ZAKLÁDACÍ SMLOUVA
O ZALOŽENÍ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI
podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech
Zakladatel Ing. et Bc. Ondřej Kracman
Zakladatelka Mgr. Martina Jedličková
Zakladatel Tomáš Hampl
zakládají v souladu se zněním § 3 a následujícího zákona č. 248/1995 Sb., o obecně
prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů (dále jen "zákon o obecně
prospěšných společnostech") obecně prospěšnou společnost podle této zakládací smlouvy:
Čl. I.
Název a sídlo společnosti
1. Název společnosti je: Centrum Mozaika o.p.s., dále jen "Společnost".
2. Sídlem společnosti je: Sídl. Štědřík 148, Psáry – Dolní Jirčany, 252 44.
Čl. II.
Doba trvání společnosti
1. Společnost se zakládá na dobu neurčitou.
Čl. III.
Účel vzniku společnosti
1. Volnočasová, kulturní, poradenská a vzdělávací společnost Centrum Mozaika o.p.s.
se zakládá v souladu se zněním § 2 zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných
společnostech, a to k poskytování obecně prospěšných služeb veřejnosti, uvedených v
čl. IV. této zakládací smlouvy, za podmínek předem stanovených stejně pro všechny
uživatele. Statutárním orgánem společnosti je ředitel.
2. Hospodářský výsledek (zisk) společnosti se nesmí použít ve prospěch zakladatelů,
členů jejích orgánů nebo zaměstnanců a musí být použit na poskytování obecně
prospěšných služeb, pro které byla společnost založena.
3. Doplňkovou činností společnosti nebude ohrožena kvalita, rozsah a dostupnost obecně
prospěšných služeb a bude jí dosaženo účinnějšího využití nejen prostředků
společnosti, ale i získaných poznatků.
Zakládající smlouva o založení obecně prospěšné společnosti Centrum Mozaika o.p.s.
Stránka 1 z 8
Čl. IV.
Druh obecně prospěšných služeb
1. Hlavním cílem činnosti Společnosti je napomáhat při řešení sociálních patologických
jevů rozšířených mezi dětmi, mládeží a mladými dospělými, a to preventivním i
intervenčním působením, pomocí odpovídajících programů, volnočasových aktivit a
sociálních služeb.
2. Společnost bude zajišťovat:
a) provoz volnočasového centra,
b) preventivní, intervenční a rehabilitační činnost pro třídní kolektivy včetně
programů,
c) pořádání kurzů, školení a dalších vzdělávacích akcí pro pedagogickou
veřejnost v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků,
d) pořádání kurzů, školení a dalších vzdělávacích akcí pro veřejnost,
e) organizaci diskusních a zájmových klubů, seminářů a dílen,
f) pořádání kulturních, sportovních a dalších akcí zaměřených na prevenci
rizikového chování a sociálně patologických jevů,
g) zprostředkování služeb poskytovaných jinými subjekty s obdobným
zaměřením.
3. Správní rada Společnosti je oprávněna rozhodnout o rozšíření služeb.
Čl. V.
Podmínky poskytování služeb
1. Služby uvedené v článku IV. odst. 2. této smlouvy Společnost poskytuje samostatně
nebo ve spolupráci se školami, orgány veřejné správy a dalšími subjekty zabývajícími
se výchovou a vzděláváním dětí a mládeže a sociální prací s rodinou.
2. Služby jsou poskytovány zaměstnanci, externími pracovníky a dobrovolníky.
3. Služby jsou poskytovány v souladu s platnými právními předpisy.
4. Služby jsou poskytovány na základě vlastní žádosti osob podle principu svobodné
volby.
5. Při poskytování služeb jsou respektovány obecné principy - zachování důstojnosti a
soukromí osob, nezávislost, možnost volby, rovnost, realizace osobních aspirací osob
a jejich podíl na rozhodování či kontrole poskytovaných služeb.
6. Služby jsou poskytovány podle možností a kapacity společnosti.
7. Služby jsou zájemcům poskytovány podle pořadí, v němž se o danou službu ucházejí.
8. Služby mohou být poskytovány za úplatu. Cena i podmínky poskytnutí dané služby
jsou pro všechny uživatele stejné.
