STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ
ARCHAOS
založeného podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů
Článek 1
Název, sídlo a charakter sdružení
1. Název sdružení zní: ARCHAOS (dále jen „sdružení“).
2. Sídlem sdružení je:
Město/obec:
Křelov-Břuchotín
Ulice:
Květinová
Číslo popisné/ číslo orientační: 238/63
PSČ:
783 36
3. Sdružení je právnickou osobou založenou podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování
občanů ve znění pozdějších předpisů a působí jako dobrovolné, neziskové, nezávislé a
nepolitické sdružení na území České republiky.
4. Sdružení je založeno na dobu neurčitou.
5. Členové sdružení neručí za závazky sdružení.
Článek 2
Cíle sdružení
1. Cíle sdružení jsou zejména následující:
a) spolupráce se soukromými i veřejnými subjekty v oblasti civilní ochrany, tj. při ochraně
obyvatelstva při mimořádných událostech, krizových situacích, havarijním a krizovém
plánování a řízení, ochraně při ohrožení státu nebo při válečném stavu, při živelních
pohromách nebo haváriích, teroristických útocích apod.,
b) doplňování základních složek integrovaného záchranného systému,
c) analýza potenciálních rizik v oblasti civilní ochrany, prevence a ochrana před nimi,
d) příprava obyvatelstva na krizové situace,
e) školení a výcvik dobrovolníků civilní ochrany,
f) zachování a rekonstrukce stálých úkrytů civilní ochrany,
g) ochrana přírody a krajiny a ochrana životního prostředí,
h) obhajoba a prosazování společných zájmů a oprávněných požadavků členů sdružení,
i) poskytování obecně prospěšných činností v oblastech ochrany přírody, krajiny a životního
prostředí a ochrany zdraví a majetku občanů,
j) prosazování a využívání alternativních zdrojů energie,
k) vytvoření a zachování databanky genetických informací rostlin a živočichů.
2. Za účelem naplnění cílů sdružení uvedených v odst. 1 tohoto článku stanov a za podmínek
stanovených v těchto stanovách, sdružení zejména:
Stanovy občanského sdružení ARCHAOS
strana 1 /1 3
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
nabývá do vlastnictví nemovitý a movitý majetek, s tímto majetkem hospodaří a disponuje,
vyvíjí poradenskou a informační činnost pro obce, veřejnost a zájmová sdružení,
pořádá semináře, školení, přednášky, přehlídky, kurzy a konference,
pořádá studijní cesty, stáže a zájezdy,
organizuje občanské nepolitické kampaně a petiční akce,
věnuje se neziskové publikační a vydavatelské činnosti,
účastní se jednání nebo řízení před orgány veřejné správy,
spolupracuje se sdruženími, které mají obdobné cíle činnosti,
usiluje o výměnu informací a zkušeností s jinými organizacemi, institucemi a jednotlivci v ČR
i v zahraničí,
j) vyhledává sponzory, dárce a potencionální partnery v ČR i zahraničí.
Článek 3
Členství ve sdružení
1. Členem sdružení se může stát fyzická osoba starší 18 let nebo existující právnická osoba, za
kterou jednají statutární orgány.
2. Členem sdružení se nemůže stát politická strana, kraj, obec, jimi zřízené rozpočtové a příspěvkové
organizace a organizační složky veřejné správy a samosprávy.
3. Předpokladem vzniku členství je písemná žádost zájemce o členství a zaplacení vstupního
poplatku ve výši 1.000,- Kč (slovy: tisíc korun českých). Žádost zájemce o členství ve sdružení
musí zájemce doručit představenstvu sdružení. Žádost musí obsahovat souhlas s těmito stanovami
a přílohou žádosti musí být doklad o zaplacení vstupního poplatku hotovostně, složenkou nebo
bezhotovostně ve prospěch bankovního účtu sdružení č. ú.
233 416 197/0300 vedeného u Československá obchodní banka, a.s.
4. O přijetí nového člena sdružení rozhoduje představenstvo na základě písemné žádosti zájemce o
členství. Členství ve sdružení vzniká dnem rozhodnutí představenstva. Proti zamítavému
rozhodnutí představenstva se může žadatel o členství odvolat k valné hromadě sdružení do 30
kalendářních dnů od doručení tohoto rozhodnutí.
