ZNALECKÝ POSUDEK
číslo: 2392 - 112/13
o obvyklé ceně nemovitostí - areálu staveb bez čp. včetně příslušenství a pozemků parc.č.
2932/2, 2932/4, 2933/1, 2933/2, 2933/3, 2933/4, 2933/5 a 2933/6 v k.ú. a obci Mělník,
Středočeský kraj, na rohu ulic Na Staré cestě a Říční.
Posudek byl vypracován ve 4 vyhotoveních, z nichž 3 vyhotovení obdrží žadatel a
1 vyhotovení je uloženo v archívu znalce. Celkem posudek obsahuje 13 stran textu a
11 stran příloh.
V Praze, dne 16.prosince 2013
ZNALECKÝ POSUDEK
číslo: 2392 -112/13
o obvyklé ceně nemovitostí - areálu staveb bez čp. včetně příslušenství a pozemků parc.č.
2932/2, 2932/4, 2933/1, 2933/2, 2933/3, 2933/4, 2933/5 a 2933/6 v k.ú. a obci Mělník,
Středočeský kraj, na rohu ulic Na Staré cestě a Říční.
Objednavatel posudku:
Jiří Liška
Pod vrchem 2889
276 01 Mělník
Účel posudku:
Stanovení obvyklé ceny nemovitostí
pro nedobrovolnou dražbu
Oceněno ke dni:
12.prosince 2013
Posudek vypracoval:
Ing. Tomáš Janda
Kaplická 861
Praha 4
-2-
Rekapitulace celkového hodnocení nemovitostí
Reprodukční cena (hl. staveb bez opotřebení)
Věcná hodnota nemovitostí
Výnosová hodnota nemovitostí
Srovnávací hodnota nemovitostí
2.925.000,2.950.000,-
Odhad obvyklé ceny nemovitostí
2.950.000,-
Souhrnné parametry nemovitostí
Zastavěná plocha všech objektů m2
Užitná plocha celkem m2
Svislé nosné konstrukce
2550
2150
Cihelné zdivo
Ocelové sloupy
Výroba
Sklady
Převažující využití
Možnost jiného využití
Velikost pozemků m2
Napojení na inženýrské sítě:
Elektro
Vodovod
Kanalizace
Plynovod
Telefon
Teplovod
Přístup po zpevněné komunikaci
Ano
Ano
Ano
Ne, ale je možnost
Ano
Ano
Ano
Poznámka: Věcné břemeno vedení horkovodu
Nemá vliv na cenu
5175
-3-
1. NÁLEZ
1.1 Bližší údaje o nemovitosti
Úkolem tohoto znaleckého posudku je stanovení ceny nemovitostí v místě a čase obvyklé.
Jedná se o soubor staveb čítající čtyři výrobní haly, čtyři budovy, vedlejší stavby, garáž,
venkovní úpravy, kterými jsou přípojky inženýrských sítí, zpevněné plochy a oplocení a
pozemky. Posudek bude použit jako podklad pro provedení nedobrovolné dražby.
Oceňované nemovitosti se nacházejí na severním okraji bývalého okresního města
Mělník v části zvané Mlazice na rohu ulic Na staré cestě a Říční ve smíšené zástavbě
s převažujícím využitím pro rodinné domy.
Na oploceném pozemku je v jeho zadní části takřka uprostřed postaveno vedle sebe ve
skupině několik výrobních hal a budov, kde probíhá výroba ocelových oken. V přední části
pozemku na jeho pravé straně je postavena jednopatrová sociální budova s kancelářemi a
šatnami se zázemím pro pracovníky areálu, uprostřed je postavena zděná trafostanice a vedle
ní je postavený ocelový přízemní přístřešek. Plocha mezi jednotlivými objekty je zpevněná z
betonu a asfaltu.
Areál je oplocený a je napojený na elektrickou energii, vodovod, kanalizaci a teplovod,
který zajišťuje přes vlastní předávací stanici vytápění budov. V místě je možnost napojení i na
rozvody plynu, ale areál není v současnosti napojen.
Přístup do areálu je vraty z čelní strany z ulice Na staré cestě a i z boční ulice Říční, kde je
možnost příjezdu větších nákladních aut až k vratům výrobních hal.
