Popisovací laser
c173lg-PC
Návod k použití
SIC – VENIM s.r.o.
Kravařská 13
709 00 Ostrava – Mariánské Hory
Tel : (+420) 596 744 230
Fax : (+420) 596 750 418
E-Mail : [email protected]
http://www.venim.cz
20121109 - Laser c173l-g PC návod73lg-PC
1/41
ÚVOD
Děkujeme vám, že jste pro Vaše potřeby značení zvolili náš laserový značící system.
Značící system SIC přispěje ke zlepšení sledovatelnosti výrobků Vaší společnosti při
dodržování průmyslových standardů.
Rádi bychom Vás uvítali jako uživatele našich systémů.
Tato příručka obsahuje pokyny k instalaci nebo použití laserové značícího systému.
Doporučujeme přečíst si ji pečlivě před instalací systému. Pro jakékoli další informace,
kontaktujte naše technické oddělení.
20121109 - Laser c173l-g PC návod73lg-PC
3/41
OBSAH
ÚVOD
3
OBSAH
4
POPIS
5
1. SCHEMA
2. CHARAKTERISTIKA
3. FUNKCE
4. ZAPOJENÍ
INSTALACE
5
8
10
19
20
1. ROZBALENÍ
2. INSTALACE
POUŽÍVÁNÍ
20
21
22
1. BEZPEČNOST
2. POUŽITÍ
ÚDRŽBA
22
25
27
3. ÚVOD
4. POPRODEJNÍ ÚDRŽBA
5. PREVENTIVNÍ ÚDRŽBA
6. HLEDÁNÍ ZÁVADY
PŘÍLOHY
27
27
28
28
29
1. ROZMĚRY
2. SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ
3. KONEKTORY
4. SCHÉMA ELEKTRICKÉHO ZAPOJENÍ
20121109 - Laser c173l-g PC návod73lg-PC
30
32
34
39
4/41
POPIS
1. SCHEMA
Značící systém c173lg-PC se skládá ze hlavních prvků:

Řídící jednotka

Značící hlava

Optické vlákno
OPTICKÉ VLÁKNO
ZNAČÍCÍ HLAVA
ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA
20121109 - Laser c173l-g PC návod73lg-PC
5/41
1.1. Řídící jednotka (A)
 Funkce
Generace a řízení laserového signálu






 Prvky
Laserový zdroj (emise a zesílení)
Ovládací zdroj pro laserovou a galvanometrickou hlavu
Rozhraní stroj / člověk
Ochrana položek spojených s laserovým značením
Připojení pro externí komunikace
Napájecí zdroje pro všechny součásti
1.2. Značící hlava (C)
 Funkce
Usměrnění a zaostření laserového signálu pro realizaci značky.
20121109 - Laser c173l-g PC návod73lg-PC
6/41



 Prvky
Optická hlava
Galvanometrická hlava
Zaostřující objektiv (f-Theta)
GALVANOMETRICKÁ HLAVA
OPTICkÁ HLAVA
ČOČKA F/THETA
1.3. Optické vlákno (B)
 Funkce
Řízení laserové signálu mezi laserovým zdrojem a značící hlavou.

 Prvky
3 metry laserového vlákna pro spojení řídící jednotky a značící hlavy.
20121109 - Laser c173l-g PC návod73lg-PC
7/41
2. CHARAKTERISTIKA
2.1. Řídící jednotka




Rozměry - hmotnost
19 “ rack – 6U
Šířka x výška x hloubka: viz příloha
Hmotnost: 30 kg (řídící jednotka s laserovým zdrojem)





 Napájecí zdroj
Systém třídy I: povinné připojení uzemnění
Jedna fáze jmenovité napětí 115V – 60 Hz
Kolísání napětí: +/- 10%
Maximální výkon: 750 VA
Ochrana: 2 pojistky s časovým zpožděním 5x20 – 6.3 A
V případě kolísání napájení vyšší než 10% je nutné použít online filtraci,
abyste si zaručili správnou funkci zařízení a přísun kvalitní energie.






 Prostředí
Ochranná míra: IP20
Teplota při užívání: 0 to +42°C
Teplota při skladování: -10 to +60°C
85 % vlhkost bez kondenzace
 Zdroj laseru
Výkonný laser
 třída : třída IV odpovídající standardu NF EN 60825-1
 průměrný výkon: 20 W
 nejvyšší výkon: 10 kW max
 šířka impulzu: 110 ns
 frekvence: 20 – 80 kHz
 vlnová délka: 1060 nm (neviditelný)
Vodící laser
 třída: třída II
 výkon:0,3 - 5 mW
 vlnová délka: 660 nm (červený laser)
20121109 - Laser c173l-g PC návod73lg-PC
8/41
2.2. Značící hlava


