US-0010
URINALYSIS - REAGENČNÍ STRIPY
Pro rychlou detekci deseti analytů v lidské moči.
Pouze pro použití jako in vitro diagnostikum.
ÚČEL POUŽITÍ
Urinalysis Reagent Strips (Urine) jsou pevné plastové stripy, na kterých jsou vyznačeny části s danými reagenciemi. Tento
test slouží pro detekci jednoho nebo více analytů v moči: glukóza, bilirubin, ketony (kyselina acetoctová), měrná hmotnost,
krev, pH, protein, urobilinogen, nitrity a leukocyty.
SHRNUTÍ
Během určitých stádií onemocnění nebo dysfunkcí orgánů je sledování změn v moči alternativou ke změnám v krvi. Analýza
moče je vhodným postupem při indikaci zdraví nebo nemoci při rutinním vyšetření. Výrobek Urinalysis Reagent Strips
(Urine) lze použít obecně při hodnocení zdraví a jako pomůcku při diagnóze a monitorování metabolických nebo
systémových onemocnění, která napadají funkci ledvin, dále endokrinních poruch a onemocnění nebo postižení močových
cest.1,2
PRINCIP A ÚČEL POUŽITÍ
Glukóza: Tento test je založen na enzymatické reakci, která proběhne mezi glukózooxidázou, peroxidázou a chromogenem.
Glukóza je nejprve za přítomnosti glukózooxidázy oxidována za tvorby kyseliny glukonové a peroxidu vodíku. Peroxid
vodíku reaguje s chromogenem jodidu draselného za přítomnosti peroxidázy. Míra, kterou je chromogen oxidován, určuje
vzniklou barvu, která je v rozmezí od zelené po hnědou. Nízké hodnoty glukózy do moči normálně přecházejí.3 Koncentrace
glukózy už od 100 mg/dl, odečteno během 10 nebo 30 sekund, je možno považovat za abnormální, pokud je výsledek
konzistentní. Po 10 sekundách by měl být výsledek interpretován kvalitativně. Pro semikvantitativní výsledky odečítejte
pouze po 30 sekundách.
Bilirubin: Tento test je založen na diazo-reakci bilirubinu s diazotozovaným dichloroanilinem v silně kyselém prostředí.
Různé hladiny bilirubinu budou produkovat růžovohnědé odstíny odpovídající jeho koncentraci v moči. V normální moči
není detekovatelný žádný bilirubin ani nejcitlivějšími metodami. Stopy bilirubinu tedy vyžadují další vyšetření. Atypické
výsledky (barvy odlišné od vzoru negativní nebo pozitivní barvy na vzorkovníku) mohou indikovat, že jsou přítomná v moči
od bilirubinu odvozená žlučová barviva a že zřejmě maskují reakci bilirubinu.
Ketony: Tento test je založen na reakci ketonů s nitroprusidem a kyselinou acetoctovou za vzniku změny barvy od lehce
růžové při negativním výsledku až po tmavě růžovou nebo purpurovou při pozitivním výsledku. Ketony nejsou normálně
v moči přítomny. Detekovatelné hladiny ketonů se mohou objevit během fyziologického stresu, jako je hladovění, těhotenství
a při častém vytrvalostním cvičení.4-6 Při hladovějících dietách nebo při jinak abnormálních situacích metabolizmu
uhlohydrátů, se ketony objevují v moči ve velmi vysokých koncentracích dříve než se zvýší ketony v séru.7
Měrná hmotnost: Tento test je založen na výrazné změně pKa u určitých předem upravených polyelektrolytů ve vztahu ke
koncentraci iontů. Za přítomnosti indikátoru se mění rozmezí od tmavě modrozelené, v moči s nízkou koncentrací iontů, až
po žlutozelenou, v moči se zvýšenou koncentrací iontů. Náhodně odebraná moč může mít měrnou hmotnost od 1.003-1.040.
