měšťanská beseda
Wednesday 3th June 2015 | 7 pm
Měšťanská beseda
Mozart - Hosokawa - R. Strauss
- Prokofjev
Mozart - Hosokawa - R. Strauss
- Prokofjev
Junichi Hirokami / dirigent
Kyoto Symphony Orchestra
Junichi Hirokami / conductor
Kyoto Symphony Orchestra
Abonentní řada C: Napříč žánry
—
Subscription Series C: Crossover
C1
5/2/2015
19.00
LET’S SWING
s Ondřejem Brzobohatým
LET’S SWING
with Ondřej Brzobohatý
MB
C2
19/3/2014
19.00
Přijela k nám BROADWAY!
BROADWAY has come to town!
MB
C3
21/5/2015
19.00
GALA PONCAR
PONCAR GALA
MB
C1
LET’S SWING s Ondřejem Brzobohatým
Zlatá éra swingu 30. let
LET’S SWING with Ondřej Brzobohatý
The Golden Age of the 30’s Swing
5. února 2015 | 19.00
Měšťanská beseda
5th February 2015 | 7 pm
Měšťanská beseda
Ondřej Brzobohatý / zpěv, klavír
Tomáš Brauner / dirigent
Plzeňská filharmonie
Ondřej Brzobohatý / vocals, piano
Tomáš Brauner / conductor
Pilsen Philharmonic
C2
Přijela k nám BROADWAY!
Muzikálový večer s Carlem Topilowem
BROADWAY has come to town!
Musical evening with Carl Topilow
Koncert v rámci 35. ročníku festivalu Smetanovské dny
Concert within the 35th year of the Smetana Days Festival in Pilsen
19. března 2015 | 19.00
Měšťanská beseda
1
2
3
Jennifer DeDominici / zpěv
Daniel Fosha / zpěv
Carl Topilow / dirigent
Plzeňská filharmonie
19th March 2015 | 7 pm
Měšťanská beseda
1
2
3
Jennifer DeDominici / vocals
Daniel Fosha / vocals
Carl Topilow / conductor
Pilsen Philharmonic
C3
GALA PONCAR
Nejznámější šlágry českého krále dechové
hudby / PONCAR GALA
The most popular hits of Czech brass
music king
21. května 2015 | 19.00
Měšťanská beseda
1
2
3
4
Ivana Brožová / zpěv
Jana Puterová / zpěv
Vratislav Velek / zpěv
Josef Oplt / zpěv
Tomáš Brauner / dirigent
Plzeňská filharmonie
21th May 2015 | 7 pm
Měšťanská beseda
1
2
3
4
Ivana Brožová / vocals
Jana Puterová / vocals
Vratislav Velek / vocals
Josef Oplt / vocals
Tomáš Brauner / conductor
Pilsen Philharmonic
Abonentní řada D: Dětem
—
Subscription Series D: For Children
Oba dětské pořady hrajeme také pro MŠ a ZŠ v Plzni a ve
vybraných městech Plzeňského kraje.
We play both concerts also for kindergarten and basic school
children in Pilsen and the selected cities of Pilsner Region.
D1
14/12/2014
16.30
Jsem Moojok Ojaak
neboli Pojídač medvědů
I’m Moojok Ojaak, the Bear Eater
ČRo
D2
12/4/2015
16.30
Filharmoníček a ztracená
písnička
Phil the Harmonic
and the Lost Song
ČRo
D1
Jsem Moojok Ojaak
neboli pojídač medvědů
I’m Moojok Ojaak, the Bear Eater
14. prosince 2014 | 16.30
Český rozhlas Plzeň – studio S1
14th December 2014 | 4.30 pm
Czech Radio Pilsen, Studio S1
Vyprávění českého polárníka, dobrodruha
a eskymáckého náčelníka Jana Eskymo
Welzla
Stories of czech artic explorer, adventurer
and Eskimo tribal chief Jan Eskymo Welzl
Hudebně-zábavný pořad pro děti 8-15 let
Musical-entertaining program for the
children 8-15 year
Svatopluk Schuller / hlavní role
Martin Pášma / scénář
Tomáš Ille / hudba
Tomáš Brauner / dirigent
Plzeňská filharmonie
Svatopluk Schuller / starring
Martin Pášma / script
Tomáš Ille / music
Tomáš Brauner / conductor
Pilsen Philharmonic
D2
Filharmoníček a ztracená písnička
Filharmoníček and the Lost Song
12. dubna 2015 | 16.30
Český rozhlas Plzeň – studio S1
12th April 2015 | 4.30 pm
Czech Radio Pilsen, Studio S1
Hudebně-zábavný pořad pro děti do
10 let
Musical-entertaining program for the
children up to 10 years
Markéta Čekanová / vypravěč
Vojtěch Jurík / ilustrace
Tomáš Ille / hudba
Jan Chalupecký / dirigent
Plzeňská filharmonie
Markéta Čekanová / narrator
Vojtěch Jurík / illustration
Tomáš Ille / music
Jan Chalupecký / conductor
Pilsen Philharmonic
Mimořádné koncerty
—
Special concerts
M1
29/8/2014
Litoměřické svátky hudby
Litoměřice music festival
M2
8/9/2014
17.00
Plzeňská filharmonie
nám. Republiky
a Už jsme doma
Hudba „za školou“ pro (ne)školáky
M3
17/9/2014
18.00
Umělecká cena města Plzně
Art Award of the City of Pilsen
Malý sál MB
M4
10/10/2014
18.00
Benefiční koncert pro Lions Club
- Světový den zraku
Benefit Concert for Lions Club
- World Sight Day
MB
M5
17/10/2014
19.00
M6
2/11/2014
17.00
Cyklus „Ti nejlepší“
Cycle “The Best Ones”
A. Dvořák: Rekviem, op. 89
A. Dvořák: Requiem, op. 89
M7
18/12/2014 České doteky hudby
Czech Touches of Music
19.00
M8
17/1/2015
Slavnostní zahájení
Plzeň - EHMK 2015
Opening Ceremony
