XLIV. ročník
Zpravodaj MěÚ Vysoké nad Jizerou - Větrník XLIV-7-8/2011,
redakce: Ivana Řehořová,
náklad 450 ks, cena 12 Kč, příspěvky zasílejte do městské knihovny
nejlépe přílohou na [email protected],
tel: 481 540 278, vytiskl a sponzoruje H&H Servis 2011.
Červenec - srpen 2011
ZPRAVODAJ MĚSTSKÉHO ÚŘADU
VE VYSOKÉM NAD JIZEROU
foto mlj
Častými návštěvníky a škůdci vysockých zahrádek jsou srnky. Tenhle srneček odpočíval u Vaverků. Vůbec
ráno nespěchal s odchodem ani před
fotoaparátem Honzy ml., i když umí
přeskakovat i ploty. ☺
7. zasedání městského
zastupitelstva 20. 6. 2011
ze zápisu tajemníka MěÚ
1) Závěrečný účet města, rok 2010 –
p. starosta
Příjmy – 21 175 424 Kč
Výdaje – 17 660 632 Kč
Saldo – 3 514 792 Kč
2) Hospodaření ZŠ a MŠ nevykazuje
po veřejnoprávní kontrole závažné
nedostatky
3) Odsouhlasení rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky
– veřejná zakázka Investiční úvěr pro
město (30 mil. Kč)
– zadávací podmínky si vyzvedlo 7
zájemců, nabídku předložila pouze
Česká spořitelna a. s.
4) Různé
a) odsouhlaseny zřizovací listiny MŠ a
ZŠ
b) žádost města Rokytnice nad Jizerou
o zvýšení úhrady neinvestičních výdajů na 2 žáky z Vysokého Základní
praktické a speciální školy – náklad na
jednoho žáka je 17 489 Kč
– Ing. Zelinková žádá podrobnější
skladbu nákladů
− jedná se o zpětné úhrady za proběhlý školní rok
– s náklady není počítáno v r. 2011
− p. Bárta navrhuje nevyhovět žádosti
– do budoucna hledat rezervy z rozpočtu města
c) žádost p. Dvořáka o zakoupení pozemku ve Sklenařicích
– na pozemku se nacházejí vzrostlé
smrky a břízy
– návrh odprodat pozemek za 75 Kč/
m2
– náklady za geodetické odměření
ponese žadatel
d) pronájem pozemku č. 624/3 – revokovat usnesení − zveřejnit záměr města o pronájmu pozemku
e) žádost firmy ČEZ Distribuce o zakoupení pozemku 305/2 ve Vysokém
pod TS v prostoru Polopruť
– návrh řešení po doporučení p. starosty vypracuje Ing. Bartoš
– u všech pozemků s TS v majetku
ČEZu i ve Tříči a Sklenařicích zveřejnit záměr odprodat je ze svého majetku
f) oprava pozemní komunikace ve
Sklenařicích
− je třeba odsouhlasit rozpočtovou
změnu č. 1 – převod 100 000 Kč
2
11. 6. Martina Havavková, rodiče
Milan a Adéla Havavkovi ze Sklenařic
5. 7. Nikola Skrbková, rodiče Aleš a
Zuzana Skrbkovi z Helkovic
Docela se urodilo, tak budeme mít
zase koho vítat.
Hodně štěstí a zdraví!
Vítání občánků
Dne 13. 6. se do obřadní síně dostavili
a byli přivítáni – Eva Hrbáčková, Michaela Paterová, Vít Hájek, Amálie
Bradáčová, Štěpán Šulc, Antonín
Hejdánek.
Jan Blažek 71 let
Miloslav Cerman 73 let
Jana Fišerová 74 let
Emile Haasová 86 let
Jaroslava Hadravová 83 let
Drahomíra Kavanová 82 let
Miloslava Kobrová 77 let
Božena Nesvadbová 70 let
Luděk Petruška 76 let
Ivo Vodseďálek 80 let
Sklenařice
Vlastimil Čermák 70 let
Olga Šimůnková 88 let
Oldřich Vitvar 88 let
Anna Metelková 82 let
Emilie Stochlová 90 let
Stará Ves
Věra Černá 78 let
Helkovice
Bohuslav Nosek 80 let
Horní Tříč
Věra Hrubá 82 let
Božena Škodová 84 let
Oldřich Slavík 73 let
Blahopřání a hodně zdraví!
Úmrtí
Dne 4. 2. 2011 zemřela v Praze ve
věku nedožitých 82 let rodačka ze
Sklenařic
paní Anna Brtnová, rozená Lachmanová.
†
Dne 27. 5. 2011 zemřel pan Miloslav
Hajna z Horní Tříče ve věku 82 let.
†
Ve věku nedožitých 59 let zemřel dne
3. 6. 2011 pan Jozef Menyhért
(„Maďar“).
Všem pozůstalým vyjadřujeme
upřímnou soustrast.
foto Iva Havelková
Životní jubilea
Vysoké nad Jizerou
Petr Grosman 71 let
Milada Kašťáková 83 let
Ludmila Machytková 82 let
31
SPOLEČENSKÁ
KRONIKA
Ivo Vodseďálek
slaví 8. srpna
osmdesátiny.
Při této příležitosti
mu
bude zahájena
v Praze
výstava
v galerii
Smečky
s názvem
Dva úsměvy
aneb Příběhy
vyprávěné a zobrazené, která potrvá
do 17. září. V současné době občan
Vysokého, kde má kořeny a kam se
stále vracel, narozený v Praze 1931.
Básník, prozaik, výtvarník. Po maturitě na reálném gymnáziu pracoval jako
stavební dělník v Praze a v Ostravě
jako montér v Nové huti. Od r. 1953
byl zaměstnán jako projektant v n. p.
Chemoprojekt. V 60. letech vyvíjel
soukromou iniciativu na obnovu létání
volnými balony v Čechách a založil
Balon − klub Praha. Dosáhl kvalifikace pilot – instruktor. Verše a prózy
z přelomu 40. a 50. let shrnul do soukromé rukopisné edice Půlnoc, kterou
redigoval s Egonem Bondym. Nepublikoval za totality. Na veřejnost vstoupil oficiálně jako literát v r. 1990. Pětisvazkové Dílo, poezie reflexní, humorná, aktuálně odrážející raná 50.
léta, s jedinečnou osobní poetikou,
Felixír života – eseje, memoárové črty
a povídky, Dvě prosy (z 50. let). Své
knížky poskytl i městské knihovně. Ve
30
výtvarné tvorbě se věnuje kolážím –
„lepeným obrazům“. Publikoval v Revolver Revue, jejíž Cenu obdržel za
rok 2006. Zatím posledním textem
jsou záznamy z loňského roku, které
v rámci projektu RR Jedna věta
(každý den v roce) vyšly jako zvláštní
příloha 83. čísla. Absolvoval přednášky a výstavy doma i v zahraničí. Ve
Vysokém je Ivo Vodseďálek představitel Vysockých pokladů.
foto VB
Přejeme hodně zdraví!
Vybrala I. Ř.
Svatby
Sňatek uzavřeli
dne 17. 6. František Wallach
z Liberce a Michaela Kostková
z Prahy,
dne 1. 7. Jiří Prušek a Hana Maronová oba ze Stanového,
dne 2. 7. Lubor Skrbek a Martina
Antošová oba Vysoké nad Jizerou,
dne 2. 7. v lyžařském areálu Větrov
Russell Start Allchin (Velká Británie) a Dana Fikarová z Provodína,
dne 9. 7. v Roprachticích Petr Musílek z Čelákovic a Lucie Donátová
oba z Prahy.
Blahopřejeme!
Narození
Dětičky:
2. 6. Jakub Paldus, rodiče Zdeněk a
Eva Paldusovi z Helkovic
9. 6. Zdeněk Vondrák, rodiče Zdeněk
Vondrák a Andrea Kožinová ze Sklenařic
z kapitoly 3633 na 2212
− komise Matura, Nosek, Jon vyhodnotí nejlepší nabídku (ze 3 firem)
– p. starosta uvádí špatný stav komunikace ve Tříči
– Ing. Zelinková navrhuje zpracovat
stavy nejproblémovějších úseků
– p. starosta informuje, že kritických
úseků je víc – záleží na finančních
prostředcích města
– Ing. Štěpánek připomíná, že město
obdrželo nemalý finanční dar na opravu cest ve Tříči
g) problematika vrácení poplatků za
změnu ÚPD
− bylo navrženo Bc. Nechanickým
vrátit fyzickým osobám 8 000 a právnickým 12 000 Kč
– po konzultacích a dotazech u kompetentních orgánů bylo totiž zjištěno,
že město musí část těchto prostředků
žadatelům, kterým nebylo vyhověno,
navrátit – týká se i p. starosty a Mgr.
Strnádkové, která chce své peníze ponechat městu
h) problematika činnosti sociální komise města
– nákup dárkových balíčků – změna –
občanům nad 80 let bude zakoupena
vždy kytice za 100 a balíček za 300
Kč – původní rozhodnutí zrušeno
ch) změny v jízdních řádech – problematika se bude řešit na červencovém
zasedání – koordinátorka Ing. Zelinková
i)reakce tajemníka MěÚ na veřejné
projednávání písemných materiálů
„Vyjádření ke společné zprávě výboru
kontrolního a finančního ze dne 6. 5.
