PREKLINICKÉ A KLINICKÉ
ZKOUŠKY Z POHLEDU VÝROBCE
Projekt Vytvoření a rozvoj týmu zaměřeného na výzkum a výuku v oblasti medicínské biologie,
reg. č. CZ.1.07/2.2.00/15.0361,
je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.
AUTOR PREZENTACE:
•
•
•
AREKO, spol. s r.o., Praha
Ing. Eva Pokorná
Pokorná, CSc.
Vedoucí
Vedoucí klinické
klinického výzkumu
PŘEDSTAVEN
EDSTAVENÍ
EDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI:
SPOLE NOSTI:
AREKO
AREKO spol.
spol. ss r.o.
r.o.
-- 100%
eská
esk
spole
100% česk
česk
eská
společnost
nost
eskáá společnost
spole nost
-- výrobce
ady
produkt
výrobce aa distributor
distributor řady
řady
ady produktů
produktů
produkt
-- doplňky
dopl
kosmetick
doplňky
ky stravy
stravy aa kosmetické
kosmetické
produkty
dopl ky
kosmetickéé produkty
na
b
fosfolipid
na bá
bá
zi fosfolipidů
fosfolipidů
báázi
fosfolipid
-- společnost
spole
společnost
nost vznikla
vznikla vv roce
roce 1998?
1998?
spole nost
-- se
ssí
se sí
dlem vv Praze
Praze
síídlem
CÍLE PREZENTACE:::
VYSVĚTLIT
VYSV
P
VYSVĚTLIT
TLIT NA
NA PRAKTICKÝCH
PRAKTICKÝCH PŘÍ
PŘÍ
KLADECH CESTU
CESTU
VYSV TLIT
P ÍÍKLADECH
OD
ES
N
OD VZNIKU
VZNIKU NÁ
NÁ
ÁPADU
PADU -- P
PŘES
ŘES
ES JEHO
JEHO REALIZACI
REALIZACI ––
NÁ
VÝROBU
SM
LLÉ
KOV
FORM
VÝROBU -- SMĚREM
SMĚREM
REM K
K LÉ
ÉKOVÉ
KOVÉ
É FORMĚ
FORMĚ
SM REM
LÉ
KOVÉ
FORM
Použiji
Pou
p
Použiji
iji dva
dva pří
pří
klady zz praxe:
praxe:
Pou iji
p ííklady
1)Metoda
1)
1)Metoda
Metoda DEVITALIZACE
DEVITALIZACE
1)Metoda
2)Vývoj,
2)
dal
dopl
2)Vývoj,
Vývoj, výroba
výroba aa další
další
ší cesta
cesta doplňku
doplňku
ku stravy
stravy OVOSAN
OVOSAN
2)Vývoj,
další
dopl ku
METODA
DEVITALIZACE
( neboli podvazová
podvazování nádorů)
dor )
2001 - 2004
HISTORIE:
-- MUDr.
MUDr. Karel
Karel Fortýn
Fortýn -- zakladatel
zakladatel aa objevitel
objevitel metody
metody
-- 1957
aludku
hodn
podv
nná
ppři
1957 -- nnááhodně
hodně
podvá
zal zhoubný
zhoubný ná
dor žaludku
žaludku
aludku při
operaci
hodn podvá
podváázal
náádor
p ii operaci
průst
aludku,
ilil
pr
st
ppře
průst
střelu
elu žaludku,
žaludku,
aludku, pacient
pacient pře
žil
pr střelu
st elu
p eežil
-- 60.
llé
zp
dal
ší
60. –– 80.
80. lé
ta -- operoval
operoval podobným
podobným způsobem
způsobem
sobem další
další
ších
ch
lééta
zp sobem
dalších
ších
asi
pacient
asi 20
20 pacientů
pacientů
pacient
-- vvět
ttššina
ět
ina se
se uzdravila
uzdravila
-- zdravotní
zdravotn
zdravotní
dokumentace
zdravotníí dokumentace
zcela
chyb
zcela chybí
chybí
chybíí
-- 80.
ivoči
llé
ivo
80. aa 90.
