TEPELNÉ
ČERPADLO
pro ohřev vody
venkovních bazénů
Návod na použití a instalaci
HP 900 COMPACT
&
HP 1200 COMPACT
CZ 08-04-2014
2|Uživatelský a instalační manuál
OBSAH
1. Úvod
3
1.1 Použití tepelného čerpadla
1.2 Princip činnosti tepelného čerpadla
1.3 Kontrola balení
2. Bezpečnostní pokyny
4
3. Popis zařízení a technické specifikace
5
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
Technické údaje
Parametry bazénové vody
Rozměry tepelného čerpadla
Popis základních částí
Bezpečnostní a řídící systémy
Blokové schéma zapojení PCB desky
HP
MICROWELL
5
5
5
6
6
7
4. Instalace a připojení tepelného čerpadla
8
4.1 Výběr stanoviště
4.2 Instalace tepelného čerpadla
4.3 Elektrické připojení
4.3.1 Připojení do zásuvky
4.3.2 Pevné elektrické připojení
8
9
11
11
11
5. Řídící jednotka
TEPELNÉ ČERPADLO
3
3
3
5.1 Funkce řídící jednotky s LCD panelem
5.2 Nastavení provozních parametrů
5.3 Zapnutí a vypnutí provozního/pohotovostního režimu
a nastavení požadované teploty vody
5.4 Kontrola aktuální hodnoty některých parametrů
5.5 Nastavení zpožděného zapnutí a vypnutí
(Timer ON, Timer OFF)
5.6 Zámek ovládacího panelu
6. Použití a provoz zařízení
6.1 Provozní pokyny
6.2 Nastavení provozního stavu pomocí obtoku
6.3 Kondenzace vody
6.4 Možné problémy způsobené venkovními podmínkami
6.5 Poznámky k provozu tepelného čerpadla
6.6 Zjednodušené schéma ovládání
7. Údržba a kontrola
7.1
7.2
7.3
7.4
Údržba
Zazimování
Záruční podmínky, servis a náhradní díly
Chybová hlášení a jejich odstranění
12
12
13
14
15
15
15
16
16
16
16
17
17
18
19
19
19
20
20
Uživatelský a instalační manuál | 3
1. ÚVOD
Děkujeme Vám, že jste si vybrali naše tepelné čerpadlo.
Tepelné čerpadlo je vyráběno dle přísných norem, aby zajistilo našim zákazníkům kvalitu a
spolehlivost. Tento návod na použití obsahuje všechny nezbytné informace pro instalaci, uvedení do
provozu a údržbu zařízení. Přečtěte si pozorně návod na použití před tím, než začnete se zařízením
vykonávat jakoukoli manipulaci či údržbu. Výrobce tohoto zařízení nepřebírá zodpovědnost za jakékoli
úrazy či škody na majetku v případě nesprávné instalace, uvádění do provozu nebo nedostatečné
údržby.
Tento dokument je neoddělitelnou součástí výrobku a musí být uložený ve strojovně nebo v blízkosti
tepelného čerpadla.
1.1 Použití tepelného čerpadla
Tepelné čerpadlo je určeno výhradně k ohřevu bazénové vody a k hospodárnému udržování její
teploty na požadované hodnotě. Jakékoli jiné použití je považováno za nevhodné.
Tepelné čerpadlo dosahuje nejvyšší účinnosti při teplotách vzduchu 15 - 25 °C. Při teplotě pod +5 °C
má zařízení malou účinnost a při teplotě nad +40 °C se může zařízení přehřívat. Mimo rozmezí teplot
5 – 40 °C zařízení nepoužívejte.
Tepelná čerpadla typu HP 900 jsou vhodná pro bazény s objemem vody do 40 m3 a čerpadla typu
HP 1200 pro bazény o objemu vody do 60 m3. Pro správnou funkci musí být přes výměník tepelného
čerpadla zajištěn průtok vody v rozmezí 4 - 6 m3/h.
1.3 Kontrola balení
Zařízení je expedováno kompletně sestavené, připravené na připojení do potrubního rozvodu
bazénové filtrace a na připojení elektrického rozvodu 230V/50Hz na svorky tepelného čerpadla.
Při instalaci je nutné nasadit koncovku pro odvod kondenzátu do příslušného otvoru na dně skříně.
Před jakoukoli další manipulací se zařízením překontrolujte jeho kompletnost.
Poznámka: Ilustrace a popisy uvedené v tomto návodu nejsou závazné a od skutečně dodaného
výrobku se mohou lišit. Výrobce i dodavatel si vyhrazují právo na vykonávání změn bez povinnosti
aktualizace tohoto návodu.
Symbol pro třídění odpadu v zemích Evropské unie
MICROWELL
Volbou režimu tepelného čerpadla je možné směr oběhu obrátit a naopak vodu v bazénu chladit.
TEPELNÉ ČERPADLO
Tepelné čerpadlo pomocí cyklu komprese a expanze teplonosné tekutiny umožňuje získávat teplo ze
vzduchu v okolí bazénu. Vzduch je pomocí ventilátoru hnaný přes výparník, v kterém odevzdává svoje
teplo teplonosné tekutině (přitom se vzduch ochlazuje). Teplonosná tekutina je potom kompresorem,
který ji stlačí a zahřeje, dopravovaná do spirál výměníku, kde svoje teplo odevzdá bazénové vodě. Z
výměníku proudí ochlazená tekutina do expanzního ventilu, kde se sníží její tlak a prudce se přitom
ochladí. Takto ochlazená tekutina opět proudí do výparníku, kde se ohřívá proudícím vzduchem. Celý
proces probíhá plynule a je sledovaný tlakovými a teplotními snímači.
