Technické informace pro montáž a provoz
Změny vyhrazeny.
Inoflex - zvlněná trubka z ušlechtilé oceli
Abb./Fig. D1
Abb./Fig. 2.1
B
A
C
Abb./Fig. 1
Abb./Fig. 3
Abb./Fig. 2
Abb./Fig. 4
Abb./Fig. 4.1
Abb./Fig. 4.2
Abb./Fig. 5
Abb./Fig. 6.1
1
2
3
4
Abb./Fig. 5.1
Abb./Fig. 6.2
4
2
3
1
Abb./Fig. 5.2
Abb./Fig. 6.3
Abb./Fig. 5.3
Abb./Fig. 6.4
Abb./Fig. 5.4
Abb./Fig. 6.5
Abb./Fig. 6
4
3
2
1
Abb./Fig. 7
A
Obsah
Bezpečnostní pokyny
inoflex
Bezpečnostní pokyny
1.
Všeobecné montážní pokyny12
2.
Oblasti použití13
2.1Materiály
13
2.2
Zjištění dynamické
13
tlakové ztráty
2.3
Přípustná provozní teplota
13
a provozní tlak
3.
Přípustné poloměry ohybu
15
3.1
Přípustné montáže
15
4.
Rozměry
15
5.
Doprava a skladování 15
6.Izolace
15
6.1
Izolace topení / sanitární zařízení
15
6.2 Izolace / rozměry
16
6.3
Izolace Solar
16
Izolace / rozměry
6.4 7. FixLock šroubení 8. Plošné utěsnění – šroubové spojení
16
Prosím, dodržujte přesně tyto bezpečnostní pokyny, aby se
vyloučila nebezpečí a poranění osob a věcné škody.
Cílová skupina
Tento návod je určen výhradně pro odborné pracovníky s příslušnou
autorizací, resp. odborné instalatéry.
Předpisy
Při práci dodržujte:
zákonné bezpečnostní předpisy
zákonné předpisy životního prostředí
ustanovení profesních odborových organizací
příslušné a pro použití relevantní bezpečnostní podmínky DIN, EN,
DVGW, TRGI, TRF a VDE aj.
� všechny regionálně platné předpisy a normy
�
�
�
�
Před použitím a montáží prověřit vhodnost
vlnité trubky inoflex!
- před použitím si přečtěte návod k montáži
17
18
- nebezpečí pořezání
- nebezpečí pohmoždění
inoflexi
9. Všeobecné montážní pokyny
18
10. Bezpečnostní pokyny
19
11. Oblasti použití
19
11.1 Materiály
19
11.2 Přípustná provozní teplota
a provozní tlak
19
12. Rozměry
20
13. Doprava a skladování
20
11
- ohrožení vysokou teplotou
- nebezpečí pádu při montáži
1. Všeobecné montážní pokyny
Při montáži a provozu zohlednit a dodržovat všechny platné normy
a nařízení!
� Vlnité trubky se trvale prodlužují v závislosti na vnitřním tlaku dle dále
uvedených údajů. Tuto vlastnost je nutné zohlednit při volbě délky a u
veškerých přizpůsobeních délek k montážním účelům.
� Musí být zajištěno, aby se vlnité trubky neprověšovaly a aby byl při
ohybu dodržen minimální poloměr ohybu.
� Veškeré dílce šroubení musí být kdykoliv volně přístupné.
� U prostupů stěnami a stropy používat vhodné chráničky.
� Musí být dodržovány předpisy protipožární ochrany.
CZ
� Ocelová vlnitá trubka inoflex může být používána v oblasti topení a
oblasti solárních systémů, jakož i v oblasti sanitního zařízení.
� Místo zabudování musí být zabezpečeno proti mrazu a musí poskytovat dostatečnou ochranu před mechanickým poškozením. Dále musí
být vyloučen účinek, resp. kontakt s agresivními medii (např. veškeré
formy halogenových sloučenin, především chloridy, feritické materiály).
