MAX TECH spol. s r.o.
Březinova 9, 186 00, Praha-8
Tel.+fax: 02 / 24814265
e-mail: [email protected]
www.maxtech.cz, www.rokonet.cz
RP200VC
HLASOVÝ MODUL
NÁVOD NA POUŽITÍ A INSTALACI
CHARAKTERISTIKA :
HLASOVÝ MODUL je zařízení, které umožňuje
nahrání až třech krátkých hlasových zpráv,
kterými lze nahradit poplachové tóny normálně
používané ve módu "Následuj mne". Zprávy
jsou přenášeny na předem naprogramovaná
telefonní čísla, kde informují, že vznikl poplach
příslušného typu. Zprávy jsou spouštěny
prostřednictvím programovatelných výstupů
pracujících v souladu s funkcí "Následuj mne".
Zpráva 1 a zpráva 2 jsou dlouhé až 10 sekund,
zpráva 3 je dlouhá až 20 sekund. Zprávy jsou
určeny pro funkci "Následuj mne". Zprávy jsou
spouštěny programovatelnými výstupy z desky
ústředny nebo z desky expandéru výstupů.
Zpráva bude stále přehrávána až do té doby,
než funkce "Následuj mne" zavěsí nebo uplyne
MONTÁŽ
HLASOVÝ MODUL by měl být namontován uvnitř kovové skříňky poblíž
desky ústředny. Vsaďte spodní hranu desky modulu do drážek (dno
plechové skříně ústředny). Pomocí dodávaných šroubků desku
hlasového modulu upevněte k boku skříně ústředny.
POPIS
PROPOJKA "ENABLE VOICE"
Propojena:
* při nahrávání zprávy
* při testování
* při používání jen jedné zprávy
Rozpojena:
* při použití více než jedné zprávy
PROPOJKA "PLAY/REC"
Propojena:
* při nahrávání zprávy
Rozpojena:
* při běžném provozu, při testování
SVORKA "SIG OUT"
Svorka je výstup nahrané zprávy a slouží k přenosu hlasové zprávy do
desky ústředny. Svorku "SIG OUT" propojte bílím vodičem dodávaného
kablíku a stínící vodič do svorky "COM", druhou stranu kablíku propojte
na základní desce s piny "SIG IN" a stínící vodič do svorky "COM".
SVORKA "EN"
Při použití více než jedné zprávy propojte tuto svorku s
programovatelným výstupem nastaveným na funkci "hlasový modul".
Zapojením této svorky bude deska hlasového modulu synchronizována
s funkcí "Následuj mne".
čas pro sirénu. Hlasový modul může být zapojený k
nové verzi desky ústředny ORBIT-PRO a k ústředně
ORBIT-6.
K hlasovému modulu může být připojen reproduktor
pro kontrolu nahrané zprávy. V případě poplachu
bude poplachová zpráva přenesena nejprve na
Monitorovací stanici - PCO (pokud je tak
naprogramována) a posléze pak na telefonní čísla
určená funkcí "Následuj mne".
TECHNICKÉ PARAMETRY :
Napájecí napětí:
Minimální odběr:
Maxuimálníodběr:
Rozměry:
Hmotnost:
12 Vss
6 mA
28mA (bez reprod.)
66 x 66 x 18 mm
28 g
POUŽITÍ
NAHRÁVÁNÍ HLASOVÉ ZPRÁVY
1. Propojte propojku "ENABLE VOICE"
2. Propojte propojku "PLAY/REC"
3. Pro nahrání 1.zprávy stiskněte a držte tlačítko MSG1. Hovořte
do mikrofonu ze vzdálenosti 10-15cm (spíše slabší intenzitou
hlasu!). Během tisknutí tlačítka bude svítit kontrolka.
4. Po skončení nahrávaného textu pusťe tlačítko.
5. Pro nahrávání dalších zpráv opakujte body 3 a 4 s tím, že
budete tisknout tlačítka MSG2 (pro 2.zprávu) a MSG3 (pro
3.zprávu).
Poznámka: po ukončení nahrávání všech zpráv nezapomeňte
vyjmout propojku "PLAY/REC".
KONTROLA (PŘEHRÁNÍ) HLASOVÉ ZPRÁVY
Kontrolu nahrané zprávy je nutné provést po každém nahrávání a při
testování hlasového modulu.
1. Propojte propojku "ENABLE VOICE".
2. Zkontrolujte, že propojka "PLAY/REC" je vysunuta!
3. Připojte kontrolní reproduktor do svorek "SPEAKER", dodržujte
předepsanou polaritu.
