NOVINY NEJEN O ČESKÉ KAMENICI
ČESKOKAMENICKÉ
NOVINY
M Ě STO • M Ě ST SK Ý Ú Ř A D • V Z DĚ L ÁVÁ N Í
KULTURA A VOLNÝ ČAS • SPORT • INZERCE
MĚSTO
SR P E N 2 0 1 4 • Č Í SL O 8 • 1 0 Kč
1
ČESKOKAMENICKÉ NOVINY
DEMOLICE DOLNÍ BUDOVY BENARU
Všichni jste určitě zaregistrovali, že
část bývalé továrny Benaru je již minulostí – respektive byla zbourána. Začátkem
května, po rozhodnutí Zastupitelstva
města, došlo k její demolici, jelikož stav
budovy byl tak nebezpečný, že pověřený statik navrhl její demolici a stavební
úřad nařídil odstranění stavby.
Demolici zajišťovala fa. Petom s.r.o,
která by měla stavební materiál dle
smlouvy odstranit do 5 měsíců. Vzniklé náklady na samotnou demolici fa.
Petom hradila vytěženým a následným
prodejem komodit tj. železa, dřeva a cihel. Zachovanou vzpomínkou na provozovnu Benar je tak stávající komín,
který by měl sloužit jako připomínka
existence bývalé továrny a zároveň se
stát i možnou turistickou atrakcí (to
v případě, že se nám podaří po vzoru okolních bouraných továren zajistit
povolení k realizaci vyhlídky, sloužící
k zajímavému a nezvyklému pohledu
na město). Na otázku, co s druhou budovou továrny, zatím nemáme odpověď.
Průběžně jednáme s různými zájemci,
kteří se čas od času objeví, ale zatím
není definitivní řešení pro její využití.
Byli bychom rádi, aby ji nepotkal stejný
osud jako tu právě bouranou.
– Ondřej Richter - TZ
a Bc. Martin Hruška - místostarosta města –
NOVÝ TRÁVNÍK NA FOTBALOVÉM HŘIŠTI
Jak to tedy vypadá s novým trávníkem na fotbalovém hřišti?
Postup prací na obnově hrací plochy
je v podstatě u konce. Nyní již zbývá
jenom pořádně zalévat a sekat. Není to
málo práce, ale je to již to poslední, co
zbývá k tomu, abychom mohli říci, že se
zajištění nové hrací plochy pro místní
FK podařilo úspěšně dokončit.
Je zde na místě poděkovat p. Marýzkovi, p. Vaňkovi a také zúčastněným pracovníkům technického zařízení města
právě za pomoc při těchto pracích, které
se vzhledem ke stávajícímu příznivému
počasí pro vegetaci musí vykonávat denně. A je to velmi úmorná práce.
Abychom péči o trávník zlepšili a skutečně zprofesionalizovali, rozhodla rada
města ještě o dokončení již částečně realizovaného automatického zavlažování,
které zmíněnou část údržby trávníku
usnadní. Do budoucna nás ještě čekají
práce na vybudování jímky pro zavlažování. Nepochybně musíme dále ve spolupráci s povodím Ohře a ochranáři
vyřešit protipovodňová opatření, jejichž
přípravě se již nyní město věnuje a také
zajistit pravidelné údržby celého areálu,
které se nedají nadále vykonávat polodobrovolnickým způsobem. O tom ale
zase v některém z dalších vydání Kamenických novin.
Na závěr mi dovolte popřát našim fotbalistům, aby jim svěřený areál přinášel
radost ze hry a zadostiučinění z dosažených výsledků.
– Bc. Martin Hruška - místostarosta města –
OBNOVA OPĚRNÝCH ZDÍ V KOMENSKÉHO ULICI
Stavební práce na rekonstrukci nábřežních zdí v prostoru
dolní části Komenského ulice se dostávají do poslední fáze.
Investor stavby, Povodí Ohře s.p., překonalo díky progresivní technologii nebezpečné úseky statického zajištění objektů
v bezprostřední blízkosti navigačních zdí, a tím se podařilo také zkrátit termíny dokončení vodohospodářského díla.
Město Česká Kamenice dle ujednané úmluvy zajistí dodávku
a osazení bezpečného zábradlí. Zachováno bylo i schodiště
v prostoru lávky pro pěší. Kvalitní provedení díla zajistí stavbě
dlouholetou životnost a ochraní město před 100 letou vodou.
– Milan Drdek - inv. technik –
NABÍDKA BEZPLATNÉ INZERCE VOLEBNÍM STRANÁM
Volby do zastupitelstev obcí se rychle
blíží, a proto chceme v Kamenických novinách dát prostor všem volebním stranám, které ve volbách do Zastupitelstva
města Česká Kamenice letos kandidují.
Volební strany tak budou mít možnost
představit se voličům a seznámit je se
svými programy a představami, které
2
chtějí v rámci dalšího volebního období
realizovat.
Každá volební strana bude mít v říjno185 mm
vém čísle Kamenických novin vyhrazenou polovinu strany A4 k bezplatné Materiály můžete zasílat na mailovou
prezentaci (šířka prezentace: 185 mm, adresu: [email protected]
výška prezentace: 130 mm, generovat do 20. srpna 2014.
PDF pro tisk).
– Petra Dolečková - vedoucí HS –
130 mm
MĚSTO
SRPEN 2014
ORDINAČNÍ HODINY LÉKAŘŮ VE MĚSTĚ
I. NADZEMNÍ PODLAŽÍ ZDRAVOTNICKÉHO STŘEDISKA
• DĚTSKÝ LÉKAŘ, č. dveří 152 – MUDr. Alena Vališová, tel: 412 582 402
Po 11:00–18:00 | Út 7:00–10:00 | St 7:00–10:00 12:30–15:00 (poradna pro kojence) | Čt 7:00–10:00
Pá 7:00–10:00
•C
HIRURGICKÁ AMBULANCE, č. dveří 131 – MUDr. František Pazdera, tel.: 412 582 002
Po–Pá 7:00–13:00
•R
TG, č. dveří 122 – Anděla Uhlířová, tel.: 412 511 146
Po–Pá 7:00–13:00
• OČNÍ OPTIKA Optik House s.r.o., č. dveří 111, tel.: 777 912 554
Po 7:15–15:00 15:00–16:30 měření zraku | Út–Pá 7:15–15:00
• PEDIKÚRA, č. dveří 148 (zadní vchod), tel.: 728 280 022
II. NADZEMNÍ PODLAŽÍ ZDRAVOTNICKÉHO STŘEDISKA
•O
ČNÍ LÉKAŘ, č. dveří 215 – MUDr. Helena Laštůvková, tel.: 412 582 575
St 7:00–14:00 | Pá 7:00–12:00
•D
IABETOLOGICKÁ AMBULANCE, č. dveří 215 – MUDr. Dana Maršálková, tel.: 475 220 815, 606 688 310
Čt 8:00–12:00 13:00–15:00
• PRAKTICKÝ LÉKAŘ, č. dveří 221 – MUDr. Zdeněk Walter, tel.: 412 510 905
Po 7:00–15:00 | Út 7:00–12:00 | St 7:00–13:00 | Čt 12:00–18:00 | Pá 7:00–12:00
•G
YNEKOLOGICKÁ AMBULANCE, č. dveří 241 – MUDr. Marie Šťastná, tel.: 412 582 370
Po 7:00–13:00 | Út 7:00–13:00 | St 7:00–13:00 | Čt 13:00–17:00 | Pá 7:00–13:00
III. NADZEMNÍ PODLAŽÍ ZDRAVOTNICKÉHO STŘEDISKA
• L OGOPEDIE, č. dveří 311 – Mgr. Jana Vilímková, tel.: 412 511 230
Út 8:00–11:30 | 12:00–15:00
• ORL (ušní – nosní – krční), č. dveří 311 – MUDr. Zdeňka Dimitrovová-Skálová, tel.: 412 518 652 (Dc)
Po 12:00–14:00 | St 8:30–12:00
•U
ROLOGICKÁ AMBULANCE, č. dveří 311 – MUDr. Jiří Mikš
