S T R AT O B E L ® - S T R AT O P H O N E ®
V rstven Á be z pe č nostn í S K L A
AGC Glass Europe,
E v r o p s k á j e d n i č ka v o b l a s t i p l o c h é h o s k l a
AGC Glass Europe (dříve Glaverbel) vyvíjí, vyrábí, zpracovává a dodává ploché sklo pro stavebnictví (vnější fasády a dekorativní sklo do interiérů), automobilový průmysl (nová a náhradní autoskla) a pro specializovaná průmyslová odvětví. AGC Glass Europe se sídlem v belgickém Bruselu
je evropskou pobočkou společnosti AGC (Asahi Glass Company), jednoho z největších výrobců
plochého skla na světě.
AGC Glass Europe neustále rozšiřuje škálu svých výrobků a nabízí řadu vrstvených bezpečnostních skel, která odpovídají všem úrovním bezpečnosti, v souladu s použitou metodou montáže
a platnými normami. K dispozici jsou také další funkce: zvýšená protihluková izolace, tepelná
izolace, protisluneční ochrana a design.
Princip vrstveného
be z p e č n o s t n í h o s k l a
Příklad fragmentace vrstveného
bezpečnostního skla
Vrstvené bezpečnostní sklo se skládá ze dvou či více
tabulí skla a jedné nebo více mezivrstev (PVB fólií).
Pokud dojde k rozbití skla, zůstane většina úlomků
přilepena k PVB fólii (jinými slovy – zasklení zůstane
na svém místě).
Vícevrstvé složení zajišťuje mechanickou sílu skla.
V závislosti na příslušném složení (počet tabulí skla
a mezivrstev) jsou zaručeny různé úrovně bezpečnosti
a protihlukové izolace. Vrstevné bezpečnostní sklo lze
použít v jednoduchém i izolačním zasklení.
Exteriér či interiér
2
S TRAT OBE L ® – STRATO PHO NE ®
R ů z n é f u n kce
Princip vrstvení tabulí skla a mezivrstev umožňuje rozmanité aplikace.
Kombinováním výrobků ze široké škály skel AGC je
možné docílit v jednom výrobku kombinace bezpečnosti s dalšími funkcemi.
Zvýšená protihluková izolace
(Stratophone)
Bezpečnost & ochrana
(Úraz/vloupání, krádež/střelné
zbraně/výbuch)
Low-E
(Tepelná izolace)
Slunce
(Protisluneční ochrana)
Dostupnost a možné tloušťky a velikosti vrstevných
bezpečnostních skel se liší dle daného trhu. Pro více
informací kontaktujte, prosím, svého nejbližšího
obchodního zástupce AGC, nebo navštivte stránky
www.YourGlass.com.
Design
(Čirý, barevný, bílý)
Návod k instalaci a preventivní opatření pro případ
skladování, manipulace, zpracování a čistění vrstvených bezpečnostních skel jsou k dispozici v celé řadě
technických listů, dostupných na www.YourGlass.com.
Komplexní přeměna
Na zemi, na střeše
S T R AT O B E L ® – S T R AT O P H O N E ®
3
Oc h r a n a p ř e d u l t r a f i a l o v ý m z á ř e n í m
Změna barvy (její vyblednutí nebo ztráta) může být
způsobena celou řadou faktorů, jako je např. teplo,
vlhko, infračervené záření, modré světlo, umělé osvětlení, kvalita použitých materiálů a barviv a UV záření.
Vrstvená bezpečnostní skla Stratobel a Stratophone
poskytují obzvlášť vysoký stupeň ochrany před UV
zářením (v případě použití dvou PVB fólií o tloušťce
0,38 mm dojde ke zredukování škodlivých UV paprsků
o více než 99 %).
4
S TRAT OBE L ® – STRATO PHO NE ®
Zvýšená protihluková izolace
Str atophone, jedinečné ticho
Některá vrstvená skla zaručují vysokou úroveň protihlukové izolace a zároveň poskytují stejnou úroveň
ochrany osob a majetku jako vrstvená skla s běžnou PVB fólií. Při použití alespoň jedné akustické PVB
fólie skla Stratophone podstatně sníží hluk a zaručí tiché prostředí ve dne i v noci.
