ČKD GROUP
DODAVATEL INVESTIČNÍCH CELKŮ
A FUNKČNÍCH TECHNOLOGICKÝCH
UZLŮ V SEGMENTECH
ENERGETIKA, PLYN A ROPA,
EKOLOGIE, INFRASTRUKTURA
Zákaznické služby, které jsou spojeny se studiemi, servisem,
modernizacemi a poradenskou činností.
Kolbenka na začátku
dvacátého století
HISTORIE ČKD
Společnost ČKD patří k nejvýznamnějším českým
průmyslovým firmám.
U jejího zrodu stál podnikatel a technik Emil Kolben.
Ve 34 letech založil v pražské čtvrti Vysočany malou firmu
Kolben a spol. Společně s Nikolou Teslou a Thomasem
Alvou Edisonem byl jedním z průkopníků celosvětového
rozvoje elektrotechniky.
V roce 1927 se k závodu ČMK (Českomoravská – Kolben, a.s.)
připojuje firma Breitfeld-Daněk. Vzniká koncern
Českomoravská - Kolben – Daněk (ČKD).
Emil Kolben v čele s týmem inženýrů, 1889
ČKD vždy byla a i dnes je českou firmou. Po celou dobu svého trvání
je úspěšnou značkou v segmentech elektrotechnika, strojírenství,
energetika, plyn a ropa a infrastruktura, přičemž především poslední
tři jmenované obory firma dále úspěšně rozvíjí.
Thomas Alva Edison
a Emil Kolben na
dobovém snímku
ČKD GROUP je exportně
zaměřená česká firma
Dlouhodobým strategickým cílem skupiny
ČKD GROUP je systematické posilování pozice
silného evropského EPC a EPCm dodavatele
(Engineering, Procurement, Construction) v plném
komplexu činností, resp. zákaznických služeb.
Součástí těchto služeb je zpracování studie
proveditelnosti, modelů financování, technický
servis i poradenská činnost. Využíváme vlastní
výzkum a vývoj, naši odborníci získávají zkušenosti
s nejnovějšími technologiemi ve spolupráci s vysokými
školami a vědecko-výzkumnými institucemi.
ENERGETIKA
Projekční příprava, basic a detail design,
nákup, realizace, montáž, uvedení
do plného provozu, pozáruční servis.
Modely financování, studie proveditelnosti.
DODÁVKY PRO ENERGETIKU
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Paroplynové elektrárny
Lokální kogenerační zdroje s vysokou účinností
Uhelné elektrárny
Sekundární okruh / strojovny jaderných elektráren
Modernizace, ekologizace a zvyšování účinnosti teplárenských provozů a kotelen
Spalovny odpadů a biomasové bloky s kogenerační výrobou energie
Turbínová soustrojí pro energetiku
Rozvody tepelných sítí včetně kompaktních předávacích stanic
Řídicí systémy pro bezobslužný provoz zdroje tepla
Chladicí zařízení (ledové plochy, účelové stavby, průmysl a energetika)
Záložní zdroje elektrické energie, jednotky chladu a technologie chlazení, nízkotlaké a vysokotlaké
kompresorové stanice
Příprava investičních záměrů, feasibility studie
PLYN A ROPA
Projektování a výstavba kompresorových
stanic, tranzitních plynovodů, podzemních
zásobníků plynu, zařízení na zpracování
plynu, doprava a skladování ropných látek.
DODÁVKY PRO PLYN A ROPU
•
•
•
•
•
•
•
Kompresorové stanice včetně řídicích systémů pro tranzitní plynovody a podzemní zásobníky plynu
Zařízení trasové telemetrie v plném funkčním rozsahu
Řídicí systémy zajišťující automatický, bezobslužný centrálně řízený provoz
Závody na výrobu LNG
Podzemní zásobníky plynu
Kompresorová soustrojí
Technologie pro rafinaci ropy a využití ropného plynu
INFRASTRUKTURA
Kompletní příprava investičních záměrů
zahrnující projektovou přípravu, řízení
projektu, dodávky a montáž, řízení
a realizaci stavby, komplexní vyzkoušení
a uvedení stavby do provozu.