 Rozměry - váha
Šířka x výška x hloubka: viz příloha
váha: 8 kg

 Napájení
Z řídící jednotky



 Prostředí
Teplota při používání: 0 to +50°C
Skladovací teplota: -10 to +60°C
85 % vlhkost bez kondenzace



 Značení
Značící plocha: 100 x 100 mm (4’’ x 4’’)
Pracovní vzdálenost: viz příloha
Materiál: potřebuje potvrzení značícím testem podle následujícího doporučení:
Laser C173-LG by neměl být používán s měděnými částmi nebo s jinými materiály,
které mají vysoký koeficient odrážení světla (potenciální poškození zdroje laseru)
2.3. Optické vlákno

 Rozměry
Délka: 3 metry

 Mechanismus:
Minimální poloměr ohybu vlákna 100nm
OPTICKÉ VLÁKNO nemůže být odpojeno
NEPŘEKRUCUJTE OPTICKÉ VLÁKNO.
MINIMÁLNÍ POLOMĚR KŘIVOSTI 100mm.
20121109 - Laser c173l-g PC návod73lg-PC
9/41
3. FUNKCE
3.1. Bezpečnostní smyčky a režim údržby
Značící systém C173-LG zahrnuje dvě bezpečnostní smyčky: « nouzový stop» a “zabezpečení dveří”. Aby byly
všechny operace bezpečné měli by být během spojování všechny smyčky brány v úvahu a měli by být spojeny
s automatizací systému.
3.1.1 Nouzový stop (AU)
1/
Typ
Dvoucestný nouzový stop s krátkou příčnou obvodovou detekcí a manuálním uvedením do provozu.
2/
Užití
Nouzový stop systému.
Poznámka: během nouzového stopu není pouze zdroj laseru pod proudem.
Detaily použití
3/
a)
Spuštění nouzového stopu
 Kdy
 Když zapneme řídící jednotku
Nebo
 Po každém otevření smyčky (aktivace nouzového stopu)


 Podmínky
Nouzový stop vypnuto
Režim údržby neaktivní (spínač « údržba (maintenance) » v pozici 0)
 Akce
 Zmáčkněte spínač « init » na přední části řídící jednotky
Nebo
 Použijte « init_coffret » bezpotenciálový kontakt vnějšího příkazu (viz popis I/O konektoru)




 Reakce
Manuální spuštění nouzového stopu zastaví přenos v řídící jednotce
Uzavření dvou bezpotenciálový kontaktů "emergency stop out1" a "emergency stop out2" (I/O konektor)
Uzavření bezpotenciálový kontaktu “system initialize”
Umožňuje zdroji laseru být zapnutý

 Světelná signalizace
« init » modré světlo zapnuto (přední část řídící jednotky)



 Poznámky
Uvedení do provozu je uskutečněno za nízkého/vysokého signálu
V režimu údržby není možné spustit nouzový stop
Ke spojení nouzového stopu laseru s externím signálem stop, musíte použít externí konektor (I/O)
20121109 - Laser c173l-g PC návod73lg-PC
10/41
b)
Otevření smyčky nouzového stopu

 Kdy
Kdykoliv. Za jakékoli nebezpečné situace.

 Podmínky
Žádné
 Akce
 Stiskněte tlačítko nouzového stopu v přední části řídící jednotky
Nebo
 Stiskněte vnější tlačítko nouzového stopu, pokud bylo nainstalováno nezbytné elektrická vedení (viz.
Příklad elektrického vedení v příloze)



 Reakce
Otevření dvou bezpotenciálových kontaktů "emergency stop out1" a "emergency stop out2"
Otevření bezpotenciálového kontaktu "system initialize"
Vypněte zdroj laseru

 Světelná signalizace
« init » modré světlo je vypnuto (přední část řídící jednotky)
4/
Elektrické zapojení
viz. Příklad elektrického zapojení v příloze
3.1.2 Smyčka zabezpečení dveří
1/ Typ
Dvoucestný nouzový stop s příčnou krátkou obvodovou detekcí a automatickým uvedením do provozu.
2/
Užití
Řízení značení dílu pomocí dveří (např. vertikální dveře)
Detaily užití
3/
a) Otevření smyčky zabezpečení dveří



 Podmínky
Spuštěný systém
Dveře uzavřeny
Neaktivní režim údržby (vypínač « maintenance » na 0)

 Akce
Otevření dveří (otevření obvodů "door security IN1" a "door security IN2")



 Reakce
Otevření bezpotenciálového kontaktu "door closed or maintenance mode" (I/O konektor)
Uzamčení laserové emise
Vypnutí zdroje laseru

 Světelná signalizace
žádná

 Poznámky
V některých případech může být vypnutí zdroje laseru přesunut pro automatické nakládání a vykládání
části (s detekcí částí napojených na smyčku bezpečnostní dveří). V tomto případě definuje rozbor rizik
20121109 - Laser c173l-g PC návod73lg-PC
11/41
integrátoru všechny dodatečné prvky potřebné k zaručení ochrany operátorů (zejména během
instalačních operací).