Na příkladu níže můžete porovnat úroveň protihlukové izolace třech typů složení. Od běžného izolačního zasklení, až
po izolační zasklení s vstveným bezpečnostním sklem Stratophone. Stačí jen několik milimetrů k dosažení vysoce kvalitního
akustického komfortu. Vylepšení protihukové izolace budovy například o 10 dB přináší snížení hluku o 50 %.
+10 dB: snížení hluku
přibližně o 50 %
+5 dB
+10 dB
Rw je index pro měření požadované
úrovně protihlukové izolace. Jedná se
o vážený průměr, doplněný dvěma
proměnnými (C a Ctr), které berou
v úvahu typy příslušných frekvencí
(vysoké a nízké, v tomto pořadí).
4-12-4
(Rw = 29 dB)
izolační dvojsklo
4-16-6
(Rw = 34 dB)
asymetrické izolační dvojsklo
4-16-44.2 Stratophone
(Rw = 39 dB)
izolační zasklení s akustickým
vrstveným sklem Stratophone
SKLO
PVB
STR AT O B E L ® – S T R AT O P H O N E ® Z v ý š e n á p r o t i h lu k o vá i z o lace
5
Bezpečnost & ochrana
S t r a t o be l , s k l e n ě n ý š t í t
Úroveň poskytované bezpečnosti je určena složením vrstveného skla. Bezpečnostní normy definují testovací
metody, které umožňují klasifikovat skla pro různé aplikace.
Škála vrstvených bezpečnostních skel AGC odpovídá všem současným úrovním bezpečnosti a normám (podrobnosti naleznete
v letáku Stratobel Pocket Values).
Oc h r a n a p ř e d ú r a z y a p á d y
Tyto výrobky jsou klasifikovány v souladu s normou EN 12600:
„Sklo ve stavebnictví – kyvadlová zkouška – metoda zkoušení měkkým
nárazem a klasifikace pro ploché sklo”
P r o t i VLOUPÁNÍ
Tyto výrobky jsou klasifikovány v souladu s normou EN 356:
„Sklo ve stavebnictví – bezpečnostní zasklení – zkoušení a klasifikace
odolnosti proti ručně vedenému útoku”
Odolnost vůči střelám
Tyto výrobky jsou klasifikovány v souladu s normou EN 1063:
„Sklo ve stavebnictví – bezpečnostní zasklení – zkoušení a klasifikace
proti střelám”
Odolnost proti v ýbuchu
Tyto výrobky jsou klasifikovány v souladu s normou EN 13541:
„Sklo ve stavebnictví – bezpečnostní zasklení – zkoušení a klasifikace
odolnosti proti výbuchovému tlaku”
Technické informace popisující obsah těchto norem jsou k dispozici na stránkách www.YourGlass.com.
6
S TRAT OBE L ® – STRATO PHO NE ® Be z p e čnos t & o c h r a n a
SKLO
PVB
Ochrana před propadnutím sklem
Ochrana před úrazy
• Předcházení řezným ranám a úrazům
v důsledku nárazu na skleněnou plochu
• 2 tabule skla – alespoň 1 PVB fólie
• Třída: 2B2 – 1B1
Základní úroveň ochrany
• Ochrana osob před propadnutím zasklením,
i když se sklo nešťastnou náhodou rozbije
• 2 tabule skla – alespoň 2 PVB fólie
• Třída: 1B1
Zvýšená úroveň ochrany
• Odolává promyšleným útokům pachatelů, kteří mají k dispozici omezený čas
(odrazuje od vloupání a krádeží)
• 2 skla – alespoň 6 PVB fólií
• Třída: P5A
• Vandalismus
• 2 skla – alespoň
2 PVB fólie
• Třída: P1A – P2A
Střední úroveň ochrany
Velmi vysoká úroveň ochrany
• Méně závažný ručně
vedený útok
• 2 skla – alespoň
4 PVB fólie
• Třída: P3A – P4A
• V případě opakovaného promyšleného útoku
pachatelů, kteří mají k dispozici speciální nástroje
• Vrstvené sklo
• Třída: P6B – P7B – P8B
• Je k dispozici v provedení XThin PC, kdy může být
jedno nebo více skel nahrazeno vrstvou polykarbonátu,