Pilsen - ECC 2015
M9
22—23/
1/2015
19.00
Les Slovaks
(Projekt Plzeň – EHMK 2015)
M10
25/4/2015
Camera Machine
(Projekt Plzeň – EHMK 2015)
M11
červenec
2015
Vodní hudba / Water Music
(Projekt Plzeň – EHMK 2015)
Litoměřice
Sál Martinů,
HAMU Praha
B
Obecní dům,
Praha
nám. Republiky
Nové divadlo
M2
Plzeňská filharmonie a Už jsme doma
OPEN AIR
Hudba „za školou“ pro (ne)školáky
8. září 2014 | 17.00
nám. Republiky
8th September 2014 | 5 pm
nám. Republiky
Oslavte s námi 3. výročí od získání titulu
Plzeň - EHMK 2015
Celebrate with us the 3rd anniversary of
Pilsen winning the ECC 2015 title
Tomáš Brauner / dirigent
Už jsme doma
Plzeňská filharmonie
Tomáš Brauner / conductor
Už jsme doma
Pilsen Philharmonic
M4
„Světový den zraku“ s Lions Club Plzeň
- benefiční koncert / „World Sight Day“
with Lions Club Pilsen - Benefit Concert
10. října 2014 | 19.00
Měťanská beseda
1
2
3
4
Petra Musilová / soprán
Daniela Valíčková / soprán
Igor Ardašev / klavír
Debashish Chaudhurí / dirigent
Plzeňská filharmonie
10th October 2014 | 7 pm
Měšťanská beseda
1
2
3
4
Petra Musilová / soprano
Daniela Valíčková / soprano
Igor Ardašev / piano
Debashish Chaudhurí / conductor
Pilsen Philharmonic
M6
Dvořák: Rekviem
Dvořák: Requiem
Rok české hudby 2014 v Plzni
Year of Czech Music 2014 in Pilsen
1
2
3
4
5
6
2. listopadu 2014 | 17.00
katedrála sv. Bartoloměje
2nd November 2014 | 5 pm
St. Bartolomew’s Cathedral
Antonín Dvořák | Rekviem, op. 89
Antonín Dvořák | Requiem, op. 89
Alžběta Poláčková / soprán
Václava Krejčí Housková / alt
Miroslav Dvorský / tenor
Jan Šťáva / bas
Český filharmonický sbor Brno
Petr Fiala / sbormistr
Tomáš Brauner / dirigent
Plzeňská filharmonie
1
2
3
4
5
6
Alžběta Poláčková / soprano
Václava Krejčí Housková / alto
Miroslav Dvorský / tenor
Jan Šťáva / bass
Czech Philharmonic Choir Brno
Petr Fiala / choirmaster
Tomáš Brauner / conductor
Pilsen Philharmonic
Regionální koncerty
—
Regional concerts
Bach - Vivaldi - Gounod
a Plzeňská filharmonie
Bach - Vivaldi - Gounod
and Pilsen Philharmonic
R1
R2
R3
R4
28/9/2014 | MKS / Town Cultural Centre, Tachov
29/9/2014 | MKS / Town Cultural Centre, Domažlice
2/10/2014 | Kinosál / Cinema Hall, Horšovský Týn
3/10/2014 | Kino / Cinema, Zbiroh
R5 14/11/2014 | Sokolovna / Sokol Hall, Kdyně
Gala Schumann a Anne Queffélec (program jako A2)
Gala Schumann and Anne Queffélec (programme as A2)
R6 8/5/2015 | kostel sv. Prokopa/ st. Procopius‘ church, Štěnovice
Bach – Vivaldi – Gounod a Plzeňská filharmonie
Na programu
On the Program
Johann Sebastian Bach | Braniborský
koncert č. 3 G dur, BWV 1048
Johann Sebastian Bach | Brandenburg
Concerto No. 3 G major, BWV 1048
Antonio Vivaldi | Koncert pro mandolínu
a smyčce C dur, RV 425
Antonio Vivaldi | Concerto for Mandolin
and Strings C major, RV 425
Johann Sebastian Bach | Dvojkoncert pro
housle a hoboj c moll, BWV 1060
Johann Sebastian Bach | Concerto for
Violin and Oboe C minor, BWV 1060
Charles Gounod | Petite symphonie
Charles Gounod | Petite symphonie
Vít Hošek / mandolína
Hana Fuková Hložková / housle
Petra Kadlecová / hoboj
Tomáš Brauner / dirigent
Plzeňská filharmonie
Vít Hošek / mandolin
Hana Fuková Hložková / violin
Petra Kadlecová / oboe
Tomáš Brauner / conductor
Pilsen Philharmonic
Zahraniční koncerty
—
Concerts abroad
Z1
Z2
Z3
Z4
Z5
Z6
Z7
Z8
Z9
Z10
Z11
Z12
Z13
Z14
Z15
Z16
Z17
Z18
Z19
Z20
30/11/2014
2/12/2014
6/12/2014
7/12/2014
26/12/2014
27/12/2014
28/12/2014
2/1/2015
3/1/2015
14/2/2015
15/2/2015
16/2/2015
17/2/2015
18/2/2015
20/2/2015
13/3/2015
2/4/2015
4/4/2015
5/4/2015
6/4/2015
Stuttgart - Liederhalle
München - Philharmonie
Nürnberg - Meistersingerhalle
Nürnberg - Meistersingerhalle
München - Gasteig
München - Gasteig
München - Gasteig
München - Gasteig
München - Gasteig
Stuttgart - Liederhalle
Stuttgart - Liederhalle
Baden-Baden - Festspielhaus
Frankfurt am Main - Alte Oper
Frankfurt am Main - Alte Oper
Mannheim - Rosengarten
Nürnberg - Meistersingerhalle
Nürnberg - Meistersingerhalle
Stuttgart - Liederhalle
Stuttgart - Liederhalle
Stuttgart - Liederhalle
1. housle / 1st violins
Hana Fuková Hložková - koncertní mistr / concertmaster
Chiaki Yamazaki - zástupce koncertního mistra / assistant concertmaster
Jiří Žilák
Jan Ježek
Renáta Klimešová
Veronika Švihovcová
Stanislav Rada
Nataliia Lisniak
2. housle / 2nd violins
Ondřej Pustějovský
Milan Brouček jr.
