Vážené dámy a pánové,
dostal-li se Vám do rukou tento materiál, je to důkaz toho, že citlivě vnímáte situaci
dětí ve světě, jejich starosti a bídu, ve které žijí. Každý rok umírá přibližně 10 milionů dětí zbytečně – na podvýživu a běžné nemoci, proti kterým existují léky nebo
očkování.
Výsledky UNICEF za více než 60 let práce však dokazují, že i jediná lidská ruka může
svým gestem pomoci dosáhnout lepšího světa. Díky podpoře našich příznivců
zachraňujeme každý rok více než 3 miliony dětských životů a milionům dalších
dáváme šanci na lepší život.
Práce UNICEF skutečně zachraňuje dětské životy.
Mám ale obavy o budoucnost. I když pracovníci
a dobrovolníci UNICEF neúnavně pracují, útrapy
jako hlad, sucha či války, kterým mnohé děti čelí, jen
tak neskončí. Odkaz našich příznivců nám umožní,
abychom tady byli i pro příští generaci a pokračovali v záchraně a zlepšování životů
těch nejdražších, ale také nejohroženějších občanů tohoto světa – dětí.“
Na vizi světa, kterému ve prospěch dětí odkazujeme takové hodnoty, jako jsou spravedlnost, tolerance a štědrost, se můžete podílet i Vy – zanecháním hodnoty, která
zítra umožní dětem zdravě růst, chodit do školy a budovat svůj vlastní život.
Vaše závěť ve prospěch české pobočky UNICEF bude použita na pomoc těm nejpotřebnějším dětem. Děkujeme Vám mnohokrát za děti, které budou – alespoň
částečně – Vašimi dědici.
Sir Roger Moore, herec a vyslanec dobré vůle UNICEF
Pro podrobné informace o konkrétním dědickém řízení, sepsání nebo změnu Vaší
závěti doporučujeme obrátit se na notáře v místě Vašeho bydliště. S vyhledáním
Vám může pomoci Notářská komora ČR, Apolinářská 12/442, tel. 224 921 258,
www.nkcr.cz
Kolik stojí pomoc dětem?
150 Kč Terapeutická výživa pro 1 podvyživené dítě na měsíc.
600 KčOčkování 1 dítěte proti hlavním smrtelným chorobám (tuberkulóze,
© Dáša Hájková
dětské obrně, záškrtu, spalničkám, tetanu a černému kašli).
2000 Kč Pár koz pro zajištění obživy a posílení soběstačnosti dětí bez rodičů.
50 400 KčVybudování zdroje pitné vody (geologický
průzkum, výkopové práce, rozbor vody, dodání
a instalace ruční pumpy Mark II, upravené pro
tropické prostředí a velké hloubky, s kapacitou
1120 l/hod. – průměrné náklady).
© UNICEF/HQ060254/Andrew Heavens
4 250 KčŠkola v krabici (kompletní souprava vzdělávacích
pomůcek – tužky, pravítka, gumy, sešity, tabulky,
pastelky, nůžky, plakáty, třídní kniha, tabule apod. –
v obalu z odolného kovu pro 80 žáků a 2 učitele).
UNICEF pomáhá vždy tam,
kde to děti potřebují nejvíce.
Například sedmiletému
Sarathovi ze Srí Lanky
umožnily projekty UNICEF
pokračovat po katastrofě
tsunami ve školní docházce
v mobilní škole v uprchlickém
táboře Thampaddai Thidal.
Výuka ve škole byla upravena
tak, aby poskytovala
i psychosociální pomoc
dětem postiženým těžkými
traumaty ze ztráty domova
a často i svých nejbližších.
© UNICEF/NYHQ2005-0221/Tom Pietrasik
© Archiv UNICEF
„Měl jsem to štěstí na vlastní oči vidět, jak UNICEF
v různých částech světa pomáhá dětem. Potkal jsem
bezpočet dětí, jejichž životy byly zachráněny díky
UNICEF. Viděl jsem ale také spoustu dětí, které stále
musejí žít v nepředstavitelné chudobě, bez zajištění
základních životních potřeb, které my bereme jako
samozřejmost. A potkal jsem také děti, které jen stěží
přežívají v situacích ozbrojených konfliktů.
