Zakládací listina
Úplné znění zakládací listiny obecně prospěšné společnosti
Luhačovské Zálesí o.p.s.
Preambule
Zakladatelé společnosti, vědomi si společné odpovědnosti za region Luhačovské Zálesí, rozhodli se
k založení obecně prospěšné společnosti Luhačovské Zálesí s cílem podpořit udržitelný rozvoj tohoto
regionu a napomoci tak jeho rozvoji při zachování jedinečných přírodních a kulturních hodnot.
Čl. I
Zakladatel
1. Zakladatelem společnosti je:
Mikroregion Luhačovské Zálesí,
se sídlem nám. 28. října 543,
763 26 Luhačovice
IČO 702 872 01
zastoupený Ing. Olgou Tkáčovou, předsedkyní
2. Majetkový vklad zakladatele činil při založení společnosti 2.000,-Kč (slovy dva tisíce korun
českých). Majetkový vklad byl zcela splacen na účet společnosti.
Čl. II
Název a sídlo společnosti
Název společnosti:
Sídlem společnosti:
Sekretariát společnosti:
Luhačovské Zálesí o.p.s.
Osvobození 25, 763 21 Slavičín
Hlavní 51, 763 26 Pozlovice
Čl. III
Doba trvání společnosti
Společnost se zakládá na dobu neurčitou.
Čl. IV
Druh obecně prospěšných služeb
1.
Společnost byla založena za účelem poskytování obecně prospěšných služeb, jejichž cílem je
rozvoj regionu Luhačovské Zálesí. Společnost poskytuje následující obecně prospěšné služby:
str. 1
Zakládací listina









Koordinace rozvoje regionu LUHAČOVSKÉ ZÁLESÍ a jeho turistického potenciálu
Vytváření nových forem a možností ekonomického a turistického využití krajiny regionu
LUHAČOVSKÉ ZÁLESÍ
Péče o přírodní a životní prostředí, ochrana přírodního a kulturního dědictví regionu
LUHAČOVSKÉ ZÁLESÍ
Posouzení, konzultace a identifikace projektů zaměřených k rozvoji regionu LUHAČOVSKÉ
ZÁLESÍ
Koordinace projektů a produktů zaměřených k rozvoji regionu LUHAČOVSKÉ ZÁLESÍ
Služby při financování projektů k rozvoji regionu LUHAČOVSKÉ ZÁLESÍ
Pozitivní prezentace regionu LUHAČOVSKÉ ZÁLESÍ včetně výstavní, veletržní a
publikační činnosti
Podpora malého a středního podnikání v regionu LUHAČOVSKÉ ZÁLESÍ
Výchova, vzdělávání a informování veřejnosti a dětí a mládeže v regionu LUHAČOVSKÉ
ZÁLESÍ
Dále se společnost zřizuje za účelem realizace místní rozvojové strategie v regionu
LUHAČOVSKÉ ZÁLESÍ:






Vypisování Výzev pro předkládání projektů
Hodnocení předložených projektů dle předem schválených a zveřejněných kritérií
Výběr projektů pro přidělení dotace z programu LEADER, jakož i dalších programů
Evidence a monitorování realizace projektů
Celková administrace strategie
Zřízení a provoz organizační struktury, která bude zajišťovat poskytované služby
2. Společnost poskytuje služby k naplnění účelu, ke kterému byla založena, a za podmínek
uvedených v zakládací listině a Statutu společnosti. Služby jsou poskytovány pro všechny
uživatele za shodných podmínek, které nebudou zvýhodňovat žádného z uživatelů, dle finančních
možností společnosti na základě rozhodnutí správní rady.
Čl. V
Správní rada
1. Správní rada má šest členů.
2. Členy správní rady jmenuje zakladatel.
3. Funkční období člena správní rady je tříleté.
4. Členy správní rady jsou:
 Ing. Jaroslav Končický, r.č. 660721/0214, bytem Osvobození 283, 763 21Slavičín
 Ing. Olga Tkáčová, r.č. 595719/1537, bytem Nivy I 2599, 763 26 Pozlovice
 Mgr. Božena Filáková, r.č. 655203/1431, bytem Nádražní 206, 763 21 Slavičín
str. 2
Zakládací listina
 Ing. Stanislav Mudrák, r.č. 670313/1842, bytem Podhradí 69, 763 26 Podhradí
 Ing. Miroslav Majíček, r.č. 671005/1623, bytem Velký Ořechov 156, 763 07 Velký Ořechov
 František Kolařík, r.č. 520813/007, bytem Březůvky 231, 763 45 Březůvky
5. Opětovné členství ve správní radě je možné, a to i po uplynutí dvou funkčních období.
6. Správní rada volí a odvolává předsedu z řad svých členů. Předseda svolává a řídí zasedání správní
rady. V jeho nepřítomnosti určí členové správní rady předsedajícího jednání.
