Střední odborné učiliště
Blatná
Nabízíme:
vyučení v oborech
Automechanik
Opravář
zemědělských
strojů
Autoelektrikář
Elektrikář
nástavbové
studium
Včelař
Montér
vodovodů
a kanalizací
Podnikání
dvouleté denní maturitní
studium
Škola nabízí teoretické i praktické vyučování
- v jednom areálu
- v moderně zařízených objektech
Domov mládeže s tělocvičnou
Škola
Dílny
Administrativní budova
Mechanik opravář
motorových vozidel
23-068-H/01
Automechanik
Opravář
zemědělských
strojů
Autoelektrikář
Elektrikář
Včelař
Montér
vodovodů
a kanalizací
Mechanik opravář motorových vozidel
Automechanik
Obor je zaměřen na poznání konstrukce
motorových vozidel, provádění jejich údržeb,
seřizování a oprav. Při praktické výuce je důraz
kladen na využití diagnostických zařízení pomocí
kterých lze testovat systémy současných vozidel.
Žáci mají k dispozici kompletně vybavený
autoservis. Získávají potřebné dovednosti při práci
na zakázkách. Odborný výcvik též probíhá u firem.
Mezi získané odborné dovednosti patří
Automechanik
• základy zámečnických a autoklempířských prací
• svařování v ochranné atmosféře, pájení a řezání
• provádění veškerých opravárenských operací u osobních automobilů a
ostatních motorových vozidel
• zjišťování poruch elektroniky vozidel
• proměřování palivových soustav včetně měření emisí
• ovládání diagnostického a servisního vybavení dílen
• provádění veškerých operací v pneuservisech
• provádění montáží přídavných zařízení vozidel
• ovládání osobního a palubního počítače u vozidel
Automechanik
Získaná kvalifikace
• výuční list v oboru automechanik
• řidičský průkaz na osobní a nákladní automobil
• svářečský průkaz na elektrický oblouk
• svařování v ochranné atmosféře
• osvědčení o zaškolení na autogen
• zaškolení na obsluhu diagnostického zařízení pro osobní vozidla vybraných
značek
• obsluha emisní stanice
Uplatnění
Automechanik
• servisní mechanik v autoopravnách, údržbářských provozech,
dopravních firmách a kontrolních stanicích
• servisní mechanik silničních vozidel a autobazarů
• řidič a mechanik nákladních automobilů a ostatní dopravní techniky
• svářeč, pracovník v automobilovém průmyslu
Další možné vzdělávání
Dvouleté nástavbové studium zakončené maturitní zkouškou.
Automechanik
Učebny a haly, ve kterých se vyučuje obor Automechanik,
jsou nově rekonstruovány a vybaveny moderní
diagnostickou technikou.
Automechanik
Pro dobrou diagnostiku potřebuje technika příslušné
programové vybavení :
Automechanik
Obor automechanik má svém pracovišti moderní zařízení pro
kontrolu a údržbu klimatizace automobilu.
Automechanik
Pracoviště jsou vybavena pro výuku komunikace s řídícími jednotkami
motorových vozidel
Teoretické vyučování probíhá moderně zařízených učebnách
Automechanik
Automechanik
Žáci prověřují své znalosti a dovednosti na
různých soutěžích. V roce 2010 byla naše škola
opět pořadatelem regionálního kola soutěže
JUNIOR 2010.
26-57-H/01 Autoelektrikář
Školní vzdělávací program
Autoelektrikář
Automechanik
Opravář
zemědělských
strojů
Autoelektrikář
Elektrikář
Včelař
Montér
vodovodů
a kanalizací
Autoelektrikář
Autoelektrikář
Obor je zaměřen na opravy motorových vozidel se specializací na elektroinstalaci a
elektronické vybavení. Důraz se klade na nové diagnostické postupy při kontrole
elektronických zařízení za použití moderních přístrojů a výpočetní techniky. Absolventi jsou
podrobně seznámeni s funkcí a montáží veškerého elektronického vybavení vozidel, zejména
bezpečnostními prvky, zabezpečovacími systémy a komfortní elektronikou. Odborný výcvik
probíhá v servisu školy nebo na smluvních pracovištích.
