Všechny změny budou k lepšímu
FÚZE A AKVIZICE
Na nové vztahy, které vaše podnikání přináší, se můžete těšit. Náš tým pro
realizaci fúzí a akvizic je jeden z nejsilnějších v České republice. Zajistíme
pro vás kompletní poradenství ve všech fázích projektu, ušetříme vám čas
i starosti. Ve všem.
Od due diligence přes návrh optimálního procesu až po její realizaci vám
bude k dispozici odborník na daňovou problematiku, znalec se zkušenostmi
v oceňování podniků a účetní specialista. Úzce spolupracujeme také
s advokátními kancelářemi s dlouholetými zkušenostmi. Práce s odborníky
vás potěší.
Marek Rosenbaum
Partner, fúze a akvizice
Zakládajících člen naší společnosti. V současnosti řídí tým
ekonomického poradenství společnosti a zaměřuje se zejména
na vedení rozsáhlých projektů poskytovaných napříč společností.
Podílel se na řízení mnoha projektů, mezi něž patří zejména fúze
společností Pepsi-Cola a Toma, převzetí jmění společnosti Nestlé
Čokoládovny, převzetí jmění společnosti YTONG, prodej části
podniku PricewaterhouseCoopers Česká republika, prodej části
podniku Procter & Gamble Czech Republic, sloučení společností
Dunlop Pneu a Goodyear, akvizice akcií společnosti MSA, akvizice
akcií společnosti Kostelecké uzeniny, akvizice akcií a povinná
nabídka převzetí pro České Radiokomunikace, převod ochranných
známek společnosti Schöller zmrzlina a mražené výrobky,
rozdělení společnosti OREA a další. Chcete-li prodat nebo koupit
společnost, Marek je ten pravý partner pro vaši cestu.
Zajistíme pro
vás realizaci
i poradenství
při:
S loučení nebo splynutí společností
Rozdělení společností
Převodu jmění společnosti na hlavního
akcionáře
Prodeji nebo koupi podniku
Převodu obchodního podílu nebo koupi
akcií
Co zajistíme konkrétně:
1) Komplexní due diligence
Prvním krokem při přípravě fúze či
akvizice bývá právní, finanční a daňové
předběžné due diligence, které nám
umožní identifikovat veškeré problémy,
které by se při transakci mohly vyskytnout.
Jde v zásadě o kompletní prověření.
Due diligence provádíme přímo v sídle
společností či v místě provozů. Naši
pracovníci prověřují veškeré náležitosti
v reálných podmínkách.
Co patří do komplexní due
diligence:
Právní due diligence
Na základě mandátu od vás zajistíme
prostřednictvím partnerské advokátní
kanceláře provedení právního due
diligence se zaměřením na analýzu
korporátních dokumentů klienta s ohledem
na připravovaný proces, na oblast pracovně
právních vztahů, na oblast nehmotného
majetku společnosti (ochranné známky,
patenty, užitné vzory, průmyslové vzory,
know how, atd.), na oblast ochrany
hospodářské soutěže a na oblast právních
sporů, jichž se společnosti účastní.
Kontakt
RSM TACOMA, a. s., Amazon Court – Karolinská 661, 186 00 Praha 8, Česká republika
T: +420 226 219 000, E: [email protected], W: www.rsm-tacoma.cz
Manažeři, kupte si svou společnost
Pomůžeme vašemu růstu
Daňové due diligence
Cílem daňového due diligence je najít potenciální rizika
vyplývající z nesprávného plnění daňových povinností
u společnosti, která je cílem akvizice nebo u společností,
které se chystají fúzovat. Výsledky daňového due diligence
zohledníme při návrhu dalšího postupu celého procesu
transakce tak, aby daňová zátěž celého procesu byla co
nejoptimálnější.
Finanční due diligence
Bývá zaměřeno na analýzu jednotlivých položek finančních
výkazů zúčastněných společností. Jeho hlavním cílem je
identifikace případných rizik, způsobených nesprávným
vedením účetnictví, a zkreslením vykazovaných položek
v rozvaze (nadhodnocením aktiv, případně podhodnocením
závazků, aj.).
Výsledkem každé části provedeného due diligence je zpráva,
pojednávající o jednotlivých oblastech s upozorněním
na případné problémy. Její výsledky jsou užitečné ve všech
dalších fázích procesu
Na základě due diligence sestavíme také časový
harmonogram celé transakce, který slouží jako plán pro
její realizaci. V rámci harmonogramu jsou i jednoznačně
specifikované úkoly jednotlivých účastníků procesu, aby vše
běželo hladce a bezproblémově.