7. Správní radu společnosti svolává písemně předseda správní rady, který také stanoví čas konání a
program zasedání.
8. Zasedání správní rady se koná nejméně dvakrát ročně.
9. Mimořádné zasedání správní rady je povinen svolat předseda správní rady do jednoho měsíce po
obdržení písemné výzvy kteréhokoli ze zbývajících členů správní rady, ředitele nebo zakladatele.
Tato výzva musí obsahovat zdůvodnění požadavku na svolání mimořádného zasedání správní rady
včetně uvedení záležitosti, která má být projednána.
10. Při rozhodování je hlasovací právo členů správní rady rovné. Schůze správní rady je
usnášeníschopná, zúčastní-li se jednání min. 2/3 většina členů. K rozhodování o změně zakládací
smlouvy, o zrušení společnosti, a o společnosti, které bude nabídnut likvidační zůstatek, je nutná
účast všech členů správní rady. K rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných členů.
11. Zakladatel má právo zúčastnit se jednání správní rady bez práva hlasovat. Požádá-li zakladatel o
slovo, musí mu být uděleno.
12. Členství ve správní radě zaniká:
a) uplynutím funkčního období,
b) úmrtím,
c) odstoupením,
d) odvoláním
13. Zakladatel odvolá člena správní rady, přestane-li tento člen splňovat podmínky pro členství ve
správní radě podle § 10 odst. 3 zákona o obecně prospěšných společnostech nebo porušil-li
závažným způsobem nebo opakovaně tento zákon, zakládací listinu nebo statut obecně prospěšné
společnosti. Zakladatel odvolá člena správní rady v případě, že člen správní rady byl do funkce
jmenován v souvislosti s výkonem svého politického mandátu a tento politický mandát mu zanikl
(např. v souvislosti se zánikem jeho funkce oprávněného zástupce obce nebo města).
14. Zakladatel odvolá člena správní rady do jednoho měsíce ode dne, kdy se o důvodu odvolání
dozvěděl, nejpozději však do šesti měsíců ode dne, kdy tento důvod nastal. Neodvolá-li
zakladatel člena správní rady ve stanovené lhůtě nebo není-li zakladatel a nepřešla-li práva
str. 3
Zakládací listina
zakladatele na jinou osobu, odvolá člena správní rady soud na návrh člena správní rady nebo na
návrh dozorčí rady nebo osoby, která osvědčí právní zájem.
15. Na uvolněná místa členů správní rady jsou nejpozději do 60 dnů jmenováni noví členové. Po
marném uplynutí této lhůty jmenuje nové členy správní rady na návrh člena správní rady nebo
na návrh dozorčí rady nebo osoby, která osvědčí právní zájem, nebo i bez návrhu soud.
16. Správní rada vydává předchozí souhlas písemnou formou k právnímu úkonu, kterým obecně
prospěšná společnost:
a) nabývá, zcizuje nebo zatěžuje nemovitou věc,
b) nabývá nebo zcizuje movitou věc, zřizuje věcné břemeno nebo předkupní právo u
movité věci, jejíž cena je vyšší než hodnota veřejné zakázky malého rozsahu podle
zákona upravujícího veřejné zakázky,
c) nabývá nebo zcizuje autorská práva nebo průmyslová práva,
d) zakládá jinou právnickou osobu a vkládá peněžitý nebo nepeněžitý majetek do této
právnické osoby
17. Správní rada schvaluje
a) rozpočet obecně prospěšné společnosti,
b) řádnou a mimořádnou účetní závěrku a výroční zprávu obecně prospěšné společnosti,
c) předmět doplňkových činností.
18. Správní rada rozhoduje o
a) zrušení obecně prospěšné společnosti, a v případě podle § 4 odst. 4 zákona o obecně
prospěšných společnostech rozhoduje o určení obecně prospěšné společnosti, na
kterou se převede likvidační zůstatek,
b) přechodu práv a povinností zakladatele stanovených tímto zákonem na jinou osobu,
zanikne-li jediný zakladatel bez právního nástupce nebo zemře-li jediný zakladatel a
nestanoví-li zakládací listina jinak.
19. Správní rada schvaluje změnu statutu obecně prospěšné společnosti, byl-li vydán a aktualizovaná
znění statutu zakládá do sbírky listin.
20. Správní rada dbá na zachování účelu, pro který byla obecně prospěšná společnost založena a na
řádné hospodaření s jejím majetkem.
21. Členům správní rady náleží za výkon funkce odměna. Odměnu a její výši stanoví zakladatel na
návrh ředitele.
Čl. VI.
Dozorčí rada
1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti.
str. 4
Zakládací listina
2. Dozorčí rada má tři členy.
3. Funkční období člena dozorčí rady je tříleté. Opětovné členství v dozorčí radě je možné, a to i po
uplynutí dvou funkčních období.