Pá 14:00–16:00 (konkrétní datumy ordinačních dnů jsou na informační tabuli u vchodu do budovy)
•Z
UBNÍ ORDINACE, č. dveří 322 – MUDr. Josef Novák, tel.: 412 582 961
Po 8:00–12:00 13:30–16:00 | Út 8:00–12:00 | St 8:00–12:00 | Čt 8:00–12:00 13:30–16:00 | Pá 8:00–12:00
•Z
UBNÍ ORDINACE, č. dveří 322 – MUDr. Marie Nováková, tel.: 412 582 572
Po 8:30–12:00 | Út 8:30–12:00 13:30–16:00 | St 8:30–12:00 | Čt 8:30–12:00 | Pá 8:30–12:00
•B
IOCHEMICKÁ LABORATOŘ, č. dveří 351 – Jaroslava Franzlová, tel.: 412 527 020
odběry 6:00–9:00 | otevřeno 6:00–10:00
KOMPLEX VIA
•O
RDINAČNÍ HODINY Medical Servis, s.r.o., Česká Kamenice (prostory spol. VIA, s.r.o., 5. května)
MUDr. Vlastníková, MUDr. Kovtun, tel.: 412 582 386
Po 12:00–18:00 | Út 7:00–13:30 | St 7:00–18:00 | Čt 7:00–13:30 | Pá 7:00–12:00
OSTATNÍ
•D
ĚTSKÝ LÉKAŘ – MUDr. Eva Voděrková, tel.: 412 582 352
Po 8:00–12:30 | Út 8:00–12:00 12:30–15:00 (poradna) 15:00–18:00 (pro zvané) | St 8:00–12:00
Čt 8:00–12:00 12:30–16:00 (pro zvané) | Pá 8:00–12:30
• ZUBNÍ ORDINACE – MUDr. Alexandra Kunstová, tel.: 412 584 692
Po 8:00–12:30 13:30–15:30 | Út 8:00–12:30 13:30–15:30 | St 8:00–12:30 | Čt 8:00–13:00 | Pá 8:00–11:00
ČESKOKAMENICKÉ NOVINY
novomanželé
Hana Jechová – Luboš Melničák
Alena Humplová – Kamil Roenschein
Lenka Ježdíková – Michal Medřický
Zuzana Boháčová – Tomáš Kravcov
Zdeňka Dubnová – Tomáš Viktora
jubilanti
Vladimír Jager
Vladimír Picka
Helena Pánková
Růžena Baboráková
Bohumila Motyčková
Marie Valová
Karel Cepák
Věra Reinischová
Ferdinand Adámek
Jiřina Dorschová
František Kendík
František Kopáč
Karel Kumhera
Miloš Radil
Vladmír Kronavetr
Jaroslav Rosák
Všem jubilantům přejeme mnoho
štěstí, zdraví a radosti do dalších let.
NETRADIČNÍ SVATBA
Protože sezóna svateb je v plném proudu, chtěli bychom Vás seznámit s tím, že
dnes lze uskutečnit svatební obřad nejen
tradičně v obřadní síni městského úřadu,
ale téměř na každém Vámi zvoleném místě v našem matričním obvodu. A to ať už
se rozhodnete pro sňatek na zahradě Vašeho domu, přímo v restauraci, kde se koná
svatební hostina, na louce, která je blízká
Vašemu srdci nebo i na některé z vyhlídek
např. Jetřichovicka, abyste se tak mohli
kochat výhledem na zdejší krásnou přírodu. Při splnění požadovaných podmínek
pak pouze za tento netradiční obřad zaplatíte navíc správní poplatek 1.000,- Kč.
– Jitka Vlčková –
ORDINAČNÍ HODINY MUDR. MOUDRÉ
V minulém čísle Kamenických novin jsme Vás informovali o nástupu nové obvodní
lékařky MUDr. Moudré, která rozšíří řady našich obvodních lékařů od 1. září letošního
roku. Paní doktorka bude mít svoji ordinaci ve zdravotním středisku, v ordinaci č. 6
ve 2. nadzemním podlaží.
Ordinační hodiny MUDr. Hany Moudré
Po 7:30–12:00 12:30–14:00 | Út 7:30–12:00 12:30–14:00| St 12:00–18:00 hod.
Čt 7:30–12:00 hod. 12:30–14:00 hod. | Pá 7:30–12:00 hod. 12:30–14:00 hod.
Paní doktorka počítá s případnou úpravou ordinačních hodin po prvních měsících praxe.
– Petra Dolečková - vedoucí HS –
3
MĚSTSKÝ ÚŘAD
SRPEN 2014
ČESKOKAMENICKÉ NOVINY
MĚSTSKÝ ÚŘAD
SRPEN 2014
OPRAVA VENKOVNÍCH OMÍTEK NA ZŠ UL. KOMENSKÉHO
Lešení postavené u objektu ZŠ T. G. Masaryka v Komenského ulici předznamenalo
záměr zahájit havarijní opravu z finančních prostředků města Česká Kamenice. Milým překvapením je aktuální informace o schválení dotace z fondu Programu regenerace městských památkových zón ČR. Fond zřízený Ministerstvem kultury vyhodnotil žádost města Česká Kamenice jako opodstatněnou, která splňuje podmínky pro
čerpání státních prostředků na významné architektonické stavby.
Celkové náklady obnovy jižní a východní strany fasády jsou dle uzavřené smlouvy
o dílo stanoveny pevnou cenou ve výši 897.254,- Kč bez DPH. Zhotovitel prací byl
zvolen na základě výsledku zadávacího řízení. Výše dotace je 404.000,- Kč. Vzhledem
k náročnosti obnovy zdobných prvků fasády je termín dokončení stanoven na měsíc
listopad 2014.
– Milan Drdek, inv. technik –
PROBLÉMY
S ČERNOU ZVĚŘÍ
Zahrádkáři z osady Skalka se potýkají již V letošním létě jsou tyto nájezdy na den-
několik let s černou zvěří, která jim pravidelně ničí jejich majetek. Proto se obrátili
s žádostí o povolení lovu selat a bachyní
prasete divokého na nehonebních pozemcích – zahrádkářská kolonie, osada Skalka
v České Kamenici na Magistrát města Děčína - odbor životního prostředí a zemědělství.
Osada Skalka se rozprostírá na severním okraji města Česká Kamenice v bezprostřední blízkosti lesa. Oplocení osady
je tvořeno betonovými sloupy, které jsou
propojeny půlmetrovými betonovými panely a k obojímu je důkladně přichyceno
nové drátěné pletivo. Veškeré a ne malé
finanční prostředky a veškeré brigádnické
hodiny věnujeme údržbě a opravám tohoto oplocení. Je to práce nekonečná, neboť
v posledních třech letech nám veškeré
naše úsilí hatí a ničí pravidelné pustošivé
nájezdy divokých prasat z okolní honitby.
krimi případy
PENÍZE A MOBIL
ČESKÁ KAMENICE - Českokameničtí strážci
zákona pracují na dalším případu vloupání
do vozidla. Tentokrát došlo ke krádeži přímo
na náměstí Míru v centru města. Z odstaveného Fordu Transit zmizela během sobotního odpoledne finanční hotovost a mobilní
telefon. Majitel chybějící věci ocenil na šest
a půl tisíce českých korun. Neznámý lapka pronikl do auta násilím. Policisté se
v nadcházejícím čase zaměří nejen na možného pachatele přečinu krádeže, ale i další
okolnosti, jež by mohly místní strážce zákona
přivést k objasnění celé záležitosti.
ODPÁLILI GRANÁT
ČESKÁ KAMENICE - Občané Českokamenicka mohli v neděli devětadvacátého června
odpoledne zaslechnout neobvyklou ránu. Ta
pocházela z výbuchu v Horní Kamenici. Poslední červnovou neděli byla v tamním lese
teplickými pyrotechniky zneškodněna válečná
munice z druhé světové války, na níž narazil
během svého pobytu venku místní obyvatel.