90. lé
ta -- Ú
Ústav
stav živo
živo
ivoči
fyziologie aa
lééta
ivo iiššnnéé fyziologie
genetiky
ských
hospod
genetiky hospodá
hospodá
řských
ských
hospodáářských
zví
at
SAV,
zv
Lib
zví
řat
at ČSAV,
ČSAV,
SAV, Liběchov
Liběchov
chov
zvíířat
Lib chov
-- laboratorní
laboratorn
laboratorní
prasata MELiM
MELiM
laboratorníí prasata
LIBĚCHOVSK
LIB CHOVSKÁ
CHOVSKÁ PRASATA MELiM::
-- linie
laboratorn
vy
lecht
spont
nn
tvorb
dor
linie laboratorní
laboratorní
ch prasat
prasat vyš
vyš
lechtěn
ke spontá
spontá
nní
tvorbě
dorů
laboratorníích
vyššlechtěn
lecht nnáá ke
spontáánní
nníí tvorbě
tvorb nnáádorů
dor aa
metastá
metast
metastá
metastáázz
-- kožn
e)
ko
nap
meta/zv
kožn
dory -- melanomy
melanomy (i(i např.
např.
100 meta/zví
meta/zví
ře)
e)
ko nníí nnáádory
nap .. 100
meta/zvííře)
-- spontá
spont
nn
nná
dor
spontá
nní
regrese ná
dorů
spontáánní
nníí regrese
náádorů
dor
-- „„vybělov
vyb
lov
nach
nná
vybělov
lová
í“ m
mííst,
st, kde
kde se
se nachá
nachá
zel ná
dor
vyb lová
lováánní“
nacháázel
náádor
-- llééčba
ba
erstvě
erstv
čba
ba čerstv
čerstv
erstvě
narozených selat
selat nebo
nebo velmi
velmi mladých
mladých prasat
prasat
erstv narozených
-- 95%
ených
vyl
95% vylé
vylé
čených
ených pokusných
pokusných prasat
prasat metodou
metodou devitalizace
devitalizace
vylééčených
-- selata
rod
kombinac
selata se
se rodí
rodí
barevných kombinací
kombinací
ch:
rodíí vv barevných
kombinacíích:
čern
erná
ern
(v
ce
etn
melanomy
čern
erná
(ví
cečetn
etné
melanomy)
ernáá (ví
(víícečetn
ce etné
etnéé melanomy)
melanomy))
rezatá
kdy
rezat
(n
rezatá
(někdy
kdy melanomy
melanomy nněkdy
ěkdy
kdy bez)
bez)
rezatáá (někdy
(n kdy
bbíílláá
(vždy
(v
nná
dor
zdrav
(vždy
dy bez
bez ná
dorů,
zdravá
(v dy
náádorů,
dor ,, zdravá
zdraváá))
MECHANIZMUS
INKU
MECHANIZMUS Ú
ÚČINKU
INKU DEVITALIZACE
DEVITALIZACE -HYPOTÉ
HYPOT
HYPOTÉ
ÉZA:
ZA:
-- Podvá
Podv
prim
rn
nná
Podvá
primá
rní
ho ná
doru
Podváázzáánníí primá
primáární
rníího
náádoru
-- Zamezení
ivin
Zamezen
podv
soben
Zamezení
řííívodu
vodu živin
živin
ivin podvá
podvá
m cévního
cévního zzáásobení
sobení
Zamezeníí ppří
podváázzáánníím
sobeníí
-- Odumí
Odum
bun
vylit
faktor
Odumí
dorových buněk
buněk
vylití
stresových faktorů,
faktorů,
Odumíírráánníí nnáádorových
bun kk -- vylití
vylitíí stresových
faktor ,,
signá
sign
SOS
signá
ly „„SOS“
SOS“
signáály
SOS““
-- Reakce
imunitn
syst
Reakce imunitní
imunitní
ho systé
systé
mu -- mobilizace
mobilizace
imunitníího
systéému
-- Likvidace
vvš
nná
dor
metast
Likvidace vš
ech ná
dorů
metastá
vššech
náádorů
dor ii metastá
metastáázz
PODMÍ
PODM
NESLU
POD
PODMÍ
NKA: NESLUČUJE
NESLUČUJE
UJE SE
SE S
S PODÁ
PODÁ
ÁV
VÁ
ÁN
NÍÍM
M
PODMÍÍNKA:
NESLU UJE
PODÁ
CHEMOTERAPIE
CHEMOTERAPIE ANI
ANI JINOU
JINOU ONKOLOGICKOU
ONKOLOGICKOU
LLÉ
BOU!!