HP
1.2 Princip činnosti tepelného čerpadla
4|Uživatelský a instalační manuál
Chraňte životní prostředí. Dodržujte místní nařízení pro likvidaci odpadu. Nepoužívané nebo vadné
elektrické zařízení odevzdejte na likvidaci odborné firmě.
2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
POZOR: Zařízení obsahuje elektrické součástky pod napětím. Na zařízení smí
pracovat pouze osoba s příslušnou elektrotechnickou kvalifikací.
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
Umístění tepelného čerpadla musí odpovídat ČSN 33 2000-7-702, tj. minimálně 3,5 m od vnějšího
okraje bazénu.
Napájecí obvod tepelného čerpadla musí odpovídat příslušné normě (ČSN 33 2000), a musí být
vybaven proudovým chráničem s vypínacím proudem 30 mA.
Zásahy do elektroinstalace tepelného čerpadla a napájecího elektrického obvodu smí provádět pouze
osoba s příslušnou elektrotechnickou kvalifikací.
Neinstalujte tepelné čerpadlo v místech, kde může dojít k jeho zaplavení vodou.
Zajistěte, aby si v pracovní oblasti tepelného čerpadla nehrály děti. Hlavní vypínač tepelného čerpadla
musí být umístěn mimo dosah dětí.
TEPELNÉ ČERPADLO
MICROWELL
HP
Neponechávejte v provozu tepelné čerpadlo, které není kompletní, včetně krytů. Rotující ventilátor
může způsobit vážné zranění. Vnitřní potrubí je během provozu horké, při dotyku může způsobit
popáleniny.
Pokud zjistíte, že je přívodní kabel tepelného čerpadla nebo prodlužující kabel na přívodu poškozený,
neprodleně vypněte jistič napájecího obvodu čerpadla a poruchu odstraňte.
Opravy tepelného čerpadla a zásahy do tlakového okruhu chladicího systému smí provádět pouze
osoba s příslušnou kvalifikací.
Údržba a provoz musí být prováděny v souladu s tímto návodem k použití v doporučených termínech a
četnosti.
Používejte pouze originální náhradní díly.
V případě nedodržení těchto doporučení není možné uplatňovat na toto zařízení záruku.
Chladící okruh je naplněný chladivem R410A, což je dvousložkové chladivo (R32/R125).
Tyto složky jsou ve smyslu Zákona č.286/2009 Sbírky ve spojení s Nařízením evropského parlamentu
a rady (ES) č. 842/2006 považované za fluorované skleníkové plyny.
Zařízení obsahující fluorované skleníkové plyny zahrnuté v Kjótském protokole:
R410A s potenciálem globálního oteplování (GWP) 1720
(R32/125 50/50)
CH2F2 +n CF3CF
1270g (HP 900)
1600g (HP 1200)
Uživatelský a instalační manuál | 5
3. POPIS ZAŘÍZENÍ A TECHNICKÉ SPECIFIKACE
3.1 Technické údaje
25/20
25/10
25/20
Tepelný výkon (kW)
9,03
8,57
12,01
11,07
El. příkon (kW)
1,55
1,57
2,06
2,03
Výkonnostní číslo (C.O.P.)
5,80
5,44
5,81
5,45
3
Doporučený objem bazénu (m ) (s krycí fólií / bez fólie)
40/30
60/40
A
A
5 - 40
5 - 40
5 – 40 (60)
5 – 40 (60)
2520
2520
4–6/2–8
4–6/2-8
230/20/1C
230/20/1C
9,1
10,6
IP x4/nulováním
IP x4/nulováním
Titan
Titan
54/48/42/36
55/49/43/37
50 / 6/4“, vnitřní
50 / 6/4“, vnitřní
30
30
870/950/320
870/950/320
Přepravní rozměry š/v/h (mm)
1020/1080/450
1020/1080/450
Hmotnost/čistá hmotnost (kg)
67/73
69/75
R410A/1,27
R410A/1,60
Energetická třída
Provozní teplota – vzduch (°C)
Volitelný rozsah teploty v bazénu (°C)
3
Průtok vzduchu (m /h)
3
Doporučený průtok vody (m /h)/tlaková ztráta (kPa)
Napájecí napětí/jištění (V/A)
Jmenovitý proud/max. provozní proud (A)
Krytí/ochrana
Tepelný výměník
Hladina akustického tlaku dB (A) 1m/2m/4m/8m
Napojení vodního okruhu (mm/coul, závit)
Max. doporučená délka potrubí (m)
Rozměry zařízení š/v/h (mm)
Chladivo/plnící hmotnost (typ/kg)
HP
25/10
MICROWELL
Teplota vzduchu/teplota vody (°C)
HP 1200
* Vzhledem k průběžným inovacím si vyhrazujeme právo na změnu parametrů bez upozornění.
3.2 Parametry bazénové vody
Tepelné čerpadlo je určené na ohřev bazénové vody, která odpovídá požadavkům na zdravotní
nezávadnost vody pro koupání.
Mezní hodnoty pro provoz tepelného čerpadla: hodnota pH v rozsahu 6,8 - 7,9, celkový obsah chlóru
nesmí překročit 3 mg/l.
Tvrdost vody je nutné udržovat na dolní hranici optimálního rozmezí, t. j. těsně nad 8 °N.
UPOZORNĚNÍ: Výrobce si vyhrazuje
VSTUP VODY
ovladač
El. přívod
425
70
965
470
695
875
VÝSTUP VODY
940
3.3 Rozměry tepelného čerpadla
TEPELNÉ ČERPADLO
HP 900
6|Uživatelský a instalační manuál
360
320
právo vykonávat úpravy výrobku,
které nebudou mít negativní vliv
na jeho technické vlastnosti.