Článek 4
Zánik členství
1. Členství ve sdružení zaniká:
a) smrtí člena, který je fyzickou osobou, nebo zánikem člena, který je právnickou osobou,
b) dohodou podle odst. 2 tohoto článku stanov,
c) vystoupením ze sdružení postupem podle odst. 3 tohoto článku stanov,
d) vyloučením člena sdružení rozhodnutím valné hromady z důvodů uvedených v odstavcích 5, 6
nebo 7 tohoto článku stanov.
2. Dohodnou–li se sdružení a člen na ukončení členství, končí členství dnem sjednaným v dohodě.
Dohoda musí být písemná a musí být podepsána vystupujícím členem a minimálně dvěma členy
Stanovy občanského sdružení ARCHAOS
strana 2 /1 3
představenstva.
3. Člen sdružení může ze sdružení vystoupit na základě písemného oznámení doručeného do sídla
sdružení. Členství ve sdružení zaniká okamžikem doručení takového oznámení do sídla sdružení.
Člen sdružení může své písemné oznámení o vystoupení písemně odvolat. Účinky odvolání
nastanou pouze na základě jeho odsouhlasení představenstvem.
4. Valná hromada může rozhodnout o vyloučení člena, který přes písemné upozornění
představenstva sdružení porušuje stanovy nebo jinak jedná v rozporu s oprávněnými zájmy
sdružení.
5. Valná hromada může rozhodnout o vyloučení člena, který je členem představenstva nebo
revizorem sdružení a který zneužil svou pravomoc na úkor ostatních členů sdružení.
6. Je-li člen právnickou osobou, může valná hromada rozhodnout o jeho vyloučení rovněž v
případech, kdy člen této právnické osoby nebo její společník, akcionář nebo ovládající osoba
hrubě poruší stanovy nebo oprávněné zájmy sdružení nebo zneužije na úkor členů sdružení své
pravomoci člena představenstva nebo revizora sdružení.
7. Před tím, než valná hromada přistoupí k hlasování o vyloučení, musí být členu, o jehož vyloučení
má být hlasováno, poskytnuta možnost vyjádření.
8. Závazky člena sdružení vůči sdružení, které existují v okamžiku skončení členství ve sdružení,
nezanikají.
9. Závazky sdružení vůči bývalému členu sdružení, které existují v okamžiku skončení členství ve
sdružení, nezanikají, sdružení je povinno tyto závazky vypořádat nejpozději do tří kalendářních
měsíců ode dne, ve kterém členství bývalého člena zaniklo. Výjimkou jsou již zaplacené poplatky,
které se nevrací.
Článek 5
Práva a povinnosti členů
1. Člen sdružení má právo:
a) podílet se na veškeré činnosti sdružení,
b) účastnit se hlasování na valné hromadě a uplatňovat na ní návrhy a protinávrhy,
c) navrhovat kandidáty, volit a být volen do orgánů sdružení,
d) užívat majetek sdružení,
e) účastnit se všech jednání, která se týkají jeho činnosti ve sdružení,
f) účastnit se akcí pořádaných a organizovaných sdružením,
g) být informován o veškeré činnosti sdružení a činnosti jeho orgánů,
h) požadovat na orgánech sdružení vysvětlení záležitostí týkajících se sdružení,
i) předkládat návrhy a podněty týkající se činnosti sdružení a návrhy na další činnost sdružení
orgánům sdružení,
j) nahlížet do všech podkladů týkajících se činnosti sdružení činnosti jeho orgánů a na svůj
náklad žádat o pořízení kopie, opisu či výpisu z těchto podkladů,
k) požívat všech výhod poskytovaných sdružením.
Stanovy občanského sdružení ARCHAOS
strana 3 /1 3
2. Každý člen sdružení je povinen zejména:
a) respektovat zájmy sdružení a jednat v souladu s cíly sdružení,
b) dodržovat stanovy a nepoškozovat dobré jméno sdružení,
c) plnit rozhodnutí orgánů sdružení,
d) zdržet se jednání, jimž by zasahoval do práv ostatních členů sdružení a podstatně omezoval
nebo neumožňoval výkon jejich práv,
e) strpět realizaci opatření spadajících do předmětu činnosti sdružení podle těchto stanov nebo
podle rozhodnutí představenstva,
f) řádně a včas platit členské příspěvky, pokud jsou stanoveny rozhodnutím valné hromady,
g) chránit majetek sdružení před poškozením nebo znehodnocením a používat jej pouze k
účelům, ke kterým je určen,
h) oznámit sdružení adresu, na kterou je mu možno doručovat písemnosti; veškeré písemnosti
včas odeslané na oznámenou adresu jsou považovány za doručené,
i) svědomitě vykonávat funkce v orgánech sdružení.