Čtyřiadvacetihodinová moč od zdravých jedinců s normální dietou a příjmem tekutin bude mít měrnou hmotnost 1.0161.022.8 V případě závažného poškození ledvin je měrná hmotnost fixní na 1.010, což je hodnota glomerulárního filtrátu.
Krev: Tento test je založen na aktivitě hemoglobinu podobné peroxidáze, který katalyzuje reakci kumen-hydroperoxidu a
3,3',5,5'-tetrametylbenzidinu. Výsledné zbarvení je v rozmezí od oranžové po zelenou až tmavě modrou. Jakékoliv zelené
skvrny nebo vývoj zelené barvy v reagenčním políčku během 60 sekund je důležité a vzorek moči by měl být dále zkoumán.
Krev se často, ale ne nezbytně, nachází v moči žen při menstruaci.
pH: Tento test je založen na dvojitém indikačním systému, který poskytuje široké rozmezí barev odpovídajících celkovému
rozmezí pH u moči. Barvy jdou od oranžové po žlutou a zelenou až do modré. Očekávané rozmezí vzorků normální moči u
novorozenců je pH 5-7. Očekávané rozmezí pro jiné normální moči je pH 4.5-8, s průměrem na pH 6.
Protein: Tato reakce je založena na fenoménu, který je znám pod názvem "proteinová chyba” u pH indikátorů, kde
indikátor, který je vysoce pufrován, změní barvu za přítomnosti proteinů (aniontů) jelikož uvolňuje vodíkové ionty
k proteinu. Za konstantního pH je vyvinutí jakéhokoliv zeleného zbarvení způsobeno přítomností proteinu. Rozmezí barev je
od žluté až žlutozelené u negativního výsledku k zelenomodré pro pozitivní výsledek. Normálními ledvinami může být
vyloučeno 1-14 mg/dl proteinu.9 Vybarvení vyšší než toto políčko indikuje výraznou proteinurii. U močí s vysokou měrnou
hmotností může být barevná stopa přesnější než je tomu u normálních koncentrací. Pro hodnocení významu tohoto výsledku
je třeba posouzení lékaře.
Urobilinogen: Tento test je založen na modifikované Enhrlichově reakci mezi p-dietylaminobenzaldehydem a kyselinou
urobobilinogenu v silně kyselém prostředí za tvorby růžového zbarvení. Urobilinogen je jedna z hlavních složek při syntéze
hemu a je normální složkou v moči. Očekávané hodnoty pro normální moč jsou u tohoto testu 0.2-1.0 mg/dl (3.5-17 mol/l).
Výsledek 2.0 mg/dl (35 mol/l) může mít klinický význam a pacientský vzorek by měl být dále testován.
Nitrity: Tento test je založen na konverzi nitrátu na nitrit pomocí gramnegativních baktérií v moči. V kyselém prostředí
reagují nitrity v moči s kyselinou p-arsanilovou za tvorby diazoniové složky. Ta se spojí s 1 N-(1-naftyl)- etylenediaminem
za produkce růžového zbarvení. Nitrity nejsou v normální moči detekovatelné.3 Políčko nitritů bude pozitivní v některých
případech infekce, podle toho, jak dlouho se zdržel vzorek moči v močovém měchýři před odběrem. Záchyt pozitivních
případů testu na nitrity se liší od nízkého, asi 40% v případech, kdy došlo k malé inkubaci v měchýři, až po vysoký, asi 80%
případů, kdy se vzorek v měchýři zadržel nejméně 4 hodiny.
Leukocyty: Tento test zjišťuje přítomnost esterázy granulocytů. Esterázy štěpí deriváty pyrazol aminoesteru na volné
deriváty hydroxypyrazolu. Tento pyrazol pak reaguje s diazoniovou solí za vzniku béžově růžového až purpurového
zbarvení. Vzorky normální moče obecně dávají negativní výsledek. Stopové výsledky mají sporný klinický význam. Pokud
se stopa objeví, je doporučeno testovat znovu na novém vzorku od tohoto pacienta. Opakovaná stopa a pozitivní výsledek
mají klinický význam.
