INVESTIČNÍ PROGRAM HORIZONT INVEST
ROZHODNUTÍ, KTERÉ VYNÁŠÍ
INFORMACE O PRODUKTU
KDO JE SKUPINA CONSEQ
Conseq působí na českém finančním trhu od roku 1994 a již v letech 1997 až 2002 byla společnost Conseq Finance největším nebankovním obchodníkem
s cennými papíry v České republice z pohledu objemu realizovaných obchodů. Její činnost se soustřeďovala zejména na obchodování s dluhopisy
na domácím i zahraničním trhu, dále také na obchodování s akciemi, emise dluhopisů, korporátní finance a investiční management.
Od roku 2001 se pod hlavičkou Conseq Investment Management, a.s., věnujeme výhradně investičnímu managementu (obhospodařování majetku
zákazníka) a zprostředkování investic do podílových fondů. Ke konci roku 2008 dosahoval obhospodařovný majetek hodnoty přes 13 mld. CZK,
což nás řadí na špičku mezi českými nebankovními investičními manažery. Počet klientů, mezi něž patří fyzické i právnické osoby, pojišťovny, státní
instituce, města, obce i neziskové organizace, přesahoval 30 tisíc.
Kromě námi obhospodařovaných podílových fondů (fondy Conseq Invest a Conseq investiční společnost) nabízíme rovněž investiční produkty
zahraničních společností jako např. Credit Suisse, ING, Fortis, Franklin Templeton, Parvest, Societe Generale a další.
ZÁKLADNÍ INFORMACE
Investiční manager:
Conseq Investment Management, a. s.
Min. jednorázová investice:
Investiční strategie:
Vyvážená, Růstová, Dynamická
Min. pravidelná investice:
10 000 Kč (následná 2 000 Kč)
500 Kč / měsíc
POPIS PRODUKTU
Investiční program Horizont Invest je typem produktu „životního cyklu“, jehož podstatou je dlouhodobé pravidelné investování převážně do rizikových
aktiv (zejména akciových fondů), čímž se zvyšuje potenciál zhodnocení úspor investora, ovšem s postupným snižováním rizikovosti portfolia
v posledních letech před uplynutím klientem stanoveného investičního horizontu. Postupné snižování váhy rizikové složky a navyšování složky
konzervativní (zejména fondů peněžního trhu a dluhopisů) účinně snižuje rizikovost programu a chrání dříve dosažené zisky. Obhospodařování
portfolia ze strany investičního manažera zajišťuje klientovi nejen výběr fondů na počátku programu, ale také přizpůsobování se tržní situaci v jeho
průběhu a zejména automatické snižování rizikovosti v jeho závěru.
PRO KOHO JE PROGRAM URČEN
Pro investory, kteří si chtějí dlouhodobými pravidelnými investicemi vytvářet strategickou finanční rezervu a tu zhodnocovat, a to na konkrétně
definovaném investičním horizontu - typicky penzijní plány, úspory pro děti do data jejich dospělosti apod. Typický investor hledá vysokou
míru zhodnocení, avšak je ochoten podstupovat větší kolísavost hodnoty své investice pouze po určitý čas a s přibývající hodnotou portfolia
a zkracujícím se investičním horizontem naopak požaduje výrazné snížení podstupovaných rizik.
Investiční program Horizont Invest je také součástí produktu Investiční hypotéka, který je kombinací hypotečního úvěru s odloženou splátkou
jistiny a programu Horizont Invest.
KTERÉ PORTFOLIO JE PRO VÁS NEJVHODNĚJŠÍ?
Jednotlivé strategie - Vyvážená, Růstová a Dynamická - se liší poměrem dynamických a konzervativních investičních nástrojů, ovšem u všech
platí, že s přibližujícím se koncem programu podíl dynamické složky klesá ve prospěch složky konzervativní. Čím dynamičtější strategii si klient
vybere na počátku, o to dříve investiční manažer tento proces automaticky nastartuje. Všechna portfolia se vyznačují širokou diverzifikací mezi
podílové fondy několika různých investičních správců, které klient nemusí sám vybírat, ale výběr za něj provádí investiční manažer.
