MANUÁL PRO STUDENTY
STUDIUM NA VŠMIE
Obsah
1.
ZÁKLADNÍ INFORMACE O STUDIU ...................................................................................................................... 2
2.
MANUÁL K JEDNOTLIVÝM ÚKONŮM ................................................................................................................. 2
DOPORUČENÝ STUDIJNÍ PLÁN ...................................................................................................................................... 2
WEBOVÉ STRÁNKY ...................................................................................................................................................... 2
C.
KNIHOVNA ................................................................................................................................................................... 3
D.
UZNÁNÍ PŘEDMĚTŮ Z VOŠ A VŠ ................................................................................................................................. 3
E.
ZÁPIS DO VYŠŠÍHO SEMESTRU ...................................................................................................................................... 3
F.
PODMÍNĚNÝ ZÁPIS (TZV. „ŽOLÍK“) ............................................................................................................................... 4
G.
PŘERUŠENÍ STUDIA ...................................................................................................................................................... 4
H.
ZÁPIS PŘEDMĚTŮ ......................................................................................................................................................... 5
I.
ZKOUŠKOVÉ OBDOBÍ .................................................................................................................................................... 6
J.
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ................................................................................................................................................... 6
K.
PRAXE .......................................................................................................................................................................... 7
L.
STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY ...................................................................................................................................... 8
M. ZMĚNA OBORU/TYPU STUDIA/PROGRAMU/SPECIALIZACE/STŘEDISKA ........................................................................... 8
O.
UKONČENÍ STUDIA ........................................................................................................................................................ 8
A.
B.
1
1. Základní informace o studiu
V kaţdém studijním oboru VŠMIE existuje přesný seznam předmětů, které musí minimálně
student studovat, aby splnil dané předepsané podmínky a mohl studium ukončit státní
bakalářskou zkouškou.
Tento seznam předmětů se nazývá „studijní plán“ a je pro kaţdý obor a rok nástupu
k nahlédnutí studentovi na webových stránkách školy.
Studijní plány stejného oboru se mohou lišit dle akademického roku nástupu studenta do studia.
Student během 3 let (resp. 3,5 let u kombinovaného studia) studuje studijní plán, aby ho
dokončil a postoupil ke státním závěrečným zkouškám a tím získal titul „bakalář“.
Studium na VŠMIE není omezeno minimální délkou studia (3 roky), ale splněním studijního
plánu. Pokud tedy např. student na VŠMIE přestoupil a má uznané některé z předmětů, můţe
postoupit ke státním závěrečným zkouškám hned, jakmile svůj studijní plán dostuduje.
Student na VŠMIE pouţívá ke studiu plně automatizovaný elektronický systém – Školní
informační systém (dále jen ŠIS), který je přístupný přes webový prohlíţeč.
2. Manuál k jednotlivým úkonům
a. Doporučený studijní plán
Studijní plán je seznam předmětů, které musí student splnit ve svém studijním oboru. Studijní
plán obsahuje dílčí předměty (které jsou ohodnoceny kredity)
Doporučený studijní plán (neboli „časový plán“) je studijní plán poskládaný dle jednotlivých
semestrů, kterými student prochází. Studium dle časového plánu je pouze doporučené
(zajišťuje bezproblémové navazování jednotlivých předmětů a ideální délku studia). Student se
jím však řídit nemusí, můţe si vytvořit vlastní časový plán. Znamená to tedy, ţe si sám určí
pořadí předmětů v jednotlivých semestrech studia. Časové plány nalezne student na webových
stránkách školy dle svého studijního oboru a akademického roku nástupu.
b. Webové stránky
Student by se měl orientovat na webových stránkách školy www.vsmie.cz, aby v případě
potřeby nalezl co nejrychleji potřebné informace.
Potřebné informace student nalezne na webových stránkách v sekci „Pro studenty“.
 Úřední deska - místo, kde škola zveřejňuje důleţité informace týkající se studia (např.
zrušení či nahrazení výuky, informace ke státním zkouškám apod.). Student by měl
informace na Úřední desce sledovat co moţná nejpravidelněji (VŠMIE se snaţí
jednotlivé studenty např. v případě zrušení výuky informovat emailem či telefonicky).