� Pro kontrolu a čištění nepoužívat žádné agresivní, materiál poškozující
prostředky, odstranit veškeré zbytky zkušebních kapalin a čisticích
kapalin.
� Působení oscilace jakéhokoliv druhu (axiální nebo radiální) musí být z
důvodu nebezpečí únavy materiálu vyloučeno.
� Ocelové vlnité trubky inoflex nesmí být používány jako kompenzátory
oscilace nebo dilatační kompenzátory. Armatury a konstrukční prvky
musí být uspořádány tak, aby z nich nemohly být na ocelovou vlnitou
trubku přenášeny žádné nepřípustné síly a deformace.
� Vyhněte se vícenásobnému ohýbání, resp. změně tvaru vlnité
ocelové trubky inoflex na tom samém místě a přímo na šroubových
konstrukčních dílech (minimální poloměry ohybu dle tabulky).
� Zabudovávané vlnité trubky musí být prosté torzního napětí.
� Podélný svarový šev trubky umístit pokud možno v neutrální
ohybové zóně.
� Ocelové vlnité trubky inoflex nepoužívat jako ochranné vodiče nebo
zpětné vodiče, zohlednit při vytváření potenciálních vyrovnávacích
opatřeních.
� Jsou-li potřeba dodatečné úchytné body, dbát na to, aby byl vyloučen
kontakt kovů prostřednictvím pryžových nebo plastových mezivrstev
(akustické oddělení). Dle montážní situace musí být vhodnými
prostředky dodrženy požadavky zvukové izolace.
12
2. Oblasti použití
Oblast použití
� Klimatizační, větrací technika a technické
vybavení budov
DN12 - DN25
200°C
16 bar
DN32
110°C
10 bar
� Solar
DN12 - DN25
200°C
� Sanitární zařízení
DN12 - DN20
PN
(Pitná voda)
16 bar
10 bar
2.1 Materiály
Potrubní vedení z vlnitých trubek
Ocelová vlnitá trubka inoflex je vyrobena z nerezové ušlechtilé oceli (mat. č. 1.4404)
Připojovací šroubení
Díly šroubení jsou z mosazi (mat.č. CuZn40Pb2) s integrovaným těsnícím kroužkem z PTFE (FixLock).
U plošně těsnících šroubových spojů se používá plošné utěsnění.
2.2 Zjištění dynamické tlakové ztráty
pR
pR
l
R
=lxR
= tlaková ztráta vlnité ocelové trubky inoflex [Pa]
= délka vlnité trubky [m]
= tlaková ztráta rovně montované vlnité trubky na metr [Pa/m]
Příklad:
vlnitá ocelová trubka DN20
délka = 3m; objemový průtsk = 100 l/h
pR = 3m x 10 Pa/m = 30 Pa
viz obr. diagram D1
2.3 Přípustná provozní teplota a provozní tlak
Při volbě izolačních materiálů dbejte prosím kromě maximální trvalé provozní teploty také veškerých směrnic použití a pokynů daného výrobce.
Následující údaje se vztahují na potrubní systém pouze z vlnitých trubek „inoflex!
13
mm rozměry / NPS
12 /
3/8”
15/16 /
1/2”
20 /
3/4”
25 /
1”
32 /
1 1/4”
40 /
1 1/2”
max. přípustný provozní tlak (bar) při 20°C a
lineární prodloužení 1)
232 /
16
232 /
16
232 /
16
232 /
16
145 /
10
58 /
4
max. přípustná provozní teplota (°F/°C)
392 /
200
392 /
200
392 /
200
392 /
200
230 /
110
230 /
110
1.1
1.2
2.2
3.9
2.0
CZ
průměrné elastické lineární prodloužení (%)
při 20°C ( 68°F) a max. přípustný provozní tlak 1)
Schválení DVGW u FixLock / plošné utěsnění
Bez schválení DVGW!