3. Členstvím ve sdružení není dotčeno ani omezeno vlastnické právo k věcem, právům nebo jiným
majetkovým hodnotám, které člen vložil do sdružení. Člen sdružení je nadále oprávněn věci, práva
nebo jiné majetkové hodnoty ve svém vlastnictví v rámci stanoveném obecně závaznými právními
předpisy užívat, požívat a brát z nich plody nebo užitky a disponovat s nimi i s jejich plody nebo
užitky.
4. Člen sdružení je oprávněn se odvolat proti každému rozhodnutí představenstva, které se přímo
nebo nepřímo týká jeho práv a povinností nebo jeho právního postavení v rámci sdružení.
Článek 6
Orgány sdružení
Orgány sdružení jsou:
a) valná hromada,
b) představenstvo,
c) předseda sdružení,
d) revizor.
Článek 7
Valná hromada
1. Valná hromada sdružení je nejvyšším orgánem sdružení a je tvořena všemi členy sdružení.
2. Valná hromada zejména:
a) rozhoduje o strategických cílech a strategickém rozvoji sdružení a o zásadních otázkách
vedení a činnosti sdružení,
b) rozhoduje o změnách stanov,
c) volí a odvolává předsedu představenstva, místopředsedu představenstva a ostatní členy
představenstva,
d) volí a odvolává revizora sdružení,
Stanovy občanského sdružení ARCHAOS
strana 4 /1 3
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
rozhoduje o zřízení a o zrušení poboček sdružení,
rozhoduje o výši odměny členů představenstva a revizora,
rozhoduje o druhu a rozsahu opatření realizovaných sdružením,
rozhoduje o přijetí půjček nad 50.000,- Kč a o nabývání a zcizování nemovitého majetku
sdružení, jehož hodnota přesahuje 50.000,- Kč ke dni uzavření právního úkonu,
rozhoduje o zřízení zvláštních fondů vedených sdružením,
schvaluje návrh rozpočtu sdružení vypracovaný představenstvem,
schvaluje roční účetní závěrku sdružení,
odvolává plné moci udělené představenstvem,
rozhoduje o uplatňování právních nároků vůči členům představenstva a revizorovi
pověřuje vhodnou osobu zastupováním sdružení,
rozhoduje o vyloučení členů sdružení podle čl. 4, odst. 5 až 7 těchto stanov,
rozhoduje o odvoláních členů sdružení proti rozhodnutím představenstva,
schvaluje veškeré další vnitřní předpisy sdružení,
rozhoduje o zániku sdružení a o způsobu zániku, v případě zániku s likvidací, jmenuje a
odvolává likvidátora sdružení a rozhoduje o rozdělení likvidačního zůstatku,
rozhoduje o dalších záležitostech týkajících se sdružení a jeho činnosti, pokud tak určí tyto
stanovy nebo si rozhodování o některé věci vyhradí valná hromada.
3. Valná hromada se koná nejméně jednou v kalendářním roce. Valnou hromadu svolává
představenstvo písemnou pozvánkou zaslanou všem členům sdružení na adresu jejich bydliště
nebo sídla nebo prostřednictvím elektronické pošty, a to nejméně jeden kalendářní měsíc předem.
4. O místě konání valné hromady rozhoduje představenstvo, které je povinno zajistit podmínky pro
její důstojný průběh. Jednání valné hromady se konají zpravidla v sídle sdružení.
5. Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat místo, datum a hodinu konání valné hromady a
pořad jednání valné hromady. Místo, datum a hodina konání valné hromady musí být určeny tak,
aby co nejméně omezovaly možnost členů sdružení účastnit se valné hromady.