VYVÁŽENÉ PORTFOLIO:
Průběh realokace u jednotlivých portfolií
Investiční horizont:
doporučen min. 5 let
roky dokonce
programu
Riziko:
střední (úroveň 3 z 5)
Dynamické
portfolio
Akcie
Růstové
portfolio
Akcie
Dluhopisy
Vyvážené
portfolio
Akcie
Dluhopisy
Vstupní poplatek:
max. 4,0 % z hodnoty investice
Manažerský poplatek:
max. 0,5 % ročně z objemu portfolia
RŮSTOVÉ PORTFOLIO:
Investiční horizont:
doporučen min. 8 let
Riziko:
střední až vysoké (úroveň 4 z 5)
Vstupní poplatek:
max. 4,5 % z hodnoty investice
Manažerský poplatek:
max. 0,5 % ročně z objemu portfolia
více než 10 let
10 let
9 let
8 let
7 let
6 let
5 let
4 roky
3 roky
2 roky
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
40%
30%
20%
10%
0%
60%
70%
80%
90%
100%
Dluhopisy
Dynamické portfolio
Růstové portfolio
1 rok
Vyvážené portfolio
100%
90%
80%
DYNAMICKÉ PORTFOLIO:
Investiční horizont:
doporučen min. 10 let
Riziko:
vysoké (úroveň 5 z 5)
Vstupní poplatek:
max. 5,0 % z hodnoty investice
Manažerský poplatek:
max. 0,5 % ročně z objemu portfolia
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
e
v íc
ž
ne
10
l et
10
l et
9
l et
8
l et
7
l et
6
l et
5
l et
4
ky
ro
3
ky
ro
2
k
ky
ro
ro
1
8
Dluhopisová složka
a
e
v íc
let
7
l et
6
l et
5
l et
4
ky
ro
3
ky
ro
2
k
ky
ro
ro
1
5
a
e
v íc
let
4
ky
ro
3
ky
ro
2
k
ky
ro
ro
1
Akciová složka
Věnujte prosím pozornost také informacím uvedeným na zadní straně tohoto dokumentu.
Conseq Investment Management, a.s., Burzovní palác, Rybná 682/14, 110 05 Praha 1, tel. +420 225 988 222, fax +420 225 988 285
IČO 26442671, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7153
VÝHODY PORTFOLIÍ HORIZONT INVEST
•
nemusíte hlídat nastavení investičního programu - přizpůsobení vašemu životnímu cyklu probíhá naprosto automaticky
•
jednoduchost produktu - nemusíte vybírat z tisíců fondů, děláme to za vás
•
tři investiční strategie - možnost vybrat si typ podle vašich cílů a rizikového profilu
•
likvidita prostředků - výběry bez sankcí, poplatků či výpovědních lhůt
•
příznivý daňový režim (tzv. šestiměsíční daňový test)
•
možnost jednorázových i pravidelných investic, mimořádné vklady bez papírování
•
široká diverzifikce mezi fondy několika renomovaných investičních společností vč. globálních investičních správců
•
automatické zkonzevativňování portfolia s blížícím se koncem programu
•
v případě restruktulizace portfolia nejsou za prodeje a nákupy fondů účtovány žádné dodatečné vstupní poplatky
•
snadná administrativa - vše pod jednou střechou - jeden účet, jeden výpis
•
kontrola nad stavem a vývojem portfolia - pravidelné pololetní výpisy, denně aktualizované informace o složení portfolia
a cenách fondů na internetu
ADMINISTRACE
Klient a investiční manažer uzavírají Smlouvu o obhospodařování portfolia k realokačním investičním programům Horizont Invest. Nezbytnou
podmínkou poskytnutí služby je vyplnění Investičního dotazníku klientem (test vhodnosti a AML dotazník - zjištění zdrojů investovaných
prostředků).