Instalace přesunutí by měla být provedena na interním konektoru řídící jednotky. Tato akce by měla být
realizována speciálním technikem.
b) Uzavření smyčky zabezpečení dveří



 Podmínky
Spuštěný systém
Dveře otevřeny
Režim údržby neaktivní (vypínač « maintenance » na 0)

 Akce
Uzavření dveří (uzavření obvodů "door security IN1" a "door security IN2")



 Reakce
Uzavření bezpotenciálového kontaktu "door closed or maintenance mode" (I/O konektor)
Odemčení stopu obvodu zdroje laseru
Zapnutí zdroje laseru

 Světelná signalizace
Žádná

 Poznámky
Spuštění smyčky zabezpečení dveří je uskutečněno za nízkého/vysokého signálu skrze dvoucestný “door
security”.
4/
Elektrické zapojení
viz. Příklad elektrického zapojení v příloze
3.1.3 Režim údržby
a) Aktivace režimu údržby

 Podmínky
Spuštěný systém

 Akce
Režim údržby aktivní (vypínač « maintenance » na 1)





 Reakce
Paralelně zapojená bezpečnost dveří IN1 a IN2
Zdroj laseru vypnutý
Začít cyklus není možné s externím příkazem “START” na I/O konektoru
Uzavření bezpotenciálového kontaktu "door closed or maintenance mode " (I/O konektor)
Uzavření bezpotenciálového kontaktu "maintenance mode " (I/O konektor)


 Světelná signalizace
Přední část řídící jednotky: Žluté světlo « MAINTENANCE » zapnuto
4světelná svítilna: Oranžové světlo bliká
20121109 - Laser c173l-g PC návod73lg-PC
12/41
b)
Laser v režimu údržby

 Podmínky
Režim údržby aktivní


 Akce
Stiskněte a podržte tlačítko « manual LASER ON » (zapne zdroj laseru)
Stiskněte tlačítko “manual marking” (zahájí práci laseru)


 Reakce
Zapne zdroj laseru
Není možné začít cyklus použitím externího „START“ příkazu na konektoru I/O