Autoelektrikář
Získané odborné dovednosti
• čtení a orientace ve schématech elektroinstalace motorových vozidel
• znalost a postupy proměřování elektronických obvodů
• základní opravárenské práce na vozidlech
• znalost použití veškeré diagnostické techniky k zjišťování závad elektroinstalace a v elektronice
• ovládání diagnostického a servisního vybavení dílen výpočetní techniky
• měření emisí vznětových a zážehových motorů
• montáž přídavných elektronických zařízení do vozidel
Autoelektrikář
Získaná kvalifikace
• výuční list v oboru autoelektrikář
• řidičský průkaz na osobní a nákladní automobil
• osvědčení pro montáž zabezpečovacích zařízení do motorových vozidel
• zaškolení a obsluhu diagnostického zařízení pro osobní vozidla vybraných značek
• obsluha emisní stanice motorů
Autoelektrikář
Uplatnění
• autoelektrikář, servisní mechanik v autoopravnách, údržbářských provozech dopravních firem
• servisní mechanik prodejců vozidel autobazarů
• pracovník ve firmě zaměřené na automobilový průmysl, montáž příslušenství
Další vzdělávání
Dvouleté nástavbové studium zakončené maturitní zkouškou
Autoelektrikář
Obor Autoelektrikář je pro usnadnění praktické výuky vybaven
řadou modelových elektronických a zabezpečovacích systémů
autoelektroniky.
Autoelektrikář
Nové poznatky žáci prakticky ověřují
26-51-H/01 Elektrikář
Školní vzdělávací program
Elektrikář
Automechanik
Opravář
zemědělských
strojů
Autoelektrikář
Elektrikář
Včelař
Montér
vodovodů
a kanalizací
Elektrikář
Elektrikář
Obor je zaměřen na získání znalostí a praktických dovedností pro
sestavování a proměřování elektronických obvodů, osvojení
montážních postupů, vyhledávání a odstraňování poruch. Odborná
výuka též zahrnuje základní montáže spotřebičů v síti nízkého napětí.
Důraz je také kladen na zvládnutí základních měřících metod s
využitím výpočetní techniky. Specializace oboru zahrnuje systémy
zabezpečení budov, spotřební elektroniku a práce s jednočipovými
procesory.
Elektrikář
Získané odborné dovednosti
• stavba a oživování základních elektronických obvodů,
• práce s měřící technikou s využitím počítačů,
• montážní práce v soustavě nízkého napětí do tisíce volt, včetně domovních rozvaděčů,
• obsluha počítače včetně elektronického softwaru,
• montáž a programování zabezpečovacích systémů včetně kamerové techniky,
• sestavení a vyhledávání poruch u spotřební elektroniky,
• montáž a programování automatizačních zařízení.
Elektrikář
Získaná kvalifikace
• výuční list v elektrotechnickém oboru,
• osvědčení pro práci na elektrických zařízeních podle vyhlášky 50,
• osvědčení od specializované firmy pro montáž zabezpečovacího zařízení budov,
• řidičský průkaz skupiny B je možné získat ve škole za úplatu.
Elektrikář
Uplatnění
•mechanik pro zabezpečovací systémy, spotřební elektroniku, automatizaci,
•mechanik seřizovač v elektrotechnické výrobě,
•práce s PC,
• elektromechanik, opravář a prodavač v elektrotechnickém průmyslu,
•elektrikář, elektromontér v soustavě do 1000 volt.
Další vzdělávání
•dvouleté nástavbové studium zakončené maturitní zkouškou.
Elektrikář
Obor Elektrikář je plně vybaven pro výuku
elektronických a kamerových zabezpečovacích systémů.
