1.1. Nouzové vypnutí (ES) smyčka
1.1.1 Zapojení
Zapojení smyčky nouzového vypnutí je instalováno na INPUT/OUTPUT konektoru (SUB-D 37 na
zadní straně řídící jednotky) s následujícími piny (smyčky musí být zapojeny obě dvě):
Piny
3
4
5
6
12
13
22
23
24
25
28
29
Význam
Typ
Výstupy
IN1 nouzové vypnutí
Bez potenciálu
mezi 3 a 4

IN2 nouzové vypnutí
Bez potenciálu
mezi 5 a 6

inicializace systému
Bez napětí
mezi 12 a 13

OUT1 nouzové vypnutí
Bez potenciálu
mezi 22 a 23

OUT2 nouzové vypnutí
Bez napětí
mezi 24 a 25

jednotka init
Bez potenciálu
mezi 28 a 29
Vstupy

Poznámka: "OUT1 nouzové vypnutí" a "OUT2 nouzové vypnutí" jsou dva výstupní kontakty na
bezpečnostním modulu pro smyčku nouzového vypnutí.
20130219 - Laser i103lg PC - zjednodušený návod na instalaci
1/9
1/ Schema zapojení minimální konfigurace
V této konfiguraci je požadováno jedno tlačítko se dvěmi kontakty.
Způsob fungování je následující:
 Externí tlačítko "nouzové vypnutí" je zapojeno do obou vedení IN1 a IN2 nouzového vypnutí
piny 3 - 4 a piny 5 - 6
 Reset s "INIT" tlačítkem (čelní panel řídící jednotky)
 Data zpětné vazby ze smyčky nouzového vypnutí: modrá LED (čelní panel řídící jednotky)
Externí ES
IN1 nouzové vypnutí
IN2 nouzové vypnutí
20130219 - Laser i103lg PC - zjednodušený návod na instalaci
2/9
1.2. Smyčka bezpečnostních dveří
1.2.1 Zapojení
Zapojení smyčky "bezpečnostních dveří " je instalováno na INPUT/OUTPUT konektoru (SUB-D 37 na
zadní straně řídící jednotky) s následujícími piny (smyčky musí být zapojeny obě dvě):
Piny
7
8
9
10
26
27
Význam
Typ
Výstupy
IN1 bezpečnostní dveře
Bez potenciálu
mezi 7 a 8

IN2 bezpečnostní dveře
Bez potenciálu
mezi 9 a 10

Dveře zavřené nebo servisní režim
Bez potenciálu
mezi 26 a 27
Vstupy

Způsob fungování v této konfiguraci je následující:
 Vstupy ze smyčky "bezpečnostních dveří " na řídící jednotce (piny 7 to 10) jsou připojeny na
bezpečnostní kontakty dveří (zapojení je povinné).
 Reset nastává automaticky, když jsou dveřní kontakty zavřené.
 Smyčka "bezpečnostní dveře" je obnovena vzdáleně spojením světelného indikátoru a nebo
vstupem PLC do "dveře zavřené nebo servisní režim" výstup (piny 26 a 27 na
INPUT/OUTPUT konektoru).
20130219 - Laser i103lg PC - zjednodušený návod na instalaci
3/9
1.3. Funkce "START" a "STOP"
Pro signály "START" a "STOP"musíte rozlišit následující situace:
 Normální režim
 Činnost v servisním režimu
Poznámka: pro další informace o činnosti v těchto režimech se odkazujeme na tento manuál
NOTI103LG kapitoly 1.3.2 a 1.4.1.
Zapojení těchto dvou vstupů je povinné v režimu "Výběr vstupů".
Toto bude instalováno na INPUT/OUTPUT konektor (SUB-D 37 na zadní straně řídící jednotky) s
následujícími piny:
Piny
Význam
Typ
Výstupy
Vstupy
1
2
11
+24 Vcc
+5 Vcc
společný
14
START
15
STOP
30
31
Servisní režim


