Organizační pokyn ředitele Gymnázia Jana Pivečky a
Střední odborné školy Slavičín
ze dne 23.4. 2014 č.j.: GJP 451/II.3. – 14
Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2014/2015 dle § 60 odst. 10
zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon
Útvar SOŠ maturitní obor 23-45-L/01 Mechanik seřizovač
v ŠVP Mechatronik – seřizování a programování CNC strojů
čl. I. Termín odevzdání přihlášek na soš (sekretariát budovy soš) nebo na adresu Školní 822, 76321
Slavičín: do 7. května 2014
čl.II do 1. ročníku ve druhém kole bude přijato nejvýše tolik uchazečů, kolik jich bude chybět
do počtu 30 uchazečů
čl.III.
1. Do tohoto oboru středního vzdělávání se přijímací zkouška ve 2. kole nekoná, pokud uchazeč
v prvním kole získal nepodkročitelné minimum bodů ze scio testů z OSP, jazyka českého a
matematiky v součtu alespoň 20 bodů a poskytne tyto výsledky na základě hash kodu. Pokud
tuto podmínku nesplní, vykoná přijímací zkoušku od 8.00 hodin 20.5. 2014 na soš z OSP,
matematiky, jazyka českého jednotně zadávané scio.
2. V přijímacím řízení ředitel školy hodnotí uchazeče počtem bodů a výsledek hodnocení
přijímacího řízení je tvořen součtem bodů. Čím více dosáhne žák počtu bodů, tím je
úspěšnější. Body jsou přiděleny v přijímacím řízení do čtyřletého oboru za:
- průměrný prospěch v 1. pololetí 9. třídy převedený na body (85/průměrný prospěch
z povinných a povinně volitelných předmětů)
- výsledek scio testů z prvního kola postoupením hash kodu (započítává se ten termín, ve
kterém uchazeč v prvním kole dosáhl lepšího výsledku a to součet bodů z matematiky, jazyka
českého a OSP) nebo výsledek scio testů přijímací zkoušky ze dne 20.5. 2014
3. Do 1. ročníku může nastoupit uchazeč, který 1.9 2014 bude mít splněnu základní povinnou
školní docházku
4. Ředitel školy rozhodne o přijetí 21.5. 2014. Žáci budou přijati od 1 .9 . 2014
5. Rozhodnutí oznámí ředitel nejpozději do 3 pracovních dnů zákonným zástupcům od termínu
vykonání zkoušky a výsledky zveřejní nejpozději 21.5. 2104 na www školy pod přidělenými
registračními čísly
6. Uchazeč splnil podmínky přijímacího řízení, jestliže u písemné přijímací zkoušky z OSP, M,
JČ dosáhl dohromady alespoň 20 bodů z celkového počtu 130 bodů.
7. Pokud bude více uchazečů, než kolik lze přijmout, rozhoduje o přijetí jejich pořadí podle
výsledku hodnocení přijímacího řízení.
8. Při stejném počtu bodů rozhoduje nejdříve o pořadí vyšší celkový počet bodů ze scio testů
prvního kola z jazyka českého, potom z OSP, potom z matematiky. Pokud je více uchazečů se
stejným celkovým výsledkem na hranici přijetí a je-li mezi těmito žáky žák se speciálními
vzdělávacími potřebami, je tento žák přijat přednostně.
Útvar SOŠ maturitní obor 64-41-L/51 Podnikání, denní forma:
Pro obor 64-41-L/51 Podnikání ve ŠVP Podnikání v technických oborech a službách - denní
forma nástavbového studia se přijímá ve všech vyhlášených kolech nejvýše 30 žáků, ke dni
vyhlášení 2. kola přijímacího řízení tj. 23.4. 2014 je 14 volných míst
-
termín odevzdání přihlášek na soš (sekretariát budovy soš) nebo na adresu Školní 822, 76321
Slavičín: do 7. května 2014
-
součástí přihlášky do nástavbového studia je v denní formě studia kopie závěrečného nebo
pololetního vysvědčení 3. ročníku středního vzdělávání s výučním listem a výuční list (platí
pro absolventy)
-
termín přijímací zkoušky: 20. května 2014 v 8.00 hodin na soš
-
ředitel rozhodne nejpozději 21.5. 2014, oznámí výsledky nejpozději do 3 pracovních dnů a
zveřejní je na www školy nejpozději 21.5. 2014 pod přidělenými registračními čísly
Do tohoto oboru středního vzdělávání se konají přijímací zkoušky pouze v případě, že počet přihlášek
je ve druhém kole vyšší, než možný počet přijímaných žáků pro druhé kolo (platí i pro další kola), a to
z matematiky a českého jazyka v rozsahu učiva tříletých oborů středního vzdělání s výučním listem
(učebních oborů).
Kriteriem pro stanovení pořadí přijímaných žáků je hodnocení přijímací zkoušky v případě jejího
konání:
A)
1. hodnocení doplňovacího diktátu z českého jazyka
2. hodnocení matematiky
30 bodů
30 bodů
Klasifikace jednotlivých částí přijímací zkoušky:
1. hodnocení doplňovacího diktátu
správná odpověď
1 bod
2. hodnocení matematiky
0-30 bodů podle úrovně splnění jednotlivých úkolů
Určení pořadí uchazečů po vykonání přijímací zkoušky:
a) uchazeči budou po vykonání přijímacích zkoušek seřazeni podle součtu bodů získaných
v matematice a v českém jazyku
b) v případě rovnosti součtu bodů rozhoduje vyšší počet bodů získaných v matematice, potom
z jazyku českého potom rozhoduje ředitel školy na základě ústního pohovoru s uchazeči
c) úspěšné vykonání zkoušky je podmíněno ziskem alespoň 20 bodů.
