Informácie o prístupe obchodníka s cennými papiermi
k hodnoteniu primeranosti vnútorného kapitálu k 30.06.2012
v zmysle § 1 ods. 10 písm. a) opatrenia Národnej banky Slovenska č. 16/2010
zo dňa 21. septembra 2010
Základné informácie:
V súvislosti s implementáciou nových pravidiel regulácie v oblasti vlastných zdrojov a požiadaviek na vlastné
zdroje (Basel II) vypracovala spoločnosť metodiku pre systém hodotenia primeranosti vnútorného kapitálu.
Spoločnosť by mala mať zavedené zodpovedajúce vnútorné procesy, umožňujúce meranie a riadenie rizika a
vyhodnotenie adekvátnosti jej interného kapitálu s ohľadom na podstupované riziká (tzv. Internal Capital
Adequacy Assessment Process - ICAAP). Základným cieľom ICAAP v spoločnosti je identifikovať všetky
významné riziká, ktorým je spoločnosť vystavená, kvantifikovať ich veľkosť a zmierňovať, resp. obmedziť
ich vplyv na výsledky hospodárenia spoločnosti.
Vnútorným kapitálom sú také zdroje financovania, ktoré spoločnosť na základe vlastného určenia
a zhodnotenia rizík, ktorým je vystavená, interne udržuje a umiestňuje na krytie týchto rizík.
Systém hodnotenia primeranosti vnútorného kapitálu M Securities o.c.p.,a.s. zahŕňa:
1. stratégiu pre riadenie objemu vnútorného kapitálu,
2. postup na určovanie primeranej výšky vnútorného kapitálu, jeho zložiek a priraďovanie vnútorného
kapitálu k jednotlivým rizikám a
3. systém udržiavania vnútorného kapitálu na požadovanej výške.
(1) Stratégia pre riadenie objemu vnútorného kapitálu
Hlavnú celkovú zodpovednosť za riadenie a plánovanie vnútorného kapitálu nesie predstavenstvo spoločnosti.
Za poskytovanie podkladov o aktuálnej primeranosti vnútorného kapitálu a plánovanom riadení rizika je
zodpovedný Risk manager.
Spoločnosť zosúlaďuje ciele v oblasti vnútorného kapitálu s cieľmi v oblasti obchodnej stratégie, tzn. že
hodnotí primeranosť vnútorného kapitálu aj vo vzťahu k obchodným cieľom spoločnosti. Pritom stratégia pre
riadenie objemu vnútorného kapitálu prihliada na veľkosť spoločnosti a povahu jej činností. Kedže spoločnosť
je obchodníkom s cennými papiermi, ktorý nemá povolenie na obchodovanie s finančnými nástrojmi na
vlastný účet, neposkytuje klientom úvery ani nedrží na svojich účtoch pozície vo finačných nástrojoch na
predaj, na obchodovanie ani nedrží finančné nástroje do splatnosti, je vystavená výhradne rizikám
vyplývajúcim z neobchodnej knihy.
Spoločnosť hodnotí primeranosť svojho vnútorného kapitálu ekonomickým prístupom, t.j. prístupom kontroly
ekonomickej hodnoty spoločnosti. Tento prístup vychádza z bilancie aktív a pasív spoločnosti. V
ekonomickom prístupe spoločnosť vyčísľuje vnútorný kapitál, kvantifikuje riziká a na mesačnej báze tieto
ukazovatele monitoruje a reportuje.
(2) Postup na určovanie primeranej výšky vnútorného kapitálu, jeho zložiek a priraďovanie
vnútorného kapitálu k jednotlivým rizikám
Jedná sa o proces prevodu kvantitatívnych údajov o miere rizika do požiadaviek na vlastný kapitál. Pozostáva
z nasledovných krokov:
- identifikácia všetkých významných rizík, ktorým je alebo môže byť spoločnosť vystavená
- primerané meranie rizík
- zhodnotenie potreby vnútorného kapitálu.
Vnútorný kapitál spoločnosti má tieto zložky:
Základné vlastné zdroje
1. Položky vytvárajúce hodnotu základných vlastných zdrojov:
 Splatené základné imanie
 Rezervný fond a ostatné fondy vytvárané z rozdelenia zisku po zdanení, ktoré sú dostupné
pre neobmedzené a okamžité použitie na účely pokrytia rizík alebo strát, akonáhle sa
vyskytnú
 Ostatné kapitálové fondy
 Nerozdelený zisk minulých rokov
 Výsledok hospodárenia v schvaľovaní, ak je ním zisk
 Zisk bežného účtovného obdobia
2. Položky znižujúce hodnotu základných vlastných zdrojov:
 Výsledok hospodárenia v schvaľovaní, ak je ním strata
 Strata bežného účtovného obdobia
 Čistá účtovná hodnota programového vybavenia
Hodnotu vlastných zdrojov stanovuje spoločnosť v súlade s Opatrením NBS č. 4/2007 o vlastných zdrojoch
financovania bánk a požiadavkách na vlastné zdroje financovania bánk a o vlastných zdrojoch obchodníkov
s cennými papiermi a požiadavkách na vlastné zdroje financovania obchodníkov s cennými papiermi
v platnom znení. Dodatkové a doplnkové vlastné zdroje spoločnosť nemá k dispozícii.