V době povodní v roce 2002 byl areál zatopen do výšky 2,50m vodou a následky těchto
povodní nebyly do dnešních dní všechny odstraněny.
První objekty areálu byly postaveny v 50. letech minulého století a na objektech se i z
důvodu zatopení před jedenácti ety projevují značné poruchy.
Na části pozemků parc.č. 2933/1 a 2932/2 vázne právo věcného břemene umístění
horkovodní přípojky pro sousední objekt čp. 1325. Toto právo věcného břemene nemá žádný
vliv na obvyklou cenu oceňovaných nemovitostí.
Město Mělník leží na soutoku řek Vltavy a Labe ve Středočeském kraji vzdálené asi 30km
od hl.m. Prahy. Ve městě je plná občanská vybavenost, dobré dopravní spojení železnicí i
autobusy, dálnice D8 je vzdálena asi 10km. Ve městě žije přibližně 20000 obyvatel.
1.2 Podklady pro vypracování posudku
Výpis z katastru nemovitostí pro k.ú. a obec Mělník, list vlastnictví č. 5704, vyhotovený
Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Mělník dne 7.3.2012.
Kopie katastrální mapy pro k.ú. Mělník vyhotovená pomocí nahlížení do údajů
Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Mělník dne 16.3.2012 v
měřítku 1:1000.
Částečná výkresová dokumentace jednotlivých objektů, výměry.
Znalecký posudek o ceně nemovitosti vypracovaný znalcem ing. J. Záluským dne
11.11.1999.
-4-
Údaje sdělené zástupci objednatele posudku a zjištěné znalcem.
Místní šetření znalce se zaměřením současného stavu dne 12.12.2013 za přítomnosti
objednavatele posudku.
1.3 Vlastnictví
Podle údajů z katastru nemovitostí je jako vlastník nemovitosti na listu vlastnictví č. 5704
pro k.ú. a obec Mělník zapsán
ALUXXON s.r.o., IČ: 61683710
Na Staré cestě 1325
Mělník
1.4 Předmětem ocenění jsou
1) Výrobní a skladový areál
1.5 Základní pojmy
1) Administrativní cena - cena zjištěná v souladu s platným cenovým předpisem, v době
ocenění podle vyhlášky Ministerstva financí ČR č.3/2008 Sb. ve znění vyhlášek č. 456/2008
Sb., č. 460/2009Sb, č. 364/2010Sb, č. 387/2011Sb a č. 450/2012Sb. s účinností od 1.1.2013.
Administrativní cena se v praxi používá pro zjištění nejmenšího základu pro vyměření daně z
převodu nemovitostí (darovaní, dědictví a konkurzní a vyrovnávací řízení).
2) Pořizovací cena - cena, za kterou bylo možno věc pořídit v době jejího pořízení, bez
odpočtu opotřebení. Používá se v praxi v účetnictví.
3) Reprodukční cena - cena, za kterou by bylo možno stejnou nebo porovnatelnou novou věc
pořídit v době ocenění, bez odpočtu opotřebení. Zjišťuje se podrobným položkovým
rozpočtem nebo pomocí technickohospodářských ukazatelů.
4) Věcná hodnota - je reprodukční cena věci, snížená o přiměřené opotřebení věci stejného
stáří a přiměřené intenzity používání. Ve výsledku je snížena o náklady na opravy závažných
závad, které znemožňují okamžité užívání věci. Věcná hodnota se nejčastěji určuje těmito
způsoby :
a) jako reprodukční cena
b) jako administrativní cena
c) jako technická cena - jedná se o stanovení nákladů na pořízení v současných
cenách a určení opotřebení přiměřeného stáří a skutečnému stavu (časová cena, vystihující
reálný, technický stav v čase hodnocení).
5) Výnosová hodnota - je uvažována jako jistina, kterou je nutno při stanovené úrokové
sazbě uložit, aby úroky z této jistiny byly stejné jako čistý výnos z nemovitosti nebo je možné
tuto částku investovat na kapitálovém trhu s obdobnou sazbou výnosové míry.
6) Tržní hodnota - (podle právního názvosloví „obecná cena věci“), je cena za kterou je
možno danou věc v daném místě a čase prodat nebo koupit. Obvykle se zjišťuje porovnáním s
-5-
již realizovanými prodeji či koupěmi obdobných věcí v daném místě a čase, pokud jsou k
tomu dostupné informace.