REAGENCIE A CHARAKTERISTIKY PROVEDENÍ
Na základě suché hmotnosti v době impregnace se mohou dané koncetrace
ukazuje doby odečtu a charakteristiky provedení pro každý parametr.
Reagencie
Doba odečtu
Složení
Glukóza (GLU)
30 sec
1.5%
glukózaoxidáza,
0.5%
peroxidáza, 10.0% KJ, 75.0% pufr,
13.0% nereaktivní složka
Bilirubin (BIL)
30 sec
Ketony (KET)
40 sec
Měrná hmotnost
(SG)
45 sec
Krev (BLO)
60 sec
pH
60 sec
Protein (PRO)
60 sec
Urobilinogen
(URO)
Nitrity (NIT)
60 sec
Leukocyty (LEU)
120 sec
60 sec
0.5% 2,4-dichloranilin diazoniová sůl,
99.5% pufr a nereaktivní složka
5% nitroprusid sodný, 95% pufr
2.5% bromthymolová modř, 17.5%
pufr a nereaktivní složky, 55%
poly(metyl
vinyléter/anhydrid
kyseliny maleinové), 25% hydroxidu
sodného
4% TMB, 6% kumenhydroperoxid,
90% pufr a nereaktivní složky
0.5% sodná sůl metylové červeně, 5%
bromthymolové
modři,
94,5%
nereaktivních složek
0.3%
tetrabromfenolové
modři,
99.7% pufru a nereaktivní složky
2.5%
p-dietylaminobenzaldehyd,
97,5% pufr a nereaktivní složka
4.5% kyseiny p-arsanilové, 95,5%
nereaktivní složky
0.5%
derivatizovaného
pyrolaminoesteru, 0.4% diazoniové soli,
32% pufru, 67.1% nereaktivních
složek
lišit v toleranci výrobce. Následující tabulka
Popis
Detekuje glukózu od 50-100mg/dl (2.55mmol/l).
Výsledek může být odečten za 10 sec pro
kvalitativní výsledek nebo za 30 sec pro
semikvantitativní výsledek.
Detekuje bilirubin od 0.4-0.8 mg/dl (6.813.6 µmol/l.
Detekuje kyselinu acetoctovou od 2.55mg/dl (0.25-0.5mmol/l).
Detekuje měrnou hmotnost moče mezi
1,000 a 1,030. Výsledky odpovídají
hodnotám získaným metodou refrakčního
indexu na ±0.005.
Detekuje volný hemoglobin od 0.015 –
0.062 mg/dl nebo 5-10 Ery/µl v vzorcích
moči s obsahem kyseliny askorbové <
50mg/dl.
Umožňuje kvantitativní rozlišení hodnot pH
v rozmezí 5 – 9
Detekuje albumin od 7.5-20mg/dl (0.0750.2g/l)
Detekuje urobilinogen od 0.2-1.0 mg/dl
(3.5-17µmol/l)
Detekuje nitrit sodný od 0.05-0.1 mg/dl
v moči s nízkou měrnou hmotností a s méně
než 30mg/dl kyseliny askorbové
Detekuje leukocyty od 10-25 buněk Leu/µl
v klinické moči.
Charakteristiky provedení u proužků Urinalysis Reagent Strips (Urine) byly provedeny jak v laboratoři tak u kliniků. Pro
uživatele jsou důležité parametry jako citlivost, specificita, správnost a přesnost. Obecně byl tento strip vyvinut, aby byl
specifický pro parametry, které je třeba měřit, s uvedenými výjimkami. Přečtěte si prosím sekci Omezení v tomto návodu.
Vizuální interpretace výsledků je závislá na několika faktorech: variabilita vnímání barev, přítomnost nebo absence
inhibičních faktorů a světelné podmínky při odečtu. Každý barevný blok na vzoru odpovídá rozmezí koncentrace analytu.
UPOZORNĚNÍ
Pouze pro použití jako in vitro diagnostikum. Nepoužívejte po datu expirace.