6. Jestliže má být na pořadu jednání valné hromady změna stanov sdružení nebo schválení jiného
dokumentu, musí být k pozvánce na valnou hromadu připojeno navrhované nové znění stanov
nebo kopie dokumentu, který má být valnou hromadou schválen.
7. Člen sdružení, je-li fyzickou osobou, se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení na
základě písemné plné moci. Za člena sdružení, který je právnickou osobou, se jednání valné
hromady zúčastňuje statutární orgán nebo zástupce zmocněný k tomu písemnou plnou mocí.
8. Jednání valné hromady mají právo se účastnit členové sdružení, popřípadě jejich zástupci, členové
představenstva a revizor. Valné hromady se mohou účastnit i další osoby pozvané
představenstvem.
9. Právo hlasovat na valné hromadě mají pouze členové sdružení, popřípadě jejich zástupci. Každý
člen sdružení má při hlasování na valné hromadě jeden hlas.
10. Valná hromada je schopna se usnášet, pokud je přítomna nejméně jedna polovina všech členů
sdružení.
11. Členové sdružení přítomní na valné hromadě se zapisují do listiny přítomných, jejíž správnost
potvrzuje svým podpisem zapisovatel.
Stanovy občanského sdružení ARCHAOS
strana 5 /1 3
12. Není-li valná hromada schopna se usnášet, svolá představenstvo novou pozvánkou náhradní
valnou hromadu. Náhradní valná hromada se musí konat do šesti kalendářních týdnů ode dne, na
který byla svolána původní valná hromada a musí mít nezměněný pořad jednání. Pro
usnášeníschopnost náhradní valné hromady již neplatí omezení stanovená v odstavci 10 tohoto
článku stanov.
13. Valná hromada volí z členů sdružení předsedajícího a zapisovatele. Do jejich zvolení řídí jednání
valné hromady předseda představenstva.
14. Na jednání valné hromady se hlasuje veřejně, nerozhodne-li valná hromada svým usnesením, že
volba bude probíhat tajně. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných členů, nejde-li o
hlasování o změně stanov sdružení nebo o zrušení sdružení, kde se vyžaduje souhlas dvou třetin
všech hlasů členů sdružení.
15. Člen sdružení není oprávněn vykonávat své hlasovací právo v případě, že valná hromada hlasuje o
jeho právech a povinnostech.
16. Z jednání valné hromady se pořizuje zápis, který musí obsahovat
a) datum a místo konání valné hromady,
b) přijatá usnesení,
c) výsledky hlasování,
d) námitky členů proti rozhodnutí valné hromady, kteří požádali o jejich zaprotokolování.
17. Zápis podepisuje zapisovatel a předsedající valné hromady.
18. Na žádost 20 % členů sdružení nebo revizora nebo z vlastního podnětu svolá představenstvo
mimořádnou valnou hromadu. Mimořádnou valnou hromadu může svolat rovněž sám revizor. Pro
způsob svolání mimořádné valné hromady a jejího jednání jakož i usnášeníschopnosti a hlasování
na valné hromadě platí ustanovení předchozích odstavců tohoto článku stanov.
Článek 8
Představenstvo
1. Představenstvo řídí činnost sdružení mezi zasedáními valné hromady, plní usnesení valné
hromady a odpovídá jí za svou činnost.
2. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech sdružení, které nejsou vyhrazeny jinému orgánu
sdružení.
3. Představenstvu přísluší zejména:
a) rozhodovat
- o způsobu řešení a realizaci strategických cílů a strategického rozvoje sdružení,
- o právních úkonech sdružení, není-li rozhodování o nich těmito stanovami vyhrazeno do
působnosti valné hromady,
- o udělení a odvolání plné moci k zastupování sdružení a k jednání jeho jménem;
b) uzavírat prostřednictvím předsedy sdružení
- smlouvy, kterými je nakládáno s majetkem sdružení,
Stanovy občanského sdružení ARCHAOS
strana 6 /1 3
c)
d)
e)
-
dohody o provedení práce popř. pracovní smlouvy,
smlouvy o dílo nebo o dodávce služeb, přičemž kontroluje jejich kvalitu a provádí úhradu za
provedené dodávky služby;
vykonávat
rozhodnutí valné hromady,
zaměstnavatelská práva,
vše, co mu příslušné obecně závazné právní předpisy a stanovy sdružení ukládají;
zajišťovat
uskutečňování předmětu činnosti sdružení,
kontrolu plnění pohledávek ze smluv, které sdružení uzavřelo,
plnění závazků ze smluv, které sdružení uzavřelo,
svolávání valné hromady a její organizační zabezpečení,
vedení předepsané evidence, účetnictví a ostatních dokladů sdružení;
zpracovávat, případně zajišťovat zpracování a předkládat valné hromadě:
návrhy na změny v předmětu činnosti sdružení,
návrhy na změnu stanov,
návrhy na změnu příspěvkového řádu,
návrh rozpočtu sdružení,
roční účetní závěrku,
roční zprávy o činnosti sdružení a stavu jeho majetku,
návrhy na způsob krytí ztrát sdružení vzniklých v uplynulém kalendářním roce,
návrh na zrušení sdružení, návrh na jmenování likvidátora sdružení,
návrhy pravidel tvorby a použití zvláštních fondů vedených sdružením.
