PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NA NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM
OBOR BANKOVNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ
VARIANTA:
Část I.: Peněžní ekonomie
1. Který z nástrojů nejvíce využívá ČNB při cílování inflace
a) diskontní úvěr na stažení likvidity
b) devizové intervence
c) repo operace na dodání likvidity
d) repo operace na stažení likvidity
e) reeskontní úvěry
2. Do aktiv bilance centrální banky patří
a) úvěry poskytnuté obchodním bankám
b) měnová báze
c) vklady přijaté od domácích nebankovních subjektů
d) zisk za dané účetní období
e) vlastní dluhopisy
3. Z pohledu domácí platební bilance tlak na znehodnocení kurzu domácí měny vytváří
a) růst importu kapitálu
b) růst importu služeb
c) pokles devizových rezerv v důsledku devizových intervencí
d) aktivní saldo obchodní bilance
e) růst importu peněžních transferů
4. Který z následujících kursových systémů nepřipouští pohyb kursu v krátkém i v dlouhém
období?
a) crawling band
b) currency board
c) managed floating
d) pevný floating
e) volný floating
5. Příčinou nabídkové inflace za jinak stejných okolností může být
a) zvyšování mezního sklonu ke spotřebě
b) pokles dovozních cen
c) revalvace domácí měny
d) monopolní struktura ekonomiky
e) apreciace domácí měny
6. Jakým způsobem zajistíte dlouhou devizovou pozici:
a)
nákupem deviz na trhu futures
b) prodejem deviz na forwardovém trhu
c)
vypsáním (prodejem) put opce na dané devizy (pozice writer – put)
d) nákupem call opce na dané devizy (pozice holder – call)
e) nákupem deviz na spotovém trhu
PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NA NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM
OBOR BANKOVNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ
VARIANTA:
Část II.: Bankovnictví
7. Zvýšení míry inflace se projeví z hlediska klienta následujícím způsobem
a) pokud bude nárůst míry inflace vyšší než nárůst nominálních úrokových sazeb z bankovních depozit,
dojde k růstu reálné úrokové sazby z bankovních depozit
b) pokud bude nárůst míry inflace nižší než nárůst nominálních úrokových sazeb z bankovních depozit,
dojde k růstu reálné úrokové sazby z bankovních depozit
c) pokud zvýšení míry inflace bude kompenzováno shodným poklesem nominálních úrokových sazeb
z bankovních depozit, zvýšení míry inflace se v reálné úrokové sazbě z bankovních depozit neprojeví
d) pokud se nezmění nominální úrokové sazby z bankovních depozit, zvýšení míry inflace se v reálné
úrokové sazbě z bankovních depozit neprojeví
e) pokud nárůst míry inflace bude nižší než nárůst úrokových sazeb z bankovních depozit, bude reálná
úroková sazba z bankovních depozit stagnovat
8. Mezi pasiva v bilanci obchodní banky patří
a) vklady přijaté od jiných bank
b) úvěry poskytnuté klientům
c) pokladní hotovost
d) vklady u centrální banky z důvodu tvorby povinných minimálních rezerv
e) poskytnuté úvěrové přísliby
9. Fond pojištění pohledávek z vkladů v rámci českého bankovního systému
a) není právnickou osobou, je to fond spravovaný Českou národní bankou
b) pokud neobsahuje dostatek prostředků potřebných pro realizaci výplat, může být doplněn neúročeným
úvěrem z prostředků centrální banky a státu
c) je v případě nesolventnosti některé banky formován příspěvky ostatních bank účastnících se systému
pojištění pohledávek z vkladů podle pravidel stanovených Českou národní bankou, jejímž úkolem je
ochrana bankovního klienta
d) je formován příspěvky bank účastnících se systému pojištění pohledávek z vkladů na základě zákona o
bankách
e) je formován českými bankami na principu dobrovolnosti na základě platné evropské směrnice
10. Doložka podřízenosti doprovázející emisi bankovních podřízených dluhopisů
a) vyjadřuje kontrolu mateřského subjektu nad bankou podle obchodního zákoníku
b) znamená, že banka je součástí finanční skupiny v čele s pojišťovnou
c) zachycuje vztah k České národní bance jako subjektu bankovního dohledu
d) znamená, že závazek banky z této emise bude při krachu banky vyplácen jako poslední
e) vyjadřuje formálně povinnost banky poskytovat o sobě informace ministerstvu financí
11. Kapitálový požadavek
a) je objem vlastních zdrojů, jež musí shromáždit žadatel o založení banky
b) je objem vlastních zdrojů požadovaných centrální bankou v souvislosti s přípravou akviziční operace
c) je hodnota vyjadřující potřebu odpovídajícího kapitálového krytí rizik podstupovaných bankou
d) musí banka formovat pouze v souvislosti s tržním rizikem
e) v novém modelu kapitálové přiměřenosti (Basel II) již nemusí být tvořen
12. Banka není solventní, když
a) není schopna v daném okamžiku dostát svým závazkům vyplývajícím z aktivit na mezibankovním trhu
b) není schopna optimálně regulovat svoje cash-flow
c) nerespektuje požadavek povinných minimálních rezerv
d) není schopna dostát svým aktuálně splatným závazkům
e) tržní hodnota jejích aktiv je nižší než tržní hodnota jejích závazků
13. Jaké čisté roční zúročení (v % p.a.) přinesla klientovi za dobu jednoho roku investice ve formě
termínovaného vkladu v bance, pokud
- byl sjednán roční termínovaný vklad na částku 50 tis. Kč při pevné úrokové sazbě 2 % p.a.