2011“ na zasedání města ze dne 16. 5.
– bez připomínek zastupitelů
(zprávy výborů a vyjádření p. tajemní-
ka naleznete na webových stránkách
města)
Problematikou likvidace komunálního odpadu na území města se
zabývá Ing. Štěpánek − též na stránkách města v aktualitách
Dozvíte se vše o netříděném i všech
druzích tříděného odpadu a možnostech kam ho odkládat včetně cenových
relací. V neposlední řadě je článek
pozoruhodný přehledem všech „nerozumných“ způsobů zbavování se odpadu.
I.Ř.
K hospodaření v městských lesích v r.
2010
(Výnosy, náklady a zisk byly uvedeny
v zápise ze zasedání zastupitelstva
v minulém čísle.)
Skladem z r. 2009 zůstalo 217,984 m3
kpz a palivového dřeva. Těžba a prodej dřeva celkem včetně samovýrob a
prodeje na palivo činí 643,25 m3 a
861,234 m3. Provádění těžeb probíhá
dle lesního hospodářského plánu.
Za spolehlivou a odpovědnou práci při
správě lesního hospodářství našeho
města patří poděkování panu Bedřichu
Čechovi a ostatním pracovníkům, kteří se podílejí na dobrém hospodaření
v městských lesích a především na
jejich obnově.
Jindřich Matura, starosta města
Další zprávy z hovorů s panem
starostou
Zahájení prací:
1) od 1. 7. čistička a vytyčování
tras kanalizace
3
– vysoutěženo 98 miliónů 398 tisíc
Kč – z přihlášených firem vyhrála
Ještědská stavební společnost Liberec s nejnižší cenou i dobrými referencemi
Nejprve se začne s rekonstrukcí
čističky ve Staré Vsi a současně
budou prováděny zemní práce na
nové čističce u Tříče.
Kanalizační stoky začnou od prostoru Šachet.
2) zateplení nemocnice – práce už
zahájeny firmou JINGS Ostřešany
ve vysoutěžené hodnotě díla 8 mil.
605 tisíc Kč
še projektu by byla 3,5 mil. Kč
b) opravu kulturních památek
Jedná se nejdříve o spadlý kříž ve Staré Vsi, který se bude opravovat každopádně, jak bylo dohodnuto s BcA Rolečkem.
–
Opravy místní komunikace ve Sklenařicích na úseku od bývalé školy po
Metelkovi začaly v polovině července.
Cena 453 734 Kč.
ˇ˘ˆ
Bloudění městem
foto mlj
3) park – výběrové řízení vyhrála
firma KHL – EKO se svou nabídkou 926 936 Kč
Zahájeny prořezávky a další údržba
stromů.
─
Získání dotace pro město na požární
ochranu – výzbroj a výstroj.
−
V současné době se město zajímá o
další dvě dotace:
a) na snížení energetické náročnosti
objektu mateřské školy – finanční vý4
Stále se setkáváme s tím, že některá
důležitá místa pro návštěvníky (ač
malého) města (ale pro neznalého příchozího je i tak potřebná snadná orientace) jsou špatně označená. Chybí
směrovka k divadlu, zatímco skiareály
máme tři a dokonce i v místech, kde
by to nikdo ani nečekal. Ostatně ani
budova Krakonoš nemá vizitku, takže
pokud si host nepřečte informační ceduli v parku, neví, že stojí u našeho
svatostánku. Nedostatečné je i označení nemocnice, přijíždějící autem lehce
přejedou kolem, aniž by si všimli. Stále není č. p. 165 na domě s knihovnou,
správně by tam mělo být, nehledě
k tomu, že ulice není pojmenovaná.
Číslo asi odjakživa není ani na základní škole, kde je navíc stále, neodpustím si to, už pár let tři čtvrtě na jednu.
Nevýrazně je vyznačené i informační
centrum, často se na něj někdo ptá. I
veřejné WC je dost utajené. A
v neposlední řadě bankomat. Hledej,
turisto. Také orientace v odjezdech a
příjezdech autobusů je špatná. Cestující někdy neví, kde má na který autobus čekat. Občas je prý nějakým dob-
▬▬
VYSOCKÉ DETAILY
Motoklub Vysoké
Motorkářská sezóna je v plném proudu, tak i náš motoklub reprezentuje,
kde se dá.
Ve dnech 14. – 15. 5. kluci jeli závody
v nedalekém Košťálově. V sobotní
rozjížďce v kategorii E 2 vybojoval
bronz P. Zelinka, 8. místo A. Kučera,
16. místo O. Josífek.
V E 1 obsadil 13. místo P. Kučera, 20.
místo D. Nosek a 26. místo J. Václavík. Závody pro úraz nedokončil J.
Nosek a J. Fedorko a pro technickou
poruchu L. Šulc.
V neděli opět zabojoval P. Zelinka –
2. místo a A. Kučera − 4. místo. Nedojel D. Nosek pro technickou závadu.
Pavel Kučera se 18. 5. zúčastnil
v Březhradu VETERAN MOTOCROSSU a ve své kategorii skončil na
krásném 5. místě.
28. 5. jsme vyjeli do Radvanic u Trutnova. V kategorii dvojic získal 5. místo A. Kučera + p. Lichtenberg, 7. místo O. Josífek a D. Nosek a 29. místo
M. Tulach a O. Kopal.
Další závody se jely na stejném místě
a to 25. – 26. 6. 2011. 25. 6. nás reprezentoval v licencích „C“ D. Nosek a
obsadil krásné 11. místo, v neděli ve
stejné kategorii místo 12. V HOBBY
kategorii dojel na 5. místě A. Kučera,
10. místo obsadil O. Josífek a 31. místo O. Kopal.
Příští závody se uskuteční 6. – 7. 8.
2011 v Loukově.
Přijďte podpořit naše závodníky.
☺
▬▬▬▬▬
Záběry v kostelní věži - hodinový stroj
ciferník zezadu
Kateřinou se zvoní klekání
29
foto PeHe
SPORT
Utkání fotbalistů 25. 6. 2011
hl Haven MTB Vysocký maraton
2011 5. července za příznivého počasí.
Hromadný start se odehrál na náměstí.
foto PeHe
fotografoval PeHe
Horní řada z levé strany: Martin Lukeš, Miroslav Manhart, Martin Šikola,
Jiří Poláček st., Ladislav Kobr, Jaroslav Nechanický, Tomáš Seidl, Jindřich Šikola, Jiří Ďoubalík st., Pavel
Večerník, Vladimír Vodseďálek, Martin Kašťák, Martin Macháček, Jaroslav Metelka, Tomáš Ďoubalík, Lukáš
Pastorek, Tomáš Hladík, Jakub Šeda,
Jakub Havel, Pavel Velagyi
Spodní řada z levé strany: Roman
Opočenský, Tomáš Tryzna, Jiří Poláček ml., Pavel Berka, Jiří Šalda, Jan
Kašťák, Karel Burgermeister, Karel
Bárta, Ondřej Saska, Jan Fedorko,
Václav Hejral, Robert Preissler, Nikola Holeček
▬
Cyklistika
Po Vysocké časovce 26. června probě- 28
Pokračovalo se přes Stanový na Navarov, Vlastiboř, Bozkov, Roztoky u
Semil, Starou Vsí na Nístějku, přes
Horní Tříč na Kamenec a Sklenařicemi do cíle na Šachtách. Ve všech kategoriích dohromady jelo kolem stovky
závodníků a vítězem hlavního závodu
55 km se stal časem 2 hodiny 11 minut Petr Dlask z klubu Rubena.
Za hudby zajišťované DJ Martinem
Saskou při taneční zábavě si návštěvníci mohli pochutnat na grilované kýtě, steaku či klobásce venku v areálu
Šachet.
▬
KČT pořádá 30. července 35. ročník
Krajem zapadlých vlastenců od 6 do
18 hodin se startem a cílem na fotbalovém hřišti. Pěší trasy od 12 do 50
km a cyklotrasy od 15 do 60 km. ¨
Zkuste se dovolat na uvedené číslo
rákem otočená některá
ze směrovek
na náměstí.
Klamou
upoutávky
na neexistující prodejny
(Ovoce, zelenina)
a
ubytování.
Možná, že je
toho
víc,
tohle jsou
však nejčastější dotazy
a připomínky.
I.Ř.
5
≡
CÍRKVE
Ve Škodějově, v rodišti prvního patriarchy K. Farského, se 11. června
účastnili poutní bohoslužby ThDr.
Tomáš Butta a Doc. ThDr. Jiří Vogel
jako kazatel. Proběhl křest dvou dětí
z Jablonce nad Jizerou, zazpívala Ivana Housová a na varhany hrála Jitka
Křivánková. Přišlo asi 120 lidí.
Římskokatolická
Program bohoslužeb o sklenařické
pouti
o 18. neděli v mezidobí 31. VII. 2011
mimořádně v 9.00 hodin mše svatá
ve vysockém kostele svaté Kateřiny
Alexandrijské;
a ve 14.30 hodin poutní mše svatá
u kaple svaté Anny ve Sklenařicích.