DODÁVKY PRO INFRASTRUKTURU
•
•
•
•
•
•
•
•
Technologické dodávky pro dopravní infrastrukturu (metro, tunely, MHD)
Technologické dodávky pro dopravní neliniové stavby (letiště, regulace dopravy)
Technologické provozní soubory pro multifunkční haly
Technické vybavení a zabezpečení vodních staveb
Třídění a recyklace odpadů
Dopravní neliniové stavby (logistické areály, překladiště)
EPC dodávky technologických provozů pro různé průmyslové segmenty
Bytová výstavba, administrativní objekty
PROJEKTOVÁNÍ
STROJNÍ
PROJEKTOVÁNÍ A DALŠÍ
EPC KOMPETENCE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Plánování a řízení výstavby
Projektování strojní
Projektování elektro
Projektování měření a regulace
Projektování procesní technologie
Projektování stavební části
Nákup a logistika
Management kvality
Management ochrany životního prostředí
Management ochrany zdraví při práci
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Studie a koncepční návrh
Předprojektová příprava a úvodní projektová dokumentace
Prováděcí projektová dokumentace
Bilanční schémata, výpočty bilancí a analýzy
Trojrozměrné ( 3D) modely realizace
Návrh prostorového uspořádání zařízení
Technická specifikace zařízení
Elektrárny na fosilní paliva, paroplynové elektrárny, kogenerační jednotky
Teplárny a výtopny, kotelny, výměníkové stanice
Energetická soustrojí
Zařízení sekundárního okruhu jaderných elektráren
Optimalizace energetických provozů
Čištění spalin (DESOx, DENOx), ekologizace odpadového hospodářství
Kompresorové stanice pro obor plyn a ropa
Závody na LNG
Úpravny technologických vod, čištění odpadních vod, manipulace s odpady
Technologie zauhlování, odpopílkování a odstruskování, manipulace s tekutými palivy
Kompresorové stanice vzduchu/plynu, redukční stanice plynu
Čerpací stanice surové vody
Chlazení kondenzátu – chladicí věže
PROJEKTOVÁNÍ ELEKTRO
PROJEKTOVÁNÍ
POTRUBNÍCH TRAS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Pára, voda, plyn, ropa
Předprojektová příprava a úvodní projektová dokumentace
Úvodní projekt
Prováděcí projekt
P&ID diagramy
Analýza zatížení a průtoků
Modely ve 3D
Isometrické výkresy
Podpůrné konstrukce a závěsy
Specifikace potrubních tras
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Studie a koncepční návrh
Předprojektová příprava a úvodní projektová dokumentace
Jednopólová schémata, schémata zapojení
Analýzy / kalkulace / studie – elektrické ochrany, analýza zkratových poměrů
Kalkulace a analýzy přechodových dějů, analýza síťových toků
Technická specifikace elektrické části
Elektrické generátory, budicí systémy generátorů, diesel generátory, synchronizační zařízení
Vyvedení elektrického výkonu do sítě – zapouzdřené vodiče, generátorový vypínač, blokové a pomocné
transformátory, rozvodny VN a VVN, VN a VVN vodiče
Rozvodny vlastní spotřeby VN a NN
Kabelové systémy, trasy, specifikace kabelů
Analýza požárních rizik, protipožární systémy
Zemnící systémy
Elektrické osvětlení, zásuvkové systémy
Ochrana před úderem blesku
Telekomunikační zařízení / SCADA systémy elektrických sítí
LAN, PABX, CCTV, radiové systémy
PROJEKTOVÁNÍ MĚŘENÍ
A REGULACE
PROJEKTOVÁNÍ STAVEBNÍ ČÁSTI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Architektonické návrhy, obecné dispozice, grafické návrhy
Předprojektová příprava, úvodní projekt, prováděcí projekt, 3D návrhy projektu
Statické, dynamické analýzy, analýza odolnosti proti zemětřesení
Průzkumy stavebních ploch, posouzení únosnosti
Technické specifikace stavební části, výkazy výměr
Ocelové a zpevňující konstrukce budov, dopravních cest, podpůrné konstrukce potrubí a kabeláží
Základy pro strojní zařízení a vybavení
Speciální ocelové a zpevněné betonové konstrukce pro uložení potrubních tras a zařízení
Skladovací tanky, netlakové a tlakové nádoby, sila a zásobníky
Základy plynových a parních turbogenerátorů
Základy pro mlýny, ventilátory, čerpadla, drtiče
Vnitřní piloty a základové konstrukce
Cesty, silnice a železniční vlečky
