DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY
WÜSTENROT PROAUTO 2012/2 (DPP WPA 2012/2)
Wüstenrot pojišťovna a.s., Na Hřebenech II 1718/8, 140 23 Praha 4,
IČO: 28400682, zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 14328
(dále jen „pojistitel“)
Článek 1
Úvodní ustanovení
Tyto Doplňkové pojistné podmínky Wüstenrot ProAuto 2012/2 platí pro
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla spolu
s Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění odpovědnosti
za škodu způsobenou provozem vozidla (dále jen „VPP – POV 2011“)
a pro havarijní pojištění vozidel spolu s Všeobecnými pojistnými
podmínkami pro havarijní pojištění vozidel (dále jen „VPP – HAV 2011“).
Článek 2
A) Tyto Doplňkové pojistné podmínky Wüstenrot ProAuto 2012/2
ruší znění čl. 26 VPP – POV 2011 a znění čl. 31 VPP – HAV 2011
a nahrazují jej následujícím zněním:
Pojistné a pojistná částka
1. Pojistník platí pojistné za úrazové připojištění, jehož roční výše
činí 960 Kč.
2. Pojistné za úrazové připojištění se platí společně s pojistným
nebo splátkou pojistného za pojištění a rovněž se řídí stejným
režimem.
3. Pojistník není povinen platit pojistné za úrazové připojištění
za dobu souběžného trvání pojištění odpovědnosti z provozu
vozidla a havarijního pojištění Wüstenrot Komplet.
4. Zanikne-li kterékoli z pojištění uvedených v odst. 3 tohoto
článku (havarijní pojištění Wüstenrot Komplet a pojištění
odpovědnosti z provozu vozidla), vzniká dnem zániku tohoto
pojištění pojistníkovi povinnost platit pojistné za úrazové
připojištění, pokud úrazové pojištění nezaniklo v důsledku
zániku pojištění, s nímž bylo společně sjednáno.
5. Pojistná částka celkem ve výši 1 mil. Kč platí pro všechny
osoby přepravované vozidlem v době vzniku pojistné události,
a to pro případ trvalých následků úrazem a pro případ smrti
úrazem. V případě pojistné události se celková pojistná částka
ve výši 1 mil. Kč dělí celkovým počtem přepravovaných osob
a výsledná částka je hranicí pojistného plnění pro jednotlivou
přepravovanou osobu.
6. Součet pojistných plnění vyplacených z pojistných událostí
úrazového připojištění nemůže v rámci jednoho pojistného
období přesáhnout pojistnou částkou sjednanou v pojistné
smlouvě pro toto připojištění.
B) Tyto Doplňkové pojistné podmínky Wüstenrot ProAuto 2012/2 ruší
znění odst. 8 čl. 18 VPP – POV 2011 a nahrazují jej následujícím
zněním:
8. Stupeň bonusu a malusu:
Stupeň bonusu
Rozhodná doba
B10
120 a více měsíců
B9
108 až 119 měsíců
B8
96 až 107 měsíců
B7
84 až 95 měsíců
B6
72 až 83 měsíců
B5
60 až 71 měsíců
B4
48 až 59 měsíců
B3
36 až 47 měsíců
B2
24 až 35 měsíců
B1
12 až 23 měsíců
Základní stupeň
Rozhodná doba
Z
0 až 11 měsíců
Stupeň malusu
Rozhodná doba
M1
- 12 měsíců až - 1 měsíc
M2
- 36 měsíců až - 13 měsíců
M3
- 37 měsíců a více
WP-PMV-16-01
Bonus (sleva)
60 %
55 %
50 %
47 %
44 %
42 %
40 %
35 %
30 %
5%
Bonus (sleva)
0%
Malus (přirážka)
30 %
90 %
150 %
Infolinka: 800 22 55 55
www.wuestenrot.cz
[email protected]
C) Tyto Doplňkové pojistné podmínky Wüstenrot ProAuto 2012/2
doplňují v čl. 7 VPP – POV 2011 nový odst. 4 následujícího znění:
4. V případě zániku pojištění dle odst. 1 písm. a) je osoba, která
změnu vlastnictví oznamuje, povinna současně doložit pojistiteli
provedení zápisu změny vlastníka tuzemského vozidla u orgánu
evidence vozidel.
D) Tyto Doplňkové pojistné podmínky Wüstenrot ProAuto 2012/2
doplňují na konec čl. 7 odst. 6 VPP – HAV 2011 větu následujícího
znění:
V případě zániku pojištění dle předchozí věty jsou pojistník a/nebo
osoba, která uvedenou změnu oznamuje, povinni současně doložit
pojistiteli provedení zápisu této změny u orgánu evidence vozidel
(v registru silničních vozidel vedeném podle zvláštního právního
předpisu).
E) Tyto Doplňkové pojistné podmínky Wüstenrot ProAuto 2012/2
upravují v čl. 19 VPP – POV 2011 odstavec 1 následovně:
1. Výklad pojmů pro účely multibonusu:
Vlastník vozidla je:
- fyzická osoba (včetně OSVČ),
- manžel pojistníka ze Stávající smlouvy, partner pojistníka
ze Stávající smlouvy ve smyslu zákona č. 115/2006
Sb., o registrovaném partnerství, druh/družka pojistníka
za Stávající smlouvy, žijící s ním ve společné domácnosti,
- osoby uvedené v předchozích bodech v pozici
leasingového nájemce vozidla.
Vozidlo je osobní, užitkové a nákladní vozidlo s celkovou
hmotností do 3,5 t.
Stávající smlouva je pojistná smlouva o pojištění odpovědnosti
z provozu vozidla uzavřená na dobu neurčitou, ve které je
pojistníkem vlastník vozidla. Výjimkou je smlouva na Komplexní
pojištění motorových vozidel Opel, z tohoto typu smlouvy nelze
multibonus převádět na další smlouvu.
Další smlouvou je pojistná smlouva o pojištění odpovědnosti
z provozu vozidla uzavřená na dobu neurčitou, ve které je
pojistníkem vlastník vozidla. K jedné Stávající smlouvě lze
uzavřít maximálně tři Další smlouvy.
Multibonus je sleva na ročním pojistném (bonus) přiznaná
na nově uzavřenou Další smlouvu.
Článek 3
Závěrečná ustanovení
1. Ve věcech neupravených těmito Doplňkovými pojistnými
podmínkami pro Wüstenrot ProAuto 2012/2 platí uzavřená pojistná
smlouva, resp. ty které všeobecné pojistné podmínky, příslušná
ustanovení zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, a zákona č.
40/1964 Sb., občanský zákoník.
2. Tyto Doplňkové pojistné podmínky pro Wüstenrot ProAuto 2012/2
(DPP WPA 2012/2) nabývají účinnosti dne 4. 9. 2012 a jsou nedílnou
součástí pojistné smlouvy.
Download

dpp wpa 2012/2 - Salve pojištění