546
870
3.4 Popis základních častí
3
2
6
7
1
4
Legenda:
5
1 ochranná mřížka ventilátoru
2 kryt
3 ovládací panel
4 servisní ventily (pod krytem)
5 svorkovnice přívodního kabelu
6 hrdlo vodního okruhu - výstup
7 hrdlo vodního okruhu - vstup
3.5 Bezpečnostní a řídící systémy
TEPELNÉ ČERPADLO
MICROWELL
HP
Tepelné čerpadlo je vybaveno následujícími systémy:
Řízení provozu tepelného čerpadla na základě teploty:
Teplotní čidlo umístěné na výměníku tepla zajišťuje vypnutí tepelného čerpadla po dosažení
požadované teploty vody. Normální provozní režim se obnoví, pokud teplota vody klesne o 3°C
(výrobní nastavení) pod požadovanou hodnotu.
Bezpečnostní systémy:
Snímač průtoku vody umístěný na vstupu do výměníku tepla
Snímač průtoku vody sepne, když proudí voda přes výměník tepelného čerpadla a vypne tepelné
čerpadlo, pokud se průtok vody zastaví, nebo sníží pod minimální požadovanou úroveň.
Spínač minimálního a maximálního tlaku plynu v chladicím okruhu
Teplotní čidlo na výstupu z kompresoru
Časová prodleva
Zařízení je vybaveno spínacím časovým zpožďovačem s nastavenou délkou zpoždění 3 minut na
ochranu řídicích prvků v okruhu a odstranění opakovaných restartů a kmitání stykače. Toto časové
zpoždění bude automaticky restartovat zařízení po cca 3 minutách po každém přerušení provozu
tepelného čerpadla. Dokonce i při krátkém přerušení přívodu proudu bude aktivována časová prodleva
a zabrání tak spuštění zařízení dříve, než dojde k vyrovnání tlaků v chladícím okruhu tepelného
čerpadla. Přerušení přívodu proudu v průběhu časové prodlevy nemá na časový interval vliv.
Pokud dojde k poruše na některém z těchto systémů (porucha na systému, odpojení nebo je
naměřená abnormální hodnota), zobrazí se na displeji chybové hlášení, viz kapitolu 7.4 Chybová
Uživatelský a instalační manuál | 7
hlášení a jejich odstranění, dále v tomto návodu.
UPOZORNĚNÍ: Odstranění nebo vyřazení některého z řídících nebo bezpečnostních systémů z činnosti má za
následek zrušení záruky.
3.6 Blokové schéma zapojení PCB desky
FM
CN4
4-ventil
T1
T2
T3
T4
T5
CM
Ry1
Ry2
CN1
CN2
CN3
průtok
L
C - CM
Legenda:
CM – kompresor
C – CM kondenzátor kompresoru
FM – ventilátor
C – FM kondenzátor ventilátoru
4-ventil čtyřcestný ventil
L – ochranná indukční cívka
průtok – snímač průtoku vody
CNx - svorkovnice
T1 – čidlo výstupní vody
T2 – čidlo teploty na výstupu kompresoru
T3 – čidlo teploty nasávaného vzduchu
T4 – čidlo vstupní vody
T5 – čidlo teploty potrubí kondenzátoru
ovladač
TEPELNÉ ČERPADLO
napájení
MICROWELL
HP
C - FM
8|Uživatelský a instalační manuál
4. INSTALACE A PŘIPOJENÍ TEPELNÉHO ČERPADLA
4.1 Výběr stanoviště
Tepelné čerpadlo je určené pro venkovní instalaci a bude dobře pracovat prakticky v jakémkoliv
venkovním prostředí, pokud budou splněny tři následující podmínky.
1. Čerstvý vzduch – 2. Elektrický proud – 3. Potrubí s bazénovou filtrací
Neinstalujte čerpadlo do uzavřeného prostoru s omezeným
přístupem vzduchu a na místa, kde nemůže vzduch dostatečně
cirkulovat. Přívod a vývod vzduchu z tepelného čerpadla musí
být zcela volný. V pracovním prostoru kolem tepelného
čerpadla, definovaném na obrázku, se nesmí nacházet žádné
předměty. Nestavte čerpadlo mezi keře a klestí, které také
mohou omezit přístup vzduchu. Všechny překážky bránící
volnému proudění vzduchu snižují účinnost tepelné výměny a
mohou dokonce způsobit úplné zastavení čerpadla.
b) Zařízení musí být instalováno na místě, které je chráněné před
přímým slunečním zářením a ostatními zdroji tepla a nejlépe
tak, aby mohlo nasávat vzduch z okolního prostoru. Nad tepelným čerpadlem se doporučuje
postavit stříšku chránící zařízení před deštěm a přímým sluncem.
c) Zařízení nedávejte do blízkosti komunikace s automobilovým provozem. Zvýšená prašnost
způsobuje postupné zhoršování účinnosti tepelné výměny.
d) Vzduchový vývod by neměl být namířen na místa, kde by mohlo proudění chladného vzduchu
obtěžovat (okna, terasa,...). Vzduchový vývod neorientujte proti směru převládajících větrů.
e) Vzdálenost zařízení od okraje bazénu nesmí být menší než 3,5 m. Tepelné čerpadlo se
doporučuje instalovat do vzdálenosti 7 m od bazénu s tím, že celková délka propojovacího
potrubí by neměla přesáhnout 30 m. Je nutné mít na paměti skutečnost, že čím větší je délka
propojovacího potrubí, tím větší jsou tepelné ztráty rozvodu. Při zapuštění větší části potrubí
pod zem jsou sice tepelné ztráty menší. Např.: 30 metrů rozvodu (pokud není zem vlhká) má
tepelné ztráty zhruba 0,6 kW/hodinu (2000 BTU), pro každých 5 °C rozdílu mezi teplotou vody
v bazénu a teplotou země obklopující potrubí. Což je možné převést na cca 3 – 5 %
prodloužení doby provozu tepelného čerpadla.
f) Zařízení musí být postaveno na rovné a pevné ploše, např. na betonovém soklu nebo
ocelovém podstavci. Skříň tepelného čerpadla musí být k ploše (soklu či podstavci) připevněná
šrouby nebo vruty přes gumové antivibrační podložky. Gumové antivibrační vložky
(silentbloky) nejen snižují hlučnost tepelného čerpadla, ale také prodlužují jeho životnost.
g) Zadní plocha výparníku je tvořena lamelami z měkkého kovu. Tato plocha může být snadno
poškozena. Zvolte proto takové stanoviště a taková opatření, aby k poškození lamel
nedocházelo.
