Základní škola a Mateřská škola Nečín, okres Příbram
Nečín 70, PSČ 262 13, č.ú. 181 352 135/0300
IČO 75033631, e-mail: [email protected], tel. 318/588186
VÝROČNÍ ZPRÁVA
O ČINNOSTI ŠKOLY
ŠKOLNÍ ROK 2013/2014
V Nečíni dne 22. 9. 2014
Zpracoval: Ing. Josef Evan, ředitel školy
Základní údaje:
Název školy: Základní škola a Mateřská škola Nečín č.p. 70, okres Příbram
IČO: 75033631
Sídlo školy: Nečín 70, PSČ 262 13
Zřizovatel školy: Obec Nečín, IČO 0024799
Nečín 18, 262 13
Kontakty: telefon 318 588 186 – sídlo školy
e-mail: [email protected]
internet: www.zs.necin.cz
Údaje o vedení školy:
Statutární orgán školy ředitel Ing. Josef Evan
Zástupce ředitele Mgr. Petr Tyrmer
(zároveň zástupcem statutárního orgánu)
Výchovný poradce:
- Mgr. Petr Tyrmer
Vedoucí školní jídelny: - Jaroslava Boštíková
Vedoucí školní družiny: - Eva Dvořáková
Školská rada – složení: 2 členové z řad zákonných zástupců – paní Blanka
Kozová a paní Štěpánka Moudrá, 2 členové za zřizovatele – pan David Půda a
pan Jiří Novák, 2 zaměstnanci školy – paní Alena Plavcová a paní Iveta
Hrůzová
a) Charakteristika školy
Základní škola a Mateřská škola (dále jen ZŠ) v Nečíni je školou úplnou
a nachází se ve středu obce. Součástí školy je mateřská škola, školní družina a
školní jídelna. Ve školním roce 2013/2014 navštěvovalo k 30.6. 2013 základní
školu celkem 143 žáků (70 chlapců a 73 dívek), kteří byli rozděleni do 9 tříd.
Do mateřské školy bylo přihlášeno 56 dětí a do školní družiny 60 dětí.
Součástí výchovně-vzdělávacího procesu je individuální přístup k dětem
s diagnostikovanými specifickými poruchami učení, k nadaným dětem a dětem
se zdravotním postižením. Na základě žádostí zákonných zástupců jsou
vypracovány individuální vzdělávací plány (IVP) pro děti s vývojovou poruchou
učení. Celkem bylo ve škole zpracováno 7 individuálních plánů.
Nadále pracujeme na realizaci dlouhodobého programu rozvoje školy v
oblasti EVVO, podle plánu, který je taktéž k dispozici ve škole. K 31.8. 2013
byl ve škole ukončen program „PENÍZE ŠKOLÁM“, ve kterém byli zapojeni
p.u. Muzikář, p.u. Vondřichová, p.u. Tyrmer, p.u. Červenka a žáci druhého
stupně. V tomto školním roce je škola (mateřská škola, školní družina a první
stupeň) zapojena do projektu „WOSA“, ve které je zapojeno 8 škol ze středního
Povltaví.
2
Volitelné předměty pro žáky 6. až 9. ročníku byly zrušeny a tyto hodiny
byly převedeny na druhý cizí jazyk.
Škola každoročně organizuje pro žáky lyžařský výcvikový kurz pro
7.třídu (který se neuskutečnil z důvodu nedostatku sněhu), plavecký kurz pro 2.
a 3. třídu a MŠ (který se neuskutečnil z provozních důvodu), divadelní
vystoupení a další akce, které mají vztah k výchovně vzdělávacímu procesu, kde
si žáci doplňují a rozšiřují znalosti, vědomosti a dovednosti. Pobyty v přírodě a
exkurze navíc působí velice pozitivně na objektivnější poznání vztahů v
kolektivu, což mohou učitelé uplatnit při vytváření klimatu ve třídě. Lyžařský i
plavecký výcvik budou nahrazeny ve školním roce 2014/2015.
9. a 8. třída se účastnila pobytu v přírodě při splouvání řeky Vltavy, který
byl zaměřen na vodní turistiku. I ostatní třídy se zúčastnily jednodenních výletů,
které probíhaly v zajímavých přírodních oblastech např. Loučeň, Vysoká u
Příbrami, Hřiměždice, Dobříš, Vysoký Chlumec, Čt Praha a ZOO Plzeň.
Součástí školy je školní družina a školní jídelna. Do školní družiny bylo
zapsáno 60 žáků (1.- 5. ročníku). Byli rozděleni do dvou oddělení a postupně
naplňovali velice pestrý program podle plánu činnosti a dále aktivně pracovali v
projektu „WOSA“. Tyto projekty zahrnují různé aktivity podle ročního období
jak při pobytu venku, tak i ve třídě.
Ve školní jídelně je denně připravován jeden druh jídla a dopolední a
odpolední svačina pro mateřskou školu. O tom, že jídlo je chutné a kuchařky své
řemeslo ovládají, svědčí, že je 178 žáků a 29 zaměstnanců školy přihlášených
ke stravování.
Součástí školy je mateřská škola, kterou navštěvovalo 56 dětí (kapacita
využita na 100%). MŠ vzdělává děti podle vlastního ŠVP PV s názvem
„BAREVNÉ KORÁLKY“, který je průběžně aktualizován. Prostory tříd jsou
vybaveny novým nábytkem, hračkami a pomůckami. Oddělení jsou vkusně a
esteticky upravena a děti mají pro své aktivity dostatek prostoru. V průběhu
srpna bylo zahájeno budování venkovního dětského hřiště.