≡
de pár – veskrze mužstev – sice fotbalových na opětovnou akci s názvem Roprachtická kopačka a zde platí heslo: ,, Sportem k trvalé invaliditě“, takže přijďte pobejt.
Ještě bych přidala, jako člen SDH, jednu akci, která se uskuteční 3. 9. na hasičském hřišti – je to Memoriál Josefa Rybáře – hasičská soutěž družstev
v požárním sportu věnovaná našemu Joskovi Rybářovi.
Nově spuštěná betonárka
v Roprachticích
na fotografii Honzy Noska
Přátelské utkání ve fotbale na vysockém hřišti 26. 6. mezi FC Kalich a AC
Vatikán skončilo vysokým vítězstvím
Kalichu.
≡
Dětské odpoledne s Husem na farní
zahradě bylo uspořádáno 5. 7.
Informace z časopisu
Hlasatel (poskytl MLJ)
ZDRAVOTNICTVÍ
LÉKÁRNA
Funkční pumpa obnovená na farském dvoře s hloubkou 15 m.
Dlouho toužebně očekávané otevření
lékárny nastalo. Na stejném místě.
Moderně vybavené a přestavěné prostory fungují jako výdejna léčiv a
PZT. Měla by být dobře zásobena.
Provozovatelem je Lékárna Na poliklinice – PLATAN s. r. o. Semily.
Zatím s touto otevírací dobou: 8 – 15
hodin, pondělí – pátek.
Církev československá husitská
Mgr. Jaroslav Křivánek po 9 letech ve
Vysokém odchází na vlastní žádost do
olomoucké diecéze. Správu vysockého
sboru převezme br. farář Tomáš
Altmann z Vrchlabí a stane se po 15
letech jeho druhým administrátorem.
Bohoslužebná frekvence bude zřejmě
upravena. Jedná se snad o přechodné
opatření a po roce by měl nastoupit do
Vysokého farář nový. 31. 7. se koná
poslední bohoslužba J. Křivánka ve
sboru církve československé husitské
zde – rozloučení v 10 hodin.
▬
Pečovatelská služba budoucnosti
6
Není žádným tajemstvím, že naše populace stárne – o zaměření na seniory
ve všech sférách života se stále mluví
a věk odchodu do důchodu se zvyšuje.
„Děti“ ve věku kolem padesáti a šedesáti let nemohou věnovat svým sedm-
Kulhavá Berta alias Zlá Markéta se vrací aneb Jak lopuštík skloněný
zachránil pána hradu Nístějky
Pod tímto dlouhým pracovním názvem probíhá natáčení filmu navazujícího na
předešlý. Třicetiminutový záznam je hotový. Interiéry se natáčely na chatě na
Kamenci, která posloužila jako hradní palác. Kromě Sdružení Nístějky a jejích
příznivců se podílejí i ochotníci z Poniklé (pan starosta hraje purkrabího), vědma z Tanvaldu, kompars a další postavy z Rokytnice nad Jizerou, ze Tříče, kořenářku si zahraje Slávka Hubačíková. Kameramany jsou Luboš Čmuchal
(provizorně i režíruje) a František Ježek z Rokytnice, na bitevních scénách se
účastní pravděpodobně i kamera Mirka Šaldy a Josefa Tryzny z Jablonce nad
Jizerou, kteří mají rozpracované projekty o Vysokém. Autorem scénáře je Zdeněk Fišer z Jilemnice, kostymérka je z Poniklé. Marek Regál přislíbil vyrobit
meče. Berta se tedy chce pomstít hraběti Nístějovi, v podání Ondry Hájka, a
získat zpět hrad, k čemuž používá kouzla. Zrádný celník podstoupí od kata a
jeho pomocníka hrozné mučení. Kromě Tříčských vrchů a Maříkova se natáčí
bojové scény a mučírna i jinde.
Záznam I. Ř. podle informací Ondřeje Hájka
27
1. sraz 5. 7.1991
deže, Sokol, divadlo, loučení s kluky
odcházejícími na vojnu a vítání při
návratu z vojny, pořádali jsme zábavy.
Později si kluci koupili motorky a jezdili jsme na výlety. Máme mnoho zážitků a vzpomínek.
Před dvaceti lety se tříčská „děvčata“
dohodla, že bychom se mohli sejít, na
ty časy zavzpomínat a od té doby se
scházíme asi po dvou letech. Vzpomínáme (a zasmějeme se) na hříchy mládí. Setkali jsme se i letos. Bohužel už
nás také někteří opustili a čekají tam
na nás, ale dokud žijeme, tak se prý
budeme scházet. Na příští roky se těší
Věry, Lídy a Hany.
▬▬
Roprachtické střípky Šárky Kořínkové
Jsou tu prázdniny, děti doma, kam
s nimi…
Na pouť – a to v červnu – v letošním
roce poněkud déle, protože se čas počítá od Velikonoc. Červen sám byl
bohatý na akce: na začátku 4. 6. se
sešli příznivci běžeckého sportu a proběhli si za jasné oblohy a poměrně
velkého Celsiova stupně celé Roprachtice. O 14 dní později se konala
pouťová taneční zábava a o den déle
již zmíněná pouť s několika málo
atrakcemi, jak se na Roprachtice sluší
a patří. V onu osudnou neděli se však
počasí vrátilo do dubna a jasnou oblohu střídaly krátké, delší či poněkud
nepříjemně dlouhé dešťové přeháňky
a machlat se v bahně na hřišti mi nepřišlo zrovna jako dobrý nápad. Točily
se Svijany, tím se to vykompenzovalo.
5. 7. – na státní svátek Cyrila a Metoda se konal každoroční Pohádkový les.
Startovalo se u hospody U Tichánků –
lépe řečeno na hřišti. Rodiče se ale
museli ohánět, jelikož bylo třeba si
telefonicky rezervovat čas úprku do
pohádkového lesa. Letos to byl masakr. Dětí bylo převelice, až se pohádkovým bytostem protáčely panenky.
No a co bude v srpnu? V srpnu se sje26
desáti či osmdesátiletým rodičům, často již pohybově omezeným či nemocným, potřebnou péči, protože samy
ještě zpravidla denně docházejí do
zaměstnání. Patří navíc do skupiny
„obtížně zaměstnatelných“ osob, takže
mají-li ještě vlastní závazky (děti ve
škole či hypotéku), nemohou riskovat
ztrátu zaměstnání kvůli péči o nemocné rodiče, protože jejich příjmy by se
tím drasticky snížily a jejich existence
by byla bezprostředně ohrožena.
Stává se proto obvykle, že takoví lidé
hledají někoho, kdo by jejich nemocným rodičům či příbuzným aspoň
v nejnutnější míře pomohl, když oni
jsou právě v zaměstnání či na cestách.
Ovšem i lidé, kteří se o své, často těžce nemocné členy rodiny starají doma,
uvítají nějakou odbornou pomoc či
příležitostné vystřídání. A konečně
existují i staří lidé, kterým děti zemřely nebo kteří děti prostě nikdy neměli.
I ti však péči potřebují. Za účelem
péče o naše staré a nemocné spoluobčany zřizují obce i soukromníci kvalifikované pečovatelské služby, které
jsou schopny poskytnout svým klientům prakticky jakoukoliv potřebnou
pomoc.
Mnozí se dnes ovšem obávají finanční
zátěže, kterou rodině či jednotlivci
placení pečovatelské služby přinese.
Opak je pravdou. Závažnost stárnutí
populace si uvědomuje i stát – poskytuje tedy potřebným tzv. příspěvky na
péči, které jsou určeny výhradně
k úhradě pečovatelských služeb a které zpravidla nutné služby také kompletně pokrývají. Pečovatelskou službu tedy ve skutečnosti neplatí občan,
který ji potřebuje, ale stát.
Navíc – protože moderní pečovatelská
služba u nás právě zažívá svůj velký
rozmach – neposkytuje stát pouze příspěvky na péči, ale také dotace provozovatelům pečovatelských služeb. Tyto sice nejsou nárokové a pro jejich
získání je třeba splnit přísné podmínky, ani organizační složky obcí ani
soukromé subjekty však se splněním
dotačních podmínek obvykle nemají
problém.
To, co je na moderní pečovatelské
službě opravdu úžasné, je skutečnost,
že umožňuje i starším, méně pohyblivým a nemocným lidem zůstat doma,
na venkově nejčastěji ve svých domcích a chaloupkách, kde prožili většinu svého života, a nenutí je sestěhovávat se kvůli péči do pečovatelských
domů či domovů důchodců.
Vzhledem k tomu, že každá obec má
povinnost o své občany pečovat, má o
to výraznější povinnost pečovat o ty
občany, kteří jsou nějakým způsobem
hendikepováni. Města a obce tedy na
svém území provozují či alespoň podporují provozování kvalifikovaných
pečovatelských služeb – jen namátkou
– ve vlastní režii jakožto organizační
složku města provozuje pečovatelskou
službu Jilemnice, soukromým provozovatelům finančně přispívají Jablonec nad Jizerou, Rokytnice, ale i třeba
Roprachtice.