a výsledné složení je pak extra tenké a lehké, přičemž
jeho technické parametry zůstávají na stejné úrovni
Ochrana osob před ozbrojeným útokem
•
•
•
•
Schopnost odolat střelám
Vrstvené sklo nebo vícevrstvé složení
Třída se určuje podle typu zbraně a munice
Je k dispozici v provedení Thin, kdy je použito jedno nebo více chemicky tvrzených skel
a výsledné složení je tenčí a lehčí, avšak její technické parametry zůstávají na stejné úrovni
• Je k dispozici v provedení XThin PC, kdy může být jedno nebo více skel nahrazeno vrstvou
polykarbonátu, a výsledné složení je pak extra tenké a lehké, přičemž jeho tecnické parametry
zůstávají na stejné úrovni
Ochrana proti výbuchu
•
•
•
•
Sklo odolné proti výbuchu
Vrstvené sklo nebo vícevrstvé složení
Třída ER1 až ER4 v závislosti na intenzitě výbuchu
Je k dispozici v provedení XThin PC, kdy může být jedno nebo více skel nahrazeno vrstvou
polykarbonátu, a výsledné složení je pak extra tenké a lehké, přičemž jeho technické parametry
zůstávají na stejné úrovni
S T R AT O B E L ® – S T R AT O P H O N E ® B e z p e č n o s t & o c h r a na
7
TEPELNÁ IZOLACE
(Stratobel LOW-E)
& PROTISLUNEČNÍ OCHRANA (Stratobel SUN)
S t r a t o be l , ř e š e n í p r o ka ž d é p o d n eb í
AGC Glass Europe je přední výrobce skel s nízkoemisivními povlaky a skel s protisluneční ochranou.
Tato skla s povlaky jsou dostupná také ve vrstvené verzi: Stratobel Low-E a Stratobel Sun. Škála skel
AGC nabízí rozmanitá řešení v závislosti na požadovaném vzhledu, energetických vlastnostech a možnostech zpracování.
T E P E LNÁ IZOL A C E – STR A TO B E L LO W - E
Vrstvená skla s povlaky snižují tepelné ztráty (zlepšují hodnotu koeficientu Ug), a udržují
tak více tepla uvnitř budovy.
PROTISLUN E ČNÍ O C HR A N A – STR A TO B E L SUN
Vrstvená skla s povlaky z této řady pohlcují a odrážejí část tepelné složky slunečního záření a světla. V závislosti na požadovaném vzhledu jsou produkty buď reflexní (Stopsol,
ipasol bright) nebo neutrální (Sunergy, Stopsol, ipasol).
S T R AT O B E L ® – S T R AT O P H O N E ® LOW- E & SUN
9
design
STR A TO B E L A D E SI G N
Sklo je v současné architektuře a designu všudypřítomné.
Vrstvené sklo Stratobel nabízí mnoho kreativních možností, zejména pokud jde o barvu, světlo a strukturu. V závislosti na vybraném složení bude vzhled průhledný, barevný nebo průsvitný/matný. Může
dokonce obsahovat originální designové prvky.
PRŮHL E DNOST – STR A TO B E L C L E A R
Skla v rámci řady Planibel Clear jsou vhodná pro všechny způsoby zpracování používané ve stavebním průmyslu.
Transparentnost, kterou nabízí Planibel Clear, je mezi současnými architekty a designéry vysoce ceněna.
Škála skel Stratobel Clear obsahuje:
• Planibel Clear
• Planibel Clearvision: protože je extra čirý, má neutrální vzhled, který je ideální pro použití v dekorativních aplikacích
• Planibel Linea Azzurra: jeho namodralý odraz dává výrobkům originální nádech, díky kterému vyniká nad konkurenčními
produkty
PVB fólie je vždy čirá.
B A RV Y – STR A TO B E L C OLOR
Stratobel Color umožňuje vyjádření jemných odstínů i u těch nejpestrobarevnějších
projektů v oblasti architektury a designu interiérů.
Barevného vzhledu je dosaženo pomocí použitého skla a PVB fólie.