1.6 Použité metody zjištění obvyklé hodnoty nemovitosti
Pro tento odhad obvyklé ceny jsou použity dvě základní metody, které jsou používány v
různých modifikacích.
- metoda výnosová ( příjmová)
Vyjadřuje schopnost nemovitosti vytvářet výnos (příjem). Dosahovaný výnos je
charakteristikou užitkovosti.
- metoda srovnávací (tržní, statistická)
V principu se jedná o vyhodnocení cen nedávno prodaných porovnatelných nemovitostí.
Typ hodnocené nemovitosti se v dané lokalitě pronajímá, i když poměrně málo. Dosažitelné
nájemné v místě obvyklé lze objektivně zjistit.
Oceňovanou nemovitost lze proto výnosově ohodnotit prostřednictvím nájemného v místě
obvyklém.
Údaje o cenách srovnatelných nemovitostí lze zjistit.
Pro stanovení obvyklé ceny bude použito kombinace metod výnosové a srovnávací.
2. POSUDEK A OCENĚNÍ
Popis areálu
Hala č.I je jeden z nejstarších objektů areálu postavený při zadní hranici jako jednolodní
přízemní nepodsklepený objekt se šikmou sedlovou střechou. V objektu probíhá zámečnická
výroba.
Hala č. II je postavena při zadní straně pozemku vedle haly č. I. Jedná se o přízemní
nepodsklepený jednolodní objekt se šikmou sedlovou střechou, ve kterém probíhala
zámečnická výroba a byly uskladněny některé prvky. V dnešní době výroba neprobíhá.
Hala č. III je postavena kolmo na haly č. I a č. II. Jedná se o jednolodní nepodsklepenou
přízemní výrobní hala s jeřábovou dráhou a se šikmou sedlovou střechou. V hale je přípravna
materiálu.
Objekt haly č. IV je postaven vedle haly č. III. Jedná se o přízemní nepodsklepený
jednolodní objekt se šikmou sedlovou střechou, kde jsou sklady a probíhala zde výroba.
Budova č. 6 je částečně podsklepený přízemní objekt se šikmou sedlovou střechou, který je
postavený před halou č. I. Tento objekt měl být dle posudku statika po povodních zbourán, ale
nakonec zbourán nebyl, i když je dnes ve velmi špatném technickém stavu a nevyužívá se.
Budova č. 7 je přízemní nepodsklepený objekt postavený vedle haly č. III s nízkou
pultovou střechou, který sloužil jako sklad a kotelna. Místo kotelny je nyní v budově umístěna
předávací stanice horkovodu.
-6-
Budova č. 10 je zastřešený prostor mezi halami č. I, III a budovou č.6. V prostoru je
přípravna výroby a sklad.
Na pravé straně areálu je v jeho přední části postavena jednopatrová nepodsklepená
budova, která slouží jako kanceláře a sociální zázemí pracovníků areálu. V přízemí je vstup,
šatny, jídelna, sprchy a umyvárny. V patře jsou kanceláře.
Vedle garáže a objektu č. 7 je postaven přízemní nepodsklepený objekt s plochou střechou,
ve kterém je kompresor.
Na čelní straně areálu vedle objektu trafostanice je postavený ocelový přístřešek se šikmou
pultovou střechou.
Objekt trafostanice je postavený asi uprostřed při čelní straně areálu. Jedná se o přízemní
nepodsklepený objekt s plochou střechou. V objektu je umístěné trafo 250 kVA.
Vedle budovy č. 6 je postavena přízemní garáž s plochou střechou.
Z venkovních úprav jsou v areálu provedeny přípojky inženýrských sítí, zpevněné plochy a
oplocení
Pozemky jako zastavěná plocha pod budovami a ostatní plocha ve funkčním celku jsou
rovinaté a nacházejí se na severním okraji města Mělník v části zvané Mlazice na rohu ulic
Na Staré cestě a Říční. V místě je možnost napojení na kompletní inženýrské sítě včetně
plynu, přístup je po zpevněné komunikaci.
2.1 - Výnosové ohodnocení
Výnosové ocenění je jednou ze standardních metod zjišťování odhadu tržní ceny, resp.
obvyklé ceny, mezinárodně uznávanou a používanou.