4. Pro přehrávání 1.zprávy stiskněte a držte tlačítko MSG1. Zpráva
bude přehrávána opakovaně po celou dobu stisknutí tlačítka.
Současně bude svítit kontrolka.
5. Stejným postupem zkontrolujte 2 a 3. zprávu stisknutím tlačítek
MSG2 a MSG3.
6. Odpojte reproduktor.
Poznámka: při běžném provozu musí být reproduktor odpojen!
MAZÁNÍ ZPRÁVY
Při nahrávání.zprávy bude předchozí zpráva automaticky vymazána.
INSTALACE
HLASOVÝ MODUL je spouštěn prostřednictvím programovatelných
výstupů, které spolupracují s funkcí "Následuj mne". Přesvědčete se, že
jsou naprogramována telefonní čísla pro funkci "Následuj mne".
Hlasový modul může být zapojen dvěma způsoby, které jsou dále
popsány. Prostudujte tyto pokyny před instalací modulu.
Poznámka:
Při připojení k ORBIT-6 nezapomeňte definovat hlasový modul na
adrese "26".
Následující pokyny jsou společné pro ORBIT-PRO i ORBIT-6.
JEDNA ZPRÁVA
VÍCE ZPRÁV
Tento způsob připojení zvolte tehdy, pokud je požadována pouze jedna
hlasová zpráva. V této konfiguraci bude hlasová zpráva vyslána v
případě poplachu a pokud jsou definována telefonní čísla pro Následuj
mne. Funkci Následuj mne ukončuje programovatelný výstup.
1. Propojte propojku "ENABLE VOICE"
2. Zkontrolujte, že propojka PLAY/REC je vysunuta (po nahrávání)
3. Propojte svorky napájení (AUX+) a (COM-) do odpovídajících
svorek ústředny (ORBIT-PRO nebo ORBIT-6)
4. Propojte dodaným kablíkem svorku SIG OUT na modulu (oba
vodiče do jedné svorky) se špičkami SIG IN na desce ústředny
5. Svorka EN na modulu zůstane volná
6. Propojte svorku vstupu na modulu (MESSAGE 1, 2, 3) s programovatelným výstupem na desce ústředny nebo na expandéru výstupů
Poznámka: Pokud je výstupem relé, nezapomeňte propojit druhý
kontakt relé na záporný potenciál (-)
7. Programovatelný výstup definujte jako "HLASOVÝ MODUL":
ORBIT-PRO: Prog.vystupy(3)>system(1)>hlas.modul(9)
ORBIT-6: adresa 22-25, funkce č.23 "hlasový modul"
Poznámka: pokud propojíte více vstupů na modulu, bude délka
dosažitelné nahrané zprávy příslušně prodloužena.
Pozor! Nezapomeňte naprogramovat telefonní čísla pro funkci
Následuj mne! Jinak nebude zpráva přenesena!
Pro tento způsob zapojení je nutná instalace expandéru výstupů!
Hlasový modul umožňuje rozlišení až 3 různých zpráv vyslaných funkcí
Následuj mne. Toto dovoluje rozlišit druh a příčinu vzniklého poplachu.
1. Rozpojte propojku "ENABLE VOICE"
2. Zkontrolujte, že propojka PLAY/REC je vysunuta (po nahrávání)
3. Propojte svorky napájení (AUX+) a (COM-) do odpovídajících
svorek ústředny (ORBIT-PRO nebo ORBIT-6)
4. Propojte dodaným kablíkem svorku SIG OUT na modulu (oba
vodiče do jedné svorky) se špičkami SIG IN na desce ústředny
5. Svorku EN na desce modulu propojte s jedním program. výstupem
6. Tento výstup je nutné naprogramovat jako "HLASOVÝ MODUL"
ORBIT-PRO: Prog.vystupy(3)>system(1)>hlas.modul(9)
ORBIT-6: adresa 22-25, funkce č.23 "hlasový modul"
7. Propojte svorky vstupů (počet dle požadavku) na modulu
(MESSAGE 1, 2, 3) s programovatelnými výstupy na desce ústředny
nebo na expandéru výstupů.
Poznámka: Pokud je výstupem relé, nezapomeňte propojit druhý
kontakt relé na záporný potenciál (-)
8. Příslušné výstupy naprogramujte na požadované funkce (např.
vloupání, požár, panika, porucha atp.). Výstup musí mít charakter
"přepínací"
Poznámka: na jeden spouštěcí vstup modulu můžete připojit více
programovatelných výstupů
Pozor! Nezapomeňte naprogramovat telefonní čísla pro funkci
Následuj mne! Jinak nebude zpráva přenesena!