TEPELNÉ ČERPADLO
MICROWELL
HP
a)
Poznámka: Umístění a připojení k vnitřním bazénům konzultujte s dodavatelem.
Uživatelský a instalační manuál | 9
4.2 Instalace tepelného čerpadla
Tepelné čerpadlo se používá ve spojení s filtrační jednotkou, která je součástí bazénové
instalace uživatele. Průtok tepelným čerpadlem by měl odpovídat doporučené hodnotě (viz
tabulka v kapitole 3.1 Technické údaje). Pro správné používání tepelného čerpadla je nutné
instalovat obtok tvořený trojicí kohoutků, kterými se nastavuje průtok tepelným čerpadlem
(viz kapitola 5.2 Nastavení provozního stavu pomocí obtoku).
b) Tepelné čerpadlo je vybaveno připojovací vstupní a výstupní armaturou pro připojení potrubí
d50 s převlečnou maticí a těsnícím gumovým kroužkem. Pro připojení k filtračnímu okruhu
použijte tedy PVC potrubí d50 nebo můžete použít přechodové tvarovky 50/38 mm, které
nejsou součástí dodávky, a vše propojit pomocí hadic ø 38 mm. Dolní armatura je pro vstup
do výměníku, horní pro výstup. Před zašroubováním převlečné matice promažte závity
mazacím tukem.
c) Do nátrubku výměníku vkládejte trubku d50 s přesahem nejméně 1 cm, ale nejvýše 2 cm.
d) Zvažte také použití rychlospojek na vstup a výstup čerpadla, aby se umožnilo jednoduché
odpojení tepelného čerpadla od zbytku filtračního okruhu, jak pro vypuštění vody z čerpadla
při zazimování, tak i pro případ servisu.
e) Tepelné čerpadlo musí být připojeno do filtračního okruhu bazénu za filtrem a před zařízením
na úpravu vody (automatickým dávkovačem chloru, ozonátorem a pod.). Typické zapojení
filtračního okruhu je znázorněno na následujícím obrázku.
a)
TEPELNÉ ČERPADLO
DŮLEŽITÉ: Pro správnou funkci musí výměníkem tepelného čerpadla protékat voda
s průtokem v rozmezí 4-6m3/h. V případě průtoku nad 10m3/h dojde k odstávce tepelného
čerpadla s chybovým hlášením EEb. Opakované hlášení, nebo opakované vystavení
čerpadla průtoku většímu než 8m3/h způsobí nevratné poškození snímače průtoku
s permanentním chybovým hlášením EEb a odstavením tepelného čerpadla. Prosím kontaktujte
Vašeho prodejce nebo servisní středisko, průtokový snímač musí být vyměněn.
MICROWELL
HP
Poznámka: Před automatický dávkovač chlóru (v případě jeho použití v okruhu filtrace) je nutné
nainstalovat zpětný ventil s titanovou pružinou. Pokud tento ventil chybí, dochází při odstávce filtrace
ke zvyšování koncentrace chlóru v oblasti výměníku tepelného čerpadla nad dovolenou hodnotu a k
jeho poškozování.
výpust bazénu
vratná tryska
dávkovač chlóru
BAZÉN
skimer
čerpadlo filtrace
HP
ventil filtrace
MICROWELL
obtokové ventily
(by-pass)
TEPELNÉ ČERPADLO
bazénový filtr
vypouštění vody
do kanalizace
doplňování vody
Vzduch výdech
TEPELNÉ
ČERPADLO
odvod kondenzátu
Vzduch sání
vstup vody
výstup vody
stěna
(plot, dům)
10 | U ž i v a t e l s k ý a i n s t a l a č n í m a n u á l
Zapojení kompaktního tepelného čerpadla do filtračního okruhu bazénu
Uživatelský a instalační manuál | 11
Poznámka: Výrobce dodává pouze tepelné čerpadlo. Ostatní součásti na obrázku jsou součástí
vodovodního okruhu, které zajišťuje uživatel nebo instalační firma.
4.3 Elektrické připojení
4.3.1 Připojení do zásuvky
DŮLEŽITÉ: Tepelné čerpadlo se dodává s přívodním kabelem opatřeným vidlicí pro
připojení do zásuvky 230V/50Hz. Instalace zásuvky musí odpovídat požadavkům ČSN
33 2000, včetně odpovídajícího jištění a použití proudového chrániče s vybavovacím
proudem do 30 mA.