Výnosová hodnota vyjadřuje schopnost nemovitosti vytvářet výnos. Dosahovaný výnos je pak
charakteristikou užitkovosti.
Výnosovou hodnotu nemovitosti je možné stanovit v zásadě dvěma způsoby :
1. kapitalizací stabilizovaného, trvale dosažitelného ročního výnosu příslušnou mírou
kapitalizace (zjednodušeně t.j. porovnáním s jistinou vloženou do banky při alternativním
investování kapitálu),
2. diskontováním budoucích výnosů z nemovitosti za delší časové období na současnou
hodnotu, t.j. stanovením hodnoty proměnného toku výnosů (cash flow) na hodnotu
současnou, t.j. hodnotu v čase ocenění nemovitosti.
S vědomím, že výnosové ocenění je pouze jednou z metod pro stanovení odhadu tržní ceny, je
zatím dávána přednost do jisté míry jednoduššímu stanovení výnosové hodnoty t.j.
Kapitalizaci stabilizovaného trvale dosažitelného ročního výnosu podle vzorce :
stabilizovaný výnos x 100 (%)
výnosová hodnota = -------------------------------------úrok. míra kapitalizace (%)
Obecně k metodice ohodnocení :
Pří kapitalizaci trvale dosažitelného ročního výnosu je možné si zjednodušeně představit
výnosovou hodnotu nemovitosti jako jistinu, ze které při uložení do peněžního ústavu, budou
úroky stejné jako roční výnos nemovitosti.
-7-
Zavedené předpoklady, úvodní informace :
Vychází se z předpokladu, že majitel nemovitost pronajímá za účelem dosažení trvale
odčerpatelného výnosu.
Výnos je stanoven jako rozdíl příjmů z nájemného a výdajů, resp. nákladů vynaložených z
titulu vlastnictví, provozování a pronajímání objektu.
Úroková míra kapitalizace :
Volba správné úrokové míry kapitalizace je důležitým faktorem při výpočtu výnosové
hodnoty nemovitosti. Při jejím stanovení se vychází zejména z průměrné úrokové míry
dlouhodobých vkladů u bank (resp. z možného zúročení peněz na kapitálovém trhu), s
přihlédnutím k druhu nemovitosti, způsobu využití a k situaci na trhu s nemovitostmi (tj.
zvýšením o míru rizika při nákupu nemovitosti) .
Úroková míra kapitalizace se skládá ze čtyř složek: p = A + B + C + D, kde:
A- míra ekonomické návratnosti (2,0 – 4,0%)
B- míra inflace (2,0 – 4,0%)
C- riziková míra (0,5 – 3,0%)
D- míra ekonomické životnosti (1,0 – 3,0%)
Kapitalizační úroková míra pro oceňovanou nemovitost:
p = 4,0 + 2,0 + 2,0 + 2,0 = 10,0%
Nájemné pro výpočet výnosů :
Pro zjištění odčerpatelného výnosu je zjištění a stanovení nájemného podstatnou otázkou.
Zdrojem příjmu pro stanovení výnosu z nemovitosti je pouze „čisté nájemné“ (základní
nájemné), bez úhrad za plnění a služby spojené s užíváním.
Náklady hrazené mimo nájemné se nepodílí na tvorbě výnosu.Vzhledem k účelu, pro který je
hodnocení prováděno, to jest pro odhad tržní ceny, resp. obvyklé ceny, je pro objektivní
vyjádření výnosové hodnoty nutné uvažovat s nájemným stanoveným v relaci odpovídající
současné nabídce a poptávce na trhu, lokalitě a kvalitě pronajímané nemovitosti.
Soubor staveb areálu
Zdrojem možného výnosu je pronájem budov nebo jejich dokončených částí. Je uvažováno
s pronájmem výrobních i skladových objektů, kancelářských prostor a garáže. Volné plochy
areálu nejsou ve výpočtu uvažovány a možno je brát jako rezervu.
Po prostudování realitního trhu v oblasti pronájmů stanovuji měsíční optimální nájemné i
vzhledem ke stavu a rozsahu nemovitosti na spodní hranici rozpětí a to pro garáž 500,Kč/měsíc a měsíční optimální nájemné pro
administrativu na 40,- Kč/m2/měsíc (480,2
2
Kč/m /rok), pro sklady na 30,- Kč/m /měsíc (360,- Kč/m2/rok) a pro výrobu na 20,Kč/m2/měsíc (240,- Kč/m2/rok).