4
VZPOMÍNÁME NA ROK...
...SRPEN
1 9 9 9
ním pořádku. Ani beton, ani silnými dráty
připoutané pletivo nejsou pro přemnože- • Cyklistický oddíl uspořádal první ročník
né divočáky žádnou překážkou. Denně závodu horských kol. Na lesním okruhu
opravujeme nové díry v oplocení, denně pod Jehlou byla připravena náročná, tési zoufáme nad zničenou úrodou a zni- měř čtyři kilometry dlouhá trať s mnoha
čenými ploty mezi jednotlivými parcela- nepříjemnými stoupáky, prudkými sjezmi. Osada je oázou a relaxační zónou pro dy a výjimkou nebyl ani hluboký písek.
lidi, kteří bydlí v panelové zástavbě města, Ze závodníků, kteří reprezentovali naše
(kam mimo jiné chodí také divočáci rabo- město, se na předních místech umístivat kontejnery), léto zde tráví spousta lidí li – Lukáš Lacina, Jan Kynčl, Vlastimil
s malými dětmi a vnoučaty. Když se v devět Novák, Jakub Štěch, Vojtěch Mervínský,
hodin dopoledne na svém pozemku potká- Miloslav Petrášek, David Vait, Roman
te s obrovskou bachyní se šesti selaty, kte- Horký a Pavel Vlček.
rá se evidentně nemá k odchodu, je strach • Dne 7. a 8. srpna proběhly v našem městě
a obavy o zdraví zcela opodstatněný.
Dvořákovy hudební slavnosti. Šlo o dva
Jelikož jsou veškeré naše snahy marné, koncerty z děl vážné hudby a jedno vyobracíme se na Vás s výše zmíněnou žá- stoupení hudby dechové. V kostele sv. Jadostí. Za její kladné vyřízení předem dě- kuba zpívala Petra Zajíčková, vystoupilo
kujeme.
českokamenické duo Zdena Cmuntová
– Jménem zahrádkářů osady Skalka a Jindřich Kaufers, zazpíval Ženský pějejí - předseda Vladimír Klieščik – vecký sbor a vystoupilo rodinné kvarteto
z Pirny. Česká Kamenice zažila podobnou událost v novodobé historii poprvé
a všichni věříme, že začala nová tradice
Nálezce se zachoval rozumně a zodpovědně.
Linkou 158 přivolal odbornou pomoc a ta se
a hudební slavnosti budou v našem měspozději postarala o odstranění nebezpečí. Nětě pokračovat i v příštích letech.
mecký dělostřelecký protipancéřový granát byl
•
Všech deset srpnových dní před 11.
během nedělního odpoledne odpálen v místě
srpnem, kdy Evropa zažila unikátní zanálezu. Během bezpečnostního opatření nebyl
tmění Slunce, bylo slunečných. Smůla,
nikdo zraněn. K poškození majetku nedošlo.
že si právě v tento den dalo Slunce sebrat
vládu nad světem. Ve 12.50 hodin se příPASTY A POTRAVINY
roda na chviličku smilovala a Slunce vyČESKÁ KAMENICE - Českokamenickým
kouklo z mraků v zákrytu za Měsícem.
policistům skončil na služebně osmačtyřiZatmění Slunce Měsícem se bude opakocetiletý muž z Teplic, jenž se podle výpovědi
vat až za 136 let.
svědků pokusil z místní prodejny odcizit zbo– Yveta Kočová –
ží v hodnotě přesahující částku čtrnácti tisíc
českých korun. Nevycválaný zákazník proběhl pokladnami bez placení a okamžitě nasedl
do vozu, který vzápětí zastavila hlídka policie.
Nepoškozené zboží bylo obchodníkům vráceno
zpět do prodejny a muž si vyslechl ústy českokamenických strážců zákona sdělení o podezření ze spáchání přečinu krádeže. Neplatícímu
tak hrozí trest odnětím svobody až na tři léta.
– nprap. Petra Trypesová
- KŘP Ústeckého kraje –
ZASTUPITELSTVO
18. veřejné zasedání Zastupitelstva
města Česká Kamenice proběhne
3. září 2014 od 17 hodin v hudebním
salónku Domu kultury v Č. Kamenici.
Program jednání bude uveřejněn na plakátovacích plochách a na webových
stránkách města.
ČESKOKAMENICKÉ NOVINY
SRPEN 2014
V roce 2003 jsme zřídili v České Kamenici malou palírnu, výrobu ušlechtilých
destilátů. A v roce 2009 jsme se rozhodli
pro její rozšíření a zřízení malého ovocného lihovaru. Tak začaly boje o dotace,
půjčky, povolení....
Za tímto účelem jsme hledali nové větší prostory s možností dalšího rozvoje.
S příležitostí koupě historického panského pivovaru jsme se rozhodli využít
tradice a vybudovat malý pivovar s vlastní restaurací. Protože se jedná původně
o velký pivovar, hledali jsme i další využití. Součástí našich aktivit je tak i výroba ovocných přírodních pasterizovaných
moštů. Do budoucna chceme využít vyšší
nadzemní podlaží jako ubytovací kapacity (např. penzion nebo hotel). Jeden z projektů počítá také se zřízením relaxačního
centra. Mohla by zde být menší tělocvična, posilovna s kruhovým tréninkem,
malý wellness se saunou, bazénem, masážemi a dalšími doprovodnými službami,
např. hlídání dětí. Nový prostor prostě
nabízí komplexní multifunkční využití,
které plánujeme doplnit i výstavbou důstojného penzionu pro seniory. Opět zde
chceme využít možné dotační programy
EU. K dispozici máme i v současné době
zanedbanou pivovarskou zahradu s rybníkem. Zde plánujeme obnovit parkovou
úpravu s klidovou zónou pro hosty multifunkčního areálu v památkové zóně Česká Kamenice.
Celý areál bude sloužit především místním obyvatelům, ale i návštěvníkům
České Kamenice. Náš záměr vytvoří
v nejúspornější počáteční variantě cca 20
nových pracovních míst.
V případě kompletní realizace, včetně relaxačního centra, hotelového
ubytování a penzionu pro
seniory, předpokládáme
vytvoření až 80 nových
pracovních míst.
Pivovar bude samozřejmě přístupný i jako historická památka. Za tímto účelem máme
již zpracovaný stavebně - historický průzkum a získáváme další zajímavé informace.
Za hlavní přínos naší činnosti považujeme záchranu kulturního dědictví našich
předků a to obnovením původního historického využití areálu na pálenici a pivovar. Palírna a pivovar jsou zde doloženy
od roku 1640.
Na konci roku 2013 jsme konečně získali
dotaci na rekonstrukci z programu OPPI
a mohla začít rekonstrukce. Byla odstraněna nevzhledná hala NISA přilepená
k historickému objektu.
V současné době probíhají vnitřní stavební práce, opravuje se fasáda, okna...
Celá realizace stavebních oprav byla naplánována do jara 2015. Do objektu jsme
již letos v létě chtěli přesunout naši moštárnu a kvasírnu a na podzim zde otevřít
novou pěstitelskou pálenici s druhou
kolonou, která má rozšířit služby stávající pálenice. To ale bohužel nestihneme. Provází nás neplánované překážky
a nástrahy. Měsíc po zahájení stavebních
prací zemřel majitel stavební firmy, která
rekonstrukci provádí. Přestavba musela
být pozastavena, než se vyřídily potřebné
MĚSTSKÝ ÚŘAD
KAMENICKÝ PIVOVAR
náležitosti. V současné době se opět buduje, ale bohužel i bojuje. S všemožnými
povoleními, nařízeními, ale i s lidskou nepřejícností a sousedskou netolerancí.
Chtěli bychom touto cestou poděkovat
všem, kteří nám vyjadřují podporu. Je to
pro nás velmi důležité, získáváme tak potřebnou energii k další práci.
Přes všechny potíže stále věříme, že vše
zvládneme a dojde k obnovení pivovaru
v historických zdech.