Na účely výpočtu výšky vnútorného kapitálu priradeného k jednotlivým rizikám spoločnosť identifikuje,
meria, a vyhodnocuje nasledovné riziká, ktorým je vystavená:
a) Kreditné riziko neobchodnej knihy (riziko zlyhania zmluvnej strany pri plnení záväzkov)
b) Trhové riziko (spoločnosť identifikuje, meria a vyhodnocuje z trhových rizík iba devízové riziko,
ostatným trhovým rizikám, ako sú úverové, akciové a komoditné riziko spoločnosť nie je vystavená)
c) Operačné riziko (riziko priamej alebo nepriamej straty spôsobenej nevhodným či neúspešným
interným procesom, pracovníkmi a systémami alebo vonkajšími udalosťami, ako sú napr. prírodné
katastrofy, zlyhanie informačných systémov, zlyhanie ľudského faktora a pod.).
Spoločnosť hodnotí svoju kapitálovú primeranosť z hľadiska podstupovaných rizík a stanovuje minimálne
kapitálové požiadavky na riziká, ktorým je vystavená nasledovnými prístupmi a metódami:
(a) Výpočet požiadaviek na vlastné zdroje krytia kreditného rizika štandardizovaným prístupom
Na účely výpočtu hodnoty zodpovedajúcej požiadavke na vlastné zdroje krytia kreditného rizika sa
používa koeficient kreditného rizika vo výške 0,08. Každú expozíciu zaznamenanú v neobchodnej knihe
zaraďuje spoločnosť do príslušnej triedy a priraďuje expozíciám rizikové váhy nasledovne:
Expozície zaznamenané v neobchodnej knihe
Hotovosť a rovnocenné prostriedky
Hodnoty na ceste
Pohľadávky voči dohliadaným finančným inštitúciám (splatnosť do 3 mesiacov)
Pohľadávky voči dohliadaným finančným inštitúciám (splatnosť nad 3 mesiace)
Pohľadávky voči klientom a iným dlžníkom - právnické osoby podnikatelia
Pohľadávky voči klientom a iným dlžníkom - retailové expozície
Pohľadávky viac ako 90 dní po lehote splatnosti, ak úprava ocenenia je menej ako
20% hodnoty nezabezpečenej časti expozície pred úpravou ocenenia
8. Pohľadávky viac ako 90 dní po lehote splatnosti, ak úprava ocenenia je aspoň 20%
hodnoty nezabezpečenej časti expozície pred úpravou ocenenia
9. Pohľadávky voči subjektom verejnej správy (daňový úrad)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Riziková
váha
0%
20%
20%
50%
100%
75%
150%
100%
0%
10. Hmotný majetok
11. Náklady a výnosy budúcich období
12. Ostatné aktíva
100%
100%
100%
Spoločnosť na mesačnej báze z údajov z Bilancie aktív a pasív vypočíta výšku požiadaviek na vlastné
zdroje krytia kreditného rizika a stanoví výšku vnútorného kapitálu priradeného ku kreditnému riziku
neobchodnej knihy ako súčet jednotlivých tried expozícií zaznamenaných v neobchodnej knihe
vynásobených príslušnou rizikovou váhou a vyššie uvedeným koeficientom 0,08.
(b) Výpočet požiadaviek na vlastné zdroje krytia devízového rizika zjednodušeným prístupom
Požiadavky na vlastné zdroje krytia devízového rizika vypočítava spoločnosť z hodnôt aktív a pasív
v cudzích menách zaznamenaných v neobchodnej knihe. Aktíva a pasíva v cudzej mene sa zaraďujú do
výpočtu devízového rizika v účtovných hodnotách, pričom:
- aktívom v cudzej mene je súčet hodnôt majetku a pohľadávok vyjadrených v tejto mene
- pasívom v cudzej mene je súčet záväzkov vyjadrených v tejto mene
Na mesačnej báze spoločnosť vypočítava z údajov Bilancie aktív a pasív devízovú pozíciu v cudzej mene,
ktorou je hodnota rozdielu aktív a pasív v tejto cudzej mene prepočítaná na Eur kurzom ECB platným ku
dňu zisťovania. Dlhou devízovou pozíciou je potom kladná hodnota devízovej pozície alebo krátkou
devízovou pozíciou je absolútna hodnota devízovej pozície so zápornou hodnotou.