 Studijní oddělení – místo, kde student nalezne veškeré kontaktní údaje na studijní
referentky všech středisek včetně informací o zrušení úředních hodin apod.
 Formuláře – tiskopisy ke staţení.
2
 Návody ke studiu – informace týkající se důleţitých studijních procesů (např. Praxe,
Bakalářská práce apod.).
 Harmonogram roku – informace týkající se důleţitých mezníků v daném akademickém
roce (data zápisů, státních zkoušek apod.).
 Brožury Modrý zavináč – broţury obsahující veškeré informace o studiu na VŠMIE.
 Ekonomické oddělení – informace ohledně plateb školného, kurzů a jiných poplatků.
c. Knihovna
Kaţdý student má přístup do knihovny VŠMIE na jednotlivých střediscích a můţe si půjčovat
knihy, které má knihovna k dispozici.
Registrace vypůjčených knih a jejich rezervace funguje přes ŠIS (viz Manuál k ŠISu), stejně tak
i jejich moţné vyhledávání.
Výpůjční řád a úřední hodiny knihovny jsou k nahlédnutí na webových stránkách školy.
d. Uznání předmětů z VOŠ a VŠ
Pokud student jiţ studoval vyšší odbornou školu či jinou vysokou školu, VŠMIE nabízí moţnost
uznání úspěšně absolvovaných předmětů.
Podmínky uznání:
 shoda obsahu absolvovaných předmětů na jiné škole s obsahem předmětů studovaných
na VŠMIE a rovněţ shodný způsob zakončení studia předmětů, jejichţ uznání je
poţadováno
 doba, která uplynula od úspěšného zakončení předmětu, nesmí přesáhnout 4 roky
 uznány mohou být pouze dílčí předměty, VŠMIE neuznává státní ani souborné zkoušky
 na základě jednoho studovaného předmětu nemůţe být uznáno více předmětů na
VŠMIE
 VŠMIE uznává předměty klasifikované známkou výborně (1), velmi dobře (2) i dobře (3)
Poplatky:
 vyřízení ţádosti o uznání předmětů je pro studenty VŠMIE zcela zdarma
K uznání předmětů je třeba předloţit:
 výkaz o studiu (index), příp. ověřený dokument studijního oddělení
 ţádost o uznání předmětů
Vyřízení ţádosti o uznání trvá zpravidla 2 - 3 týdny podle počtu uznávaných předmětů.
e. Zápis do vyššího semestru
Aby mohl student bezproblémově pokračovat ve studiu, musí se na začátku kaţdého semestru
zapsat. Zápis tedy probíhá do zimního i letního semestru akademického roku (2 x v roce) dle
pokynů studijního oddělení a ve stanoveném termínu.
3
Student při zápisu vţdy odevzdává ke kontrole studijnímu oddělení svůj index se zapsanými
předměty (které si totoţně zapisuje i do ŠISu) a zápisový list, kterým písemně svůj zápis
potvrzuje. Dále student hradí školné na další semestr (pokud tak neučinil dříve).
K zápisu je student vţdy emailem vyzván studijním oddělením.
f. Podmíněný zápis (tzv. „žolík“)
Podmíněný zápis, neboli „ţolík“ vyuţívá student v případě, ţe při zápisu do vyššího semestru
nesplnil minimální poţadovaný počet kreditů (nebo i souborných zkoušek).
Konkrétní podmínky pro vstup do daných semestrů vysvětluje následující tabulka:
Typ studia
prezenční
studium
kombinované
studium
Zápis do
x. semestru
Minimální počet
kreditů pro zápis
3.
5.
35
70
7.
105
9.
140
4.
6.
35
70
8.
105
10.
140
Podmíněný zápis (tzv. „ţolík) můţe student během studia vyuţít pouze jednou, a to vţdy při
zápisu do daného semestru, kdy se získané kredity a souborné zkoušky počítají (viz tabulka
výše).
Ţádost o podmíněný zápis provede student standardním formulářem ţádosti, který vyplní a
společně se zápisovým listem a indexem odevzdá při zápisu do semestru ke kontrole na
studijní oddělení.
