Standardy kvality sociálních služeb
3. JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM O SOCIÁLNÍ SLUŽBU
Kritérium
Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní pravidla, podle kterých informuje zájemce
o sociální službu srozumitelným způsobem o možnostech a podmínkách poskytování
sociální služby; podle těchto pravidel poskytovatel postupuje
Poskytovatel projednává se zájemcem o sociální službu jeho požadavky, očekávání a osobní
cíle, které by vzhledem k jeho možnostem a schopnostem bylo možné realizovat
prostřednictvím sociální služby
Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní pravidla pro postup při odmítnutí zájemce
o sociální službu z důvodů stanovených zákonem; podle těchto pravidel poskytovatel
postupuje
Definováno z vyhlášky č.505/2006 Sb. Obsah standardů kvality sociálních služeb
Projekt „Zajištění vybraných služeb sociální prevence v Jihomoravském kraji“
(CZ.1.04/3.1.00/05.00056) je financován z Evropského sociálního fondu a státního
rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.
Vnitřní předpis č.3
Jednání se zájemcem o sociální službu
Forma
Zařízení
Azylový dům Břeclav
Sestavili
Bc. Tuček
Závazné pro
Všechny pracovníky
Začátek platnosti
1.ledna 2011
Aktualizace
Dle potřeby
Revize
1.listopadu 2013
OBSAH
1. Systém a způsob jednání a informování
2. Odmítnutí zájemce
3. Specifika jednání s cizincem
Přílohy:
Evidence odmítnutých žadatelů
Přehled uživatelů na Azylovém domě Břeclav
„Základní informace pro zájemce o službu“ – složka, která obsahuje
Metodický pokyn č. 3 První osobní kontakt pracovníka AD se zájemcem
Veřejný závazek č. 1 – verze pro veřejnost
Základní informace o azylovém domě Břeclav VP č.12
Žádost o poskytnutí sociální služby
Potvrzení registrujícího lékaře o zdravotní způsobilosti osoby bez přístřeší k využití pobytové
sociální služby Azylový dům Břeclav
Úhradník
Evidenční karta
Záznam jednání se zájemcem
VP č. 8 Návaznost služby
Ubytovací řád VP č. 13
Ve fyzické podobě leták a Bulletin
Projekt „Zajištění vybraných služeb sociální prevence v Jihomoravském kraji“
(CZ.1.04/3.1.00/05.00056) je financován z Evropského sociálního fondu a státního
rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.
1. SYSTÉM A ZPŮSOB JEDNÁNÍ A INFORMOVÁNÍ
1.1. Způsob komunikace pracovníka se zájemcem během jednání
- užívá příjmení (vyká)
- ke každému zájemci přistupuje individuálně mluví zřetelně
- vyjadřuje se stručně, používá konkrétní věty, nepoužívá cizí a složité výrazy
- využívá zpětnou vazbu, ujistí se, zda zájemce vše pochopil
1.2. Ukončení jednání
- shrnutí k čemu jsme dospěli
- zda zájemce všemu rozuměl
- společně formulovat způsob a rozsah poskytovaných služeb
Pracovník, který zjišťuje informace od zájemce o službu, se zaměřuje především
na oblast, zda uživatel splňuje nebo nesplňuje vymezení cílové skupiny poskytované
služby.
1.3. Podání informací zájemci o poskytnutí sociální služby azylového domu
Zájemce o poskytnutí sociální služby se může informovat o způsobu poskytování
sociální služby kdykoliv. Na azylovém domě je zajištěn nepřetržitý provoz, avšak
příjem nových uživatelů služby probíhá pouze od pondělí do pátku v době od 8:00 do
15:00.
Základní informace o azylovém domě jsou zájemcům o poskytnutí sociální služby
sdělovány osobně, telefonicky, prostřednictvím e-mailové korespondence,
prostřednictvím úřadu práce-sociálního odboru, a taktéž je možné získat informace
na webových stránkách Oblastní charity Břeclav www.breclav.charita.cz.
1.4. Formuláře potřebné k sepsání Smlouvy o poskytnutí sociální služby Azylového domu
Břeclav (VP č. 4)
Žádost o poskytnutí sociální služby Azylového domu Břeclav – vyplňuje žadatel
Potvrzení registrujícího lékaře o zdravotní způsobilosti osoby bez přístřeší k využití
pobytové sociální služby Azylový dům Břeclav – vyplňuje registrující lékař
Evidenční karta - PSS s uživatelem
Jednání se zájemcem - PSS s uživatelem
(Formuláře jsou přílohou tohoto VP)
Pracovník služby při jednání se zájemcem o službu přihlíží k jeho aktuálnímu
zdravotnímu a psychickému stavu. Vyčerpaného zájemce nezahlcuje nadbytečným
množstvím dotazů. Zjišťuje jen nejzákladnější informace, které jsou důležité pro
zjištění, jestli zájemce spadá do cílové skupiny zařízení. Zpětnou vazbou zjišťuje, zda
žadatel všemu porozuměl, popřípadě zodpoví další žadatelovi dotazy.
