Třídní měsíční plán přípravné třídy
Měsíc : květen 2012
Téma : Maková panenka, Rákosníček, Vydrýsek
Měsíc květů a rozkvetlá zahrádka
Moje maminka a svátek matek
Naše planeta, moře, řeky
Cíle :
-
Osvojení si věku přiměřených praktických dovedností.
-
Rozvoj schopnosti vytvářet citové vztahy a prožívat je.
-
Posilování prosociálního chování ve vztahu ke členům rodiny.
-
Vytvoření základů aktivních postojů ke světu, životu, rozvoj estetického vkusu.
-
Vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem.
Rizika :
-
Pozor na nedostatek pozitivních příkladů a vzorů, prosociálního chování, málo vstřícné postoje
dospělých k dítěti a k sobě navzájem.
Pozor na časté organizování soutěživých činností a podporování nezdravé soutěživosti.
Pozor na převahu zprostředkovaného poznávání světa – obrázky, film, na jednotvárnou a málo
rozmanitou nabídku činností.
Pozor na nevhodné podbízivé a nevkusné podněty, na nevhodný mravní vzor, hrubé agresivní chování,
výběr pořadů v médiích.
Pozor na nedostatek příležitostí vidět a vnímat svět v jeho pestrosti a rozmanitosti, pozor na nepravdivé
informace.
Pozor na nabídku témat, která jsou životu dítěte příliš vzdálená, pro jeho vnímání a chápání, příliš
náročná.
Očekávané výstupy :
-
Získat vztah k domovu, ke svému bydlišti a k naší zemi
-
Poznat strukturu rodiny, uvědomit si nejbližší členy rodiny. Prožít radostně sváteční událost. Vědět, že
rodina je ostrov bezpečí.
-
Získat poznatky o nezbytnosti vody pro život, ale i o nebezpečném živlu.
Dílčí vzdělávací oblasti :
DÍTĚ A JEHO TĚLO
DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA
DÍTĚ A TEN DRUHÝ
DÍTĚ A SPOLEČNOST
DÍTĚ A SVĚT
Individuální péče :
Rozdílné učební pomůcky a pracovní listy dle věku a schopností, dělené výchovné a vzdělávací činnosti
Dokumentace :
Třídní měsíční plán učitelek MŠ
Třídní kniha
Osobní složka
Portfolia
Zápisy z pedagogických rad a hodnocení
Poznámky :
Podpůrné aktivity :
Akce na měsíc květen 2012 :
Státní svátky - 1. a 8. 5. - provoz PT přerušen
1. – 4. 5. – ozdravný pobyt v Kanině
16. 5. - Den divokých klobouků – Máte doma nějaký exkluzivní klobouček?
Dejte ho dětem na toto dopoledne do PT, fantazii se meze nekladou!!!
18. 5. - Zábavně poučný program se živými zvířátky
Vybíráme 40,- Kč, začátek v 9.30 hod.
23. 5. - Den bláznivých účesů – tento den přijdou děti do PT již od rána s tím
nejbláznivějším, co jejich rodiče zvládnou vytvořit
30. 5. - Divadelní představení Chytrá horákyně – vybíráme 40,- Kč
Začátek v 10.15 hod. v tělocvičně ZŠ
Podle počasí výlet do ZOO, na Kočku u Litoměřic
Informace pro rodiče :
Mimořádné akce nebo změny budou vždy včas zapsány dětem do notýsků.
Pomůcky :
Učební pomůcky z kabinetu PT
Knihy :
Dagmar Lhotová, Zdeněk K. Slabý – Ani den bez pohádky
LOGOPEDICKÉ CHVILKY :
dechová cvičení – hluboký nádech a výdech (se sevřenými ústy, šššš, hů....)
gymnastika mluvidel – rozcvičení jazýčku (pomůcka zrcadlo, obraz zvířátka...)
artikulační cvičení – Z, S, C, Ž, Š , Č, R, Ř, D, T, N, Ď, Ť, Ň, L, M, P, K, V, B, F, H, CH, J
František Synek – Říkáme si s dětmi – Logopedické hříčky
Ludmila Strejčková – Logopedie – Texty, hry a úkoly pro nácvik výslovnosti
Pracovní listy :
Domalovánky
Rozumová výchova
Grafomotorika
Co do řady nepatří ?
Rytmické slabikování slov
Jednoduché počty
Barvy
První – poslední písmeno ve slově
Orientace na ploše
Geometrické tvary
Hledej dvojice
Největší – nejmenší
Předmatematická orientace :
V podobě pracovních listů nebo během řízené činnosti
Hudební výchova :
Zpěv za doprovodu klavíru
Osvojení nových písniček, opakování již naučených
Doprovod na nástroje Orffova instrumentáře
Výtvarná výchova a pracovní činnosti :
Kreslení pastelkami
Práce s vodovými a temperovými barvami – malování štětcem či prstovou technikou
Práce s barevným papírem, lepidlem, nůžkami
Razítkování tiskátky
Modelování z plastelíny
Výroba dárků pro maminky k svátku.
Jiné pracovní činnosti : Batikování triček – technika SAVO
Tělesná výchova :
Pohybová chvilka – celkové protažení těla, cvičení s hudbou
Procházky po okolí, hry na školní zahradě a na hřišti ZŠ
Překážkové dráhy – různé tělocvičné prvky a komponenty
Pohybové hry :
Micheline Nadeau – Relaxační hry s dětmi
Dramatizace :
Pohybové ztvárnění osvojených písniček a básniček
Download

Plánovací kalendář učitelky MŠ: POLOLETNÍ PLÁN