– Ing. Jan Kotouč - K 24 s.r.o. –
Hledáme pro rekonstrukci pivovaru
v České Kamenici
MALÍŘE, NATĚRAČE, ŠTUKATÉRY, ZEDNÍKY
- 80 až 120 Kč/hod. dle specializace.
Přijmeme BRIGÁDNÍKY DO MOŠTÁRNY
v měsících září, říjen a listopad
- 50 až 80 Kč/hod.
Hlaste se na tel.: 777 88 00 24,
nebo na adrese Benátky 15,
Česká Kamenice.
ŘÍKÁ
SE, ŽE…
…někteří mají vstup na městské koupaliště zdarma.
Není to pravda. Pro letošní sezónu, stejně jako pro tu předchozí, platí radou města schválený ceník, kdy jednorázové vstupné činí 35 Kč
a děti do 130 cm platí pouze 15 Kč. V ceníku jsou dále zahrnuty vstupenky na 15 vstupů, vstupenky celosezónní, pro školní třídu a ostatní
organizované skupiny. V rámci schváleného ceníku jsou zvýhodněni
držitelé průkazů ZTP a ZTP/P, kteří mají slevu na vstupném 50%.
– Petra Dolečková - vedoucí HS –
5
VZDĚLÁVÁNÍ
SRPEN 2014
ČESKOKAMENICKÉ NOVINY
MŠ KAŠTÁNEK - HURÁ VLÁČKEM NA VÝLETY
Předškoláci z mateřinky Kaštánek se
za krásného počasí vypravili vlakem
do děčínské zoologické zahrady, kde má
naše školička v adopci sýčka obecného,
kterému celoročně přispívá na stravu
a pobyt. Tentokrát se ale sýček schoval,
a i když se kluci a holčičky snažili sebevíc,
ani na ně nevykoukl. Zato ostatní zvířátka jim to vynahradila ve svých výbězích.
A protože se dětem jízda vlakem velice
líbila, pro některé to byla jízda první, tak
další výlet jsme uskutečnili opět vlakem.
Tentokrát nás cesta zavedla do Mlýnů,
a dále pěšky lesem až do Kytlice, kde jsme
měli zajištěné sladké občerstvení. I když
tentokrát cestou lehce sprchlo, dětem to
nevadilo, protože cestou musely plnit
několik bobříků odvahy. A když vykouk- kteří na ně čekají na nádraží, a ti jsou rádi, niny plné sluníčka a pohody a dětem mnolo sluníčko, tak si všichni ještě zařádili že se jim vrací děti spokojené a plné zážit- ho úspěchů při vstupu do školy.
na místním hřišti. Věřte tomu, že nejhez- ků z výletu.
– Marcela Valtová
čí pohled je na děti, když se těší na rodiče, Přejeme všem příjemně strávené prázd- učitelka MŠ Kaštánek –
KAŠTÁNEK PO STOPÁCH MEDVÍDKA PÚ
Na konci školního roku třída Sluníček
ukončila celoroční projekt POZNÁVÁME
SVĚT KOLEM SEBE turistickým výletem
kolem Zámeckého vrchu. V průběhu celého školního roku provázel maňásek
Medvídek PÚ kluky a holčičky všemi integrovanými bloky třídního vzdělávacího programu. Stal se jejich kamarádem,
rádcem, pomocníkem i „učitelem“. Proto i výlet měl tematický název PO STOPÁCH MEDVÍDKA PÚ. Na cestě značené
barevnými fáborky, děti hledaly medvědí
stopy a plnily úkoly, které jim medvídek PÚ připravil. Na konci cesty čekalo
na děti velké překvapení. Medvídek PÚ,
který jim rozdal sladké odměny a také výborný oběd v restauraci Myslivna. Všem,
kteří nám pomáhali s přípravou výletu
a personálu restaurace Myslivna v Huníkově, děkujeme.
– Petra Hlaváčková –
PODĚKOVÁNÍ OD MATEŘINKY KAŠTÁNEK
Mateřská škola Kaštánek tímto děkuje panu Jindřichu Koubíkovi, který duchapřítomně v době, kdy v České Kamenici řádila bouřka s kroupami, vyčistil
ucpaný kanál od náplav a nečistot, čímž zabránil dešťové vodě, kterou kanál již
nepobral, aby zatékala do skříně s rozvodem elektrického vedení.
Mateřská škola byla v tu dobu uzavřena a díky pohotové reakci paní Lenky
Fröhlichové, která zde malovala a přivolala pana Koubíka, jenž zde dokončil
výměnu okapů a nátěrů střešních podhledů, nedošlo k vyhoření elektřiny v celé
budově.
Také bych ráda poděkovala firmě AQUASERVIS pana Rudolfa Suchého
za opravu dětského bazénu na školní zahradě, který se za velkého větru převrátil a poškodil.
Vážíme si pomoci vás všech a ještě jednou moc děkujeme.
– Hana Zajíčková - ředitelka –
6
ŠKOLNÍ VÝLET DO PŘÍRODY ČESKOKAMENICKA
Dne 13. 6. 2014 měla třída 3.A školní
výlet. Jeli jsme na Zlatý vrch a Studenec.
Naše třída si udělala projekt - Každý žák
si vyrobí svůj vlastní herbář.
Ráno jsme šli klasicky do školy. V 9:45
jsme se přemístili na autobusovou zastávku. V Lísce jsme vystoupili a šli do lesa.
Chvilkami foukal studený vítr, ale převážně svítilo sluníčko.
Když jsme došli ke Zlatému vrchu, viděli jsme ceduli s varováním, že se v okolí
nacházejí zmije. Šli jsme dál a dál, až jsme
došli ke krásné čedičové skále - Zlatému
vrchu. Vznikl z vyhaslé sopky. V okolí
jsme sbírali květiny do herbáře. Cestou
jsme došli na malé parkoviště, tam jsme
zabočili doprava a došli k rozcestí. Před
námi byla obrovská louka, kde foukal
studený vítr. Prošli jsme louku a zamířili
do řídkého lesa. Šli jsme po kamenité cestě nahoru k vyhlídce Studenec. Na Studenci jsme si také do herbáře natrhali
nějaké rostliny a nasvačili se. Po skupinkách jsme vyšli na vyhlídku. Kolem nás
byla všude krásná příroda. Na cestě ze
Studence jsme viděli kamenné pole. Při
zpáteční cestě jsme došli k farmářské
hospůdce „Bábinka“, která byla zavřená, ale viděli jsme tam lamy. Při odchodu od hospůdky jsem si natrhal opravdu
mnoho květin do herbáře.
Na cestě zpátky jsme viděli chráněnou, O 3 DNY POZDĚJI:
ale jedovatou rostlinu jménem „Náprst- V pondělí 16. 6. 2014 jsme ve škole doník“. Když jsme došli k autobusové za- dělávali herbáře a natáčeli film o školním
stávce, 10 minut jsme čekali na autobus. výletě.
Po příjezdu autobusu, jsme nasedli a vrá- Všem se výlet moc líbil a už se těšíme
tili se zpět do České Kamenice. A TÍM na další.
ŠKOLNÍ VÝLET KONČIL.....
– Luboš Čamra - žák 3.A –
ABSOLVENTSKÝ KONCERT ZUŠ
Již druhý školní rok jsme se mohli pochlubit našimi absolventy hudebního
oboru veřejným recitálem. 18. června
jste měli možnost slyšet jak zpěváky,
tak klavíristy, zobcovou flétnu i housle
a kytaru. A kdože vytrval celých sedm
let poctivě studovat a cvičit? V pěveckém oddělení to byli Jan Doubrava,
Adéla Hladká, Kristýna Šemíková,
na housle Samuel Preisler, na zobcovou flétnu Eva Halířová, z oddělení
klávesového Karolína Jindrová, Mar-
NEJLEPŠÍ ŽÁK ZUŠ
Každý konec něčeho vždy vybízí
k zamyšlení a bilancování, ke sčítání
zisků a ztrát, neúspěchů či proher,
ale také vzniku nových předsevzetí a plánů do budoucna. Takovým
je i konec školního roku v naší škole. Žáci u nás však neobdrží jen vysvědčení, ale ti nejlepší také ocenění
„Nejlepší žák“. Tato plaketka, kterou
vytvořila Mgr. Šárka Blažejovská, se
uděluje za získaná ocenění na soutěžích od okresního kola výše, za spolupráci s ostatními odděleními školy
nad rámec povinných hodin a také
za pravidelnou a početnou účast
na vystoupeních školy.