(do textu ţádosti uvede student „Ţádost o podmíněný zápis“)
Student je o povolení podmíněného zápisu informován písemně.
g. Přerušení studia
Student můţe studium v jeho průběhu pozastavit, tzv. přerušit. Přerušení studia znamená, ţe
student je v daném semestru (popř. v semestrech) naprosto nečinný, a proto není třeba, aby byl
zapsán a hradil školné. Po skončení přerušení studia se student opět na začátku semestru
zapíše do studia a pokračuje ve studiu.
Jednotkou přerušení studia je jeden semestr. Přerušení studia provádí studijní oddělení na
začátku daného semestru na ţádost studenta. Student si můţe kdykoli během studia podat
maximálně 2 žádosti o přerušení studia vždy na 1 nebo 2 semestry. Maximální doba
přerušení tedy můţe být 2 roky (2 ţádosti po 2 semestrech).
Během přerušení studia je student nečinný, tzn., ţe nedochází na výuku ani na termíny zápočtů
a zkoušek, neodevzdává dávky ani seminární práce, nehradí školné a ŠIS je mu po tu dobu
automaticky zablokován (blokace je automaticky odstraněna při opětovném zápisu do
semestru).
4
Ţádost o přerušení studia provede student standardním formulářem ţádosti, který vyplní a
odevzdá před začátkem semestru na studijní oddělení.
(do textu ţádosti uvede student „Ţádost o přerušení studia“ včetně poţadované délky
přerušení)
Student je o přerušení studia informován písemně.
h. Zápis předmětů
Student si zapisuje předměty v jednotlivých semestrech dvojím způsobem – písemně do indexu
a totoţně elektronicky do ŠISu (existují tedy 2 indexy – písemný a elektronický).
Zápis předmětů do papírového indexu provádí student dle vzoru:
 uvádí název předmětu
 uvádí kód předmětu
 uvádí počet kreditů
 uvádí počet hodin přednášek a cvičení (pouze u prezenčního studia!)
Student si v daném semestru můţe zapsat jen předměty, které jsou vypsány (tzn., ţe v kaţdém
semestru se nevypisují, resp. nevyučují všechny existující předměty, ale jen cca jejich
polovina).
Zápis není v semestru nijak početně omezen, student si můţe zapsat neomezené mnoţství
předmětů, které jsou vypsány.
Pokud student z jakéhokoli důvodu nesplní nějaký ze zapsaných předmětů, zapíše si jej opět
v následujícím semestru (resp. v nejbliţším semestru, kdy je předmět opět vypsán). Počet
opětovných zápisů není během studia omezen.
5
i. Zkouškové období
Zkouškové období trvá cca 6 týdnů po skončení výuky v daném semestru a je přesně datumově
vymezeno v harmonogramu akademického roku.
Během zkouškového období neprobíhá výuka, ale pouze samotné zakončování předmětů
v termínech, které vypisují jednotliví vyučující a na které se sám student přes ŠIS hlásí.
Student si tedy dle vypsaných termínů můţe sám zkouškové období naplánovat.
Student má moţnost skládat zkoušky a zápočty na všech střediscích dle vlastního výběru.
Vyučující vypisují termíny i mimo přesně stanovené zkouškové období.
Studenti kombinovaného studia mají zkouškové období protaženo automaticky i do
následujícího semestru! Znamená to tedy, ţe předmět zapsaný v daném semestru mohou
řádně ukončovat i během semestru následujícího (a to během výuky i jeho zkouškového
období).
Student je povinen se ze zapsaného termínu odhlásit, pokud ví, ţe se ho nebude moci účastnit,
a to odhlášením v ŠISu nebo informováním přímo daného vyučujícího. Pokud tak neučiní, je mu
v případě zápočtu udělena peněţní pokuta ve výši 200,- Kč. V případě zkoušky je mu udělena
známka „4“ (nevyhověl).
j. Bakalářská práce
Bakalářská práce (resp. její obhájení) je povinnou součástí státní závěrečné zkoušky u všech
studijních oborů VŠMIE. Aby mohl student vůbec začít danou bakalářskou práci vypracovávat,
je nutné, aby si v průběhu studia zvolil vedoucího práce a vypracoval tzv. Zadání bakalářské
práce, které blíţe specifikuje studentův záměr.