Přípustný provozní tlak (bar) při max. 90°C (194°F) 2)
145 /
10
145 /
10
145 /
10
-
-
-
1)
Při dodržení průměrného elastického lineárního prodloužení jsou při změnách teploty ke stanovení max. provozního tlaku potřebné
příslušné faktory snížení.
Od přípustného provozního tlaku ve výši 10 barů lze počítat s trvalou plastickou změnou tvaru.
*
2)
Rozměry DN12, DN15 a DN20 pro použití v síti pitné vody se schválením DVGW. Max. povolený
provozní tlak: PN10. Při vyšších provozních teplotách musí být provozní tlak stanoven na základě faktoru snížení při teplotě kt.
Rozměry DN12, 15 a 20 jsou vhodné pro použití v síti pitné vody, jsou schváleny DVGW. Přípustný provozní tlak: PN 10. Při vyšších provozních
teplotách musí být provozní tlak stanoven na základě faktoru snížení při teplotě kt.:
p = pzul. 20°C x kt
p = přípustný provozní tlak [bar]
pzul. 20°C = přípustný provozní tlak při 20°C (68°F) [bar/psi]
kt = faktor snížení při teplotě
Teplota v °C Faktor snížení při teplotě kt Příklad: Vlnitá ocelová trubka DN20
20 1,00 50 0,89 100 0,80 150 0,75 Provozní teplota = 100°C 200
0,69
p = 10 bar x 0,80 = 8 bar
14
3. Poloměry ohybu
Nejmenší možný poloměr ohybu se vztahuje ke středové čáře vlnité ocelové trubky inoflex. Začátek a konec ohybu by měl být od hraničících dílů
šroubového spojení vzdálen cca 1 x DN.
Rozměry (DN) Nejmenší možný poloměr ohybu R v mm 12 20 16 25 20 30 25 35 32 40 40
50
viz obr. 1
3.1 Přípustná montáž
viz obr. 2 a 2.1
Při krátkých odstupech a dodržení poloměrů ohybu.
4. Rozměry
Bližší údaje k rozměrům (rozměry a délky) hotových trubek naleznete prosím v ceníku.
5. Doprava a skladování
Skladování na suchém a čistém místě, chráněné před mechanickými účinky, vyhnout se kontaktu s feritickými materiály. Při vkládání do krabic ohýbat
pokud možno ve velkých poloměrech, nepřibližovat se k nejmenšímu přípustnému poloměru ohybu.
6. Izolace
6.1 Izolace topení / sanitární zařízení
15
Popis:
� vysoce flexibilní a s uzavřenými dutinkami
� jako jedna vlnitá trubka nebo dvojitá vlnitá trubka s izolací
Chování při požáru:
B2, normální zápalnost
(dle DIN 4102)
Oblasti použití (mezní teploty):
max. teplota média: + 105°C
min. teplota média: - 40°C
Praktické chování při požáru:
samo-zhášecí, nevodí oheň, nekape
při požáru
Vodivost l dle DIN EN ISO 8497:
0,038 W/(m*K) při průměrné teplotě 0°C
Difúze vodní páry – součinitel tepelného odporu:
μ ≥ 4000
6.2 Izolace / rozměry
Jedna vlnitá trubka
Rozměry izolace bez ochranné folie
bez fólie
a (mm/inch)
bez fólie
d (mm/inch)
DN12 / NPS 3/8”
42 / 1.7
13 / 0.5
DN16 / NPS 1/2”
48 / 1.9
13 / 0.5
DN20 / NPS 3/4”
48 / 1.9
13 / 0.5
DN25 / NPS 1”
54 / 2.1
13 / 0.5
DN32 / NPS 1 1/4”
61 / 2.4
13 / 0.5
Podmíněno elastickými vlastnostmi použitého materiálu
může dojít k malým odchylkám rozměrů.