ÉČBOU!!
ČBOU!!
BOU!!
Ú
INKY
ÚČINKY
INKY DEVITALIZACE
DEVITALIZACE NA
NA PRASATECH
PRASATECH
-- Postupné
Postupn
vymizen
nná
dor
metast
Postupné
vymizení
ech ná
dorů
metastá
Postupnéé vymizení
vymizeníí vvššech
náádorů
dor aa metastá
metastáázz
-- Vybělen
Vyb
len
nná
nach
Vybělen
lení
mííst,
st, kde
kde se
se ná
dor nachá
nachá
zel
Vyb lení
leníí m
náádor
nacháázel
-- Vymizení
Vymizen
metast
vnit
org
Vymizení
metastá
vnitřn
ch orgá
orgá
Vymizeníí metastá
metastáázz vnitřn
vnit nníích
orgáánnůů
-- Ú
ení
pln
vyl
en
Úplné
plné
vylé
čen
ení
jedince
plnéé vylé
vylééčen
eníí jedince
DALŠÍ
DALŠÍ POSTUP AUTORŮ
AUTOR METODY
DEVITALIZACE
-- Po
FG
p
Lib
Po pří
pří
chodu MUDr.
MUDr. Fortýna
Fortýna do
do Ú
ÚŽFG
ŽFG
FG Liběchov
Liběchov
chov ––
p ííchodu
Lib chov
mnoho
mnoho
experimentů
experiment
SP
experimentů
na MELiM
MELiM prasatech
prasatech –– VELKÝ
VELKÝ Ú
ÚSPĚCH
SPĚCH
CH !!
experiment na
SP CH
-- N
kolik
p
liliš
publikac
Několik
ěkolik
kolik ne
ne pří
pří
významných publikací
publikací
odborných
p ííliš
lišš významných
publikacíí vv odborných
časopisech
asopisech
časopisech
asopisech
-- Sestavení
hlavn
pracovn
pln
Sestaven
jeho
Sestavení
týmu, jehož
jehož
hlavní
pracovní
plní
byl
Sestaveníí týmu,
jeho hlavní
hlavníí pracovní
pracovníí nnááplní
plníí byl
výzkum
inků
ink
fungov
výzkum úúčink
čink
inků
mechanizmus fungová
fungová
devitalizace
ink aa mechanizmus
fungováánníí devitalizace
ZAČÁ
ZA ÁTEK MEDIALIZACE
Vladislav
Kvasni
re
is
Vladislav Kvasnička
Kvasnička
ka –– režis
režis
isé
TV Nova
Nova
Kvasni ka
re isé
iséérr TV
Citace:
Citace:
„„Potkal
kamar
ddětstv
tstv
pov
Potkal jsem
jsem bývalou
bývalou kamará
kamará
dku zz dětstv
tství
ta mi
mi poví
poví
kamaráádku
d tství
tstvíí aa ta
povííddáá::
tatí
tat
spolu
abiturientsk
tatí
nek se
se potkal
potkal ss bývalým
bývalým spolužá
spolužá
kem na
na abiturientské
abiturientské
m
tatíínek
spolu áákem
abiturientskéém
večí
jaký
ve
Fortýn
m
probl
večí
rku, jmenuje
jmenuje se
se dr.
dr. Fortýn.
Fortýn.