Helena Žiláková
Vladimíra Machoňová
Irena Buriancová
Vladislava Hořovská
violy / violas
Vít Hošek
Alena Járová
David Šoltész
Jan Sedláček
Jan Žádník
violoncella / cellos
David Niederle - koncertní mistr / concert
master
Orsolya Bartoš Vági - zástupce koncertního
mistra / assistant concertmaster
Eva Petrová
Dana Chodlová
Evelyn Aguirre - Araya
kontrabasy / double basses
Bonryong Koo
Milan Brouček sr.
Vojtěch Šatra
flétny / flutes
Antonín Hradil
Jana Koutná
hoboje / oboes
Petra Kadlecová
Ela Polívková
klarinety / clarinets
Jan Oblištil
Jaroslav Bulka
horny / horns
Václav Faltýn
Jan Šlégr
Petr Šálek
Jan Prokop
fagoty / bassoons
Václav Kapusta
Vladimír Vlna
trumpety / trumpets
Martin Chodl
Ota Paleček
trombóny / trombones
Michal Kolář
Karel Palát
tympány, bicí /
timpani, percussion
Tomáš Votava
Tomáš Brauner /1978/
šéfdirigent / Chief Conductor
Studoval hru na hoboj a dirigování na
pražské Státní konzervatoři a v roce 2005
absolvoval Hudební fakultu Akademie
múzických umění, obor dirigování. Následovala studijní stáž na vídeňské Universität für Musik und darstellende Kunst.
V roce 2004 se zúčastnil dirigentských
kurzů ve Vratislavi pod vedením prof. Kurta Masura. V roce 2010 se stal laureátem
Mezinárodní dirigentské soutěže Dimitrise Mitropoulose v Aténách a přijal post
hlavního hostujícího dirigenta Plzeňské
filharmonie. Tuto pozici také zastává od
roku 2006 v Českém národním symfonickém orchestru.
Od září 2013 je šéfdirigentem Plzeňské
filharmonie.
V sezóně 2014-2015 se stává hlavním
hostujícím dirigentem Symfonického
orchestru Českého rozhlasu v Praze.
Tomáš Brauner se velmi intenzivně věnuje
opeře. V roce 2008 debutoval ve Státní
opeře Praha představením Verdiho Otella
a od té doby zde diriguje mnoho titulů
(Massenetova Dona Quijota, Rossiniho
Lazebníka sevillského, Pucciniho Bohému
a Tosku, Verdiho Nabucca, Mozartovu
Kouzelnou flétnu a dosud naposled roku
2012 koncertní provedení Mignon Ambroise Thomase, jež se setkalo s vřelým
ohlasem publika a kritiky). Ve Státní
opeře Praha též nastudoval balet Gisell
Charlese Adolfa Adama.
Od roku 2007 pravidelně spolupracuje
také s Národním divadlem moravsko-
Tomáš Brauner studied the oboe and
conducting at the Prague State Conservatory and in 2005 he graduated from the
Academy of Performing Arts in Prague
reading conducting. Then he continued in
a study stay at the Universität für Musik
und darstellende Kunst in Vienna. In 2004
he took part in conducting courses in
Wrocław with prof Kurt Masur. In 2010 he
won the Dimitris Mitropoulos International
Conducting Competition in Athens and
accepted the post of the Chief guest Conductor of the Pilsen Philharmonic. He has
held this post since 2006 in Czech National
Symphony Orchestra. Since September
2013 he has worked in the role of the Chief
Conductor of the Pilsen Philharmonic. In
the 2014-2015 season he has become the
Chief Guest Conductor of the Czech Radio
Symphony Orchestra in Prague.
Tomáš Brauner dedicates himself to the
opera. In 2008 he made his début in the
State Opera in Prague with Othello by
Verdi and since then he has directed many
titles (Don Quijote by Massenet, The
Barber of Seville by Rossini, La Bohéme
and Tosca by Puccini, Nabucco by Verdi,
The Magic Flute by Mozart and the concert
performance of Mignon by Ambrois Thomas having a positive response from both the
audience and critique). In the State Opera
Prague he also studied the ballet Giselle
by Charles Adolph Adam. Since 2007 he
has regularly cooperated with the National Moravian-Silesian Theatre in Ostrava
slezským v Ostravě a Divadlem J. K. Tyla
v Plzni, kde diriguje např. představení
Mozartova Dona Giovanniho, Čajkovského Panny orleánské, Dvořákova Jakobína,
Pucciniho Turandot, Adrianu Lecouvreur
od Francesca Cilei, Janáčkovu Káťu Kabanovou, Verdiho Traviatu nebo Smetanovo
Tajemství. V ostravské opeře nově nastudoval Verdiho Nabucca (2011) a Ernaniho
(2013), Gounodovu operu Romeo a Julie
(2012) a Čajkovského Labutí jezero
(2013), v plzeňské opeře Ponchielliho La
Giocondu s Evou Urbanovou v titulní roli
(2012) nebo Gounodova Fausta ( 2013).
Tomáš Brauner pravidelně spolupracuje
se Symfonickým orchestrem Českého
and the JK Tyl Theatre in Pilsen where he
conducts e.g. Don Giovanni by Mozart,
The Maid of Orleans by Tchaikovsky, The
Jacobin by Dvořák, Turandot by Puccini,
Adriana Lecouvreur by Francesco Cilea,
Katya Kabanova by Janáček, La Traviata
by Verdi, or The Secret by Smetana. In
the National Moravian-Silesian Theatre in
Ostrava he newly studied Nabucco (2011)
and Ernie (2013) by Verdi, Romeo and
Juliet by Gounod (2012) and The Swan
Lake by Tchaikovsky (2013), in the Pilsen
Opera House he prepared La Gioconda by
Ponchielli with Eva Urbanová in the title
role (2012) or Faust by Gounod (2013).