V letošním roce toto ocenění získali
tito žáci: Sára Fleglová, Anna Hlavničková, Tereza Matiášková, Annette
Kolková, Adéla Hladká, Kateřina Medřická, Šárka Zezulová, Anna Hotařová. Všem blahopřejeme a děkujeme
za reprezentaci školy.
– Eva Halířová - ředitelka ZUŠ –
kéta Milichovská a Kristýna Šemíková a za kytaristy Ondřej Pomichálek,
který tímto ukončil studium druhého
stupně.
Mnozí z nich budou pokračovat v dalším studiu a my jsme rádi, že společně
stráveným časem na hodinách, koncertech, soutěžích a soustředěních, se jim
hudba stala přirozenou součástí života.
Přejeme vám hodně radosti a úspěchů v dalším studiu.
– Eva Halířová - ředitelka ZUŠ –
VÝLET ZA UMĚNÍM
Dne 2. 4. 2014 žáci výtvarného oboru Základní umělecké školy Česká
Kamenice navštívili výstavu „Bzukot“
Xénie Hoffmeisterové v Severočeské
galerii v Litoměřicích. Tvorba Xénie
Hoffmeisterové z posledních let je převážně figurativní, inspiraci nachází
v každodennosti osobních i společenských vztahů, ale i v mytologii. Její
tvorba bývá označovaná jako fantazijní expresionismus. K prohlídce výstavy byla připravena i výtvarná dílna
pro žáky, kde si zkusili jednoduchým
způsobem vytvořit dílo z tvorby Xénie Hoffmeisterové. Děti se též prošly
historickým jádrem města Litoměřice
s domy v gotickém stylu, které jsou
stále obývané a vystoupaly na vyhlídkovou věž Kalich, připomínající
tradici vinařství ve městě. Výletu se
zúčastnilo 50 žáků, a protože počasí
nám přálo, závěr výletu jsme zakončili
točenou zmrzlinou.
– Iveta Rajnohová –
7
VZDĚLÁVÁNÍ
ČESKOKAMENICKÉ NOVINY
SRPEN 2014
ČESKOKAMENICKÉ NOVINY
VZDĚLÁVÁNÍ
SRPEN 2014
P R V N Í TÁ B O R Y C D M J I Ž P R O B Ě H LY
Od 6. 7. do 19. 7. se mladí táborníci zúčastnili stanového tábora CDM v Kyjově
u Krásné Lípy. Čekali na ně náročné úkoly,
které prověřily jejich obratnost, vytrvalost
a inteligenci. Ale nakonec se všichni dozvěděli, jaké je tajemství Inků.
– Aleš Vlček - ředitel CDM –
KYJOV
Od 16. 7. do 26. 7. 2014 si 22 dětí užilo letní
tábor u moře v Chorvatsku na ostrově Pag,
který pořádalo CDM Česká Kamenice.
Kromě každodenního koupání v moři
si děti zahrály řadu her a zasoutěžily si
ve sportovním centru. Zúčastnily se výletů v okolí. Nejvíce se dětem líbil výlet lodí
do zátoky ostrova, kde skákaly z lodě a dováděly ve vodě. Po koupání si pochutnaly
na grilovaných makrelách, které pro ně připravil kapitán. Menší děti nadchla exkurze
ve výrobně tradičního Paski sýra, kdy se
oblékly do speciálního oděvu a po prohlídce ochutnaly všechny druhy výrobků. Větší
táborníci vyrazili na večerní prohlídku historického města Zadar, kde zhlédli mořské
varhany a ztvárněnou sluneční soustavu.
Poslední slunečný den děti strávily na pláži,
kde se jim rozdaly diplomy, medaile, odměny a tak se i rozloučily s mořem. Moc se tu
všem líbilo a příští rok se opět těšíme k moři.
– K. Trylčová, K. Horká, J. Matejovič –
8
OSTROV PAG
Dne 5. srpna 2014 se dožívá
krásného životního jubilea moje
maminka a mých synů babička
paní Helenka Nedopilová.
Za všechnu lásku, péči a starostlivost
děkuje dcera Yveta a vnuci Martin a Petr.
ZÁCHRANÁŘI
REPREZENTOVALI
Záchranáři Česká Kamenice se již
tradičně účastnili v sobotu 14. června 2014 jedenáctého ročníku Pražské
muzejní noci v Muzeu Policie ČR
v Praze.
Velké poděkování si zaslouží nejen od ředitelky Muzea Policie ČR
PhDr. Machutové, které jsme obdrželi, ale také od nás za příkladnou reprezentaci města a dlouholetou činnost.
ČESKOKAMENICKÁ GALERIE
1. 8. – 23. 8. 2014
bude probíhat výstava
„Fotografie Julius Pufler”
6. 9. – 27. 9. 2014
bude probíhat
13. ročník
již tradiční výstavy
VÝTVARNÍCI ČESKOKAMENICKA
Tato výstava je vždy velmi rozmanitá,
protože zde vystavují šikovní lidé
z České Kamenice a okolí a každý z nich
umí něco jiného.
Proto si každý návštěvník určitě najde
něco, co ho zaujme.
Vernisáž výstavy se koná
v pátek 5. 9. 2014 v 17:00 hod.
REKONSTRUKCE ZÁKLADNÍCH ŠKOL
Dolní budova školy bude mít novou fasádu.
V suterénu školy se instalují nové rozvody Nové učebny jsou připraveny na položení
vody a kanalizace.
lina.
11. ročník Pražské muzejní noci v Muzeu
Policie ČR. Foto: prazskamuzejninoc.cz
9
KULTURA A VOLNÝ ČAS
ČESKOKAMENICKÉ NOVINY
SRPEN 2014
ČESKOKAMENICKÉ NOVINY
KULTURA A VOLNÝ ČAS
SRPEN 2014
SDRUŽENÍ A AGENTURA FESTIVE
Máme za sebou polovinu velmi úspěšné sezóny a je čas na menší bilancování.
Ve spolupráci s Řádem Černých rytířů,
dalších skupin historického šermu a s firmou Ohňostroje na míru, pořádáme pro
Vaše potěšení každoročně spoustu zajímavých akcí. Začali jsme letos plesovou
sezónou a pokračovali slavnostmi v Děčíně, Lipové, v Ústí nad Labem – Střekově
a Severní terase, na Šluknově, v Bělé pod
Bezdězem a na mnoha dalších místech.
K vidění bylo například naše nové vystoupení pod názvem Pravěk, Velký rytířský
turnaj a klání na koních, Western, Upíři
a spousta jiných zajímavých vystoupení.
Těší nás zájem diváků a možnost představit Vám naše umění v šermu, bitkách,
světelných show i ohňostrojích.
A kde nás ještě uvidíte? Bude to například v Kamenickém Šenově u nádherné
Panské skály poslední sobotu v měsíci srpnu. Zde představíme ve spolupráci s Ohňostroji na míru velký ohňostroj. Bude
s hudebním doprovodem a můžeme slíbit, že uvidíte ohňostrojnou show v úplně jiném podání než doposud. Ten samý
víkend v neděli nás přijeďte podpořit
do Ústí nad Labem na Severní terasu.
Léto na Laguně je již vyhlášenou akcí.