Požiadavka na vlastné zdroje krytia devízového rizika sa však zahrnie do výpočtu plnenia požiadaviek na
vlastné zdroje spoločnosti, len ak hodnota celkovej devízovej pozície prekročí 2% z hodnoty základných
vlastných zdrojov spoločnosti znížených o hodnotu príslušných odpočítateľných položiek.
Následne spoločnosť vypočítava veľkosť požiadavky na vlastné zdroje krytia devízového rizika
a stanovuje výšku vnútorného kapitálu spoločnosti priradeného k devízovému riziku ako súčin
koeficientu 0,08 a hodnoty celkovej devízovej pozície.
(c) Výpočet požiadaviek na vlastné zdroje krytia operačného rizika prístupom základného indikátora
Požiadavka na vlastné zdroje na krytie operačného rizika v rámci prístupu základného indikátora
predstavuje 15% príslušného indikátora, ktorý sa vypočíta ako priemer súčtu čistých úrokových výnosov
a čistých neúrokových výnosov za posledné 3 roky. Príslušný indikátor sa počíta ako podiel súčtu
kladných hodnôt a počtu kladných hodnôt.
Výpočet vychádza z posledných dvanásťmesačných auditovaných údajov na konci finančného roka,
pričom údaje vychádzajú z účtovných položiek Výkazu ziskov a strát spoločnosti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Výnosy z úrokov a obdobné výnosy
Náklady na úroky a obdobné náklady
Výnosy z poplatkov a provízií
Náklady na poplatky a provízie
Čistý zisk alebo čistá strata z finančných operácií
Ostatné výnosy z finančných činností
Do výpočtu indikátora sa nezahŕňaju mimoriadne alebo nepravidelné výnosy a indikátor sa vypočítava
skôr ako sú odpočítané akékoľvek opravné položky alebo je inak vykonaná úprava ocenenia majetku
alebo je zohľadnená výška rezerv a prevádzkových nákladov spoločnosti.
Vypočítaná hodnota požiadavky na vlastné zdroje krytia operačného rizika sa používa pri stanovení
výšky vnútorného kapitálu spoločnosti priradeného k operačnému riziku po celý nasledovný kalendárny
rok.
Spoločnosť taktiež vypočítava výšku požiadaviek na vlastné zdroje podľa svojich priemerných všeobecných
prevádzkových nákladov, požiadavka predstavuje ¼ priemerných všeobecných prevádzkových nákladov za
predchádzajúci kalendárny rok.
(3) Systém udržiavania vnútorného kapitálu na požadovanej výške
Po identifikácii všetkých rizík a vyčíslení miery rizika z nich vyplývajúcich stanovuje spoločnosť spôsob
krytia identifikovaných rizík. Každé identifikované materiálne riziko je kryté vnútorným kapitálom alebo
inak. Kapitál spoločnosti je určený na krytie neočakávaných strát, očakávané straty sú pokryté opravnými
položkami a rezervami.
Spoločnosť je ako obchodník s cennými papiermi povinná nepretržite udržiavať svoje vlastné zdroje
minimálne na úrovni:
a) základného imania podľa § 54 ods. 12, t.j. 125 000 Eur
b) súčtu:
- hodnoty zodpovedajúcej požiadavke na vlastné zdroje na pokrytie kreditného rizika a rizika poklesu
hodnoty postúpenej pohľadávky vyplývajúcich z činností spoločnosti zaznamenaných
v neobchodnej knihe;
- hodnoty zodpovedajúcej požiadavke na vlastné zdroje na pokrytie devízového rizika vyplývajúcich
z činností spoločnosti zaznamenaných v neobchodnej knihe;
- hodnoty zodpovedajúcej požiadavke na vlastné zdroje na pokrytie operačného rizika vyplývajúceho
zo všetkých obchodných činností spoločnosti
c) ¼ priemerných všeobecných prevádzkových nákladov spoločnosti za predchádzajúci kalendárny rok.
Spoločnosť vykonáva výpočty potrebné na overenie udržiavania svojich vlastných zdrojov vo vzťahu k vyššie
uvedeným hodnotám pravidelne na mesačnej báze vždy k poslednému dňu kalendárneho mesiaca z údajov
z priebežnej účtovnej závierky za daný kalendárny mesiac. Za výpočty kapitálovej primeranosti je
zodpovedný Risk manager. O požadovanej výške vnútorného kapitálu na krytie existujúcich i potenciálnych
rizik pravidelne na mesačnej báze reportuje predstavenstvu spoločnosti.
Download

Zápis z výkonu vnútornej kontroly M Securities o