Strip musí zůstat v obalu až těsně do použití.
Nedotýkejte se reagenční zóny na stripu.
Všechny jakkoli zabarvené stripy zlikvidujte, mohly by být znehodnocené.
Všechny vzorky je třeba považovat za potenciálně infekční materiál a takto s ním také zacházet podle předpisů.
Použité stripy musí být likvidovány podle místních předpisů pro testovací materiál.
UCHOVÁVÁNÍ A STABILITA
Uchovávejte v původním uzavřeném obalu buď za pokojové teploty nebo v chladničce (2-30°C). Chraňte před slunečním
světlem. Strip je stabilní do data expirace na obalu. Vysoušedlo neodstraňujte. Vyjměte pouze potřebný počet stripů pro
okamžité použití. Ihned znovu dobře uzavřete kontejner. NEZMRAZUJTE. Nepoužívejte po datu expirace.
Pozn.: Jakmile byl kanistr poprvé otevřen, jsou zbývající stripy stabilní po dobu 3 měsíců. Stabilita může být zkrácena
v podmínkách s vysokou vlhkostí.
MATERIÁL
Dodaný materiál:
Stripy
Návod na použití
Materiál potřebný, ale :
Kontejner
na odběr vzorku 
Minutka
POKYN PRO POUŽITÍ
Nechte strip, vzorek moči a/nebo kontroly před testováním dosáhnout teploty místnosti (15-30ºC).
1. Vyjměte strip z uzavřeného kontejneru a co nejdříve ho použijte. Hned pečlivě zavřete kontejner, poté co jste si vyndali
strip nebo potřebný počet stripů. Úplně strip ponořte celou reagenční plochou do čerstvé, dobře promíchané moči a ihned ho
vyjměte, aby se reagencie nerozpustily. Viz obr. 1 níže.
2. Při vyjímání stripu z moči táhněte jeho okrajem o okraj nádobky se vzorkem, aby se odstranila přebytečná moč. Držte strip
vodorovně a okrajem se dotkněte absorbčního materiálu (např. papírového ubrousku), aby se zabránilo smíchání chemikálií
ze sousedících reagenčních políček a/nebo potřísnění rukou močí. Viz obr. 2 níže.
3. Porovnejte reagenční políčka s odpovídajícími bloky na štítku obalu v uvedených specifikovaných časech.
Držte strip blízko u barevných vzorů a pečlivě srovnávejte. Viz obr. 3 níže.
Pozn.: Výsledky mohou být odečteny ještě po 2 minutách od uplynutí specifikovaných časů.
INTERPRETACE TESTU
Výsledky získáte přímým srovnáním s barevnými bloky vytištěnými na obalu stripů. Barevné bloky představují nominální
hodnoty; aktuální hodnoty budou těsně ležet kolem nominálních hodnot. V případě nečekaného nebo sporného výsledku jsou
doporučeny následující kroky; ověřte si, že byly vzorky testovány před dobou expirace na obalu, srovnejte výsledky se
známými pozitivními a negativními kontrolami a opakujte test s použitím nového stripu. Pokud problém přetrvává,
nepokračujte s použitím stripů a kontaktujte vašeho distributora.
KONTROLA KVALITY
Pro nejlepší výsledek by měly být reagenční stripy potvrzeny testováním známých pozitivních a negativních vzorků/kontrol
kdykoliv se provádí nový test nebo při prvním otevření nového kontejneru se stripy. Každá laboratoř by si měla stanovit
vlastní pravidla pro odpovídající standardní použití.
OMEZENÍ
Poznámka: Jako u všech diagnostických a terapeutických testů, musí být všechny výsledky posuzovány v souvislosti
s dalšími klinickými informacemi dostupnými lékaři.
Glukóza: Tento test je vysoce specifický na glukózu. Není známa jiná substance než glukóza, která je vylučovaná močí a
dávala by pozitivní výsledek. Reagenční políčko nereaguje s ketony, laktózou, galaktózou, fruktózou nebo dalšími
metabolickými substancemi, ani s redukujícími metabolity léčiv (např. salicyláty a kyselinou nalidixovou). Citlivost může
být snížena při vysoké specifické hmotnosti (>1.025) a s koncentracemi kyseliny askorbové ≥ 10 mg/dl.
