UKÁZKA PLÁNOVÁNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PRÁCE
Týdenní plán na téma: Ovoce a zelenina
Časové rozvržení: Září
OBLAST
BIOLOGICKÁ
Dítě a jeho tělo
Pohybové, pracovní,
hudebně–pohybové,
smyslové hry a činnosti, sporty a péče
o zdraví a naše tělo
OBLAST
PSYCHOLOGICKÁ
Dítě a jeho psychika
Hry na posílení jazykových, řečových,
komunikativních
a poznávacích schopností, myšlení, citů
a vůle
OBLAST
INTERPERSONÁLNÍ
• Cvičení s jablky
• PH – Na kozu a zahradníka (Pohybové pohádky předškoláků č. 28), Usnul hlídač na
lavici, Na korálky, Na židličkovou + cvičení se židlemi
• Pohybové ztvárnění písně Šel zahradník
• O rozmazlené hrušce EV oddíl Stromy str. 13 – 14
• Dramatizace písně Švestky (Podzim E. Jeníčková)
• Hádanky a básně z EV oddíl Ovoce a zelenina, dle výběru dětí nácvik básní + báseň
Něco pro zdraví, Česat jablka
• Četba před spaním EV O dědečkovi, papírovém draku a švestkách, Pohádka o červené
řepě (sešit Podzim a léto D. Šottnerová str. 34)
• MP – třídění, určování barev, velikosti, hmotnosti, množství
• MV – Umět nabídnout a rozdělit se s kamarádem o přinesené O + Z z domova
• Prakticky předvést píseň Měla babka čtyři jablka
Dítě a ten druhý
Hry na posilování
prosociálního chování, kooperativních
a interaktivních dovedností
OBLAST SOCIÁLNĚ
KULTURNÍ
Dítě a společnost
Tvůrčí činnosti výtvarné, hudební, literární, dramatické,
podněcující tvořivost,
vztah k umění a ke
kultuře
OBLAST
ENVIRONMENTÁLNÍ
Dítě a svět
Přírodní, kulturní,
společenské a technické prostředí, živá
a neživá příroda, ekologie, životní prostředí
a vztah k němu, planeta Země
•
•
•
•
•
Tiskání tiskátky O + Z, Modelování O + Z
Graf. cvik mísa + nalepování ovoce, SD pokus o vystřižení předkresleného O + Z,
Vybarvování a malování O + Z,
Výroba ovocného salátu nebo jablečného kompotu
Písně : Šel zahradník, Támhle je jablůňka, Schovávaná s jablíčkem, Pod naším
okýnkem (noty EV oddíl Stromy), Jeřabiny, Má milá má trnku
• HPH – Jablůňka (EV oddíl Stromy str. 11) – Upevňování intonace klesající tercie
• Nácvik písně Řípa (CD Zpíváme a hrajeme si s nejmenšími č. 37)
• Seznámení s názvem, barvou, tvarem a chutí podzimního ovoce a zeleniny
• Did. hra – Prázdné místo máme, koho my tam dáme?
Týdenní plán na téma: Bramborový týden
Časové rozvržení: Říjen
OBLAST
BIOLOGICKÁ
Dítě a jeho tělo
Pohybové, pracovní,
hudebně-pohybové,
smyslové hry a činnosti, sporty a péče
o zdraví a naše tělo
OBLAST
PSYCHOLOGICKÁ
Dítě a jeho psychika
Hry na posílení jazykových, řečových,
komunikativních
a poznávacích schopností, myšlení, citů
a vůle
OBLAST
INTERPERSONÁLNÍ
•
•
•
•
•
•
•
Zdravotní cviky s bramborami.
Slalom mezi bramborami – chůze, běh.
Sbírání brambor do košíků.
PH „Na korálky“
Vozík s bramborami – děti je vozí po dané dráze.
Pásmo „Podzim“ – Od jara do zimy
Pozorování polních prací při vycházce.
•
•
•
•
•
•
Říkanka „Sluníčko zapadá za hory“, „Princeznička na bále“
Hra na obchod – Ovoce zelenina
Hra s padákem – umísťování ovoce a zeleniny na příslušné barvy
Určování – těžké × lehké, více × méně, počet 1–5
Hra – pasáci pečou brambory
K čemu jsou brambory – příloha k jídlu, hranolky, chipsy, škrob…
• Rozvíjení vztahů mezi dětmi a zaměstnanci MŠ
• Učit se přivítat a loučit se v MŠ s učitelkou – podání ruky, dívat se do očí
Dítě a ten druhý
Hry na posilování
prosociálního chování, kooperativních
a interaktivních dovedností
OBLAST SOCIÁLNĚ
KULTURNÍ
Dítě a společnost
Tvůrčí činnosti výtvarné, hudební, literární, dramatické,
podněcující tvořivost,
vztah k umění a ke
kultuře
OBLAST
ENVIRONMENTÁLNÍ
Dítě a svět
Přírodní, kulturní,
společenské a technické prostředí, živá
a neživá příroda, ekologie, životní prostředí
a vztah k němu, planeta Země
• Malování brambor temperovou barvou
• Navlékání brambor – korále, vytváření ježečka z brambor – zapichování párátek s
jeřabinkou
• Trhání papíru na kousky – brambory
• Bramborová tiskátka
• Píseň „Horo, horo bramborová“ (Léto a podzim, str. 114)
• Návštěva zahrádky – pozorování
• Výstavka ovoce a zeleniny u nás v šatně – zapojení rodičů
• Grafomotorický cvik – brambora
Download

ovoce a zelenina a bramborový týden