Ve světle těchto skutečností stojíme
teď ve Vysokém před rozhodnutím,
jak budeme do budoucna zajišťovat
péči (zejména) o seniory u nás.
Doposud u nás pečovatelská služba
funguje jaksi „mimo zákon“, máme
sice městskou pečovatelku – hodnou a
obětavou paní Ďoubalíkovou, která se
7
rou plyne opět letos v pilném tempu.
Za první pololetí jsme ošetřili více než
deset tisíc lidí v ambulanci a odoperovali přes dva tisíce pacientů.
Naší hlavní náplní zůstává i nadále
chirurgie ruky. Velký počet pacientů
umožňuje prohlubovat zkušenosti lékařů a zkoušet i nové poznatky a metody. Ty potom naši lékaři prezentují
na vzdělávacích akcích. Největší tuzemskou akcí bylo letos v květnu setkání chirurgů v Novém Městě na Moravě, kde MUDr. Hellmuth a MUDr.
Parkánová přednesli celkem pět přednášek. V zahraničí byla významná
účast našich lékařů na Evropském
kongresu chirurgie ruky, který se konal v Oslu v Norsku. MUDr. Fialová
již překročila počet více než dvou set
pacientů po dětské mozkové obrně.
Její systematická dokumentace dává
dobrý a široký základ pro kvalitní seznámení s problematikou v chirurgickém řešení i následné rehabilitaci. Po
přednášce v Oslu následuje prezentace
v Jerevanu v Arménii a na dalších
vzdělávacích akcích u nás (konference
rehabilitačních pracovníků nebo setkání spinálních jednotek, zabývající se
pacienty s poškozením míchy způsobené úrazem nebo nemocí). MUDR.
Kebrle se v Oslu věnoval ve dvou
přednáškách rekonstrukcím po komplikovaných zlomeninách předloktí,
s nimiž má rovněž bohaté zkušenosti.
Tento lékař také v Oslu zastupoval
Českou společnost chirurgie ruky
v jednáních o perspektivách oboru
v Evropě. MUDr. Kebrle se svými
přednáškami seznámil i účastníky semináře, pořádaného v anglickém
Wrightingtonu u příležitosti 100 let od
o několik našich seniorů stará, bohužel
většinou pouze o ty „centrálně vysocké“, takže ti, kdo žijí ve Sklenařicích,
Tříči, Helkovicích či Staré Vsi zpravidla přicházejí zkrátka.
Nikdo se zde zatím nepokusil splnit
podmínky zákona o sociálních službách a začlenit náš městský systém do
systému sociálních služeb v Libereckém kraji, potažmo v celé republice.
Protože se však paní Ďoubalíková zanedlouho chystá do penze, čeká nás
zodpovědné rozhodnutí, co dál. Rádi
bychom, aby se Vysoké do systému
celostátních sociálních služeb začlenilo a rádi bychom, aby část městských
nákladů na tuto službu pokryly státní
dotace. I proto byla na webových
stránkách města zveřejněna výzva
každému, kdo by měl do budoucna
zájem o pečovatelské služby, aby se
přihlásil, nejlépe u paní místostarostky. Ještě není rozhodnuto, zda budoucí pečovatelky budou zaměstnankyněmi města či soukromými subjekty,
rozhodně však budou mít odborné
vzdělání a o své klienty se budou
dobře starat.
MUDr. Dana Pohanková,
členka Zastupitelstva města
Vysokého nad Jizerou
Zubní ordinace
MUDr. Milana Prokopa
končí svůj provoz.
Jaro v ústavu
Život v ústavu chirurgie ruky a plastické chirurgie ve Vysokém nad Jize-
8
mladšími sourozenci sedávala na peci
na malé zídce. Skrz skuliny jsme pozorovali maminku při práci. Zajímaly
nás hlavně její ruce. V kotli kontrolovala vodu, zvedala poklice na hrncích,
míchala jídlo, dolívala vodu, hrnce
přetahovala sem tam, odstavovala
z plotny, jídlo ochutnávala a cedila.
V kamnech topila dřívím a uhlím.
Dvířka netěsnila. Štěrbinami pronikalo
světlo a jeho paprsky střídavě osvětlovaly světnici. Krátké záblesky pro nás
byly zajímavé a se zaujetím jsme je
sledovali. Nohy nám ohřívala pec,
z plotny sálalo teplo. Byly to krásné a
příjemné chvíle.
Po takovém uklidňujícím, pozitivním
a emotivním večeru se nám dobře usínalo. Žádné napínavé detektivky, horory či psychothrillery a pak noční
děsivé sny.
Hana Kalousová
bylo lepší, příděly se zvyšovaly jen
pomalu, a když všechny živnosti
združstevnila ,,Jednota", zrušila i řezníky a ve Vysokém zůstala jen jedna
prodejna masa a uzenin. Zboží dováželi ze své výrobny a tehdy se vrata
jatek zavřela nadobro. Jen nápis nad
vraty ,,Městská jatka" byl pozůstatkem
jejich důležitosti. Vysocké náměstí a
jeho ulice už nikdy neprovoněla ta
úžasná vůně čerstvě vyuzených buřtů
a vařených jelit a jitrnic, ještě neznehodnocených ohříváním ve vodě, vůní, které neodolala ani ta nejšetrnější
hospodyně, jako za časů mé babičky.
Anna Čeřovská
■
Teplo domova
Můj rodný dům byl postaven v r. 1779
za vlády Marie Terezie. Nechyběl
v něm klenutý sklep a pec na čtrnáct
chlebů. Dědeček byl vyučený pekař,
v peci se peklo a její kapacitu si vyzkoušel. Na ní byla postavena zelená
kachlová kamna. Z jedné strany stála,
také zelená, lavička. Na ní jsme za
chladných dnů sedávali a ohřívali si
záda. Zpředu byl výklenek na dříví,
vedle plotny zabudován litinový kotel.
Voda v něm vydržela dlouho teplá.
Nad kotlem na zdi visela malá petrolejová lampa. Osvětlovala pouze
prostor na vaření.
Hned za plotnou stála opět zelená polička se dvěma přihrádkami. Na té hoření měla maminka
narovnané lesklé plechovky, na
cukr, sůl, meltu a mouku. V té
spodní bylo nádobí na vaření.
Malý prostor vzadu jsme využívali na hraní. Za dlouhých zimních večerů jsem se dvěma
▬
Tříčské návraty
Před více než padesáti lety byla parta
Tříčáků a Buřaňáků. Znali jsme se od
školních let a tanečních zábav. Náš
kulturní stánek byl v tříčské sokolovně. Tam jsme se scházeli z různých
důvodů, jako byly schůze svazu mláPřed 50 lety
25
se střech domů znemožnil dopravu.
Stále prší, je odstraňován při velké
spoustě vod. O život pod spadlým sněhem z domu č. 77, kde bydlela, přišla
o život dělnice Marie Petrušková nar.
ve Vysokém v r. 1876.
Dělnický ples v tovární kantýně na
Hradsku.
Novým majitelem časopisu Týden
horských okresů se stává tříčský rodák
Metoděj Metelka, redaktor v Praze.
Nový název Krkonošský obzor.
Poprvé otevřena pro veřejnost obecní
knihovna v bývalé úřadovně 19.
Po nastalé oblevě krásně a teplé počasí
20. Velké spousty sněhu rychle ubývají.
Přivážení ledu z hořeních mlýnků pro
Mařatku a Bartoníčku 22.
Mistrovství RČS ve Špindlerově
Mlýně 23. Vysočtí se dobře umístili a
náš Tonda Bartoň stává se opětně mistrem.
Pěvecko divadelní jednota Krakonoš
zahajuje divadelní sezonu hrou Světa
Pán v županu za režie MUDra Josefa
Lhoty za pěkné návštěvy 24.
V městské radě 25. projednáván návrh
postavit památník čsl. státní hymně na
Petruškových vrších.
I.Ř.
■
MOJE BABIČKA
Vdávala se ve třiceti letech. To už byla ve Vídni kuchařkou u p. dvorního
rady, taky Čecha, a přesto tohle dobré
místo vyměnila za ,,ševcovskou bídu''.
Když se děda stal jateckým, byla podmínka, že jeho žena bude správcovou
chudobince, chudinec se tehdy říkalo.
Ten byl ve větší polovině domku, kde
jatecký bydlel. Nebyla to žádná špina-
vá díra, ale přesto během krátké doby
z ní babička udělala bílou, čistotou
svítící se světničku s vyleštěnými
kachlovými kamny a záclonkami na
oknech. A pořádek a čistotu museli
dodržovat i obyvatelé chudince, i děti,
pamatuji dvě, chodily do školy upravené a čisté. Babička měla ten zvláštní
dar, že vzbuzovala přirozený respekt.
Nikdy jsem nezažila, že by na někoho
zvýšila hlas. Říkala: ,,Dobré slovo
více zmůže," a stačilo, aby se její laskavé oči přísně podívaly. Nebylo dne,
abychom se u nich alespoň na chvíli
nezastavili. Teprve když už babička
nebyla, začala jsem chápat, proč mi ji
kamarádky záviděly. Byla pro nás dar.