4. Tyto stanovy nebo rozhodnutí valné hromady mohou určit, že některé činnosti vyhrazené
představenstvu může vykonávat i jiná pověřená osoba.
5. Představenstvo se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s
právními předpisy a stanovami.
6. Představenstvo má nejméně tři a nejvýše patnáct členů a skládá se nejméně z předsedy,
místopředsedy a člena představenstva, kteří jsou do svých funkcí voleni a odvoláváni valnou
hromadou.
7. V čele představenstva stojí předseda, který je zároveň i předsedou sdružení, přičemž jeho práva a
povinnosti jsou upravena také v čl. 9 těchto stanov.
8. Funkční období jednotlivých členů představenstva je tříleté; opětovná volba člena představenstva
je možná.
9. Člen představenstva se může během funkčního období vzdát své funkce. Vzdání se funkce
oznamuje člen představenstva písemně předsedovi představenstva; vzdá-li se funkce předseda
představenstva, oznamuje to písemně místopředsedovi představenstva. Vzdání se funkce je účinné
ode dne, kdy bylo doručeno předsedovi nebo místopředsedovi představenstva. Funkce člena
představenstva zaniká třicátým dnem po doručení oznámení o vzdání se funkce.
10. Členem představenstva může být pouze fyzická osoba, která nebyla pravomocně odsouzena pro
úmyslný trestný čin, dosáhla věku 18 let, má způsobilost k právním úkonům, nemá vůči územním
finančním orgánům státu žádné daňové nedoplatky a není revizorem sdružení.
Stanovy občanského sdružení ARCHAOS
strana 7 /1 3
11. Jestliže člen představenstva zemře, vzdá se funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkční
období, musí valná hromada do dvou kalendářních měsíců zvolit nového člena představenstva.
12. Představenstvo se schází podle potřeby, zpravidla jednou měsíčně v sídle sdružení, nejméně však
třikrát v průběhu kalendářního roku.
13. Zasedání představenstva svolává jeho předseda písemnou pozvánkou, zaslanou na adresu trvalého
bydliště poštou, telefaxem nebo elektronickou poštou. V pozvánce musí být uvedeno místo,
datum, hodina konání a program zasedání. Pozvánka a materiály k jednání musí být všem členům
představenstva a revizorovi zaslány nejméně deset kalendářních dní před zasedáním
představenstva. Pokud s tím souhlasí všichni členové představenstva, lze jeho zasedání svolat i v
kratším termínu; i v takovém případě však musí pozvánka obsahovat výše uvedené náležitosti.
14. Předseda představenstva je povinen neprodleně svolat zasedání představenstva vždy, pokud jej o
to písemně požádá nadpoloviční většina členů představenstva nebo revizor.
15. Zasedání představenstva je oprávněn se účastnit revizor. Revizor nemá právo hlasovat na zasedání
představenstva.
16. Zasedání představenstva řídí jeho předseda; v případě jeho nepřítomnosti řídí zasedání
místopředseda představenstva.
17. Představenstvo je způsobilé se usnášet, jsou-li na jeho zasedání přítomni nejméně tři členové
představenstva.
18. K přijetí rozhodnutí ve všech záležitostech projednávaných na zasedání představenstva je
zapotřebí, aby pro ně hlasovala většina přítomných členů představenstva.