Elektrikář
V rámci zavádění nových technologií do výuky jsou pracoviště
vybavena notebooky s rozhraním pro připojení programovacích
zařízení
41-55-H/ 01 Opravář
zemědělských strojů
Školní vzdělávací program
Opravář zemědělských strojů
Automechanik
Opravář
zemědělských
strojů
Autoelektrikář
Elektrikář
Včelař
Montér
vodovodů
a kanalizací
Opravář
zemědělských
strojů
Opravář zemědělských strojů
Obor je zaměřen na obsluhu, údržbu, seřízení a opravy zemědělské techniky. Odborná výuka
vytváří široký základ strojírenských dovedností, na které navazují znalosti z konstrukce
motorů a strojů a dovedností k zajištění jejich provozuschopnosti. Součástí výuky jsou
svařovací kurzy a řízení motorových vozidel. Odborný výcvik zahrnuje produktivní práci
na zakázkách v dílnách školy nebo na smluvních pracovištích.
Opravář
zemědělských
strojů
Získané odborné dovednosti
• základy zámečnických a klempířských prací
• základy strojního obrábění a kování
• svařování elektrickým obloukem, plamenem, pájení a řezání
• údržba a seřízení a opravy zemědělské mechanizace
• opravy spalovacích motorů a podvozků vozidel
• zapojení elektrické instalace motorových vozidel
• ovládání servisního vybavení dílen
• obsluha traktorů a samojízdných strojů
• využití palubních počítačů u zemědělské techniky
• uživatelské ovládání osobního počítače
Opravář
zemědělských
strojů
Získaná kvalifikace
• výuční list v oboru
• řidičský průkaz na traktor ve druhém ročníku
• řidičský průkaz osobního a nákladního automobilu ve třetím ročníku
• svářecí průkaz na elektrický oblouk
• svařování v ochranné atmosféře
• svářecí průkaz na autogen
• zaškolení a obsluha vybraných značek traktorů
• zaškolení a obsluha samojízdných strojů
• zaškolení a ovládání palubních počítačů
Opravář
zemědělských
strojů
Uplatnění
• opravář techniky v zemědělských provozech mechanizačních služeb
• obsluha samojízdných strojů a ostatní zemědělské techniky
• řidič nákladních automobilů a ostatní dopravní techniky technických služeb
• svářeč,zámečník, pracovník ve strojírenské firmě
Další vzdělávání
Dvouleté nástavbové studium zakončené maturitní zkouškou
Opravář
zemědělských
strojů
Obor Opravář zemědělských strojů disponuje velkou halou,
ve které může provádět diagnostiku a opravy velkých moderních
strojů.
Opravář
zemědělských
strojů
Žáci poznávají nové stroje
Opravář
zemědělských
strojů
Žáci uplatňují získané dovednosti při různých soutěžích. Tradicí se již stala
soutěž JÍZDA ZRUČNOSTI :
41-51-H/02 Včelař
Automechanik
Opravář
zemědělských
strojů
Autoelektrikář
Elektrikář
Včelař
Montér
vodovodů
a kanalizací
Včelař
Charakteristika oboru
Obor je zaměřen na chov včel a na získávání a
zpracování včelích produktů. Absolvent pozná
anatomii včely medonosné a zákonitosti
včelstva jako biologické jednotky. Ovládá
obsluhu a rozvoj včelstev v průběhu celého
včelařského roku, zásady chovu včelích matek,
rozpozná choroby a škůdce včel. Zná
provedení včelařských staveb a zařízení.
Rozumí metodám získávání, zpracování,
skladování, balení a expedice včelích produktů.
Ovládá zásady přesunu včelstev pro opylovací
činnost v návaznosti na biologii rostlin.
Obor je vyučován na základě úzké spolupráce
s Pracovní společností nástavkových včelařů CZ, o.s.
