Návrh témat (okruhů) diplomových prací
pro Mgr.
Ruská filologie, Ruština pro překladatele
prof. Alla Arkhanhelská, CSc. (3 studenti)
- Antropolexémy záporného hodnocení povahových vlastností člověka v současné ruštině
(na materialu Slovníku urážlivých slov L.V.Duličenko).
- Derivační potenciál lexémy sobaka/pes v současném ruském a českém jazycích.
- Gestové frazeologismy ruského jazyka s komponentem шиш, кукиш, фига, дуля a
problémy jejich překladu do češtiny.
Mgr. Jindřiška Kapitánová, Ph.D. (3 studenti)
- Analýza užití verbonominálních spojení v administrativních textech (na ruském a českém
materiálu). – pro Martina Vernera
- Užití anglicismů v současném ruském lifestylovém časopise. – pro Barboru Benešovou
- Zkoumání vybraného jazykového/řečového prvku na materiálu analogických textů
ruského a českého publicistického stylu. – pro Simonu Bernatíkovou (bude upřesněno)
Mgr. Jitka Komendová, Ph.D. (5 studentů)
- Ruská literatura v současných českých překladech – translatologicko-literárněvědná
analýza díla dle volby studenta. – přednost mají studenti oboru RPR (3 témata)
- Gulag a turistika? Prezentace Gulagu v současném Rusku (ve srovnání se současnou
prezentací nacistických koncentračních táborů).
- Komunálka jako téma ruského umění 20. století (literatura a výtvarné umění).
Jekaterina Mikešová, Ph.D. (3 studenti)
- Interpretace a překlad. Adaptace jako „překlad“ do jazyků jiných druhů umění. – přednost
mají studenti oboru RPR
- Významný překladatel/významná překladatelka v otázkách a odpovědích. – přednost mají
studenti oboru RPR (2 témata)
Mgr. Martina Pálušová, Ph.D. (2 studenti) – v současné době kontakt pouze přes email
2 témata diplomových prací v okruzích:
- Problematika překladu audiovizuálního díla. – přednost mají studenti oboru RPR
- Problematika překladu dramatického textu. – přednost mají studenti oboru RPR
prof. PhDr. Zdeněk Pechal, CSc. (5 studentů)
- Současná ruská literatura. Výběr jednoho z autorů, autorek. Zpracování dostupné
bibliografie. Vstupní portrét. Charakteristika celkové poetiky díla. Překlad
reprezentativních pasáží z uměleckého textu s připojeným komentářem. Cíl: komplexní
uvedení daného autora, autorky do českého prostředí. (viz např. Zdeněk Pechal a kolektiv:
Současná ruská, polská a ukrajinská literatura. O. 2013.) – přednost mají studenti oboru
RPR. (2 témata)
- Třetí vlna ruské literární (nebo umělecké emigrace). Výběr jednoho z méně známých
autorů, autorek. Zpracování dostupné bibliografie. Vstupní portrét. Charakteristika
celkové poetiky díla. Překlad reprezentativních pasáží z uměleckého textu s připojeným
-
komentářem. Cíl: komplexní uvedení daného autora, autorky do českého prostředí. –
přednost mají studenti oboru RPR (2 témata)
Dmitrij Bykov jako fenomén současné ruské kultury. Komplexní zpracování a představení
českému prostředí.
Mikhail Epstein jako fenomén hraničících kulturních světů. Komplexní zpracování a
představení českému prostředí.
prof. Ludmila Stěpanova, CSc. (5 studentů)
- Ruské frazeologismy v porovnání s frazeologismy v cizích jazycích. – pro T. Kožusznika,
E. Pluháčka, R. Schneidrovou
- Frazeologický obraz světa.
- Problémy překladu frazeologismů. – přednost mají studenti oboru RPR
PhDr. Ladislav Vobořil, Ph.D. (3 studenti)
- Překlad odborného textu s komentářem a glosářem. – přednost mají studenti oboru RPR (2
témata)
- Vybrané problémy morfologického systému současné ruštiny v komparaci s češtinou,
resp. jinými jazyky.
- Současné tendence v gramatickém systému ruštiny (ve srovnání s češtinou/jinými jazyky).
doc. PhDr. Zdeňka Vychodilová, CSc. (5 studentů)
- Libor Dvořák jako překladatel současné ruské umělecké prózy. – přednost mají studenti
oboru RPR
- Vojna a mír v překladu Olgy a Pavla Bojarových a Libora Dvořáka (srovnávací analýza) –
přednost mají studenti oboru RPR
- Dílo a osobnost V. N. Komisarova (analýza tvůrčího přínosu významného ruského
teoretika překladu) – přednost mají studenti oboru RPR
- 2 témata z oblasti literárního překladu dle vlastního výběru (téma bude stanoveno po
konzultaci s vedoucí práce) – přednost mají studenti oboru RPR
Studenti si vyberou téma a musí ho konzultovat s příslušným vedoucím práce.
Magisterské diplomové práce budou psány
8 – 10stránkové resumé bude v opačném jazyce.
v ruštině
nebo
češtině.
PhDr. Milena Machalová
vedoucí sekce rusistiky
Povinné
Download

Návrh témat seminárních prací pro 3