CZ
Rozměry
viz obr. 3
6.3 Izolace Solar
Chování při požáru:
B2, normálně vznětlivý (dle DIN 4102), Euro-třída E
Popis:
� vysoce flexibilní a s uzavřenými dutinkami
� jako jedna vlnitá trubka s izolací
� neobsahuje PVC a FCKW (freony)
� odolná proti ultrafialovému záření a ozonu
� jako jedna vlnitá trubka nebo dvojitá vlnitá trubka s izolací –
dvojitá vlnitá trubka s kabelem
� variantně s foliovým pláštěm jako ochranou proti
mechanickému namáhání
� variantně s kabelem pro čidlo
Praktické chování při požáru
(zkouška dle DIN EN 13501-01):
samozhášecí, nevodí oheň, nekape v případě požáru
Difúze vodní páry – součinitel tepelného odporu:
μ ≥ 3000
Oblasti použití (mezní teploty):
max. teplota média: + 150°C (krátkodobě až do + 175°C)
min. teplota média: - 40°C
Tepelná vodivost l dle DIN EN ISO 8497:
0,038 W/(m*K) při průměrné teplotě 0°C
6.4 Izolace / rozměry
Rozměry
bez fólie
a (mm/inch)
bez fólie
d (mm/inch)
s fólií
a (mm/inch)
s fólií
d (mm/inch)
DN12 / NPS 3/8”
42 / 1.7
13 / 0.5
-
-
DN16 / NPS 1/2”
56 / 2.2
19 / 0.7
48 / 1.9
13 / 0.5
DN20 / NPS 3/4”
60 / 2.4
19 / 0.7
54 / 2.1
13 / 0.5
Jedna vlnitá trubka
Rozměry izolace
viz obr. 4
16
Rozměry
a (mm/inch)
b (mm/inch)
c (mm/inch)
d (mm/inch)
DN12 / NPS 3/8”
92 / 3.6
52 / 2.0
41 / 1.6
14 / 0.6
DN16 / NPS 1/2”
92 / 3.6
52 / 2.0
41 / 1.6
14 / 0.6
DN20 / NPS 3/4”
106 / 4.2
58 / 2.3
48 /1.9
14 / 0.6
Rozměry
a (mm/inch)
b (mm/inch)
c (mm/inch)
d (mm/inch)
DN12 / NPS 3/8”
94 / 3.6
47 / 1.9
47 / 1.9
14 / 0.6
DN16 / NPS 1/2”
108 / 4.3
54 / 2.1
54 / 2.1
14 / 0.6
DN20 / NPS 3/4”
120 / 4.7
60 / 2.4
60 / 2.4
14 / 0.6
Podmíněno elastickými vlastnostmi použitého materiálu může dojít k malým odchylkám rozměrů.
Technické změny vyhrazeny.
7. FixLock šroubení
FixLock - závitové spojení bez nářadí
Konstrukční části:
1 FixLock redukční vsuvka
2 Kroužek z ušlechtilé ocele
3 Vlnitá ocelová trubka
4 Převlečná matice viz obr. 5
Montážní postup: Všechny konstrukční díly musí být před montáží čisté! viz obr. 5.1
1. Vlnitou ocelovou trubku inoflex v prohlubni mezi vlnami pomocí řezačky rovně uříznout.
Není potřebná žádná příruba! Vyhnout se ostrým hranám v oblasti těsnících ploch. viz obr. 5.2
2. Po nasunutí převlečné matice (dodržet směr) ocelový kroužek stlačit za první vlnou. viz obr. 5.3
3.Namontovat redukci se speciálním tvarovým těsněním a závitový spoj pevně zatáhnout.
Prosím dbejte na správnou polohu tvarového těsnění! viz obr. 5.4
Po dokončení potrubní sítě nezapomeňte prosím provést kontrolu těsnosti!