19. Jestliže s tím souhlasí všichni členové představenstva, může představenstvo v nutných případech,
které nesnesou odkladu, učinit rozhodnutí i mimo zasedání per rollam. V takovém případě se však
k návrhu rozhodnutí musí vyjádřit všichni členové představenstva písemně a rozhodnutí musí být
přijato jednomyslně.
20. Rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápisu nejbližšího zasedání
představenstva.
21. O průběhu zasedání představenstva a přijatých rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisuje
předseda představenstva, popř. v jeho nepřítomnosti místopředseda představenstva.
22. Zápis ze zasedání představenstva musí obsahovat:
a) datum a místo konání zasedání představenstva,
b) přijatá rozhodnutí,
c) výsledky hlasování,
d) námitky členů představenstva proti rozhodnutí představenstva, pokud požádali o jejich
zaprotokolování.
23. Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním mimo zasedání představenstva zajišťuje
předseda představenstva.
24. Náklady spojené se zasedáními a s další činností představenstva nese sdružení.
Stanovy občanského sdružení ARCHAOS
strana 8 /1 3
25. Členům představenstva přísluší za výkon jejich funkce odměna, jejíž výši a splatnost určuje valná
hromada.
26. Členové představenstva jsou povinni při výkonu své funkce jednat s péčí řádného hospodáře a
zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím
osobám by mohlo způsobit sdružení škodu.
27. Člen představenstva je povinen vykonávat svou funkci osobně a nemůže zmocnit třetí osobu, aby
jej při výkonu funkce zastupovala.
28. Členové představenstva odpovídají za škodu, kterou způsobili porušením své povinnosti
vyplývající z těchto stanov nebo obecně závazných právních předpisů. Členové představenstva se
odpovědnosti zprostí, pokud prokáží, že škodu nezavinili. Odpovědnosti se člen představenstva
zprostí též tehdy, pokud nesouhlasil s rozhodnutím představenstva, z jehož plnění vznikla sdružení
škoda, a jeho nesouhlas je zachycen v protokolu ze zasedání představenstva, které přijalo
předmětné rozhodnutí.
Článek 9
Předseda sdružení
1. Předseda sdružení je statutárním orgánem sdružení.
2. Předseda sdružení jedná jménem sdružení navenek, s výjimkou případů, kdy je k jednání jménem
sdružení oprávněn revizor podle čl. 10, odst. 2, písm. f) těchto stanov.
3. Předseda vede běžnou agendu sdružení mezi zasedáními představenstva.
4. V případě nepřítomnosti předsedy nebo v případě, že předseda představenstva zemře, vzdá se
funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkční období, zastupuje předsedu místopředseda
představenstva.
5. Předseda sdružení je oprávněn:
a) jednat jménem sdružení navenek ve všech věcech sdružení,
b) samostatně činit právních úkony za sdružení, kterými je nakládáno s majetkem sdružení, jehož
hodnota nepřekračuje 5.000,- Kč ke dni uzavření právního úkonu,
c) podepisovat jménem sdružení právní úkony v písemné formě; podepisování za sdružení se
děje tak, že k napsanému nebo natištěnému názvu sdružení připojí svůj podpis předseda, v
případě jeho nepřítomnosti místopředseda,
d) uzavírat, měnit a rušit pracovněprávní a jiné obdobné smluvní vztahy, poté kdy o těchto
úkonech rozhodlo představenstvo, popřípadě valná hromada,
e) spravovat bankovní účet sdružení a rozhodovat o použití finančních prostředků na tomto účtu.
Článek 10
Revizor
1. Revizor je kontrolním orgánem sdružení. Je oprávněn kontrolovat veškerou činnost sdružení a
projednává stížnosti jeho členů. Odpovídá pouze valné hromadě a je nezávislý na ostatních
orgánech sdružení.
