LABORATORNÍ PRÁCE č.7
Téma: nepřechodné prvky III.
Úkol č.1: Reakce kovů s kyselinou dusičnou
Chemikálie:
HNO3,Zn,Cu,Al
voda
Pomůcky:
zkumavky
Postup práce:
Do zkumavek postupně vložte kousky Zn,Cu,Al a přilejte několik ml.
Konc.HNO3 a do dalších tří zkumavek zř.HNO3(1:1). Pozorujte !
Do protokolu zpracujte tyto úkoly:
1. Zapište rovnice všech probíhajících reakcí
Oxid uhličitý
Teoretický úvod
Oxid uhličitý je bezbarvý plyn, bez zápachu, těžší než vzduch, který se rozpouští ve vodě
za vzniku velmi slabé kyseliny uhličité. Tvoří přibližně 0,038% objemu zemské atmosféry,
kam se dostává jednak dýcháním živých organizmů a v současnosti stále rostoucím tempem
spalováním fosilních paliv. Je spolu s vodou základní výchozí látkou pro tvorbu organických
sloučenin, které vznikají v zelených rostlinách při fotosyntéze. Vzniká při dokonalém
spalování uhlíku: C + O2 → CO2. Chemicky je velmi stálý a nereaktivní.
Oxid uhličitý není jedovatý, ale nedýchatelný. Nedaleko Neapole je tzv.“ psí jeskyně“, kam
je zakázáno vodit psy, protože ze země uniká oxid uhličitý, který se drží u země a hrozí jejich
udušení. Podílí se například na tuhnutí malty: Ca (OH)2+ CO2
CaCO3 + H2O
Používá se v chladicích zařízeních, k výrobě sody, k přípravě nápojů, k plnění hasicích
přístrojů aj.
Průmyslově se vyrábí jako vedlejší produkt při pálení vápence ve vápenkách.
900oC
CaCO3
→ CaO+ CO2
V laboratoři se obvykle připravuje rozkladem uhličitanů (hydrogenuhličitanů) kyselinami
např.:
CaCO3 + 2 HCl → CaCl2 + H2O + CO2
Úkol č.2: Příprava a důkaz oxidu uhličitého
pomůcky:
Aparatura pro vývoj pl ynů (případně její
modifikace), čidlo oxidu uhličitého, čidlo
kyselosti, kádinky, lžičky
Zdroj
:http://www.fpv.umb.sk/~vzdchem/KEGA/TUR/VZDUCH/PokusyVzduch.htm
chemikálie:
NaHCO 3 ( Na 2 CO 3 , kypřící prášek do pečiva) , ocet (HCl zř. 1:1 ),
Postup práce:
Pomocí jedlé sody a octa budeme vyvíjet oxid uhličitý, který nejprve zavádíme do kádinky
s vodou a pomocí čidla kyselosti zjišťujeme změny pH ( pH < 7). Následně zavedeme oxid
uhličitý do prázdné kádinky (baňky), kde zjistíme přítomnost plynu pomocí čidla oxidu
uhličitého. Následně najímaný plyn „přelijeme“ do další kádinky (baňky), kde rovněž
změříme změny koncentrace oxidu uhličitého, který má větší hmotnost než vzduch.
Rovnice přípravy: NaHCO3 + CH3COOH → CH3COONa + CO2 + H2O
Poznámky k realizaci:
Kádinky, do kterých jímáme CO2 mohou být postaveny dnem dolů, protože tento
plyn je těžší než vzduch a postupně jej vytlačí.
Kontrolní otázky a úkoly ke zpracování dom protokolu :
1. Jak se nazývá jev, na kterém se podílí oxid uhličitý a bez kterého by neexistoval život
na Zemi? Jak se nazývá reakce, pro kterou je oxid uhličitý hlavní surovinou, ze které
rostliny vyrábí cukry a kyslík?
2. Uveď, který druh hasicího přístroje využívá vlastností oxidu uhličitého. Uveď
tuto vlastnost.