17
Dvojitá vlnitá trubka
Rozměry izolace bez ochranné fólie
viz obr. 4.1
Dvojitá vlnitá trubka
Rozměry izolace s ochrannou fólií
viz obr. 4.2
8. Plošně těsnící závitový spoj
Konstrukční části:
1 Redukční vsuvka
2 Plošné utěsnění
3 Kroužek z ušlechtilé ocele
4 Převlečná matice viz obr. 6
Montážní postup: Všechny konstrukční díly musí být před montáží čisté! 1. Vlnitou ocelovou trubku inoflex v prohlubni mezi vlnami pomocí řezačky rovně uříznout. viz obr. 6.1
CZ
2. Před zpracováváním příruby nasunout na trubku převlečnou matici. Pro vytvoření stabilní příruby se vlnitá trubka s předposlední prohlubní vlny,
resp. v druhé prohlubni vlny vloží do upínacích čelistí sady Flansch-Schlag-Set (nástroj na vytvoření příruby). viz obr. 6.2
3. Upínací čelisti se uzavřou. Pohybem nárazníku se vytvoří příruba. viz obr. 6.3
4. Vnitřní výronek se zatlačí lemovadlem. viz obr. 6.4
5. Kroužek stlačit za vytvořenou přírubou, vložit těsnění, namontovat redukčnídíl šroubení a pevně utáhnout. viz obr. 6.5
Po dokončení potrubní sítě nezapomeňte prosím provést kontrolu těsnosti!
9. Inoflexi - všeobecné montážní pokyny
Nevyvíjet žádné tlakové, tahové nebo torzní napětí! Spojovací trubky „inoflexi“ smí být používány pouze v oblasti topení (nepoužitelné v oblastech
sanitárních zařízení nebo v oblasti solárních systémů). K přizpůsobení – při montáži – lze tuto trubku natáhnout až na 100 % a ohnout v několika
úrovních (Zohledněte prodloužení na základě vnitřního tlaku!).
Pokyny viz vlnitá ocelová trubka „inoflex“ a následující body.
18
10. Inoflexi - bezpečnostní pokyny
� „Spojovací trubky inoflexi“ smí být používány pouze v oblasti topení! (nepoužitelné v oblastech sanitárních zařízení nebo v oblasti solárních systémů).
� „Spojovací trubky inoflexi“ mají tenčí stěny než srovnatelné „vlnité ocelové trubky inoflex“ a jsou žíhané. Prodlouží se trvale v závislosti na vnitřním
tlaku dle následující tabulky. Tato vlastnost musí být zohledněna při výběru délky a veškerých přizpůsobováních délky pro montážní účely. Příklad:
DN16 (porovnej tabulku o změnách délky, úsek 3.3) Vlnitá ocelová trubka inoflexi se při montáži natáhne o 10%. Je-li vlnitá trubka natlakovdna
maximálně 5 bary, nedojde k žádnému dalšímu roztažení. Při provozních tlacích vyšších 5 barů se vlnitá trubka natáhne pouze o následující podélné
prodloužení: Tabulková hodnota při předběžném natažení při provozním tlaku při montáži. Při provozním tlaku 6 barů se dosáhne následujícího trvalého protažení: 15%-10% = 5%. Vlnitá trubka DN16 inoflexi se při provozním tlaku 6 barů a předběžném natažení ve výši 10% oproti montážní délce
natáhne ještě o 5%.
� Prodloužení/extenze nemá překročit 100%, přitom musí být přibližně zohledněno prodloužení na vnější straně trubky při ohýbaní!
� Při vyšších průtokových rychlostech se za určitých podmínek vyskytnou vibrace z důvodu turbulencí, které mohou vést ke hluku a únavě materiálu.
Dále uvedené hodnoty maximálního průtoku jsou pouze orientační hodnoty, protože průtokové poměry jsou určovány také vedením potrubí.
� Ohledně provozního tlaku, provozní teploty a průměrů ohybu platí níže uvedené údaje.
� Veškeré další pokyny viz „vlnitá ocelová trubka inoflex“
11. Inoflexi - oblasti použití
Oblasti použití: „Spojovací trubky inoflexi“ smí být používány pouze v oblasti topení! (nepoužitelné v oblastech sanitárních zařízení nebo
v oblastech solárních systémů).
