Nabídkový list - Soutěž č. 111 – Pozemky k.ú. Vrbice u Hořoviček, okres Rakovník
I. Předmět Aukce
I.1
Předmětem Aukce jsou pozemky o celkové výměře 74.957 m2:
Katastrální území:
Obec:
Číslo LV:
Výměra [m2]:
Parcely:
I.2
Vrbice u Hořoviček [645516]
Hořovičky [541737]
403
74.957
185/3, 185/23, 291, 433/3, 726/12, 768, 1114/2
Účastník je povinen se před podáním cenové nabídky důkladně seznámit s nabízenými
nemovitostmi po faktické i právní stránce, s tímto nabídkovým listem a všemi přílohami
uvedenými u této Aukce na stránkách AUKCE PŮDY (www.aukcepudy.cz).
II. Závady spojené s nabízenými pozemky
II.1
Na pozemek byla uzavřena nájemní smlouva se Zemědělskou společností Blšany s.r.o,
– viz. odst. VII. Přílohy.
II.2
Části B1, C listu vlastnictví jsou bez zápisu.
II.3
Jiné závady nebyly zjištěny.
III. Cenové informace
III.1 Počáteční cena je 743.000,- Kč.
III.2 Minimální příhoz je 10.000,- Kč.
III.3 KUP HNED cena je 1.124.355,- Kč.
III.4 Vyhrazená cena JE stanovena. Pokud nabídky podané v Aukci nedosáhnou Vyhrazené
ceny, není vlastník povinen nemovitosti prodat a je pouze na zvážení vlastníka zda
nabídnutou cenu akceptuje.
III.5 Vlastník je oprávněn kdykoliv v průběhu Aukce akceptovat aktuální nejvyšší nabízenou
cenu. V takovém případě je Aukce ukončena před stanoveným Koncem Aukce.
IV. Informace k Aukci na stránkách AUKCE PŮDY
IV.1 Začátek Aukce je stanoven na 17.4.2014, 9:00.
IV.2 Konec Aukce je stanoven na 21.4.2014, 12:00. V případě podání nabídky v čase 6 hodin
před Koncem Aukce se Konec Aukce posouvá o 24 hodin (toto prodlužování může být
v průběhu Aukce zkráceno).
IV.3 Aukce se mohou zúčastnit Účastníci registrovaní na stránkách AUKCE PŮDY.
IV.4 Podmínkou účasti v Aukci je úhrada účastnického poplatku 10.000,- Kč. Poplatek musí
být uhrazen Účastníkem z jeho účtu na účet Provozovatele
č.ú. 2584111001/5500, variabilní symbol: 111
IV.5 Účastnický poplatek je vrácen všem neúspěšným Účastníkům bez zbytečného prodlení
po ukončení Aukce. Vítězi Aukce je účastnický poplatek započten na úhradu kupní ceny
za převod nemovitostí.
IV.6 Podmínky účasti v Aukce je možné splnit i v průběhu Aukce.
AUKCEPUDY.CZ – Nabídkový list
Strana 1 ze 2
26.3.2014
V. Podmínky převodu pozemků a související poplatky
V.1 Pozemky budou převedeny na základě kupní smlouvy ve stanoveném znění uvedeném u
této Aukce na stránkách AUKCE PŮDY s převodem kupní ceny prostřednictvím notářské
úschovy v notářské kanceláři Mgr. Jany Večerníkové, 605/16, 16000 Praha 6, pokud se
smluvní strany nedohodnou jinak.
V.2 Poplatek za notářskou úschovu kupní ceny hradí ½ prodávající a ½ kupující.
V.3 Poplatek za návrh na vklad do katastru nemovitostí hradí Provozovatel.
V.4 Daň z nabytí nemovitých věcí hradí prodávající.
VI. Kontaktní osoba, informace o nabídce
VI.1 Kontaktní údaje pro informace o nabízených nemovitostech a průběhu Aukce:
tel: 220922711 (po-pá, 9-16h), e-mail: [email protected]
VII.
Přílohy
VII.1 Přílohou tohoto Nabídkového listu jsou tyto dokumenty:
a) nájemní smlouva se Zemědělskou společností Blšany s.r.o ze dne 5.12.2007,
b) výpis z listu vlastnictví č. 403 pro katastrální území Vrbice u Hořoviček ,
c)
kupní smlouva
VII.2 Přílohy tohoto nabídkového listu jsou dostupné na stránkách AUKCE PŮDY u konkrétní
Aukce. Pokud některý z uvedených dokumentů není zveřejněn, bude zaslán na vyžádání
u kontaktní osoby e-mailem.
VII.3 Podáním nabídky Účastník potvrzuje, že se seznámil se všemi přílohami.
AUKCEPUDY.CZ – Nabídkový list
Strana 2 ze 2
26.3.2014
Download

Nabídkový list - Soutěž č. 111 – Pozemky k.ú. Vrbice u