Stanovy občanského sdružení ARCHAOS
strana 9 /1 3
2. Revizor zejména:
a) kontroluje hospodaření sdružení, především plnění rozpočtu a účelnost a správnost
vynakládaných prostředků,
b) dohlíží na uskutečňování předmětu činnosti sdružení,
c) kontroluje a ověřuje činnost představenstva; v případě zjištění závažného porušení povinností
členy představenstva nebo závažných nedostatků v hospodaření sdružení je oprávněn svolat
valnou hromadu,
d) je oprávněn kdykoliv nahlížet do všech dokladů a záznamů, týkajících se činnosti sdružení a
zjišťovat stav sdružení,
e) předkládá valné hromadě závěry a doporučení, týkající se zejména:
- plnění úkolů uložených valnou hromadou představenstvu,
- dodržování stanov sdružení a právních předpisů v činnosti sdružení,
- hospodářské a finanční činnosti sdružení, účetnictví, dokladů, účtů, stavu majetku sdružení,
jeho závazků a pohledávek,
f) jedná jménem sdružení v případech, kdy sdružení uplatňuje nárok na náhradu škody vůči
předsedovi představenstva nebo místopředsedovi představenstva,
g) posuzuje návrh představenstva na zrušení sdružení,
h) posuzuje návrh představenstva na jmenování likvidátora sdružení.
3. Revizor je povinen přezkoumat návrh rozpočtu sdružení a účetní závěrku sdružení a podat o
výsledku přezkoumání zprávu valné hromadě.
4. Revizor je volen a odvoláván valnou hromadou.
5. Funkční období revizora je tříleté; opětovná volba revizora je možná. Revizor nesmí být zároveň
členem představenstva.
6. Revizor se může během funkčního období vzdát funkce. Vzdání se funkce oznamuje revizor
písemně představenstvu. Vzdání se funkce je účinné ode dne, kdy bylo doručeno představenstvu.
Funkce revizora zaniká šedesátým dnem po doručení oznámení o vzdání se funkce.
7. Revizorem může být pouze fyzická osoba, která nebyla pravomocně odsouzena pro úmyslný
trestný čin, dosáhla věku 18 let, má způsobilost k právním úkonům, nemá vůči územním
finančním orgánům státu žádné daňové nedoplatky a není členem představenstva.
8. Jestliže revizor zemře, vzdá se funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkční období, musí
valná hromada sdružení do tří kalendářních měsíců zvolit revizora nového.
9. Revizor je povinen vykonávat svou funkci osobně a nemůže zmocnit třetí osobu, aby jej při
výkonu funkce zastupovala. Tím není dotčeno právo revizora využít pro výkon činnosti třetích
osob.
10. Náklady spojené s činností revizora nese sdružení.
11. Revizorovi přísluší za výkon jeho funkce odměna, jejíž výši určuje valná hromada.
12. Revizor je povinen při výkonu své funkce jednat s péčí řádného hospodáře a zachovávat
mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo
způsobit sdružení škodu.
Stanovy občanského sdružení ARCHAOS
strana 1 0 /1 3
13. Revizor odpovídá za škodu, kterou způsobil porušením své povinnosti vyplývající z těchto stanov
nebo obecně závazných právních předpisů. Revizor se odpovědnosti zprostí, pokud prokáže, že
škodu nezavinil.
Článek 11
Zásady hospodaření sdružení
1. Sdružení hospodaří s dotacemi, příspěvky a dary státu a dalších osob, s požitky ze sponzorství a
reklamní činnosti, s výnosy majetku, popř. s dalšími příjmy.
2. Hospodaření sdružení se řídí rozpočtem, který navrhuje představenstvo sdružení a schvaluje valná
hromada.
3. Z rozpočtu hradí sdružení své výdaje v následujícím pořadí:
a) náklady na činnost orgánů sdružení,
b) náklady na zaměstnance sdružení a subjekty provádějící pro sdružení služby,
c) režijní náklady,
d) náklady na nezbytnou údržbu majetku sdružení,
e) náklady na pořízení nezbytného majetku sdružení,
f) náklady na propagaci sdružení a osvětovou činnost,
g) ostatní náklady.
4. Sdružení má zřízen samostatný bankovní účet u peněžního ústavu a jeho prostřednictvím přijímá a
provádí peněžní platby. Vedením účtu se pověří a dispoziční právo k němu získají osoby navržené
představenstvem a schválené valnou hromadou.
5. Správou ostatních věcí, práv a jiných majetkových hodnot patřících sdružení bude pověřena osoba
navržená představenstvem a schválená valnou hromadou.
6. Do sdružení členové nevkládají kromě vstupního poplatku žádné majetkové hodnoty. Sdružení
hospodaří pouze s příjmy uvedenými v odstavci 1 tohoto článku stanov.