• Typ skla: čirý nebo barevný Planibel, Matelux na čirém nebo barevném skle
• AGC je dobře známé pro svou škálu modrých skel barvených ve hmotě, která inspirují
architekty a designéry ve stavebním průmyslu, ale i v oblasti interiérového designu
PVB fólie: čirá nebo barevná v různých řadách.
10
S TRAT OBE L ® – STRATO PHO NE ® de s ig n
SOU K ROMÍ – STR A TO B E L W HIT E
Stěny a příčky vyrobené ze Stratobelu White propouštějí světlo, ale zároveň brání všetečným pohledům. Jednoduchá bílá
poskytuje atmosféru nerušeného klidu.
Tento typ komfortu lze vytvořit prostřednictvím:
• Stratobel White PVB: vrstvené bezpečnostní sklo s fólií PVB Mat (Mat 80, Mat 65, Opaque 07); čísla udávají hodnotu světelné
prostupnosti (v %) a znamenají rostoucí úroveň soukromí. Použitím extra čirého skla Planibel Clearvision dojde ke zvýraznění
bílé barvy a minimalizaci zelenkavého zabarvení skla
• Stratobel White Matelux: vrstvené bezpečnostní s matovaným sklem (Matelux na skle čirém, Clearvision nebo Antislip)
D E SI G N – S t r a t o be l E V A C r ea t i o n
Stratobel EVA Creation může obsahovat dekorativní materiály nebo materiály, které přidávají vrstvenému sklu další zvláštní funkci. S cílem poskytnout zákazníkům maximální
flexibilitu je sklo Stratobel EVA Creation nabízeno v následujících řadách: Graphic (obsahuje látku potištěnou podle přání zákazníka), Cloudy (obsahuje netkaný bílý polyester),
Inoxia (obsahuje děrovaný nerezový plech), Irisia (obsahuje bronzovou kovovou vložku)
a Artlite (skla s postiskem na fólii).
Pro více informací kontaktujte, prosím, svého obchodního zástupce AGC,
nebo navštivte naše webové stránky www.YourGlass.com.
S T R AT O B E L ® – S T R AT O P H O N E ® d e s i g n
11
02 CZ 10/2013
BULHARSKO / MAKEDONIE
AGC Flat Glass Bulgaria
Tel.: +359 2 8500 255 - Fax: +359 2 8500 256
[email protected]
LITVA
AGC Flat Glass Baltic
Tel.: +370 37 451 566 - Fax: +370 37 451 757
[email protected]
RUMUNSKO
AGC Flat Glass Romania
Tel.: +4 031 80 53 261 - Fax: +4 031 80 53 262
[email protected]
ČESKÁ REPUBLIKA / SLOVENSKO
AGC Flat Glass Czech
Tel.: +420 417 50 11 11 - Fax: +420 417 502 121
[email protected]
LOTYŠSKO
AGC Flat Glass Baltic
Tel.: +371 6 713 93 59 - Fax: +371 6 713 95 49
[email protected]
SRBSKO - ČERNÁ HORA
AGC Flat Glass Jug
Tel.: +381 11 30 96 232 - Fax: +381 11 30 96 232
[email protected]
ESTONSKO
AGC Flat Glass Baltic
Tel.: +372 66 799 15 - Fax: +372 66 799 16
[email protected]
MAĎARSKO
AGC Glass Hungary
Tel.: +36 34 309 505 - Fax: +36 34 309 506
[email protected]
OSTATNÍ ZEMĚ
AGC Flat Glass Czech
Tel.: +420 417 50 11 11 - Fax: +420 417 502 121
[email protected]
CHORVATSKO / SLOVINSKO / BOSNA &
HERCEGOVINA – AGC Flat Glass Adriatic
Tel.: +385 1 6117 942 - Fax: +385 1 6117 943
[email protected]
POLSKO
AGC Flat Glass Polska
Tel.: +48 22 872 02 23 - Fax: +48 22 872 97 60
[email protected]
w w w.Your G la s s .co m
AGC Glass Europe využívá celosvětovou síť prodejců – adresy najdete na www.YourGlass.com.
Download

STRA TOBEL STRA TOPHONE