 Světelná signalizace
4světelná svítilna: Červené světlo zapnuto



 Poznámky
Pokud uvolníte tlačítko « manual LASER ON », bude vypnut zdroj laseru, ale systém neukončí cyklus.
Červené světlo je během cyklu stále zapnuto, i když je zdroj laseru vypnut.
Příkazy "manual LASER ON " a "manual marking" jsou přístupné na konektoru I/O (viz. příloha)
20121109 - Laser c173l-g PC návod73lg-PC
13/41
3.2. Popis čelního panelu řídící jednotky
LASER ON/OF
INIT
POWER ON
RESET
LASER ENABLED
Značení
EMERGENCY STOP
MAINTENANCE
MANUAL LASER ON
POWER ON
Materiál
Spouštěcí tlačítko
nouzový stop
Bílé světlo
LASER ENABLED
Zelené světlo
INIT
Modré světlo
INIT
Bílé světlo,
tlačítko
MANUAL
MARKING
OUTLINE
Funkce
Otevření smyčky nouzového stopu a zastavení laserové emise (zdroj laseru je
vypnut)
Indikuje stav napájení:
 Světlo vypnuto: žádná energie dodávána systému
 Světlo zapnuto: energie je dodávána systému
Indikuje stav zdroje laseru:
 Světlo vypnuto: žádná energie dodávána zdroji laseru nebo došlo k
chybě
 Světlo zapnuto: zdroj laseru je připraven značit
Indikuje stav nouzového stopu:
 Světlo vypnuto: nouzový stop relay není spuštěn
 Světlo zapnuto: nouzový stop relay je spuštěn
Stiskněte tlačítko pro spuštění nouzový stop relay. Stisknutí tlačítka spustí signál
nouzového stopu.
Pokud světlo “INIT” není zapnuto, signál nouzového stopu je otevřen, nebo spínač
s klíčem “MAINTENANCE” se nachází v pozici “I”.
20121109 - Laser c173l-g PC návod73lg-PC
14/41
LASER I/O
Červené světlo
MANUAL MARKING
Spínač s klíčem
MAINTENANCE
Žluté světlo
MAINTENANCE
Spínač s klíčem
MANUAL LASER ON
Černé tlačítko
MANUAL MARKING
Bílé tlačítko
+ "I"
RESET
Černé tlačítko
+ "0"
OUTLINE
Červené světlo
Indikuje, jestli je zdroji laseru dodávána energie:
 Světlo vypnuto: žádná energie dodávána zdroji laseru
 Světlo zapnuto: energie je dodávána zdroji laseru
K dodání energie ke zdroji laseru musíte:
 Dodávat energii celému systému (bílé světlo zapnuto)
 Uveďte spínač s klíčem “LASER ON/OFF” do polohy “1”
 Uveď spínač s klíčem MAINTENANCE” do polohy “0”
 Spusťte systém (modré světlo zapnuto)
Aktivuje dodávku energie ke zdroji laseru
Spínač s klíčem v pozici “0”: zdroji laseru není dodávána energie
Spínač s klíčem v pozici ”1”: energie je dodávána zdroji laseru jen pokud jsou
všechny bezpečnostní smyčky v pořádku.
(nouzový stop relay spuštěn a režim údržby neaktivní)
Indikuje režim laseru:
 Světlo vypnuto: standardní režim
 Světlo zapnuto: režim údržby
Výběr režimu laseru:
Spínač s klíčem v pozici “0”: standardní režim
Spínač s klíčem v pozici ”1”: režim údržby
V režimu údržby:
 Bezpečnost dveří je neaktivní
 Zdroji laseru není dodávána energie
 I/O příkaz start neaktivní
 Je možno začít značící cyklus stisknutím a podržením tlačítka « MANUAL
LASER ON » a zároveň stisknutím tlačítka “MANUAL MARKING”. Pokud
uvolníte tlačítko « MANUAL LASER ON », zdroj laseru je vypnut, ale
systém neukončí cyklus. Nový cyklus může být uskutečněn nové stisknutí
tlačítka "MANUAL MARKING".
Stiskněte tlačítko k aktivaci zdroje laseru v režimu údržby.
Tlačítko by mělo být stále stisknuto, aby aktivovalo dodávání energie.
Stiskněte tlačítko ke startu cyklu v režimu údržby.
Nový cyklus může být uskutečněn skrze nové stisknutí tohoto tlačítka. Toto tlačítko
je neaktivní ve standardním režimu.
Stiskněte tlačítko pro spuštění laserového systému.
Tato akce je potřeba před a po použití PC a softwaru.
Naváděcí světlo pro zobrazení obrysu značeného objektu. Je možno vybrat jen
jeden objekt, několik objektů a nebo všechny objekty na pracovní ploše
20121109 - Laser c173l-g PC návod73lg-PC
15/41
3.3. Popis zadního panelu řídící jednotky
Značení
INPUT / OUTPUT
XY-GALVA
POWER GALVA
LANTERN
USB
RS232
FILE SELECTION
Funkce
Připojení pro bezpečnostní smyčku a I/O
Signál galvanometrické hlavy (X a Y )
Napájení galvanometrické hlavy
Konektor 4světelné svítilny
USB konektor pro připojení PC
RS232 připojení (pouze pro samostatnou verzi)
Připojení pro výběr souboru (pouze pro samostatnou verzi)
20121109 - Laser c173l-g PC návod73lg-PC
16/41
3.4. Popis konektoru I/O
Funkce
Označení
Tlačítko nouzového stopu
emergency stop IN1
emergency stop IN2

Senzor zavřených dveří
door security IN1
door security IN2

Začít cyklus (standardní režim)
START

Zastavení cyklu
STOP

Inicializace systému
init rack control

Aktivace dodávání energie zdroji laseru
Manual laser on

Start cyklu (režim údržby)
manual marking

Stav nouzového stopu
initialized system

Stav systému:
Aktivován zdroj laseru
Systém inicializován
Software připraven
system ready

Cyklus v chodu
Cycle in progress

Stav zdroje laseru:
Žádná energie dodávána zdroji
Nebo
Poškozený zdroj
laser source default