9. Výši úplaty za služby poskytnuté Společností stanoví ředitel Společnosti. Výše úplaty
musí být v daném konkrétním případě stanovena tak, aby byla pro všechny osoby,
kterým je konkrétní služba poskytována, stejná, a aby získané prostředky pokryly
náklady na poskytnutí dané služby, není-li stanoveno jinak.
10. Pokud Společnost získá na poskytnutí určité konkrétní služby finanční prostředky z
jiných zdrojů, není ředitel Společnosti při stanovení výše úplaty vázán podmínkou, že
souhrn úplat musí pokrýt náklady na poskytnutí dané služby.
11. S konkrétními podmínkami bude seznámen každý zájemce o službu.
12. Specifikace poskytovaných služeb bude k dispozici v sídle společnosti.
Zakládající smlouva o založení obecně prospěšné společnosti Centrum Mozaika o.p.s.
Stránka 2 z 8
Čl. VI.
Doplňková činnost
1. Kromě obecně prospěšných služeb vykonává společnost doplňkovou činnost dle § 17
zákona o obecně prospěšných společnostech v tomto rozsahu:
a. poradenská a konzultační činnost mimo cílovou skupinu obecně prospěšných
služeb Společnosti,
b. vzdělávání, pořádání kurzů a školení, včetně lektorské činností mimo cílovou
skupinu obecně prospěšných služeb Společnosti,
c. pronájem a půjčování věcí movitých.
2. Správní rada společnosti schvaluje předmět doplňkových činností společnosti.
3. Správní rada je oprávněna upravit podmínky pro poskytování doplňkové činnosti ve
statutu, který konkretizuje vnitřní fungování společnosti a není v rozporu se zákonem
o obecně prospěšných společnostech ani s touto zakládací smlouvou.
Čl. VII.
Orgány společnosti
1. Orgány společnosti jsou:
a. Správní rada;
b. Kontrolní orgán společnosti – Dozorčí rada;
c. Statutární orgán společnosti – Ředitel/ředitelka společnosti.
2. Řediteli společnosti a členům správní a dozorčí rady lze za výkon jejich funkce
vyplácet odměnu. O výši odměny členů dozorčí rady a ředitele rozhoduje správní rada.
O výši odměny členů správní rady rozhoduje zakladatel.
1.
2.
3.
4.
5.
Čl. VIII.
Správní rada
Správní rada má 3 členy. Členové správní rady společnosti jsou jmenováni a
odvoláváni zakladateli.
Funkční období všech členů správní rady je vždy tříleté.
Opětovné členství ve správní radě je možné.
Členem správní rady se může stát jen osoba bezúhonná, která je způsobilá k právním
úkonům. To platí obdobně i pro členy dozorčí rady. Členství ve správní radě je
neslučitelné s členstvím v dozorčí radě.
Prvními členy správní rady společnosti jsou:
Michaela Zavřelová
Pavla Kalová
Tomáš Hampl
6. Funkční období u všech členů první správní rady začíná dnem vzniku společnosti.
Zakládající smlouva o založení obecně prospěšné společnosti Centrum Mozaika o.p.s.
Stránka 3 z 8
7. Členové správní rady na prvním zasedání správní rady volí ze svého středu předsedu,
který svolává a řídí jednání správní rady. Dále na prvním zasedání správní rady volí ze
svého středu místopředsedu, který zastupuje předsedu v případě jeho nepřítomnosti.
8. Správní rada může vydat statut společnosti, kterým v návaznosti na zakládací smlouvu
podrobněji upraví její činnost. Údaje ve statutu musí být v souladu se zákonem o
obecně prospěšných společnostech a s údaji v zakládací smlouvě. Správní rada
schvaluje změnu statutu, byl-li vydán. Statut či jeho změnu uloží společnost do sbírky
listin do 30 dnů ode dne vydání statutu, resp. schválení jeho změny.
9. Pokud to vyžadují okolnosti, může mimořádné zasedání správní rady společnosti
svolat kterýkoli člen správní rady.
10. Správní rada vydává v písemné formě předchozí souhlas k těmto právním úkonům
společnosti:
a. nabývání, zcizování nebo zatěžování nemovité věci,
b. nabývání nebo zcizování movité věci, zřizování věcného břemene nebo
předkupního práva u movité věci, jejíž cena je vyšší než hodnota veřejné
zakázky malého rozsahu podle zákona upravujícího veřejné zakázky,
c. nabývání nebo zcizování autorského práva nebo průmyslového práva,
d. založení jiné právnické osoby a vklad peněžitého nebo nepeněžitého majetku
do této právnické osoby.