Bilirubin: Bilirubin v normální moči není, takže jakýkoliv pozitivní výsledek, včetně pouhých stop, je pozitivní a indikuje
patologické podmínky, což vyžaduje další zkoumání. Reakce se může objevit u močí obsahujících velké dávky
chlorpromazinu nebo rifampenu, které mohou vést k pozitivnímu bilirubinu.10 Přítomnost žlučových barviv odvozených od
bilirubinu maskuje reakci bilirubinu. Tento fenomén je charakterizován vývinem barvy, která neodpovídá barvám na
stupnici. Velké koncentrace kyseliny askorbové mohou snižovat citlivost.
Ketony: Tento test nereaguje s acetonem nebo β-hydroxybutyrátem. Vzorky moči s vysokou pigmentací a další substance,
obsahující sulfhydrylové skupiny, dávají občas reakce až do výše stopy (+).
Měrná hmotnost: Ketoacidóza nebo protein vyšší než 100 mg/dl mohou způsobit zvýšené výsledky. Výsledky nejsou
ovlivněny neiontovými složkami moče, jako je glukóza. Pokud má moč pH 7 nebo vyšší, přidejte 0.005 k odečtené měrné
hmotnosti indikované barvou políčka.
Krev: Jednolitá modrá barva indikuje přítomnost myoglobinu, hemoglobinu nebo hemolyzovaných erytrocytů. Rozptýlené
nebo kompaktní modré spoty indikují intaktní erytrocyty. Pro zlepšení správnosti separujte barvu poskytnutou hemoglobinem
a erytrocyty. Pozitivní výsledky s tímto testem se často nacházejí u moči menstruujících žen.
Uvádí se, že moč s vysokým pH redukuje citlivost, zatímco průměrná až vysoká koncentrace kyseliny askorbové může
inhibovat tvorbu barvy. Mikrobiální peroxidáza, spojená s infekcí močových cest, může způsobit falešně pozitivní reakci.
Tento test je lehce citlivější k volnému hemoglobinu a myoglobinu než k intaktním erytrocytům.
pH: Pokud není dodržen postup a na stripu zůstane přebytek moči, objeví se jev známý jako „přeběhnutí“, kdy se do políčka
pH dostane kyselý pufr z reagencie na proteiny, což způsobí, že se výsledek pH objeví nepřirozeně nízký. Odečet pH není
ovlivněn odchylkami v koncentraci pufru v moči.
Protein: Jakékoliv zelené zbarvení indikuje přítomnost proteinu v moči. Tento test je vysoce citlivý na albumin a méně
citlivý na hemoglobin, globulin a mukoprotein. Negativní výsledek nevylučuje přítomnost těchto dalších proteinů. Falešně
pozitivní výsledky mohou vzniknout u vysoce pufrované nebo alkalické moči. Kontaminace vzorků moči kvaterními
amoniovými solemi nebo dermatologickými přípravky s chlorhexidinem dávají falešně pozitivní výsledky. Vzorky moči
s vysokou měrnou hmotností mohou dávat falešně negativní výsledky.
Urobilinogen: Všechny výsledky nižší než 1mg/dl urobilinogenu by měly být interpretovány jako normální. Negativní
výsledek neznamená nezbytně absenci urobilinogenu. Reagenční políčko může reagovat s interferujícím substancemi, které
jsou známy reakcí s Ehrlichovým činidlem, jako je p-aminosalicylová kyselina a sulfonamidy.10 Falešně negativní výsledky
mohou vzniknout za přítomnosti formalinu. Tento test nelze použít na detekci porfobilinogenu.
Nitrity: Tento test je specifický pro nitrity a nebude reagovat s jakoukoliv další substancí normálně vylučovanou do moče.