A ten
ten má
má
ějaký
jaký problé
problé
m,
ve íírku,
Fortýn.. A
máá nnějaký
probléém,
nemůže
by
nem
llé
rakoviny
nemůže
prorazit ss novou
novou metodou
metodou lé
čby
by rakoviny…
rakoviny…
…..““
nem ee prorazit
lééčby
rakoviny…
ODVYSÍ
ODVYS
POPUL
RN
PO
ODVYSÍ
ÁN
NÍÍ TEHDY
TEHDY POPULÁ
POPULÁ
ÁRNÍ
RNÍ
HO POŘADU
POŘADU
ADU
ODVYSÍÍLLÁ
POPULÁ
RNÍÍHO
PO ADU
„„KLEKÁ
KLEK
NICE
KLEKÁ
ÁNICE“
NICE“
ODSTARTOVALO LAVINU
LAVINU
KLEKÁ
NICE““ ODSTARTOVALO
-- Čl
vvš
seri
zn
periodik
bulv
Čllláánky
nky ve
ve vš
ech serió
serió
zní
ch periodiká
periodiká
ch, vv bulvá
bulvá
rech,
vššech
serióózní
zníích
periodikáách,
bulváárech,
rozhlase,
asopisech
Vesm
rozhlase, televizi,
televizi, odborných
odborných časopisech
časopisech
asopisech typu
typu Vesmí
Vesmí
Vesmíírr
-- Hovoří
Hovo
NOV
NAD
RAKOVIN
Hovoří
se oo „„NOVÉ
NOVÉ
É NADĚJI
NADĚJI
JI PROTI
PROTI RAKOVINĚ“
RAKOVINĚ“
Hovo íí se
NOVÉ
NAD JI
RAKOVIN ““
-- V
nněkterých
nc
teme
potenci
ln
V některých
kterých čl
člllááncí
ncí
ch čteme
čteme
teme ii oo potenciá
potenciá
lní
ch
n kterých
ncíích
potenciáální
lníích
adeptech
adeptech na
na Nobelovu
Nobelovu cenu
cenu
ÚRYVKY Z TISKU:
ROZDĚLEN
ROZD
LEN
ODBORN
NEODBORN
ROZD LENÍ
LENÍÍ ODBORNÉ
ODBORNÉ
É II NEODBORNÉ
NEODBORNÉ
É
VEŘEJNOSTI
VE
T
BORY:
VE EJNOSTI
EJNOSTI NA
NA DVA
DVA TÁ
TÁ
ÁBORY:
NUTNOST PROVÉ
ÁDNÝ VÝZKUM:
PROVÉST ŘÁ
MZ
MZ
-- určuje
ur
renomovan
ka
sk
pracovi
kter
maj
určuje
uje 44 renomovaná
renomovaná
kařsk
ská
pracoviš
ě,,, která
která
mají
ur uje
renomovanáá lléékařsk
ka ská
skáá pracoviš
pracoviššttě,
kteráá mají
majíí
každ
ka
fin
ln
onemocn
každ
déé na
na 10
10 pacientech
pacientech ve
ve finá
finá
lní
zi onemocněn
onemocněn
ka d
fináální
lníí ffáázi
onemocn nníí
vyzkouš
vyzkou
vyzkouš
et devitalizaci
devitalizaci
vyzkouššet
Liga
rakovin
Liga proti
proti rakovině
rakovině
rakovin
-- vypisuje
ov
en
vypisuje Grant
Grant na
na ověřen
ověřen
ení
metody
ov ení
eníí metody
devitalizace
ecí
zv
ec
devitalizace na
na zví
zví
řec
ecí
ch modelech
modelech
zvíířec
ecíích
VÝSLEDKY
TYŘECH
OV
OV
TY
NÍÍ NA
VÝSLEDKY OVĚŘOV
OV OVÁ