4. Členy dozorčí rady jsou:
 Ing. Jiří Šulák, r.č. 640729/0846, bytem Doubravy 162, 763 45 Doubravy
 Stanislav Bartoš, r.č. 620420/0035, Ludkovice 88, 763 41 Ludkovice
 Vojtěch Josefík, r.č. 520925/120, Biskupice 172, 763 41 Biskupice
5. Členové dozorčí rady volí ze svého středu předsedu, který svolává a řídí jednání dozorčí rady.
Předseda je členy dozorčí rady odvolatelný.
6. Při rozhodování je hlasovací právo členů dozorčí rady rovné. Při rovnosti hlasů však rozhoduje
hlas předsedy dozorčí rady.
7. Dozorčí rada je usnášeníschopná, pokud jsou na jejím jednání přítomni alespoň dva její členové.
Dozorčí rada přijímá rozhodnutí souhlasným projevem vůle nejméně dvou jejich členů.
8. Dozorčí rada:
a) přezkoumává řádnou a mimořádnou účetní závěrku a výroční zprávu obecně prospěšné
společnosti,
b) nejméně jedenkrát ročně podává zprávu řediteli a správní radě o výsledcích své kontrolní
činnost,
c) dohlíží na to, že obecně prospěšná společnost vyvíjí činnost v souladu se zákony a zakládací
listinou obecně prospěšné společnosti.
9. Dozorčí rada je oprávněna:
a) nahlížet do účetních knih a jiných dokladů a kontrolovat tam obsažené údaje
b) svolat mimořádné jednání správní rady, jestliže to vyžadují zájmy obecně prospěšné
společnosti.
c) členové dozorčí rady mají právo účastnit se jednání správní rady; musí jim být
uděleno slovo, pokud o ně požádají.
10. Dozorčí rada je povinna upozornit ředitele a správní radu na porušení zákonů, ustanovení
zakládací listiny nebo statutu, na nehospodárné postupy, popřípadě na další nedostatky v činnosti
obecně prospěšné společnosti. Dozorčí rada je oprávněna stanovit řediteli nebo správní radě lhůtu
k zjednání nápravy. Není-li náprava zjednána, dozorčí rada neprodleně informuje o zjištěných
nedostatcích zakladatele.
11. Pro způsob ustanovení a členství v dozorčí radě platí shodně ustanovení o správní radě.
str. 5
Zakládací listina
12. Členové dozorčí rady mají právo účastnit se jednání správní rady a musí jim být
uděleno slovo, pokud o to požádají.
13. Členům dozorčí rady náleží na výkon funkce odměna. Odměnu a její výši stanoví zakladatel na
návrh ředitele.
Čl. VII.
Ředitel Společnosti
1. Ředitel je statutárním orgánem obecně prospěšné společnosti, jenž řídí činnost obecně prospěšné
společnosti a jedná jejím jménem. Ředitele jmenuje a odvolává správní rada.
2. Ředitelem může být pouze fyzická osoba, která je bezúhonná a má způsobilost k právním
úkonům; pro posuzování bezúhonnosti platí obdobně § 10 odst. 3 z. č. 248/1995 Sb.
3. Ředitel nemůže být členem správní rady ani dozorčí rady, je však oprávněn se zúčastnit jednání
správní rady a dozorčí rady s hlasem poradním.
4. Ředitelem společnosti je RNDr. Roman Kašpar, r.č. 830913/4130, bytem Okružní 593, 763 21
Slavičín.
5. Ředitel vykonává funkci ve smluvním poměru. Pro výkon funkce ředitele platí obdobně § 10
odst. 5 z. č. 248/1995 Sb.
6. Úkony týkající se vztahu ředitele k obecně prospěšné společnosti činí správní rada.
7. Pro ředitele platí zákaz konkurence, a to: řediteli je zakázáno bez vědomí správní rady provádět
jakékoliv aktivity, které by byly konkurenční k základnímu poslání společnosti, pokud nejsou
konány v souvislosti s činností a cíly společnosti.
8. Řediteli náleží na výkon funkce odměna. Odměnu a její výši stanoví správní rada.
Čl. VIII.
Výroční zpráva
1. Společnost sestavuje a zveřejňuje výroční zprávu o své činnosti a hospodaření v době stanovené
správní radou, ale nejpozději šest měsíců od skončení sledovaného období, kterým je kalendářní
rok.
2. Výroční zprávy budou k dispozici veřejnosti v sídle společnosti v úředních hodinách společnosti a rovněž
na webových stránkách Společnosti.
str. 6
Zakládací listina
Čl. IX
Závěrečná ustanovení
1. Nestanoví-li tato zakládací listina jinak, řídí se právní vztahy společnosti zákonem č. 248/1995
Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů.
2. Tato zakládací listina je úplným aktualizovaným zněním zakladatelské listiny ze dne 27. dubna
2007 a vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu zakladatelem.
……………………………………...
Ing. Olga Tkáčová, předsedkyně MLZ
V Luhačovicích, dne 28. dubna 2011
str. 7
Download

Úplné znění zakládací listiny obecně prospěšné společnosti