b) Přehled oborů podle zápisu ve školském rejstříku
V každém ročníku již probíhala výuka podle schváleného vlastního
školního vzdělávacího programu (ŠVP) s názvem „ŠVP ZV Nečín“. Jeho
základním mottem je vzájemné rovnocenné partnerství tří subjektů, kterých se
výchovně-vzdělávací proces na škole týká - žáků, jejich zákonných zástupců a
zaměstnanců školy. Na základě získaných zkušeností, poznatků ČŠI, nařízení
MŠMT (etická výchova, standardy, druhý cizí jazyk) je ŠVP doplňován a
aktualizován. Na základě doplňků k RVP jsme k 1.9. 2013 provedli novelu
našeho ŠVP. Ve škole pracujeme s IVP (na základě doporučení odborných
center) a osobním vzdělávacím programem (pro nadané děti – v tomto školním
roce nebyl realizován).
3
Materiální, technické podmínky pro výuku jsou dobré. Ve třídách je
dostatek prostoru. Z prostorových důvodů chybí odborné učebny (kromě dílen a
počítačové učebny), kabinety a odpovídající tělocvična (pouze učebna pro
výuku TV). Žáci i učitelé pracují s vhodnými materiály pro výuku v
dostatečném počtu. Určité rezervy jsou v oblasti hygienické (teplá voda na
WC, šatna při převlékání na TV, … ). Prioritou v této oblasti je vybudování
tělocvičny ( ve spolupráci s obecním úřadem), která bude splňovat potřeby
výuky.
Pracovní prostředí školy je ve sledovaném na dobré úrovni. Všechny
třídy jsou vybaveny výškově stavitelnými židlemi a lavicemi, novými okny, ve
všech třídách II.stupně jsou připojeny dataprojektory. Malování školy probíhá v
době prázdnin podle potřeb.
c) Rámcový popis personálního zabezpečení školy
Ve škole pracovalo v uvedeném školním roce 29 zaměstnanců, kteří se
přímo podíleli na zajištění výchovně vzdělávacího procesu a provozu školy, z
toho 21 pedagogických pracovníků (14 učitelů, 2 vychovatelky ve školní
družině, 4 učitelky v mateřské škole, 1 asistentka pedagoga), školník, 3 správní
zaměstnankyně a 4 pracovnice ve školní jídelně, viz příloha č.2.
d) Zápis do MŠ a 1. třídy, přijetí žáků na střední školy
K zápisu do MŠ přišlo 20 dětí. Všem žádostem o přijetí bylo vyhověno.
K zápisu do 1. tříd se dostavilo 18 dětí. Z tohoto počtu, na žádost
zákonných zástupců, byl ve 3 případech povolen odklad školní docházky.
Ve školním roce 2013/2014 ukončilo 18 žáků 9. třídu, všichni žáci byli
přijati na střední školy (na gymnázia, odborné školy, ..), nebo na odborná
učiliště.
e) Výsledky vzdělávání žáků
V tomto školním roce prospělo s vyznamenáním 70 žáků - 49 %, prospělo
71 žáků - 50 %, dva žáci měli jiné hodnocení – 1% . V rámci vzdělávání dosáhla
naše škola velmi dobrých výsledků ve vědomostních soutěžích, kdy Martin
Tyrmer (BO) zvítězil v okresní kole a v krajském kole obsadil druhé místo, dvě
dvoučlenná družstva z páté třídy se zúčastnila krajského kola soutěže první
pomoci „HELPÍK“ a družstvo ve složení Tomáš Růžička a Jakub Tesárek
postoupilo do celostátního kola. Dále družstva chlapců a dívek z 1. stupně ve
florbale postoupila do krajských kol.
4
f) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů
Pro školní rok 2013/2014 byl vypracován minimální preventivní
program pro oblast sociálně patologických jevů, který zahrnoval řadu aktivit
k vytvoření základny pro následující kvalitní realizaci prevence. Program včetně
evaluace je k dispozici ve škole.
V rámci preventivní akcí byly ve škole uspořádány tyto akce:
- beseda s PČR ( i v MŠ)
- první pomoc
- Den proti násilí
- Výuka na dopravním hřišti v Příbrami
g) Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP)
Další vzdělávání pedagogických pracovníků bylo řešeno formou jednoho
celodenního semináře, kterého se zúčastnili všichni učitelé. Dále se učitelé
účastnili akreditovaných seminářů prováděných v rámci Vzdělávacího střediska
Středočeského kraje a kurzu při Pedagogické fakultě v Praze.
- p.u. Červenka studoval VŠ
- p.u. Rottová studovala VŠ
- p.u. Klimtová – Kdo chodí ……
- p.u. Strnadová – Předmatematická výuka
- p.u. Klimtová – Rozvoj motoriky
- p.u. Muzikářová – Bezpečnost dětí
- p.u. Marhulová – Písně, hrátky, …
- p.u. Strnadová – Připravenost pro školu
- p.u. Tyrmer – Studium výchovného poradce
i) Aktivity školy
Naše škola se pravidelně účastní soutěží vědomostních (OČJ, MO, ZO,
Klokan,
…) a sportovních soutěžích organizovaných Sportovní ligou
základních škol příbramského regionu (minikopaná, florbal, atletická
všestrannost).
Další akce:

Sběr papíru

Sběr léčivých bylin a kaštanů

Sběr elektroodpadu v rámci projektu RECYKLOHRANÍ

Sportovní soutěž – Nečínská míle a turnaj ve florbale „O nečínský poklad“
5









Bruslení celé školy
Vánoční zpívání s ohňostrojem
Olympijský den
Dotované projekty – Aktivní občánek (OP VK), WOSA
Spolupráce se SDH Nečín, městskou policií Dobříš a záchrankou při nácviku
evakuace školy, ukázky požární techniky, zdravotní techniky a vybavení
městské policie Dobříš
Spolupráce s Obecním úřadem při Dni Země, Dni dětí a Vánočním zpívání
Preventivní programy: Den proti násilí, Spolupráce s PČR
Sportovní den pro 8. a 9. třídy s partnerskými školami
Školní akademie k 25. výročí otevření nové školy
V mateřské škole hostovalo šest souborů (divadelní a hudební). Některá
vystoupení probíhala i za účasti žáků prvního stupně. Paní učitelky připravily
čtyři besídky pro rodiče a dvě tvořivé dílničky s rodiči a dětmi.
i) Údaje o výsledcích kontrol
Dne 21.2. 2014 byla ve škole provedena metodická návštěva z PPP
Příbram se závěrem: „Postupy a opatření IVP jsou dodržovány.“
Dne 20.9. 2013 byla z nařízení starosty obce provedena kontrola
hospodaření s finančními prostředky poskytovanými zřizovatelem. Při
namátkové kontrole účetních dokladů nezjistil finanční výbor neoprávněné
použití finančních prostředků.
j) Základní údaje o hospodaření školy
Viz. Příloha č.1
k) Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů
Ve školním roce 2013/2014 škola byla zapojena v pěti programech:
- Aktivní občánek, reg. č. CZ .1.07./1.1.06/03.0059
- Šablony, reg.č. CZ.1.07/1.4.00/21.1087
- Ovoce do škol
- WOSA, reg.č. CZ.1.07/1.132/2.0041
- Malí kutilové (CZ.1.07/1.3.00/48.0054) pro mateřskou školu
6
n) Spolupráce s odborovou organizací
Spolupráce s odborovou organizací, kterou zastupuje paní Cihelková
Helena byla na velmi dobré úrovni. Zpravidla vedení školy
projednávlo s odborovou organizací plán čerpání FKSP, personální změny,
finanční situaci
a další důležité problémy. Odborová organizace v měsíci
květnu 2014 ukončila svou činnost.
Výroční zpráva byla projednána a schválena školskou radou dne 7 .10. 2014
P Ř Í L O H A č. 1 – Základní údaje o hospodaření
P Ř Í L O H A č. 2 – Popis personálního zabezpečení provozu
7
Příloha č.2
Seznam
pracovníků
školy
2013/2014
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Mgr.
Bc.
Ing.
Bc.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Ing.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Boštíková Jaroslava
Cihelková Helena
Červenka Jaroslav
Dvořáková Eva
Evan Josef
Gregorová Dagmar
Gregorová Jiřina
Hrůzová Iveta
Hůla Jiří
Jelínková Alena
Klimtová Jana
Kretshmerová Ivana
Kretschmer Oldřich
Malá Olga
Marhoulová Eva
Muzikář Josef
Muzikářová Markéta
Plavcová Alena
Plavcová Marie
Pôbišová Alena
Rottová Angelika
Růžičková Věra
Strnadová Miloslava
Šlápotová Marie
Pintová Jitka
Tyrmer Petr
Vlčková Lenka
Vondřichová Jitka
Židová Pavlína
8
Download

ZákladnÃ_Å¡kola_výroÄ nÃ_zpráva_2013-14.pdf