- úroky jsou vypláceny jednorázově v době splatnosti vkladu a podléhají srážkové dani 15% strhávané při
výplatě úroků
- žádné provize a poplatky neuvažujeme, vycházejte z měsíce o 30 a roku o 360 dnech
a) 1,1 %
b) 1,4 %
c) 1,7 %
d) 2,0 %
e) 1,5 %
PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NA NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM
OBOR BANKOVNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ
VARIANTA:
Část III.: Pojišťovnictví
14. V rámci pojištění na první riziko je sjednána pojistná částka, která představuje
a) dolní hranici pojistného plnění
b) horní hranici pojistného plnění
c) přímo velikost pojistného plnění
d) přesnou velikost ceny pojištění
e) horní limit pro cenu pojištění
15. Mezi pasiva v rozvaze komerční pojišťovny patří
a) pojistná plnění
b) pohledávky za zprostředkovateli
c) technické rezervy
d) přijaté pojistné
e) vyplacené pojistné plnění
16. Technická úroková míra v rámci klasické životního pojištění (rezervovorná složka) představuje
a) maximální výši zhodnocení prostředků určených na krytí rizika dožití
b) orientační velikost zhodnocení prostředků určených na krytí rizika dožití
c) minimální zaručené zhodnocení prostředků určených na krytí rizika dožití
d) průměrné zhodnocení prostředků určených na krytí rizika dožití
e) nejvyšší možné zhodnocení prostředků
17. Obmyšlený je osoba, která se uvádí v pojistných smlouvách
a) pojištění pro případ dožití
b) pojištění odpovědnosti za škody
c) pojištění právní ochrany
d) majetkového pojištění
e) pojištění pro případ smrti
18.
a)
b)
c)
d)
e)
Na základě Zákona o pojišťovnictví je pojištění v ČR členěno na
pojištění obnosové a pojištění škodové
životní pojištění a neživotní pojištění
pojištění rezervotvorné a rizikové
pojištění osob, pojištění majetku a pojištění odpovědnosti
pojištění povinné a pojištění dobrovolné
19. Zajištění (klasické) uplatňované v rámci pojišťovací činnosti znamená
a) zabezpečení hospodaření pojišťovny prostřednictvím bezpečných investičních instrumentů
b) krytí úvěrového rizika pojišťovny
c) přenesení pojišťovnou přijatého rizika (případně jeho části) na další pojišťovací instituci (zajišťovnu)
d) uplatnění finančních nástrojů (investičních nástrojů) ke krytí úvěrového rizika
e) sledování solventnosti pojišťovny
20. Klient pojišťovny má sjednáno pojištění majetku, jehož hodnota je 2 mil. Kč, pro krytí škod ze živelních
událostí. Konstrukce pojištění majetku je založena na pojištění na plnou hodnotu a ve smlouvě byla
sjednána pojistná částka ve výši 1,8 mil. Kč. Současně je ve smlouvě dojednána spoluúčast 20 %. Jak
velké pojistné plnění by klient obdržel v případě, že došlo ke škodě ve výši 800 tis. Kč?
a) 640 tis. Kč
b) 1,8 mil Kč
c) 800 tis. Kč
d) 576 tis. Kč
e) 624 tis. Kč
Download

Bankovnictví a pojišťovnictví