4.3.2 Pevné elektrické připojení
DŮLEŽITÉ: Pokud se rozhodnete pro pevné elektrické připojení tepelného čerpadla, je to
zásah do jeho elektroinstalace, který smí provést pouze osoba s příslušnou
elektrotechnickou kvalifikací, a musí odpovídat níže uvedeným požadavkům:
Tepelné čerpadlo spolu s napájením čerpadla filtrační jednotky musí být pokud možno
připojen přes samostatný jistič a spínač, případně časový spínač pro pravidelné zapínání do
provozu. Přívod musí být dostatečně dimenzován (doporučuje se průřez vodičů 3 × 2,5 mm2)
a opatřený proudovým chráničem s vybavovacím proudem do 30 mA. Charakteristiky
elektrické sítě (napětí a kmitočet) musí odpovídat provozním parametrům zařízení.
b) Elektrické zapojení musí provádět kvalifikovaný technik v souladu s platnými
elektrotechnickými předpisy a normami.
c) Elektroinstalace čerpadla musí být řádně uzemněna. Impedance uzemňovacího rozvodu musí
splňovat platné elektrotechnické předpisy a normy.
d) Napájecí a ovládací kabely musí být zapojeny a uloženy nejjednodušším a srozumitelným
způsobem, bez zbytečných křížení.
e) Elektroinstalaci je třeba před uvedením do provozu pečlivě zkontrolovat a proměřit, zda
nedošlo k chybnému zapojení.
f) Doporučené jištění je uvedeno v této tabulce:
Hodnota jističe
g)
HP 1200
Jmenovitý proud
10 A/C
16 A/C
Vybavovací proud
30 mA
30 mA
10 A/C
16 A/C
Schéma blokového elektrického zapojení je uvedené v kapitole 3.6.
MICROWELL
Parametry proudového chrániče
HP 900
TEPELNÉ ČERPADLO
Model tepelného čerpadla
HP
a)
12 | U ž i v a t e l s k ý a i n s t a l a č n í m a n u á l
5. ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA
5.1 Funkce řídící jednotky s LCD panelem
Chlazení
Topení
Symbol slunce
- režim topení
TEPELNÉ ČERPADLO
MICROWELL
HP
Blikající slunce –
režim odmrazování
Žádaná teplota
vstupní vody
Skutečná teplota
vstupní vody
Stiskni pro ON/OFF časovače
Zapnutí jednotky
ON/OFF
Přepínání režimu
Topení - chlazení
Stiskni 3 sekundy - kontrola teplot
Stiskni 3 sekundy pro
nastavení a prohlížení
uložených dat
Změna
nastavených hodnot
Stiskni pro zapnutí
nuceného odmrazování
Uživatelský a instalační manuál | 13
•
•
Na příslušném parametru pak stiskem tlačítek
nebo
nastavíte požadovaný údaj.
Potom opakovaně stiskněte tlačítko "M" pro zobrazení požadovaného čísla parametru
(parametr od 00 - 11, viz tabulka níže).
V provozním stavu (ON) stiskněte tlačítko "M" po dobu 3 sekund, dojde k zobrazení
nastavovacích parametrů, ale nemůžete je měnit.
•
Číslo
Význam
Rozsah
Výrobní nastavení
Nastavení (ANO/NE)
00
Nastavení maximální požadované
teploty vody
0/1/45/60
0
ANO
01
Nastavení teploty pro začátek
odmrazování (°C)
-20 ~ 10
-7
ANO
02
Nastavení teploty pro konec
odmrazování (°C)
5 ~ 45
13
ANO
03
Nastavení doby a odmrazovací
cyklus (min)
30 ~ 150
45
ANO
04
Nastavení doby nuceného
odmrazování (min)
1 ~ 15
3
ANO
05
Nastavení teploty ochrany
kompresoru (°C)
70 ~ 110
95
ANO
06
Teplota pro otevření druhého
4cestného ventilu (°C) (nevyužito)
0 ~ 60
7
ANO
0~1
1
ANO
0~1
1
ANO
09
Typ: 0 - jen chlazení,
1topení + chlazení,
2topení + chlazení + poměr. top. 3 jen topení)
0~3
1
ANO
10
Rozdíl regulace mezi žádanou a
skutečno teplotou vody (°C)
1 ~ 10
2
ANO
11
Zapnutí kompresoru
0/1
0
NE
07
08
Způsob práce tepelného čerpadla
(NORMAL / SPECIAL)
Restart po výpadku el. Napájení
(0 – ne, 1 – ano)
Poznámka: Výrobní nastavení se od údajů v tabulce může lišit.
Poznámka: Nastavení, které jsou označeny slovem NE, doporučujeme neměnit.
MICROWELL
V pohotovostním stavu (OFF) stiskněte tlačítko "M" po dobu 3 sekund , dojde k zobrazení
nastavovacích parametrů, které můžete měnit.
TEPELNÉ ČERPADLO
•
HP
5.2 Nastavení provozních parametrů
14 | U ž i v a t e l s k ý a i n s t a l a č n í m a n u á l
Poznámka: Po 10 s od posledního stisknutí tlačítka se displej přepne do standardního zobrazení
nastavené teploty vody / aktuální teploty vody (během chodu) nebo aktuální teploty vody (v
pohotovostním stavu).
5.3 Zapnutí a vypnutí provozního/pohotovostního režimu a nastavení
požadované teploty vody
Zobrazení v pohotovostním stavu:
Zobrazení v provozním stavu:
Stiskněte
pro zapnutí zařízení. Během chodu ukazuje displej nastavenou teplotu vody, teplotu
vody na výstupu a symbol režimu topení.
Požadovanou teplotu vody je možné nastavit pouze během provozu zařízení.
TEPELNÉ ČERPADLO
MICROWELL
HP
Stisknutím
nastavíte teplotu o jeden stupeň výše, stisknutím
stupeň níže. Rozsah nastavení je 5 - 40 °C.
Následně vyberte jednu z funkcí tepelného čerpadla:
nastavíte teplotu o jeden
1. Funkce TOPENÍ
(na displeji svítí sluníčko). Tepelné čerpadlo se po zvýšení teploty na
požadovanou teplotu vypne. K opětovnému zapnutí dojde v okamžiku, kdy teplota vody na
výstupu klesne o 2°C oproti požadované teplotě. Tento rozdíl 2° se nazývá hystereze. Je
možné ji upravit (sekce 5.2. Nastavení provozních parametrů).
