Popis
produktu
Allianz RAPIDinvest
verze 02/2011
Charakteristika produktu
Na co je RAPIDinvest zaměřen?
Allianz RAPIDinvest je jednorázové investiční životní pojištění
s ochranou investovaných prostředků. Jeho výnos je odvozen od vývoje
akciových trhů rozvíjejících se zemí. Vlastnosti produktu zajišťují výplatu
až 100 % investované částky (zaplaceného pojistného sníženého
o počáteční poplatek). Klient si může zvolit úroveň kapitálové ochrany
85 % nebo 100 %, resp. lze kombinovat obě hodnoty v rámci jedné
smlouvy. Produkt je veden v Kč, investor nepodstupuje kurzové riziko.
zhodnocení volných prostředků
Výpočet výnosu
Vývoj RAPIDinvestu je odvozen od výnosu indexu BNP Paribas
Emerging Markets Rapid CZK ER. Index je aktivně řízený, jeho cílem
je snížit kolísavost (volatilitu) akciového trhu. Řízení rizika spočívá
v omezení volatility (kolísání) tím, že v době horší výkonnosti akciových
trhů se index alokuje do méně rizikových aktiv (dluhopisů) a opačně.
Na základě vývoje indexu se vypočte průměrný výnos za období 6 let
(viz obrázek).
Celková částka k výplatě se liší pro výši zvolené kapitálové ochrany:
• 100% kapitálová ochrana
plnění při dožití = 100 % + průměrný výnos indexu
• 85% kapitálová ochrana
plnění při dožití = 85 % + 2,5 x průměrný výnos indexu
krátkodobá investice
střednědobá investice
dlouhodobá investice
krytí životních rizik
Co můžete získat?
Na konci pojistné doby při dožití bude vyplaceno 100 % (resp. 250 %)
průměrného výnosu indexu nad zajištěnou úroveň (100 % resp. 85 %).
V případě smrti je oprávněným osobám vyplacena aktuální hodnota
investice (minimálně však zaplacené pojistné). V případě smrti
následkem úrazu je oprávněným osobám vyplacena aktuální hodnota
investice (minimálně však zaplacené pojistné) + pojistné plnění ve výši
zaplaceného pojistného (maximálně částka 1 mil. Kč).
Historické výnosy
Mezi roky 1997 až 2010 bylo provedeno 2 483 simulací. V hodnotách
je již započten poplatek za správu.
voj
vývoj indexu
Vt výnos indexu k ťase t
t=1, ..., 24
1 200
1 000
V4
V2
V1
egƳbűgc kcdh ^cYZmj
V3
100% kapitálová ochrana
85% kapitálová ochrana
V24
edťZih^bjaVX†
vý
ický
tet dexu
o
p
in
Hy


   

   
   