Tomáš Brauner has regularly cooperated
rozhlasu, Symfonickým orchestrem hl. m.
Prahy FOK, Slovenskou filharmonií, Státní
filharmonií Košice, PKF-Prague Philharmonia, Janáčkovou filharmonií Ostrava,
Südwestfalen Philharmonie, Aténským
Orchestra of Colours, Pražským komorním orchestrem, Komorní filharmonií
Pardubice, Filharmonií Bohuslava Martinů
Zlín, Moravskou filharmonií Olomouc,
Severočeskou filharmonií Teplice aj.
Hostoval též na významných festivalech,
jako např. Mezinárodní hudební festival Bad Kissingen, Pražské jaro, Prague
Proms, MHF Janáčkovy Hukvaldy, MHF
Janáček - Luhačovice, MHF Smetanova Litomyšl, MHF Český Krumlov, MHF Struny
podzimu, aj.
V září 2007 vystoupil v Moskvě se Státním orchestrem Moskevského rozhlasu
a předními sólisty Mariinského a Velkého
divadla. V dubnu 2008 dirigoval Janáčkovu Její pastorkyňu v Palacio de Bellas
Artes v Mexico City. V zahraničí se
Tomáš Brauner představil dále např. na
turné s Českým národním symfonickým
orchestrem nebo s Plzeňskou filharmonií
ve Španělsku, ve Velké Británii, s Pražskou komorní filharmonií v Jižní Koreji,
s Janáčkovou filharmonií Ostrava v Itálii či
s Českou komorní filharmonií v Německu.
with the Czech Radio Symphony Orchestra,
Prague Symphony Orchestra FOK, the Slovak Philharmonic, the State Philharmonic
Choice, the PKF-Prague Philharmonia, the
Janáček Philharmonic Orchestra, Südwestfalen Philharmonie, Orchestra of Colours
in Athens, the Prague Chamber Orchestra,
The Czech Chamber Philharmonic Orchestra Pardubice, Bohuslav Martinů Philharmonic Orchestra in Zlín, The Moravian
Philharmonic Orchestra in Olomouc, North
Czech Philharmonic in Teplice, and other.
He has given a guest performance at significant festivals such as the Bad Kissingen
International Music Festival, the Prague
Spring, Prague Proms, the International
Music Festival Janáček Hukvaldy, International Music Festival Janáček – Luhačovice,
MHF Smetana´s Litomyšl International
Opera Festival, the International Music
Festival Český Krumlov, The Strings of
Autumn festival and others.
In September 2007 he performed in
Moscow with the Moscow Radio State
Orchestra and with the leading soloists
of the Mariinsky and Bolshoi Theatre. In
April 2008 he conducted Jenůfa by Janáček
in Palacio de Bellas Artes in Mexico City.
Tomáš Brauner has presented himself
abroad with e.g. touring with the Czech
National Symphony orchestra or with
Czech Philharmonic in Spain, Great Britain
or the Prague Philharmonic in South Korea,
with the Janáček Philharmonic Ostrava in
Italy or with the Czech Chamber Philharmonic in Germany.
Plzeňská filharmonie
Pilsen Philharmonic
Koncertní život se v Plzni úspěšně rozvíjel
již v 19. století. Mezi předchůdce Plzeňské filharmonie patří Plzeňský filharmonický spolek založený v roce 1882, který
v kulturním vývoji města sehrál důležitou
roli a připravil půdu pro následný rozvoj
orchestrálního a koncertního života.
Nový posun nastal především ve 20.
století, kdy rozvíjející se hudební život
postrádal existenci kvalitního orchestrálního tělesa, jež by ve svém působení nebylo
vázáno častým účinkováním a zkouškami
v divadle. Zásadním krokem byl vznik
Symfonického orchestru Osvětového
svazu v Plzni koncem roku 1919. Orchestr
pořádal od sezóny 1922/23 své abonentní cykly a maximálního počtu předplatitelů dosáhl v roce 1925/26 počtem 940
abonentů. V roce 1934 orchestr přijal
název Plzeňská filharmonie.
Nová etapa začala rokem 1946, kdy
s výstavbou budovy Českého rozhlasu
Plzeň a poskytnutím zázemí pro orchestr
vzniklo těleso pod názvem Plzeňský rozhlasový orchestr. Po reorganizaci Českého
rozhlasu a rozhodnutí od ledna 1993
zrušit všechny rozhlasové orchestry kromě
pražského, se plzeňské těleso rozhodlo
pokračovat v práci jako společnost s ručením omezeným a posléze jako příspěvková organizace pod názvem Plzeňský
rozhlasový orchestr – Symfonický orchestr
města Plzně.
Od srpna 1998 se pak orchestr přeměnil
na obecně prospěšnou společnost, jejímž
The Pilsen concert life was developing
successfully already in the 19th century.
The Pilsen Philharmonic Circle founded in
1882 became one of forerunners of Pilsen
Philharmonic in the Pilsen’s modern history.
This ensemble played a distinctive role in
the city´s culture life as well as prepared
the platform for the later orchestra and
culture life development.
There was a new shift in 20th century
when the developing culture life lacked
a high standard orchestra body who would
not be tied to the theatre due to frequent
rehearsals and performances. Establishing
the Symphony Orchestra of the Public
Education Circle late in 1919 showed
a fundamental step in the Pilsen Philharmonic history. Since the 1922-3 season, the
orchestra had organized its subscription
cycles, and it reached the highest number
of subscribers in the 1925-6 season, having
940 subscriptions. In 1934 this body accepted the name of Pilsen Philharmonic.
The new era started in 1946 where there
was established a new ensemble under the
name of Pilsen Radio Orchestra, having
the facilities in the brand new Czech
Radio in Pilsen building. Throughout the
years of its existence it has established
firm tradition and prestige among the
renowned Czech orchestras but it also
became an ensemble in demand abroad.