2) Ocenění zúčastněných společností
Fúze a Akvizice
Všechny změny budou k lepšímu
Naše společnost je znaleckým ústavem
kvalifikovaným v oboru ekonomika
s rozsahem znaleckého oprávnění mimo
jiné na oceňování majetku, závazků
a čistého obchodního jmění obchodních
společností, zejména pro účely přeměny
obchodních společností jejich fúzí,
převodem jmění na společníka nebo
rozdělením či při změně právní formy
společnosti.
Jsme tedy schopni zajistit potřebné
zpracování nezávislého znaleckého
posudku na ocenění jmění zanikajících
společností v případě fúzí, zanikající
společnosti v případě rozdělení (včetně
ocenění jmění nástupnických společností),
resp. stanovení výše přiměřeného
vypořádání při převodu jmění na hlavního
akcionáře. Rovněž jsme oprávněni vydávat
znalecké zprávy ke všem formám přeměn
společností.
Řešení právních, daňových
a účetních aspektů transakcí
Právní aspekty
Prostřednictvím partnerské advokátní
kanceláře dokážeme zajistit zpracování
právní stránky transakce, a to jak
ve fázi přípravy, tak v průběhu. Příprava
transakce zahrnuje procesy jako
zpracování harmonogramu, předběžná
opatření, včetně např. statutárních změn
ve společnostech, plnění oznamovacích
povinností uložených zákonem apod.
V průběhu transakce je potřeba připravit
právní dokumentaci, zajistit právní
zastoupení při jednáních a komunikaci
se soudy, správními orgány a třetími
osobami, připravit návrhy na zápisy
změn v obchodním a dalších rejstřících
a zajistit právní zastoupení v řízení
před rejstříkovým soudem, správními
orgány apod. Dokážeme samozřejmě
řešit i problémy, které se mohou během
transakce vyskytnout v různých oblastech
(pracovněprávní vztahy, právo duševního
vlastnictví apod.).
Daňové aspekty
V průběhu projektů fúzí a akvizic vzniká
v zúčastněných společnostech řada
netypických daňových problémů a mnoho
povinností vůči orgánům státní správy. Naši
daňoví poradci jsou připraveni ošetřit celý
projekt z daňového hlediska, optimalizovat
daňové zatížení zúčastněných společností,
sestavit daňová přiznání, která jsou
během procesu nutná, poskytnout veškeré
potřebné konzultace a zajistit komunikaci
s příslušnými úřady.
Účetní aspekty
Fúze a akvizice bývají komplexním účetním
případem, který má dopad ve všech
oblastech rozvahy a výsledovky. Pro jejich
správné zaúčtování proto většinou nejdříve
vyškolíme pracovníky vašeho účetního
oddělení. Při samotné realizaci jim pak
poskytujeme poradenství ke konkrétním
dotazům, které se při realizaci samozřejmě
vyskytnou. Velice často také klientům
pomáháme definovat zásady pro sestavení
zahajovací rozvahy a také sestavovat
Kontakt
RSM TACOMA, a. s., Amazon Court – Karolinská 661, 186 00 Praha 8, Česká republika
T: +420 226 219 000, E: [email protected], W: www.rsm-tacoma.cz
počáteční rozvahy nástupnických
společností.
Firemní finance
Zajistíme vám tok,
který nevysychá
Firemní finance spravujeme mnoha klientům už víc než deset let. Díky skvělým
vztahům s českými i zahraničními bankami vám dokážeme doporučit nejlepší způsoby
řízení vašich peněz a dokážeme pro vaše transakce zajistit potřebné zdroje.
Zvládneme za vás navrhnout třeba řízení procesu prodeje nebo nákupu společnosti.
Celým procesem vás provedeme a transakci pak komplexně realizujeme. K vaší
spokojenosti. Patříme do mezinárodního uskupení poradenských společností
specializovaných na Corporate Finance. Ve spolupráci s partnery vám dokážeme
poradit při prodejích a akvizicích společností v řadě zemí Evropy (Polsko, Francie,
Itálie, Španělsko, Velká Británie, Německo, Norsko, Finsko nebo Bulharsko) a v USA.
Marek Rosenbaum
Partner, fúze a akvizice
Zakládajících člen naší společnosti. V současnosti řídí tým ekonomického
poradenství společnosti a zaměřuje se zejména na vedení rozsáhlých
projektů poskytovaných napříč společností. Podílel se na řízení
mnoha projektů, mezi něž patří zejména fúze společností Pepsi-Cola
a Toma, převzetí jmění společnosti Nestlé Čokoládovny, převzetí jmění
společnosti YTONG, prodej části podniku PricewaterhouseCoopers
Česká republika, prodej části podniku Procter & Gamble Czech
Republic, sloučení společností Dunlop Pneu a Goodyear, akvizice akcií
společnosti MSA, akvizice akcií společnosti Kostelecké uzeniny, akvizice
akcií a povinná nabídka převzetí pro České Radiokomunikace, převod
ochranných známek společnosti Schöller zmrzlina a mražené výrobky,
rozdělení společnosti OREA a další. Chcete-li prodat nebo koupit
společnost, Marek je ten pravý partner pro vaši cestu.