Kanalizační a odvodňovací konstrukce
Čerpací stanice
Stavební servis, konstrukční infrastruktura
Posouzení protipožárního zabezpečení a realizace
•
•
•
•
•
•
•
•
Předprojektová příprava a úvodní projektová dokumentace
Prováděcí dokumentace systémů měření a řízení
Technická specifikace systémů měření a řízení
Optimalizace řešení z pohledu bezpečnosti, spolehlivosti a ceny
Procesní instrumentace
Algoritmizace řízení a regulace
HW řídicího systému ( DCS, PAC, HMI ) HW / aplikační programy
Komunikační sítě řídicích systémů, dálkový sběr a analýza dat
Span
261 d
33 d
80 d
22 d
955 d
361 d
163 d
169 d
26 d
35 d
284 d
23 d
35 d
170 d
35 d
130 d
0d
-1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Computation of Turbine
Drawings
BD
Ordering And Delivery
Turbine
ST Testing, EXW
Transport
Generator
Gen. Testing, EXW
Transport
Condenser
Transport
PLÁNOVÁNÍ A ŘÍZENÍ VÝSTAVBY
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Řízení projektu / řízení realizace stavby
Stavební dozor
Harmonogramy práce / CPM, kapacitní plány
POV koordinace technologie a stavební části
Zařízení staveniště/ konstrukční provizoria
Management výstavby a instalace
OHSAS / CDM - ochrana zdraví při práci
Požární bezpečnost
Manipulace se stavebním materiálem a konstrukčními díly
Plánování stavebních prací
Plánování montážních prací
Studené a horké testy, komplexní vyzkoušení
Uvádění do provozu
Školení provozního personálu
Asistence během provozu
SYSTÉM PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ
A PROCESNÍ SCHÉMA
SYSTÉM PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ
SYSTÉM PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ
a a zajištění jak
trol
os
n
o
n tr
os
t
i
Ko
ti
K
PROCESNÍ SCHÉMA
FUNGOVÁNÍ ORGANIZACE
ola a
jak
z a ji š t ě n í
PERSONÁLNÍ PRÁCE
Firemní aspirace a cíle se opírají především o erudici, výkonnost, schopnosti,
kreativitu a kompetence našich pracovních týmů, zaměstnanců a manažerů.
V rámci našich projektů nabízíme prostředí pro využití
energie a plné uplatnění všech schopností. Zvyšujeme
aspirace a motivaci k vyššímu výkonu, vyšší efektivnosti
a lepším výsledkům, podporujeme týmový styl práce,
kreativitu, samostatnost a ochotu učit se od okolního
úspěšného světa i našich vlastních zkušených kolegů
např. v rámci našich interních individuálních rozvojových
programů. Nabízíme všem zaměstnancům, aby se podíleli na zlepšování firemních procesů a byli spolutvůrci
všech pozitivních změn. Očekáváme od nich chuť vítězit
a mít úspěch.
Dlouhodobě spolupracujeme s vysokými školami, zejména s ČVUT a ZČU, sponzorujeme studentské soutěže
a závěrečné práce, naši zkušení odborníci přednášejí
na školách, jsou konzultanty a mentory. Studenti, zejm.
vyšších ročníků technických vysokých škol či doktorandi,
u nás nacházejí dlouhodobou praxi při studiu, kdy jedno
pracovní místo sdílejí 2-3 studenti, kteří se tak kromě
odborného rozvoje učí také spolupráci, plánování
a organizování vlastní práce. Většina takových studentů
se pak po ukončení studia stává našimi plnohodnotnými
zaměstnanci.
SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST
ČKD GROUP
Společenská odpovědnost firmy je integrální součástí naší firemní strategie.
ČKD GROUP podporuje vrcholový sport, kvalitní vzdělání, péči pro seniory a historii.
ČKD GROUP je partnerem Sportovního holdingu Praha, konkrétně hokejových
klubů HC Sparta Praha, HC Lev Praha a klubu Basketball Nymburk.
SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST ČKD GROUP
ČKD GROUP je partnerem a sponzorem
vysokých škol převážně technického
zaměření, v oblasti magisterských a PhD.
prací, stejně tak vybraných laboratoří.
Hlavním cílem je podpora vzdělávacího
procesu a podpora nadaných studentů
v oborech zájmu firmy.
ČKD GROUP je partnerem a sponzorem
domova seniorů SueRyder Praha.
ČKD GROUP je partnerem a sponzorem historie, především se zaměřením na vojenskou techniku.
Pro zajímavost, v tomto segmentu patřila firma v minulosti k evropským leaderům.