2. Funkce CHLAZENÍ
(na displeji svítí vločka). Tepelné čerpadlo se vypne po klesnutí teploty
na požadovanou teplotu. K opětovnému zapnutí dojde, když teplota vody stoupne o 2°C
oproti požadované teplotě. Tento rozdíl 2° se nazývá hystereze. Je možné ji upravit (sekce
5.2. Nastavení provozních parametrů).
3. Funkce AUTOMATICKÁ

(na displeji svítí trojúhelník). Při této funkci se teplota vody
automaticky udržuje na požadované teplotě, tzn. tepelné čerpadlo automaticky vytápí nebo
chladí vodu, až dojde k rozdílu teploty vody o 2°C od požadované teploty. Tento rozdíl 2° se
nazývá hystereze. Je možné ji upravit (sekce 5.2. Nastavení provozních parametrů).
Doporučení: Výrobce doporučuje řízení tepelného čerpadla AUTOMÓDEM.
Upozornění: Výrobce nedoporučuje měnit nastavení hystereze. Její
případné změny může provést pouze zkušený užívátel.
Uživatelský a instalační manuál | 15
5.4 Kontrola aktuální hodnoty některých parametrů
Stlačte
během chodu na 3 s, abyste mohli zkontrolovat aktuální stav.
Dalším použitím tlačítka
můžete kontrolovat teplotu vody, vzduchu a kompresoru na výtlaku.
14 – teplota vody na vstupu
17 – teplota venkovního výměníku
15 – teplota vzduchu
18 – teplota vody na výstupu
16 – teplota na výtlaku kompresoru
Zařízení je možné nastavit tak, aby se automaticky spustilo nebo zastavilo.
K tomu slouží funkce časovače.
V pohotovostním stavu (OFF) je možné nastavit dobu zapnutí (Timer ON): stiskněte tlačítko
vstoupíte do režimu nastavování časovače. Opětovným stisknutím tlačítka
Nastavení hodiny zapnutí se provádí tlačítky
a
se režim zruší.
. Po uplynutí nastavené doby se tepelné
čerpadlo automaticky spustí. Zpožděná doba zapnutí je nastavitelná v rozsahu 1 – 24 hod.
V provozním stavu (ON) je možné nastavit dobu vypnutí (Timer OFF): stiskněte tlačítko
vstoupíte do režimu nastavování časovače. Opětovným stisknutím tlačítka
Nastavení hodiny vypnutí se provádí tlačítky
a
se režim zruší.
. Po uplynutí nastavené doby se tepelné
čerpadlo automaticky vypne. Zpožděná doba vypnutí je nastavitelná v rozsahu 1 – 24 hod.
Poznámka: Timer ON a Timer OFF není možné nastavit současně.
Poznámka: Zařízení nemá vlastní hodiny. Odpočítávání časovače začíná v okamžiku jeho nastavení.
Poznámka: Pokud se v době, kdy je v provozu časovač stiskne tlačítko
zruší.
, nastavení časovače se
TEPELNÉ ČERPADLO
5.5 Nastavení zpožděného zapnutí a vypnutí (Timer ON, Timer OFF)
MICROWELL
HP
Poznámka: Po 10 s od posledního stisknutí tlačítka se displej přepne do standardního zobrazení
nastavené teploty vody / aktuální teploty.
16 | U ž i v a t e l s k ý a i n s t a l a č n í m a n u á l
5.6 Zámek ovládacího panelu
Stlačením a podržením obou tlačítek
současně po dobu 5 s, uzamknete ovládací panel.
Odemknutí panelu provedete stejným způsobem.
6. POUŽITÍ A PROVOZ ZAŘÍZENÍ
6.1 Provozní pokyny
DŮLEŽITÉ:
Aby tepelné čerpadlo vyhřívalo bazén, musí běžet čerpadlo filtrace a voda proudit přes tepelný
výměník.
Nikdy nezapínejte tepelné čerpadlo, pokud je bez vody a pokud není v provozu filtrační zařízení.
Nikdy tepelné čerpadlo nezakrývejte, během provozu musí čerpadlem proudit okolní vzduch.
Chraňte tepelné čerpadlo před zamrznutím. Před příchodem mrazů vypusťte z filtrace a z tepelného
čerpadla vodu a zazimujte zařízení podle návodu.
Při nízké okolní teplotě (pod +10°C) a vysoké relativní vzdušné vlhkosti (při/po dešti) může
docházet k namrznutí výparníku.
Za takových podmínek není hospodárné tepelné čerpadlo používat.
6.2 Nastavení provozního stavu pomocí obtoku
TEPELNÉ ČERPADLO
MICROWELL
HP
Pokud je součástí filtračního okruhu obtok (není obsahem balení tepelného čerpadla), je možné
pomocí obtoku nastavit optimální provoz tepelného čerpadla po uvedení do provozu.
Použití obtoku
Obtok sestává z trojice kohoutků zapojených podle obrázku. Vpravo je přítok od čerpadla filtrace,
vlevo je vratné potrubí zpět do bazénu.
zpět do bazénu
od filtračního
čerpadla
Zcela uzavřete kohoutek 1 a otevřete kohoutky 2 a 3 na přívodu i výstupu z tepelného čerpadla. Za
těchto podmínek protéká tepelným čerpadlem maximální množství vody. Uveďte tepelné čerpadlo do
chodu v režimu ohřevu.
6.3 Kondenzace vody
Uživatelský a instalační manuál | 17
Nižší teplota výparníku během provozu tepelného čerpadla je příčinou srážení vzdušné vlhkosti na
lamelách výparníku a vzniku kondenzátu, případně námrazy. Pokud je relativní vlhkost vzduchu velmi
vysoká, může to být i několik litrů zkondenzované vody za hodinu. Voda stéká po lamelách do
prostoru dna skříně a vytéká plastovou armaturou, která je konstruována pro připojení 3/4 "PVC
hadice, kterou je možné odvádět kondenzát do příhodného odtoku.