Včelař
Získané odborné kompetence
 obsluhovat včelstva v průběhu celého včelařského roku,
 provádět výběr a chov včelích matek,
 identifikovat škůdce a choroby včel, prakticky jim
předcházet a léčit,
 vést včelařskou evidenci související s chovem
užitkovostí, rozmnožováním a plemenářskou prací,
 provádět údržbu a opravy včelařských zařízení a staveb,
 pěstovat včelařsky významné rostliny a navrhovat jejich
zařazení do krajiny.
Včelař
Získaná kvalifikace
 Střední odborné vzdělání s výučním listem
Uplatnění
 při chovu a obsluze včelstev v podnicích
zabezpečující chod včelstev,
 při zpracování a expedici včelích
produktů a při výrobě včelařských
zařízení,
 u firem, zabývajících se výsadbou
a údržbou zeleně a opylovací službou,
 jako podnikatel – včelařský farmář
(soukromý zemědělec).
36-58-H/01 - Montér
vodovodů a kanalizací
a obsluha
vodárenských
zařízení
Školní vzdělávací program
Strojník vodohospodářských
zařízení
Automechanik
Opravář
zemědělských
strojů
Autoelektrikář
Elektrikář
Včelař
Montér
vodovodů
a kanalizací
Montér
vodovodů
a kanalizací
Charakteristika oboru
Obor je zaměřen na praktické provádění
montáží, údržby a oprav vodovodních
a stokových sítí včetně montáže armatur,
osazování měřidel a výstavby objektů
na vtokové síti. Absolvent je schopen obsluhovat
strojní vodárenská a kanalizační zařízení,
pracovat na výstavbě vodovodních
a kanalizačních přípojek. Ovládá spojování
potrubního materiálu dostupnými svářečskými
metodami. Provádí jednoduché výpočty
vodovodní a kanalizační sítě. Odborný výcvik
probíhá na smluvních pracovištích akciové
společnosti Čevak
Svářecí certifikát





ZK 111 W01 - elektrický oblouk,
ZK 311 W01 - plamen,
ZK 15 P2
- svařování plastů polifůzní,
ZK 11 P2,3 - svařování plastů na tupo,
Řidičský průkaz po dohodě za úplat.u
Montér
vodovodů
a kanalizací
Uplatnění
 při montážích a opravách vodovodních
a kanalizačních řadů,
 při obsluze zařízení úpraven vody, čistíren
odpadních vod a čerpacích stanic,
 při odečtech vodoměrů v objektech,
 na pracovištích správců a provozovatelů
vodárenských a kanalizačních sítí, čistíren vod
a čerpacích stanic, např. na střediscích akciové
společnosti Čevak.
Školní vzdělávací program
Podnikání
64-41-L/51 Podnikání
Automechanik
Opravář
zemědělských
strojů
Autoelektrikář
Elektrikář
Včelař
Montér
vodovodů
a kanalizací
Podnikání
Podnikání
Obor PODNIKÁNÍ
Nástavbové studium pro absolventy tříletých oborů
Nástavbové studium – nabízí maturitu
Dvouleté
denní
maturitní
studium
Podnikání
Žáci dvouletého maturitního studia používají ke studiu
moderně vybavené učebny školní budovy.
Škola zajišťuje ubytování i stravování.
Domov mládeže s tělocvičnou
Bližší informace získáte na WWW stránkách
Domov mládeže
může ubytovaným žákům nabídnout různé
zájmové, kulturní a sportovní vyžití.
Domov mládeže s tělocvičnou
Kde nás v Blatné najdete?
Z Příbrami
z Mirovic
z Plzně
ze Strakonic
Z Písku
Dny otevřených dveří
30. listopadu 2011
18. ledna 2012
Vážení žáci základních škol, srdečně Vás zveme .
Přijeďte se podívat. Rádi Vás uvidíme od pondělí do pátku
od 7 do 14 hodin
Download

Prezentace aplikace PowerPoint