investice s kapitálovou ochranou
V1+V2+ ... + V24
24
800
600
400
200
Základní parametry
Parametr
100% kapitálová
ochrana
22 % – 24 %
20 % – 22 %
18 % – 20 %
16 % – 18 %
14 % – 16 %
12 % – 14 %
10 % – 12 %
8 % – 10 %
6%–8%
XXL bonus zvyšuje výnos investice. Allianz pojišťovna investovanou částku
od 1 milionu automaticky navýší o 1 % a ihned tak prostředky klienta
zhodnotí. Částky nad 2,5 milionu jsou navýšeny o 2 %.
4%–6%
XXL bonus
0
2%–4%
6 let
0%–2%
0
gdťc†kcdh
85% kapitálová
ochrana
Průměrný roční výnos
7,0 %
13,8 %
Vstupní věk pojištěného 0 – 70 let
Minimální roční výnos
2,4 %
4,7 %
Pojistná doba
Maximální roční výnos
10,2 %
19,5 %
Průměrné plnění
150,7 %
220,0 %
Minimální plnění
115,5 %
131,9 %
Maximální plnění
178,9 %
290,5 %
6 let
Počátek/konec pojištění 20. 4. 2011/19. 4. 2017
Maximální pojistné
neomezeno (od 5 mil. Kč nutné schválení)
Daňové odpočty
ano, při splnění zákonných podmínek
Poplatky
vstupní – 2 % z jednorázového pojistného
za správu – 5 % (měsíčně 0,07 %)
Částečné odkupy
ano, od 3. výročí
Poplatek za správu je účtován při ukončení smlouvy nebo při částečném odkupu. V případě ukončení dožitím
je účtován pouze v případě výnosu nad úroveň kapitálové ochrany (100 % nebo 85 %). Kapitálová ochrana
investované částky (zaplacené pojistné snížené o počáteční poplatek) je tak při dožití smlouvy zachována.
Plnění = celkové plnění jako % investované částky
Informace o charakteru podkladového aktiva – Allianz RAPIDinvest
Emitent
SecurAsset S.A., akciová společnost založená podle práva Lucemburského velkovévodství
Správce
BNP Paribas Trust Corporation UK Limited
Depozitář
BNP Paribas Securities Services, Luxemburg Branch
Zprostředkovatel
BNP Paribas S.A., London Branch
Název cenného papíru
Typ emise
CZK 100 % Principal Protected Notes linked to BNP Paribas RAPIDinvest CZK Hedged ER Index
CZK 85 % Principal Protected Notes linked to BNP Paribas RAPID invest CZK Hedged ER Index
Dluhový cenný papír
XS0567241509 (100% kapitálová ochrana)
ISIN
XS0567242903 (85% kapitálová ochrana)
Měna CP /nominální hodnota
CZK / CZK 100 000
Nákupní cena ke Dni emise
100 %
Datum emise / počátku
15. dubna 2011
Datum ukončení
26. dubna 2017
Index
BNP Paribas RAPID invest CZK Hedged ER Index (Bloomberg code: BNPIFLEC Index)
Za předpokladu vyloučení předčasného splacení nebo úpadku emitenta před finálním splacením, finální výplatní
funkce bude specifikována jako:
§
ª 1 24 § Index t
·º ·
Kapitálová ochrana FP u Max «0;
1¸¸» ¸ u N
¦ ¨¨
¨¨
¹¼ ¸¹
¬ 24 t 1 © Index Initial
©
Hodnota k Datu ukončení
Datum ocenění (t)
Kapitálová ochrana
= 100 % resp. 85 %
FP (Faktor Participace)
= 100 % pro kapitálovou ochranu 100 %, 250 % pro kapitálovou ochranu 85 %
Indexinitial
= Hodnota Indexu k Datu počátku – je předmětem konvence následujícího pracovního dne
Indext
= Hodnota Indexu k Datu ocenění (t) – je předmětem konvence následujícího
pracovního dne
N
= Nominální hodnota investované částky
t
Datum ocenění
t
Datum ocenění
t
Datum ocenění
1
2
18. 07. 2011
9
17. 07. 2013
17
17. 07. 2015
17. 10. 2011
10
17. 10. 2013
18
19. 10. 2015
3
17. 01. 2012
11
17. 01. 2014
19
19. 01. 2016
4
17. 04. 2012
12
17. 04. 2014
20
18. 04. 2016
5
17. 07. 2012
13
17. 07. 2014
21
18. 07. 2016
6
17. 10. 2012
14
17. 10. 2014
22
17. 10. 2016
7
17. 01. 2013
15
20. 01. 2015
23
17. 01. 2017
8
17. 04. 2013
16
17. 04. 2015
24
18. 04. 2017
Návratnost investovaných prostředků
kapitálová ochrana 100 %
kapitálová ochrana 85 %
Kategorie rizika
100 %
185 %
150,7 %
220,0 %
kapitálová ochrana
investovaných prostředků
průměrná návratnost
(2483 simulací)
178,9 %
290,5 %
kapitálová ochrana 100 %
nejnižší riziko
1
2
3
4
5
6
7
nejvyšší riziko (výnos)
kapitálová ochrana 185 %
nejnižší riziko
1
2
3
4
5
6
7
nejvyšší riziko (výnos)
maximální návratnost
(2483 simulací)
Výklad pojmů
Investovanou částkou se vždy míní zaplacené jednorázové pojistné snížené o počáteční poplatek a navýšené o udělený obchodní bonus. Kapitálová ochrana 85 % / 100 % vyplývá
z povahy podkladového aktiva. Hodnota investice je k datu ukončení stanovena jako minimálně 85 % / 100 % z investované částky. Pokud je v průběhu trvání pojištění proveden částečný
odkup, kapitálová ochrana 85 % / 100 % z investované částky se snižuje poměrným způsobem o vyplacené částečné odkupy. Pojistník je vystaven kreditnímu riziku vůči emitentovi
cenného papíru. Kreditní riziko je omezeno formou zajištění investice státními dluhopisy zemí G-7 (tzv. kolateralizace investice). Historické výnosy – vzhledem k neexistenci indexu
v minulosti se jedná o simulaci chování indexu v minulých letech, které není zárukou budoucích výnosů.
Upozornění
Informace obsažené v tomto materiálu mají popisný charakter a nepředstavují individuální radu nebo nabídku. Informace jsou aktuální k datu vytvoření tohoto materiálu. Allianz pojišťovna, a. s.,
nepřebírá žádný závazek na aktualizaci zde obsažených informací. Pokud máte dotazy týkající se právních otázek, zejména investičního práva a práva daňového, prosím kontaktujte právníka nebo
daňového poradce. Pro více informací o produktu kontaktujte Allianz pojišťovnu, a. s., prostřednictvím svého pojišťovacího poradce nebo na telefonní lince +420 224 405 444.
Investiční produkty se liší od tradičních produktů životního pojištění. Podléhají investičnímu riziku spojenému s kapitálovými trhy. Hodnota investice může růst nebo klesat v závislosti
na výkonnosti podkladového aktiva a dalších faktorů kapitálových trhů. Současná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Investiční riziko nese pojistník.
V materiálu jsou použity hodnoty a grafy, jejichž zdrojem je www.ishares.com, Bloomberg a BNP Paribas.
Download

Allianz RAPIDinvest