Kuchařka byla babička výborná, zvali
ji vařit na svatby, vlasové nudle do
polévky si u ní nechávaly dělat i paničky ,,luft'áků", ale ona i ze všedního
jídla dokázala udělat pochoutku a pro
nás vždycky trochu zbylo. A je pravda, že u babiček líp chutná, u ní i chleba s máslem chutnal líp, i když ho kupovala u Erbanů jako my a máslo ji
nosila paní Francová z Roprachtic
stejně jako nám. Vyprovodila nás pokaždé přes silnici a tam, na začátku
cesty u Jandova truhlářství, počkala,
až z dolíku podle ,,hlavatišt'at" vyjdeme na horní cestu k továrně a odtamtud jsme si ještě zamávali. I když se
domů vrátila teta, jejich dcera, aby
zastala nemocného dědu na jatkách,
byla tahle drobná a malá babička, která sahala dědovi po ramena, čilá a pomáhala do posledních chvil. To už
byla okupace a válka a příděly masa
na lístky a byly čím dál menší, proto
stačily jen dva porážkové dny v týdnu
a někdy jen jeden. Ani po válce to ne24
foto mlj
voz, nebudou otevřeny ani ambulance.
Ústav pak bude v novém kabátě, o
celé akci Vám napíšeme v příštím čísle.
Všem čtenářům přejeme pěkné prázdniny, milou a klidnou dovolenou a
dokonalou regeneraci sil před dlouhým zimním obdobím.
Ing. Marcela Škodová,
ředitelka ústavu
narození pana profesora Charnleyho.
Vedení ústavu primářka MUDr. Alena
Schmoranzová a její zástupce MUDr.
Paroulek navštívili velký kongres
plastické chirurgie ve Vancouveru.
Absolvovali osm dní, plných přednášek od lékařů z celého světa. Byli potěšeni tím, že mnohé operace jsou již u
nás běžnou praxí.
Vedle práce zdravotníků má letos plné
ruce práce i technický úsek. Město
Vysoké nad Jizerou jako vlastník našich nemovitostí získalo dotaci na výměnu oken a zateplení budov. Akci
předcházela naše příprava. U lůžkového pavilonu jsme si vybudovali odvodnění severní části budovy a dále
jsme připravili zpevněnou plochu, která slouží jako parkoviště pro stavbu a
další potřeby ústavu. Nyní probíhá
zateplení lůžkové části.
Samotná výměna oken bude probíhat
v prvních dvou týdnech měsíce srpna.
Proto upozorňujeme čtenáře, že od 1.
do 14. srpna je nemocnice mimo pro-
foto mlj
Už máme jen jednu budku.
9
ŠKOLNÍ OKÉNKO
MŠ
Školní rok neuvěřitelně rychle utekl a
chýlí se ke svému závěru. Doufáme,
že se dětem u nás líbilo a že se na nás
budou těšit zase po prázdninách tak
jako my na ně. Nesetkáme se samozřejmě se všemi, protože některé čeká
v září nástup do základní školy. Těm
přejeme, aby se jim dařilo. Závěr školního roku byl ve znamení mnoha akcí.
Nechyběl výlet, tentokrát do korálkové dílny a na kozí farmu v Pěnčíně.
Školáci se rozloučili indiánskou zahradní slavností a Dětský den jsme
oslavili černošským a indiánským průvodem zakončeným tradiční zmrzlinou. Spousta akcí by se nemohla konat bez pomoci zaměstnanců a zaměstnankyň MěÚ, kteří ochotně sekají
a hrabou zahradu, chlapi vyrobili sezení k ohništi a provedli spoustu nutných
opravných prací. Rodiče školáků se
postarali o pohoštění během zahradní
slavnosti, různé dobrůtky na dětský
den nám věnoval pan Kodejška a díky
manželům Lůdlovým měly děti možnost povozit se na koních, z čehož
byly nadšené. Pan Petruška spolu
s panem Matouškem nám vyměnili
písek na zahradě. V květnu jsme také
strávili velice příjemné dopoledne díky paní Benešové a jejímu bratrovi,
kteří si bez nároku na honorář pro děti
připravili kouzelnické představení. A
po celý školní rok také bez nároku na
honorář seznamovala děti s angličtinou paní učitelka Jana Hájková.
Všem patří náš veliký dík. Přejeme
hezké prožití prázdninového volna a
v září rádi přivítáme nové „Berušky“,
„Ježečky“ i „Dráčky“.
Kolektiv učitelek MŠ
☼
ZŠ
Ohlédnutí za školním rokem
2010/2011
Tento školní rok byl z organizačních
důvodů náročný. Řešili jsme finanční
problémy spojené s malým počtem
žáků, změny v učitelském sboru související s odchodem již čtvrté paní
učitelky na mateřskou dovolenou, v
rámci první etapy projektu EU peníze
školám probíhala náročná příprava −
studium metodiky, absolvování různých kurzů, plánování a psaní povinných materiálů, výběrová řízení, vybavení školy moderní technikou a další.
Všem vyučujícím patří poděkování za
to, jak zvládali nově vzniklé situace a
řešili je s pochopením, i když jim přinášely komplikace.
Výuka probíhala podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání a žáci uspěli celkem dobře: ze
125 žáků prospělo s vyznamenáním
67 žáků, z toho 35 má samé jedničky.
Všichni ostatní prospěli, nikdo nedělá
opravné zkoušky, ani nikdo neopakuje
ročník. Je pravda, že na pěkném prospěchu mají větší podíl žáci prvního
stupně, kteří se učí s větší chutí, jsou
zvídaví, více se snaží. Na druhém
stupni se někteří žáci zhorší nejen v
prospěchu, ale i v chování a v přístupu
ke školním povinnostem. S chováním
žáků jsme byli letos také spokojeni,
sice se nějaké prohřešky řešily během
roku, ale na závěrečném vysvědčení
nemá nikdo sníženou známku z chování, byly uděleny jen 2 důtky ředitele
10
se mu jej ke koupi v samotné hospodě,
ježto otec zabýval se i hospodářstvím.
Nesvědomití kočí, tj. takoví, kteří koně šidili tím, že buď krmiva pro koně
nekupovali, když neměli vlastního
krmiva s sebou nebo vlastní krmivo
(hlavně oves) prodávali jiným, aby
získali peněz na pití neb karban, špatně pochodili u otce, který proti nim
zakročoval přímo nebo u majitele povozu.
Pitky, karban a dlouhé noční sedění,
jak už jsem naznačil na jednom místě,
otec nemiloval. Připustil-li hru v karty, tedy hleděl, aby hrál rovný
s rovným a aby bohatý hráč neobehrával chudáka.
Mimořádně živo, ačkoliv za starých
zlatých časů, kdy panovalo formanství, bývávalo to častěji, bylo v hostinci „ve Dvorku“, zejména před trhy
(hlavně výročními trhy, nazývanými
„jarmarky“). Tu sjížděli se do hospody
různí obchodníci (z těch hodně obchodníků s dobytkem), řemeslníci a
četní kupci z Němec.
Byla starost nejen s přípravou stravy a
teplé vody pro dobytek, nýbrž i
s ubytováním četných hostů. Několika
lepším hostům, zejména známým, kteří si to včas zamluvili, bylo popřáno
ubytování na lůžku v malém hostinském pokojíku. Někteří formani uložili se na slámu ve stájích nebo v létě na
voze a zbývající pak hosté (a těch byla
většina) měli zvláštní ubytování v šenkovně. Stoly a lavice uklidili rodiče na
stranu v šenkovně, někdy také část na
půdu.
V šenkovně potom zametli a vyvětrali.
Na to snesli z půdy slamníky nebo i
slámu a hostům na podlaze ustlali, a to
tak, že slamníky nebo slámu podložili
při hlavě lůžek překocenými židlemi.
Ovšem takoví nocleháři musili míti
svatou trpělivost, ježto byli zpravidla
nuceni čekati dlouho do noci, než se
uráčilo ostatním hostům opustiti hostinec. Ráno pak to znamenalo opět časně vstávat, aby hostinská místnost
mohla býti připravena zase pro denní
hosty. Je pochopitelné, že takové nocování hostů, kteří mívávali často velikou cestu za sebou, nebylo příjemné.
Náleželo to však ke strastem trhovců.
My děti (byli jsme čtyři) pokud jsme
nebyli ještě dorostlí, museli jsme se
při trhu odstěhovati do blízké Staré
Vsi k dědečkovi, abychom doma nepřekáželi. Teprve když jsme povyrostli, mohli jsme doma vypomáhati.
■
Městská kronika
Rok 1935 – únor
Napadlo metr sněhu – 2. 2. Sokolský
ples početně navštíven.
Velké povětří 3. Návštěva zimních
hostí se pohybuje kolem 200 osob.
Ve škole je 17 ti členný kurs Pětižupní
pražské obce sokolské. V místnosti
radnice je ubytován 20 ti členný kurs
Vysoké školy technické v Praze.
Lyžařské závody školní mládeže 10.