3. Zapiš rovnici přípravy oxidu uhličitého ze sody a kyseliny chlorovodíkové
4. Na základě Le Chatelierova principu akce a reakce urči, zda se ve vyšších teplotách
bude rovnováha posunovat ve prospěch vzniku CO2 nebo CO.
CO + 1/2O2 → CO2 + 283 kJ.mol-1
5. Doplň:
Při dokonalém spalování uhlíku vzniká …. Při nedokonalém spalování uhlíku vzniká
… Oxid uhličitý se v pevném skupenství nazývá …
6. Označ správná tvrzení:
Oxid uhličitý:
a) je lehčí než vzduch
b) je těžší než vzduch
c) se rozpouští ve vodě za vzniku kyseliny uhličité
d) se nerozpouští ve vodě
e) vzniká při nedokonalém spalování fosilních paliv
f) vzniká při dokonalém spalování fosilních paliv
g) je jedovatý
7. Vyluštěním křížovky zjistíš, který prvek je nejvýznamnějším stavebním prvkem
živých organismů.
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
Látka v minulosti využívaná ve zmrzlinových strojích
Název oxidu, který tvoří odpadní látku dýchací soustavy člověka
Stavební materiál, který potřebuje ke svému ztuhnutí CO2
Prášek umožňující kynutí těsta účinkem CO2
Druh dvojné vazby mezi uhlíkem a kyslíky v oxidu uhličitém
Úkol č.3: Faraonovi hadi
Princip
Cukr, díky katalytickému účinky popelu, hoří a současně se mění na
zkaramelizovanou hmotu, která se nafukuje a postupně narůstá. Tento "nadouvací" efekt je
způsoben oxidem uhličitým, který vzniká při termickém rozkladu uhličitanu sodného. Video
na http://home.zf.jcu.cz/public/departments/kch/didaktika/l%20kotherova/index.htm.
Pomůcky a chemikálie:
Porcelánová miska, špejle, cigaretový popel, popř.písek, ethanol (min. 40%) , práškový cukr
(sacharosa), uhličitan sodný .
Postup práce:
K 10g práškového cukru přidáme 1g uhličitanu sodného a dobře
promícháme. Do porcelánové misky nasypeme popel, uprostřed uděláme důlek
a zvlhčíme ethanolem. Směs vytvořenou z cukru a uhličitanu nasypeme do
důlku a opět zvlhčíme ethanolem. Takto připravenou hmotu zapálíme špejlí.
Doporučujeme nenahrazovat cukr práškový krystalickým.
Do protokolu zpracujte tyto úkoly:
1.Víte, čemu se říká egyptská malta ?
Úkol č.4: : Hasicí přístroj a zubní pasta pro slona
Princip:
Při reakci vzniká plyn, který zvětšuje svůj objem.
Pomůcky: odměrný válec, odsávací baňka, zkumavka, niť
Chemikálie: k. chlorovodíková, jedlá soda nebo krystalová soda, saponát, potravinářské barvivo
Postup:
Model hasícího přístroje
Do odsávací baňky nalijte vodu a přisypte 2-3 lžíce jedlé sody ( hydrogenuhličitan sodný ).Do tohoto
roztoku nalijte 10ml saponátu na mytí nádobí. Do malé zkumavky nalijte do 3/4 kyselinu
chlorovodíkovou (cca. 30% ).Zkumavku pak postavte do baňky a baňku zazátkujte.Baňku pak obraťte
dnem vzhůru. Vzniklá pěna stříká proudem z baňky. Vše vypadá jako funkční hasící přístroj.
Zubní pasta pro slona
Do odměrného válce nalijte 250ml vody a přisypte 2-3 lžíce jedlé sody.Pak do válce nalijte 5-10 ml
saponátu na mytí nádobí. Do malé kádinky pak nalijte 10ml kyseliny chlorovodíkové. Kyselinu pak
nalijte do válce s roztokem jedlé sody a saponátu.Vzniká pěna,která proudem vytéká z válce ven.
Základní roztok obarvený potravinářským barvivem dává pěně barevnost.
Download

Téma – nepřechodné prvky III