Nejvíce se těšíme pak na první sobotu
v září. Na již tradiční Mariánské pouti
v našem městě se budete moci pobavit
ve stylu 30. let. Uvidíte mafiány, žižkovského Pepíka, nebo se třeba naučíte tančit
charleston. Večerní program pak završí
nejlepší revivalová kapela u nás Red Hot
Ohňostroje
na míru.cz
Ohňostroje
na míru.cz
Chili Peppers Paprikacze, ohnivá show
a tradiční velký ohňostroj jako závěr slavnosti. Zveme Vás tedy tímto na naše další
akce a děkujeme za Vaši přízeň a podporu.
Veškeré další informace, fotografie a zajímavosti najdete na stránkách
www.festive.cz, www.ohnostrojenamiru.cz
a na našich stránkách Facebooku.
Těšíme se na shledání - Sdružení
a Agentura Festive.
C
M
Y
K
0%
97%
94%
0%
C
M
Y
K
4%
2%
90%
0%
C
M
Y
K
0%
46%
79%
0%
Použitý font: Myriad Pro, Semibold
KLUB SENIORŮ
NAVŠTÍVIL SASKO
Klub seniorů uspořádal výlet do Německa. Navštívili jsme pevnost Königstein.
Po prohlídce jsme navštívili Belveder, kde
byl zajištěn oběd. Pak proběhla prohlídka labského údolí. Na cestě zpět jsme se
zastavili v Růžové ve výrobně mýdla. Pak
jsme pokračovali domů. Počasí nám přálo
a všem se výlet moc líbil.
– Alois Bělota –
10
Ilustrační foto: rc-eagleeye.cz
D Ů M
K U L T U R Y
e-mail: [email protected] tel.: 412 584 791, 775 879 884
TANEČNÍ PRO DOSPĚLÉ
Celkem šest pátečních lekcí pořídíte za 1.300 Kč / pár.
První lekce se uskuteční 17. října 2014.
V předprodeji do konce srpna stojí kurz 1.100 Kč.
Volejte: 602 145 434.
TANEČNÍ PRO MLÁDEŽ
Celkem jedenáct pátečních lekcí pořídíte za 1.300 Kč.
První lekce se uskuteční 19. září 2014.
V předprodeji do konce června stojí kurz 1.100 Kč.
Volejte: 602 145 434.
TŘI V HÁJI
s o b o ta 11. ř í j n a 2 014 – 19: 0 0 h o d .
Dům kultury Česká Kamenice
Láska verus Sex v komedii o vztazích během krize středního věku.
Divadelní adaptace stejnojmenného literárního bestselleru. Na motivy románu Tři v háji autorů Michala Viewegha, Haliny Pawlovské, Ivy Hercíkové napsal Miroslav Oupic.
Hlavními hrdiny této hry, ve které má nejdůležitější roli láska a sex, jsou
tři osoby – Albert, Kristýna a Olga. Albert, jemuž bude čtyřicet, byl vždy
třídní premiant, přesto má jen čtyři semestry medicíny a nyní pracuje jako
recepční v Centru plastické a estetické chirurgie. Se svou manželkou Kristýnou, kterou si bral ve svých dvaceti jedna letech, má dvě děti. Do jejich
vztahu, který pomalu přestává fungovat vstupuje Olga jen o dva roky mladší hlavní manažerka Centra, ve kterém Albert pracuje. Hlavní postavy se
vzájemně opouštějí, pak se k sobě zase navracejí, ale je toto ten pravý recept
na spokojený život? Očekávaná novinka divadelní sezóny „Tři v háji“ přibližuje s humorem i ironií v dnešní době tak rozšířenou krizi středního
věku a pokračuje tak v tradici kvalitních a divácky úspěšných adaptací knih
našeho nejprodávanějšího spisovatele Michala Viewegha, který Tři v háji
napsal spolu s Halinou Pawlowskou a Ivou Hercíkovou.
Vstupné 200 Kč | Prodej v Infocentru | Na místě v den představení 250 Kč
LETNÍ HUDEBNÍ SLAVNOSTI ANTONÍNA DVOŘÁKA 2014
Letošní hudební slavnosti proběhly v neděli 13. července a nechalo se na ně pozvat
bezmála 150 návštěvníků.
Program byl opravdu pestrý. Hlavním hostem byla sólistka Národního divadla v Praze
Andrea Kalivodová a její krásný hlas v kostele úžasně zněl. Na klavír ji výborně doprovázela Ladislava Vondráčková. Mladá houslistka Markéta Janoušková všechny očarovala
svým úžasným temperamentem. Její výkon
Troufám si tvrdit, že všichni návštěvníci
byl famózní. Je to jediná žačka houslisty Pavla Šporcla a má opravdu vyjímečný talent. odcházeli spokojení a plni dojmů z příjemně
Myslím si, že o této skromné a milé mladé stráveného nedělního podvečera.
– Dagmar Hlavatá - ředitelka DK –
dámě ještě uslyšíme.
V neposlední řadě nesmím zapomenout
na pány. Prvním mužským účinkujícím byl
Lubomír Havlák, sólista Státní opery a Národního divadla v Praze, který celý koncert
uváděl a sám i zazpíval svým krásným hlubokým hlasem.
Posledním účinkujícím byl vynikající varhaník Josef Popelka. Ten svým nádherným
výkonem udělal velkou radost našemu panu
děkanovi. Zazněly skladby jako např. Pohádka od Josefa Suka, Biblické písně od Antonína Dvořáka a mnohé další krásné skladby.
Nádherný zážitek
Dobrý den,
jmenuji se Miluše Veberová a chtěla bych Vám poděkovat za nádherný zážitek, který
jsem ve Vašem městě mohla zažít. Byla jsem na návštěvě u příbuzných a ti mě s sebou
vzali na Letní hudební slavnosti Antonína Dvořáka. Pro mě to byl opravdu zážitek,
všichni účinkující byli skvělí. Ale snad nejvíce se mi líbila mladá houslistka. Její vnitřní
síla z ní přímo sálala.
Ještě jednou moc děkuji, pro mne to opravdu byl nezapomenutelný zážitek. Jsem už
starší osoba, bydlím na malé vesnici a nemám moc příležitostí zažít něco tak krásného.
Přeji Vám mnoho dalších takto povedených koncertů.
11
KULTURA A VOLNÝ ČAS
ČESKOKAMENICKÉ NOVINY
SRPEN 2014
ČESKOKAMENICKÉ NOVINY
KULTURA A VOLNÝ ČAS
SRPEN 2014
ČESKOKAMENICKÝ PĚVECKÝ SBOR
Českokamenický pěvecký sbor „odzpíval“ další rok a potěšil svými vystoupeními posluchače nejen v České Kamenici.
Na podzim loňského roku společně s Jílovským komorním sborem přednesl Hubertskou mši v kostele sv. Jakuba v České
Kamenici a v Jílovském kostele. Začátkem
května sbor zazpíval na přehlídce pěveckých sborů v Jílovém s názvem Jílovský
festiválek. Společně s dalšími šesti sbory
zazpíval kromě svého programu i společnou píseň v angličtině Hudba je můj život.
Koncem května potěšil v Mariánské kapli
svými líbeznými melodiemi návštěvníky
akce Noc kostelů. I samostatný koncert
sboru v rámci TOP týdne v našem městě
se zdařil a sbor předvedl, že i v malém počtu zpěváků, zpívat umí.
Novou a veřejností velmi dobře přijatou
akcí bylo vystoupení sboru na slavnostním setkání u 5. výročí znovuotevření
rozhledny na Studenci. Z výšky Studence
se do daleka nesly krásné tóny lidových
písní v podání Českokamenického sboru.
A co sbor připravuje dál a na co se můžete těšit? V sobotu 6. září odpoledne zazpívá při požehnání obnovené sochy sv. Jana
Nepomuckého v Lísce. Na ukončení Mariánské poutě se v neděli odpoledne rozezní
tóny písní sboru v prostorách Mariánské
kaple. Od září bude sbor trvale spolupracovat s mysliveckým dechovým tělesem pana
Václava Vinše z Děčína. Za jeho doprovo-
du i letos uslyšíte koncem září Hubertskou
mši v kostele sv. Jakuba v České Kamenici.