Oči má po mamince,
nos po tatínkovi
a úsměv zdědil od Vás
Pokud si přejete získat více informací o naší práci a možnostech
podpory projektů UNICEF na pomoc dětem, kontaktujte přímo
paní Pavlu Gomba, ředitelku české pobočky UNICEF.
Telefon: 257 320 244 (ústředna), 257 199 821 (přímá linka)
E-mail: [email protected], [email protected]
UNICEF, nám. Kinských 6, 150 00 Praha 5-Smíchov, IČ: 15888177
Poštovní adresa: UNICEF, Elišky Peškové 17/741, 150 21 Praha 5
Darujte prostřednictvím závěti
trvalý odkaz těm nejpotřebnějším
dětem. Jakákoli částka, kterou na
programy UNICEF věnujete, zajistí
výživu, pitnou vodu, zdravotní
péči a vzdělání pro děti, které tuto
pomoc potřebují nejvíce.
Pro každé dítě
zdraví, vzdělání, rovnoprávnost, ochranu
Poslání UNICEF: záchrana dětských životů
Co Vás může zajímat ohledně dědictví
UNICEF byl založen v roce 1946, aby pomohl strádajícím dětem po 2. světové válce. Dodnes
po celém světě zachraňuje dětské životy v situacích přírodních katastrof a ozbrojených konfliktů.
Sepsání závěti je závažné rozhodnutí. Je tedy zcela přirozené zajímat se o všechny jeho podmínky a možné dopady.
(fyzickou či právnickou, resp. osobu s právní subjektivitou) jako tzv. oprávněnou osobu, která
v případě prokázání své totožnosti/existence může s odkázanou částkou nakládat.
UNICEF pracuje ve více než 160 zemích, kde přímo v terénu pomáhá všem potřebným dětem
bez rozdílu rasy, náboženství, národnosti nebo politického přesvědčení.
Co se stane s mým majetkem, pokud nemám dědice a nesepíši závěť?
Zemře-li člověk bez zanechání jakýchkoliv zákonných dědiců a zároveň nesepsal za svého
života závěť, dědictví připadá státu jako tzv. odúmrť.
V případě, že sepíši závěť ve prospěch UNICEF, může si stát dělat nárok na dědickou
daň?
Podle zákona je od dědické daně osvobozeno bezúplatné nabytí majetku, které je určeno mj.
na zabezpečování činnosti v oblasti výchovy a ochrany dětí a mládeže, vývoje a vzdělávání,
vědy, výzkumu, školství apod. (dle § 20, odst. 4, uvedené písm.a) z.č. 357/1992 Sb. o dani
dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí). O vyměření a placení dědické daně
rozhoduje vždy v konkrétním případě příslušný finanční úřad, který rovněž posuzuje, zda
u konkrétního dědice je či není dáno osvobození od dědické daně.
UNICEF rozvíjí jednoduché, avšak účinné projekty pomoci v těchto oblastech:
• výživa a pitná voda
Podvýživa a infikovaná voda zabíjí každý rok více dětí než přírodní katastrofy a války. Podvýživa navíc u dětí způsobuje duševní i tělesné zaostávání, které je poznamená na celý život.
UNICEF proto do postižených oblastí dodává terapeutickou výživu, zakládá výživová centra, poskytuje hospodářská zvířata a seznamuje místní obyvatele s novými zemědělskými
metodami a základními principy zdravé výživy. Zajišťuje také instalaci pump s pitnou vodou,
včetně školení, jak tato zařízení udržovat.