PŘÍKLADY ZAPOJENÍ
deska
modulu
PLAY/REC
PLAY
ENABLE
VOICE
MIKROFON
EN
PLAY/REC
JEDNA ZPRÁVA
PLAY
ENABLE
VOICE
REC
VÍCE ZPRÁV
MSG1
+ - SIG + AUX COM OUT SPEAKER
deska
modulu
MSG2
1
MIKROFON
MSG3
2
3
REC
MSG1
kontrolní
reproduktor
kontrolní
reproduktor
MESSAGE
+ - SIG + AUX COM OUT SPEAKER
EN
MSG2
1
2
MSG3
3
MESSAGE
+
deska
expandéru
výstupů
+
SIG
IN
AUX COM
RED BLK
!
UO/
ECL
SIG
IN
deska
ústředny
deska
ústředny
AUX COM
RED BLK
UO/
ECL
UO1 UO2 UO3 UO4 UO5 UO6 UO7 UO8
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ :
Test tohoto komponentu by měl být prováděn v souladu sdoporučením výrobce jednou týdně.
O provedených testech musí být řádně proveden zápis do provozní knihy zařízení.
!Čtěte pokyny : všechny bezpečnostní a provozní pokyny musí být
přečteny před uvedením zařízení do provozu.
!Je nutno dodržovat všechna bezpečnostní upozorněnía pokyny pro
údržbu která jsou uvedena na zařízení nebo v návodu na obsluhu.
!Bezpečnostní a provozní pokyny musí být uschovány pro pozdější
použití.
!Montáž zařízení musí být provedena dle pokynů výrobce a s použitím
doporučeného montážního příslušenství. Montáž zařízení může
provádět pouze kvalifikovaná osoba.
!KONDENZACE VLHKOSTI. Před prvním zapnutím zařízení po vybalení
je nutné počkat 30 minut na vysušení případného orosení
zapříčiněného změnami teplot při vybalení.
!Zařízení je možné provozovat pouze v prostředí stanoveném v návodu
na obsluhu. Provozováním v jiném prostředí může zařízení pracovat
nesprávně, nebo může být zařízení zničeno nebo může dojít k úrazu
osob!
!Obsluhu a údržbu zařízení může provádět pouze zodpovědná, náležitě
poučená osoba.
!Zařízení nepoužívejte ve vlhkém prostředí a nevystavujte jej dešti a
stříkající vodě (např. v blízkosti vany, mycího dřezu apod.). Může
dojít k poškození zařízení nebo k úrazu elektrickým proudem.
!Zařízení nevystavujte nepřiměřenému mechanickému namáhání, může
dojít k poškození zařízení a následnému úrazu osob (elektrickým
proudem nebo zranění o poškozené mechanické díly).
!Připojení zařízení na jiné napájecí napětí může způsobit zničení
zařízení nebo může způsobit úraz obsluhy!
!
!
!Elektronické součástky použité v tomto zařízení jsou citlivé na statickou
elektřinu. Nedotýkejte se proto vodivých součástí zařízení holou
rukou (včetně senzoru u prostorových detektorů). Nedodržení tohoto
pravidla může způsobit zničení zařízení.
!Proti účinkům statické elektřiny nebo proti škodám vzniklým přepětím v
napájení je vhodné zařízení chránit vhodnými komponenty
(odrušovací a ochranné prvky).
!Zařízení čistěte pouze suchým hadříkem (nebo navlhčeným v
saponátu), nepoužívejte žádné tekuté čistící prostředky nebo
aerosoly, případně organická rozpouštědla (líh, ředidlo). Čištění
Fresnelových čoček u prostorových detektorů přenechte pouze
kvalifikované servisní osobě.
!Pokud zařízení nepracuje správně přezkoušejte :
! * zapojení přívodů k zařízení
! * napájecí napětí přivedené k zařízení
! * správnost nastavení ovládacích prvků zařízení zapojením jiného
zařízení stejného typu vyloučíte případný vliv okolí na funkci zařízení
! pokud po těchto opatřeních bude patrné, že závada je v zařízení,
předejte zařízení odbornému servisu
!Opravy zařízení neprovádějte sami ale přenechte je pouze kvalifikované
osobě (servisu).
!Po ukončení životnosti zařízení je uživatel povinen likvidovat zařízení
následujícím způsobem
! kovové součásti do sběru kovového odpadu
! plastové součásti do příslušných sběren, nebo prodejci, který za
poplatek zařídí likvidaci
!
Download

HLASOVÝ MODUL.cdr - Alarm Absolon, spol. s .ro