Ve čtvrtek 11. prosince můžete navštívit
slavnostní adventní koncert sboru v Evangelickém kostele, zaposlouchat se do vánočních koled a naladit se tak na vánoční
klid a pohodu.
Všechny koncerty a vystoupení Českokamenického sboru budou vždy včas a řádně
propagovány.
Myslím si, že příznivci sborového zpěvu se mají na co těšit. Tak nám držte pěsti
a přijďte mezi nás. Krásný zbytek léta plný
hřejivých tónů přeje Českokamenický sbor.
– Jitka Řeháková –
VÝZNAMNÁ MALÍŘKA NAŠEHO MĚSTA
V červenci jste mohli shlédnout v městské galerii výstavu obrazů paní Františky
Holé, která v našem městě žije již dlouhé
roky, ale svá díla zde nikdy bohužel nevystavovala. Děkujeme paní Holé, že s výstavou souhlasila a paní Barbaře Anně
Chobotské Kmentové za uspořádání výstavy a za pár slov o paní Holé.
„Paní Františka Jarmila Holá se narodila v roce 1921 a dětství prožila v Praze
v Holešovicích. V roce 1932 se celá rodina
přestěhovala do Letňan. Paní Holá se v té
době věnovala malování talířů a keramiky při studiu na obchodní škole a později
na umělecké škole v Praze. Další její studium bylo zastaveno začátkem války.
V roce 1940 se paní Holá provdala
za Václava Holého, technického odborníka z Hostivaře, se kterým se i se svými
rodiči přestěhovala do České Kamenice.
Pan Holý byl zaměstnán v SEPAP Česká
Kamenice a paní Holá se věnovala soukromému malování.
Od roku 1945 do roku 1948 pracovala
s pomocí malíře a přítele pana Budského. Ve své umělecké kariéře pokračuje
i dosud. Po smrti rodičů a svého manžela žila v ústraní a svoji tvorbu v České Kamenici nikdy neprezentovala. Její
obrazy – portréty jsou rozptýlené po celé
republice a největší portréty prezidentů Beneše a Masaryka zdobí pracovnu
prof. Švejnara v Praze. Pod jeho záštitou
byla částečná sbírka jejích obrazů k vidění na výstavě v městské galerii od 4. 7.
do 26. 7. 2014.
I přes svůj vysoký věk paní Holá žije
sama ve své vilce s pomocí dobrých sousedů, přátel a příbuzných a snaží se dle
svých sil pokračovat ve své umělecké
práci. Její portréty mají nevšední hloubku a její oči, jak jste se mohli na výstavě
přesvědčit, pronikají návštěvníkovi hluboko do duše.
Přejme jí tedy hodně zdraví a sil při její
umělecké činnosti.“
Fotografie jsou pouhé výřezy (detaily obrazů - z důvodu odlesků zasklení atd.) z vernisáže výstavy, které se paní Holá zúčastnila
a popřát přišla také paní starostka. Foto: M. Hlavnička.
12
SOCHA PANNY MARIE Z DOMU ČP. 204 V JANÁČKOVĚ ULICI
Vzhled sochy při nálezu v roce 2002.
Současný vzhled vystavené sochy (červenec 2014).
Je to již více než dvanáct let, kdy se ke mně písemnosti, které byly nalezeny ve výklenku původních šatů a přepásána hnědou šerpou
dostala zpráva, že se v jednom z bytových u sochy a ty městu také předala.
s vyšívaným nápisem „O Maria Hilf!“ (Ó
domů ve vlastnictví města nachází dřevěná, A co se z předaných písemností dozvíme?
Maria Pomocná!). Socha Panny Marie byla
šatem oděná socha Panny Marie. Zjistilo se V malé úhledně nadepsané obálce se na- korunována a stála na dřevěném podstavci
to v roce 2002, kdy probíhaly v jednom z bytů cházela kartička o velikosti dnešní vizitky se srpkem měsíce. V levé ruce třímala žezlo
v domě čp. 204 v Janáčkově ulici stavební se jménem Julie Schiffner, rozené Franke a pravou rukou nesla dítě – malého Ježíše,
úpravy. Tehdy mi vedoucí správy majetku z domu čp. 202 v České Kamenici, na jejímž který ve své pravici drží vladařské jablko.
města Jiří Šulc oznámil, že ve výklenku mezi 2 rubu byla napsána tato zpráva:
Zajímavostí je, že Panna Maria i malý Ježíš
a 3 patrem se nachází socha. Překvapilo mě, že Dieses Muttergottes Bild stamt aus meinem mají pravé vlasy. Typově podobnou sochu,
se o takové zvláštnosti dosud nevědělo a vlast- Vätterlichen Hause N:202 und ist von der byť větší, můžeme spatřit v centrálním oltáři
ně i to, že socha se vůbec do té doby dochovala. frühere Besitzerin eine gebore Teufert in Jahre českokamenické Poutní kaple Narození PanJak se ukázalo později, jednalo se o skutečně 1756 geschenkt worden.
ny Marie, jejíž původ sahá až k roku 1680.
starobylou památku po původních obyvate- Böh. Kamnitz am 2 Juli 1907 geschriben.
Kde se nalézá socha z domu čp. 204 nyní?
Tedy,
že:
Vzhledem k tomu, že v roce 2002 vrcholily
lích domu čp. 204 a 202.
Asi 70 cm vysoká dřevěná oblékací socha se Tato socha Matky Boží pochází z mého rod- práce na přípravě trvalé expozice v chodbě
nacházela ve výklenku v mezipatře. Výklenek ného domu čp. 202. V roce ji 1756 ji darovala mezi kostelem a zámkem a na panské oratobyl krytý rámem s uzavíratelným proskleným dřívější majitelka, rozená Teufertová.
ři, rozhodlo město, že sochu zapůjčí na tuto
křídlem. Po dlouhá léta o sochu pečovala oby- Napsáno v České Kamenici 2. července 1907. výstavu. Socha je dodnes k vidění v panské
vatelka domu čp. 204, paní Ludmila Břouško- To je skutečně pozoruhodné – barokní oratoři v kostele sv. Jakuba St. ve výklenku
vá, díky níž se socha dochovala ve výborném socha a přišlo se na ní teprve v roce 2002. za proskleným křídlem spolu s dalšími listavu. Paní Břoušková navíc pečlivě uchovala Při nálezu byla socha oděna do patrně ne- turgickými nádobami. Ještě než však byla
socha instalována mezi ostatní exponáty,
pořídil pro ni místní děkan R. Karel Jordán
Červený vhodnější šat, sochu nechal vyčistit
a pořídil malou korunu také pro dítě Ježíše.
Ostatně, na přiložených fotografiích si těchKartička se zprávou
Obálka, v níž se
Líc kartičky se jménem
to rozdílů jistě všimnete sami.
o původu sochy.
nacházela kartička.
Julie Schiffner.
– Miroslav Hlavnička –
MINULOST A SOUČASNOST
Bývalá městská elektrárna z roku 1900 na dobové pohlednici z první dekády 20. století a dnešní vzhled objektu v Jateční ulici
(foto: M. Hlavnička - červenec 2014).
– Miroslav Hlavnička –
Dobová pohlednice pochází ze sbírky Zdeňka Fryblíka.
Foto: M. Hlavnička
13
KULTURA A VOLNÝ ČAS
ČESKOKAMENICKÉ NOVINY
SRPEN 2014
ČESKOKAMENICKÉ NOVINY
SPORT + INZERCE
SRPEN 2014
PEKLO SEVERU POKRAČOVALO MARATONEM V PRYSKU
Foto: T. Dvořák
První červencovou sobotu zamířili profesionální amatéři i cyklističtí nadšenci
do Prysku. Jel se tu 19. ročník cyklomaratonu FOFR CUP. Tento závod byl třetím podnikem série závodů Peklo Severu
2014. Českokameničtí pořadatelé připravili oblíbenou trať, která se beze změn jezdí již několik let. Závodníci během závodu
projeli atraktivní oblasti Lužických hor,
obce Prysk, Mlýny nebo Kytlice. Počasí
v Prysku vypadalo trochu nestále, během
závodu juniorských kategorií se občas snášely kapky deště. Na hlavní závod se počasí
umoudřilo a vysvitlo slunce.