• základní zdravotnická péče
UNICEF zajišťuje rozsáhlou očkovací kampaň proti šesti nejnebezpečnějším dětským nemocem (spalničky, černý kašel, záškrt, tuberkulóza, tetanus a dětská obrna). Během očkování
dětem podáváme také železo a vitamin A (jako prevenci slepoty a pro posílení imunity). Mimo
to UNICEF zakládá místní zdravotnická zařízení, na místě školí zdravotnický personál a dodává léky a potřebné vybavení.
• vzdělání
UNICEF se podílí na stavbě škol, poskytuje vzdělávací materiály a školí učitele. Do oblastí
postižených katastrofami dodáváme školní stany a soupravy vyučovacích pomůcek „škola
v krabici“. Dlouhodobě podporujeme vzdělávání dívek a umožňujeme chodit do školy i dětem
osiřelým, pracujícím, žijícím na ulici nebo v jiných těžkých podmínkách.
• ochrana proti zneužívání
Miliony dětí se stávají oběťmi zneužívání a týrání nejrůznějšího druhu a obchodu s dětmi.
UNICEF soustředí svou pozornost především na děti nucené pracovat, děti bez domova, děti
vystavené stresu z války, dětské vojáky, sirotky AIDS a děti, jež se staly oběťmi organizovaného obchodu. Pro tyto děti rozvíjíme mnoho speciálně zaměřených projektů, které jim vracejí
dětství a dávají naději na lepší budoucnost.
V každé závěti musí být uveden den, měsíc a rok, kdy byla podepsána, jinak je neplatná.
Závěť napsaná vlastní rukou zůstavitele
Nejjednodušší formou závěti je závěť vlastnoruční, která musí být vlastní rukou napsána
a podepsána, jinak je neplatná. Pokud bude mít závěť veškeré náležitosti pro svoji platnost (tj.
zejména přesné označení dědice, označení majetku, den, měsíc a rok podepsání), lze doporučit její uložení u jakéhokoliv notáře do jeho evidence závětí. Ten pak její existenci zanese
do Centrální evidence závětí, vedené Notářskou komorou ČR. Tak by nemělo dojít k tomu, že
v případě úmrtí pořizovatele závěti se o závěti notář pověřený projednáním dědictví nedozví
(příslušný notář provádí tzv. lustraci v této evidenci podle osobních údajů zůstavitele).
Závěť za účasti svědků
Druhá forma závěti je závěť, kterou nenapsal zůstavitel vlastní rukou, ale musí ji vlastní rukou
podepsat a před dvěma svědky současně přítomnými výslovně projevit, že listina obsahuje
jeho poslední vůli, a také svědci se musí na závěť podepsat. Občanský zákoník upravující jednotlivé formy závětí přitom klade zvláštní požadavky na vztah svědků k zůstaviteli. Možnost
uložení této závěti u jakéhokoliv notáře, jak je uvedeno výše, lze rovněž doporučit.
Závěť ve formě notářského zápisu
Jako nejjistější z hlediska splnění zákonných požadavků a náležitostí je pořízení závěti
ve formě notářského zápisu. Jakýkoliv notář sepíše na žádost zůstavitele jeho závěť, přičemž
před tím vyslechne jeho osobní a majetkové poměry a poradí možnosti naložení s majetkem.
Notář zároveň uloží u sebe tuto závěť a zanese její existenci do Centrální evidence závětí.
„Jsem důkazem toho, co UNICEF znamená pro životy dětí. Po válce jsem i já stála ve frontách na jídlo a léky od UNICEF,“ uvedla při svém jmenování vyslankyní dobré vůle v roce
1988 světoznámá herečka Audrey Hepburn.
Mohu změnit jednou napsanou závěť?
Ano, svou závěť můžete kdykoli změnit nebo zrušit.
© UNICEF/NYHQ1955-0031
Závěť pořízená ve formě notářského zápisu, pokud splňuje všechny požadavky stanovené
na její náležitostí stanovené právními předpisy, je veřejnou listinou, což znamená, že platí
to, co je v ní uvedeno, pokud není prokázán opak. Šance na její případné zpochybňování je
v porovnání s ostatními formami závěti minimální.