Je velmi snadné zaměnit zkondenzovanou vodu za únik vody zevnitř tepelného čerpadla. Existují dva
jednoduché způsoby, jak zjistit, zda jde o kondenzát:
1. Vypnout zařízení a nechat běžet pouze bazénové čerpadlo. Pokud voda přestane vytékat, jde o
zkondenzovanou vodu.
2. Provést test na přítomnost chloru ve vytékající vodě (pokud je jím bazén ošetřován) - pokud není ve
vytékající vodě obsažený chlór, pak jde o kondenzát.
Poznámka: Případná vlhkost v okolí zařízení je způsobena srážením vodní páry a je zcela v pořádku.
Poznámka: Námraza na lamelách výparníku je výsledkem nevhodných provozních podmínek
(především nízké teploty vzduchu). Zařízení vypněte a počkejte, až se provozní podmínky zlepší.
6.4 Možné problémy způsobené venkovními podmínkami
Za určitých vnějších podmínek může být výměna tepla mezi chladicím systémem a vodou na jedné
straně a mezi chladicím systémem a vzduchem na straně druhé, nedostatečná. To má za následek
zvýšení tlaku v chladicím okruhu a zvýšení spotřeby elektrické energie kompresorem.
Teplotní čidlo na výstupu z kompresoru a jistič v napájecím vedení zařízení před těmito extrémními
podmínkami chrání. Na displeji se proto objeví chybové hlášení EE 6.
Poznámka: Tato chybová zpráva se nejdříve zobrazí při vysoké teplotě vody v bazénu a vysoké teplotě
okolního vzduchu.
♣ Účinnost tepelného čerpadla stoupá s rostoucí teplotou okolního vzduchu.
♣ Dosažení požadované teploty vody v bazénu může trvat několik dní. Tento čas je celkem
normální a závisí především na klimatických podmínkách, objemu vody v bazénu, velikosti
vodní plochy, době provozu tepelného čerpadla a tepelných ztrátách bazénu (např.
odpařováním z vodní hladiny, přestupem tepla, vyzařováním atd.). V případě, kdy nejsou
přijata dostatečná opatření k omezení tepelných ztrát, není udržování vysoké teploty vody
v bazénu ekonomické a v některých případech ani možné.
♣ Pro omezení tepelných ztrát v době, kdy se bazén nepoužívá, používejte krycí nebo solární
fólie.
♣ Teplota vody v bazénu by neměla přesáhnout 30 °C. Teplá voda příliš neosvěží a navíc tvoří
optimální podmínky pro růst vodních řas. Také některé komponenty bazénů mohou mít
teplotní omezení. Může například docházet k měknutí fólie u fóliových bazénů. Proto
nenastavujte na termostatu vyšší teplotu než 30 °C.
MICROWELL
6.5 Poznámky k provozu tepelného čerpadla
TEPELNÉ ČERPADLO
Nedostatečný průtok vody. Pro zvýšení výměny tepla mezi chladicím systémem a vodou,
uzavřete obtok.
Námraza na výparníku. Vypněte tepelné čerpadlo a počkejte, dokud námraza nezmizí.
Nepoužívejte tepelné čerpadlo při okolní teplotě nižší než 5 °C. Pro provoz tohoto tepelného
čerpadla je optimální rozsah okolních teplot vzduchu 5 - 40 °C.
Nedostatečný průtok vzduchu. Přesvědčte se, zda nejsou zaneseny lamely výparníku.
HP
Příčiny tohoto stavu jsou následující:
18 | U ž i v a t e l s k ý a i n s t a l a č n í m a n u á l
6.6 Zjednodušené schéma ovládání
Činnost
Zapnutí napájení
tepelného čerpadla
Externí zařízení nebo
ovládací tlačítko tepelného
čerpadla
Displej
Vložte vidlici přívodního kabelu
do zásuvky; v případě pevného
připojení
zapněte jistič
napájení
tepelného
čerpadla.
Zapnutí cirkulace
bazénové vody v potrubí
Zapněte čerpadlo filtrace
vody.
Start tepelného
čerpadla
Stiskněte tlačítko
Nastavení teploty vody v
bazénu
Volitelné v rozsahu
Odezva tepelného
čerpadla
Zobrazí aktuální teplotu
vody.
(vpravo)
detto
Tepelné čerpadlo bude
uvedeno do provozu v
časovém intervalu od 1
sekundy do 3 minut.
Tepelné čerpadlo ohřívá
vodu, dokud není
dosažena požadovaná
teplota vody.
TEPELNÉ ČERPADLO
MICROWELL
HP
5°C až 40°C
Stop
Stiskněte tlačítko
Tepelné čerpadlo se
okamžitě zastaví a
zůstane v
pohotovostním režimu.
Vypnutí
Vytáhněte vidlici
přívodního kabelu ze
zásuvky; v
případě
pevného
připojení
vypněte jistič
okruhu napájení tepelného
čerpadla.
Úplné vypnutí tepelného
čerpadla od sítě
elektrické energie.
Uživatelský a instalační manuál | 19
7. ÚDRŽBA A KONTROLA
7.1 Údržba
POZOR: Zařízení obsahuje elektrické součástky pod napětím. Na zařízení může pracovat
pouze osoba s příslušnou elektrotechnickou kvalifikací. Nebezpečí úrazu elektrickým
proudem.
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
7.2 Zazimování
a)
Odpojte tepelné čerpadlo od sítě.
b)
Uzavřete obtokové kohoutky 2 a 3 (viz obrázek v kapitole 6.2 Nastavení provozního stavu
pomocí obtoku).
c)
Vypusťte z čerpadla vodu odšroubováním potrubí z obou přípojek filtračního okruhu
(NEBEZPEČÍ ZAMRZNUTÍ).
d)
Zbylou vodu ve výměníku čerpadla vysajte do sucha (NEBEZPEČÍ ZAMRZNUTÍ).
e)
Našroubujte potrubí zpět (ale nedotahujte), aby se do čerpadla nedostaly nečistoty nebo voda.