OVÁ
ÁN
NA ČTY
TY ECH
ECH
LLÉ
KA
PRACOVI
ÉKAŘSKÝCH
KA SKÝCH
PRACOVIŠ
TÍÍCH:
CH:
SKÝCH PRACOVIŠ
ŠT
-- Sporné
Sporn
dobr
Sporné
dva pacienti
pacienti ve
ve velmi
velmi dobré
dobré
m stavu
stavu
Spornéé -- dva
dobréém
-- nněkolik
kolik
ed
zem
je
dokon
en
ěkolik
kolik jich
jich zemřelo
zemřelo
elo ješ
ješ
řed
ed dokončen
dokončen
ení
m experimentu
experimentu
zem elo
ješšttěě ppřed
dokon ení
eníím
-- Stí
nosti
St
autor
devitaliza
Stí
žnosti
nosti -- postup
postup nebyl
nebyl vv souladu
souladu ss pokyny
pokyny autorů
autorů
devitalizačn
Stíížnosti
autor devitalizačn
devitaliza nníí
metody
metody
-- pacienti
dost
co
pacienti dostá
dostá
vali chemoterapii,
chemoterapii, což
což
je vv rozporu
rozporu
dostáávali
co je
ss principy
principy devitalizace
devitalizace
-- byly
podvazov
sp
dov
proto
byly podvazová
podvazová
ny leckdy
leckdy jen
jen spá
spá
dové
uzliny, protože
protože
podvazováány
spáádové
dovéé uzliny,
proto ee
se
se
lléékaři
ka
bbá
kaři
postupu bá
ka ii postupu
báálili
GRANT LIGY PROTI RAKOVINĚ
RAKOVIN
Realizačn
Realiza
Realizačn
Realiza nníí tým:
tým:
-- Pracovní
deckých
SAV
Pracovn
ttří
stav
Pracovní
ci tří
ědeckých
deckých úústavů
stavů
ČSAV
SAV
Pracovnííci
t íí vvědeckých
stav ČSAV
-- Dva
chirurgov
Neratovic
Dva chirurgové
chirurgové
nemocnice vv Neratovicí
Neratovicí
ch
chirurgovéé nemocnice
Neratovicíích
-- Dva
veterin
rn
histopatologov
Dva veteriná
veteriná
rní
histopatologové
veterináární
rníí histopatologové
histopatologovéé
-- Z
Záástupce
stupce firmy
firmy DAKO
DAKO Cytomation
Cytomation
STUDIE - DEVITALIZACE
PES
PES
-- Klinické
Klinick
ter
(o
et
vví
ne
ps
Klinické
Klinickéé ppří
řííípady
pady zz teré
teré
teréénu
nu (oš
(oš
(oššetřeno
etřeno
et eno
eno ví
vííce
ce než
než
ne 150
150 psů)
psů)
ps ))
-- R
zné
zn
onkologick
diagn
Různ
ůzn
zné
onkologické
onkologickéé diagnó
diagnó
diagnóózy
zy
znéé onkologické
INBREDNÍ
INBREDN
LABORATORN
INBREDNÍ
INBREDNÍÍ LABORATORNÍ
LABORATORNÍ
LABORATORNÍÍ POTKAN
POTKAN LEWIS
LEWIS
-- Buňky
Bu
bun
Buňky
Bu ky
ky ze
ze sady
sady buněčn
buněčn
bun nnéé linie