1871
1936
ČKD GROUP
První
českomoravská
továrna
na stroje v Praze,
a.s. (ČMS)
Výroba usměrňovačů
chlazených vzduchem
Výroba vozu AERO 50
1885
V ČMS zahájení
výroby vzduchových kompresorů,
ústředního topení,
sušáren a ventilací
1896
K závodu Českomoravská –
Kolben, a.s. se připojuje firma
Breitfeld - Daněk v Praze Karlíně.
Fa Kolben a spol., Elektrotechnické
továrna v Praze – Vysočanech
(E. Kolben zakladatel a vrchní ředitel)
Vznik koncernu Českomoravská –
Kolben - Daněk (ČKD)
V ČMS zahájena výroba průmyslového
chlazení a jeřábů
Začátek spolupráce
Emila Kolbena
s Thomasem Alvou
Edisonem
1887 - 1881
Cyklus obrazů „Vlast“ pro Národní
divadlo, Mikoláš Aleš, František
Ženíšek
1881
Otevření Národního divadla v Praze
představením Smetanovy Libuše
1880
Zahájení výroby
elektrických
lokomotiv
1893
SVĚT
Peltonova
turbína, Lester
Allan Pelton
1911 - 1912
Pobyt Alberta Einsteina v Praze
1891
Postavena rozhledna
na Petříně
1894
Založení české obuvnické
firmy Baťa
První automobil
se spalovacím
motorem - Benz
Patent
Motorwagen 1,
Karl Benz
Indukční
motor, patent Nikola Tesla
RUR, drama Karla Čapka historicky první použití
termínu „robot“
Vznik ČKD Polovodiče
a výroba monokrystalických
polovodičů
1961
1942
Atentát na R. Heydricha,
Jozef Gabčík a Jan Kubiš
Spalovací motor –
Rudolf Diesel
1901
První udělení
Nobelovy ceny,
Stockholm
1937
Vynález
otočného
kondenzátoru,
Adolf Koepsel
Kaplanova
turbína, Viktor
Kaplan
1964
Věra Čáslavská, zlatá
medaile na LOH
v Tokiu, gymnastika
1962
Jaroslav Heyrovský,
Nobelova cena
za chemii
Zahájení provozu
na letišti v Praze
Ruzyni
Československý film Ostře
sledované vlaky získal Oscara
za nejlepší cizojazyčný film,
režie Jiří Menzel, na motivy
novely Bohumila Hrabala
1945
Konec 2.světové války
1907 1919 1921 1928
Definice čtvrté
krevní skupiny,
Jan Janský
Kontaktní čočky,
Otto Wichterle
1959
Návštěva T. G. Masaryka
v závodě ČMS
Radiové vlny,
Heinrich Herz
1963
Výroba tříosých
trolejbusů
Výroba rtuťových měníren
pro pouliční dráhy
Výstavba lanové
dráhy na Petřín
1920
1937
1932
1932
1919
Pobyt E. Kolbena ve Spojených
státech amerických
Přetlaková
parní turbína,
Charles
Parsons
Výroba víceanodových
rtuťových usměrňovačů
Vznik Československa
1876 1880 1884 1885 1887 1888 1897
Telefon,
Alexander
Graham Bell
1929
1918
Antonín Dvořák složil
Symfonii č.9, e-moll,
op. 95, zvanou
„Novosvětská“
1888 - 1892
Oblouková lampa,
František Křižík
1926
V ČMS zahájena výroba naftových
motorů a parních turbín
ČMS vyrobila první
lokomotivu a tisící
parní stroj
1930
Výroba protiletadlových
naslouchacích přístrojů,
letadel
1910
1900
1888
ČESKÁ REPUBLIKA
1927
Albert Einstein,
Nobelova cena
za fyziku,
vysvětlení
fotoefektu
a zásluhy
o teoretickou
fyziku
Objev penicilínu,
Alexander Fleming
1931 1932
Elektronový
mikroskop
První umělá
jaderná fúze
–John Cockcroft,
Ernest Walton
1933
Thomas Hunt
Morgan,
Nobelova cena
za fyziologii
a medicínu,
význam
chromozómů
v dědičnosti
1938
První štěpná jaderná
reakce
Poprvé bylo štěpení
pozorováno německými
chemiky Otto Hahnem
a Fritzem Strassmannem
u izotopu uranu 235.