A Základní délka viz obr. 7
11.1 Popis a materiály
Hotové vlnité trubky z nerezové ušlechtilé oceli se svařovanými přípoji (materiál: 1.4404 / 1.4305). Jedna strana vnější konický závit, protistrana
plošné utěsnění s volnou převlečnou maticí (materiál převlečné matice: Ms58). „Spojovací trubky inoflexi“ jsou vyráběny a kontrolovány podle
standardu UNI-CIG 7129-72. Při dodání je vlnitá trubka stlačená (základní délka) a nechá se – při montáži - přizpůsobit – natáhnout až na 100%
a ohýbat v několika úrovních.
11.2 Přípustná provozní teplota a provozní tlak
Faktory snížení při teplotě nad 20°C viz „vlnitá ocelová trubka inoflex“.
Pozor! Použití nad 120°C pouze po konzultaci s výrobcem.
Následující tabulka platí při 20°C.
19
DN /
NPS
1/
15
2/
29
3/
44
4/
58
5/
73
6/
87
8/
116
10 /
145
12 /
174
14 /
203
16 /
232
Průtržný tlak
v bar
12 /
3/8”
1/
15
2/
29
3/
44
4/
58
5/
73
9/
131
14 /
203
22 /
319
50 /
725
85 /
1233
90 /
1305
150 /
2175
16 /
1/2“
1/
15
2/
29
4/
58
7/
102
10 /
145
15 /
218
35 /
508
90 /
1305
120 /
1740
140 /
2030
160 /
2320
100 /
1450
20 /
3/4“
2/
29
4/
58
7/
102
15 /
218
30 /
435
55 /
798
105 /
1523
130 /
1885
***
***
***
90 /
1305
25 /
1“
1/
15
3/
44
5/
73
10 /
145
20 /
290
35 /
508
85 /
1233
125 /
1813
***
***
***
80 /
1160
32 /
1 1/4“
3/
44
10 /
145
25 /
363
40 /
508
70 /
1015
80 /
1160
90 /
1305
105 /
1523
***
***
***
65 /
943
40 /
1 1/2“
6/
87
15 /
218
35 /
508
50 /
725
80 /
1160
90 /
1305
105 /
1523
***
***
***
***
55 /
798
50 /
2“
7/
102
55 /
798
80 /
1160
105 /
1523
120 /
1740
130 /
1885
***
***
***
***
***
50 /
725
CZ
Tlak v bar/psi
Nedoporučujeme používat za podmínek odpovídajících v tabulce uvedeným a šedě zvýraznéným hodnotám!
Průtoková množství – Maximální průtokové množství pro vodu (orientační hodnoty):
DN / NPS
Průtok v l/h (gal/min)
12 / 3/8”
300 (1.3)
16 / 1/2“
1500 (6.6)
20 / 3/4“
2500 (11)
25 / 1“
4000 (17.6)
32 / 1 1/4“
6000 (26.4)
40 / 1 1/2“
10000 (44)
50 / 2“
15000 (66.1)
12. Inoflexi - rozměry
Bližší údaje k rozměrům (rozměry a délky) hotových trubek naleznete prosím v ceníku.w
13. Inoflexi - doprava a skladování
Viz „vlnitá ocelová trubka inoflex“, „spojovací trubky inoflexi“ se však dodávají neohnuté a nenatažené!
20
MEIBES s.r.o., Bohnická 5/28, 181 00 Praha 8
Tel.: 284 001 081, fax: 284 001 080
E-mail: [email protected]
www.meibes.cz
Tlaková ztráta  p (mbar/m)
10-5
10-4
10-3
10-2
10-1
100
101
102
103
10-2
2
3
4
5
2
3
4
Objemový průtok V (m3/h)
10-1
5
100
2
3
4
Tlaková ztráta ve zvlněných trubkách z ušlechtilé oceli DN 12 - DN 40
5
Download

Návod k užívání