Stav nouzového vedení
emergency stop out1
emergency stop out2

Stav smyčky bezpečnosti dveří
door closed or maintenance mode

Stav režimu údržby
maintenance mode

20121109 - Laser c173l-g PC návod73lg-PC
Výstup
17/41
Vstup
3.5. Popis 4-světelné svítilny
Barva
Funkce
Zelená
Zapnuto: systém připraven, neprobíhá žádný cyklus
Vypnuto: Systém nepřipraven nebo probíhá cyklus
Oranžová
(stálé světlo)
Zapnuto: energie je dodávána zdroji laseru
Vypnuto: energie není dodávána zdroji laseru
Červená
Zapnuto: probíhá cyklu, laser značí
Vypnuto: žádný cyklus
Oranžová
(blikající)
Zapnuto: Režim údržby
Vypnuto: Standardní režim
20121109 - Laser c173l-g PC návod73lg-PC
18/41
4. ZAPOJENÍ
Během zapojení a integrace dbejte hlavně na:
Dodávka energie by měla být přizpůsobena (USA) - 50/60Hz nebo byste měli používat konvertor.
Berte v úvahu okolní teplotu řídící jednotky a značící hlavy.
Konfigurace instalace by měla být kompatibilní se zapojením řídící jednotky a značící hlavy. Nezapomeňte, že
vlákno není odpojitelné (délka 3m).
Ochrana systému by měla být neprodyšná pro všechny paprsky (přímý i nepřímý) laseru.
Neorientujte signál laseru ve směru operátorů (např. ve směru dveří).
Systém by se měl vyvarovat jakémukoli riziku pro vlákno (mechanické šoky). Optické vlákno by mělo být vedeno
z řídící jednotky nahoru k značící hlavě.
4světelná svítilna by měla být vždy viditelná pro všechny operátory, v jakémkoli režimu (standardní nebo údržby).
Pokud není prostor značení blízko panelu řídící jednotky, integrátor by měl umístit externí řídící panel blízko
prostoru značení (viz. I/O připojení).
Odsávání výparů je nezbytný pro splnění bezpečnostních předpisů pro používání laseru.
Ve všech případech by měl integrátor potvrdit, že systém (laser a integrace) je v souladu se specifikacemi
standardů NF EN 60825-1, NF EN 11553-1 a dalšími místními stanovami pro použití laseru.
20121109 - Laser c173l-g PC návod73lg-PC
19/41
INSTALACE
1. ROZBALENÍ
Pokud není produkt dodán naším vlastním servisem, je systém dodán v určeném balení. Toto balení by mělo být
zachováno pro výměnu v záruční lhůtě nebo pro výměnu.
Vybalte opatrně všechny části, obzvláště optické vlákno.
OPTICKÉ VLÁKNO nemůže být odpojené.
NEPŘEKRUCUJTE OPTICKÉ VLÁKNO.
MINIMÁLNÍ POLOMĚR KŘIVOSTI 100mm.
NESTRKEJTE PRSTY DO OPTICKÝCH ČÁSTÍ.
20121109 - Laser c173l-g PC návod73lg-PC
20/41
2. INSTALACE








Instalujte řídící jednotku, postarejte se o vedení vláken.
Instalujte značící hlavu na určené místo.
Spojte galvanometrickou hlavu a řídící jednotku (X-Y GALVA a POWER GALVA)
Spojte PC použitím USB kabelu.
Spojte bezpečnostní smyčku s I/O konektorem (viz příloha)
Spojte síťový kabel k řídící jednotce (115VAC – 15A)
Spojte 4světelnou svítilnu ke konektoru “LANTERN”
Instalujte nálepku indikace týkající se rizik laseru (podle standardu NF EN 60825-1 nebo odpovídajícího)
MAXIMÁLNÍ DÉLKA KABELU PC-ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA : 4 METRY
PŘED POUŽITÍM SYSTÉMU PŘEČTĚTE VŠECHNY BEZPEČNOSTNÍ
POŽADAVKY A UJISTĚTE SE, ŽE VŠECHNY OPERÁTORY JSOU
PŘIZPŮSOBENY K TĚMTO POŽADAVKŮM.
20121109 - Laser c173l-g PC návod73lg-PC
21/41
POUŽÍVÁNÍ
1. BEZPEČNOST
SIC Marking laser je laser třídy IV s výkonem 20W (špičkový výkon 10
kW) a s vlnovou délkou 1060n. Je to stupeň nejvyššího rizika.
Integrace INTEGRATED SIC MARKING LASER
JEDNOTKOU A OPTICKOU HLAVOU) a shoda
nařízeními je zodpovědnost integrátoru.
(S ŘÍDÍCÍ
s aktuálními
Ve standardním režimu by měl být systém laseru by měl být spojený
s laserem třídy I. V tomto případě musí integrátor garantovat
bezpečnost vedení instalace (nouzový stop a bezpečnost dveří).
Vyhněte se vystavování očí nebo pokožky s difuzními paprsky. Rizika
pro člověka zahrnují trvalou ztrátu zraku.
Nikdy se nedívejte ve směru osy hlavních paprsků.
Vyhněte se vystavování laserové radiace.
NOSIT OCHRANNÉ BRÝLE (EN 207 a EN 208) JE POVINNÉ PRO
LASEROVÉ EMISE TŘÍDY VYŠŠÍ NEŽ I A II – OBZVLÁŠTĚ BĚHEM
REŽIMU ÚDRŽBY ZNAČÍCÍHO SYSTÉMU SIC.
NEMIŘTE LASEROVÉ PAPRSKY PROTI LIDEM, DVEŘÍM NEBO
OKNŮM.
KVŮLI POUŽITÝM TECHNOLOGIÍM (VLÁKNOVÝ LASER); SYSTÉM
BY NEMĚL BÝT ZAPNUTÝ, POKUD NEJSOU VŠECHNY ČÁSTI
SYSTÉMU INTEGROVÁNY DO SPRÁVNÉHO MÍSTA. TOTO PLATÍ
OBZVLÁŠTĚ V PŘÍPADĚ OPTICKÉ HLAVY. (VIZ. POPIS
SOUČÁSTÍ)
NEODSTRAŇUJTE
OBVODU.
20121109 - Laser c173l-g PC návod73lg-PC
KRYT
NEBO
BEZPEČNOST
KRÁTKÉHO
22/41
NOUZOVÝ STOP JE UMÍSTĚN NA OVLÁDACÍ KRABIČCE. DÉLKA
VLÁKNA JE 3 METRY. POKUD JE POTŘEBA, INTEGRÁTOR BY
MĚL INSTALOVAT TLAČÍTKO NOUZOVÉHO STOPU, TAK ABY BYL
DOSAŽITELNÝ
PRO
OPERÁTORA
(PRO
INTEGROVANÝ
SYSTÉM).
ELEKTRICKOU INSTALACI NEBO OPRAVY SYSTÉMU BY MĚLI
PROVÁDĚT POUZE TRÉNOVANÍ TECHNICI.
V PŘÍPADĚ POCHYB O SPRÁVNÉM CHODU SYSTÉMU NEBO
V PŘÍPADĚ
NEHODY
OKAMŽITĚ
INFORMUJTE
OSOBY
ZODPOVĚDNÉ ZA BEZPEČNOST LASERU NEBO JINÉ
PŘÍSLUŠNÉ OSOBY.
Vedoucí červené ukazovátko
Laser třídy II, výkon 0,3 – 0,5mW, vlnová délka: 670nm
Buďte opatrní: některé materiály jako je například měď nebo materiály
s vysokým koeficientem odrážení světla můžou trvale poškodit zdroj
laseru.
Jestli používáte PC software, nenastavujte systém o frekvenci nižší
než 20kHz. Tato frekvence může poškodit vnitřní komponenty.
Značení laserem může vyrábět výpary a toxický prach (viz standard
NF EN 11553-1 a (USA))
Neotvírejte řídící jednotku
Používejte v neexplozivním prostředí.
20121109 - Laser c173l-g PC návod73lg-PC
23/41
Bezpečnostní štítky
(Přední panel řídící jednotky)
(Značící hlava)
20121109 - Laser c173l-g PC návod73lg-PC
24/41
2. POUŽITÍ
2.1. Standardní režim
2.1.1 Zapnutí systému