After Czech Radio reorganisation steps in
1993 where the conclusion was to dismiss
all radio orchestras besides the Prague one,
zakladatelem je město Plzeň, a opětovně
přijal název Plzeňská filharmonie. Za dobu
své existence si Plzeňská filharmonie
nejen vytvořila pevnou tradici a renomé
mezi uznávanými českými orchestry, ale
také se stala tělesem žádaným a vyhledávaným i v zahraničí. Její profesionální
tvář modelovala v průběhu let řada
uměleckých osobností, mj. Václav Talich,
Aram Chačaturjan, Gabriel Vágner, Martin
Turnovský, Bohumír Liška, Jiří Bělohlávek,
Libor Pešek, Jiří Stárek, Oliver Dohnányi,
Sir Charles Mackerras, Vjekoslav Šutej,
Serge Baudo, Leonid Kogan, Gidon
Kremer, Arnold Katz, David Oistrach
či Mstislav Rostropovič. Spolupracovala
s takovými hvězdami, jakými jsou např.
Ramon Vargas, Montserrat Caballé, Chris
Pedro Trakas, Robert Swensen a mnoho
dalších.
Plzeňská filharmonie podniká také četná
koncertní turné po státech Evropy (Německo, Rakousko, Holandsko, Španělsko, Itálie, Francie) a Severní Ameriky.
the Pilsen ensemble decided to continue its
tradition as a limited liability company and
later a contributory organization under the
name Pilsen Radio Orchestra – the City of
Pilsen Symphony Orchestra.
Since August 1998 it has been a B. Co.
(Benevolent Corporation) whose founder is
the City of Pilsen and the ensemble accepted the name on the Pilsen Philharmonic.
A wide range of artistic personalities has
contributed the renowned image of the
orchestra: V Talich, A Khachaturian, G
Vágner, M Turnovský, B Liška, J Bělohlávek,
L Pešek, J Stárek, A Katz, O Dohnányi, Sir
Ch Mackerras, V Šutej, S Baudo, L Kogan,
G Kremer, D Oistrach or M Rostropovich.
The body has cooperated with the opera
stars such as Ramon Vargas, Montserrat Caballé, Chris Pedro Trakas, Robert
Swensen and many others.
The Pilsen Philharmonic has toured the
European and North American continents;
it performed on the prestigious stages such
as Herkulessaal and Gasteig in Munich,
Vystoupila na prestižních koncertních
pódiích jako Herkulessaal a Gasteig v Mnichově, Tonhalle Zürich, velký sál Berlínské
filharmonie, Brucknerhaus Linz, Auditorium Zaragoza či Dvořákova síň Rudolfina
v Praze.
Kromě své koncertní činnosti se orchestr
velkou měrou stále věnuje natáčení pro
Český rozhlas i pro zahraniční partnery.
Má za sebou stovky nahrávek od baroka
po současnost. Raritou je nahrávka světové premiéry opery Bohuslava Martinů
Den dobročinnosti na kompaktním disku,
která získala celou řadu ocenění.
Plzeňskou filharmonii vedl od září 2008
do června 2013 japonský dirigent Koji
Kawamoto, laureát Mezinárodní soutěže
Pražské jaro 2007. Novým šéfdirigentem
se od září 2013 stal Tomáš Brauner,
laureát Mezinárodní dirigentské soutěže
Dimitrise Mitropoulose 2010 v Athénách,
který byl od roku 2010 hlavním hostujícím dirigent Plzeňské filharmonie. Novým
hlavním hostujícím dirigentem koncertní
sezóny 2014/2015 je Ronald Zollman.
Plzeňská filharmonie je členem ASOPS –
Asociace symfonických orchestrů a pěveckých sborů České republiky a od roku
2013 je pořadatelem a organizátorem
mezinárodního festivalu Smetanovské dny
v Plzni.
Tonhalle in Zürich, Berlin Philharmonic
Orchestra Hall, Brucknerhaus in Linz, Auditorium Zaragoza or Rudolfinum Dvořák
Hall in Prague.
Besides its concert activities, the orchestra
takes a big part in recording for the Czech
Radio as well as for foreign partners. The
hundreds of recordings comprise Baroque
up to contemporary music. The world premiere recording of Bohuslav Martinů opera
The Day of Good Deeds, Op 194, counts
to rarities and it has been awarded with
many prizes.
From september 2008 to june 2013,
the Pilsen Philharmonic was led by Koji
Kawamoto, the International Competition Prague Spring 2007 laureate. Tomáš
Brauner, the International Conducting
Competition Dimitris Mitropulos Athens
2010 laureate, has been the chief guest
conductor since 2010 and since september
2013 the new chief conductor. The new
chief guest conductor in the concert season
2014/2015 became Ronald Zollman.
The Pilsen Philharmonic is an ASOPS member (Czech Symphony Orchestra and Choir
Association) and since 2013 has been the
organizer of the Smetana Days International Festival.
koncerty se konají za finanční podpory
mediální partneři
partneři
Předprodej abonmá a vstupenek
na jednotlivé koncerty
Informační centrum města Plzně
náměstí Republiky 41, Plzeň / Pilsen
E-mail: [email protected]
Tel.: +420 378 035 330
Otevřeno denně: 09:00–18:00
Ceny abonmá
Abonentní řady
A
B
C
D
Řady 1-13, balkon
1 440,- Kč
1080,- Kč
540,- Kč
320,- Kč
Při zakoupení více abonentních řad
současně platí následující slevy
2 řady: - 10 % z celkové částky
3 řady: - 20 % z celkové částky
4 řady: - 30 % z celkové částky
Slevy pro důchodce 30 % sleva
Slevy pro držitele průkazů ZTP a ZTP/P
50 % sleva, na stejnou slevu má nárok
doprovod držitele ZTP/P
Skupina M pro studenty od 15 do 26 let:
Sleva 50 % po předložení platného studentského průkazu, ISIC karty či indexu
při nákupu abonmá. Skupina M je
bez možnosti rezervace sedadla.
Děti 3–14 let sleva 50 %
Děti do 3 let zdarma bez nároku na
sedadlo.