Krásné počasí, velký mráz.
Lyžařské závody „Fis“ ve Vysokých
Tatrách s vysockým teamem nejlepších závodníků v čele s mistrem Bartoněm. Měli tentokrát smůlu při velké
konkurenci Seveřanů. Začátek 13.
Jaroslav Skrbek vystavuje v Praze
v sále Hollarea pohledy ze staré Prahy.
Po velkých sněhových vánicích a povětří nastala obleva 16. Spadaný sníh
23
rači, kteří podnikají nájezdy na plochy
zejména v blízkosti státní hranice. Fyzickým osobám, které toto opatření
nebudou respektovat, hrozí pokuta až
do výše 10 000 Kč.
Opatření bude platit od 20. 7. do 15.
10. 2011 (a také od 20. 7. do 15. 10.
2012 a od 20. 7. do 15. 10. 2013).
V terénu bude území s omezeným
vstupem označeno informačními cedulemi v českém a polském jazyce.
ři; pouštěl koním i krev (po vysocku
„kreu“). Snad se nebude p. mistr Nedomlel hněvat, že to prozrazuji, dnes
Z HISTORIE
Paměti zájezdního hostince
5. pokračování
Řádný forman, když zajel do hospody
„ve Dvorku“ postaral se nejprve o koně, které mu pomáhal odstrojit
(„odkšírovat“) a odvésti do stáje můj
starý strýc Jáchym Chlebna, který po
mnoho let konal u otce službu podomka. O strýci Chlebnovi uslyšíte ještě
na jiném místě. Bylo-li koním třeba
ještě jiné péče (okování a menší léčení) vypomohl obratný a statný kovář p.
Nedomlel starší, který jako vysloužilý
dragoun konkuroval i zvěroléka-
je to už promlčeno, aby se musil obávati právních následků. Někdy p. mistr
Nedomlel dlouho nelenil a vymrštil se
jako starý voják na neosedlaného koně
a projel jej tryskem po dvoře neb po
silnici. Že jej také jednou nějaká
„necuda“ složila na tvrdý dvůr, byl
jsem také svědkem. Byla-li nutná
oprava vozů, saní neb jiná kovářská
práce, pomohl zase p. mistr Nedomlel
s p. mistrem Fišerem (později
s p. mistrem Pulpánem), který
měl v menší stáji při dvoře kolářskou dílnu.
Tedy starostlivý forman měl
v hospodě „ve Dvorku“ vše po
ruce, čeho potřeboval k doplnění
své formanské výbavy, ježto nedaleko měl dílnu p. Hladík, provazník, na kterého se formani
neb různí obchodníci, hlavně řezníci obraceli s koupí provazů. Že
mělo tehdy řemeslo zlaté dno,
poznal i jeho bratr p. Hladík, sedlář.
Neměl-li forman vlastního krmiva
(oves, seno neb jetel) s sebou, dostalo
22
Třídíme odpad, organizujeme sběr
starého papíru, zapojili jsme se do
projektu Recyklohraní − již třetí rok
odevzdáváme prošlé baterie a drobné
elektrospotřebiče.
Toto je jen část toho, co se ve škole
děje. Podrobně je všechno zpracováno
ve Výroční zprávě o činnosti školy,
která je zveřejněna na webových
stránkách naší školy.
Mgr. Drahoslava Nýdrlová
školy.
Během roku se naši žáci účastnili různých soutěží a olympiád, kde to však
nemají lehké. Každý rok odcházejí z
páté třídy ti nejlepší žáci na osmileté
gymnázium. Vědomostní soutěže však
jsou společné pro žáky ze základních
škol a z osmiletých gymnázií. A tak
naši žáci mají přece jen šance na vítězství menší. Přesto máme i pěkná
umístění. Např. H. Vondrová z 9. třídy
− 5. místo na okresním kole olympiády z matematiky, M. Chlum z 8. třídy
− 3. místo na okresním kole olympiády z anglického jazyka, družstvo starších žáků (E. Machačková, K. Peterková, J. Kučera, M. Chlum) − 4. místo
na dopravní soutěži, ve výtvarné soutěži Požární ochrana očima dětí získali
žáci a žákyně naší školy několik prvních míst: M. Balatková, A. Petrušková ze 4. třídy, E. Bochová a E. Lukešová z 5. třídy. P. Štěpánek ze 7. třídy
byl na 2. místě a D. Ackermannová a
N. Patočková z 5. třídy získaly zvláštní ocenění.
Výuku doplňujeme různými exkurzemi, navštěvujeme divadla, koncerty,
muzikály, pořádáme besedy se zajímavými lidmi a přednášky na aktuální
témata. Velmi zajímavé a poučné bylo
vyprávění paní Marty Kottové z Liberce, která prožila holocaust. Režisér
a animátor pan Cyril Podolský
(Večerníčky: Krysáci, Pat a Mat, Králíci z klobouku) zase seznámil děti s
tím, jak se dělá animovaný film.
Snažíme se vychovávat žáky k ohleduplnosti a pomoci ostatním. Spolupracujeme s několika charitativními
organizacemi, na jejichž konta jsme
poslali celkem 18 173 Kč.
Z KULTURY
Z muzea:
Návštěvnost muzea v květnu a červnu
byla mnohem nižší než v roce 2010.
Ubylo především školních výletů. Už
první červencová neděle ale ukázala,
že prázdninové dny by mohly mile
překvapit. Muzeem v tento den prošlo
105 příznivců všech věkových kategorií.
□
Pracovníci muzea se vedle provázení a
dalších souvisejících činností, pustili i
do oprav v interiéru. Obrázek dole
ukazuje, že oprávněně.
V. B.
11
V prostorách podkrovní obrazárny
opět proběhlo předvádění tradičních
rukodělných technik členkami Klubu
lidové tvorby Praha od úterka 12. 7.
do soboty 16. 7. 2011.
□
V srpnu má svátek kněz, který chválil
Krakonoše
Jesuita a český dějepisec Bohuslav
Balbín ve svém díle vydávaném latinsky v letech 1679 až 1687 („Krásy a
bohatství České země“, Praha, Panorama, 1986 v překladu Heleny Businské,
s. 64) přinesl o Krakonošovi mínění
svého řádového spolubratra a historika
Slezska: „Mezi autory není nejmenší
shody v tom, co vlastně je Zjevení a
odkud pochází pojmenování Rýbrcoul
(Ribenzall) ...Martin Stredonius z Tovaryšstva Ježíšova, člověk osvědčené
bezúhonnosti... říkával (sám jsem to
od něho slyšel), že to není zlý duch, ...
Nasvědčuje tomu okolnost, že se Zjevení nikdy na nikom nedopustilo
křivdy. Nikdy se také nesnažilo urazit
božství. Těmito projevy se liší od
zlých démonů, kteří si, jak prohlašuje
Synesius, libují v pohromách celých
národů. Příkladem prý mohou být
opuštěné hrady, domy, lesy a
háje, v nichž nesídlí jen démoni, ale spíše dobří duchové
zemřelých, jak bylo poznáno
z mnoha příkladů.“
Jesuita Bohuslav Balbín vydal
o Krakonošovi i svůj názor:
„...Zjevení ...dokonce nabízí
léčivé kořeny a ...má radost,
když mu říkají Strážce poklafoto mlj dů. ...Slyšel jsem, jak jednou
zbožní otcové, členové našeho
Tovaryšstva, prchali z jičínské
koleje před švédským nepřítelem
přes tyto hory ...Tenkrát prý potkali
myslivce s planoucími zraky ... Ten je
laskavě oslovil a ...přikázal jim, aby si
pod jeho vedením poopravili svou
bludnou pouť. Pak je hbitě vyvedl a
ukázal jim Slezsko a popsal stezku,
které se měli držet. …Dále pak jim
uctivě přál šťastnou cestu. Tenkrát si
poutníci najisto mysleli, že je to Rýbrcoul. Když totiž chtěli svému vůdci
poděkovat, náhle se vytratil a zmizel
jim z očí. Naproti tomu se představil
ve špatném světle těm, kteří měli
ve své špatnosti nekalé úmysly...“
O ctihodném P. Martinu Středovi S. J.
snad dosud uvádí pamětní deska
v kostele Nanebevzetí Panny Marie
v Brně, že v tamní hrobce v Pánu odpočívá velký dobrodinec od Švédů
roku 1645 obleženého města Brna,
který posiloval vůli obránců a byl
po smrti vzýván jako světec. Narodil
se 11. listopadu 1587 v Hlivicích
(polsky Gliwice) ve Slezsku a zesnul
26. srpna 1649 v moravském Brně.
Poslední denní datum, jako jeho narozeniny pro nebe, zdobí jeho jméno i
v běžně
vydávaných
kalendářích
12
kroužku či devátých tříd, dále v rámci divadelní přehlídky a podobně si
vysocké divadlo užívá pomálu!
MLJ
*
Pouť ve Sklenařicích připadne letos
na neděli 31. července a ve Vysokém
je to neděle 7. srpna. Pronájem na
umístění atrakcí si zajistila opět rodina
Rumlova.