Správní rada nevydá předchozí souhlas k právnímu úkonu, jestliže by jím bylo
ohroženo plnění úkolů společnosti nebo jestliže odporuje § 4 odst. 3 zákona o obecně
prospěšných společnostech. Vydání předchozího souhlasu k právním úkonům je správní rada
povinna oznámit do sedmi dnů ode dne jeho vydání řediteli a dozorčí radě.
11. Do výlučné působnosti Správní rady dále náleží:
a. schvalovat rozpočet společnosti,
b. schvalovat řádnou a mimořádnou účetní závěrku a výroční zprávu společnosti,
c. schvalovat předmět doplňkových činností společnosti,
d. rozhodovat o zrušení společnosti a o určení obecně prospěšné společnosti, na
kterou se převede likvidační zůstatek podle ust. § 4 odst. 4 zákona o obecně
prospěšných společnostech,
e. rozhodovat o přechodu práv a povinností zakladatele stanovených tímto
zákonem na jinou osobu, zanikne-li jediný zakladatel bez právního nástupce
nebo zemře-li jediný zakladatel,
f. jmenovat a odvolávat ředitele společnosti a činit úkony týkající se vztahu
ředitele k obecně prospěšné společnosti.
12. Správní rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích
členů. K jejímu rozhodnutí ve všech záležitostech je zapotřebí souhlasu většiny
přítomných členů. Hlasovací právo členů správní rady je rovné. Při rovnosti hlasů
rozhoduje hlas předsedy správní rady.
13. Členství ve správní radě společnosti zaniká:
a. uplynutím funkčního období,
b. odvoláním,
c. odstoupením prostřednictvím doručení rezignačního oznámení společnosti,
d. úmrtím,
e. zánikem společnosti.
14. Činnost správní rady dále může upravit podrobněji statut společnosti.
15. Zasedání správní rady je oprávněn zúčastnit se zástupce Obce Psáry, s kterou
Společnost při poskytování svých služeb spolupracuje.
Zakládající smlouva o založení obecně prospěšné společnosti Centrum Mozaika o.p.s.
Stránka 4 z 8
Čl. IX.
Dozorčí rada
1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti, který dohlíží na to, aby společnost
vyvíjela činnost v souladu se zákonem, zakládací smlouvou a statutem a volila k tomu
nejhospodárnější postupy.
2. Dozorčí rada má 3 členy.
3. Členové dozorčí rady společnosti jsou jmenováni zakladatelem společnosti.
4. Opětovné členství ve správní radě je možné.
5. Funkční období u všech členů první dozorčí rady začíná dnem vzniku společnosti.
Funkční období u dalších členů dozorčí rady začíná dnem uvedeným v jejich
jmenování.
6. Prvními členy dozorčí rady jsou:
Monika Mrkvová
Zuzana Grossová
Lenka Demlová
7. Členové dozorčí rady na prvním zasedání dozorčí rady volí ze svého středu předsedu,
který svolává a řídí jednání dozorčí rady. Dále na prvním zasedání dozorčí rady volí ze
svého středu místopředsedu, který zastupuje předsedu v případě jeho nepřítomnosti.
8. Dozorčí rada zasedá jedenkrát ročně.
9. Pokud to vyžadují okolnosti, může mimořádné zasedání dozorčí rady svolat kterýkoli
člen dozorčí rady.
10. Dozorčí rada je povinna:
a. přezkoumat řádnou a mimořádnou účetní závěrku a výroční zprávu,
b. nejméně jedenkrát ročně podat řediteli a správní radě zprávu o výsledcích své
kontrolní činnosti,
c. dohlížet na to, aby tato společnost vyvíjela činnost v souladu se zákony České
republiky a se zakládací smlouvou,
d. upozornit ředitele a správní radu na porušení zákonů, ustanovení zakládací
smlouvy nebo statutu a dalších vnitřních organizačních předpisů, na
nehospodárné postupy popř. na další nedostatky v činnosti této společnosti, a
neprodleně informovat zakladatele o zjištěných nedostatcích, nebyla-li jejich
náprava zjednána ve lhůtě stanovené dozorčí radou,
e. určit svého člena pro zastupování společnosti před soudy a jinými orgány proti
členu správní rady,
f. plnit další povinnosti, které jí ukládá tato zakládací smlouva a statut
společnosti.
