Vznik společnosti IMPEX Zdeněk PRAVDA se datuje již do období minulého století.
Zakladatel společnosti pan Zdeněk PRAVDA "starší" začal podnikat od roku 1980 jako
soukromá osoba, což bylo v době, kdy nebylo v ČSSR možno svobodně podnikat (až na
výjimky) raritou a jedinou možností soukromého podnikání bylo, že jeho stavební činnosti bylo
možno provádět jen pod tehdejším "Národním výborem" který umožňoval některým
živnostníkům soukromé činnosti.
V roce 1990, kdy se konečně „otevřelo a umožnilo v Česku soukromě podnikat", začal majitel
expandovat a když se začala jeho živnost více rozvíjet, vstoupil zakladatel IMPEX pan Zdeněk
PRAVDA starší ,akciově do společnosti JUNIPRA a.s., kde začal působit v jejím segmentu
„STAVEBNÍ PRÁCE“ a stal se součástí její stavební divize.
Bohužel po vynuceném konkurzu a úpadku ve společnosti JUNIPRA a.s., se zakladatel IMPEXU
ze společnosti JUNIPRA a.s. vyvázal a rozhodl se jít svou vlastní cestou. V té době bylo
rozhodnuto, že bude zakladatel podnikat jako osoba OSVČ.
Po několika letech práce na stavbách, opravách a dalších stavebních projektech v ČR se
naskytla možnost expandovat do Ruska a když se majiteli naskytla možnost, v rámci svých
zahraničních aktivit v RF podepsat v roce 2005 smlouvu o spolupráci (šlo o spolupráci na
výstavbě objektu banky HOME CREDIT v Moskvě, (kdy spolupráce spočívala v
architektotechnickém dozorování na této stavbě), rozhodl se majitel o založení další nové
společnosti a vznikla tak úplně nová, čistě Ruská společnost OOO IMPEX s rádiusem Rusko,
Bělorusko, Ukrajina, Kazachstán a Gruzie, kde dnes podnikáme a máme své filiálky.
NOVÁ GENERACE ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU „UTS - IMPEX“
Naše společnost se nyní zaměřuje a specializuje na uplatnění nového zateplovacího systému, který je založen
na zcela nové technologii (chráněné patentem), která dosud není používána konkurencí. Tuto technologii Vám
naše společnost představila již vloni v Petrohradě a nyní bychom Vám tento způsob chtěli krátce připomenout.
Náš nový zateplovací systém v sobě nese celý komplexní soubor všech úkonů a prací, které v současné době
provádíme a který je velice vhodný zvláště pro Ruský trh (klimatické podmínky Ruska a stoupající ceny energií a
tím i spotřeby tepla). Předpokládalo se, že s ohledem na důsledky krize a potřeby hospodárnějšího využití
nerostných surovin bude i v Rusku nevyhnutné realizovat opatření vedoucí k úspoře energií a tepla a to jak
v podnikatelské a státní sféře, tak zejména v dodávkách pro obyvatelstvo. Tento předpoklad poměrně
vysokého nárůstu cen ropy, plynu a i elektřiny se naplnil a obyvatelstvo to pocítilo již v lednu, kdy se ceny na
teplo, plyn i elektřinu zvedli o desítky procent. Obdobná situace nastala také na Ukrajině a v dalších státech
SNG a předpokládá se, že se nezastaví ani v dalších letech. Úspory tedy budou především směrovat na účelné
využívání tepla a nikoliv na snižování odběru tepla a z toho plynoucí pokles teplot ve vytápěných objektech.
SEGMENTY KOMPLEXNÍHO ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU „UTS IMPEX“
Naše společnost
nabízí
naším
obchodním partnerům a našim
přátelům komplexní systém řešení
regenerace bytového fondu, který,
splňuje nejnáročnější požadavky na
tuto problematiku.
V čem je tedy náš systém výjimečný ?
Právě v tom, že přistupujeme k dané
problematice ne v dílčích řešeních,
ale právě naopak, jako k celku
s konečným dlouhodobým řešením
pro investory, které je zároveň šetrné i
k nájemníkům. Všechny naše
segmenty komplexního systému jsme
pro názornost rozdělili do těchto
několika bodů - segmentů .