Klient v rámci smlouvy volí investiční strategii (typ portfolia) a vydává jednorázový pokyn a / nebo trvalý pokyn. Klient zasílá peněžní prostředky
na účet a se specifikací dle Obchodních podmínek (variabilní symbol = číslo smlouvy, specifický symbol = kód portfolia).
Investiční manažer potvrzuje vznik Smlouvy a zároveň převzetí prvního vkladu zaslaného klientem, a to po obdržení tohoto vkladu. Investiční
manažer dále potvrzuje klientovi i převzetí následných jednorázových vkladů a v pololetním intervalu mu zasílá výpis o stavu portfolia,
zhodnocení portfolia a o veškerých transakcích, které byly v předmětném pololetí provedeny.
V případě, že Vás program Horizoint Invest zaujal, neváhejte kontaktovat Vašeho investičního konsultanta.
POJIŠTĚNÍ ZPROŠTĚNÍ OD PLACENÍ PRAVIDELNÝCH VKLADŮ
V rámci programu Horizont Invest má klient, který vydal trvalý pokyn (program pravidelného investování), možnost pojištění pro případ invalidity,
úrazu nebo smrti. Pojistným plněním je zproštění od placení pravidelných vkladů. Pojištění je poskytováno pojišťovnou UNIQA a je možné jej
sjednat pouze u pravidelných investic s předplaceným vstupním poplatkem a s cílovou dobou min. 5 let.
•
Pojištění invalidity - pojištění zproštění od placení při přiznání plného invalidného důchodu, kdy pojišťovna pokračuje v ukládání plánovaných
vkladů do konce programu, nebo do odebrání plného invalidního důchodu;
•
Životní a úrazové pojištění (pouze jako doplněk - nelze uzavřít samostatně) - pojišťovna při úrazu s trvalými následky nad 50 % vyplatí na
investiční účet klienta jednorázově částku vkladů zbývajících do konce programu; při úmrtí klienta pojišťovna vyplatí buď obmyšlené osobě,
nebo na investiční účet klienta, jednorázově částku vkladů zbývajících do konce programu.
Pojištění lze sjednat pouze u pravidelných investic s předplaceným vstupním poplatkem a s cílovou dobou min. 5 let.
Pojištění končí cílovým datem programu, nebo dovršením 60 let věku klienta, podle toho, co nastane dříve.
Max. limit pojistné částky je 1.500.000,- Kč. Sazby pojistného jsou uvedeny v sazebníku, který je součástí smluvní dokumentace.
Conseq Investment Management, a.s.
Burzovní palác
Rybná 682/14
110 05 Praha 1
tel.: +420 225 988 222
fax: +420 225 988 285
zelená linka: 800 900 905
www.conseq.cz
e-mail: [email protected]
Důležitá upozornění
Před rozhodnutím investovat v rámci investičního programu Horizont Invest by měl potenciální investor věnovat pozornost obsahu
Smlouvy o obhospodařování typového portfolia, Obchodním podmínkám, zejména části Investiční politika, Sazebníku a Důležitým
upozorněním, které lze získat zdarma v sídle společnosti Conseq Investment Management, a.s., nebo na jejích webových stránkách.
Údaje o minulých kurzech a výnosech nelze považovat za indikátor jejich budoucího vývoje. Každá investice obsahuje riziko, hodnota
portfolia i jednotlivých investičních nástrojů může v čase jak růst, tak i klesat, a není zaručena návratnost původně investované částky.
Conseq Investment Management, a.s., nepřebírá odpovědnost za jednání klienta učiněná na podkladě údajů v tomto dokumentu
uvedených, ani za přesnost a úplnost těchto údajů, a doporučuje investorům konzultovat investiční záměry s odbornými poradci,
vč. např. daňových otázek. Zdanění závisí vždy na osobních poměrech zákazníka a může se měnit.
Conseq Investment Management, a.s., Burzovní palác, Rybná 682/14, 110 05 Praha 1, tel. +420 225 988 222, fax +420 225 988 285
IČO 26442671, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7153
Download

INVESTIČNÍ PROGRAM HORIZONT INVEST