7. Sdružení může vytvářet zvláštní fondy k ochraně a zabezpečení zájmů svých členů a pro veřejně
prospěšné účely.
8. Odměny pro členy představenstva a revizora sdružení navrhuje a schvaluje valná hromada podle
jejich aktivity a podílu na činnosti sdružení.
9. Sdružení vede účetnictví podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
10. Účetní závěrku schvaluje valná hromada.
11. Případný kladný hospodářský výsledek sdružení, si sdružení přednostně ponechá na uskutečňování
předmětu činnosti sdružení v dalších letech a na zlepšování jeho úrovně, popř. ke krytí ztrát.
12. O způsobu krytí ztrát sdružení vzniklých v uplynulém hospodářském roce rozhoduje valná
hromada na návrh představenstva.
13. Členové mají právo nahlížet do účetních a jiných dokladů sdružení a činit si z nich výpisy.
Stanovy občanského sdružení ARCHAOS
strana 1 1 /1 3
14. Sdružení odpovídá za závazky celým svým majetkem.
15. Členové sdružení neručí za závazky sdružení.
Článek 12
Zánik sdružení
1. Sdružení zaniká:
a) usnesením valné hromady o rozpuštění sdružení nebo o sloučení s jiným sdružením,
b) pravomocným rozhodnutím Ministerstva vnitra ČR o rozpuštění sdružení podle obecně
závazných právních předpisů
2. Bez likvidace zaniká sdružení sloučením s jiným sdružením.
3. V případě zániku sdružení s likvidací se v rámci likvidace nejprve z majetku sdružení uhradí
pohledávky všech věřitelů sdružení a poté se zbývající majetek sdružení rozdělí mezi členy
rovným dílem. Zanikne-li sdružení pravomocným rozhodnutím příslušného orgánu, provede
majetkové vypořádání likvidátor určený tímto orgánem.
Článek 13
Přípravný výbor
1. Členové přípravného výboru sdružení se stávají členy sdružení dnem vzniku sdružení s tím, že
členský příspěvek jsou tito členové povinni zaplatit do třiceti kalendářních dnů od vzniku
sdružení.
2. Členové přípravného výboru jsou ode dne vzniku sdružení oprávněni jednat jménem sdružení, a to
společně a nerozdílně.
3. Členové přípravného výboru jsou ode dne vzniku sdružení do zvolení členů představenstva
oprávněni vykonávat činnost představenstva. Zmocněnec přípravného výboru je ode dne vzniku
sdružení do zvolení předsedy sdružení oprávněn vykonávat činnost předsedy sdružení v rámci
sdružení s tím, že není oprávněn jednat jménem sdružení navenek.
4. Přípravný výbor nejpozději do šedesáti kalendářních dnů ode dne vzniku sdružení svolá ustavující
zasedání valné hromady, přičemž se přiměřeně použijí ustanovení těchto stanov o svolání zasedání
valné hromady, o jejím průběhu, usnášeníschopnosti, hlasování a rozhodování.
5. Zvolením členů představenstva zaniká funkce členů přípravného výboru a přípravný výbor je
rozpuštěn. Členové přípravného výboru jsou povinni předat sdružení bez zbytečného odkladu
stanovy a další listiny, které souvisejí s činností přípravného výboru.
Stanovy občanského sdružení ARCHAOS
strana 1 2 /1 3
Článek 14
Závěrečná ustanovení
1. Tyto stanovy mohou být měněny nebo doplňovány pouze písemně, přičemž změny jsou závazné
až po jejich schválení valnou hromadou.
2. V případě, že se některé ustanovení stanov ukáže, ať vzhledem k platnému právnímu řádu nebo
vzhledem k jeho změnám, neplatným, neúčinným nebo sporným, anebo některé ustanovení chybí,
zůstávají ostatní ustanovení stanov touto skutečností nedotčena.
3. V záležitostech, které tyto stanovy neupravují, se sdružení řídí platnými obecně závaznými
právními předpisy, především zákonem č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění,
popřípadě právními předpisy, které tento zákon mění nebo nahrazující.
4. Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem registrace sdružení Ministerstvem vnitra ČR.
Stanovy občanského sdružení ARCHAOS
strana 1 3 /1 3
Download

- Matrix-2012