linie RPS
RPS
-- R
zná
zn
malign
Různ
ůzn
zná
malignita -- m
máálo
lo maligní
maligní
maligníí
znáá malignita
-- středn
st
edn
malign
středn
st edně
edně
maligní
maligníí
edn maligní
-- vysoce
malign
vysoce maligní
maligní
maligníí
-- Sarkom
Sarkom
-- Výhoda
dorov
bu
spont
nn
transformac
Výhoda –– nnáádorové
dorové
dorovéé buňky
buňky
bu ky
ky vznikly
vznikly spontá
spontá
spontáánní
nní
nníí transformací
transformací
transformacíí
in
fibroblast
in vitro
vitro zz fibroblastů
fibroblastů
fibroblast potkana
potkana LEWIS
LEWIS
VÝSLEDKY - PSI
CELKEM
O
ET
ps
prvn
chyb
histologick
CELKEM OŠ
OŠ
ŠETŘENO
ETŘENO
ENO -- 157
157 psů,
psů,
první
ch 40
40 chybělo
chybělo
lo histologické
histologické
OŠ
ET ENO
ps ,, uu první
prvníích
chyb lo
histologickéé
vyš
vy
et
en
nná
vyš
etřen
ení
vzorku ná
doru
vyššetřen
et ení
eníí vzorku
náádoru
-- Karcinomy
nnéé žl
(nej
ast
ml
Karcinomy (nejčast
(nejčast
astěji
mlé
čn
žllláázy)
zy)
(nej astěji
ast jiji mlé
mlééčn
-- Adenokarcinomy
Adenokarcinomy
-- Adenomy
Adenomy
-- Benigní
Benign
Benigní
dory
Benigníí nnáádory
-- Melanomy
tlam
Melanomy vv tlamě
tlamě
tlam
Z
RY:
ZÁ
ÁV
VĚRY:
ĚRY:
RY:
-- ZLEPŠ
IVOTA
ZLEP
EN
UR
ZLEPŠ
ŠENÍ
ENÍ
KVALITY ŽIVOTA
ŽIVOTA
IVOTA -- ALE
ALE JEN
JEN NA
NA URČITOU
URČITOU
ITOU DOBU
DOBU
ZLEPŠ
ENÍÍ KVALITY
UR ITOU
podle
nná
ppůl
podle typu
typu ná
doru (karcinom
(karcinom –– cca
cca půl
roku)
náádoru
p ll roku)
-- BENIGNÍ
innost
BENIGN
dobr
BENIGNÍ
NÁ
ÁDORY
DORY -- dobrá
dobrá
činnost
innost
BENIGNÍÍ N
dobráá úúčinnost
-- ČASTO
ASTO
OPAKOVAN
ddůvodu
ČASTO
ASTO SE
SE PODVAZOVALO
PODVAZOVALO OPAKOVANĚ
OPAKOVANĚ
vodu recidivy
recidivy
OPAKOVAN -- zz důvodu
d vodu
SOUHRN ZÁ
RŮ - PSI:
ZÁVĚR
-- 14
dn
devitaliza
doch
zvý
en
14 dní
dní
po devitalizačn
devitalizačn
m zzáákroku
kroku dochá
dochá
ke zvýš
zvýš
ení
dníí po
devitaliza nníím
docháázzíí ke
zvýššení
eníí
hladiny
lymfocyt
hladiny cytotoxických
cytotoxických TT lymfocytů
lymfocytů
CD 8+,
8+,
lymfocyt CD
max.
nast
max. hladina
hladina CD
CD 8+
8+ nastá
nastá
40. den
den po
po devitalizaci
devitalizaci
nastáávváá 40.