© UNICEF/NYHQ1958-0002
Protože UNICEF není financován z rozpočtu OSN, všechny tyto potřebné programy můžeme
rozvíjet pouze díky dobrovolným příspěvkům – včetně darů, které nám naši příznivci věnovali
ve své závěti. Pomoci může jakákoli částka, kterou odkážete pro záchranu dětských životů.
© UNICEF/NYHQ1950-0058
© UNICEF/NYHQ1989-0480/Isaac
***
Jak musí být závěť napsána, aby byla platná?
V zásadě existují tyto tři druhy závěti:
• závěť napsaná vlastní rukou zůstavitele
• závěť za účasti svědků
• závěť ve formě notářského zápisu
Jaká část z prostředků odkázaných UNICEF půjde skutečně na programy pomoci
dětem?
Nejméně 90 % z každého daru je využíváno na přímou programovou pomoc dětem. V roce
2008 činily administrativní náklady UNICEF 3 %, dalších 7 % tvoří programová podpora – tj.
náklady, které není možné jednoznačně přiřadit k jednotlivému programu (např. ostraha
skladů, kontrola, monitoring apod.). UNICEF, jako mezinárodní organizace, podléhá kontrole
mezinárodního týmu auditorů, přičemž každý rok na kontrolu vysílá své auditory jiná země,
čímž je zajištěna nestrannost a objektivita.
Pro podrobné informace o konkrétním dědickém řízení doporučujeme obrátit se na kvalifikovaného notáře, který je osobou nejpovolanější a zajisté Vám rád poradí.
Ano, chci zanechat trvalý odkaz a nadále zachraňovat dětské životy:
Příspěvek pro UNICEF jsem uvedl ve své závěti
Příspěvek pro UNICEF mám v úmyslu uvést ve své závěti
Přeji si být kontaktován pro sjednání osobního setkání se zástupcem UNICEF
Jméno a příjmení:
Adresa: PSČ:
Telefon:
Datum:
E-mail je jednoduchým a úsporným způsobem, jak můžeme komunikovat s našimi příznivci.
Pokud od nás chcete dostávat zprávy, např. o aktuálních projektech, uveďte prosím také Vaši
e-mailovou adresu.
Mohu odkázat nemovitý majetek, umělecké dílo, předmět nebo výtěžek z životního
pojištění?
V případě odkázání nemovitého majetku je třeba konkrétní nemovitost specifikovat uvedením
čísla popisného (orientačního), katastrálního území, kde nemovitost leží (pokud není známo,
alespoň uvedením přesné adresy), či jiných údajů tak, aby nemovitost nebyla zaměnitelná.
Odkázat je možné také umělecké dílo, které je rovněž zapotřebí v závěti detailně popsat (např.
obraz – uvést autora, signaturu, motiv a případně místo, kde se obraz nachází).
E-mail:
Stejně tak je – podle druhu sjednané pojistné smlouvy a možností jejího plnění – možné odkázat výtěžek ze životního pojištění. Obecně platí, že se odkazuje pojistná smlouva, resp. práva
a povinnosti a plnění z ní vyplývající. V případě určitých typů smluv lze označit určitou osobu
Vyplněním tohoto kupónu nevzniká žádný právní závazek ani povinnost uvést UNICEF ve své
závěti. Jde pouze o vyjádření Vašeho záměru a všechny informace, které nám poskytnete, jsou
přísně důvěrné.
Vyplněný kupón prosím zašlete na adresu: UNICEF ČR, Elišky Peškové 17, 150 21 Praha 5.
NICEF Vás může v budoucnosti kontaktovat ohledně naší práce a aktuálních projektů.
U
Pokud si nepřejete být kontaktován(a), zaškrtněte prosím toto políčko:
Download

Oči má po mamince, nos po tatínkovi a úsměv zdědil od Vás