DŮLEŽITÉ: Správné zazimování je velmi důležité. Ve výměníku čerpadla nesmí zůstat
voda. Na případné poškození výměníku mrazem se záruka nevztahuje.
MICROWELL
b)
Čistěte pravidelně bazén a filtraci, aby nedošlo k poškození zařízení vlivem špinavého nebo
ucpaného filtru.
Pravidelně kontrolujte přívod elektrické energie a stav přívodního kabelu. Pokud začne zařízení
pracovat neobvykle, zařízení ihned vypněte a kontaktujte autorizovaný servis.
Pravidelně kontrolujte pracovní oblast čerpadla (viz obrázek v kapitole 4.1 Výběr
stanoviště), udržujte ji v čistotě a odstraňujte z ní nahromaděné nečistoty, listí, případně
sníh.
Pokud nepoužíváte tepelné čerpadlo, odpojte jej od sítě, vypusťte z něj vodu a zakryjte ho
nepromokavou plachtou nebo PE fólií.
Na vnější mytí tepelného čerpadla používejte běžný čistící prostředek na nádobí a čistou vodu.
Pravidelně čistěte měkkým kartáčkem vnější plochu výparníku od přichycených nečistot.
Kontrolujte plochu výparníku, zda lamely nejsou zdeformované. Lamely je možné opatrně
narovnat plochým, neostrým nástrojem. Na mechanické poškození lamel se záruka
nevztahuje.
Pravidelně kontrolujte dotažení šroubů připevňujících zařízení k podložce, šroubů upevňujících
kryty a opotřebení přívodního kabelu. Zarezlé části očistěte drátěným kartáčem a ošetřete je
antikorozním nátěrem.
Pravidelně demontujte horní kryt a vyčistěte vnitřek tepelného čerpadla od nečistot.
Veškeré opravy musí provádět kvalifikovaný technik.
Údržbu chladicího systému musí provádět kvalifikovaný technik.
TEPELNÉ ČERPADLO
a)
HP
DŮLEŽITÉ: Před jakýmkoliv zásahem do zařízení se nejprve ujistěte, že je zařízení
odpojeno od sítě.
20 | U ž i v a t e l s k ý a i n s t a l a č n í m a n u á l
7.3 Záruční podmínky, servis a náhradní díly
Záruční podmínky platí tak, jak jsou popsány v záručním listě. Servis a náhradní díly zajišťuje
Microwell spol. s.r.o., prostřednictvím svých servisních středisek.
7.4 Chybová hlášení a jejich odstranění
TEPELNÉ ČERPADLO
MICROWELL
HP
Zobrazená chybová hlášení
Provozní stav tepelného
čerpadla
Možná příčina
Odstranění, další možné
příčiny (pokud nebyl první
pokus o odstranění úspěšný)
EE1
vyřazení z provozu,
zvukový signál
zkontrolujte a vyměňte
snímač
EE2
vyřazení z provozu
EE3
zvukový signál
EE4
optické signál
EEb
vypnutí z provozu
do 2 min po zapnutí,
zvukový signál
EE6
Vypnutí z provozu,
zvukový signál
Zvukový signál
chyba čidla teploty vody
T1 – přerušený nebo
zkratovaný snímač
chyba čidla teploty
okolního vzduchu
T2 - přerušený nebo
zkratovaný snímač
chyba čidla vypínání
kompresoru T3
chyba čidla výstupního
potrubí T4
nízký nebo vysoký průtok
vody*, nesepnutí
průtokového spínače
anebo chyba tohoto
spínače
Vysoká teplota na
výtlaku
Chyba komunikace
EE8
zkontrolujte a vyměňte
snímač
zkontrolujte a vyměňte
snímač
zkontrolujte a vyměňte
snímač
úprava průtoku čerpadla
bazénové vody nebo
výměna průtokového
spínače v tepelném
čerpadle
Kontrola chladiva
propojení ovládacího
panelu a elektroniky
Vysvetlivky:
* Pro správnou funkci musí výměníkem tepelného čerpadla protékat voda s průtokem v rozmezí 46m3/h. V případě průtoku nad 10m3/h dojde k odstávce tepelného čerpadla s chybovým hlášením EEb.
Opakované hlášení, nebo opakované vystavení čerpadla průtoku většímu než 8m3/h způsobí nevratné
poškození snímače průtoku s permanentním chybovým hlášením EEb a odstavením tepelného
čerpadla. Prosím kontaktujte Vašeho prodejce nebo servisní středisko, průtokový snímač musí být
vyměněn.
Poznámky: V případě nutnosti zásahu do elektroinstalace uvnitř zařízení kontaktujte autorizovaný
servis.
V případě, že se vám na displeji zobrazí ´F –d´, nemačkejte žádné
tlačítko po dobu 10 sek. Dané zobrazení znázorňuje specifické
technické nastavení vašeho tepelného čerpadla. Z bezpečnostních
důvodů je možnost tohoto nastavení uzamčená.
Výrobce:
MICROWELL, spol. s r.o.
SNP 2018/42, 927 01 Šaľa
tel.: +421/31/702 0540
fax: +421/31/702 0542
e-mail: [email protected]
www.odvlhcovac.sk
Dovozce:
MICROWELL CZ s.r.o.
Slévárenská 411/12 Ostrava
tel.: +420/596 638 227
fax: +420/596 621 263
e-mail: [email protected]
www.odvlhcovac.sk
Prodejce:
Download

TEPELNÉ ČERPADLO