Zapněte řídící jednotku
 Zapněte hlavní vypínač – bílé světlo “POWER ON” je zapnuto
 Stiskněte tlačítko INIT pro spuštění smyčky nouzového stopu – modré světlo “INIT” je zapnuto.
 Zapněte zdroj laseru (spínač s klíčem « LASER ON ») – červené světlo « LASER I/O » na předním
panelu a oranžové světlo na 4světelné svítilně jsou zapnuty.
 Nechte 1 minutu na „zahřátí.“
Zapněte PC
Spusťte značící software (pro více informací viz manuál softwaru)
Poznámka: Je velmi důležité respektovat kroky spouštění pro to, aby byly všechny části laserového
systému spuštěny správně. V případě problému vypněte celý systém a restartujte ho..
2.1.2 Vypnutí systému
Pro vypnutí systému:
 Vypněte značící software
 Vypněte zdroj laseru (spínač s klíčem LASER I/O v pozici "O")
 Vypněte řídící jednotku hlavním vypínačem
20121109 - Laser c173l-g PC návod73lg-PC
25/41
2.2. Režim údržby
Tento režim umožňuje použít laser bez bezpečnostních smyček.
2.2.1 Výběr režimu údržby



Spusťte řídící jednotku
Zapněte zdroj laseru (spínač s klíčem « LASER I/O » v pozici « 1 »)
Vyberte režim údržby (spínač s klíčem « MAINTENANCE » v pozici « 1 »)
2.2.2 Značení v režimu údržby


Stiskněte a podržte tlačítko « MANUAL LASER ON » (tlačítka na předním panelu řídící jednotky)
Stiskněte tlačítko “MANUAL MARKING” (zahájí práci laseru)
2.2.3 Návrat k normálnímu režimu