Jakýkoliv stupeň uniformního růžového až červeného zbarvení by měl být interpretován jako pozitivní výsledek, naznačující
přítomnost nitritů. Intenzita barvy není odpovídající množství baktérií přítomných ve vzorku moči. Růžové skvrny nebo
růžové okraje nemohou být interpretovány jako pozitivní výsledek. Srovnáním zreagovaného políčka s bílým pozadím lze
detekovat nízké hladiny nitritů, které by jinak mohly být přehlédnuty. Kyselina askorbová nad 30 mg/dl může dávat falešně
negativní výsledky v moči s nitritovými ionty menšími než 0.05 mg/dl. Citlivost tohoto testu je redukována u vzorků vysoce
pufrované alkalické moče. Pro správné výsledky by neměla být užívána antibiotika nejméně 3 dny před testováním.
Negativní výsledky nemohou vyloučit možnost bakterurie. Negativní výsledky se mohou objevit u infekcí močových cest
organizmy, které neobsahují reduktázu, která při testu mění nitráty na nitrity; dále pokud nebyla moč zadržována v močovém
měchýři po dostatečně dlouho dobu (nejméně 4 hodiny), kdy se může projevit redukce nitrátu na nitrity; nebo dále pokud ve
výživě nitráty chybí.
Leukocyty: Výsledek by měl být odečten mezi 60-120 sekundami, aby se úplně vyvinula barva. Intenzita barvy, která se
vyvine, je odpovídající počtu leukocytů přítomných ve vzorku moči. Vysoká specifická hmotnost nebo zvýšená koncentrace
glukózy (≥ 500 mg/dl) může způsobit, že jsou výsledky testu falešně nízké. Přítomnost cefalexinu, cefalotinu nebo vysokých
koncentrací kyseliny šťavelové může také způsobit falešně nízké výsledky. Tetracyklin může způsobovat sníženou reaktivitu
a vysoké hladiny léčiv mohou dávat falešně negativní reakci. Vysoký močový protein (≥ 500 mg/dl) může snížit intenzitu
barevné reakce. Tento test nebude reagovat s erytrocyty nebo s baktériemi běžnými v moči.
LITERATURA
1. Free AH, Free HM. Urinalysis, Critical Discipline of Clinical Science. CRC Crit. Rev.Clin. Lab. Sci. 3(4): 481-531, 1972.
2. Yoder J, Adams EC, Free, AH. Simultaneous Screening for Urinary Occult Blood,Protein, Glucose, and pH. Amer. J. Med
Tech. 31:285, 1965.
3. Shchersten B, Fritz H. Subnormal Levels of Glucose in Urine. JAMA 201:129-132,1967.
4. McGarry JD, Lilly. Lecture, 1978: New Perspectives in the Regulation of Ketogenesis.Diabetes 28: 517-523 May, 1978.
5. Williamson DH. Physiological Ketoses, or Why Ketone Bodies? Postgrad. Med. J.(June Suppl.): 372-375, 1971.
6. Paterson P, et al. Maternal and Fetal Ketone Concentrations in Plasma and Urine.Lancet: 862-865; April 22, 1967.
7. Fraser J, et al. Studies with a Simplified Nitroprusside Test for Ketone Bodies in Urine,Serum, Plasma and Milk. Clin.
Chem. Acta II: 372-378, 1965.
8. Henry JB, et al. Clinical Diagnosis and Management by Laboratory Methods, 18th Ed.Philadelphia. Saunders. 396-397,
415, 1991.
9. Burtis CA, Ashwood ER. Tietz Textbook of Clinical Chemistry 2nd Ed. 2205, 1994.
10. Tietz NW. Clinical Guide to Laboratory Tests. W.B. Saunders Company. 1976.
Eff. date: 2007-05
9.11.10MM
Distributor: MEDISCO, a.s., U zeměpisného ústavu 4, 160 00 Praha 6, tel.: 233334300,
E-mail: [email protected]
Download

US-0010 URINALYSIS - REAGENČNÍ STRIPY