-8-
Vzhledem k poměrně velké rozloze pronajímatelných prostor a malému zájmu o podobné
prostory v místě s poměrně malým potenciálem menšího města uvažuji s postupným
pronajímáním jednotlivých prostor i s faktem, že areál nebude pronajatý nikdy úplně celý.
Dosažitelné roční nájemné pro nemovitost obdobného charakteru v dané lokalitě
Čís.
01
02
03
05
06
07
Popis
Garáž – 1 stání 500,12 * 500,Blok objektů na pozemku parc.č. 2933/3
Výrobní hala č. I - výroba 409 m2
Výrobní hala č. II - výroba 400 m2
Budova č. 7 – ½ plochy - sklady 63 m2
Budova č. 10 - výroba
103 m2
Celkem
912m2 x 240,- + 63m2 x 3600,- =
Haly na pozemku parc.č. 2933/5
Výrobní hala č. III – výroba 367 m2
Výrobní hala č. IV – výroba 236 m2
Celkem 603 m2 x 240,- =
Budova č. 6 na pozemku parc.č. 2932/2
Sklady 100 m2
Celkem 100 m2 x 360,- =
Přístřešek na pozemku parc.č. 2933/6
Sklady 132 m2
Celkem 132 m2 x 360,- =
Budova sociální na pozemku parc.č. 2932/4
Přízemí – výroba 150 m2
1. patro – kanceláře 190 m2
Celkem 150 m2 x 240,- + 190 m2 x 480,- =
Předpokládané nájemné celkem za rok
Ztráta nájemného 30% - neobsazení všech prostor
Nájemné po započtení ztráty 0,70 x 597000 =
Nájemné
(Kč)
6000
241560
144720
36000
47520
127200
597000
417900
Výpočet příjmů
01
Roční příjmy :
Roční nájemné
417900
Odhad výdajů
Pro zjednodušení jsou nutné výdaje na údržbu, pojištění, daň z nemovitosti a odpisy
uvažovány paušální částkou ve výši 30% z příjmů. Tato výše vychází ze zhoršeného
technického stavu objektů.
417.900,- x 0,30 = 125.370,- Kč
-9-
Výpočet ročního výnosu
Roční výnos
Celkové příjmy
Celkové výdaje
Celkový roční výnos
417900
125370
292530
Výnosová hodnota nemovitosti :
tj. areálu staveb a pozemků včetně příslušenství, dosažitelná kapitalizováním tohoto
odčerpatelného ročního výnosu, činí při úrokové míře kapitalizace 10,0 % :
a) výnosová hodnota
=
100 %
292 530 * ------------- = 2.925.300,- Kč
10 %
_______________________________________________________________________________________________________________
Výnosová hodnota areálu
Kč
2.925.300,-
Výnosová hodnota po zaokrouhlení
Kč
2.925.000,-
_______________________________________________________________________________________________________________
2.2 Ohodnocení metodou srovnávací
Jedná se o vyhodnocení cen nedávno uskutečněných prodejů nemovitostí srovnatelných svým
charakterem, velikostí a lokalitou.
Toto srovnání se provádí na základě vlastního průzkumu trhu nemovitostí, vyhodnocením
údajů z denního i odborného tisku, vývěsek realitních kanceláří, sledováním aukcí a dražeb,
konzultacemi s realitními kancelářemi a správci nemovitostí.
Závěrem tohoto šetření je odhadovaná prodejní cena se zohledněním situace na trhu a pro
srovnatelné nemovitosti.
Podle použitých databází nabídkových cen realitních kanceláří jsou ve zkoumané době
v podobné oblasti, kde se nachází oceňovaná nemovitost, nabízeny nemovitosti – areály
budov, jejichž charakteristika by se s oceňovanou nemovitostí dala srovnat:
Nemovitost č.1
Komerční areál pro skladové a výrobní účely, Mšeno, (16km Me) inženýrské sítě elektro a
voda, využitelná plocha 1.500,0 m2, pozemek 5.566 m2. Dobrý stav po částečné rekonstrukci.
Poloha mezi městy Mělník a Mladá Boleslav ve městě Mšeno.