1. systém montovaných nástaveb
2.kontaktní zateplovací system „uts impex“
3.plastová okna a jiné konstrukce
4.ocelové zavěšené balkony,přistavěné
lodžie
5.Rekonstrukce popraskaných panelů
6.systém rekonstrukce a zateplování střech
7.přistavěné výtahy
8.Výměna otopných soustav ,montáž
systému anticalc
9.Odečty a měření odebraného tepla
10.Účetní program na fakturace za
odebrané teplo
11.využívání hi.tec technologií (energie
slunce,větru atd.)
FASÁDNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM
IMPEX UTS je systém vnější tepelné izolace
s tzv. teplou odvětrávanou mezerou, který
umožňuje bez rizika vzniku vlhkostních
poruch řešit vnější tepelnou izolaci staveb.
Zároveň
umožní
vysychání
zemní,
zabudované nebo provozní vlhkosti.
 V tomto příspěvku jsou podrobně popsány
vlastnosti tohoto systému tepelné izolace i
větrané mezery.

PRINCIP „UTS SYSTÉMU „ A TAKÉ JEHO ODLIŠNOST OD JINÝCH SYSTÉMŮ
Princip systému a také jeho odlišnost od jiných systémů vnější tepelné
izolace staveb spočívá v umístění tenké odvětrávané mezery mezi vnitřní
nosnou zdí a tepelně - izolačními deskami z expandovaného, či fasádního
polystyrénu (EPS), nebo minerální vaty.
Proudění vzduchu je velmi pomalé, aby byly minimální ztráty tepla, které
uniká s vystupujícím teplejším vzduchem.
I pomalé proudění vzduchu však umožňuje dostatečný odvod vodní páry
převyšující množství, které proniká difúzí do konstrukce z interiéru.
Podpůrným mechanismem, který zajišťuje únik vlhkosti z konstrukce, je
difúze vodní páry mezerou do venkovního prostředí. Třetí mechanismus,
který podporuje odvod vlhkosti z konstrukce, plyne z fyzikální podstaty
molekul vodní páry. Ty jsou ve srovnání s molekulami vzduchu (kyslíku O2 a
dusíku N2) lehké a stoupají spontánně vzhůru, kde unikají horním
výdechem ven.
Teplá vzduchová mezera mezi nosnou zdí a izolačními deskami s EPS, FPS
a Minerální vaty umožní odvést nejen „provozní” vodní páru vstupující z
vnitřku do konstrukce ještě dřív, než stačí někde zkondenzovat, ale navíc
dokáže účinně odvádět i zemní nebo zabudovanou vlhkost v zimě a po
oteplení.
REALIZAČNÍ ZKUŠENOSTI
Několikaměsíční měření zkušebního objektu
během předloňské a loňské zimy potvrdilo, že
efekt vzduchové mezery je pozitivní. Proudění a
ohřívání vzduchu mezi stěnou a izolací je tak
pomalé, že objekt ani při velkých mrazech nemá
výrazně zvýšenou tepelnou ztrátu, ba naopak.
V místech horních výdechů byla jasně viditelná
místa, kde vlivem proudění teplého vzduchu roztál
sníh. Nepotvrdil se však názor skeptiků, že do
štěrbiny bude nasáváno tolik mrazivého okolního
vzduchu, že objekt bude ochlazován silně, nebo se
dokonce vliv zateplení úplně eliminuje. Naopak:
Měřicí sondy ukázaly (že při vnější teplotě vzduchu
-10 °C, je teplota uvnitř vzduchové mezery
překvapivě vysoká - kolem +10 °C. Výsledkem
zateplení s odvětrávanou mezerou jsou tedy nejen
významné úspory energií, ale i „zdravý" dýchající
dům. Za pětiměsíční zkušební období předloňské
a loňské zimy vystačil elektrický otopný systém
pokusného objektu s třetinou výkonu, potřebného
při srovnatelných venkovních teplotách před
zateplením.
ZATEPLENÍ A IZOLACE STÁVAJÍCÍCH STŘECH
Polyuretanové dvoukomponentní pěny mají
ve světě široké využití a to jak ve
zdravotnictví, automobilovém průmyslu,
stavebnictví a také pro tepelnou izolaci
chladicích a mrazicích boxů, nádrží,
potrubí, zásobníků. Z PUR pěny se vyrábějí
izolační desky a tvarovky, lité podlahy,
dokonce ozdobné předměty, apod.