11. Dozorčí rada je oprávněna:
a. nahlížet do účetních knih a jiných dokladů a kontrolovat v nich obsažené údaje,
b. svolat mimořádné zasedání správní rady, jestliže to vyžadují zájmy obecně
prospěšné společnosti a zúčastnit se jeho jednání,
c. podat správní radě podnět k odvolání ředitele/ředitelky,
d. dávat podněty ke změně statutu a vnitřních organizačních předpisů společnosti,
Zakládající smlouva o založení obecně prospěšné společnosti Centrum Mozaika o.p.s.
Stránka 5 z 8
e. stanovit řediteli nebo správní radě lhůtu k zjednání nápravy zjištěných
nedostatků.
12. Dozorčí rada je usnášení schopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích
členů. K jejímu rozhodnutí ve všech záležitostech je zapotřebí souhlasu většiny
přítomných členů. Hlasovací právo členů dozorčí rady je rovné. Při rovnosti hlasů
rozhoduje hlas předsedy dozorčí rady.
13. Pro zánik členství v dozorčí radě platí obdobně ustanovení této zakládací smlouvy o
zániku členství ve správní radě.
14. Činnost dozorčí rady dále může upravit podrobněji statut společnosti.
Čl. X.
Ředitel/ředitelka společnosti
1. Ředitel/ředitelka je statutárním orgánem společnosti a jedná jejím jménem.
Ředitel/ředitelka řídí činnost společnosti, pokud nejde o činnost, která byla zákonem,
zakládací smlouvou nebo statutem vyhrazena do působnosti správní rady či dozorčí
rady. Tuto činnost vykonává v souladu se zákony, zakládací smlouvou, statutem
společnosti a jejími vnitřními organizačními předpisy a volí k tomu nejhospodárnější
postupy.
2. Ředitelem/ředitelkou může být jen bezúhonná fyzická osoba, která je způsobilá k
právním úkonům.
3. Ředitele/ředitelku jmenuje a odvolává správní rada společnosti.
4. Ředitel/ředitelka nemůže být členem správní rady této společnosti ani členem dozorčí
rady této společnosti. Je však oprávněn účastnit se zasedání správní rady společnosti s
hlasem poradním.
5. Ředitel/ředitelka zajistí vypracování statutu společnosti.
6. Ředitel/ředitelka předkládá správní radě společnosti ke schválení organizační řád a
další vnitřní organizační předpisy vypracované v návaznosti na statut společnosti.
7. Řediteli/ředitelce může být za výkon funkce přiznána odměna. O odměně a její výši
rozhoduje správní rada.
8. Ve vztahu k ostatním zaměstnancům společnosti je ředitel/ředitelka vedoucím
organizace, který/která se v pracovněprávních vztazích k těmto zaměstnancům řídí
zákoníkem práce a dalšími pracovněprávními předpisy a vnitřními organizačními
předpisy společnosti.
9. Ředitel/ředitelka jmenuje a odvolává svého zástupce po předchozím odsouhlasení
správní radou společnosti. Zástupce ředitele/ředitelky zastupuje ředitele/ředitelku v
případech a v rozsahu stanoveném ve vnitřních organizačních předpisech.
10. Ředitel/ředitelka jmenuje a odvolává jemu/její podřízené vedoucí pracovníky v
souladu s organizačním řádem společnosti.
11. Řediteli/ředitelce náleží výkon zaměstnavatelských práv.
12. Řediteli/ředitelce přísluší zejména:
a. řídit běžný chod společnosti,
b. obstarávat financování společnosti,
c. zajišťovat přípravu žádostí společnosti o poskytnutí podpory pro rozvoj
lidských zdrojů,
d. dále zajišťovat přípravu žádostí společnosti o poskytnutí podpory v rámci
programových příležitostí dotačních programů EU i ČR, stejně tak do ostatních
programů, kde je společnost oprávněna žádat a zaměření programu se slučuje
se zaměřením společnosti,
e. připravovat obsahově jednání a zajistit zpracování materiálů předkládaných
správní radě,
f. zajišťovat zpracování strategických a koncepčních materiálů společnosti,
g. zajišťovat zpracování výroční zprávy.