1
T
h
D
ČKD GROUP
NEDÍLNÁ SOUČÁST
TRADICE A INVENCE
SVĚTA KOLEM NÁS
1965
Výroba axiálních
kompresorů
1988
Výstavba závodu na
úpravu zemního plynu
Jbisseh – Sýrie
2002 2004
2012
Konsolidace ČKD
spol. FITTE 11
1973
2007
Výstavba kompresorové
stanice Jabloňov nad
Turňou, s celkovým
výkonem 282 MW
1985
Uvedení do provozu
prvního bloku jaderné
elektrárny Dukovany
1984
Jaroslav Seifert, Nobelova
cena za literaturu
a
1978
Vladimír Remek, první
československý kosmonaut,
do vesmíru letěl na palubě
lodi Sojuz 28
2.místo
v mezinárodní soutěži
Best Innovator,
kategorie
„Velké společnosti“
Vznik skupiny ČKD
GROUP
1998
Lední hokej, zlatá
medaile na ZOH
v Naganu
1993
2002
Radiolokátor Tamara,
systém mohl sledovat
zároveň 23 radarových
cílů a 48 IFF cílů
Petra Kvitová vyhrála
tenisový turnaj
ve Wimbledonu
Zahájení zkušebního provozu
prvního bloku jaderné
elektrárny Temelín
Vznik České republiky
1987
2011
2004
1999
Vstup ČR do NATO
Vstup ČR
do Evropské unie
1947 1960 1961 1965 1969 1976 1995 2004 2010
Technologie
hologramu,
Dennis Gabor
Zavedení soustavy Jurij Gagarin
jednotek, SI
obletěl Zemi
Richard
Feynman,
Nobelova cena
za fyziku, teorie
kvantové
elektrodynamiky
21.července Neil Armstrong
přistál na
Měsíci
Concorde, první
nadzvukové
dopravní letadlo
Objev top
kvarků –
nejtěžších
známých
elementárních
částic
Založení
sociální sítě
Facebook
Bruce A.
Beutler a Jules
A. Hoffmann,
Nobelova cena
za fyziologii a
lékařství,
aktivace
vrozené
imunity
ČKD GROUP
VE SVĚTĚ
SLOVENSKO
SLOVENSKO
RUSKO
RUSKO
ČESKÁ REPUBLIKA
ČKD Slovensko, s.r.o.
Ružová dolina 6
821 08 Bratislava
tel.: +421 2 55 56 95 95
e-mail.: [email protected]
ČKD PRAHA DIZ, a.s.
branch office Engineering Levice
Ku Bratke 5
934 05 Levice
tel.: +421 911 612 421
e-mail: [email protected]
ČKD GROUP RUSKO
Reprezentační kancelář
Český dům
3. Tverskaja – Jamskaja ul. 31/35
125 047 Moskva
tel.: +7 499 978 89 71
e-mail: [email protected]
ČKD ELEKTROPROM RUSKO
Reprezentační kancelář Jekatěrinburg
Popova 33
620 014 Jekatěrinburg
tel./fax: +7 343 223 05 65
e-mail: [email protected]
ČKD GROUP, a.s.
Na Sychrově 8
101 00 Praha 10
tel.: +420 267 212 304
e-mail: [email protected]
ČKD PRAHA DIZ, a.s.
Kolbenova 499
190 00 Praha 9
tel.: +420 266 054 000
e-mail: [email protected]
ČKD ENERGY, a.s.
Kolbenova 609/40
190 00 Praha 9
tel.: +420 266 177 711
e-mail: [email protected]
ČKD ELEKTROTECHNIKA, a.s.
Kolbenova 936/5e
190 00 Praha 9
tel.: +420 226 544 200
e-mail: [email protected]
RUSKO
KAZACHSTÁN
UKRAJINA
ČESKÁ REPUBLIKA
TUNIS
ČKD PRAHA DIZ, a.s.
branch office Engineering Brno
Dornych 54/47b
617 00 Brno
tel.: +420 266 054 001
e-mail: [email protected]
ČKD ELEKTROPROM RUSKO
Reprezentační kancelář Čeljabinsk
Ostrovskoho 30 of. 505
454 106 Čeljabinsk
tel.: +7 351 211 35 16
e-mail: [email protected]
ČKD Elektromaš
Bulvar Družby Narodov, 13, of. 26
010 42 Kyjev
tel.: +380 676 657 529
e-mail: [email protected]
Société ČKD PRAHA DIZ Tunis
58, Avenue Habib Bourguiba
2033 –Megrine
Ben Arous
tel.: +216 71 295 120
e-mail: [email protected]
ČKD GROUP KAZACHSTÁN
41, Kazibekbi
Park Palacebldg, “A“ wing
050 010 Almaty
tel.: +7 727 320 17 88
e-mail: [email protected]
www.ckd.cz
Download

Prezentace společnosti ČKD