*
Aleš Hejral se mihl 4. června v televizním zpravodajství ČT l v reportáži
z Kosova. Jako účastník mezinárodní
jednotky KFOR byl zástupcem velitele Styčného monitorovacího týmu.
*
Penzion U Lípy bude znovu otevřen.
*
Letos při sekání luk ZD Horal došlo
za přispění přírody – počasí −
k neobvykle úplně minimálnímu úhynu malých srnčat.
*
Objevily se informace, že před poutí
se chystá neoficiální sraz „rodáků“
Vysokého na náměstí v pravé poledne
6. srpna.
☼
Z TISKOVÉ ZPRÁVY
Omezení vstupu na území KRNAPu
Vzhledem k malé úrodě borůvek způsobenou jarními mrazíky a silnými
dešti neočekáváme velké problémy.
Účelem opatření je omezení přístupu
veřejnosti do některých lokalit Krkonošského národního parku s výjimkou
značených turistických cest Klubu
českých turistů a cyklotras vyhrazených Správou KRNAP. Vydané opatření v žádném případě neomezí běžné
21
21
návštěvníky, kteří nadále budou moci
po turistických cestách a cyklotrasách
procházet, resp. projíždět bez omezení.
Důvodem, je intenzivní sběr borůvek
v cenných lokalitách. Nešetrným sběrem jsou devastovány porosty brusnice borůvky. Snižuje se tak potravní
základna pro semenožravé ptáky a
savce. V důsledku nadměrné návštěvnosti přírodovědně hodnotného území
jsou poškozovány lokality výskytu
zvláště chráněných druhů rostlin. Dalším důvodem je také rušení klidu zvěře, zejména v době přivykání na lokality poblíž přezimovacích obůrek a
v době říje. Část území s omezeným
vstupem se nachází v I. zóně národního
parku, kde je vstup mimo značené cesty
zakázán celoročně zákonem o ochraně
přírody a krajiny. Současné omezení se
tedy týká hlavně II. zóny KRNAP a
malé části III. zóny KRNAP, kde je normálně volný pohyb povolen a toto opatření ho dočasně omezuje.
Přílohou opatření je mapa a slovní
popis hranic oblastí s omezeným vstupem. Jedná se například o okolí
Vosecké boudy, Lysé hory a Kotle,
pramen Labe, okolí Luční hory a Stříbrného hřbetu, Liščí hory a Studniční
hory, Obří důl, okolí Sněžky, Lví důl,
Lesní, Dlouhý a Pomezní hřeben nad
Malou Úpou, Dvorský les a okolí Černé a Světlé hory. Text opatření obecné
povahy i s přílohami je možné najít
také na stránkách www.krnap.cz.
Na základě zkušeností z minulých let
lze konstatovat, že česká veřejnost si
na toto omezení zvykla a většinou je
respektuje. Naopak největší problémy
působí zahraniční „profesionální“ sbě-
s římskokatolickým kalendáriem v českých zemích současnosti.
Pro probíhající muzejní výstavu věnovanou „Krakonošoji“ vybral MLJ
foto mlj
Pasecké hudební slavnosti, 21. ročník, proběhnou v kostele sv. Václava
5. až 7. srpna. Svatováclavský sbor má
ve svých řadách i vysocké zpěváky a
chystá se také na Svatováclavskou
pouť v Pasekách 25. září.
VÍTE, ŽE...
Na náměstí se konaly 28. června a 19.
července trhy pořádané soukromým
pronajímatelem.
*
Každoroční letní vysocké soustředění
baletu Dany Malé z Jablonce nad Nisou, která byla žačkou žačky vysockých sokolek slečen Skrbkových, se
konalo i letos ve vysocké tělocvičně.
Tam probíhají i představení pro příbuzné tanečníků, která svého času bý-
foto mlj
Odvoz sbírkového náhrobku rodiny
Ignáce Jandy na restaurování.
V minulém čísle na straně 15 k článku
o V. Dykovi byly vpravo fotografie
z rodinného archívu D. Dědovského a
vlevo z rodu Jandů.
□
Restaurování světeckého sloupu
sv. Antonína
Na jaře letošního roku byl občanským
sdružením Bezdružic vypracován projekt na restaurování
sloupu sv.
Antonína
Tran Anh Tlian má otevřeno denně od
7 do 18.30 hodin.
*
Památník zapadlých vlastenců v Pasekách nad Jizerou, součást Krkonošského muzea Správy KRNAP, se stal cílem zlodějů. Bohužel byli úspěšní –
násilím překonali zabezpečovací zařízení a z expozice ukradli patery vzácné housle. Jednalo se o housle Věnceslava Metelky (sklenařického rodáka) a jeho potomků. Jejich kulturně −
historická hodnota je mimořádná.
Ekonomická hodnota pro samotné
lupiče je však zanedbatelná.
Proběhlo v první půlce července
v sokolovně a omladina zřejmě cvičila
i v městském parku.
vala i v divadle Krakonoš, kde by byla
jistě dostupnější i pro zájemce z řad
veřejnosti a letní hosty města. Moderního baletu a tance, vyjma občas
v dětských vystoupeních recitačního
20
foto mlj
Paduánského, který
byl podpořen grantem
nadace Via a společnosti ČSOB. Cílem
projektu je zrestaurování a znovuosazení
světeckého sloupu sv.
Antonína na svém
původním místě tj. na
pozemku rodiny Regálových č. p. 27. ve
Vysokém nad Jizerou.
Pro úspěšnou realizaci projektu bude zapotřebí zapojení veřejnosti. Tímto bychom Vás chtěli jménem sdružení poprosit, abyste prohlédli své sbírky Z alba Jandových
fotografií, zdali bys- Viktor a Dana
te nenašli jakoukoliv fotografii sloupu sv. Antonína
z dob, kdy ještě stál na svém původním místě. V případě, že se Vám podaří najít dokumenty či informace týkající se této památky, prosím kontaktujte nás na e-mailové adrese
[email protected] nebo na telefonním čísle 774515331.
Další možností, jak se může kdokoliv
zapojit do realizace projektu je úprava
terénu v bezprostředním okolí sloupu
a dále spolupráce při slavnostním odhalování, které je předběžně naplánováno na 12. 5. 2012. O možnosti účasti na těchto pracích budeme dále informovat prostřednictvím zpravodaje
Větrník.
BcA. Pavel Roleček
Pod muzejními schody byl umístěn
podstavec busty JUDr. K. Kramáře.
13
Morkovšní ochotníci o.s., Morkovice
Daniel Přecechtěl a Petr Škrabal
DS Žlutičan, Žlutice
DS Zmatkaři, Dobronín
host přehlídky
čtvrtek 13. října
16.00 a 19.30 hodin
pátek 14. října
16.00 a 19.30 hodin
sobota 15. října
15.00 hodin
Vladimír Mátl
Isabelle Doré
Jaromír Břehový
Jaromír Břehový
Daniela Vacková
Václav Bárta
Daniela Vacková
Šípková Růženka
Dlouhý, Široký a Krátkozraký
Ladislav Smoljak, Zdeněk Svěrák
Ludmila Kučerová
Cesar a Drana
Divadlo matky Vackové, Praha
host přehlídky
čtvrtek 13. října
9.00 hodin
Zátiší s loutnou
DS Městečko Trnávka
středa 12. října
9.00 a 19.30 hodin
Vítězné výstupy národní soutěže
Prach a broky
Defilé pohárku SČDO
host přehlídky
středa 12. října
16.00 hodin
Susana Torres Molina
19
Monolog ženy, monolog muži
Klubová scéna TMA-divadla, Terezín
Eva Andělová
úterý 11. října
20.00 hodin
Torsten Buchsteiner
nevhodné do 15 let
Alena Chalupová
Ona
Chvaletické divadlo JEN TAK, Chvaletice
Ivan Loněk
úterý 11. října
16.00 hodin
Alois a Vilém Mrštíkové
Jaroslav Souček
Hráči
DS bratří Mrštíků, Boleradice
pondělí 10. října
9.00 a 19.30 hodin
Maryša
Ptačí klec
DS Kolár, Police nad Metují
neděle 9. října
19.30 hodin
beseda
Jean Poiret, Elaine Mayová
Simona Stašová
host přehlídky
neděle 9. října
16.00 hodin
Taneční hodiny pro pokročilé
Bohumil Hrabal
Ladislav Valeš
Florimod Hervé, Henry Meilhac, Arthur Millaud
Mam'zelle Nitouche
Představení
Režie
Rádobydivadlo Klapý
Nové knihy
L. Bagshawe: Touha (nevěsta na útěku)
Jo Nesbo: Nemesis (detektivka)
O. Steinhauer: Turista (špionáž.
14 thriller)
sobota 8. října
16.00 a 19.30 hodin
Městská knihovna
DS Krakonoš, Vysoké nad Jizerou
Marie Trunečková
○○○
pátek 7. října
16.00 a 19.30 hodin
(Vybráno z Časopisu Mensy ČR –
Mensa červen 2011)
Hotel Větrov se stal v květnu na čtyři
dny útočištěm celostátního setkání
mensanů. (Členem celosvětové neziskové organizace Mensa se může
stát každý, kdo dosáhne v testu inteligence schváleném mezinárodním dozorčím psychologem výsledků mezi
horními dvěma procenty populace.