Zadání bakalářské práce obsahuje tyto důleţité body:
 název bakalářské práce
 název bakalářské práce v anglickém jazyce
 základní cíle práce
 osnova práce
 základní literatura
Student si můţe zvolit za vedoucího své práce vyučujícího VŠMIE nebo externího vedoucího
s vysokoškolským vzděláním, který musí být schválen vedoucím příslušné katedry VŠMIE.
Zadání bakalářské práce můţe student vytvořit kdykoli během studia, dle studijního plánu se ale
doporučuje začátek posledního, resp. 3. roku studia.
Platnost Zadání bakalářské práce je omezeno 2 roky od data uvedeného na Zadání BP do
data, kdy student odevzdá finální podobu práce na studijní oddělení. Bakalářská práce tak
můţe být odevzdána dříve, neţ student absolvuje všechny povinné předměty a přihlásí se na
závěrečné státní zkoušky.
6
Zadání BP se vyplňuje přímo do ŠISu, kde si ho poté student vygeneruje v předepsaném
PDF dokumentu.
Postup je následovný:
1. student si zvolí vedoucího práce a domluví se s ním na tématu
2. vyučující zadá téma BP, které si student vybral, do ŠISu a přiřadí ho ke studentovi
3. studentovi je umoţněno vypracovat Zadání BP v ŠISu
4. je-li zadání BP v pořádku, učitel v ŠISu zatrhne, ţe jiţ student nemůţe zadání editovat
5. poté si můţe student vygenerovat a vytisknout zadané téma BP (formulář se tiskne 3x)
6. zadání BP podepíše student, vedoucí BP a vedoucí příslušné katedry
7. student zadání odevzdá ve 3 výtiscích na studijní oddělení, kde je mu potvrzeno
Po takto schváleném Zadání bakalářské práce můţe student začít pracovat na své bakalářské
práci.
Termíny pro zadávání bakalářských prací:
31. březen - pro doporučenou obhajobu práce v únoru následujícího roku
15. listopad - pro doporučenou obhajobu práce v červnu nebo září následujícího roku
Přesný postup, jak bakalářskou práci vypracovávat, nalezne student na webových stránkách
školy.
S vypracováváním bakalářské práce souvisí předměty Seminář k bakalářské práci I. a Seminář
k bakalářské práci II. Podmínky pro udělení zápočtu z těchto dvou předmětů jsou uvedeny ve
směrnici prorektora č. P-2/2010.
Po dokončení bakalářské práce a jejím schválení vedoucím práce, je práce vytištěna a svázána
do poţadované vazby a vzhledu.
Další poţadavky ohledně bakalářské práce naleznete v směrnicích prorektora.
Bakalářskou práci poté student odevzdá ve 2 vyhotoveních na studijní oddělení.
k. Praxe
Praxe je předmět povinný pro všechny studijní obory VŠMIE.
Vykonávání praxe úzce souvisí s vypracováváním bakalářské práce, proto i její zápočet uděluje
vedoucí bakalářské práce.
Pro úspěšné absolvování praxe je nutné splnit následující podmínky:
 pokud je student zaměstnaný, můţe být jeho zaměstnání povaţováno za výkon praxe
 praxi je třeba vykonávat v délce minimálně 8 týdnů
 pro udělení zápočtu je nutné vypracovat Zprávu o praxi
 pro udělení zápočtu je nutné doloţit Potvrzení o absolvování praxe
Po udělení zápočtu z předmětu Praxe odevzdává student Zprávu o praxi a Potvrzení o
absolvování praxe na studijní oddělení, a to nejpozději v den, kdy se hlásí na státní závěrečné
zkoušky (resp. na první část státních závěrečných zkoušek, pokud se rozhodl si státní zkoušky
rozdělit). Zpráva o praxi je poté archivována ve školní knihovně, kde je do ní moţné nahlédnout.
