Allianz
TITANinvest
Pouze nejvyšší výnos
se počítá
Časově omezená
nabídka do
13. 12. 2013
S vámi od A do Z
Allianz TITANinvest
Životní pojištění s chytrou investiční strategií
pro maximální ochranu Vaší investice.
Hlavní výhody
• Dvě varianty kapitálové ochrany* investované částky:
– 100 % pro opatrné investory
– 90 % s potenciálem vyššího výnosu
• Možnost částečných výběrů od 3. výročí
• Střednědobý horizont investice 5 let a 6 měsíců
• Bezplatná ochrana pro případ smrti následkem úrazu
Světoví titáni
Výnos je odvozen od výkonnosti akcií 10 velkých společností, které ve
svém oboru patří mezi největší a nejvýznamnější.
6bZg^`V
C^`Z
BX9dcVaYŸh
:mmdcBdW^a
25 %
:kgdeV
Kda`hlV\Zc
AKB=
CZhia‚
KdYV[dcZ
GdX]Z
6h^Z
IdndiV
8Vcdc
25 %
25 %
25 %
Historická výkonnost
Pomocí simulací lze dopočítat, jakých výnosů by dosáhla stejná investice
v minulosti. Tabulka uvádí návratnost investice (částka k výplatě na konci
pojištění vůči investované částce na počátku) mezi roky 1992 až 2013.
Opatrná
Výnosová
Minimální návratnost
Varianta
100 %
90 %
Průměrná návratnost
118 %
151 %
20 % nejlepších výsledků
133 %
231 %
Tento materiál nemůže vzhledem ke svému rozsahu nahradit pojistné podmínky a pojistnou smlouvu nebo
poskytnout jejich kompletní shrnutí. Bližší informace naleznete na www.allianz.cz a u svého pojišťovacího poradce.
TIN/09/2013/219
* Kapitálová ochrana se nevztahuje na kreditní selhání emitenta podkladového aktiva.
Investovanou částkou se rozumí zaplacené pojistné snížené o počáteční poplatek.
Minulé výnosy nejsou zárukou budoucích výnosů, investiční riziko nese pojistník.
Download

Allianz TITANinvest