Slevy nelze kombinovat ani sčítat.
Řady 14-20(22)
1 300,- Kč
950,- Kč
500,- Kč
Předprodej abonmá začíná 6. 6. 2014.
Dosavadním předplatitelům budou jejich
místa rezervována do 27. 6. 2014, poté
budou uvolněna pro další zájemce.
Konečná uzávěrka prodeje abonmá
7. 7. 2014
Vstupenky na jednotlivé koncerty v prodeji
od 11. 7. 2014
Těsně před koncertem lze vstupenky
zakoupit v místě konání koncertu.
Prodej tištěných programů
V prodeji v místě konání koncertů
bezprostředně před jejich začátkem.
Cena: 10,- Kč
Subscription Presale and Entrance Tickets
Sales for the concerts
Information Centre of the City of Pilsen
náměstí Republiky 41, Pilsen
E-mail: [email protected]
Tel.: +420 378 035 330
Open daily: 09:00–18:00
Subscription Prices
Subscription series
A
B
C
D
Rows 1-13, balcony
1 440,- CZK
1080,- CZK
540,- CZK
320,- CZK
Discounts in case of buying more
subscription series at the same time:
2 series: - 10 % off of the total amount
3 series: - 20 % off of the total amount
4 series: - 30 % off of the total amount
Seniors 30 % off
Discounts for the holders of ZTP
and ZTP/P cards:
50 % off, the same discount is also available for disabled patrons‘ accompaniments.
Category M for students of age between
15 – 26 years:
Discount of 50 % off with a valid student
ID, ISIC card or index when buying the
subscription. Category M is
without seat reservation possibility.
Children between 3 – 14 years 50 % off
Children up to age of 3 years – free
entrance without seat possibility.
Discounts cannot be combined.
Rows 14-20(22)
1 300,- CZK
950,- CZK
500,- CZK
Subscription presale starts on 6th June 2014
Current subscribers’ places will be reserved
for them until 27th June 2014.
After this date, their places will be available for anyone.
Subscribtion sale‘s deadline
7th July 2014
Entrance ticket sale for single concerts
starts on 11th July 2014
Tickets can also be purchased at the box
office of the concert hall before the concert.
Sale of the programs
On sale at the concert halls immediately
before the concerts start.
Price: 10,- CZK
Ceny vstupenek / Entrance tickets
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
330,330,330,330,330,430,430,330,-
/
/
/
/
/
/
/
/
300,300,300,300,300,400,400,300,-
B1
B2
B3
B4
B5
B6
380,330,430,430,300,380,-
/
/
/
/
/
/
350,300,400,400,270,350,-
C1
C2
C3
430,450,380,-
/
/
/
400,420,350,-
D1
D2
220,220,-
M6
katedrála
sv. Bartoloměje
300,-
uváděné ceny jsou v českých korunách
The prices are in CZK
Abonentem Plzeňské filharmonie
“À LA CARTE”
Staňte se novým abonentem Plzeňské filharmonie a jako
“dezert” získejte speciální bonus
více na
www.plzenskafilharmonie.cz
jeviště
Měšťanská beseda
The Municipal Meeting House
1
20
2
3
4
19
5
6
7
18
8
9
10
11
17
12
13
14
16
15
16
17
15
18
19
20
14
balkon - lóže
13
12
11
/ stage
1
1
2
3
4
2
5
6
7
3
8
9
10
11
4
12
13
14
5
15
16
17
6
18
19
20
7
/ balcony
10
9
8
KD Peklo
Culture House Peklo
jeviště
31
1
29
2
3
27
4
5
6
25
7
8
23
9
10
21
11
12
13
19
14
15
17
16
17
15
18
19
20
13
21
22
11
9
balkon - lóže
7
5
3
1
/ stage
30
1
2
28
3
4
26
5
6
24
7
8
9
22
10
11
20
12
13
18
14
15
16
16
17
18
14
19
20
12
21
22
10
8
2
4
6
/ balcony
Pořadatelem festivalu je Plzeňská filharmonie o. p. s.
2/3
29/3
2015 / Plzeň
BOHUSLAV
MARTINŮ
* 8 .12.1890 | Polička
Nadace Bohuslava Martinů
Bohuslav Martinů Foundation | Prague
a
c
www.martinu.cz
Výběr z programu Evropského hlavního města kultury:
Le Manège Carré Sénart: 5. 9.–3. 11. 2014
Slavnostní otevření města: 17. 1. 2015
Festival světla: 20.–21. 2. 2015
Mnichov – zářící metropole umění: leden – duben 2015
Ateliér Jiřího Trnky: leden – duben 2015
Bohumír Lindauer: květen – srpen 2015
Továrny na představivost: 16.–19. 4. 2015
Slavnosti svobody: 1.–6. 5. 2015
9 týdnů baroka: červenec a srpen 2015
From the Programme of European Capital of Culture 2015
Le Manège Carré Sénart: 5. 9.–3. 11. 2014
Opening Ceremony of the City: 17. 1. 2015
Festival of Light: 20. 2.–21. 2. 2015
Munich: Shining Metropolis of Art: January–April 2015
Jiří Trnka Studio: January–April 2015
Bohumír Lindauer: May–August 2015
Factories of the Imagination: 16. 4.–19. 4. 2015
Liberation Festival: 1. 5.–6. 5. 2015
9 Weeks of Baroque: July and August 2015
www.plzen2015.cz
Otevřete
si Plzeň!
Open up
your Pilsen!
hlavní partner Plzeňské filharmonie
The Pilsner Region
The General Partner of the Pilsen Philharmonic
Nahrávací studia Českého rozhlasu Plzeň
Recording studios of Czech Radio Plzen
Zájemcům o natáčení zvukových snímků
nabízí Český rozhlas Plzeň komplex
hudebních studií, který sestává ze dvou
špičkově vybavených plovoucích nahrávacích studií a digitální zvukové režie. Velké
hudební studio je určeno pro nahrávání
symfonické hudby a větších hudebních
těles. Malé hudební studio je vhodné pro
nahrávání komorní hudby, rockových a
dechových kapel nebo mluveného slova.