Již 30 let se používá převážně v Americe a
Kanadě dvoukomponentní PUR pěna k
izolacím ploché střechy občanské i rodinné
zástavby, stavebních konstrukcí, ocelových
staveb, atd.
Naše firma využívá aplikace PUR pěn pro
dodatečné zateplování ve stavebnictví a to
převážně na tepelnou izolaci objektů jak
nově budovaných tak i stávající výstavbu,
což je předmětem velké poptávky, nakolik
se zatepluje i střešní konstrukce a dociluje
se tím výrazných úspor při vytápění
objektů. Tato pěna díky své mimořádné
přilnavosti a uzavřené struktuře buněk
perfektně utěsní jakkoli složitý povrch, ať
už vodorovný, šikmý nebo svislý.
Polyuretan je také v současnosti nejlepším
tepelným
izolačním
materiálem
používaným ve stavebnictví, předčí
minerální vlnu, dřevo, korek nebo
polystyrén. Technologie nástřiku oproti
klasickým izolačním technologiím je velmi
rychlá ( až 500 m2 plochy denně ) a nijak
neomezuje provoz v budově.
PROČ SE ROZHODNOUT PRO IZOLACI STŘECH DVOUKOMPONENTNÍ PUR PĚNOU
UTS IMPEX ?
Jedinečné tepelně izolační vlastnosti PUR pěny
Jednolitý hydroizolační povlak bez jakýchkoliv
rizikových míst, tak typických pro hydroizolační pásy
nebo folie (ploché střechy)
Eliminuje tepelné mosty a výrazně se omezuje
teplotní dilatace střešní krytiny
Zpevnění konstrukce střechy
Rychlost sanace - během jednoho dne a to bez
většího omezení obyvatel domu
Váha izolace - takže není problém se statikou
objektu
Minimální nasákavost izolace a tím žádné tvoření
plísní
Dlouhodobá stálost vlastností PUR pěny jak
hydroizolačních tak tepelněizolačních
Izolace střechy
VÝMĚNA OKEN A BALKONOVÝCH DVEŘÍ
Zde je nutno podotknout, že pro celkové dokonalé
zaizolování budov je nutno vyměnit stávající stará
okna a balkony za okna nové generace.
REKONSTRUKCE POPRASKANÝCH PANELŮ
Obvodový plášť domu představuje
konstrukčně a funkčně provázaný celek.
Proto by v případě nutné opravy v této
oblasti měl vlastník vždy hledat
komplexní řešení a místo opravy
s krátkodobým účinkem provést
rozumnou úpravu, která povede ke
dlouhodobému zhodnocení budovy a tím
i bytů.
Nejčastější poruchy obvodového pláště
panelových domů:
● trhliny na vnějších stěnách,
● částečné opadávání vnější vrstvy
panelů,
● koroze výztuže,
● plošné vnikání vlhkosti do konstrukcí,
● netěsnost styčných spár mezi panely
a následné zatékání srážkové vody do
nosných styků konstrukce,
● netěsnost styků mezi panely
a výplněmi okenních a dveřních otvorů,
● nedostatečná tepelná izolace
obvodového pláště a tepelné mosty
vedoucí k únikům tepla a vznikům plísní,
● poškození atikových dílců s možností
statických poruch až po ztrátu stability,
● trhliny v oblasti nosné výztuže lodžií
a balkónů, narušené ukotvení zábradlí.
VÝMĚNA OTOPNÝCH SOUSTAV

Naše postupy pro dosažení plných úspor tepla při úpravách
otopných soustav

Určit podíl nových tepelných ztrát budovy k původním
tepelným ztrátám před zateplením. Průměrně se nově
požadovaný tepelný výkon u panelových domů pohybuje
kolem 50% původního výkonu. Určit nově požadované
parametry topné vody .S nově určenými parametry provést
termohydraulický výpočet soustavy k bodu napojení na
vnější tepelnou síť
Seřízení TRV, regulačních šroubení, regulátorů diferenčního
tlaku a všech ostatních armatur provést podle projektu na
průtoky topné vody, garantující přenos tepla a správnou
aktivaci teplotních čidel u všech otopných těles v soustavě.