Odkaz na
schema
zapojení
Odkaz na
schema
zapojení
Bez napětí
mezi 30 a 31



1.3.1 Doporučené zjednodušené zapojení
Jsou zapojeny pouze signály "START" a "STOP". V servisním režimu jsou "MANUAL LASER ON" a
"MANUAL MARKING" aktivvány postřednictvím čelního panelu.
 "START": bezpotenciálový kontakt mezi piny 1 a 14
 "STOP": bezpotenciálový kontakt mezi piny 1 a 15
1.4. Signál "System Ready"
Tento signál ( k dispozici je mezi piny 16 a 17 na INPUT/OUTPUT konektor) indikuje stav řídící
jednotky.
Sepnutý kontakt (piny 16 a 17) znamená:
 Řídící karta je napájena zdrojem napájení integrovaným v řídídící jednotce
 Systém je inicializován (bezpečnostní smyčka nouzového vypnutí je uzavřena)
 Zavřené dveře nebo režim údžby (bezpečnostní smyčka dveří je uzavřena)
20130219 - Laser i103lg PC - zjednodušený návod na instalaci
4/9
 Zdroj laseru je funkční
Pokud se týká laserového značícího systému, signál "System Ready" je nutná a postačující podmínka
pro spuštění laserového záření.
Poznámka:je důležité zkoumat stav tohoto výstupu během značícího procesu. Jestliže se signál ztratí
(kontakt rozpojen) během značení, značka buď nebude vůbec a nebo nebude úplná. Potom je
nezbytné identifikovat příčinu rozpojení (jedna z bezpečnostních smyček je rozpojena atd.).
20130219 - Laser i103lg PC - zjednodušený návod na instalaci
5/9
1.5. Shrnutí funkcí dostupných na IN/OUT konektoru
Funkce
Význam
Vstupy pro připojení externího tlačítka nouzového
vypnutí
IN1 nouzové vypnutí
IN2 nouzové vypnutí

Vstupy pro připojení senzoru zavření dveří
IN1 bezpečnostní dveře
IN2 bezpečnostní dveře

Start cyklu v normálním režimu
START

stop cyklu
STOP

Řídící jednotka inicializována vzdáleně (ekvivalent
tlačítka "INIT" na čelním panelu)
Init jednotky

Vzdálené zapnuztí zdroje laseru v servisním režimu
(ekvivalent tlačítka "MANUAL LASER ON" na čelním
panelu)
manual laser on

Vzdálený start cyklu v servisním režimu (ekvivalent
tlačítka "LASER MARKING" na čelním panelu)
manual marking

Obnovení stavu po nouzovém vypnutí bezpečnostní
smyčkou, stejné jako rozsvícení LED diody "INIT" na
čelním panelu
inicializace systému

Indikace stavu systému:
Zdroj laseru je funkční a
systém je inicializován and
software připraven and
bezpečnostní dveře zavřeny
systém připraven

Značení v chodu
Stejné jako červený indikátor na světelném ukazateli
Značení v běhu

Stav zdroje laseru: selhání zdroje =
Zdroj je vadný nebo vypnutý
Navíc informace "OPERATIONAL LASER" na čelním
panelu
Chyba zdroje laseru

K dispozici výstupy z bezpečnostního relé na
zapojení bezpečnostních smyček z jednotky
OUT1 nouzové vypnutí
OUT2 nouzové vypnutí

stav smyčky bezpečnostních dveří
Zavřené dveře nebo
servisní režim

Pracovní režim indikovaný na jednotce: normální
nebo servisní režim
Stejné jako "MAINTENANCE" LED světlo a blikající
žlutý světelný indikátor na světelném ukazateli
Servisní režim

reset řídící jednotky
RESET

Červená oznamuje aktivaci autorizace
GUIDE

20130219 - Laser i103lg PC - zjednodušený návod na instalaci
Výstupy
Vstupy
6/9
ZAPOJENÍ I/O
2.1. INPUT/OUTPUT konektor
Konektor SUB-D 37 samice umístěný na zadní straně řídící jednotky
Piny
Význam
Typ
1
2
3
4
5
IN2 nouzové vypnutí
6
7
IN1 bezp.smyčka dveří
8
9
IN2 bezp.smyčka dveří
10
11
12
13
Systém inicializován