Vyberte standardní režim (spínač s klíčem « MAINTENANCE » v pozici « 0 »)
V TOMTO REŽIMU MUSÍ OPERÁTOR NOSIT OCHRANU (BRÝLE A
URČENÉ OBLEČENÍ)
Během standardní činnosti nenechejte klíč ve spínači
« MAINTENANCE » na řídící jednotce.
20121109 - Laser c173l-g PC návod73lg-PC
26/41
ÚDRŽBA
3. ÚVOD
Laserové značící systémy byly vyvinuty a realizovány speciálně proto, aby odpovídaly potřebám našich klientů,
kteří chtějí stroj, který bude:
- Výkonný,
- Robustní,
- Spolehlivý,
- Ergonomický.
Nevyžaduje velkou údržbu, a pokud zpozorujete důvod k preventivní údržbě, zvýšíte očekávanou životnost
vašeho stroje.
Pokud se objeví jakýkoliv problém, prosím obraťte se na tento manuál, který vám pomůže tento problém vyřešit.
4. POPRODEJNÍ ÚDRŽBA
Prosím, ze všeho nejdříve kontaktujte našeho lokálního distributora.
Zkontrolujte naše webové stránky, pokud hledáte lokálního distributora:
www.sic-marking.com
Pokud nemůžete sehnat našeho distributora, zavolejte SIC MARKING na číslo +33.4.72.54.80.00.
SIC MARKING nebo jeho distributor nabízí následující servisy:

Podpora na telefonu
Prosíme, neváhejte a kontaktujte nás v případě jakéhokoli technického problému.
 Místní zákrok
Můžeme vám pomoci s instalací a nastavením stroje přímo na místě, stejně jako můžeme provést opravy a
uspořádat osobní školení.
 Smlouva o údržbě
Díky naší smlouvě o údržbě, poskytujeme obvyklou údržbu vašeho značícího stroje.
20121109 - Laser c173l-g PC návod73lg-PC
27/41
5. PREVENTIVNÍ ÚDRŽBA
Řiďte se následujícími jednoduchými pokyny, abyste udrželi váš stroj v dobrém chodu:


-
Vyhněte se prachu a abrazivnímu materiálu na ochranném skle čoček of f-Theta
Obvykle stačí vyčistit ochranné sklo značící hlavy suchým měkčím hadříkem
Žádný zákrok nemůže předvídat závadu na zdroji laseru.
Během čištění, vypněte řídící jednotku
6. HLEDÁNÍ ZÁVADY
Problém
Nemožná inicializace
systému
"LASER I/O" červené světlo
se nerozsvítí
"LASER ENABLED" zelené
světlo se nerozsvítí
Laserový software nezjistí
řídící jednotku
Špatná kvalita značení
kontrola
Zkontrolujte:
 Nouzové stopy jsou odemčeny
a
 Spínač s klíčem "MAINTENANCE" je v pozici
“0 “
Zkontrolujte:
 systém je spuštěn
a
 spínač s klíčem "LASER I/O" je v pozici "I"
a
 spínač s klíčem "MAINTENANCE" je v pozici
"0"
a
 bezpečnost dveří je zamknuta
Zkontrolujte:
:
 červené světlo "LASER I/O" je zapnuto
Zkontrolujte:
 USB kabel je v pořádku (délka : 4 m max)
 Start krok za krokem ve správném pořadí (1.
Řídící jednotka – 2. PC – 3. software)

řešení
Odemkněte nouzové stopy a zapněte spínač s
klíčem "MAINTENANCE" do polohy "0"


Zastavte systém a přemístěte kabely
Restartujte systém podle správného pořadí
Zkontrolujte:
 Správné nastavení softwaru, speciálně pro
"pens" a faktory (%rychlost, %síla)
6.1.
 Správná ohnisková vzdálenost.
 Čočky značící hlavy jsou čisté
 Povrch částí je čistý (žádná mastnota, žádné
znečištění)
20121109 - Laser c173l-g PC návod73lg-PC
28/41
PŘÍLOHY
20121109 - Laser c173l-g PC návod73lg-PC
29/41
1. ROZMĚRY
1.1. Řídící jednotka
20121109 - Laser c173l-g PC návod73lg-PC
30/41
1.2. Značící hlava
20121109 - Laser c173l-g PC návod73lg-PC
31/41
2. SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ
20121109 - Laser c173l-g PC návod73lg-PC
32/41
20121109 - Laser c173l-g PC návod73lg-PC
33/41
3. KONEKTORY
3.1. Vstup/výstup konektor
Konektor Sub-D37 je umístěn na zadním panelu řídící jednotky.
20121109 - Laser c173l-g PC návod73lg-PC
34/41
Pin
Označení
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
+24Vcc
+5Vcc


Bezpotenciálový
kontakt mezi 3 a 4

Emergency Stop IN2
Bezpotenciálový
kontakt mezi 5 a 6

Door Security IN1
Bezpotenciálový
kontakt mezi 7 a 8

Door Security IN2
Bezpotenciálový
kontakt mezi 9 a 10

Ground
System initialized
Bezpotenciálový mezi
12 a 13

System ready
Viz schema
elektrického zapojení
Viz schema
elektrického zapojení
Bezpotenciálový mezi
16 a 17