- 10 -
Nemovitost č.2
Administrativně komerční areál postavený do čtverce– Lužec nad Vltavou, sklady, kanceláře,
výroba, dobrý technický stav, vzdálenost 7km na dálnici D8, inženýrské sítě kompletní,
využitelná plocha 2974,0 m2, pozemek 1998 m2.
Nemovitost č.3
Objekt v obci Všetaty vhodný pro provoz, kanceláře, prodejna, byty, vedlejší stavby, veškeré
inženýrské sítě, využitelná plocha 500,0 m2, pozemek 547 m2. Dobrý technický stav.
Vzdálenost Mělníka 10km.
Zkoumaná nemovitost
Areál skladových a výrobních objektů v Mělníku – okraj obce, inženýrské sítě kompletní
včetně plynu, využitelná plocha 2.150,0 m2, stavby v horším technickém stavu, pozemek
5.175 m2. Vzdálenost k dálnici D8 10km.
Nemovitost
1
2
3
Výměra využitelné pl. m2
1500
2974
500
Požadovaná cena celková
2,90 mil.
16,49 mil.
1,90 mil.
Požadovaná cena Kč/m2
1.812,-
5.545,-
3.800,-
Index polohy
1,05
0,80
0,95
Index velikosti pozemku
1,00
0,80
0,60
Index zdroje
0,80
0,80
0,80
Index vybavení
0,95
0,75
0,95
Index stavu objektu
0,90
0,70
0,80
1.300,-
1.490,-
1.320,-
Cena upravená
Průměr
1.370,-
Korekce znalce
1,00
Cena srovnatelná Kč/m2
1.370,-
Při využitelné ploše budov areálu 2150,0 m2 vychází srovnávací cena 2.945.500,- Kč
_______________________________________________________________________________________________________________
Srovnávací hodnota celkem po zaokrouhlení
Kč
2.950.000,-
_______________________________________________________________________________________________________________
- 11 -
3. SHRNUTÍ
3.1 Výnosová hodnota nemovitosti
2.925.000,- Kč
3.2 Srovnávací hodnota nemovitosti
2.950.000,- Kč
Obvyklá cena je cenou, kterou by bylo možné dosáhnout při prodejích stejného nebo
obdobného majetku v obvyklém obchodním styku ke dni ocenění. Přitom se zvažují všechny
okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy mimořádných
okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího ani vliv zvláštní obliby.
Nejčastějším způsobem zjištění obvyklé ceny je porovnávací způsob. Cena věci zjištěná
porovnáním vychází z porovnání ceny věci obdobné k datu ocenění v daném místě. Porovnání
u nemovitostí zohledňuje zejména druh nemovitosti, místo stavby, velikost, využitelnost a
vybavenost.
Pro objektivizaci obvyklé ceny byla stanovena hodnota nemovitosti i metodou výnosovou.
4. ZÁVĚR
Jako zápory nemovitosti je nutné zmínit špatný technický stav i zastaralé funkční propojení
jednotlivých objektů.
Klady nemovitosti jsou umístění na okraji města s možností napojení na kompletní inženýrské
sítě, slušně veliký pozemek, bezproblémové parkování a dobré dopravní spojení na dálnici D8
Na základě výše uvedených zjištění a s přihlédnutím ke kladům a záporům nemovitostí, k
jejímu technickému stavu a k faktu, že obvyklé ceně se nejvíce blíží hodnota získaná metodou
srovnávací, stanovuji cenu popsaných nemovitostí v místě a čase obvyklou ke dni místního
šetření 12.12. 2013 ve výši
2.950.000,- Kč
Slovy: Dvamiliónydevětsetpadesáttisíc Kč
V Praze, dne 16.prosince 2013
…...…...................…………
vypracoval
ing. Tomáš Janda
Kaplická 861
Praha 4
- 12 -
5. ZNALECKÁ DOLOŽKA
Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím Městského soudu v
Praze ze dne 14.10.1992, č.j. Spr. 1844/91, pro základní obor ekonomika, odvětví ceny a
odhady se zvláštní specializací oceňování nemovitostí.
Znalecký posudek je ve znaleckém deníku zapsán pod pořadovým číslem 2392.
Znalečné a náhradu nákladů účtuji podle připojené likvidace.
ing. Tomáš Janda
- 13 -
Download

ZNALECKÝ POSUDEK