7
Státní závěrečné zkoušky
l.
Pro úspěšné absolvování a získání titulu Bc. je třeba na konci studia sloţit předepsané povinné
státní bakalářské zkoušky, které se liší u kaţdého studijního oboru.
 státní závěrečné bakalářské zkoušky se konají 3x ročně - v únoru, červnu a září
 na kaţdou státní zkoušku (resp. blok) má student 1 řádný a 2 opravné termíny
 absolvování jednotlivých státních zkoušek si můţe student libovolně rozdělit, tzn., ţe
není povinností skládat všechny státní zkoušky v jednom termínu (např. v únoru můţete
absolvovat státní zkoušku z volitelného bloku a Aplikovanou informatiku a zbytek státních
zkoušek si můţete dodělat následující termín - v červnu)
 pokud student neúspěšně sloţí některou z částí státních závěrečních zkoušek, nejdříve v
následujícím termínu ji můţete opakovat
 student opakuje vţdy jen tu část státních zkoušek, nesloţil úspěšně, ostatní úspěšně
sloţené státní zkoušky jiţ neopakuje
Aby se student mohl přihlásit ke státním závěrečným bakalářským zkouškám, musí splnit
následující podmínky:
1. Všechny povinné předměty dle studijního plánu musí být zakončeny zápočtem či
zkouškou, včetně zápočtů ze Semináře k bakalářské práci a z Praxe; součet kreditů musí
být minimálně 180.
Student se ke státním závěrečným zkouškám přihlašuje písemnou i elektronickou formou přes
ŠIS. Před konáním státním zkoušek jsou potřebné materiály zveřejněny studijním oddělením na
Úřední desce školy.
m. Změna oboru/typu studia/programu/specializace/střediska
Student můţe v průběhu studia měnit dříve zvolené parametry, jako je studijní obor, typ studia,
studijní program, specializace a středisko.
 Studijní obor – změna je moţná pouze v rámci jednoho studijního programu.
 Typ studia – změna je moţná z prezenční formy studia na kombinovanou a naopak.
 Studijní program – změna je moţná z Ekonomiky a managementu na Právní
specializaci a naopak.
 Specializace - změna je moţná pouze v rámci jednoho studijního oboru.
Uvedené změny je moţné vykonat pouze na přelomu semestrů (resp. při zápisu do nového
semestru) vzhledem k navazujícím skutečnostem.
Student můţe podat ţádost o změnu na začátku nového semestru. Ţádost o změnu provede
student standardním formulářem ţádosti, který vyplní a odevzdá na studijní oddělení.
Student je o provedené změně informován písemně, v případě změny střediska, typu studia a
programu je s ním podepsán i dodatek ke smlouvě.
o.
Ukončení studia
Ukončení studia studenta na VŠMIE můţe být provedeno dvěma způsoby, a to jeho
zanecháním na vlastní ţádost nebo vyloučením ze strany VŠMIE.
Oba tyto postupy znamenají vypovězení smlouvy o studiu.
8
Student můţe podat ţádost o ukončení studia (zanechání) kdykoli během studia. Vţdy je ale
povinen mít uhrazené všechny platby školného za semestry, do kterých se řádně zapsal, mít
uhrazené všechny ostatní platby spojené se studiem (penále v knihovně, pokuty za neomluvené
zápočty, apod.) a mít vrácené všechny vypůjčené knihy včetně vstupní karty do budovy školy.
Ţádost o ukončení studia provede student standardním formulářem ţádosti, který vyplní a
odevzdá na studijní oddělení. (do textu ţádosti uvede student „Ţádost o ukončení studia“)
Student je o ukončení studia informován písemně.
Student můţe být vyloučen ze studia, pokud neplní řádně své povinnosti vyplývající ze
studijního a zkušebního řádu VŠMIE nebo ze smlouvy o studiu (neuhradil školné, nezapsal se
do semestru apod.). V takovém případě je mu studium ukončeno ze strany VŠMIE bez jeho
vědomí.
Student je o vyloučení ze studia informován písemně.
9
Download

Jak studovat na VŠMIE