•
ARABISTIKA
forma a typ studia: prezenční bakalářské
MPP: 15, U/P: N
kombinovatelnost: pouze dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi dvouoborovými obory
bakalářského studia
profil absolventa:
Absolventi bakalářského studia arabistiky získají velmi dobrou uživatelskou znalost
arabského jazyka (na úrovni B2 EER), budou schopni konverzace, písemného projevu, práce
s jazykem v běžné praxi a získají dobrý přehled o arabské kultuře, literatuře a dějinách,
doplněný o širší znalost oblasti Blízkého východu. Nabyté vědomosti a dovednosti jsou
nezbytnou podmínkou k porozumění aktuálnímu kulturně-společenskému vývoji v regionu a
také předpokladem k práci v dané oblasti, stejně tak jako k práci s arabsky mluvícími
menšinami v Evropě.
přijímací zkouška: dvoukolová (písemná a ústní)
U uchazeče se očekává základní orientace v oblasti historického, kulturního a politického
vývoje arabských zemí. Uchazeč prokáže motivaci ke studiu a také předloží seznam přečtené
literatury k tématice oboru. Dále prokáže aktivní znalost jednoho světového jazyka a alespoň
pasivní znalost druhého světového jazyka. U přijímací zkoušky se nepředpokládá předchozí
znalost arabštiny.
předměty/oblasti přijímací zkoušky:
1. kolo - písemná část:
test z historických, kulturních a politických reálií arabského světa
2. kolo – ústní část:
1) motivace ke studiu oboru
2) prokázání znalosti základních historických, kulturních a politických reálií arabského
světa
3) diskuze nad seznamem přečtené literatury (min. 20 titulů z odborné, populárně-vědecké
a krásné literatury týkající se oboru)
4) ověření aktivní znalosti dvou světových jazyků (dle volby uchazeče A, F, N, R, Š)
další požadavky: u ústní části předložení seznamu prostudované literatury k tématu historie,
kultury a literatury arabského světa (včetně překladů z krásné literatury).
• ARABISTIKA
forma a typ studia: prezenční navazující magisterské
kombinovatelnost: jednooborové a dvouborové studium; dvouoborové studium lze
kombinovat se všemi dvouoborovými obory navazujícího magisterského studia
MPP: 15, U/P: N
profil absolventa:
Absolventi navazujícího magisterského studia arabistiky jsou vybaveni zevrubnou znalostí
arabského jazyka (moderní spisovná arabština, egyptský dialekt). Jsou seznámeni s tématy
teoretického výzkumu arabského jazyka včetně jeho dialektů, mají přehled o vývoji forem a
žánrů arabské literatury a mají obecnou znalost historie a kultury arabského světa s přesahem
do širší oblasti Blízkého východu. Absolventi jsou též schopni komunikace v dalším jazyce
Blízkého východu (turečtina nebo perština) a jsou připraveni na dráhu akademickou,
překladatelskou i na práci v kulturních, vzdělávacích a státních institucích a ve sdělovacích
prostředcích.
přijímací zkouška: dvoukolová (písemná a ústní)
Uchazeč s dokončeným bakalářským studiem musí prokázat znalost moderní spisovné
arabštiny na úrovni B2 SEER. Dále se předpokládá znalost historie, kultury a vývoje literatury
arabského světa v rozsahu bakalářské zkoušky z oboru arabistika. U ústní části zkoušky je
ověřena spolehlivá znalost dvou světových jazyků.
předměty/oblasti přijímací zkoušky:
1. kolo - písemná část:
test z arabského jazyka
2. kolo – ústní část:
1) motivace ke studiu s výhledem k potenciálnímu tématu diplomové práce
2) prokázání znalosti moderní spisovné arabštiny (úroveň B2 SERR)
3) prokázání znalostí z oblasti historického, kulturního a literárního vývoje arabského
světa na úrovni absolventa bakalářského studia oboru arabistika
4) diskuze nad seznamem prostudované literatury
5) ověření aktivní znalosti dvou světových jazyků
další požadavky: u ústní části předložení seznamu prostudované literatury k tématu historie,
kultury a literatury arabského světa (včetně překladů z krásné literatury).
Seznam doporučené literatury - ARABISTIKA
Doporučená literatura:
Bareš, L., Veselý, R., Gombár, E.: Dějiny Egypta. Praha 2009.
Gombár, E.: Moderní dějiny islámských zemí. Praha 1999.
Gombár, E.: Dramatický půlměsíc. Sýrie, Libye a Írán v procesu transformace. Praha 2001.
Gombár, E.: Kmeny a klany v arabské politice. Praha 2004.
Gombár, E.: Kmeny a klany v arabském Maghribu. Praha 2007.
Kropáček, L.: Duchovní cesty islámu. Praha 1993.
Kropáček, L.: Islámský fundamentalismus. Praha 1996.
Mendel, M.: Džihád. Brno 1997.
Mendel, M.: Židé a Arabové. Dialog idejí a zbraní. Prachatice 1992.
Mendel, M.: Náboženství v boji o Palestinu. Brno 2000.
Oliverius, J.: Svět klasické arabské literatury. Brno 1995 (tam se nachází i bibliografie českých a
slovenských překladů z klasické literatury).
Oliverius, J.: Moderní literatury arabského Východu. Praha 1995 (tam se nachází i bibliografie
českých a slovenských překladů z moderní arabské literatury).
Ondráš, F.: Moderní egyptská próza v 80. a 90. letech 20. století. Praha 2003.
Ondráš, František, Míšek, Roman, Šedivý, Miroslav: Egypt v době Muhammada Alího. Praha: 2010.
Pantůček, S.: Literatury severní Afriky. Praha 1978.
Tauer, F.: Svět islámu. Praha 1984, 2006.
Zemánek, P.: Vývoj arabštiny. Praha 2007.
Další literatura:
Durman, K.: Blízký východ ve světové politice 1918-1959. Praha 1966.
Farouk-Sluglettová, M., Sluglett, P.: Irák od roku 1958. Praha 2003.
Kepel, G.: Boží pomsta. Křesťané, židé a muslimové znovu dobývají svět. Brno 1996.
Kropáček, L.: Blízký východ na přelomu tisíciletí. Praha 1999.
Kropáček, L.: Islám a Západ. Praha 2002.
Lewis, B.: Dějiny Blízkého východu. Praha 1996.
Mendel, M., Müller, Z.: Svět Arabů. Praha 1989.
Mendel, M.: Islámská výzva. Brno 1994.
Müller, Z.: Islám. Praha 1997.
Muzikář, J. a kol.: Zápas o novodobý stát v islámském světě. Praha 1989.
Veselý, R.: Přehled politických a kulturních dějin islámských zemí od vzniku islámu do konce 18.století. Praha
1991.
Download

ARABISTIKA Absolventi bakalářského studia arabistiky získají velmi