Cycle in progress
Bezpotenciálový mezi
18 a 19

Laser source error
Bezpotenciálový mezi
20 a 21

Emergency Stop out1
Bezpotenciálový mezi
22 a 23

Emergency Stop out2
Bezpotenciálový mezi
24 a 25

Door closed or Maintenance mode
Bezpotenciálový mezi
26 a 27

init rack control
Bezpotenciálový
kontakt
mezi 28 a 29
START
15
STOP
29
Výstup Vstup
Emergency Stop IN1
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Typ
30
31
Maintenance mode
37
Shifted power supply – only in maintenance mode (24V on pin 37)
36
Laser shot – only in maintenance mode (shot : 0V on pin 36)
32 to 35
NC
Bezpotenciálový
mezi 30 a 31
Viz schema
elektrického zapojení
Viz schema
elektrického zapojení






Poznámky:

EXTERNÍ NOUZOVÝ STOP: Viz schema elektrického zapojení.
Pokud nepoužíváte externí nouzový stop, musíte uskutečnit přesuny mezi spínači 3 – 4 a 5 – 6.

BEZPEČNOST DVEŘÍ: Viz schema elektrického zapojení.
20121109 - Laser c173l-g PC návod73lg-PC
35/41

« START » A « STOP » Viz schema elektrického zapojení.

« SYSTEM INITIALIZED » : Bezpotenciálový mezi piny12 a 13 (NO type)
Uzavřený kontakt: Systém spuštěn

« SYSTEM READY » : Bezpotenciálový mezi piny16 a 17 (NO type)
Uzavřený kontakt: systém připraven

« CYCLE IN PROGRESS » : Bezpotenciálový mezi piny18 a 19 (NO type)
Uzavřený kontakt: probíhá cyklus

« SOURCE LASER ERROR » : Bezpotenciálový výstup mezi piny 20 a 21 (NC type)
Uzavřený kontakt: Chyba ve zdroji laseru, zdroj laseru bez proudu

« DOOR CLOSED nebo MAINTENANCE MODE » : Bezpotenciálový výstup mezi piny 26 a 27 (NC type)
Uzavřený kontakt: Dveře zavřeny nebo režim údržby

« MAINTENANCE MODE » : Bezpotenciálový výstup mezi piny 30 a 31 (N0 type)
Uzavřený kontakt: používán režim údržby

Posunuté spuštění jednotky OEM:
o
o
Stejná funkce jako tlačítko init (BPI)
Spuštění uskutečněné se zavřeným obvodem mezi spínadly 28 a 29
20121109 - Laser c173l-g PC návod73lg-PC
36/41
3.2. Konektor RS232
Konektor Sub-D 9 umístěn na zadním panelu řídící jednotky.
Pins
2
3
5
Označení
RXD
TXD
Ground
3.3. Konektor 4-světelné svítilny
Konektor Sub-D 9 umístěn na zadním panelu řídící jednotky.
Pins
1
2
3
4
9
Označení
maintenance mode
cycle in progress, laser shot in progress
Laser source on
System ready
Ground
Svítilna
Blikající oranžová
Červená
Oranžová
Zelená
3.4. POWER GALVA konektor
Konektor Sub-D 3W3 + 20A kontakt (FCI) na zadním panelu řídící jednotky
Pins
A1
A2
A3
20121109 - Laser c173l-g PC návod73lg-PC
Označení
-16VDC
0
+16VDC
37/41
3.5. Konektor pro výběr souborů
Konektor Sub-D 15 na zadním panelu řídící jednotky (pouze integrační verze)
Pins
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Označení
input n°1
input n°2
input n°3
input n°4
input n°5
input n°6
input n°7
input n°8
Driving board initialization
Ground
5VDC
Poznámky:
Pro samostatnou konfiguraci umožňuje funkce “driving board initialization” restart řídícího panelu laseru. Toto je
nezbytné pro přepínání mezi režimy “USB” a “RS232”
(viz detaily v manuálu FEB-1).
Toto je možné:
 Skrze tlačítko “RESET” umístěno na předním panelu řídící jednotky.
 Skrze bezpotenciálový kontakt NC instalovaný mezi spínadla konektoru 9 a 11.
Pokud není zapojen “RESET”, musíte instalovat propojku dodávanou se systémem.
3.6. USB Konektor
Typ B USB konektoru
20121109 - Laser c173l-g PC návod73lg-PC
38/41
4. SCHÉMA ELEKTRICKÉHO ZAPOJENÍ
4.1. Nouzový stop

Externí tlačítko nouzového stopu
Poznámka: Pokud není externí tlačítko nouzového stopu potřeba, musíte přesunout spínače 3 – 4 a 5 – 6
.
20121109 - Laser c173l-g PC návod73lg-PC
39/41

Posunuté spuštění
4.2. Bezpečnost dveří
20121109 - Laser c173l-g PC návod73lg-PC
40/41
4.3. Start / Stop
20121109 - Laser c173l-g PC návod73lg-PC
41/41
Download

Pracovní stanice c173lg-PC - návod (CZ) - SIC