Cílem je zkoumat a rozvíjet lidskou
inteligenci ve prospěch lidstva a vytvářet přátelské a společenské prostře-
Autor
□□□
Jarní setkání ve Vysokém nad Jizerou
V červenci pobývala na Větrově mládež z Mensy.
Obyčejné muzeum
(Z článku Jana Grubera)
Na historickou procházku Vysokým
nad Jizerou dorazila s místním průvodcem početná skupinka mensanů
s dětmi. Zásluhou Michala L. Jakla se
stalo z běžné návštěvy muzea představení typu talk – show v tom nejlepším
slova smyslu. Schopný vypravěč nepředváděl své takřka polyhistorické
znalosti, nebyl to „bavič“, byl to profesionální průvodce muzeem. Historické události podával svěže. Dvouhodinový proud informací nenudil, i
když někteří už do druhého poschodí
nevylezli. Na průvodci i bez osvěžení
nebyla znát únava.
I.Ř.
Divadelní soubor
"BcA. Pavel Roleček na přelomu května a června 2011 znovu připevnil cedulku o pořízení pomníku meetinků z
roku 1868 zdobícím Petruškova vrcha
žáky vysocké školy roku 1960." MLJ
Termín představení
fotoVB
dí pro své členy. Mensa věnuje zvláštní pozornost podpoře rozvoje talentu a
nadání dětí). Obvyklými radovánkami
byly exkurze, přednášky, hraní deskových her i večerní sezení u baru, povídání s kamarády a hlídání potomků.
Setkání se neslo ve znamení skla. Odpovídalo tomu i zaměření týmových
soutěží a výsledky mnohých šifer. Lokalitu vybrali, když si prověřili, že co
do intelektové zábavy i sportovního
vyžití nabízí ohromné množství příležitostí. Mensané chtějí hodně soutěžit
a poznávat zajímavá místa.
XLII. Krakonošův
divadelní podzim
· V průběhu přehlídky Seminář Krakonošova divadelního podzimu,
Klub režisérů SČDO, a v pondělí
odpoledne seminář jevištní řeči.
· Vzdělávací setkání KDP mladým
· Hodnocení představení denně od 8.
do 15. října včetně v 9:30 hodin v
malém sále divadla Krakonoš
· Vítání souborů na MěÚ a před divadlem
· Každý den společenský večer v hasičovně
· Vstupenky a ubytování se hradí v
hotovosti
· Hromadné objednávky vyfakturujeme
· Vstupenky neodebrané dvě hodiny
před začátkem představení propadají
· Objednávejte do 10. září 2011
· Objednávky lze zrušit 48 hodin předem, jinak jsou předepsány k úhradě
· Ceny vstupenek: 80 Kč a 60 Kč,
školní představení a monology 30 Kč
Objednávejte přes Informační středisko
· Vyhodnocení festivalu v sobotu 15.
října ve 20:00 hodin
v divadle
Krakonoš
· Závěrečný bál
Sejkorák v sobotu
15. října po slavnostním vyhodnocení
Na fotografii zleva odshora: M. Dvořák, J. Hajna, D. Šimůnek, F. Knop
B. Malíková, L. Špráchalová, H. Králíková (Kousalová), S. Marková, K.
Roubalová, I. Jiroušová, M. Josífek, J.
Horská, J. Nosál, A. Špika, B. Kučera,
P. Štěpánek
Chybí S. Nesvadba
Učitelé K. Ďoubalík, L. Hnyková, J.
Knob, P. Hnyk, L. Kult, F. Tetauer
1. ročník střední školy 1948
Učitel P. Hnyk
E. Dreslerová, B. Malíková, H. Králíková,
L. Kubíčková, H. Drechslerová, S.
Marková, E. Martincová
M. Josífek, A. Špika, D. Šimůnek, J.
Zmrzlý, F. Knop, J. Hajna, B. Kučera,
Z. Jirouš, Š. Strnádek
18
· PROGRAM
K. Mazetti: Chlápek od vedlejšího
hrobu (humor. vztah)
C. Coulter: Takovým patří svět
(milost. román)
B. Erskine: Dědictví minulosti
(napínavý r.)
L. Jamison: Tajná komora (tři generace žen)
D. Nicholls: Jeden den (romant. příběh)
T. Harper: Lazarova krypta (thriller)
Naučné stezky
Spillarovi: Pod africkým sluncem
(Keňa, Tanzanie, Zanzibar)
Sýkorčino dobrodružství s bezpečností
na Internetu (Příručka pro předškolní
děti)
J. Lada: Nejkrásnější písničky a říkadla
D. Shan: Demonata
Upíří ségry – Já ho prostě miluju
T. Brezina: Brána času (Boj Černého
rytíře a Výprava za dinosaury)
Klub Tygrů (Bezhlavý jezdec a Palác
stříbrných panterů)
Percy Jackson (Bitva o labyrint)
Héraklés a Afrodíta ze Sklenařic čili
David Nosek a Kristýna Turpišová.
Doprovázely je nymfy Anička Vránová, Eliška Bochová, Štěpánka Skalská
a Ivanka Marková s amorkem Josíf-
☺☺
Bohové musí být šílení
kem Bartoněm z recitačního kroužku.
Všichni mluvili, usilovně zpívali, hrálo se na flétny a violoncello a hodně
tančilo. Všichni byli krásní a (přesto,
29. a 30. června se rozloučila 9. třída
vystoupením v divadle Krakonoš. Na
Olympu se představili tito bohové a
především bohyně. Héra Adéla Havelková, Athéna Eliška Machačková,
Poseidón Helena Vondrová, Thalie
Anežka Pokorná, Seléné ze Semil Růžena Tichá, z Bozkova Morfeus Magda Strnadová, z Jesenného Fortuna
Eva Danihelková a Dionýsos Tomáš
Dařbujan, Hermés ze Škodějova Radim Jurco, z Roprachtic Pýthie Diana
Kovářová a Nemesis Aneta Šedková,
15
vydrželi se mnou. Absolventům chci
popřát štěstí do života. Ať je sám Zeus
provází. Ahoj.
Foto Roman Hauk
Ivana Řehořová
↑
Divadelní kukátko
☺
s působivými kostýmy a výrobou a
sháněním rekvizit, Karolíně Kovářové
za sestavení tanců pro skupinu své
sestry, Magdě a Heleně za výtvarné
přispění na scénu a Hele také za nápad
s řeckými bohy, Adélce a Elišce M. i
děvčatům z reciťáku za výrazný podíl
na výběru hudby a písniček, dále Ivance za dodání šatů i pro další dvě víly,
Anežce za zapůjčení rohu a biče a Josífkovi za trojnožku, za půjčení zdroje
páry prodavačkám (i když se pokus
moc nevydařil), ZŠ za uvolňování dětí
na zkoušky poslední týden, laskavému
obecenstvu a pochopitelně všem účin-
že všechno se nepodařilo dokonale),
šikovní. Snad potěšili a pobavili večerní diváky v plném hledišti, i své
spolužáky a učitele, a přesvědčili je o
svých schopnostech. A věřte, že pro
mnohé nebylo lehké poprvé stát na
jevišti. Spoustu svých čísel si vymysleli a všechno museli pilně a dlouho
zkoušet. K vytvoření a zdaru představení bylo třeba mnoha ochotných a
tvořivých rukou a hlav, kterým tímto
děkuji. Spolku Krakonoš za poskytnutí divadla a součástí scény, osvětlovačům Janu Vaverkovi st. a Honzovi
Pohankovi, zvukaři Rosťovi Šaldovi,
Janu
Vaverkovi
ml., který natočil
DVD, Věrce Preisslerové ml. za
návrhy (i částečnou realizaci) kostýmů a pomoc se
scénou, Honzovi
Noskovi
z Roprachtic a Romanu
Haukovi
z Jablonce
nad
Jizerou za CD s namixovanou hudbou
a druhému též za fotografování, rodičům a ostatním, kteří si dali práci
Z dětského dne
foto
J. Vaverka ml.
Loutková představení o prázdninách
s Obrácenou pohádkou.
fotoMajda
Orchestřiště divadla prochází rekonstrukcí, opravné práce zaznamenal i
malý sál.
☺
Memoriál Mirka Morávka se letos
uskuteční 28. srpna pochodem na
Vilémov.
Setkání po 60 letech
V roce 1951 jsme opustili školní lavice vysocké, tehdy střední školy. Po
šedesáti letech jsme se 9. června sešli,
prohlédli si školu, popovídali o životě
a zavzpomínali na školní léta v restauraci Spořitelna.
Ze 17 absolventů se jich 7 této události nedožilo. Jejich památku jsme uctili
vzpomínkami na ně.
Hana Kalousová
foto mlj
kujícím za jejich výkony − a květiny.
Na jevišti mi poděkovali, že jsem to
s nimi vydržela, já děkuji jim, že to
16
Růžek se zahrádkou opět funguje
SHELMA s.r.o. - odpovědný vedoucí
Rudolf Neumann
17
Download

XLIV. ročník Červenec - srpen 2011