Czech Radio Plzen offers a complex of
music studios composed of two professionally equipped floating recording studios and
a digital audio direction suite. The large
studio is used for recording of symphonic
music and larger musical bodies. The small
recording studio is well suited for recording
of chamber music, rock and brass bands or
spoken word.
Velké hudební studio má objem 1470 m3.
Je lichoběžníkového půdorysu se stupňovitou podlahou a členitým stropem, na
kterém je umístěna světelná rampa.
Dokonale vyvážená akustika studia je
vytvořena kombinací mobilních odrazových
ploch z pórovitého materiálu, pohlcující
zvukové vlnění. Velké hudební studio je
vybaveno mistrovským koncertním křídlem
Petrof, dále klavírem a mistrovským
cembalem. Pro svou kvalitní akustiku
a velikost ho využívá pro zkoušky
i nahrávky Plzeňská filharmonie.
Malé hudební studio slouží k nahrávání
menších kapel všech žánrů (rock, pop, jazz,
dechové orchestry, atd.). Využívá se i pro
nahrávání zpěvu a mluveného slova.
Large music studio has a volume of 1470
m3. Its floor is a trapezoid with a terraced
floor and a stepped ceiling, with a lighting
ramp. Combination of mobile baffle boards
from porous material which absorb sound
waves, provides the studio with perfectly
balanced acoustics. The large studio is
equipped with highly professional Petrof
concert grand, piano and virtuoso harpsichord. Due to its high-quality acoustics and
size the studio is used for rehearsals and
recordings of the Pilsen Philharmonic
Orchestra.
Small music studio serves well for
recording of smaller bands of all genres
(rock, pop, jazz, brass orchestras etc.). It is
used for recording both singing and spoken
word.
plzen.rozhlas.cz
Rizzo Associates Czech, a. s. je součástí Paul C. Rizzo Associates, Inc. od roku 2000.
Společnost má více než 20 letou historii v oblasti seizmického vyhodnocení a návrhů
spolehlivých a bezpečných komponent jaderných elektráren pod původní obchodní
firmou Stevenson and Associates, Kancelář v České republice a. s., která byla založena v roce 1992.
Hlavní oblasti působnosti:
• Jaderná bezpečnost energetických a ostatních specifických jaderných zařízení
• Spolehlivost zařízení, systémů a konstrukcí při extrémních podmínkách a událostech
• Vyhodnocení rizik a ohrožení pro potenciálně rizikové průmyslové objekty (bunkry,
přehrady, strategické stavby)
• Vývoj normativně – technické dokumentace a legislativy platné pro oblast jaderné
bezpečnosti
Rizzo Associates Czech, a. s. is a member of Paul C. Rizzo Associates, Inc. since 2000.
The company has more than 20 years of history in the seismic design and evaluation
of equipment for nuclear facilities under the original trade name Stevenson and
Associates, office in the Czech Republic, which was founded in 1992.
Main areas of our services:
• Nuclear safety of power generation and other specific nuclear facilities
• Structures, systems and components reliability upon extreme events and hazards
• Risk and hazard assessment of potentially hazardous industrial objects (dams,
strategic buildings)
• Development of technical guides, standards, and legislation applied for nuclear safety
www.rizzoassoc.cz
Rizzo Associates Czech, a. s., Vejprnická 56, 318 00 Plzeň, Česká Republika
TEL: +420 377 350 233, [email protected]
Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara
(původní Ústav umění a designu) Západočeské univerzity
v Plzni je dynamicky se rozvíjející umělecká vysoká škola,
která nabízí studentům špičkové zázemí, profesionální
vybavení studií a ateliérů, i výuku pod vedením významných
umělců jako je například:
Ladislav Sutnar Faculty of Design and Art
(formerly Institute of Art and Design) of the University
of West Bohemia, is a young and dynamic art college
that provides its students with excellent studio facilities
and training with respected artists such as:
doc. Mikoláš Axmann, prof. Jiří Barta, prof. Jiří Beránek, doc. Milena Dopitová
doc. Kristýna Fišerová, prof. Boris Jirků, doc. Jiří Kornatovský, doc. Helena Krbcová
doc. Vladimír Merta, doc. Josef Mištera, doc. Aleš Ogoun, doc. František Pelikán
doc. František Steker, doc. Petr Vogel, prof. Zdeněk Ziegler
v oborech /
Animovaná a interaktivní tvorba / Design kovu
a šperku / Design obuvi a módních doplňků /
Design oděvu / Grafický design / Ilustrace grafika /
Intermédia / Keramika / Kniha a tvarování papíru /
Komiks a ilustrace pro děti / Malba / Mediální
a didaktická ilustrace / Multimédia / Nová média /
Produktový design / Průmyslový design /
Socha a prostor / Užitá fotografie /
Vizuální komunikace /
Uzávěrka přihlášek je vždy na konci listopadu
Více na www.fdu.zcu.cz
Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara každoročně
pořádá úspěšnou mezinárodní letní uměleckou školu
ArtCamp www.fdu.zcu.cz/artcamp), která veřejnosti nabízí
možnost zúčastnit se výtvarných kurzů, získat či prohloubit
své znalosti a dovednosti v nejrůznějších výtvarných
oborech, potkat zajímavé české i zahraniční umělecké
osobnosti a připravit se na přijímací zkoušky na umělecky
zaměřené vysoké školy.
Studenti Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara
(nebo také „Sutnarky“, jak jí říkají) mají během svého studia
možnost zúčastnit se řady soutěží, sympózií, mezinárodních
projektů či letních škol a uplatnit své nápady při řešení
zadání z praxe. Výsledky jejich práce i práce pedagogů jsou
pravidelně prezentovány jak v řadě galerií („Sutnarka“
spravuje čtyři výstavní prostory – Galerii Ladislava Sutnara
v centru města, Galerii Nad schody v univerzitním
kampusu Galerii Inkubátor v prostorách fakulty a galerii
Metallum), tak i při dalších výstavách v ČR i v zahraničí.