Značení v chodu
Bez potenciálu
mezi 18 a 19

Chyba zdroje laseru
Bez potenciálu
mezi 20 a 21

OUT1 nouzové vypnutí
Bez potenciálu
mezi 22 a 23

OUT2 nouzové vypnutí
Bez potenciálu
mezi 24 a 25

Zavřené dveře nebo servisní režim
Bez potenciálu
mezi 26 a 27

unit init
29


STOP
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Bez potenciálu
mezi 12 a 13
system ready
15
35

Viz. schema
zapojení
Viz. schema
zapojení
Bez potenciálu
mezi 16 a 17
START
34
Bez potenciálu
(výstup relé)
mezi 3 a 4
Bez potenciálu
(výstup relé)
mezi 5 a 6
Bez potenciálu
(výstup relé)
mezi 7 a 8
Bez potenciálu
(výstup relé)
mezi 9 a 10
Mass
14
30
31
32–33
Vstupy


+24Vcc
+5Vcc
IN1 nouzové vypnutí
Výstupy
Servisní režim
Bez potenciálu
(výstup relé)
mezi 28 a 29
Bez potenciálu
mezi 30 a 31
Reserved
RESET řídící karty
(Pin 34 on pin 1)
Červený naváděcí laser aktivován ve zdroji laseru
Viz. schema
zapojení






(pin 35 on pin 1)
Poznámky:
20130219 - Laser i103lg PC - zjednodušený návod na instalaci
7/9

"INITIALIZED SYSTEM": bezpotenciálový výstup mezi normálně otevřenými (NO) piny 12 a
13; kontakt uzavřen: systém inicializován

"SYSTEM READY" bezpotenciálový výstup mezi normálně otevřenými (NO) piny 16 a 17;
kontakt uzavřen: system ready

"MARKING IN PROGRESS": bezpotenciálový výstup mezi normálně otevřenými (NO) piny 18
a 19; kontakt uzavřen: marking in progress

"DEFECTIVE SOURCE LASER" - bezpotenciálový výstup mezi normálně zavřenými (NC)
piny 20 a 21; kontakt uzavřen: zdroj laseru vypnut a nebo je vadný, v případě zapnutí zdroje
laseru se kontak otevře.

"CLOSED DOOR or MAINTENANCE MODE" - bezpotenciálový výstup mezi normálně
otevřenými (NO) piny 26 a 27; kontakt uzavřen: closed door or maintenance mode

"MAINTENANCE MODE" - bezpotenciálový výstup mezi normálně otevřenými (NO) piny 30 a
31; kontakt uzavřen: operating in maintenance mode

Vzdálená inicializace OEM jednotky:
o Opakování operace vykonané INIT tlačítkem (IPB)
o Inicialization vykonaná uzavřením obvodu mezi piny 28 a 29

RESET: vzdálená operace příkazu RESET na čelním panelu řídící jednotky
2.2. Konektor EXTERNAL
Konektor SUB-D 25 samec umístěný na zadní straně řídící jednotky
20130219 - Laser i103lg PC - zjednodušený návod na instalaci
8/9

Piny
Význam
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
IN1
IN2
IN3
IN4
IN5
IN6
IN7
IN8
IN9
IN10
COMMON INPUTS
OUT1
OUT2
OUT3
OUT4
OUT5
OUT6
OUT7
Příklad zapojení:
20130219 - Laser i103lg PC - zjednodušený návod na instalaci
9/9
Download

i103lg-PC