Kontakt
RSM TACOMA, a. s., Amazon Court – Karolinská 661, 186 00 Praha 8, Česká republika
T: +420 226 219 000, E: [email protected], W: www.rsm-tacoma.cz
Dokážeme vám poradit a zajistit
vše potřebné pro:
Investiční poradenství
Akvizice podniků
Prodeje podniků
Vyhledání strategického či finančního
partnera
Manažerské odkupy (MBO) a zadlužené
odkupy (LBO)
Projektové financování
Strukturování transakcí
Restrukturalizace společností
Co konkrétně vám nabízíme:
Investiční poradenství
Dokážeme vás provést celým procesem
investice od jejího plánování až k realizaci
a konečnému vypořádání. Od nalezení
vhodné investiční příležitostí přes
komplexní due dilligence, provedení
obchodu až po definici celkové optimální
investiční strategie pro vás budeme
partnerem, který se vyplatí. Umíme
samozřejmě také připravit vaši vlastní
společnost na prodej, vyhledat vhodného
strategického partnera a prodej dovést
do úspěšného konce. Máme zkušenosti
s manažerskými odkupy (MBO)
i zadluženými odkupy (LBO).
Projektové financování
Poradíme vám při financování projektů.
Najdeme vhodnou strukturu financování,
vypracujeme studii proveditelnosti jednotlivých
projektů, pomůžeme vytvořit podnikatelský
plán a doporučit optimální financování.
Najdeme možnosti zvýhodněného financování
(strukturální fondy EU, dotace), financování
s využitím fúzí a akvizic (strategický
partner, finanční investor) či komplexní
realizace financování úvěrovými prostředky.
Samozřejmostí bude kontrola realizace
projektu a hodnocení plnění jeho cílů.
Restrukturalizace společností
Pomůžeme vám při restrukturalizaci
holdingové struktury, vlastnických vztahů
společnosti a jejího procesního řízení.
Provedeme ekonomické due diligence, jehož
cílem je prověření všech ekonomických vztahů
a vazeb jak uvnitř dané společnosti, tak i vůči
odběratelům a dodavatelům.
Strukturování transakcí
Strukturování transakcí zakládáme
na operacích, které v jednotlivých krocích
zvyšující hodnotu společnosti. Samozřejmě
včetně vyčíslení úspor z daných transakcí.
Součástí takového strukturování může
například být:
Optimální nastavení výměnných poměrů
při fúzi a rozdělení, a to včetně využití
nerovnoměrného rozdělení
Veřejná dražba cenných papírů a její dopady
na efektivnost transakce
Dopady nákupu vlastních akcií na podíly
akcionářů na základním kapitálu
a na hodnotu čistého obchodního majetku
Optimalizace financování společnosti vedoucí
k maximalizaci hodnoty jejích akcií
Vliv vzájemných vlastnických vztahů mezi
jednotlivými společnostmi tvořícími koncern
Využití převzetí jmění hlavním akcionářem
Významnou službou nabízenou ve spolupráci s odborníky
RSM TACOMA Corporate Finance je služba „business
review“ zaměřená na celkové posouzení kondice
společností z pohledu bank a jejich schopnosti dostát
závazků ze stávajících úvěrových smluv.
Našim klientům poskytujeme návrhy řešení a zároveň
je pomáháme aplikovat v praxi formou dlouhodobé
spolupráce. V případě potřeby jsou členové našeho
týmu připraveni dočasně nahradit jednotlivé členy
managementu ve společnostech, kterým poskytujeme své
služby, a tím usnadnit uplatnění navrženého řešení.
Ekonomické poradenství
Snižování nákladů
Zavádění a zefektivnění controllingu
Optimalizace nákladových struktur
Nastavení kalkulací
Procesní poradenství a audit procesů
Redesign procesů
Zvyšování efektivity procesů
Konsolidace procesů
Popis a modelování procesů
Nastavování kontrolních procesů
Restrukturalizace a reorganizace
Postakviziční restrukturalizace
Neformální restrukturalizace/reorganizace
Restrukturalizace/reorganizace z důvodu insolvence
Business review
Business review pro stávající klienty bank (neplnění
podmínek)
Business review pro nové financování
Preventivní business review
Interim management
Krátkodobé „zapůjčení“ managementu
Projektový management
Download

Všechny změny budou k lepšímu