B)
V případě nekonání přijímací zkoušky rozhoduje o pořadí průměr prospěchu v 1. pololetí 3.
ročníku učebního oboru u uchazečů, kteří dosud nevykonali závěrečnou zkoušku nebo průměr
prospěchu ve 2. pololetí 3. ročníku u ostatních uchazečů.
Útvar SOŠ maturitní obor 64-41-L/51 Podnikání, dálková forma:
Pro obor 64-41-L/51 Podnikání ve ŠVP Podnikání v technických oborech a službách - dálková
forma nástavbového studia se přijímá ve všech vyhlášených kolech nejvýše 30 žáků, ke dni
vyhlášení 2. kola přijímacího řízení tj. 23.4. 2014 je 20 volných míst
-
termín odevzdání přihlášek na soš (sekretariát budovy soš) nebo na adresu Školní 822, 76321
Slavičín: do 7. května 2014
-
k přihlášce uchazeč doloží kopii výučního listu (platí pro absolventy) nebo potvrzení školy o
studiu příslušného oboru středního vzdělání s výučním listem na přihlášce (platí pro uchazeče
s neukončeným středním vzděláním)
-
termín přijímací zkoušky: 20. května 2014 v 8.00 hodin na útvaru soš
-
ředitel rozhodne nejpozději 21.5. 2014, oznámí výsledky nejpozději do 3 pracovních dnů a
zveřejní je na www školy nejpozději 21.5. 2014 pod přidělenými registračními čísly
Do tohoto oboru středního vzdělávání se konají přijímací zkoušky pouze v případě, že počet přihlášek
je ve druhém kole vyšší, než možný počet přijímaných žáků pro druhé kolo (platí i pro další kola), a to
z matematiky a českého jazyka v rozsahu učiva tříletých oborů středního vzdělání s výučním listem
(učebních oborů).
Kriteriem pro stanovení pořadí přijímaných žáků je hodnocení přijímací zkoušky v případě jejího
konání:
A)
1. hodnocení doplňovacího diktátu z českého jazyka
2. hodnocení matematiky
30 bodů
30 bodů
Klasifikace jednotlivých částí přijímací zkoušky:
1. hodnocení doplňovacího diktátu
správná odpověď
1 bod
2. hodnocení matematiky
0-30 bodů podle úrovně splnění jednotlivých úkolů
Určení pořadí uchazečů po vykonání přijímací zkoušky:
d) uchazeči budou po vykonání přijímacích zkoušek seřazeni podle součtu bodů získaných
v matematice a v českém jazyku
e) v případě rovnosti součtu bodů rozhoduje vyšší počet bodů získaných v matematice, potom
z jazyku českého potom rozhoduje ředitel školy na základě ústního pohovoru s uchazeči
f) úspěšné vykonání zkoušky je podmíněno ziskem alespoň 20 bodů.
B)
V případě nekonání přijímací zkoušky jsou uchazeči seřazení podle abecedy
Útvar SOŠ - obory středního vzdělávání s výučním listem:
čl. I. Termín odevzdání přihlášek na soš (sekretariát budovy soš) nebo na adresu Školní 822, 76321
Slavičín do 7. května 2014
čl.II. Do těchto oborů středního vzdělávání se přijímací zkoušky nekonají. Kritériem pro stanovení
pořadí přijímaných žáků je hodnocení na vysvědčení z předchozího vzdělávání, tj. průměrný prospěch
v 1. pololetí posledního ročníku základní školy uvedený na přihlášce v pořadí – žáci 9. tříd, žáci 8.
tříd, atd a to povinných a povinně volitelných předmětů. Kritériem pro přijetí žáků je toto pořadí
limitované počtem míst v daném oboru, které stanovuji takto:
23-56-H/01
36-52-H/01
26-51-H/01
23-68-H/01
65-51-H/01
Obráběč kovů
ve ŠVP Obráběč kovů – obsluha klasických a CNC obráběcích strojů 5 míst
(obor s finanční podporou z rozpočtu Zlínského kraje)
Instalatér
ve ŠVP Mechanik a opravář instalatérských a elektrotechnických zařízení
budov 8 míst (obor s finanční podporou z rozpočtu Zlínského kraje)
Elektrikář
ve ŠVP Provozní elektrikář pro stroje a zařízení budov 5 míst
Mechanik opravář motorových vozidel
ve ŠVP Automechanik – opravář a řidič motorových vozidel 10 míst
Kuchař-číšník
ve ŠVP Kuchař-číšník pro restaurační a rekreační zařízení
8 míst
a
Ředitel školy rozhodne nejpozději 21.5. 2014, oznámí výsledky nejpozději do 3 pracovních dnů a
zveřejní je na www školy nejpozději 21.5. 2014 pod přidělenými registračními čísly
23.4. 2014
Mgr. Josef Maryáš, ředitel školy
Download

ke stažení zde