-- Později
Pozd
kles
Později
ale hladina
hladina CD
CD 8+
8+ klesá
klesá
Pozd jiji ale
klesáá
-- Asi
ppůl
nná
objevuj
Asi za
za půl
roku se
se ná
dory objevují
objevují
p ll roku
náádory
objevujíí
znovu,
dal
ší
podv
op
znovu, po
po další
další
ším
m podvá
podvá
opět,
t,
dalším
ším
podváázzáánníí opět,
op t,
ale
polovi
nněkolikr
kolikr
ale za
za polovičn
polovičn
dobu, ii několikr
kolikrá
polovi nníí dobu,
n kolikrá
kolikráátt
-- Často
asto
metast
plic
Často
asto metastá
metastá
zy vv plicí
plicí
ch
metastáázy
plicíích
-- Psi
zzá
zvý
Psi po
po zá
kroku vykazovali
vykazovali zvýš
zvýš
enou
záákroku
zvýššenou
vitalitu
vitalitu
VÝSLEDKY - INBREDNÍ
INBREDNÍ LABORATORNÍ
LABORATORNÍ
POTKAN LEWIS
SOUHRN ZÁ
RŮ - POTKANI LEWIS:
ZÁVĚR
-- Prodlužuje
ití
at
Prodlu
p
it
zv
Prodlužuje
uje pře
pře
žit
ití
zví
řat
at
Prodlu uje
p eežit
itíí zví
zvíířat
-- Ale
zvy
metast
nej
ast
plic
Ale zvyš
zvyš
uje tvorbu
tvorbu metastá
metastá
z, nejčast
nejčast
astěji
plicí
ch
zvyššuje
metastááz,
nej astěji
ast jiji vv plicí
plicíích
-- P
echodně
echodn
zvý
en
lymfocyt
Přechodn
řechodn
echodně
zvýš
ená
exprese CD
CD 8+
8+ T
T lymfocytů
lymfocytů
echodn zvýš
zvýššená
enáá exprese
lymfocyt
ZÁVĚRY
RY - DEVITALIZACE
-- U
ps
U psů
psů
ps
-- U
potkan
U potkanů
potkanů
potkan
-- U
lid
na
prov
nnéé operace
U lidí
lidí
načerno
erno prová
prová
děn
ěn
operace
lidíí –– načerno
na erno
prováád
-- PRODLOUŽÍ
IVOT
PRODLOU
ZKVALITN
FIN
LN
PRODLOUŽÍ
A ZKVALITNÍ
ZKVALITNÍ
O TROCHU
TROCHU ŽIVOT
ŽIVOT
IVOT VE
VE FINÁ
FINÁ
ÁLNÍ
LNÍ
PRODLOU ÍÍ A
ZKVALITNÍÍ O
FINÁ
LNÍÍ
FFÁ
ONEMOCN
ÁZI
ZI ONEMOCNĚN
ONEMOCNĚN
NÍÍ
ONEMOCN N
-- ALE
METAST
ALE STIMULUJE
STIMULUJE TVORBU
TVORBU METASTÁ
METASTÁ
ÁZ
Z
METASTÁ
-- POČÁ
PO
TE
O
ET
EN
DEVITALIZAC
POČÁ
ÁTEČN
TEČN
NÍÍ DOBA
DOBA PO
PO OŠ
OŠ
ŠETŘEN
ETŘEN
ENÍ
DEVITALIZACÍ
PO Á
TE N
OŠ
ET ENÍ
ENÍÍ DEVITALIZACÍ
DEVITALIZACÍÍ
VELMI
NAD
JN
VELMI NADĚJN
NADĚJN
JNÁ
Á
NAD JNÁ
JNÁ
-- PAK
INKY
ODEZN
IMUNITN
SYST
PAK Ú
ÚČINKY
ČINKY
INKY PRUDCE
PRUDCE ODEZNÍ
ODEZNÍ
A IMUNITNÍ
IMUNITNÍ
SYSTÉ
ÉM
M
ODEZNÍÍ A
IMUNITNÍÍ SYSTÉ
SYSTÉ
JAKOBY
KOLABUJE
JAKOBY „„KOLABUJE“
KOLABUJE“
KOLABUJE““
JAK TO S METODOU DEVITALIZACE
DOPADLO?