Zakládající smlouva o založení obecně prospěšné společnosti Centrum Mozaika o.p.s.
Stránka 6 z 8
13. Ředitel/ředitelka odpovídá za řádné plnění povinností vymezených mu zákony, touto
zakládací smlouvou, přičemž odpovídá zejména:
a. za řádné poskytování obecně prospěšných služeb společnosti,
b. za řádné provádění doplňkových činností,
c. za vedení předepsané účetní evidence a vypracování účetní závěrky, popřípadě
za její ověření auditorem, bude-li tato povinnost vyplývat z příslušných
ustanovení zákona o obecně prospěšných společnostech (§19 odst. 2).
14. Prvním ředitelem je:
Ing. et Bc. Ondřej Kracman
Čl. XI.
Jednání za společnost
1. Statutárním orgánem společnosti je ředitel.
2. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému nebo natištěnému názvu
společnosti připojí ředitel svůj podpis.
Čl. XII.
Vypracování a zveřejnění výroční zprávy
1. Společnost vypracovává a zveřejňuje výroční zprávu o činnosti a hospodaření
společnosti v termínu, který stanoví správní rada, a to nejpozději do 6 měsíců po
skončení účetního období.
2. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti je veřejně přístupná v sídle
společnosti v úředních hodinách a na internetu.
Čl. XIII.
Zrušení společnosti
1. Společnost se zrušuje z důvodů uvedených v ust. § 8 odst. 1 zákona o obecně
prospěšných společnostech.
2. O zrušení společnosti, jestliže finanční situace společnosti neumožňuje po delší dobu
hradit její závazky, může rozhodnout správní rada podle ust. § 13 odst. 3 písm. a)
zákona o obecně prospěšných společnostech a určit obecně prospěšnou společnost, na
kterou se převede likvidační zůstatek. Při tomto zrušení musí správní rada postupovat
v souladu s ust. § 8 odst. 2 zákona o obecně prospěšných společnostech.
3. Společnost zaniká výmazem z rejstříku obecně prospěšných společností.
Čl. XIV.
Rozhodování zakladatelů
1. Ve všech věcech týkajících se společnosti rozhodují všichni zakladatelé jednomyslně.
Není-li však možnost dosáhnout jednomyslného rozhodnutí, postačí, souhlasí-li
s rozhodnutím nadpoloviční většina zakladatelů. V každém případě však musí být
všichni zakladatelé o potřebě přijetí daného rozhodnutí vyrozuměni, tj. nesmí jim být
možnost rozhodování svévolně odepřena.
Zakládající smlouva o založení obecně prospěšné společnosti Centrum Mozaika o.p.s.
Stránka 7 z 8
Čl. XV.
Vklady zakladatelů
1. Zakladatelé vkládají do společnosti vklad ve výši 2.500,- Kč (slovy jeden tisíc) takto:
a. Zakladatel Ing. et Bc. Ondřej Kracman vložil do Společnosti peněžitý vklad ve
výši 1.000,- Kč.
b. Zakladatel Tomáš Hampl vložil do Společnosti peněžitý vklad ve výši 1.000,Kč.
c. Zakladatelka Martina Jedličková vložila do Společnosti peněžitý vklad ve výši
500,- Kč
2. Správcem vkladu je zakladatel společnosti Tomáš Hampl.
Čl. XVI.
Závěrečná ustanovení
1. Nestanoví-li tato zakladatelská smlouva jinak, řídí se právní vztahy společnosti
zákonem č. 248/1995 Sb. o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění
některých zákonů.
2. Zakladatelé prohlašují, že si tuto zakladatelskou smlouvu řádně přečetli, nezaložili
společnost v tísni, ani za jinak nevýhodných podmínek a potvrzují její autentičnost
svými podpisy.
V Dolních Jirčanech, dne 11. listopadu 2013
Ing. et Bc. Ondřej Kracman
………………………………….
Mgr. Martina Jedličková
………………………………….
Tomáš Hampl
………………………………….
Zakládající smlouva o založení obecně prospěšné společnosti Centrum Mozaika o.p.s.
Stránka 8 z 8
Download

ZAKLÁDACÍ SMLOUVA O ZALOŽENÍ OBECNĚ