Závodní den začal startem nejmenších
cyklistů. V 11:00 postupně odstartovaly
závody Nadějí I a II. Na startu se sešel dost
možná rekordní počet těchto nejmladších
závodníků. V obou kategoriích jich startovalo 58. V kategorii Naděje I si v početném
poli nejlépe vedl Matouš Půbal z týmu
ČKL Harrachov, z kamenických závodníků byl nejlepší pátý Vojtěch Tourek. Naděje II vyhrál Michal Koňák z Top Ten
Teplice, závodníci našeho českokamenického oddílu Petr a Anna Gebhardtovi byli
na osmém a devátém místě. Na XC okruh
se pak vydali postupně Mladší chlapci
a dívky. Dvouokruhový závod mezi chlapci vyhrál německý závodník Tim Geisler
(SRV 1897 e.V.), na třetím místě skončil
kamenický Lukáš Frank, závod dívek Nela
Půbalová (ČKL Harrachov). Do svých pěti
XC okruhů pak vyrazily kategorie starších
chlapců, dívek, kadetů a kadetek.
Ve 13:30 přišel na řadu start ostatních
kategorií, start hlavního závodu dne. Trasa maratonu měla známých 30,6 km, a tak
měl závod vyhovovat především rychlostním typům závodníků. Ihned po startu se
na čele utvořila skupina sedmi závodníků.
Tuto skupinu s odstupem následovala čtyřčlenná skupina s lídrem kategorie Junioři
+ Muži Janem Brňákem nebo Filipem Holubářem (Schrödinger cycling team). Během závodu se však čelo roztrhalo. Diváci
v zázemí závodu s napětím očekávali příjezd prvního závodníka. Nebyl jím nikdo
jiný než lídr kategorie Veteráni I Herbert
Schwarz. Schwarz přijel s náskokem více
než půl minuty a mohl si tak v klidu vy-
Ivana KOPECKÁ
soukromá odborná léčebná
R E H A B I L I TA C E
Palackého 615, 407 21 Česká Kamenice
Dne 1. 8. 2014
slavíme
18. narozeniny…
Již 18 let Vám poskytujeme
odbornou rehabilitační péči.
Děkujeme Vám za Vaši důvěru!
Při této příležitosti Vám nabízíme slevu
na všechny naše hrazené služby
ve výši 18 %.
Slavte s námi celý měsíc – akční nabídka
platí do konce srpna!!!
14
– INZERCE –
Foto: T. Dvořák
chutnat vítězství. Jako první z kategorie Junioři + Muži dojel Jan Matoušek, který se
tak i přes neúčast na Jedlové vrátil do boje
o žlutý dres. Mezi Veterány II se v cíli jako
první objevil Martin Pleschinger (Uniqua
Jihlava), kategorii Veteránů III suverénně
ovládl Vladimír Paudera. Ze závodníků
oddílu TJ Česká Kamenice si nejlépe vedl
Martin Viktora, kousek za ním dojel Roman Horký. Jeden z favoritů mezi veterány
II Pavel Vlček tentokrát dojel se ztrátou,
kterou způsobil defekt zadního kola.
Letošní ročník se tímto závodem přehoupl do své druhé poloviny. Další závod
se koná 13. září, závodit se bude na druhém ročníku technicky náročného Gema
XC Hrádek ve Varnsdorfu. Českokamenický oddíl cyklistiky děkuje za přízeň
i podporu.
– Martin Viktora –
ČESKOKAMENICKÉ NOVINY
SPORT + INZERCE
SRPEN 2014
FK ČESKÁ KAMENICE
Po prázdninové pauze se hráči FK ČK
připravují na další zápasy s plným nasazením. V krajské soutěži bude v následujícím období prezentovat klub A-tým
a v okresní soutěži zabojuje dorost, starší žáci a mladší přípravka. Informace
o zápasech jsou uvedeny na www.fkck.
webnode.cz a na informační tabuli fotbalového klubu (vedle bankomatu KB).
Rekonstrukce fotbalového hřiště, která
se uskutečnila díky FAČR projekt „zelený
trávník“ a z větší části Města Česká Kamenice se zdárně blíží ke svému konci.
Slavnostní otevření hřiště a zároveň
první zátěžovou zkouškou pro nový
trávník bude tradiční mládežnický turnaj O POHÁR STAROSTY MĚSTA.
Uskuteční se v neděli 31. 8. 2014 a bude
to již 16. ročník tohoto fotbalového turnaje. Ten letošní odehrají i naše nejmenší fotbalové naděje – přípravka (ročník
narození 2006 a mladší, která trénuje
teprve od loňského září).
Všichni jste tímto srdečně zváni a budeme rádi, když přijdete podpořit všechny hráče, kteří budou náš fotbalový klub
a město reprezentovat a především pak
malé fotbalisty z mladší přípravky, pro
které to bude první fotbalový turnaj
na travnatém hřišti v České Kamenici.
– Hanka Podlahová –
FK ROZPIS MUŽI
So 23. 8. 17:00 Střekov - Č. Kamenice
So 30. 8. 17:00 Šluknov - Č. Kamenice
So 06. 9. 17:00 Č. Kamenice - Srbice*
* tento zápas bude již pravděpodobně
odehrán na nové trávě FK Č. Kamenice.
15
ČESKOKAMENICKÉ NOVINY
INZERCE
SRPEN 2014
FA RMÁŘS K É
A BLEŠÍ TRHY
Každou třetí sobotu
v obci Janská
u České Kamenice
od 8:00 hodin.
www.blesitrhyjanska.cz
Dne 11. července
oslavili manželé
JOSEF a JAROSLAVA
PODÁVKOVI
významné jubileum-
ZLATOU SVATBU.
Do dalších společných
let mnoho zdraví a lásky
přejí děti Petr, Jaroslav
a Daniela s rodinami.
FARMA LIPNICE
nabízí:
» vývoz septiků a jímek
» doprava traktor + vlek
» přeprava Fordem transit
tel. č.:
602 462 892, 774 054 274
Letní akce ve VAŠÍ OPTICE
50 - 80 %
30 %
20 %
sleva na všechny
brýlové obruby
sleva na samozabarvovací
čočky zn. TRANSITIONS
sleva na brýlové čočky
zn. NIKON
Při předložení tohoto
inzerátu získáte
ke každým novým
dioptrickým brýlím
DÁREK ZDARMA!
ONDĚLÍ
P
É
D
Ž
A
K
:
P O ZO R
U OČNÍM
K
A
R
Z
Í
N
E
MĚŘ
DNÁNÍ
E
J
B
O
A
N
LÉKAŘEM
!
DO 14 DNŮ
POZOR AKCE ČASOVĚ OMEZENA!
Najdete nás na adrese: Nám. 28. října 818,
zdravot. středisko, 407 21 Česká Kamenice, tel.: 777 912 554
www.vaseoptika.cz
VA Š E O Č I P OT Ř E B U J Í VA Š Í O P T I K U
Českokamenické noviny 2014 | Vychází 1x měsíčně (1. týden každého měsíce) | Vydavatel: Město Česká Kamenice, IČO 261220 – MK ČR E 12243
Redakční rada: P. Dolečková (Město, MÚ, Vzdělávání, Kultura), M. Hlavnička (MÚ, Kultura), A. Vlček (Vzdělávání, Kultura), Y. Kočová (Vzdělávání, Kultura), T. Dvořák (Sport)
Příjem inzerce: Vydavatel si vyhrazuje právo odmítnout přijetí inzerce i bez udání důvodu! Veškerá dotazy k inzerci získáte na tel. č.: 412 151 538.
Grafika a zlom: T. Dvořák - Studio D2 - tel.: 777 673 683 | Tisk a expedice: M. Dvořák - Studio D2 - tel.: 773 683 863 - [email protected]
16
Download

8. 2014 - Česká Kamenice