Studenti a pedagogové Fakulty designu a umění
Ladislava Sutnara hrají klíčovou roli v projektovém
programu směřujícím k roku 2015, kdy Plzeň bude
Evropským hlavním městem kultury.
The faculty offers following study fields/
Animation and Interactive Art / Applied Photography /
Book design and paper shaping / Ceramics / Comics
and Illustration for Children / Fashion Design /
Graphic Design / Illustration / Illustration Graphic Art /
Industrial Design / Intermedia / Metal and Jewellery
Design / Multimedia / New Media / Painting /
Product Design / Shoe and Fashion Accessories Design /
Sculpture and Space / Visual Communication/
The deadline for applications is always at the end
of November. For more information, visit our address
www.fdu.zcu.cz
Each year the Ladislav Sutnar Faculty of Design and Art
organises ArtCamp, a successful international summer art
school (www.fdu.zcu.cz/artcamp). ArtCamp provides
members of the public with the chance to take part in art
courses, acquire and develop skills in diverse artistic fields,
meet interesting Czech and international artists and also
to prepare for entrance exams to art academies.
During their studies, students at the Ladislav Sutnar
Faculty of Art and Design have the opportunity to take part
in numerous competitions, symposia and international
projects as well as putting their ideas into action though
commissions. Work by students and teachers is regularly
exhibited at numerous galleries at exhibitions in the Czech
Republic and elsewhere. The faculty runs four venues
– the Ladislav Sutnar Gallery in the city centre, the Above
Stairs Gallery at the university campus and the Incubator
Gallery and Metallum Gallery in the faculty building.
Students and teachers of the Ladislav Sutnar Faculty
of Design and Art are already playing a key role in
the programme of projects focusing on 2015, when Pilsen
will be a European Capital of Culture.
The Taste Of Art
The Art Of Taste
Čelakovského 5, Plzeň | tel. 605 292 099 | www.artamo.cz
Kontakty / Contacts
Ředitelka / Managing Director
Mgr. Lenka Kavalová
+420 602 382 008
[email protected]
Asistentka ředitelky / Assistant
to the Director
Vedoucí kanceláře / Office Manager
Bc. Veronika Korelusová
+420 377 423 336
+420 602 255 756
[email protected]
PR / Public Relations
Mgr. Soňa Kratochvílová
+420 377 377 135
+420 602 486 635
[email protected]
Šéfdirigent / Chief Conductor
Tomáš Brauner
[email protected]
Produkční / Production Manager
Markéta Švarcová
+420 377 377 135
+420 602 222 685
[email protected]
Archiv, Pódiový technik / Archive, Stage Manager
[email protected]
+420 602 813 422
Plzeňská filharmonie, o. p. s. / Pilsen Philharmonic, B. Co.
náměstí Míru 10
301 00 Plzeň
Česká republika / Czech Republic
IČ / Organisation ID: 25224662
www.plzenskafilharmonie.cz
www.facebook.com/PlzenskaFilharmonieOPS
www.twitter.com/Pilsharmonic
www.smetanovskedny.cz
Tiráž / Colophon
Plzeňská filharmonie / Pilsen Philharmonic Překlad / Translation
Zakladatelem je město Plzeň
Petra Pešová-Přádná
Founded by the city of Pilsen
Tisk / Printed by:
Plzeňská filharmonie je členem ASOPS – Copy General, s. r. o.
Asociace symfonických orchestrů a pěveckých sborů České republiky
Zvláštní poděkování společnosti ŠKODA
The Pilsen Philharmonic is an ASOPS mem- JS, a. s. za poskytnutí prostor k fotograber (Czech Symphony Orchestra and Choir fování orchestru.
Association)
Special thanks to JSC ŠKODA JS for providing spaces for orchestra photoshoot
Fotografie Plzeňské filharmonie / Photos
of the Pilsen Philharmonic
Změna termínů, programů a účinkujících
Martin Jakub
vyhrazena.
Terms, programs and performers are subFotografie / Photography
ject to alteration.
Jan Malý (Lenka Kavalová, Tomáš
Brauner)
Pořizování audio a video záznamů je
Ivan Malý - ivanmaly.com (Tomáš Jamník) zakázáno.
Benjamin Ealovega (Chloë Hanslip)
Using any visual and sound recording
Caroline Doutre (Anne Queffélec)
devices is forbidden.
Dorothee Falke (Sophia Brommer)
Josef Rabara (Ivan Kusnjer)
Před začátkem koncertu si ,prosím,
Petra Hajská (Jakub Zicha, Pražský filhar- vypněte své mobilní telefony.
monický sbor, Lukáš Vasilek)
Please turn off your cell phones before the
Jan Starý (Jan Bartoš)
start of the concert.
Benedikt Renč (Ondřej Brzobohatý)
Vydal / Published by
Thierry Cohen (Sergej Nakarjakov)
Tomáš Drbohlav (Vysokoškolský umělecký Plzeňská filharmonie, o. p. s.
Pilsen Philharmonic, B.Co.
soubor Univerzity Karlovy)
Lorena Alcaraz Minor (Ronald Zollman)
Grafický design a sazba / Graphic Design
and DTP
MgA. Michal Ocilka
Neprodejné / Not for sale
Přihláška k zakoupení abonentního
cyklu 2014/15 Plzeňské filharmonie
přihláška je pouze pro jednu osobu, abonmá je nepřenosné
vyplní žadatel
Jméno a příjmení*
Adresa
Tel.
E-mail*
* označené pole je povinné vyplnit
Cyklus
ř. 1-13
ř. 14-20(22)
počet řad
A
2
ZTP
B
3
senior
C
4
student
D
děti 3-14
Cena
Sleva za cykly
Sleva za kategorie
Cena celkem
datum
Podpis zákazníka*
Podpis prodejce a razítko
vyplní obsluha
Řada / sedadlo
Plzeňská filharmonie (c) 2014
Download

zde - Plzeňská filharmonie