-- Tisková
Tiskov
rrá
rakovin
Tisková
konference -- jaro
jaro 2004
2004 -- vv rá
mci Grantu
Grantu Ligy
Ligy proti
proti rakovině
rakovině
Tiskováá konference
ráámci
rakovin
-- Vyhodnocení
Vyhodnocen
vyzn
sporn
Vyhodnocení
experimentu na
na lidech
lidech (4nemocnice)
(4nemocnice) -- vyznělo
vyznělo
lo sporně
sporně
Vyhodnoceníí experimentu
vyzn lo
sporn
-- Rozpaky
odborn
ve
Rozpaky odborné
odborné
veřejnosti
ejnosti
odbornéé veřejnosti
ve ejnosti
-- U
nem
nad
pr
grantov
pen
Užž nikdo
nikdo neměl
neměl
naději
dostat na
na tuto
tuto prá
prá
ci grantové
grantové
pení
ze
nem ll naději
nad jiji dostat
prááci
grantovéé pení
penííze
-- Z
ee pacienti,
ili
stn
pod
kte
neleg
ln
Z úústní
stní
ho podá
podá
me, že
že
pacienti, kteří
kteří
se nelegá
nelegá
lně
čili
ili
stníího
podáánníí vvííme,
kte íí se
nelegáálně
ln llééčili
metodou
zem
(v
zzá
metodou devitalizace
devitalizace zemřeli
zemřeli
eli (vět
(vět
inou) do
do dvou
dvou let
let po
po zá
kroku na
na
zem eli
(v ttššinou)
záákroku
progresi
nná
progresi ná
doru
náádoru
ZHODNOCENÍ
ZHODNOCENÍ:
-- Neš
astný
Ne
nná
m
di
Neš
ťastný
astný ná
stup mé
mé
dií
Neššťastný
náástup
méédií
diíí
-- Spory
odborn
Spory odborní
odborní
odbornííkkůů
-- V
nad
jn
Vššee vypadalo
vypadalo dlouho
dlouho velmi
velmi nadějn
nadějn
jně
nad jně
jn
-- CESTA
M
V
OBR
CEN
CESTA MĚLA
MĚLA
LA VÉ
VÉ
ÉST
ST OBRÁ
OBRÁ
ÁCENĚ:
CENĚ:
M LA
VÉ
OBRÁ
CEN ::
pečlivý
pe
vví
druz
laboratorn
pečlivý
livý výzkum
výzkum na
na ví
ce druzí
druzí
ch laboratorní
laboratorní
ch
pe livý
vííce
druzíích
laboratorníích
zví
at,
stv
seri
zn
zv
zzí
sk
dostate
mno
ství
serió
zní
ch
zví
řat,
at, zí
ská
dostatečn
ho množstv
množstv
stvíí serió
serióózní
zníích
zvíířat,
zííská
skáánníí dostatečn
dostate nnéého
mno ství
výsledků,
asopisech,
výsledk
výsledků,
publikace vv odborných
odborných časopisech,
časopisech,
asopisech, ……
……
výsledk ,, publikace
medializace
medializace
CO
P
PAD
CO BY
BY ASI
ASI NASTALO,
NASTALO, KDYBY
KDYBY BYL
BYL V
V PŘÍ
P ÍÍPADĚ
PAD
DEVITALIZACE
SPR
VNÝ POSTUP?
POSTUP?
DEVITALIZACE ZVOLEN
ZVOLEN SPRÁ
SPRÁ
ÁVNÝ
-- Dlouhodobý
mo
uk
ee metoda
m
Dlouhodobý výzkum
výzkum by
by možn
možn
uká
zal, že
že
metoda může
může
mo nnáá uká
ukáázal,
m ee vv
nněkter
které
nap
pacient
infaustn
kter
ěkter
které
situaci pomoci,
pomoci, např.
např.
pacientům
m ss infaustní
infaustní
kteréé situaci
nap .. pacientům
pacient m
infaustníí
prognó
progn
ivota
prognó
zou zkvalitnit
zkvalitnit konec
konec života
života
ivota
prognóózou
-- Počá
Po
te
stup
imunitn
odpov
mo
Počá
tečn
stup“
imunitní
odpovědi
di by
by se
se možn
možn
dal po
po
Po áátečn
te nníí „„nnáástup“
stup““ imunitní
imunitníí odpovědi
odpov di
mo nnáá dal
další
dal
bbá
jak
nněčí
imunitn
ší
další
ším
m bá
ějak
jak nebo
nebo něčí
m doplnit,
doplnit, aby
aby se
se imunitní
imunitní
dalším
ším
bááddáánníí nnějak
n íím
imunitníí
systé
syst
nep
pokra
esytil
systé
m „„nepřesytil
nepřesytil
esytil“
pokračoval
oval vv boji
boji
systéém
nep esytil“
esytil““ aa pokračoval
pokra oval
Download

Preklinické a klinické zkoušky (část 1)