1.5. Následující kroky spolupráce se zájemcem o poskytnutí sociální služby
PSS zájemce zavede za vedoucí zařízení (v její nepřítomnosti za sociální
pracovnicí), která zanese data o žadateli do programu Azylák se zájemcem o službu
sestaví Smlouvu o poskytnutí sociální služby a se smlouvou jej seznámí. Po podpisu
Smlouvy o poskytnutí sociální služby Azylového domu Břeclav se z žadatele stává
uživatel služby.
Projekt „Zajištění vybraných služeb sociální prevence v Jihomoravském kraji“
(CZ.1.04/3.1.00/05.00056) je financován z Evropského sociálního fondu a státního
rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.
2. ODMÍTNUTÍ ZÁJEMCE
-
nespadá-li do cílové skupiny zařízení
je plná kapacita AD
trvá platnost sankčního ukončení poskytování služby
je dlužníkem vůči Azylovému domu Břeclav. Po uhrazení dluhu může být přijat do
zařízení
- pokud je žadatel viditelně pod vlivem alkoholu nebo jiných psychotropních látek,
pracovník se žadatelem dále nejedná a dohodne se s ním, na jiném termínu. Zároveň
jej upozorní, že jednat lze pouze se zájemcem, který není viditelně pod vlivem alkoholu
nebo jiných návykových látek.
- odmítne-li nebo nemůže-li žadatel prokázat svou totožnost
V případě odmítnutí žadatele má pracovník povinnost zapsat žadatele do formuláře
Evidence odmítnutých žadatelů (je přílohou tohoto VP). Formulář je ve fyzické podobě
v kanceláři vedoucí, sociální pracovnice i na služebně. Odmítnutému zájemci se
poskytne soc. poradenství a nabídnou se mu informace o vhodných službách nebo
institucích (řídí se VP č. 8).
3. SPECIFIKA JEDNÁNÍ S CIZINCEM
Sociální služby azylového domu jsou určeny osobám s trvalým pobytem na území
Evropské unie. V případě, že je žadatelem cizinec, je povinností pracovníků azylového domu
zabezpečit přítomnost tlumočníka (viz níže na Seznam tlumočníků), který žadateli umožní
domluvu s pracovníky azylového domu a pochopení základních informací.
V případě, že se žadatel-cizinec dostaví do azylového domu v době, kdy není možné
zabezpečit přítomnost tlumočníka, pokusí se službukonající pracovník v sociálních službách,
případně jiný přítomný pracovník, se žadatelem domluvit. Pokud verbální domluva vzhledem
k jazykové bariéře není možná, nabývá na významu neverbální komunikace.
V případě, že je zřejmé, že žadatel-cizinec má zájem využít ubytovací služby azylového
domu a předloží osobní či cestovní doklad, pokusí se s ním pracovník v sociálních službách
vyplnit žádost. V případě potřeby zabezpečí pracovník přítomnost tlumočníka a s jeho
pomocí se dál postupuje jako v případě běžné přijímací procedury. Je-li žadatelem neslyšící
osoba, postupuje se stejně jako v případě cizince.
O každém žadateli-cizinci je nutné učinit zápis do Domovní knihy (uložena ve fyzické
podobě na služebně), který se doručí do 3 pracovních dní na Inspektorát cizinecké policie
Břeclav a kopie se založí.
Pokud žadatel-cizinec nepředloží osobní či cestovní doklad, okamžitě kontaktuje
službukonající pracovník v sociálních službách Inspektorát cizinecké policie Břeclav, Pod
zámkem 922, 691 42 Valtice, tel: 974 632 831 a informuje o tom žadatele.
Projekt „Zajištění vybraných služeb sociální prevence v Jihomoravském kraji“
(CZ.1.04/3.1.00/05.00056) je financován z Evropského sociálního fondu a státního
rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.
Seznam tlumočníků
Centrum zprostředkování tlumočníků pro neslyšící
Hábova 1571
155 00 Praha 5
Tel: 776 635 155
E-mail: [email protected]
Jazyková agentura LINGUA
Hřbitovní 3
690 03 Břeclav
tel: 607 993 834
email: [email protected]
(nabízí překlady a tlumočení z těchto a do těchto jazyků: angličtina, arabština, arménština,
bulharština, dárijština, estonština, finština, francouzština, chorvatština, islandština, italština,
kazaština, latina, maďarština, moravština, mongolština, němčina, nizozemština, norština,
perština, polština, rumunština, ruština, řečtina, slovinština, srbština, španělština, švédština,
vietnamština).
Projekt „Zajištění vybraných služeb sociální prevence v Jihomoravském kraji“
(CZ.1.04/3.1.00/05.00056) je financován z Evropského sociálního fondu a státního
rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.
Download

3.Jednání se zájemcem - Oblastní charita Břeclav