Provést seřízení kompletu TRV + hlavice tak, aby při
projektovaných teplotách vzduchu jednotlivých místností
bylo zajištěno proporcionální pásmo XP, platné pro použitý
druh TRV.
Pro skupinu zateplených budov společně připojených k
vnější síti, projednat možnost centrálního nastavení
požadovaných parametrů v příslušném zdroji tepla, nebo je
zajistit vlastním směšovacím okruhem objektu, případně
domovní výměníkovou stanicí.
Dle investorových možností osazení nových otopných těles
s regulací teploty, kde není možná výměna topných těles
pak osazení regulace teploty na stávající zařízení.




Ocelové zavěšené balkony,přistavěné lodžie
DODÁVKA A INSTALACE MAGNETICKÝCH ÚPRAVEN VODY ANTICALC
ANTICALC® je slovensko-americký patent s
uznávanými certifikáty. Je to prakticky
„miniúpravna“ vody založena na principu
fyzikální přeměny struktury vápníku.
Využívá jedinečný patent založený na
silném
a
speciálně
usměrněném
magnetickém
poli
vytvořeném
permanentními magnety způsobujícími
rezonanční rozkmitání molekul, následkem
čeho se rozbíjí krystalická struktura
vápníku. Následkem tohoto jevu se
zabraňuje vzniku nového vodního kamene,
v případě jeho existence se tento vodní
kámen odstraní. Vodní kámen se změní na
kal solí a ostatních zbytků nečistot, který již
dál nemá možnost se usazovat (a vytvářet
nový vodní kámen) a který je vyplaven pryč.
Nízká pořizovací cena = Vysoká finanční
úspora
Neexistují žádné další náklady na
provoz a údržbu
Nepotřebuje žádnou energii včetně
elektrické
Magnety nejsou v přímém kontaktu s
vodou
Nepotřebuje obsluhu na provoz a
údržbu
Neobsahuje chemické prostředky
Neomezená životnost (50 let)
Dostatečná záruka (5 let)
Jednoduchá montáž
Není to žádný filtr
Vysoká účinnost
ODEČTY A MĚŘENÍ ODEBRANÉHO TEPLA
Měření spotřeby tepla a vody se již stalo
zcela běžnou záležitostí v budovách, kde
je energie centrálně dodávána více
uživatelům. Typickým příkladem jsou
bytové domy nebo administrativní
budovy. Klasický místní odečet však
přináší spoustu problémů - pracovníci
odečtových firem jsou nuceni pro odečet
sjednávat vstup do bytů: Sjednat jeden
odečtový termín u vícebytového domu je
v podstatě nerálné. Další problémy
nastanou, pokud se vyskytne technický
problém a měřič přestane fungovat. V
takovém případě pracovníci odečtové
firmy zjistí závadu až při odečtu na konci
roku. Místní odečet má i další riziko,
kterým je lidský faktor. K chybě může
dojít při samotném odečtu nebo při
přepisování. Trendem poslední doby
jsou proto dálkové odečty, jejichž
prostřednictvím
je
možné
získat
informace z měřičů spotřeby energií
kdykoliv a také je velice snadno
zpracovat
bez
výše
popsaných
negativních vlivů.
ÚČETNÍ PROGRAM NA FAKTURACE ZA ODEBRANÉ TEPLO
Pomocí vhodného programu lze pohodlně pravidelně provádět fakturaci bez nutnosti návštěv odběrných
míst.Vše je plně synchronizováno a stále aktualizováno, při minimální nutnosti administrativy a dalších
vedlejších výdajů.
využívání hi.tec technologií (energie slunce,větru atd.)
Obnovitelné zdroje energie jsou takové přírodní zdroje,
které se neustále regenerují (i při využívání jsou buď
okamžitě nebo pravidelně znovu k dispozici).
K efektivnímu zajišťování energie může proto úspěšně přispět
i uplatnění těchto alternativních zdrojů energie:
Bioplyn
Energie slunce
Využití energie větru
Energie vody
Tepelná čerpadla pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody
Energie z komunálního odpadu
Download

IMPEX UTS - prezentace